intTypePromotion=1

Giáo án lớp 1 năm 2014-2015 - Tuần 8

Chia sẻ: Hoàng Trần Lê Minh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:32

0
90
lượt xem
20
download

Giáo án lớp 1 năm 2014-2015 - Tuần 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo "Giáo án lớp 1 năm 2014-2015 - Tuần 8" để nắm được hệ thống chương trình học cũng như cách thiết kế giáo án phục vụ cho việc giảng dạy và học tập của thầy cô cũng như các bạn học sinh lớp 1 đạt hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án lớp 1 năm 2014-2015 - Tuần 8

 1. Tröôøng THChu Vaên An – Giaùo vieân:Leâ Thò Baûy Naêm hoïc:2014-2015 LÒCH BAÙO GIAÛNG  TUAÀN 8 Thöù Tie Moân Teân baøi daïy Ghi chuù át Thöù hai 1 Chaøo 13/10 2 côø Baøi 30: ua - öa (T1) 2014 3 Hoïc (T2) 4 vaàn Xeù daùn hình caây ñơn  Hoïc giản vaàn Thuû coâng Thöù ba 1 Theå Ñoäi hình ñoäi nguõ- (Boû thi 14/10 duïc TDRLTTCB ñöùngnghieâm, 3 nghæ,quayphaûi, 4 Hoïc Baøi 31: oân taäp traùi) 5 vaàn (T1) Hoïc Giaûm coät 2BT vaàn (T2) 2 Toaùn Luyeän taäp Thöù tö 1 Hoïc Baøi 32: oi – ai (T1) 15/10 2 vaàn T2 4 Hoïc Luyeän taäp Giaûm BT3,BT4a 5 vaàn Toaùn AÂ.nhaï c Thöù 1 Hoïc Baøi 33: ôi - ơi (T1) naêm 2 vaàn T2 16/10 3 Hoïc Pheùp coäng trong phaïm Giaûm BT4,BT3 vaàn vi 5 doøng2 4 Toaùn MT(lien heä)â Gia ñình em (T2) Ñaïo Trang 174
 2. Tröôøng THChu Vaên An – Giaùo vieân:Leâ Thò Baûy Naêm hoïc:2014-2015 ñöùc Thöù saùu 1 Toaùn Số 0 trong phép cộng GiaûmBT4 2 Hoïc vaàn Baøi 34: ui - öi (T1) 17/10 3 (T2) 4 Hoïc vaàn AÊn uoánghaøngngaøy MT(lieânheä) Hoaït ñoängtaäptheå TNXH Sinh hoaït Thöù  hai  ngaøy  7  thaùng 10  naêm 2013 Tieát 2+3:  Hoïc vaàn: ua­ öa I. Muïc ñích yeâu caàu: - Ñoïc vieátñöôïc ua,öa, cuabeå,ngöïagoã - Ñoïc ñöôïc caùctöø öùngduïngvaøcaâu:Meï ñi chôï muamía,kheá,döøa,thòcho beù. - Phaùttrieånlôøi noùi töï nhieântheochuûñeà:Giöõatröa - Giaùoduïc hs bieátgiöõ gìn söùckhoûe.Khoângchôi ñuøadöôùi trôøi naéngnaéngnhaát laø luùc giöõatröa. /-Ñaùnhvaànñöôïc caùctieángcoùvaànua,öa.Luyeännoùi ñöôïc caâuñôngiaûn II.Ñoà duøng­daïy hoïc: -Tranhminhhoaï ôû sgk caùctöø khoaù,caâuöùngduïng,phaànluyeännoùi. III. Caùc hoaït ñoäng daïy­hoïc: A.OÅn ñònh lôùp B.KTBC: -2HS ñoïc baøi ôû SGK - Vieát vaøobaûngcon töø :tôø bìa, laù mía. B.Baøi môùi:   1.Giôùi thieäu baøi: Hoaït ñoängcuûaGV Hoaït ñoängcuûaHS 2.Daïy vaàn môùi: *Daïy vaànua -HDHS gheùpvaàn -Lôùp gheùp ua a.Nhaän dieän vaàn: -Yeâu caàuhs neâucaáutaïo vaànua -Vaànuagoàmcoù u ñöùngtröôùca ñöùngsau -So saùnhvaànuavôùi vaània Gioáng:a ñöùngcuoái vaàn: Khaùc:vaànuacoùu ñöùngñaàu vaàn,vaània coùi ñöùngñaàuvaàn. Trang 175
 3. Tröôøng THChu Vaên An – Giaùo vieân:Leâ Thò Baûy Naêm hoïc:2014-2015 b.Luyeän ñoïc: - Ñoïc caùnhaân.ñoàngthanh -Ñoïc vaàn -Lôùp gheùp cua -HDHS gheùptieáng,neâucaáutaïo, luyeän                          ñoïc                      cua beå -Ychs q.saùttranh.Tranhveõgì?   -Ruùtra töø khoùa              ua­ cua­ cua beå -HDHS neâucaáutaïo töø, luyeänñoïc töø -HDHS ñoïc laïi toaønboävaànua *Daïy vaànöa: Höôùngdaãncaùcböôùctöôngtöï nhövaànua öa – ngöïa – ngöïa goã ñeåHS gheùpvaøñoïc ñöôïc -Cho HS ñoïc laïi toaønboähai vaàn c. Luyeän vieát vaøo baûng: -Vieátmaãu,HDHS neâuquytrìnhvieát -Luyeänvieátvaøobaûngcon -Nhaänxeùtsöûachöõa caø chua                         tre nöùa  d.Luyeän ñoïc töø öùng duïng :  noâ ñuøa                          xöa kia -HS nhaåmñoïc,neâutieángcoù vaànua- öa -HDHS luyeänñoïc töø -Lôùp ñoïc laïi cn,ñt -Giaûi thích:(xöakia) chæthôøi gianlaâu laémroài. -Ñoïc maãu -HS ñoïc noäi dungtieát1 TIEÁT 2 -Xemtranhneâunoäi dungtranh 3.Luyeän taäp Meï ñi chôï mua mía, kheá, döøa,thò  a. Luyeän ñoïc: cho beù. -Luyeänñoïc caâuöùngduïng:Ychs xemtranh -Lôùp luyeänñoïc cn,ñt -HDHS nhaåmñoïc,neâutieángcoù vaànua, | Ñaùnhvaøntöøngtieángtröôùcñoïc öa roài luyeänñoïc caâu. trôncaâutheogv. -Cho hs ñoïc caâuöùngduïng -Ñoïc laïi | HDhs ñoïc caâuöùngduïng. -Xemtranhñoïc chuûñeàluyeännoùi -Ñoïc maãu Giöõa tröa b.Luyeän noùi: +Caûnhgiöõatröa. -Ychs xemtranh +Vì boùngchuùngöïatroønngay döôùi chaân. +Tranhveõcaûnhthôøi giannaøotrong +Luùc12 giôø. ngaøy? Trang 176
 4. Tröôøng THChu Vaên An – Giaùo vieân:Leâ Thò Baûy Naêm hoïc:2014-2015 +Vì sao em bieát? +Khoângneânchôi ñuøavaøobuoåi tröavì ñeåcho boámeï nghængôi. +Giöõa tröa laø luùc maáy giôø? Khoângchôi ngoaøitrôøi naéngvì deã / Buoåi tröa em thöôøng laøm gì? bò oám. +Chuùng ta coù neân chôi ñuøa vaøo -Ñoàngthanh-caùnhaân. buoåi tröa khoâng?Vì sao? -HDHS ñoïc baøi ôû baûng vaø SGK -Thi ñuagiöõa3 toå. * Troø chôi -Vieátnoäi dungbaøi 30 -Thi tìm tieáng töø coù vaàn ua,öa  c. Luyeän vieát vaøo vôû    : D.  Cuûng coá ,daën doø : -Veà nhaøñoïc, vieát,laømBT ôû vôû BT tieángvieät -Xemtröôùcbaøi 31: oântaäp -Nhaänxeùttieáthoïc. Tieát 3: Toaùn: LUYEÄN TAÄP I. Muïc ñích yeâu caàu: +Giuùphs : -Cuûngcoáveàbaûngcoängvaølaømtínhcoängtrongphaïmvi 3 vaøphaïmvi 4. -Taäpbieåuthò tình huoángtrongtranhbaèng1 hoaëc2 pheùptính thíchhôïp. -Gaâyhöùngthuùcho HS veàmoânhoïc. / Duøngquetínhñeåtínhñöôïc keátquaûcaùcPT coängtrongphaïmvi 3 vaø4. II.Ñoà duøng­daïy hoïc: - Quetính, baûngcon. III. Caùc hoaït ñoäng daïy­hoïc: A.OÅn ñònh lôùp B.KTBC: -Môøi 3 hs laømtreânbaûnglôùp. Caû lôùplaømvaøobaûngcon PT cuoái . 2 3 1 2 1 1 3 2 3 4 4 4 - Nhaän xeùt, ghi ñieåm. C.  Baøi môùi .  1.Giôùi thieäu baøi. Hoaït ñoängcuûagiaùovieân Hoaït ñoängcuûahoïc sinh 2.HD HS laøm BT. Baøi 1:Neâuyc cuûabaøi 1.. Tính -HDhs laømbaøi roài chöõabaøi 3 2 2 1 1 1 1 2 2 3 4 3 4 3 4 Trang 177
 5. Tröôøng THChu Vaên An – Giaùo vieân:Leâ Thò Baûy Naêm hoïc:2014-2015 Baøi 2: Neâu yc cuûa baøi (doøng 2 2. Soá? neáu coøn tg,hoaëc hd veà nhaø laøm) +1 +2 -HDhs ñieàn soá thích hôïp vaøo oâ 1 1 3 troáng.hd chuù yù phaûi tính theo -hd laøm maãu 1 Pt roài y/c hs laøm … baøi treân baûng lôùp roài chöõa baøi. Baøi 3: Neâu yc cuûa baøi 3.Tính ? -HDhs nhìn vaøo hình veõ ñaët baøi -Coù 1 con soùc theâm 1 con toaùn ->hs traû lôøi caâu hoûi baøi soùc roài theâm tieáp 1 con toaùn-> vieát PT vaøo baûng. soùc nöõa.Hoûi taát caû coù maáy con soùc? -Chöõa baøi: Môøi hs neâu caùch tính Laáy 1+1=2 roài laáy 2+1=3. 1 + 1 + 1 = 3 -HDhs laøm tieáp 2 PT coøn laïi 2 + 1 + 1 = 4 1 + 2 + 1 = 4 Baøi 4: Neâu yc cuûa baøi (neáu coøn 4. Vieát pheùp tính thích hôïp tg,hoaëc hd veà nhaø laøm) Coù 1baïn caàm boùng ruû -YChs nhìn hình veõ neâu baøi toaùn theâm 3 baïn nöõa cuøng ñi. roài vieát PT vaøo baûng. Hoûi taát caû coù maáy baïn? -YC hs vieát PT vaøo baûng. -HD töông töï vôùi 2 hình veõ coøn laïi 1 + 3 = 4 ñeå vieát ñöôïc PT D.Cuûng coá, daën doø  -Veà nhaølaømlaïi BT 1,3 vaøovôû oâ li.Laømôû vbt. -Xemtröôùcbaøi Pheùpcoängtrongphaïmvi 5. - Nhaänxeùttieáthoïc. Tieát5: Ñaïo ñöùc:                                GIA ÑÌNH EM ( T2) I. Muïc ñích yeâu caàu: 1. Kieánthöùc:   Hoïc sinh hieåutreû emcoù quyeànquy ñònhtrongquyeàntreûem veà gia ñình, boånphaäncuûamình. 2.Kyõ naêng:  Hoïc sinh töø ñoù bieátyeâuquyù,kính troïngvaânglôøi ngöôøi lôùn tronggia ñình. 3.Thaùi ñoä: Giaùoduïc ñaïo ñöùc,tö chaátcon ngöôøi. II.Ñoà duøng­daïy hoïc: -Troø chôi : Ñoåi nhaø -Tieåuphaåm:ChuyeäncuûabaïnLong (trang25 sgv) III. Caùc hoaït ñoäng daïy­hoïc: Trang 178
 6. Tröôøng THChu Vaên An – Giaùo vieân:Leâ Thò Baûy Naêm hoïc:2014-2015 A.OÅn ñònh lôùp B.KTBC: +Ñoái vôùi oângbaøchameï chuùngta phaûicoù boånphaängì? +Phaûikính troïngleã pheùp,vaânglôøi oângbaøchameï. C.Baøi Môùi :  1.Giôùi thieäubaøi :Gv ghi baûng. Gia ñìnhem .1 Hoïc sinhnhaéclaïi HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ 2. Khôûi ñoäng: a.Caùchchôi: 2hsñöùngnaémtaynhau,1 hs -Lôùp chôi troøchôi ñoåi nhaø. ñöùngôû giöõataïo thaønhngoâi nhaø,Khi gv hoâÑoåi nhaøthì baïnôû giöõañoåi nhaøcho nhau. Nhaânluùc ñoùgv chaïy vaøo1 nhaøbaátkì .Em naøochaämchaân seõbò maátnhaø. b. Thaûoluaän: +Caûmthaáyvui,yeântaâm,khoâng +Emcaûmthaáytheánaøokhi luoâncoù 1 maùi lo laénggì caû,.Haïnhphuùcvì coù nhaø? moïi ngöôøi trongnhaøchechôû yeâuthöông. +Thaáybuoàn,lo laéngvì khoâng coùnôi ñeåôû,… +Khi bò maátnhaøemcaûmthaáynhötheánaøo? -Lôùp laéngnghe *KL: GÑ laø nôi em ñöôïc cha meï vaø nhöõng  ngöôøi trong gia ñình che chôû, yeâu thöông  chaêm soùc,nuoâi döôõng daïy baûo. -Hoïc sinhthamgia chôi  Hoaït ñoäng 1  :Ñoùngvai +1baïntrai ñoùngvai Long *Tieåuphaåm “ChuyeäncuûabaïnLong ” +1baïngaùi ñoùngmeï Long -Cho Hoïc sinhtöï xungphongnhaän vai,môøi +1baïntrai ñoùngvai baïnLong. leântreân. +Neâunoäi dungtieåuphaåm: - Meï ñi laøm,daënLong : -Hoâmnaynaéng,con ôû nhaøhoïc baøi , troâng nhaø? -Vaângaï!Conchaøomeï! -Long ñangngoàihoïc baøi thì caùcbaïn ruû ñi chôi? -Tôù coù boùngñeïp,ñi chôi vôùi boïn tôùñi! -Hoïc sinhñoùngvai theolôøi -Tôù ñanghoïc baøi vôùi laïi meï daëntôùtroâng thoaïi nhaø. Trang 179
 7. Tröôøng THChu Vaên An – Giaùo vieân:Leâ Thò Baûy Naêm hoïc:2014-2015 -Meï caäu coù bieát ñaâu maø lo ,ñi chôi ñi, hoïc sau cuõng ñöôïc. -Chöatoátvì chöavaânglôøi meï. Long löôõng löï roài ñoàng yù . -Nhaän xeùt , tuyeân döông. -Chöalaømbaøi taäpñaàyñuû, -Thaûo luaän : Trôøi naéngdeãbò oám phaûi +Em coù nhaän xeùt gì vieäc laøm nghæhoïc . cuûa Long +Em ñoaùn? xem, chuyeän gì coù theå xaûy ra neáu -Long khoâng nghe lôøi ? -Thaûoluaännhoùmñoâi roài trình Hoaït ñoäng 2:Hoïc sinh töï lieân heä baøytröôùclôùp. -Neâu caâu hoûi:YC hs thaûo luaän theo -Traûlôøi. caëp --TL +Soáng ôû gia ñình, cha meï quan -TL taâm em nhö theá naøo? -Laéngnghe. +Em ñaõ laøm gì ñeå cha meï vui loøng? -Boá meï em sinh ñöôïc maáy ngöôøi con? *Gia ñình chæ coù 2 con goùp phaàn haïn cheá gia taêng daân soá,goùp phaàn cuøng coäng ñoàng BVMT. Giaùo vieân nhaän xeùt tuyeân döông. *KL:-Treû em  coù quyeàn coù gia ñình, ñöôïc  soáng cuøng cha meï , ñöôïc yeâu thöông che  chôû, chaêm soùc , nuoâi döôõng , daïy baûo. ­Caàn caûm thoâng chia seû  vôùi caùc baïn   thieät thoøi  khoâng ñöôïc soáng cuøng gia ñình. ­Treû em coù boån phaän phaûi yeâu quyù gia  ñình, kính troïng , leã pheùp  , vaâng lôøi ngöôøi  lôùn trong gñ.  3.Cuûng coá daën doø: -Môøi hs neâulaïi teânbaøi .Nhaänxeùttuyeândöông1 soáemmaïnhdaïntronggiôø hoïc. -Xemtröôùcbaøi Leã pheùpvôùi anhchò, nhöôøngnhònemnhoû. Thöù ba ngaøy 8 thaùng 10 naêm 2013 Tieát1: Theå duïc:                          ÑOÄI HÌNH ÑOÄI NGUÕ­ TDRLTTCB I. Muïc ñích yeâu caàu: -OÂn moätsoákyõ naêng ñoäi hình ñoäi nguõñaõhoïc . -Yeâu caàuthöïc hieänñöôïc ñoängtaùc ôû möùctöôngñoái chínhxaùc. Trang 180
 8. Tröôøng THChu Vaên An – Giaùo vieân:Leâ Thò Baûy Naêm hoïc:2014-2015 -Laøm quen vôùi tö theá cô baûn vaø ñöùng ñöa hai tay veà phía tröôùc .Yeâu caàu thöïc hieän ôû möùc cô baûn ñuùng . -OÂn troø chôi “ Qua ñöôøng loäi” Yeâu caàu bieát tham gia vaøo troø chôi ôû möùc ñoä töông ñoái, chuû  II. Ñòa ñieåm­phöông tieän :  -Treânsaântröôøng.Veä sinhnôi saântaäp . Keû saânchuaånbò cho troøchôi III. Caùc hoaït ñoäng daïy­hoïc: Hoaït ñoängcuûagiaùovieân Hoaït ñoängcuûahoïc sinh  1. Phaàn môû ñaàu    :  -Lôùp tröôûngtaäphôïp lôùp x x x x x X x x x x x x x x x x -Nhaänlôùp.Phoåbieánnoäi dung,yeâu -Chuyeånthaønhhaøngngang. caàubaøi hoïc . -Thi taäp hôïp haøng doïc ,doùng haøng, doànhaøng,daønhaøng. *- Khôûi ñoäng: -Hoïc tö theáñöùngcô baûn. -Ñöùngtaïi choãvoãtayhaùt. - giaämchaântaïi choãñeámtheonhòp 1 – 2 ; 1- 2 . .. -Toå chöùcchôi troøchôi: -Dieätcaùcconvaätcoù haïi.  2. Phaàn cô baûn    :   a.Thi taäphôïp haøngdoïc, doùnghaøng, -Moãi toålaøm1 laàn dogiaùovieânchæhuy ñöùngnghieâm,ñöùngnghæ,quaûyphaûi, . quaytraùi. Sau ñoù caû 4 toå cuøng thi ñua moät luùc -Nhaänxeùt . döôùisöï ñieàukhieån cuûagiaùovieân. b.OÂn daønhaøng,doànhaøng laàn1: Giaùovieânchodaønhaøng, sauñoù -Thöïchieän2 laàn chodoànhaøng Laàn 2: Daøn haøng xong cho hs taäp caùc ñoängtaùc TDRLTTCB. c.Hoïc tö theáñöùngcô baûn: -Thöïchieän2-3 laàn. +Neâu teân ñoäng taùc,laøm maãu, giaûi Ngöôøi ñöùng thaúng töï nhieân , hai tay thích. duoãi doïc theo thaânngöôøi , loøng baøn -GV duøng khaåu leänh “ Ñöùng theo tö tay aùp vaøo ñuøi , caùc ngoùn tay kheùp theá cô baûn” …baét ñaàu ñeå hs thöïc laïi vaøo nhau. Hai baøn chaân ñöùng hieänÑT cheách hình chöõ V, maët höôùng veà phía tröôùc , maét nhìn thaúng, hai vai ngangbaèngnhau. -kieåmtra uoánnaén cho hs sauñoù duøng khaåu leänh thoâi ñeå hs ñöùng bình +Taäpnhölaàn1 Trang 181
 9. Tröôøng THChu Vaên An – Giaùo vieân:Leâ Thò Baûy Naêm hoïc:2014-2015 thöôøng. +Thi ñuagiöõa3 toå Laàn 2: -thöïc hieän2-3 laàn Laàn 3: d. hoïc ÑT ñöùng ñöa 2 tay ra Ñoäng taùc : Töø TTÑCB ñöa hai tay ra tröôùc cao ngang vai, baøn tay saáp , caùc ngoùn tay kheùp -Chôi theo4 haøngdoïc . laïi vôùi nhau , thaân ngöôøi -Lôùp cuøngvoãtayvaøhaùt * Troø chôi “Qua ñöôøng loäi” -Cho hoïc sinhxungphong leântrìnhdieãn  3. Phaàn keát thuùc    :   2 ñoängtaùcTTÑCB vaøñöùngñöahai -GV cuøngHS heäthoánglaïi baøi hoïc . tay ra tröôùc. -NX giôø hoïc .Daënhs veànhaøoânlaïi 2 ÑT. Tieát 2+3: Hoïc vaàn :                         OÂN TAÄP I. Muïc ñích yeâu caàu: 1. Kieánthöùc: Hoïc sinhoânlaïi caùc vaànñaõhoïc keâtthuùcbaènga 2. Kyõ naêngï:Hoïc sinh bieátñoïc , vieát moätcaùch chaécchaén caùcvaànkeát thuùc baènga. Ñoïc ñuùngcaùctöø ngöõvaøñoaïnthô öùngduïng, nghehieåuvaøkeålaïi theo tranhtruyeän“ Khæ vaø ruøa” 3. Thaùi ñoä : Giaùo duïc tính trungthöïc, thaätthaø khoângthamlam. Yeâu thích moân TV II.Ñoà duøng­daïy hoïc:  Giaùo vieân: Tranhminhhoïa, baøi 31/SGK, keûsaünbaûngoântaäp. III. Caùc hoaït ñoäng daïy­hoïc: A.OÅn ñònh lôùp B.KTBC: -Ñoïc baøi ôû sgk -Vieátvaøobaûngcon :ngöïagoã - Nhaänxeùt C. Baøi môùi 1.Giôùi thieäubaøi: Trang 182
 10. Tröôøng THChu Vaên An – Giaùo vieân:Leâ Thò Baûy Naêm hoïc:2014-2015 Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh 2.HD oân taäp a.OÂn caùc aâm : -Vieátvaøobaûngoâncaùcaâm, vaànôû u ua ö öa i ia doøng1 , coät1. tr tru trua trö tröa tri tria ng ngu ngua ngö ngöa ng ngh nghia -YC hs ñoïc -Caù nhaân ,ñoàng thanh b.Gheùpaâm vôùi aâmvaøvaàn thaønh tieáng. -HDhs gheùpthöùtöï töøngaâmôû coät -ñoïc caù nhaân, ñoàng thanh doïc vôùi caùcaâm,vaànôû haøngngang roài luyeänñoïc. mua mía                 ngöïa tía c. Ñoïc töø öùngduïng.            muøa döa                 træa ñoã -YC hs nhaåmñoïc,tìmtieángmangaâm -Luyeänñoïc töø.cn,ñt vaànvöøaoân /Ñoïc 1-2 töø öùngduïng -Cho hs luyeänñoïc giaûi thích:(træañoá)coøngoïi laø gieo ñoãhoaëctrañoã.Coù nôi goïi ñoãlaø ñaäu. d.Luyeänvieátvaøobaûng: - Vieátvaøobaûngcon -Vieátmaãu,hdquytrìnhvieát. - Taäptheåduïc choángmeätmoûi. -NX,uoánsöûa -Chuyeån tieát TIEÁT 2 3.  Luyeän taäp .  -Ñoïc laïi ND tieát1. a.Luyeän ñoïc: * Ñoïc baøi treânbaûng. -Xemtranh,neâuND tranh / Ñoïc caùcaâm.ÑaùnhvaàntheoGV. Gioù luøa keõ laù - HD ñoïc caâuöùngduïng:              Laù kheõ ñu ñöa +Goïi hs ñaùnhvaàn,ñoïc trônñoaïnthô.             Gioù qua cöûa soå              Beù vöøa nguû tröa - Chænhsöûaphaùtaâmcho h/s. / Chuùtroïngñoïc caùctieángcoù vaàn Khæ vaø ruøa ñangoân. -Theodoõi vaøotranh. b. Keå chuyeän: -Keå laàn1. -Caùccaëpkeåchuyeän -Keå laàn2 -4 emkeå -Cho hs keåtheocaëp -Ñoâi baïnraátthaân. -Môøi hs keåtheotöøngtranh. -RuøañeánthaêmnhaøKhæ. T1:Khævaøruøalaø ñoâi baïnnhötheá -Ñöa Ruøaleânnhaømình. Trang 183
 11. Tröôøng THChu Vaên An – Giaùo vieân:Leâ Thò Baûy Naêm hoïc:2014-2015 naøo? +Vôï Khæ sinh con,Ruøa ñi -Ruøarôi xuoángñaát. T2: Khæ baûo Ruøa ngaäm chaët ñuoâi Khæ ñeå Khæ ñöa Ruøa ñi -Treânmai loaøi ruøañeàucoù veátraïn. T3: Vôï khæ ra chaøo ,Ruøa môû mieäng ñaùp leã vaø ñaõ xaåy ra -Caù nhaânkeåtoaøntruyeän. T4: Mai Ruøa bò nöùt .Töø ñoù treân mai loaøi ruøa ñeàu coù gì? -Môøi hs keå caû caâu truyeän *Y nghóa:Ba hoa caåu thaû laø tính xaáu  -Nhaän xeùt, tuyeân döông. raát coù haïi.Khæ caåu thaû vì ñaõ baûo  -HD hs tìm hieåu yù nghóa caâu baïn ngaäm vaøo ñuoâi mình.Ruøa ba hoa  neân chuoác hoïa vaøo thaân Truyeän coøn giaûi thích söï tích caùi mai  ruøa.  -Ñoïc caùnhaânñoàngthanh. -HDhs ñoïc baøi ôû sgk. c.Luyeän vieát vaøo vôû -Vieátnoäi dungbaøi 31 -Theodoõi giuùpñôõhs trongkhi vieát. -HD veànhaølaømbaøi taäp. 4.  Cuûng coá ­ daën doø :  - Daënh/s veànhaøñoïc, vieát,laømBT vaøñoïc tröôùcbaøi 32: vaànoi – ai - Nhaänxeùttieáthoïc. Tieát 5:  Toaùn:                          PHEÙP COÄNG TRONG PHAÏM VI 5 I. Muïc ñích yeâu caàu: +Giuùphoïc sinh: -Tieáptuïc cuûngcoákænaêngbanñaàuveàpheùpcoäng. -Thanhlaäpvaøghi nhôùbaûngcoängtrongphaïmvi 5. -Bieátlaømtínhcoängtrongphaïmvi 5. II.Ñoà duøng­daïy hoïc: -5 quetính, 5 boânghoa,5 HT, 5HV, 5 HTG III. Caùc hoaït ñoäng daïy­hoïc: A.OÅn ñònh lôùp B.KTBC: -2 hs laømtreânbaûnglôùp 3+1= 2+2= -Caû lôùplaømvaøobaûngcon 1+3= C.Baøi môùi: 1.Giôùi thieäu baøi: Nghevaønhaéclaïi teânbaøi. Hoaït ñoängcuûagiaùovieân Hoaït ñoängcuûahoïc sinh Trang 184
 12. Tröôøng THChu Vaên An – Giaùo vieân:Leâ Thò Baûy Naêm hoïc:2014-2015 2. Giôùùi thieäu pheùp coäng baûng coäng  trong phaïm vi 5 a.HD laäp pheùp coäng 4+1=5 - Gaénleânbaûng4 boânghoaroài gaéntheâm - Coù 4 boânghoa,theâm1 boânghoa 1 boânghoanöõa. nöõa.Hoûi taátcaûcoù maáyboâng -HDhs neâubaøi toaùn: hoa? -Coù 4 boânghoa,theâm1 boâng -HDhs traûlôøi caâuhoûi baøi toaùn. hoa.Taátcaûcoù5 boânghoa. +4 theâm1 baèngmaáy? +HdvieátPT - 4 theâmmoätbaèng5 - 4 +1 =5 b.HD hoïc pheùpcoäng1 +4 =5 -ñoïc laïi PT 3 +2 =5 2 +3 =5 -HD töôngtöï nhömuïc a ñeåhs laäpñöôïc caùc PT - 1+4=5 3+2=5 2+3=5 c. Ñính leânbaûng: 4+1=5 -HD hs neâu2 baøi toaùnñeålaäpñöôïc 2 PT Gioáng: keát quaû ñeàu ñuùng. baêøng 5.Nhöng vò trí caùc -hdhsso saùnh2 PT d. Ñính leânbaûng: 3+2=5 -HDhs neâuñöôïc 2 baøi toaùnñeålaäpñöôïc PT roài so saùnh2 PT -Cho hs ñoïc thuoäccaùcPT coängtrongphaïm 1.Tính: vi 5 4+1=5 2+3=5 2+2=4 3.Thöïc haønh: 3+2=5 1+4=5 2+3=5 Baøi 1:Neâuyc cuûabaøi 2. Tính: -Hdhslaømvaøobaûnglôùpvaøbaûngcon 4 2 2 3 1 1 3 2 2 4 Baøi 2: Neâuyc cuûabaøi 5 5 4 5 5 Laømbaûngcon,baûnglôùproài chöõabaøi. 3.Soá? Trang 185
 13. Tröôøng THChu Vaên An – Giaùo vieân:Leâ Thò Baûy Naêm hoïc:2014-2015 -hdhs tính theo coät doïc.Vieát caùc 5=4+… 3+2=… soá thaúng coät.Keát quaû vieát 5=1+… 2+3=… thaúng coät döôùi caùc soá cuûa PT. Baøi 3:(neáu coøn tg,hoaëc hd veà 4. Vieát pheùp tính thích hôïp: -Hd laøm treân baûng lôùp,baûng con a.Coù 4 con nai 1 con nöõa roài chöõa baøi chaïy tôùi .Hoûi taát caû coù 4 + 1 = 5 Baøi 4: Neâu yc cuûa baøi a. hdhs nhìn vaøo hình veõ neâu baøi b. Coù 3 con chim ,coù 2 con toaùn roài vieát PT thích hôïp vaøo chim nöõa bay tôùi. Hoûi -1hs leân baûng vieát taát caû coù maáy con chim? b) hdhs thöïc hieän töông töï nhö caâu + 2 = 5 (a)(neáu coøn thôøi gian) -Nhaän xeùt söûa chöõa. 4.Cuûng coá daën doø: -Môøi hs neâulaïi teânbaøi.Ñoïc laïi caùcPT coängtrongphaïmvi 5. -Veà nhaølaømlaïi baøi taäp2,3 ra vôû oâ li.Laømtieápcaùcbaøi taäpôû VBTT. -Nhaänxeùttieáthoïc. Thöù  tö  ngaøy  10 thaùng 10 naêm 2013 Tieát 1+2: Hoïc vaàn : oi ­ ai I. Muïc ñích yeâu caàu: - Ñoïc vieátñöôïc oi, ai, nhaøngoùi, beùgaùi . - Ñoïc ñöôïc caùctöø öùngduïngvaøcaâu:Chuùboùi caùnghógì theá? Chuùnghóveàböõatröa. -Phaùttrieånlôøi noùi töï nhieântheochuûñeà:Seû,ri, boùi caù,le le -Giaùoduïc hs hieåubieáttheâmveà1 soáloaøi chim. /-Ñaùnhvaànñöôïc caùctieángcoùvaànoi, ai. II.Ñoà duøng­daïy hoïc: -Tranhminhhoaï ôû sgk caùctöø khoaù,caâuöùngduïng,phaànluyeännoùi. III. Caùc hoaït ñoäng daïy­hoïc: A.OÅn ñònh lôùp B.KTBC: -HS ñoïc baøi ôû SGK Trang 186
 14. Tröôøng THChu Vaên An – Giaùo vieân:Leâ Thò Baûy Naêm hoïc:2014-2015 - Vieát vaøo baûng con töø :ngöïa tía. B.Baøi môùi:     1.Giôùi thieäu baøi   :  Hoaït ñoängcuûaGV Hoaït ñoängcuûaHS 2.Daïy vaàn môùi: *Daïy vaànoi -HDHS gheùpvaàn oi  a.Nhaän dieän vaàn :  -Yeâu caàuhs neâucaáutaïo vaànoi -Vaànoi goàmcoùo ñöùngtröôùci b.Luyeän ñoïc: ñöùngsau -Ñoïc vaàn - Ñoïc caùnhaân.ñoàngthanh -HDHS gheùptieáng,neâucaáutaïo, luyeän ñoïc ngoùi -Luyeänñoïc - Ñoïc caùnhaân.ñoàngthanh,toå -Ychs q.saùttranh.Tranhveõgì?       -Ruùtra töø khoùa   nhaø ngoùi -HDHS neâucaáutaïo töø luyeänñoïc töø -HDHS ñoïc laïi toaønboävaànoi oi – ngoùi – nhaø ngoùi *Daïy vaànai: -Höôùngdaãncaùcböôùctöôngtöï nhövaàn oi ñeåHS gheùpvaøñoïc ñöôïc ai – gaùi – beù gaùi -Cho HS ñoïc laïi toaønboähai vaàn -ñoïc caùnhaân,ñoàngthanh  c. Luyeän vieát vaøo baûng    :  -Vieátmaãu,HDHS neâuquytrìnhvieátvaàn oi, ai, nhaøngoùi, beùgaùi. -Luyeänvieátvaøobaûngcon -Nhaänxeùtsöûachöõa ngaø voi     gaø maùi    :  d.Luyeän ñoïc töø öùng duïng caùi coøi      baøi vôû -HS nhaåmñoïc,neâutieángcoù vaànoi - ai -Ñoïc caùnhaân,ñoàngthanh -HDHS luyeänñoïc töø -Giaûi thích:(baøi vôû) caùcbaøi hoïc, baøi -Lôùp ñoïc laïi taäpôû lôùpvaøôû nhaø. -Ñoïc maãu TIEÁT 2 -HS ñoïc noäi dungtieát1 Trang 187
 15. Tröôøng THChu Vaên An – Giaùo vieân:Leâ Thò Baûy Naêm hoïc:2014-2015 3.Luyeän taäp -Xemtranhneâunoäi dungtranh a. Luyeän ñoïc Chuù Boùi Caù nghó gì theá? -YC hs xem tranh            Chuù nghó veà böõa tröa. -HS nhaåmñoïc,neâutieángcoù vaànoi - ai -HS luyeänñoïc cn,ñt | Ñaùnhvaøntöøngtieángtröôùcñoïc -Luyeänñoïc caâuöùngduïng trôncaâutheogv. | HDhs ñoïc caâuöùngduïng. -Ñoïc laïi -Xemtranhñoïc chuûñeàluyeännoùi -Ñoïc maãu Seû, ri, boùi caù, le le  b. Luyeän noùi    :  -Lôùp TL +Trongtranhveõnhöõngcongì? +Embieátcon chimnaøotrongsoánhöõng -… conchimnaøy? +Chimboùi caùvaøle le soángôû ñaâu?Thích -… aêngì? -Khoângneântreøobaéttoåchimvì +Emhaõykeâtteân1 soáloaøi chimmaøem deãbò ngaõraátnguyhieåm. bieát? -Ñoàngthanh-caùnhaân. +Chuùngta coù neântreøocaâybaéttoåchim -Thi ñuagiöõa3 toå. khoâng?Vì sao? -HDHS ñoïc baøi ôû baûngvaøSGK -Vieátnoäi dungbaøi 32 *Troø chôi -Thi tìm tieángtöø coùvaànoi - ai  c. Luyeän vieát vaøo vôû    : 4. Cuûng coá ,daën doø: -Veà nhaøñoïc, vieát,laømBT ôû vôû BT tieángvieät -Xemtröôùcbaøi 33: oâi, ôi -Nhaänxeùttieáthoïc. Tieát 3:  Toaùn:                                       LUYEÄN TAÄP I. Muïc ñích yeâu caàu: +Giuùphs : - Cuûngcoáveàbaûngcoängvaølaømtínhcoängtrongphaïmvi 5. - Taäpbieåuthò tình huoángtrongtranhbaèng1 pheùptínhcoäng. - Gaâyhöùngthuùcho HS veàmoânhoïc. II.Ñoà duøng­daïy hoïc: - Quetính III. Caùc hoaït ñoäng daïy­hoïc: A.OÅn ñònh lôùp B.KTBC: Trang 188
 16. Tröôøng THChu Vaên An – Giaùo vieân:Leâ Thò Baûy Naêm hoïc:2014-2015 - Ghi baûng - 2 em leân baûng laøm 4+1= 2 + 3 =… -caû lôùp laøm vaøo baûng con : 3 + 2 = - Nhaän xeùt, ghi ñieåm. C.  Baøi môùi .  1.Giôùi thieäu baøi. Hoaït ñoängcuûagiaùovieân Hoaït ñoängcuûahoïc sinh 2.HD HS laøm BT. Baøi1:Hdhstínhk.quaûroài vieátvaøosaudaáu 1. Tính? baèng 1+1= 2+1= 3+1= 4+1= -Cho hs laømôû baûnglôùp 1+2= 2+2= 3+2= 1+3= 2+3= 1+4= -Ghi baûng: 2+3=3+2         4+1=1+4 -hdhsnhaänxeùtveàvò trí caùcsoávaøkeát -Vò trí thayñoåi, keátquaûkhoâng quaû thayñoåi. 2. Tính Baøi 2: -hdhslaømbaøi 2 +1 3 2 + 4 +2 + + + / Laøm1 PT ñaàu + - Nhaänxeùt,chöõabaøi 2 4 2 3 1 1 4 5 5 5 5 3 Baøi 3: -hdhstính theo2 böôùc.(doøng2 neáu coøntg,hoaëchd veànhaølaøm) 3.Tính -Cho hs so saùnhvò trí caùcsoáôû 2 doøng 2+1+1=4 3+1+1=5 1+2+2=5 cuûatöøngcoätñeåvieátngaykeátquaûdoøng 2. 3 4 3 -hs laømvaøobaûngcon vaøbaûnglôùp *Doøng2:neáucoønt.gian 1+2+1=4 1+3+1=5 -Nhaänxeùtchöõabaøi 2+2+1=5 Baøi 4:.(neáucoøntg,hoaëchd veànhaølaøm) 3 4 4 -hdhstínhkeátquaûôû veátraùi hoaëcveá phaûiroài so saùnh2 soásauñoùñieàndaáu 4. > , < ,= ? vaøochoãchaám. 3+2=5 4>2+1 2+3 = 3+2 5 3 5 5 -Nhaänxeùtchöõabaøi 3+1
 17. Tröôøng THChu Vaên An – Giaùo vieân:Leâ Thò Baûy Naêm hoïc:2014-2015 a.hdhs xem tranh neâu baøi toaùn roài 4 5 5 5 vieát pheùp tính thích hôïp -Môøi hs leân baûng laøm 5.Vieát pheùp tính thích hôïp +Coù 3 quaû cam theâm b. hd töông töï nhö(a) vôùi hình b ñeå ù2quaû nöõa.Hoûi taát caû hs neâu ñöôïc baøi toaùn vaø vieát PT coù maáy quaû cam? -hslaøm vaøo baûng con sau ñoù cho 1 3 + 2 = 5 em leân baûng chöõa baøi. a. b. 4 + 1 = 5 D.Cuûng coá, daën doø:  -Veà nhaølaømlaïi BT 4 vaøovôû oâ li.Laømôû vbt. -Xemtröôùcbaøi Soá0 trongpheùpcoäng - Nhaänxeùttieáthoïc. Tieát 4: Thuû coâng:                        XEÙ DAÙN HÌNH CAÂY ÑÔN GIAÛN(T1)           I. Muïc ñích yeâu caàu: -Bieátcaùchkeû,xeùhìnhcaâyñôngiaûn. -Xeù ñöôïc hìnhtaùncaây,thaâncaây. -Giaùoduïc hs bieátñöôïc 1 soáích lôïi cuûacaâyvaøbieátbaûoveäcaâyôû saân tröôøng. II.Ñoà duøng­daïy hoïc: GV: Baøi maãuveàxeùdaùnhìnhcaâyñôngiaûn,giaáythuûcoângcaùcmaøu. HS: giaáytraéng,buùtchì, thöôùc. III. Caùc hoaït ñoäng daïy­hoïc: A.OÅn ñònh lôùp B.KTBC: -Kieåmtrasaûnphaåmbaøi xeùdaùnhình quaûcamñoái vôùi 1 soáemchöahoaøn thaønhôû lôùp. -Kieåmtrasöï chuaånbò ñoàduønghoïc baøi môùi. C.Baøi môùi: 1.Giôùi thieäu baøi: 2.HDHS veõ, xeù hình caây Hoaït ñoängcuûagiaùovieân Hoaït ñoängcuûahoïc sinh a.hdhsquansaùtvaønhaänxeùt: -HDhs xembaøi maãu neâuñaëcñieåm,hình -Caâyto caâynhoû,caâycaocaâythaáp daùng,caùcboäphaän,maøusaéccuûacaây. . Trang 190
 18. Tröôøng THChu Vaên An – Giaùo vieân:Leâ Thò Baûy Naêm hoïc:2014-2015 -Caây coù thaân, taùn laù. -Thaân coù maøu naâu, taùn laù -HDhs neâu 1 soá taùn laù coù maøu maøu xanh hoaëc maøu tím… saéc khaùc nhau. -maøu xanh ñaäm ,xanh nhaït -Vaäy khi xeù taùn laù em coù theå ,nuua, tím, vaøng,… choïn maøu em thích. b. Höôùng daãn veõ vaø xeù hình caùc boä phaän cuûa caây.: * Xeù hình taùn laù caây -Lôùp thöïc haønh theo GV. -Xeù taùn laù caây troøn. + Ñaùnh daáu vaø veõ HV sau ñoù -Veõ vaø xeù taùn laù troøn. xeù 4 goùc roài chænh söûa cho -Xeù taùn laù daøi. -Ñaùnh daáu veõ vaø xeù HCN,xeù 4 -Veõ vaø xeù taùn laù daøi. goùc roài chænh söûa cho gioáng * Xeù hình thaân caây. -Ñaùnh daáu veõ vaø xeù HCN daøi -Veõ vaø xeù 2 thaân caây. 6 oâ roäng 1 oâ.Xeù 1 HCN khaùc daøi 4 oâ roäng 1 oâ.Khi xeù thaân caây caàn ñieàu chænh cho 1 ñaàu -Cho hs gheùp hình leân baøn -Gheùp saûn phaåm leân baøn. -Nhaän xeùt saûn phaåm cuûa 1 soá baïn ñaõ hoaøn thaønh. *Giaùo duïc hs : -Laáy boùng maùt, laáy quaû, + Ngöôøi ta troàng caây ñeå laøm laáy goã, laøm caûnh. -Coù caây phöôïng, ñeå cho ta +ÔÛ saân tröôøng ta coù caây gì? boùng maùt. Duøng ñeå laøm gì? -khoâng beû caønh haùi laù vì +Chuùng ta coù neân treøo caây ñeå cho caây nhanh toát, beû caønh haùi laù khoâng? vì sao? ñeïp.Treøo caây deã bò ngaõ raát nguy hieåm. 3.Cuûng coá daën doø: -Môøi hs nhaéclaïi teânbaøi.Veànhaøtaäpxeùhìnhcaây. -Chuaånbò giaáymaøucaùcloaïi tieátsauxeùdaùnvaøovôû. -Nhaänxeùttieáthoïc. Thöù naêm ngaøy11 thaùng 10 naêm 2013 Tieát 1+2: Hoïc  vaàn:                                 oâi ­ôi I. Muïc ñích yeâu caàu: - Ñoïc vieátñöôïc oâi,ôi, bôi loäi, traùi oåi. Trang 191
 19. Tröôøng THChu Vaên An – Giaùo vieân:Leâ Thò Baûy Naêm hoïc:2014-2015 - Ñoïc ñöôïc caùc töø öùng duïng vaø caâu:Beù trai ,beù gaùi ñi chôi phoá vôùi boá meï. - Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà: leã hoäi - Giuùp hs tìm hieåu theâm 1 soá leã hoäi ôû ñòa phöông. /-Ñaùnh vaàn ñöôïc caùc tieáng coù vaànoâi,ôi. Luyeän noùi ñöôïc caâu ñôn giaûn II.Ñoà duøng­daïy hoïc: -Tranhminhhoaï ôû sgk caùctöø khoaù,caâuöùngduïng,phaànluyeännoùi. III. Caùc hoaït ñoäng daïy­hoïc: A.OÅn ñònh lôùp B.KTBC: -HS ñoïc baøi ôû SGK - Vieát vaøobaûngcon töø : oi.ai nhaøngoùi,beùgaùi -NX,uoánsöûa. C.Baøi môùi:   1.Giôùi thieäu baøi Hoaït ñoängcuûaGV Hoaït ñoängcuûaHS 2.Daïy vaàn môùi: *Daïy vaànoâi -HDHS gheùpvaàn -Lôùp gheùp  oâi  a. nhaän dieän vaàn :  -Yeâu caàuhs neâucaáutaïo vaànoâi -Vaànoâi goàmcoù oâ ñöùngtröôùci -So saùnhvaànoâi vôùi vaànoi ñöùngsau Gioáng:Ñeàucoù aâmi ñöùngcuoái vaàn.  b. Luyeän ñoïc    : Khaùc:vaànoâi coùaâmoâ ñöùng -Ñoïc vaàn ñaàuvaàn.Vaànoi coùaâmo ñöùng -HDHS gheùptieáng,neâucaáutaïo, ñaàuvaàn. -luyeänñoïc -Ychs q.saùttranh.Tranhveõgì? - Ñoïc caùnhaân.ñoàngthanh -Ruùtra töø khoùa -Lôùp gheùp         oåi -HDHS neâucaáutaïo töø luyeänñoïc töø -Ñoïc caùnhaân,ñt -HDHS ñoïc laïi toaønboävaànoâi *Daïy vaànôi: traùi oåi Höôùngdaãncaùcböôùctöôngtöï nhövaàn oâi – oåi­ traùi oåi oâi ñeåHS gheùpvaøñoïc ñöôïc -Cho HS ñoïc laïi toaønboähai vaàn  c. Luyeän vieát vaøo baûng    :   ôi – bôi – bôi loäi -Vieátmaãu,HDHS neâuquytrìnhvieátvaàn oâi, ôi, traùi oåi, bôi loäi. -ñoïc caùnhaân,ñoàngthanh Trang 192
 20. Tröôøng THChu Vaên An – Giaùo vieân:Leâ Thò Baûy Naêm hoïc:2014-2015 -Nhaän xeùt söûa chöõa  d. Luyeän ñoïc töø öùng duïng    :  -Luyeänvieátvaøobaûngcon -HS nhaåmñoïc,neâutieángcoù vaànoâi,ôi -HDHS luyeänñoïc töø -Ñoïc maãu caùi choåi           ngoùi môùi TIEÁT 2              thoåi coøi           ñoà chôi 3.Luyeän taäp: -HS ñoïc laïi a.  Luyeän ñoïc:  -YCHS Q.saùttranh.Tranhveõgì? -HS ñoïc noäi dungtieát1 -Ruùtra ND tranh -Xemtranhneâunoäi dungtranh Beù trai, beù gaùi ñi chôi phoá vôùi  -Luyeänñoïc caâuöùngduïng boá meï. -HDHS neâutieángcoù vaànôi roài luyeän -HS luyeänñoïc cn,ñt ñoïc caâu. -Ñoïc laïi | HDHS ñoïc caâuöùngduïng. - Ñaùnhvaøntöøngtieángtröôùcñoïc trôncaâutheogv. -Ñoïc maãu -Ñoïc laïi  b .Luyeän noùi     - YCHS xemtranh. -Xemtranhñoïc chuûñeàluyeännoùi Gôïi yù: +Tranhveõgì? Leã hoäi +Moïi ngöôøi trongtranhaênmaëcnhötheá -Nam,nöõñeàumaëcaùodaøi, ñaàu naøo? chít khaên,nöõthì caàmnoùn,nam caàmquaït. +Emhaõykeåteân1 soáleãhoäi maøem -hoäi ñeànHuøngôû PhuùThoï, hoäi bieát? Lim ôû BaécNinh,hoäiChuøaHöông ôû Haø Taây, -Hoäi coâng | ÔÛ TaâyNguyeâncoù nhöõngleãhoäi gì? chieâng,hoäiñaâmtraâuôû Taây Nguyeân. -HDHS ñoïc baøi ôû baûngvaøSGK -Ñoàngthanh-caùnhaân. * Troø chôi -Thi ñuagiöõa3 toå. -Thi tìm tieángtöø coùvaànoâi -ôi  c. Luyeän vieát vaøo vôû    : -Vieátnoäi dungbaøi 33 D. Cuûng coá, daën doø: -Veà nhaøñoïc, vieát,laømBT ôû vôû BT tieángvieät -Xemtröôùcbaøi 34: ui, öi Trang 193

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản