intTypePromotion=3

Giáo án lớp 4 năm 2014 - Tuần 5

Chia sẻ: Trong Hoang Van | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:25

0
80
lượt xem
7
download

Giáo án lớp 4 năm 2014 - Tuần 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo "Giáo án lớp 4 năm 2014 - Tuần 5" để nắm được hệ thống chương trình học cũng như cách thiết kế giáo án phục vụ cho việc giảng dạy và học tập của thầy cô cũng như các bạn học sinh lớp 4 đạt hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án lớp 4 năm 2014 - Tuần 5

 1. TUẦN 5:                                             Ngày soạn:                      20/ 9 /  2014 Ngày dạy: Thứ hai ngày 22 / 9 / 2014 TËp ®äc TiÕt 9: Nh÷ng h¹t thãc gièng A.. Môc ôc tiªu:: ­ Biết đọc với giọng kể chậm rãi, phân biệt lời các nhân vật với lời người  kể chuyện. ­ Hiểu nội dung : Ca ngợi chú bé Chôm trung thực. dũng cảm, dám nói lên sự  thật (trả lời được các câu hỏi 1, 2, 3). ­ HS khá giỏi trả lời được câu hỏi 4 ­ SGK *Giáo dục KNS :  Xác định giá trị, tự nhận thức về bản thân, tư duy phê  phán.  * GD quyền trẻ em và giới: Quy:  ền có sự riềng tư và được xét xử công bằng. B.. ChuÈn bÞ.. Tranh minh ho¹ trong SGK. C.. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc. I. æn ®Þnh tæ chøc. II-- Bµi cò: - §äc thuéc lßng bµi "Tre ViÖt Nam". - Bµi th¬ ca ngîi nh÷ng phÈm chÊt g×? cña ai? III-- Bµi míi: H§ cña thÇy H§ cña trß 1. Giíi thiÖu bµi: 2. LuyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi: a) LuyÖn ®äc: - 1 HS kh¸ ®äc. - Yªu cÇu häc sinh ®äc toµn bµi: - 4 häc sinh ®äc nèi tiÕp. - GV chia ®o¹n: - Yc häc sinh:®äc ®o¹n lÇn 1 + luyÖn ph¸t ©m. - 4 häc sinh ®äc 2 lÇn. ®äc ®o¹n lÇn 2 + kÕt hîp gi¶i tõ: - HSS SS ®äc trong nhãm - 1 - 2 häc sinh ®äc c¶ bµi. + GV ®äc diÔn c¶m toµn bµi. b. T×m hiÓu bµi:: - HS ®äc thÇm bµi - tr¶ lêi : - Nhµ vua chän ngêi ntn ®Ó - Vua muèn chän 1 ngêi ngêi trung thùc ®Ó truyÒn ng«i? truyÒn ng«i. - Nhµ vua lµm c¸ch nµo ®Ó t×m - Ph¸t cho mçi ngêi ngêi d©n 1 thóng thãc ®îc ngêi ngêi trung thùc? gièng ®· luéc kü vµ hÑn ai thu ®îc ®îc nhiÒu thãc sÏ truyÒn ng«i, ai kh«ng cã thãc sÏ bÞ trõng ph¹t. ⇒ Nªu ý 1 * Nhµ vua chän ngêi ngêi trung thùc nèi ng«i. - Theo lÖnh vua chó bÐ Ch«m ®· - Ch«m ®· gieo trång, dèc c«ng ch¨m sãc
 2. lµm g×? kÕt qu¶ ra sao? nhng nhng thãc kh«ng n¶y mÇm. - §Õn kú nép thãc cho vua mäi - Mäi ngêi n« nøc trë thãc vÒ kinh nép ngêi ngêi lµm g×? cho vua. - Ch«m lµm g×? - Ch«m thµnh thËt quú t©u vua. - Hµnh ®éng cña chó bÐ ch«m - Ch«m dòng c¶m d¸m nãi sù thËt kh«ng cã g× kh¸c mäi ngêi? sî bÞ trõng ph¹t. ⇒ Nªu ý 2 * Sù trung thùc cña chó bÐ Ch«m: - Th¸i ®é cña mäi ngêi thÕ nµo - Mäi ngêi s÷ng sê, ng¹c nhiªn, sî h·i thay khi nghe lêi níi thËt cña Ch«m? cho Ch«m. ⇒ ý 3: * Mäi ngêi ngêi chøng kiÕn sù dòng c¶m cña chó bÐ Ch«m. - Theo em v× sao ngêi ngêi trung thùc - V× bao giê ngêingêi trung thùc còng nãi lµ ngêi ngêi ®¸ng quý? thËt, kh«ng v× lîi Ých cña m×nh mµ nãi dèi lµm háng viÖc chung. -V× ngêi ngêi trung thùc thÝch nghe nãi thËt. ⇒ ý 4: * Vua b»ng lßng víi ®øc tÝnh trung thùc, dòng c¶m cña Ch«m. =>ýý nghÜa:Ca ngîi chó bÐ Ch«m trung thùc, dòng c¶m d¸m nãi ra sù thËt. c. §äc diÔn c¶m: - Gäi häc sinh ®äc bµi: - 4 häc sinh ®äc nèi tiÕp - NhËn xÐt c¸ch thÓ hiÖn giäng ®äc ë mçi ®o¹n. - 4 häc sinh ®äc l¹i. - Híng dÉn ®äc 1 ®o¹n theo c¸ch - 3 em thùc hiÖn theo tõng vai. ph©n vai. - HSS xung phong ®äc thi diÔn c¶m - GV ®¸nh gi¸ chung. - Líp nhËn xÐt - bæ sung IV. Cñng cè - DÆnÆn dß: - C©u chuyÖn nµy muèn nãi víi em ®iÒu g×? - NX giê häc. - VÒ nhµ ®äc l¹i bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau. To¸n TiÕt 21: LuyÖn tËp A.. Môc tiªu: ­ Biết số ngày của từng tháng trong năm, của năm nhuận và năm không  nhuận. ­ Chuyển đổi dược đơn vị đo giữa ngày, giờ, phút, giây. ­ Xác định được một năm cho trước thuộc thế kỉ nào. B. ChuÈn bÞ: - ND bµi luyÖn tËp C.. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: I. æn ®Þnh tæ chøc. II-- Bµi cò: 1 giê = ? phót ; 1 phót = ? gi©y. 1 thÕ kû = ? n¨m III-- Bµi míi:
 3. H§ cña thÇy H§ cña trß 1, Giíi thiÖu bµi. 2, Híng dÉn lµm BT * Bµi 1: - KÓ tªn nh÷ng th¸ng cã 30 ngµy? - GV híng dÉn c¸ch xem bµn tay. - Th¸ng 4; 6; 9 ; 11 - Nh÷ng th¸ng cã 31 ngµy? - Th¸ng cã 28 hoÆc 29 ngµy? - Th¸ng 3; 5; 7; 8; 10; 12 - Cho H dùa vµo phÇn trªn ®Ó tÝnh - Th¸ng 2 sè ngµy trong n¨m nhuËn. - HS S thùc hiÖn - N¨m nhuËn cã bao nhiªu ngµy? 366 ngµy - N¨m kh«ng nhuËn (n¨m thêng)? 365 ngµy * Bµi 2: - HS lµm vµo vë, 3 HS lªn b¶ng ch÷a. - GV chÊm mét sè bµi. 3 ngµy = 72 giê. -Nªu mèi quan hÖ gi÷a ®¬n vÞ ®o 1 thêi gian. ngµy = 8 giê 3 - GV V cïng HS nhËn hËn xÐt Ðt - ch÷a bµi. 3 giê 10 phót = 190 phót * Bµi 3: 3 + Quang Trung ®¹i ph¸ qu©n Thanh vµo n¨m 1789 n¨m ®ã thuéc thÕ kû - Thuéc thÕ kû XIIX. nµo? - NguyÔn Tr·i sinh n¨m nµo? thuéc 1980 - 600 = 1380 thÕ kû nµo? ThÕ kû XIV IV. Cñng cè - DÆn Æn dß: - Nªu c¸c ®¬n vÞ ®o thêi gian míi häc. - NX giê häc. - VN «n l¹i bµi + ChuÈn bÞ bµi sau. ChÝnh t¶ (Nghe - viÕt) TiÕt 5: Nh÷ng h¹t thãc gièng A.. Môc tiªu:: ­ Nghe ­ viết đúng và trình bày bài chính tả sạch sẽ ; biết trình bày đoạn văn  có lời nhân vật.  ­ Làm đúng BT2 a/b, hoặc bài tập chính tả phương ngữ do GV soạn. * GD quyền trẻ em và giới: Quy :  ền có sự riềng tư và được xét xử công bằng. - HS khá giỏi tự giải được các câu đố ở BT3 B.. ChuÈn bÞ:: - ViÕt s½n néi dung bµi 2a. C.. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu: I. æn ®Þnh tæ chøc. II-- Bµi cò: 2, 3 häc sinh lªn b¶ng viÕt c¸c tõ ng÷ b¾t ®Çu b»ng d/gi/r. III. Bµi míi: H§ cña thÇy H§ cña trß 1) Giíi thiÖu bµi.
 4. 2) Híng dÉn HS nghe – viÕt - GV ®äc mÉu. - HS nghe - ®äc thÇm. - Nhµ vua ®· lµm c¸ch nµo ®Ó t×m - Ph¸t cho ngêi d©n 1 thóng thãc ®îc ngêi trung thùc? gièng ®· luéc kü vÒ gieo trång vµ hÑn. Ai thu ®îc nhiÒu thãc sÏ truyÒn ng«i, ai kh«ng cã thãc nép sÏ bÞ - GV ®äc tiÕng khã cho HS luyÖn chõng ph¹t. viÕt - Líp viÕt vµo b¶ng con VD: luéc kü, thãc gièng, dèc c«ng nép, lo l¾ng, n« nøc - GV híng híng dÉn vµ ®äc cho häc sinh - HS H viÕt chÝnh t¶. viÕt bµi: - HS H so¸t bµi - GV thu 1 sè bµi chÊm, nhËn n xÐt.. 3-- LuyÖn tËp: * Bµi 2 (a): - Cho HS S ®äc yªu cÇu cña bµi tËp. - HS H ch÷a bµi, líp nhËn xÐt - Cho ho HS H lµm bµi + lêi gi¶i, nép bµi, lÇn nµy, lµm em, l©u nay, lßng thanh th¶n, lµm bµi Bµi 3: - Cho HS S thi gi¶i c©u ®è * Con nßng näc * Chim Ðn IV. Cñng cè - DÆn Æn dß: - Nh¾c l¹i ND bµi - NX qua bµi chÊm, giê häc. - VN häc thuéc lßng 2 c©u ®è ®Ó ®è l¹i ngêi ngêi th©n. Ngµy so¹n: 20 / 9 / 201 14 Ngµy d¹y: Thø ba ngµy 23 / 9 / 2014 20 4 To¸n TiÕt 22:T×m sè trung b×nh céng A. Môc tiªu: ­ Bước đầu hiểu biết về số trung bình cộng của nhiều số. ­ Biết cách tìm số trung bình cộng của 2, 3, 4 số. B. ChuÈn bÞ: bÞ H×nh vÏ trong SGK. C.. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc: I. æn ®Þnh tæ chøc. II-- Bµi cò: - Nªu mèi quan hÖ gi÷a c¸c ®¬n vÞ ®o thêi gian ®· häc. III. Bµi míi: H§ cña thÇy H§ cña trß 1. Giíi thiÖu sè trung b×nh céng vµ t×m sè trung b×nh céng: a) GV ghi vÝ dô 1: 1 - HS S ®äc bµi tËp - líp ®äc thÇm - Bµiµi to¸n cho biÕt g×? Can T1: 6 l
 5. Can T2: 4 l - Bµi tËp hái g×? Rãt ®Òu: Mçi can cã ? lÝt dÇu? - Muèn biÕt sè dÇu chia ®Òu Gi¶i cho mçi can ®îc®îc bao nhiªu ta Tæng sè lÝt dÇu cña 2 can lµ: lµm ntn? 6 + 4 = 10 (l) - Sau ®ã ta lµm nh thÕ nµo? Sè lÝt dÇu rãt ®Òu vµo mçi can lµ: 10 : 2 = 5 (l) §. Sè: 5 lÝt dÇu + VËy muèn tÝnh sè dÇu chia - LÊy tæng sè lÝt dÇu chia cho 2 ®îc sè ®Òu vµo 2 can ta lµm ntn? lÝt dÇu rãt vµo mçi can. (6 + 4) : 2 = 5 (l) - Sè 5 ®îc gäi lµ g×? - Lµ sè trung b×nh céng cña 2 sè 6 vµ 4. + Ta nãi can T1 cã 6 lÝt, can T2 cã 4 lÝt. TB mçi can lµ 5 lÝt. b. VÝ dô 2: BT cho biÕt g×? - Sè häc sinh líp: 25; 27; 32 Yªu cÇu t×m g×? - TB mçi líp cã bao nhiªu häc sinh? - Muèn tÝnh TB sè H mçi líp ta Gi¶i cÇn tÝnh g×? Tæng sè häc sinh cña 3 líp: 25 + 27 + 32 = 84(HS) - BiÕt tæng sè häc sinh ta lµm Trung b×nh mçi líp cã: thÕ nµo? 84 : 3 = 28 (HS) §¸p sè: 28 häc sinh - Sè 28 ®îc gäi ntn? - Gäi lµ sè TB céng cña 3 sè 25; 27; 32 - Ngoµi ra cßn cã c¸ch nµo? (25 + 27 + 32) : 3 = 28 (HS) +  Muèn t×m trung b×nh céng * Häc sinh nªu quy t¾c. cña nhiÒu sè ta lµm ntn? 2.. LuyÖn tËp: a. Bµi sè 1: - HS H lµm b¶ng con - Cho HS S lµm, ch÷a bµi, nhËn 42 vµ 52 xÐt (42 + 52) : 2 = 47 (34 + 43 + 52 +39) : 4 = 42 - C¸ch t×m sè trung b×nh céng (36 + 42 + 57) : 3 = 45 cña nhiÒu sè. b. Bµi 2: - HS H lµm vµo vë. - BT cho biÕt g×? - Mai, Hoa, Hng, Hng, ThÞnh nÆng 36kg, 38kg, 40kg, 34kg. - Bµi tËp hái g×? - TB mçi em nÆng? Kg - Muèn tÝnh trung b×nh céng Gi¶i mçi b¹n nÆng bao nhiªu kg ta Trung b×nh mçi b¹n c©n nÆng lµ: lµm nh thÕ nµo? (36 + 38 + 40 + 34) : 4 = 37 (kg) IV. Cñng cè - DÆnÆn dß: - Muèn t×m trung b×nh céng cña nhiÒu sè ta lµm TN? - NhËn xÐt chung giê häc. - VÒ nhµ «n l¹i bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau.
 6. LUYỆN TỪ VÀ CÂU TiÕt 9: Më réng vèn tõ : Trung thùc - Tù träng A.. Môc tiªu:: ­ Biết thêm một số từ ngữ (gồm thành ngữ, tục ngữ và từ Hán Việt thông  dụng) về chủ điểmTrung thực ­ Tự trọng (BT4) ; tìm được 1, 2 từ đồng nghĩa, trái  nghĩa với từ trung thực và đặt câu với một từ tìm được (BT1, BT2) ; nắm được  nghĩa từ “tự trọng” (BT3).  * GD quyền trẻ em và giới:  Bản sắc trung thực và tự trong. B.. ChuÈn bÞ:: - ChÐp s½n bµi tËp 3 , 4. C.. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc: I. æn ®Þnh tæ chøc. II. Bµi cò: - ThÕ nµo lµ tõ ghÐp ph©n ph lo¹i? ? Tõõ ghÐp cho nghÜa TH? - §Æc ®iÓm cña tõ l¸y. III-- Bµi míi: H§ cña thÇy H§ cña trß 1. Giíi thiÖu bµi: 2. Híng Híng dÉn lµm bµi tËp: a. Bµi sè 1. - Gäi HS S ®äc bµi tËp - 2 - 3 häc sinh ®äc c¶ mÉu. - Cho ho HS H lµm bµi - HS H th¶o luËn nhãm 2 * Tõ cïng nghÜa víi trung thùc? + Th¼ng th¾n, th¼ng tÝnh, ngay th¼ng, thËt thµ, thËt t×nh, thËt t©m, béc trùc, chÝnh trùc * Tõ tr¸i nghÜa víi trung thùc? - Dèi tr¸, gian dèi, gian lËn, gian manh, gian ngoa, gian gi¶o, gian tr¸, lõa bÞp, lõa dèi, bÞp bîm, lõa ®¶o, lõa läc... b. Bµi sè 2: - §Æt c©u víi 1 tõ cïng nghÜa víi VD: B¹n Lan rÊt thËt thµ. trung thùc, 1 c©u víi 1 tõ tr¸i nghÜa - C¸o thêng lµ con vËt rÊt gian ngoan. víi trung thùc? - HS ®Æt c©u tiÕp nèi. c. Bµi sè 3: - Cho HS ®äc néi dung bµi tËp. - HSS th¶o luËn nhãm 2. - 2, 3 häc sinh ®¹i diÖn nhãm lªn thi lµm nhanh. - Líp nhËn xÐt - ®¸nh gi¸ - bæ sung. d. Bµi sè 4: - Cho HS lªn b¶ng g¹ch ch©n. - G¹ch bót ®á nãi vÒ tÝnh trung thùc. - Bót xanh nãi vÒ lßng tù träng. - GV ®¸nh gi¸: Líp quan s¸t - nhËn xÐt - bæ sung + TÝnh trung thùc * a; c; d + Lßng tù träng * b; e IV. Cñng cè - DÆn Æn dß:
 7. ­ Liên hệ bản sắc và tự trọng - NhËn xÐt giê häc - VN häc thuéc c¸c thµnh ng÷, tôc ng÷. KÓ chuyÖn TiÕt 5: KÓ chuyÖn ®· nghe, ®· ®äc A. Môc tiªu: ­ Dựa vào gợi ý (SGK), biết chọn và kể lại được câu chuyện đã nghe, đã  đọc nói về tính trung thực . ­ Hiểu câu chuyện và nêu được nội dung chính của truyện  * GD quyền trẻ em và giới:  Bản sắc trung thực. B. ChuÈn bÞ: GV: - ViÕt s½n gîi ý 3 trong g SGK. - Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ bµi KC. HS: Su Su tÇm truyÖn viÕt vÒ tÝnh trung thùc. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc: I. æn ®Þnh tæ chøc. II- Bµi cò: - KÓ l¹i 1-2 ®o¹n c©u chuyÖn :Mét nhµ th¬ ch©n chÝnh. III- Bµi míi: H§ cña thÇy H§ cña trß 1. Giíi thiÖu bµi. 2. Híng dÉn häc sinh kÓ chuyÖn. a. Híng dÉn häc sinh hiÓu yªu cÇu cña ®Ò bµi. §Ò bµi: KÓ l¹i 1 c©u chuyÖn em ®· ®îc nghe (nghe qua «ng bµ, cha mÑ hay qua ai ®ã kÓ l¹i) hoÆc ®îc ®äc vÒ tÝnh trung thùc. - Cho HS ®äc gîi ý - 4 häc sinh ®äc nèi tiÕp. - Cho HS giíi thiÖu tªn c©u chuyÖn - HS lÇn lît giíi thiÖu. cña m×nh. b. Thùc hµnh kÓ chuyÖn, trao ®æi vÒ ý nghÜa c©u chuyÖn. - Cho HS kÓ trong nhãm. - HS kÓ theo cÆp nhãm 2. Trao ®æi vÒ ý nghÜa c©u chuyÖn. - Thi kÓ tríc líp - HS xung phong hoÆc cö ®¹i diÖn. - HS kÓ xong ph¶i nãi ý nghÜa c©u chuyÖn - GV ®a tiªu chuÈn ®Ò HS ®¸nh gi¸. - Líp nghe ®Æt c©u hái cho b¹n b×nh - NhËn xÐt chung chän IV. Cñng cè - DÆn dß: ­ Liên hệ bản sắc trung thực - Nh¾c l¹i ND bµi - NhËn xÐt giê häc:
 8. - VÒ nhµ kÓ l¹i c©u chuyÖn vµ chuÈn bÞ bµi kÓ chuyÖn tuÇn 6. LÞch sö TiÕt 5: Níc ta díi ¸ch ®« hé cña c¸c triÒu ®¹i phong kiÕn ph¬ng B¾c A. Môc tiªu: Sau bµi häc häc sinh nªu ®îc: ­ Biết được thời gian đô hộ của phong kiến phương Bắc đối với nước ta :  từ năm 179 TCN đến năm 938. ­ Nêu đôi nét về đời sống cực nhục của nhân dân ta dưới ách đô hộ của các  triều đại phong kiến phương Bắc (một vài điểm chính, sơ giản về việc nhân dân  ta phải cống nạp những sản vật quý, đi lao dịch, bị cưỡng bức theo phong tục của  người Hán) : + Nhân dân ta phải cống nạp sản vật quý. + Bọn đô hộ đưa người Hán sang ở lẫn với dân ta, bắt nhân dân ta phải học  chữ Hán, sống theo phong tục của người Hán. B. ChuÈn bÞ: GV:-- KÎ s½n néi dung: T×nh h×nh níc níc ta tríc tríc vµ sau khi bÞ c¸c triÒu ®¹i phong kiÕn ph¬ng ph¬ng B¾c ®« hé. C. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc: I. æn ®Þnh II- Bµi cò: - Nªu nh÷ng thµnh tùu cña ngêi d©n ¢u L¹c? - Sù ra ®êi cña níc ¢u L¹c? III- Bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi: 2. Néi dung: a. H§1: ChÝnh s¸ch ¸p bøc bãc lét cña c¸c triÒu ®¹i phong kiÕn ph¬ng B¾c ®èi víi nh©n d©n ta. - Cho HS ®äc s¸ch gi¸o khoa. +HS ®äc thÇm tõ "Sau khi TriÖu §µ th«n tÝnh ... luËt ph¸p cña ngêi H¸n". - Sau khi th«n tÝnh ®îc níc ta, c¸c - Chóng chia níc ta thµnh nhiÒu quËn triÒu ®¹i phong kiÕn ph¬ng B¾c ®· huyÖn do chÝnh quyÒn ngêi H¸n cai thi hµnh nh÷ng chÝnh s¸ch ¸p bøc, qu¶n. bãc lét nµo ®èi víi nh©n d©n ta? - Chóng b¾t nh©n d©n chóng ta lªn rõng s¨n voi, tª gi¸c, b¾t chim quý, ®½n gç, xuèng biÓn mß ngäc trai... - §a ngêi H¸n sang ë lÉn, b¾t nh©n d©n ta theo phong tôc ngêi H¸n, häc ch÷ H¸n, sèng theo luËt ph¸p cña ngêi H¸n. - Cho HS th¶o luËn: T×m sù kh¸c - HS th¶o luËn nhãm 6 biÖt vÒ t×nh h×nh níc ta vÒ chñ - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy quyÒn, vÒ kinh tÕ, vÒ v¨n ho¸ tríc c¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt - bæ sung. n¨m 179 TCN n¨m 938 * KÕt luËn: GV chèt l¹i néi dung H§1.
 9. 2.H§2: C¸c cuéc khëi nghÜa chèng ¸ch ®« hé phong kiÕn ph¬ng B¾c. - HS lµm viÖc c¸ nh©n. - Cho HS ®äc s¸ch gi¸o khoa vµ thùc VD: hiÖn: - N¨m 40: Khëi nghÜa 2 Bµ Trng + Nªu c¸c cuéc khëi nghÜa cña - N¨m 248: Khëi nghÜa Bµ TriÖu nh©n d©n ta chèng l¹i ¸ch ®« hé cña - N¨m 542: Khëi nghÜa LÝ BÝ. phong kiÕn ph¬ng B¾c. - N¨m 550: Khëi nghÜa TriÖu Quang Phôc - N¨m 722: Khëi nghÜa Mai Thóc Loan - N¨m 766: Phïng Hng - N¨m 905: Khëi nghÜa Khóc Thõa Dô - N¨m 931: Khëi nghÜa D¬ng §×nhNghÖ - N¨m 938: ChiÕn th¾ng B¹ch §»ng - Tõ n¨m 179 TCN ®Õn n¨m 938 cã - Cã 9 cuéc khëi nghÜa lín. bao nhiªu cuéc khëi nghÜa lín? - Më ®Çu cho c¸c cuéc khëi nghÜa - Khëi nghÜa 2 Bµ Trng Êy lµ cuéc khëi nghÜa nµo? - KÕt thóc 1 ngh×n n¨m ®« hé cña - Khëi nghÜa Ng« QuyÒn víi chiÕn c¸c triÒu ®¹i phong kiÕn ph¬ng B¾c th¾ng B¹ch §»ng. lµ cuéc khëi nghÜa nµo? - ViÖc nh©n d©n ta liªn tôc khëi - Nh©n d©n ta cã 1 lßng yªu níc nång nghÜa chèng l¹i ¸ch ®« hé cña c¸c nµn quyÕt t©m, bÒn chÝ ®¸nh giÆc, triÒu ®¹i phong kiÕn ph¬ng B¾c nãi gi÷ níc. lªn ®iÒu g×? IV. Cñng cè - DÆn dß: Nh¾c l¹i ND bµi - NX giê häc. - VÒ nhµ «n bµi + ChuÈn bÞ bµi sau. Ngµy so¹n: 20 / 9 / 2014 Ngµy d¹y: Thø t ngµy 24 / 9 / 2014 TËp ®äc TiÕt 10: Gµ Trèng vµ C¸o A. Môc tiªu: ­ Bước đầu biết đọc diễn cảm một đoạn thơ lục bát với giọng vui, dí dỏm. ­ Hiểu ý nghĩa : khuyên con người hãy cảnh giác, thông minh như Gà Trống  chớ tin những lời lẽ ngọt ngào của những kẻ xấu xa như Cáo. (trả lời được các  câu hỏi, thuộc đoạn thơ khoảng 10 dòng). * GDQTE&G: Khuyên con người hãy cảnh giác, thông minh như  gà trống, chớ   tin  những lời lẽ ngọt ngào của kẻ xấu như Cáo B. ChuÈn bÞ: GV: Tranh minh ho¹ bµi th¬. C. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc.
 10. I. æn ®Þnh tæ chøc. II- Bµi cò: - 2 häc sinh ®äc truyÖn: Nh÷ng ng h¹t thãc gièng vµ nªu ý nghÜa truyÖn. III- Bµi míi: H§ cña thÇy H§ cña trß 1. Giíi thiÖu bµi. 2. LuyÖn ®äc vµ t×m hiÓu néi dung bµi: a) LuyÖn ®äc. - 1 Hs kh¸ ®äc. - Yªu cÇu ®äc toµn bµi: - Chia ®o¹n: - Häc sinh ®äc nèi tiÕp lÇn 1+2+3 + Cho HS ®äc®o¹n lÇn 1 + luyÖn ph¸t ©m sai, ®äc ®o¹n lÇn 2 + gi¶ng tõ. - Gi¶i nghÜa tõ: - ®on ®¶, dô, loan tin, hån l¹c ph¸ch bay. - §äc nhãm: - H ®äc trong nhãm. - 1 - 2 häc sinh ®äc toµn bµi. - GV ®äc mÉu toµn bµi. b. T×m hiÓu bµi: - Cho HS ®äc thÇm. - HS ®äc thÇm tr¶ lêi c©u hái - Gµ trèng ®øng ë ®©u? C¸o ®øng - Gµ trèng ®øng v¾t vÎo trªn cµnh c©y ë ®©u? cao. C¸o ®øng díi gèc c©y. - C¸o ®· lµm g× ®Ó dô gµ trèng - C¸o ®on ®¶ mêi... b¸o tin cho gµ trèng xuèng ®Êt? tøc míi: Tõ nay ... kÕt th©n.... tá bµy t×nh th©n - Tin tøc c¸o th«ng b¸o lµ sù thËt - C¸o bÞa ®Æt ra nh»m dô gµ trèng hay bÞa ®Æt xuèng ®Êt ®Ó ¨n thÞt. => ý 1 * C¸o tinh ranh vµ x¶o quyÖt. - V× sao gµ kh«ng nghe lêi c¸o? - Gµ biÕt ®ã lµ ý ®Þnh xÊu cña c¸o. - Gµ tung tin cã cÆp chã s¨n ®ang - Do¹ c¸o - c¸o rÊt sî chã s¨n, c¸o ph¶i bá ch¹y ®Õn ®Ó lµm g×? ch¹y lµm lé mu mu gian. - Th¸i ®é cña c¸o ntn khi nghe lêi - C¸o khiÕp sî, hån l¹c ph¸ch bay, c¾p cñ ®u«i a gµ nãi? , co c¼ng bá ch¹y. - ThÊy c¸o bá ch¹y th¸i ®é cña gµ - Gµ kho¸i chÝ cêi cêi ...... bÞ gµ lõa l¹i. ra sao? - Theo em gµ th«ng minh ë ®iÓm - Gµ kh«ng bãc trÇn mu mu gian cña c¸o nµo? mµ gi¶ bé tin lêi c¸o. - T¸c gi¶ viÕt bµi th¬ nh»m môc ®Ých g×? => ý 2 * Khuyªn ngêi ngêi ta ®õng véi tin nh÷ng lêi ngät ngµo.
 11. => ý nghÜa: Khuyªn con ngêi ng êi h·y c¶nh gi¸c vµ th«ng minh nh gµ trèng, chí tin nh÷ng lêi mª hoÆc ngät ngµo cña nh÷ng kÎ xÊu xa nh c¸o. c. Híng dÉn ®äc diÔn c¶m vµ HTL bµi th¬. + Gäi HS ®äc bµi - 3 häc sinh ®äc nèi tiÕp 3 ®o¹n. - Cho häc sinh nhËn xÐt c¸ch - 3 häc sinh thÓ hiÖn l¹i nh b¹n vµ T híng ®äc tõng ®o¹n. dÉn. - Híng dÉn häc sinh ®äc diÔn - H nghe T ®äc mÉu. c¶m ®o¹n 1, 2 - HS thi ®äc diÔn c¶m. - Híng dÉn häc thuéc lßng. + Líp ®ång thanh. - Cho HS thi ®äc thuéc lßng. IV. Cñng cè - DÆn dß: - Nh¾c l¹i ND bµi b - NhËn xÐt giê häc. - VN häc thuéc lßng bµi th¬. To¸n TiÕt 23 : LuyÖn tËp A. Môc tiªu: ­ Tính được trung bình cộng của nhiều số. ­ Bước đầu biết giải bài toán về tìm số trung bình cộng. B. ChuÈn bÞ. - ND bµi LuyÖn tËp. C.. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc: I. æn ®Þnh tæ chøc. II- Bµi cò: - Muèn t×m trung b×nh céng cña nhiÒu sè ta lµm thÕ nµo? III- Bµi míi: H§ cña thÇy H§ cña trß 1, Giíi thiÖu bµi. 2, HD häc sinh lµm c¸c bµi tËp. a) Bµi sè 1: HS lµm nh¸p - lªn b¶ng ch÷a - Sè trung b×nh céng cña 96; 121 (96 + 121 + 143) : 3 = 120 vµ 143 - Sè trung b×nh céng cña 35; 12; 24; 21; 43 lµ: (35 + 12 + 24 + 21 + 43) : 5 = 27 - C¸ch tÝnh trung b×nh céng cña nhiÒu sè. b. Bµi sè 2: - Bµi to¸n cho biÕt g×? 3 n¨m t¨ng: 96 ngêi; 82 ngêi; 71 ngêi - Bµi tËp hái g×? - Trung b×nh mçi n¨m t¨ng ? ngêi - Muèn biÕt trung b×nh mçi n¨m sè Gi¶i d©n t¨ng bao nhiªu ngêi cÇn biÕt T/S ngêi t¨ng thªm trong 3 n¨m g×? 96 + 82 + 71 = 249 (ngêi) TB mçi n¨m sè d©n cña x· t¨ng thªm:
 12. 249 : 3 = 83 (ngêi) §¸p sè: 83 ngêi. c. Bµi sè 3: - GV híng dÉn t¬ng tù. - HS ch÷a bµi. Tæng sè ®o chiÒu cao cña 5 häc sinh lµ: 138 + 132 + 130 + 136 + 134 = 670 (cm) TB sè ®o chiÒu cao cña mçi häc sinh lµ: 670 : 5 = 134 (cm) §¸p sè: 134 cm IV. Cñng cè - dÆn dß: - Muèn t×m trung b×nh céng cña nhiÒu sè ta lµm thÕ nµo? - NhËn xÐt giê häc. - VN «n bµi + chuÈn bÞ bµi sau. TËp lµm v¨n TiÕt 9: ViÕt th (kiÓm tra viÕt) A. Môc tiªu::  ­ Viết được một lá thư thăm hỏi, chúc mừng hoặc chia buồn  đúng thể thức  (đủ 3 phần: đầu thư, phần chính, phần cuối thư ). B.. ChuÈn bÞ:: GV: - ViÕt s½n néi dung ghi nhí cuèi tuÇn 3 tiÕt TLV. HS S: - GiÊy viÕt. C.. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc: I. æn ®Þnh tæ chøc. II. KiÓm tra: - KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS III. Bµi míi H§ cña thÇy H§ cña trß 1. Giíi thiÖu bµi: 2. Híng dÉn n¾m yªu cÇu cña ®Ò: - Gäi HS nh¾c l¹i ND cÇn ghi nhí vÒ - HS H nªu 3 phÇn cña 1 l¸ th. th. - Cho ho HS H ®äc ®Ò bµi. - HS H ®äc 4 ®Ò trong SGK - líp ®äc - Cho 1 vµi häc sinh nªu ®Ò bµi thÇm m×nh chän? - 3 HS nªu - Khi viÕt th em cÇn chó ý ®iÒu - Lêi lÏ trong th cÇn ch©n thµnh, thÓ g×? hiÖn sù quan t©m. - ViÕt xong th ghi tªn ngêi göi, ngêi nhËn. 3. Thùc hµnh: - Cho HS S lµm bµi viÕt. - HS S viÕt th
 13. - GV quan s¸t- nh¾c nhë. nhë - Cuèi giê thu bµi vÒ chÊm – ch÷a bµi. IV. Cñng cè - DÆn Æn dß: - Nh¾c l¹i ND bµi. - NhËn xÐt giê häc. - Nh¾c HS vÒ nhµ luyÖn viÕt th vµ chuÈn bÞ bµi sau. Khoa häc TiÕt 9: Sö dông hîp lÝ c¸c chÊt bÐo vµ muèi ¨n A.. Môc tiªu: ­ Biết được cần ăn phối hợp chất béo có nguồn gốc động vật và chất béo có  nguồn gốc thực vật. ­ Nêu lợi ích của muối i­ốt (giúp cơ thể phát triển về thể lực và trí tuệ), tác  hại của thói quen ăn mặn (dễ gây bệnh huyết áp cao). B. ChuÈn bÞ. GV : - H×nh trang 20, 21 SGK. - Tranh ¶nh, th«ng tin, nh·n m¸c qu¶ng c¸o vÒ c¸c thùc phÈm cã c høa I- èt ®èi víi søc khoÎ. C. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc. I. æn ®Þnh tæ chøc. II- Bµi cò: - T¹i sao kh«ng nªn chØ ¨n ®¹m ®éng vËt hoÆc chØ ¨n ®¹m thùc vËt? - Trong nhãm ®¹m ®éng vËt, t¹i sao chóng ta nªn ¨n c¸? III- Bµi míi: 1. H§1: KÓ tªn c¸c mãn ¨n cung cÊp nhiÒu chÊt bÐo. * Môc tiªu: - LËp ra ®îc®îc danh s¸ch tªn c¸c mãn ¨n chøa nhiÒu chÊt bÐo. * C¸ch tiÕn hµnh: -B1: GV chia líp thµnh 2 ®éi. - Mçi ®éi cö ®éi trëng bèc th¨m. B2: GV phæ biÕn luËt ch¬i vµ c¸ch - HS ch¬i 10' ch¬i. B3: Cho HS ch¬i trß ch¬i. - GV cïng líp nhËn xÐt xem nhãm nµo kÓ ®îc nhiÒu mãn ¨n chøa nhiÒu chÊt bÐo. - HS b¾t ®Çu ch¬i trß ch¬i. 2. Ho¹t ®éng 2: ¡n phèi hîp chÊt bÐo cã nguån gèc ®éng vËt vµ chÊt bÐo cã nguån gèc thùc vËt. * Môc tiªu: BiÕt tªn 1 sè mãn ¨n cung cÊp chÊt bÐo ®éng vËt vµ cung cÊp chÊt bÐo thùc vËt. - Nªu lîi Ých cña viÖc ¨n phèi hîp chÊt bÐo cã nguån gèc ®éng vËt vµ chÊt bÐo cã nguån gèc thùc vËt. * C¸ch tiÕn hµnh: - Yªu cÇu häc sinh chØ tªn c¸c mãn - HS chØ vµ nªu ¨n cã chøa chÊt bÐo TV. - T¹i soa chóng ta nªn ¨n phèi hîp - V× trong chÊt bÐo ®éng vËt cã
 14. chÊt bÐo ®éng vËt vµ chÊt bÐo nhiÒu axÝt bÐo no, trong chÊt bÐo thùc vËt? thùc vËt cã nhiÒu axÝt bÐo kh«ng no. - ¡n phèi hîp 2 lo¹i chÊt bÐo trªn cã lîi - HS nªu môc bãng ®Ìn to¶ s¸ng. Ých g×? * KÕt luËn: - GV chèt ý chÝnh 3. Ho¹t ®éng 3: Lîi Ých cña muèi I-èt vµ t¸c h¹i cña viÖc ¨n mÆn. * Môc tiªu: - Nãi vÒ Ých lîi cña muèi I-èt. - Nªu t¸c h¹i cña thãi quen ¨n mÆn. * C¸ch tiÕn hµnh: - Cho HS quan s¸t tranh. H5, 6, 7 + T¹i sao chóng ta nªn sö muèi I-èt. - V× muèi I-èt cã bæ sung I-èt phßng Sö dông muèi I-èt cã t¸c dïng g×? tr¸nh c¸c rèi lo¹n do thiÕu I-èt. - NÕu thiÕu I-èt c¬ thÓ cã t¸c h¹i nh - C¬ thÓ kÐm ph¸t triÓn vÒ c¶ thÓ lùc thÕ nµo? vµ trÝ tuÖ - g©y u tuyÕn gi¸p (biÕu cæ). - T¹i sao chóng ta kh«ng nªn ¨n - ¡n mÆn cã liªn quan ®Õn bÖnh mÆn? huyÕt ¸p cao. - Häc sinh nªu môc bãng ®Ìn to¶ s¸ng. * KÕt luËn: IV. Cñng cè - DÆn dß. - Qua bµi häc em biÕt thªm ®iÒu g× míi? - V× sao l¹i ph¶i ¨n phèi hîp chÊt bÐo ®éng vËt vµ chÊt bÐo thùc vËt. - NhËn xÐt giê häc. - VÒ nhµ thùc hiÖn tèt nh ND bµi häc. - ChuÈn bÞ bµi sau. Ngµy so¹n: 23 / 9 / 2014 Ngµy d¹y: Thø n¨m ngµy 25 / 9 / 2014 To¸n TiÕt 24 : BiÓu ®å A.. Môc tiªu: - Bíc ®Çu cã hiÓu biÕt vÒ biÓu ®å tranh . - BiÕt ®äc th«ng tin trªn biÓu ®å tranh . B.. ChuÈn bÞ:: GV : - BiÓu ®å tranh "C¸c con cña n¨m gia ®×nh".
 15. C.. ho¹t ®éng d¹y - häc. häc I. æn ®Þnh tæ chøc. II-- Bµi cò: - Nªu c¸ch t×m sè trung b×nh céng cña nhiÒu sè. III-- Bµi míi: H§ cña thÇy H§ cña trß 1, Giíi thiÖu bµi. 2, Gi¶ng bµi: a) Lµm quen víi biÓu ®å tranh. + Cho häc sinh quan s¸t biÓu ®å. + H quan s¸t biÓu ®å “C¸c C¸c con cña 5 gia ®×nh” ®×nh - Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch lËp - BiÓu ®å gåm cã 2 cét. biÓu ®å? + Cét bªn tr¸i ghi tªn c¸c gia ®×nh. + Cét bªn ph¶i cho biÕt sè con trai vµ con g¸i cña mçi gia ®×nh. - Nh×n vµo hµng thø nhÊt gia ®×nh - Gia ®×nh c« cã 2 con g¸i. c« Mai cho biÕt g×? - Hµng T 2? - Gia ®×nh c« Lan cã 1 con trai. - Hµng T 3? - Gia ®×nh c« Hång cã 1 con trai, 1 - Hµng T 4? con g¸i - Hµng T 5? - Gia ®×nh c« §µo cã 1 con g¸i. 3. LuyÖn tËp: - Gia ®×nh c« Cóc cã 2 con trai. Bµi sè 1: - HS H quan s¸t SGK nªu miÖng - Nh÷ng líp nµo ®îc nªu trong biÓu ®å? - Líp 4A, 4B, 4C - Khèi 4 tham gia mÊy m«n thÓ - Gåm 4 m«n thÓ thao: B¬i, nh¶y d©y, thao? Gåm nh÷ng m«n nµo? ®¸ cÇu, cê vua. - M«n b¬i cã mÊy líp tham gia? - 2 líp 4A, 4C Bµi sè 2: - HSS lµm vµo vë a. N¨m 2002 gia ®×nh b¸c Hµ thu ho¹ch ®îc ®îc 5 tÊn thãc. b. N¨m 2002 thu ho¹ch nhiÒu h¬n n¨m - GV cho HS S ch÷a bµi - nhËn xÐt 2000 lµ 10 t¹ thãc. IV. Cñng cè - DÆn Æn dß: - BiÓu ®å lµ g×? - NhËn xÐt giê häc. - Nh¾c HS vÒ nhµ «n l¹i bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau. LuyÖn tõ vµ c©u TiÕt 10: Danh tõ A.. Môc tiªu:: ­  Hiểu danh tư (DT) là các từ chỉ sự vật (người vật, hiện tượng, khái niệm  hoặc đơn vị). ­ Nhận biết được danh từ chỉ khái niệm trong số các danh từ cho trước và  tập đặt câu (BT mục III).
 16. B.. ChuÈn bÞ:: GV: - ViÕt s½n phÇn nhËn xÐt vµo giÊy khæ to. to C.. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc: I. æn ®Þnh tæ chøc. II. Bµi cò: - T×m nh÷ng tõ cïng nghÜa víi trung thùc ùc - ®Æt c©u. - T×m nh÷ng tõ tr¸i nghÜa víi trung thùc - ®Æt c©u. III. Bµi míi: H§ cña thÇy H§ cña trß 1. Giíi thiÖu bµi: 2. Gi¶ng bµi a) PhÇn nhËn xÐt: * Bµi sè 1: - GVd¸n GV ®o¹n th¬ lªn b¶ng. - HS H ®äc yªu cÇu cña bµi tËp 1 - Bµi tËp yªu cÇu g×? - T×m c¸c tõ chØ sù vËt + GV cho HS H th¶o luËn. + HS H th¶o luËn nhãm 2 - Gäi HS H tr×nh bµy. - HSS tr×nh bµy theo tõng dßng - GV g¹ch ch©n díidíi nh÷ng tõ chØ sù Líp nhËn xÐt bæ sung vËt theo thø tù tõng dßng. * TruyÖn cæ; cuéc sèng, tiÕng xa; c¬n, n¾ng, ma, con s«ng, ch©n trêi, truyÖn cæ, c«ng cha. * KÕt luËn: Nh÷ng tõ c¸c em võa t×m ®îc ®îc lµ danh tõ. * Bµi sè2: + Cho häc sinh ®äc yªu cÇu cña bµi + HS S ®äc c¶ mÉu tËp. - HS th¶o luËn nhãm 6 8. viÕt vµo tê - Cho H th¶o luËn t« ki to - Cho c¸c nhãm lªn b¶ng d¸n bµi cña - HS H thùc hiÖn ®¹i diÖn nhãm tr×nh m×nh. bµy bµi lµm cña nhãm m×nh trªn b¶ng.. - GV ®¸nh gi¸, kÕt luËn nh÷ng nhãm - Líp nhËn xÐt - bæ sung ®iÒn ®óng. + Tõ chØ ngêi: ngêi: ¤ng cha, cha «ng + Tõ chØ vËt: S«ng, dõa, ch©n trêi. + Tõ chØ hiÖn tîng: tîng: ma, ma, n¾ng. + Tõ chØ kh¸i niÖm: Cuéc sèng, truyÖn cæ, tiÕng, xa, xa, ®êi. + Tõ chØ ®¬n vÞ: Con, c¬n, rÆng. Danh tõ lµ g×? * Danh tõ lµ nh÷ng tõ chØ sù vËt (ng- êi, vËt, hiÖng tîng, kh¸i niÖm hoÆc ®¬n vÞ) - Em hiÓu thÕ nµo lµ danh tõ chØ - BiÓu thÞ nh÷ng c¸i chØ cã ë trong kh¸i niÖm? nhËn thøc cña con ngêi, kh«ng cã h×nh thï, kh«ng ch¹m vµo hay ngöi, nÕm, nh×n ®îc. - Danh tõ chØ ®¬n vÞ? - Lµ nh÷ng tõ biÓu thÞ nh÷ng ®¬n vÞ ®îc dïng ®Ó tÝnh ®Õm sù vËt. b) Ghi nhí: (SGK) - 3, 4 häc sinh nh¾c l¹i
 17. 3. LuyÖn tËp: a. Bµi sè 1: - Cho häc sinh ®äc yªu cÇu cña bµi - 1,2 1 2 HS ®äc HS H th¶o luËn nhãm 2 tËp. - HS H g¹ch ch©n díi díi nh÷ng danh tõ chØ - Cho häc sinh lµm bµi trong SGK kh¸i niÖm. - Cho ho HS H nªu miÖng bµi gi¶i - HS nªu miÖng - Cho HS H nh¾c l¹i, GVg¹ch GV ch©n Líp nhËn xÐt - bæ sung * ®iÓm, ®¹o ®øc, lßng, kinh nghiÖm c¸ch m¹ng. - ThÕ nµo lµ danh tõ chØ kh¸i - HS S nªu ªu niÖm. - GV nhËn xÐt b. Bµi sè 2: - Cho HS tr×nh bµy miÖng - HS H nèi tiÕp ®Æt c©u m×nh võa t×m ®îc. - GV nhËn xÐt nh÷ng HS H ®Æt c©u VD: B¹n Na cã 1 ®iÓm ®¸ng quý lµ rÊt ®óng vµ hay. trung thùc, thËt thµ. Khi ®Æt c©u em cÇn chó ý ®iÒu - HS tù nªu g×? IV. Cñng cè - DÆn Æn dß: - Qua bµi häc em biÕt thªm ®iÒu g× míi. - NhËn xÐt giê häc. - VN häc bµi vµ t×m thªm nh÷ng danh tõ chØ ®¬n¬n vÞ Þ, hiÖn tîng, c¸c kh¸i niÖm gÇn gòi. Ngµy so¹n: /9 / 2014 Ngµy d¹y: Thø s¸u ngµy 26 / 9 / 2014 To¸n TiÕt 25: BiÓu ®å (tiÕp) A. Môc tiªu: ­ Bước đầu nhận biết về biểu đồ cột . ­ Biết đọc thông tin trên biểu đồ cột . B. ChuÈn bÞ: GV: VÏ s½n biÓu ®å cét vÒ "Sè chuét 4 th«n ®· diÖt ®îc "biÓu ®å ë BT2” C.. c¸c ho¹t ®éng d¹y - häc: I. æn ®Þnh tæ chøc. II. Bµi cò: - Cho häc sinh nªu miÖng bµi 2b.. III. Bµi míi: H§ cña thÇy H§ cña trß 1, Giíi thiÖu bµi. 2, Gi¶ng bµi: a) Lµm quen víi biÓu ®å cét: - Cho ho HS H quan s¸t biÓu ®å cét. + HS H quan s¸t biÓu ®å: "Sè chuét 4
 18. th«n ®· diÖt ®îc" ®îc" - BiÓu ®å bªnb lµ thµnh tÝch diÖt chuét cña 4 th«n (§«ng, §oµi, Trung, Thîng). Thîng). - Cø 1 dßng kÎ 1cm thay cho 250 con chuét. - C¸c sè ë bªn tr¸i biÓu ®å ghi g×? - ChØ sè chuét - Bªn ph¶i cña biÓu ®å cét ghi g×? - Tªn c¸c th«n diÖt chuét. - C¸c cét ®øng däc biÓu thÞ g×? - Sè chuét tõng th«n ®· diÖt. - Cét thø nhÊt cao ®Õn sè 2000 - ChØ sè chuét cña th«n §«ng ®· diÖt chØ g×? ®îc lµ 2000 con. - Cét thø 2 cao bao nhiªu? ChØ sè - Cao ®Õn 2200 chØ sè chuét cña chuét cña th«n nµo? th«n §oµn lµ 2200 con. - Sè ghi ë ®Ønh cét thø 3 lµ bao - Lµ 1600 cho ta biÕt sè chuét th«n nhiªu? Cho ta biÕt ®iÒu g×? Trung ®· diÖt. - Th«n Thîng Thîng diÖt ®îc®îc bao nhiªu - DiÖt ®îc ®îc 2750 con chuét. con? - Qua c¸c cét biÓu diÔn em cã - Cét cao biÓu diÔn sè chuét nhiÒu nhËn xÐt g×? h¬n, cét thÊp biÓu diÔn sè chuét Ýt h¬n. - Cho ho HS H ®äc l¹i c¸c sè liÖu trªn biÓu ®å. 3. LuyÖn tËp: a. Bµi sè1: - HSS lµm miÖng - Nh÷ng líp nµo ®· tham gia trång - Líp 4A, 4B, 5A, 5B, 5C. c©y. - Líp 4A trång ®îc bao nhiªu c©y? 4A: 35 c©y 5B trång®îc bao nhiªu c©y? 5B: 40 c©y. 5C trång®îc bao nhiªu c©y? 5C: 23 c©y. - Nªu c¸ch ®äc biÓu ®å. b. Bµi sè 2: - Bµi tËp yªu cÇu g×? - ViÕt tiÕp vµo chç chÊm trong biÓu ®å. - Muèn ®iÒn ®îc sè thÝch hîp vµo - Dãng ®é cao cña tõng cét víi c¸c sè chç chÊm ta lµm thÕ nµo? ®· chia bªn tr¸i biÓu ®å. HoÆc yÕu tè thèng kª ë ®Çu bµi. - Cho häc sinh lªn b¶ng ®iÒn vµo - 2 HS lªn b¶ng biÓu ®å. - Líp nhËn xÐt - bæ sung - GV nhËn xÐt vµ ghi ®iÓm. IV. Cñng cè - DÆnÆn dß: - HÖ thèng bµi häc. - NX giê häc. - Nh¾c HS vÒ nhµ «n l¹i bµivµ chuÈn huÈn bÞ bµi giê sau.
 19. TËp lµm v¨n TiÕt 10: §o¹n v¨n trong bµi v¨n kÓ chuyÖn A.. Môc tiªu:: 1. Cã hiÓu biÕt ban ®Çu vÒ ®o¹n v¨n kÓ chuyÖn. 2. BiÕt vËn dông nh÷ng hiÓu biÕt ®· cã ®Ó tËp t¹o dùng mét ®o¹n v¨n kÓ chuyÖn. B.. ChuÈn bÞ:: - ViÕt s½n phÇn nhËn xÐt. C.. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc. I. æn ®Þnh tæ chøc. II. KiÓm tra. III. Bµi míi H§ cña thÇy HV§ cña trß 1. Giíi thiÖu bµi: 2. PhÇn nhËn xÐt: Bµi sè 1 + Gäi HS S ®äc bµi. + HSS ®äc yªu cÇu cña bµi tËp 1 + 2 - Cho H th¶o luËn - HS th¶o luËn nhãm 6 - GV g¹ch ch©n nh÷ng tõ quan - §¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµy. träng. + Nh÷ng sù viÖc t¹o thµnh nßng cèt truyÖn: Nh÷ng h¹t thãc gièng. + Sù viÖc 1 - Nhµ vua muèn t×m ngêi ngêi trung thùc ®Ó truyÒn ng«i nghÜ ra kÕ: Luéc chÝn thãc gièng råi giao cho d©n chóng, giao hÑn: Ai thu ho¹ch ®îc ®îc nhiÒu thãc sÏ truyÒn ng«i cho. + Sù viÖc 2 - Chó bÐ ch«m dèc c«ng ch¨m sãc mµ thãc ch¼ng n¶y mÇm. + Sù viÖc 3 - Ch«m d¸m t©u vua sù thËt tríc tríc sù ng¹c nhiªn cña mäi ngêi. ngêi. + Sù viÖc 4 - Nhµ vua khen ngîi vua trung thùc, dòng c¶m, ®· quyÕt ®Þnh truyÒn ng«i cho Ch«m. - Mçi sù viÖc ®îc ®îc kÓ trong ®o¹n v¨n - Mçi sù viÖc t¬ng t¬ng øng víi 1 ®o¹n v¨n. nµo? - Cèt truyÖn lµ g×? - Lµ mét chuçi c¸c sù viÖc lµm nßng cèt cho diÔn biÕn cña truyÖn. - Cèt truyÖn thêng thêng cã mÊy phÇn? - Gåm 3 phÇn: + Më ®Çu + DiÔn biÕn + KÕt thóc Bµi sè 2: - DÊu hiÖu nµo gióp em nhËn ra + Chç më ®Çu ®o¹n v¨n lµ chç ®Çu chç më ®Çu vµ kÕt thóc ®o¹n v¨n. dßng, viÕt lïi vµo 1«. + Chç kÕt thóc ®o¹n v¨n lµ chç chÊm
 20. xuèng dßng. Bµi sè 3: Mçi ®o¹n v¨n trong bµi kÓ chuyÖn - KÓ mét sù viÖc trong mét chuçi sù kÓ ®iÒu g×? viÖc lµm lßng cèt cho diÔn biÕn cña chuyÖn. - §o¹n v¨n nhËn ®îc ra nhê dÊu hiÖu - HÕt 1 ®o¹n v¨n cÇn chÊm xuèng nµo? dßng. 3. Ghi nhí: SGK - Cho vµi häc sinh nh¾c l¹i - Líp ®äc thÇm 4. LuyÖn tËp: - Cho HS S ®äc nèi tiÕp néi dung bµi - Líp ®äc thÇm tËp. - GV cho HS quan s¸t tranh - GV giíi thiÖu néi dung c©u chuyÖn - HS H suy nghÜ h×nh dung c¶nh em bÐ qua tranh vµ nªu râ ®o¹n 3 cña gÆp bµ tiªn truyÖn phÇn cßn thiÕu. - GV cho HSH tr×nh bµy - HS H ®äc nèi tiÕp nhau kÕt qu¶ bµi lµm Líp nhËn xÐt - bæ sung - GV nhËn xÐt - ®¸nh gi¸ IV. Cñng cè - DÆnÆn dß: - Nªu nh÷ng ®iÒu cÇn ghi nhí qua tiÕt häc. - NhËn xÐt giê häc. - VÒ nhµ chÐp ®o¹n v¨n thø 2 vµo vë. - ChuÈn bÞ bµi sau. §Þa lÝ TiÕt 5 :Trung du B¾c Bé A. Môc tiªu: ­ Nêu được một số đặc điểm tiêu biểu về địa hình của trung du Bắc Bộ : + Vùng đồi với đỉnh tròn, sườn thoải, xếp cạch nhau như bát úp. ­  Nêu được một số hoạt động sản xuất chủ yếu của người dân trung du Bắc Bộ : + Trồng chè và cây ăn quả là những thế mạng của vùng trung du. + Trồng rừng được đẩy mạnh. ­ Nêu tác dụng của việc trồng rừng ở vùng trung du Bắc Bộ : che phủ đồi, ngăn  cản tình trạng đất bị xấu đi. B. ChuÈn bÞ: - B¶n ®å ®Þa lý tù nhiªn ViÖt Nam. - B¶n ®å hµnh chÝnh nh ViÖt Nam. - Tranh ¶nh vïng trung du B¾cBé. C. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc. I. æn ®Þnh tæ chøc. II- Bµi cò: - Nªu nh÷ng ®Æc ®iÓm tiªu biÓu vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña ngêi d©n ë Hoµng Liªn S¬n? III- Bµi míi:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản