intTypePromotion=1

Giáo trình Cơ sở dữ liệu - chương 2: cơ sở dữ liệu quan hệ

Chia sẻ: Doan Minh Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
150
lượt xem
55
download

Giáo trình Cơ sở dữ liệu - chương 2: cơ sở dữ liệu quan hệ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về bài giảng Cơ sở dữ liệu-chương 2: cơ sở dữ liệu quan hệ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Cơ sở dữ liệu - chương 2: cơ sở dữ liệu quan hệ

 1. Ch−¬ng 2 CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ Hồ Cẩm Hà
 2. Các khái niệm cơ bản Miền (Domain) Để đặc tả một miền người ta chỉ ra một tên miền, một kiểu dữ liệu và khuôn dạng dữ liệu. Ví dụ 3.2: Miền Ma_Sv là tập hợp các dãy ký tự có độ dài từ 5 đến 8, bắt đầu là một chữ cái. Miền Ho_ten (Họ tên) là tập các dãy chữ cái có độ dài không quá 35. Miền Đien_thoai (Số điện thoại) là tập hợp các dãy 7 chữ số hợp lệ đối với số điện thoại. Hồ Cẩm Hà Chương 2
 3. Các khái niệm cơ bản Quan hệ (Relation) Cho một quan hệ r xác định trên tập thuộc tính Ω = {A1, A2, …, An }. Khi đó r ⊆ Dom(A1) × Dom(A2) × Dom(A3) × …× Dom(An) Như vậy quan hệ r là một tập hợp các n_bộ có dạng r = { (a1, a2 , . . ., an)⎮ ai ∈ Dom(Ai), i = 1, 2,…,n }. Hồ Cẩm Hà Chương 2
 4. Ví dụ Hồ Cẩm Hà Chương 2
 5. Các khái niệm cơ bản Lược đồ quan hệ (Relation scheme) R = Ω là tập hữu hạn các thuộc tính của quan hệ, F là tập các điều kiện giữa các thuộc tính(ràng buộc toàn vẹn). Hồ Cẩm Hà Chương 2
 6. Các khái niệm cơ bản Với lược đồ quan hệ R, theo thời gian, nhiều quan hệ có cấu trúc và ràng buộc toàn vẹn được mô tả bởi lược đồ này. Mỗi quan hệ như vậy còn được gọi là một thể hiện của lược đồ R. ký hiệu r(R) ký hiệu t[X], t[Ai] với X ⊆ Ω Hồ Cẩm Hà Chương 2
 7. Các tính chất đặc trưng của một quan hệ Một quan hệ có một tên phân biệt với tên các quan hệ khác Mỗi ô trong bảng (quan hệ) chứa một giá trị nguyên tố Mỗi thuộc tính trong quan hệ có một tên phân biệt Các giá trị của một thuộc tính thuộc cùng một miền Hồ Cẩm Hà Chương 2
 8. Các tính chất đặc trưng của một quan hệ Thứ tự các thuộc tính là không quan trọng vì quan hệ là một tập hợp. Các bộ trong quan hệ là phân biệt, nghĩa là không có hai bộ giống hệt nhau trong một quan hệ Thứ tự các bộ không quan trọng về mặt lý thuyết Hồ Cẩm Hà Chương 2
 9. Ví dụ Hồ Cẩm Hà Chương 2
 10. Gi¸ trÞ null Ch−a biÕt Kh«ng cã Kh«ng biÕt cã hay kh«ng Hồ Cẩm Hà Chương 2
 11. Các khái niệm cơ bản Khóa của quan hệ Siêu khóa của một lược đồ quan hệ R là một tập hợp gồm một hay nhiều thuộc tính của lược đồ R có tính chất xác định duy nhất một bộ trong mỗi thể hiện của R. Khóa của một lược đồ quan hệ là một siêu khóa của lược đồ này sao cho mọi tập con thực sự của nó không là siêu khóa Hồ Cẩm Hà Chương 2
 12. Các khái niệm cơ bản Khóa dự tuyển (candidate key) Khóa chính (primary key) thuộc tính khóa, thuộc tính không khóa Khóa ngoài của một lược đồ quan hệ là một tập hợp gồm một hay nhiều thuộc tính là khóa của một lược đồ quan hệ khác. Hồ Cẩm Hà Chương 2
 13. Hồ Cẩm Hà Chương 2
 14. C¸c rµng buéc toµn vÑn Rµng buéc thùc thÓ (khãa) Rµng buéc tham chiÕu Rµng buéc ng÷ nghÜa Hồ Cẩm Hà Chương 2
 15. Các thao tác cập nhật dữ liệu trên các quan hệ Phép thêm bộ (Insert) INSERT INSERT Hồ Cẩm Hà Chương 2
 16. Các thao tác cập nhật dữ liệu trên các quan hệ Phép xóa (Delete) DELETE DELETE Hồ Cẩm Hà Chương 2
 17. Các thao tác cập nhật dữ liệu trên các quan hệ Phép sửa đổi (Update) MODIFY MODIFY Hồ Cẩm Hà Chương 2
 18. Tãm t¾t ch−¬ng 2 lược đồ quan hệ (cấu trúc của quan hệ và các ràng buộc) quan hệ là một bảng với tất cả các bộ đang tồn tại trong đó, bảng này là một thể hiện của lược đồ quan hệ. siêu khóa là một tập thuộc tính xác định các bộ một cách duy nhất trong quan hệ. khóa dự tuyển là các siêu khóa nhỏ nhất. Khóa chính là một khóa dự tuyển được chọn dùng để nhận diện các bộ. Khóa ngoài của một quan hệ là một tập thuộc tính trong một quan hệ có vai trò làm khóa dự tuyển trong một quan hệ khác. Ràng buộc toàn vẹn: thực thể, tham chiếu, ngữ nghĩa Hồ Cẩm Hà Chương 2
 19. Xin cảm ơn ! Hồ Cẩm Hà 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản