intTypePromotion=1

Giáo trình điều khiển chạy tàu trên đường sắt part 8

Chia sẻ: Dasjhd Akdjka | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
45
lượt xem
8
download

Giáo trình điều khiển chạy tàu trên đường sắt part 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình điều khiển chạy tàu trên đường sắt part 8', y tế - sức khoẻ, y dược phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình điều khiển chạy tàu trên đường sắt part 8

 1. 148 S1 S3 S1 S3 τkt τkt S1 S3 S5 S9 τkt τkt Hình 6.4. Gián cách hai ñoàn t u ch y k ti p Gián cách th i gian ch y k ti p là kho ng th i gian ng n nh t tính t khi ñoàn t u ch y trư c ñ n ho c thông qua ga lân c n ñ n khi nhà ga g i ñoàn t u th hai cùng chi u vào chi m d ng khu gian. Th i gian gián cách ch y k ti p ph thu c vào các hình th c ch y c a các ñoàn tàu ( xem hình 6.4) Th i gian gián cách c a t t c các ki u ch y trên ñ u g m 2 ph n:
 2. 149 -Th i gian ñ ga lân c n ti n hành các tác nghi p có liên quan t i vi c giám sát tàu vào ga (ho c thông qua ga) và các th t c ñón tàu vào ga. -Th i gian ñ nhà ga ñ u làm th t c g i tàu ho c cho tàu thông qua. 4. Tính gián cách không g i, ñón 2 ñoàn tàu cùng chi u cùng 1 lúc (τgñ ) H2 H4 τgñ Hình 6.5. Gián cách không g i ñón hai ñoàn t u cùng chi u cùng m t lúc Gián cách không g i ñón hai ñoàn t u cùng chi u cùng m t lúc là kho ng th i gian ng n nh t tính t khi nhà ga g i xong m t ñoàn t u cho ñ n khi ñón ñoàn tâù th hai cùng chi u vào ga lvg + 1 lt 1l +l +l +l t x g h τgd = t t¸ c + 0,06 v 2 0,06 2 v ra vaß Vvào -t c ñ bình quân tàu vào ga km/h Vra -t c ñ bình quân tàu ra ga km/h 5.Tính gián cách th i gian ñón g i 2 ñoàn tàu cùng chi u cùng m t lúc (τñg )
 3. 150 V4 τñg S2 Hình 6.6.Gián cách không ñón g i hai ñoàn t u cùng chi u cùng m t lúc Gián cách không ñón g i hai ñoàn t u cùng chi u cùng m t lúc là kho ng th i gian ng n nh t tính t khi tâù vào ga cho t i khi nhà ga g i ñoàn t u khác cùng chi u. Th i gian này ñư c tính như sau: τtr = ttác + 0,01 lgi + tph lgi - c ly tr c ban ph i ñi ñ trao th ñư ng cho tài x tph - th i gian ph 6.5. Cách bi u th hành trình c a các ñoàn tàu trên BðCT. - Bi u ñ ch y tàu trên th c t là 1 h tr c to ñ có tr c hoành bi u th th i gian c a 1 ngày ñêm và tr c tung bi u th kho ng cách v n chuy n. Tr ng tái c a ñoàn tàu trong h tr c to ñ trên ñư c bi u th dư i d ng 1 hàm s : t = f(s) ñây:
 4. 151 S- C ly ch y c a ñoàn tàu (Km) t- Th i gian ch y c a ñoàn tàu. (phút) ð bi u th hành trình c a ñoàn tàu trên BðCT chúng ta dùng ñư ng th ng. Cách bi u th như trên là quy ư c coi ñoàn tàu ch y gi a các khu gian v i t c ñ ñ u Trong th c t các ñoàn tàu khi ch y trên ñư ng luôn có s thay ñ i v t c ñ , khi tăng, khi gi m: N u bi u hi n ñúng theo th c t thì hành trình c a các ñoàn tàu trong BðCT s không ph i là ñư ng th ng . K ho ch l p tàu ñã quy ñ nh s lư ng ñoàn tàu cũng như tính ch t c a các hành trình . Khi k BðCT ph i căn c vào k ho ch ñó ñ th hi n các hành trình c th lên BðCT. Khi k BðCT ph i b t ñ u t các hành trình tàu khách tàu c p cao ñư c ưu tiên trư c . ð ñ m b o thu n ti n cho hành khách các ñoàn tàu này ph i ñư c b t ñ u và ñi ñ n các ñi m hành khách vào nh ng th i ñi m thu n ti n nh t ñ hành khách ñi v nhà ho c chuy n sang các phương ti n v n chuy n khác ñư c d dàng . M t khác trong quá trình ch y, các tàu này s ñư c ưu tiên trong s d ng ñư ng . Các ñoàn tàu này s ch y v i t c ñ cao và có quy n ưu tiên trong vi c vư t , tránh các ñoàn tàu có ñ ng c p th p hơn Sau khi ñã k xong các ñoàn tàu cao c p, b t ñ u k các ñoàn tàu khách khác . Nói chung các tàu khách ñư c ưu tiên trong quá trình ch y và th i ñi m ñi ñ n các ga cũng thu n l i cho hành khách. ð i v i tàu hàng trư c h t cũng ñ t các hành trình cho các ñoàn tàu có ñ ng c p cao . N u có các ñoàn tàu hàng ch y c ñ nh theo th i gian thì ph i k trư c , sau ñó ñ t các ñoàn tàu hàng khác . 6.6. T ch c công tác khu ño n : N i dung c a công tác khu ño n bao g m k ho ch tác nghi p hàng hoá các ga d c ñư ng , k ho ch ñưa l y xe vào các ñ a ñi m x p d và các phương án ch y tàu c t móc .
 5. 152 V n ñ l n nh t trong t ch c công tác khu ño n là l p các hành trình h p lý cho các tàu c t móc . Các hành trình c a các ñoàn tàu c t móc th hi n trên BðCT ph i tho mãn ñư c các yêu c u ñưa l y xe , ph c v công tác x p d ga d c ñư ng , nâng cao ñư c t c ñ l hành c a các ñoàn tàu và gi m ñ n m c th p nh t th i gian ñ ñ ng toa xe các ga . Khi k hành trình cho các tàu c t móc c a khu ño n ta ph i ñ m b o các nguyên t c sau : - Th i gian toa xe ñ các ga d c ñư ng là nh nh t . - S l n ñ c a tàu c t móc là ít nh t . - S tàu c t móc ít nh t . - Gi m b t h s kh u tr c a tàu c t móc . - ð m b o ch ñ làm vi c c a ban lái máy và trư ng tàu c t móc . Mu n ñ m b o ñư c ch ñ làm vi c c a ban lái máy và trư ng tàu ta ph i có: L + ∑ t ga + t gnh 〈 t tc v kü ñây : ttc - Tiêu chu n th i gian làm vi c c a ban lái máy và trư ng tàu. L - chi u dài khu ño n Σtga - T ng s th i gian tàu c t móc ñ các ga d c ñư ng c a khu ño n tgnh - Th i gian giao nh n tàu c a ban lái máy và trư ng tàu . N u sau khi k xong BðCT mà th y th i gian làm vi c c a ban lái máy và trư ng tàu l n hơn th i gian quy ñ nh cho phép thì ph i ñi u ch nh l i . Phương hư ng ñi u ch nh có th là : gi m s l n ñ hay th i gian 1 l n ñ c a tàu c t móc . Thí
 6. 153 d dùng ñ u máy d n riêng , máy ñi u ñ ho c b trí ho ch x p ñ vi c c t móc xe các ga d c ñư ng xen k nhau . Th i gian ñ ga k thu t c a các toa xe c t móc ph thu c vào gi xu t phát c a tàu c t móc có chính xác hay không ? Th i gian gián cách tính t khi tàu c t móc vào ga k thu t cho ñ n khi g i tàu c t móc ngư c chi u t ga ñó ph i tho mãn yêu c u ñ gi i th và l p tàu c t móc ngoài ra ph i xét t i nhu c u tác nghi p các ga d c ñư ng Th i gian ñ ñ ng c a các toa xe các ga d c ñư ng ph thu c vào cách k tàu c t móc trên BðCT. Có 3 cách k hành trình tàu c t móc là k úp ( hình 6.7), k ng a ( hình 6.8) , giao nhau (hình 6 . 9 ) . N2 N1 N1 N2 N1 N2 N4 N3 N3 N4 N4 N3 Hình 6.7. Hình 6.8 Hình 6.9 Ta g i N1 + N2 và N3 + N4 là t ng s lu ng xe c a 2 ga ñ u khu ño n g i vào ga d c ñư ng và nh ng xe l y ga d c ñư ng và 2 ga k thu t trong 1 ngày ñêm: N di - S toa xe do t u c t móc chi u ñi c t l i và do tàu c t móc chi u v l y. vÒ N ve - S toa xe do t u c t móc chi u v c t l i và do tàu c t móc chi u ñi s l y. di - S toa xe do t u c t móc chi u ñi c t và l y N di di
 7. 154 - S toa xe do t u c t móc chi u v c t và l y N vÒ vÒ Khi ñó: N 3 = N di + N di N 1 = N di + N di vÒ di vÒ di N 2 = N di + N vÒ vÒ N 4 = N di + N vÒ vÒ vÒ vÒ (N1 +N2 ) - (N3 + N4) = 2 ( N di − N di ) vÒ vÒ Nu N di > N di kÎngöa vÒ (N1 + N2) - (N3 + N4) > 0 t c là vÒ (N1 + N2) - (N3 + N4) > 0 t c là N di < N di kÎóp vÒ vÒ N di = N di kÎgiaoc¾ t vÒ (N1 + N2) - (N3 + N4) = 0 t c là vÒ Trong trư ng h p s tàu c t móc trên khu ño n là 1 ñôi rư i thì có các cách k như trong hình 6.10
 8. 155 HÌNH 6.10 . CÁC CÁCH K KHI S T U C T MÓC LÀ M T ðÔI RƯ I N u trên khu ño n có 2 ñôi tàu c t móc thì có các cách k như trong hình 6.11. HÌNH 6.11 . CÁC CÁCH K KHI S T U C T MÓC LÀ HAI ðÔI N u trên khu ño n ch có 1 ñôi tàu c t móc thì khi lên phương án ph i chú ý t p h p l y h t s xe ñ các ga d c ñư ng trong ngày, không nên ñ sang ngày ti p theo. ð làm ñư c vi c này ph i xác ñ nh th i gian giãn cách ñón g i 1 ñoàn tàu c t móc trái chi u t i ga k thu t 1 cách h p lý. Mu n cho tàu c t móc chi u v khi ñ n l y xe ga th nh t ho c ga nào ñó trong khu ño n ăn kh p v i th i gian làm xong tác nghi p ga ñón ta ph i có: ( )( ) I göi ≤ t t − t 'ch + t 'ch − t 'd + t 'd ' ' ñây: tt - th i gian ñ ga d c ñư ng t khi c t ñ n khi l y xe ñi. t’ch , t”ch - th i gian chi m d ng khu gian c a tàu c t móc chi u ñi và chi u v tính t ga k thu t ñ n ga lâý xe th nh t. t’ñ , t”ñ - th i gian ñ c a tàu c t móc chi u ñi và chi u v t i ga l y xe th nh t: Các hành trình trên BðCT ph i có liên h ch t ch v i quá trình tác nghi p c a các ga có các ñoàn tàu ñi, ñ n. S ph i h p này ñ m b o cho công tác c a ga khu ño n, ga l p tàu ăn kh p v i công tác ch y tàu. ð làm ñư c vi c này c n có: t kÜ Id = K
 9. 156 ñây: K - s ñư ng ñón g i tàu trong ga. Iñ ≥ tgi tgi - th i gian gi i th 1 ñoàn tàu tl Ig ≥ Ml Tl - th i gian l p 1 ñoàn tàu Ml - s bãi l p tàu. 6.7. Các ch tiêu c a bi u ñ ch y tàu Các ch tiêu c a bi u ñ ch y tàu bao g m ch tiêu s lư ng và ch tiêu ch t lư ng. Ch tiêu s lư ng bao g m: Lư ng luân chuy n hàng hoá T - Km, s ñoàn tàu - Km, s xe x p hàng ngày, s lư ng ñôi tàu ch y trong 1 ngày ñêm. Các ch tiêu ch t lư ng là: -T c ñ k thu t bình quân c a tàu hàng, tàu khách: ∑ nL vk = ∑ nt k ñây: ∑nL - s ñoàn tàu - Km c a các khu ño n ∑ntk - s gi ñoàn tàu c a các khu ño n ( bao g n th i gian ch y ñơn thu n và ga gi m t c ñ ) -T c ñ l hành bình quân c a tàu hàng:
 10. 157 ∑ nL = ∑ nL vl = ∑ nt l ∑ nt k + ∑ nt d ñây ∑ntñ - t ng s gi ñoàn tàu ñ trên các ga d c ñư ng. -H s t c ñ l hành βl vl βl = vk -Th i gian quay vòng ñ u máy v n d ng ∑ nt c + ∑ nt m + ∑ nt dc + ∑ nt dq θm = Um ñây: ∑ntm- t ng th i gian ch y c a ñ u máy ñ y và ñ u máy ch y ñôi ∑ntc- t ng th i gian ch y c a ñ u máy ch y chính ∑ntñc- t ng th i gian ñ u máy ñ ga ño n chính ∑ntñq- t ng th i gian ñ u máy ñ ga ño n quay Um - s l n ñ u máy ra kho c a khu ño n trong 1 ngày ñêm 6.8. Bi u ñ ch y tàu d tr nh ng khu v c có bi n ñ ng l n v kh i lư ng v n chuy n cũng như các ñi u ki n khai thác k thu t (c n thi công s a ch a c u ñư ng, nhà ga. . ) Ngoài bi u ñ ch y tàu chính ngư i ta còn ph i xây d ng thêm bi u ñ ch y tàu d tr . Các bi u ñ ch y tàu d tr này ch ñư c ñem ra s d ng khi c n thi t. N u trên tuy n ñư ng có nh ng công vi c s a ch a không t n nhi u th i gian thì ph i c g ng ñ công vi c không nh hư ng ñ n công tác ch y tàu. Còn ñ i v i các công trình l n thì khi k bi u ñ ch y tàu c n nh ng kho ng ‘th i gian tr ng” ñ thi
 11. 158 công. Th i gian tr ng này là th i gian quy ñ nh không ñư c cho tàu ch y trên các ño n ñư ng ñang s a ch a. Khi ñ các kho ng tr ng trên bi u ñ ch y tàu ta ph i chú ý: - L i d ng nh ng ch tr ng t nhiên trong bi u ñ ch y tàu n u có th s p x p ñư c - B b t m t s hành trình trong 1 kho ng th i gian nh t ñ nh c a 1 ngày ñêm. Th i gian b tr ng này ph i phù h p v i vi c thi công và vi c thi công ph i ñư c ti n hành v i ti n ñ nhanh nh t có th . Th i gian ch y ch m do thi công các công trình ch ph n ánh trong bi u ñ ch y tàu d trù ch không có trong bi u ñ ch y tàu chính. Trong th i gian thi công ph i c g ng ti n hành các bi n pháp t ch c k thu t ñ ñ m b o năng l c thông qua c a tuy n ñư ng b i vì công vi c ch y tàu không th ng ng ñư c lâu. Khi trên tuy n có t ch c s a ch a c n xét ñ n vi c chuyên ch nguyên v t li u ph c v cho vi c thi công. Các nguyên v t li u thư ng ñư c d xu ng các khu ga nên c n chú ý không nh hư ng ñ n an toàn và t c ñ c a các ñoàn tàu khác. Các phương án v n chuy n nguyên v t li u là dùng tàu c t móc, ñ u máy chuyên d ng, ch y theo hành trình này. . 6.9 Xét duy t bi u ñ ch y tàu Sau khi bi u ñ ch y tàu ñã ñư c các chuyên gia ch y tàu k xong nó c n ñư c qua khâu ki m tra và duy t ñ tránh nh ng sai sót cũng như ñ tìm các bi n pháp th c hi n. Trong quá trình ki m tra ngư i ta xem xét các khía c nh: - Cách b trí các hành trình trên bi u ñ ch y tàu. ð i v i tàu khách ph i chú ý th i gian xu t phát và th i gian ñi ñ n các ga. Ph i chú ý ph i h p hành trình ch y tàu khách trên các tuy n và gi a ñư ng s t v i các phương ti n v n chuy n khác. - Th i gian ñ c a các ñoàn tàu - Các phương án tránh tàu có h p lý không? - T ch c vi c quay vòng ñ u máy
 12. 159 -Gián cách th i gian gi a các ñoàn tàu các ga k thu t. -Th i gian tr ng ñ thi công. . Ngoài ra trong quá trình xét duy t ngư i ta thư ng so sánh các ch tiêu s lư ng ch t lư ng gi a các bi u ñ ch y tàu cũ v i bi u ñ ch y tàu m i xây d ng, tình hình s d ng năng l c thông qua, nh ng thay ñ i v các tiêu chu n k thu t. . . Sau khi bi u ñ ch y tàu ñã ñư c duy t, ngư i ta chu n b ñ ban hành bi u ñ ch y tàu m i. Trong công tác chu n b ph i nêu ra các bi n pháp ñ chuy n ti p vi c th c hi n các bi u ñ ch y tàu cũ và m i. Bi u ñ ch y tàu m i s ñư c ph bi n sâu r ng xu ng các b ph n trong ngành ñ t ch c th c hi n. 6.10 Công tác phân tích bi u ñ ch y tàu. Công tác phân tích bi u ñ ch y tàu ñư c ti n hành hàng ngày nh m phát hi n các v n ñ t n t i, nh ng tr ng i cho vi c th c hi n bi u ñ ch y tàu cũng như nh ng sai sót c a bi u ñ ch y tàu c n ph i s a l i. Thông qua quá trình phân tích bi u ñ ch y tàu ngư i ta s ñánh gía ñư c ch t lư ng công tác c a các ñơn v , s ph i h p gi a các khâu công tác trong quá trình v n chuy n. .ñ ñ ra các bi n pháp th c hi n bi u ñ ch y tàu cho giai ño n t i. Trong ngành ñư ng s t ngư i ta dùng 3 lo i phân tích bi u ñ ch y tàu: -Phân tích hàng ngày -Phân tích ñ nh kỳ -Phân tích theo chuyên ñ Nh ng n i dung chính c n phân tích là các nguyên nhân không th c hi n ñư c các hành trình ch y tàu, nguyên nhân gây ñ ñ ng toa xe các ga, tình hình th c hi n các ch tiêu c a bi u ñ ch y tàu. Các s li u phân tích ñư c l y tr c ti p t bi u ñ ch y tàu th c t và các báo cáo s n xu t. Sau khi phân tích ph i có nh ng k t lu n rõ ràng và có nh ng bi n pháp c th ñ gi i quy t nh ng khó khăn trong vi c th c hi n bi u ñ ch y tàu. N u trong quá trình phân tích th y bi u ñ ch y tàu có nh ng b t h p lý nh thì ph i ñi u ch nh. Trư ng h p bi u ñ ch y tàu có
 13. 160 nh ng sai l ch l n, không phù h p v i di n bi n th c t s n xu t thì ph i ki n ngh s a ñ i ch y tàu. ð s a ñ i bi u ñ ch y tàu ph i có lý do xác ñáng và ph i ñư c c p trên phê chu n vì công vi c này nh hư ng ñ n t t c các b ph n tham gia vào quá trình v n chuy n. CÂU H I ÔN T P CHƯƠNG VI Câu 1: ý nghĩa c a bi u ñ ch y tàu trên ñư ng s t? Câu 2: Các y u t c a bi u ñ ch y tàu? Câu 3: V bi u ñ ch y tàu? Câu 4: Phân tích bi u ñ ch y tàu? Câu 5: Tính toán các ch tiêu t bi u ñ ch y tàu? Chương 7. NĂNG L C THÔNG QUA VÀ NĂNG L C CHUYÊN CH C A ðƯ NG ST 7.1. Khái ni m chung v năng l c thông qua và năng l c chuyên ch . Năng l c thông qua là s ñoàn tàu (ñôi tàu) l n nh t có th thông qua khu ño n ho c tuy n ñư ng trong m t kho ng th i gian nh t ñ nh, trong nh ng ñi u ki n t ch c k thu t nh t ñ nh. Mu n th c hi n ñư c công vi c v n chuy n thì các tuy n ñư ng s t ph i có ñư c năng l c thông qua nh t ñ nh. Năng l c thông qua l n hay nh ph thu c vào các y u t sau: - Các thi t b c ñ nh c a ñư ng s t như c u ñư ng, thi t b thông tin liên l c. . - Các thi t b di ñ ng: ñ u máy, toa xe. .
 14. 161 - Kh năng, trình ñ c a con ngư i và phương pháp t ch c s n xu t. Năng l c thông qua c a khu ño n ho c tuy n ñư ng b kh ng ch b i các năng l c thi t b k thu t sau: - Năng l c thông qua c a khu gian. Năng l c này ph thu c vào s ñư ng chính, chi u dài khu gian, m t c t d c, lo i ñ u máy toa xe, thi t b ñóng ñư ng. . và cách t ch c ch y tàu trên tuy n. - Năng l c thông qua c a ga. Năng l c này ph thu c vào s ñư ng ñón g i, cách b trí ghi và y t h u, cách t ch c công tác nhà ga. . - Năng l c c a ño n ñ u máy : năng l c s a ch a, ch nh b ñ u máy. . - Năng l c thông qua c a tuy n ñư ng ho c khu ño n b kh ng ch b i 1trong 4 lo i năng l c k trên và s b ng năng l c thông qua nào nh nh t trong s ñó. Chính vì v y khi phát tri n ñư ng s t ngư i ta ph i ñ m b o s hài hoà, cân ñ i gi a các m t, các lo i trang thi t b . Trong th c t chúng ta thư ng g p 3 khái ni m v năng l c thông qua là: năng l c thông qua thi t k , năng l c thông qua hi n có và năng l c thông qua c n thi t. Năng l c thông qua thi t k là năng l c thông qua ñ t ñư c theo thi t k c a tuy n ñư ng Năng l c thông qua hi n có là năng l c thông qua ñ t ñư c trên cơ s s d ng các trang thi t b k thu t và phương pháp t ch c ch y tàu hi n hành. Năng l c thông qua c n thi t là năng l c thông qua c n ph i có ñ hoàn thành công vi c v n chuy n trong ñó có tính ñ n d tr c n thi t ñ ñ phòng nh ng bi n ñ ng v kh i lư ng v n chuy n Năng l c chuyên ch là s t n hàng (s toa xe) có th v n chuy n qua khu ño n ho c tuy n ñư ng trong 1 ñơn v th i gian trong nh ng ñi u ki n t ch c k thu t nh t ñ nh . Năng l c chuyên ch có th tính cho c 2 hư ng ho c t ng hư ng riêng bi t c a m t tuy n ñư ng. Gi a năng l c thông qua và năng l c chuyên ch có m i quan h m t thi t. Khi tăng ñư c năng l c thông qua thì năng l c chuyên ch cũng tăng . Các
 15. 162 bi n pháp ñ nâng cao năng l c thông qua hay năng l c chuyên ch ñ u cùng nh m m t m c ñích là tăng kh năng ñáp ng nhu c u v n chuy n c a ñư ng s t .Tuy nhiên tăng năng l c chuyên ch không d t khoát d n ñ n tăng năng l c thông qua. Thí d tăng tr ng lư ng ñoàn tàu, chi u dài ñoàn tàu … 7.2. Năng l c thông qua c a thi t b k thu t và chu kỳ c a BðCT 1) Xác ñ nh năng l c thông qua c a các y u t thi t b k thu t theo phương pháp tính tr c ti p. Năng l c thông qua c a m i y u t thi t b k thu t (N) ñư c xác ñ nh theo công th c chung như sau: (A − A cè ) N= a Trong ñó : A - công su t chung c a thi t b Ac - ph n công su t c a thi t b b chi m d ng cho nh ng nhu c u không liên quan tr c ti p ñ n ch y tàu. a - Công su t c n thi t ñ thông qua 1 ñoàn tàu Tuỳ theo công vi c và lo i thi t b ý nghĩa c a các ký hi u trong công th c trên s bi n ñ i. Thí d khi tính năng l c thông qua c a các thi t b ga( Ghi y t h u, ñư ng ñón g i. . ) công th c s là: (1440k − Tcè ) N= tchiÕm ñây :
 16. 163 N - Năng l c thông qua c a y u t thi t b ga k - S thi t b ph c v song song Tc - Th i gian chi m d ng thi t b ga trong 1 ngày ñêm b i các tác nghi p không liên quan tr c ti p ñ n ch y tàu trên các thi t b ñang tính toán. tchi m - th i gian chi m d ng thi t b ga b i 1 ñoàn tàu bao g m c th i gian ñ hoàn thành nh ng công vi c liên quan trư c và sau khi ñoàn tàu chi m d ng thi t b. 2) Xác ñ nh năng l c thông qua b ng các h s Năng l c thông qua có th ñư c xác ñ nh b ng phương pháp h s s d ng năng l c thông qua (Ksd) như sau : (A b − A cè ) K sd = A − A cè ñây : Ab - Công su t c a thi t b s d ng ñ thông qua các ñoàn tàu trên BðCT trong khi tính toán. Năng l c thông qua c a thi t b (N) xác ñ nh như sau: Nb N= K sd Trong ñó Nb - S ñoàn tàu (ñôi tàu) trên BðCT khi tính toán : 3) Công su t c a thi t b ph c v cho 1 ñoàn tàu (ñôi tàu) . Khi tính năng l c thông qua c a khu gian và c a ga , công su t ngày ñêm ñư c bi u hi n b ng s gi ñoàn tàu có th s d ng cho vi c thông qua các ñoàn tàu trên khu gian ñó ho c thông qua ga trong 1 ngày ñêm . Công su t dùng ñ thông qua 1 ñoàn tàu (ñôi tàu) bi u th b ng gi - ñoàn tàu chi m d ng khu gian ho c
 17. 164 y u t h n ch năng l c thông qua c a ga cho 1ñoàn tàu (ñôi tàu) . ð i lư ng Ac trong trư ng h p này bi u th th i gian( gi ñoàn tàu) mà trong ñó khu gian hay các y u t thi t b ga không th s d ng ñ thông qua ñoàn tàu (vì b n d n xe , s a ch a c u ñư ng. . ) Công su t c a thi t b ki m tra và s a ch a ñ u máy bi u th b ng s ñ u máy có th th c hi n qua h th ng thi t b trong 1 ngày ñêm 4) Năng l c thông qua c a khu gian . Do có chi u dài , ñ a . .. . khác nhau nên các khu gian c a tuy n ñư ng thư ng có năng l c thông qua khác nhau . Khi xác ñ nh năng l c thông qua c a khu ño n ta c n tìm năng l c thông qua c a khu gian h n ch ( khu gian có năng l c thông qua nh nh t). Năng l c thông qua c a khu gian ph thu c vào lo i bi u ñ ch y tàu và ñ l n c a các y u t như th i gian ch y trên khu gian , gián cách ga và gián cách ch y ñu i. Ngoài ra nó còn ph thu c vào s ñư ng trên các ga d c ñư ng . Năng l c thông qua c a khu gian ñư c tính theo công th c sau : (1440 − tky ).α t N= K ck Tck ñây: tk - th i gian tr ng trên bi u ñ ch y tàu ñ s a ch a c u ñư ng, thi t b thông tin. . αt- h s tính ñ tin c y c a thi t b khi làm vi c Tck - chu kỳ c a BðCT Kck - S ñoàn tàu ho c ñôi tàu trong 1 chu kỳ c a BðCT
 18. 165 Chu kỳ c a BðCT là th i gian chi m d ng khu gian c a m t nhóm ñoàn tàu ñ c trưng cho 1 lo i BðCT nào ñó . Quan h Tck/Kck bi u th th i gian chi m d ng khu gian c a 1 ñoàn tàu hay ñôi tàu 7.3. Tính NLTQ cho các lo i BðCT ch y song song. 1) Chu kỳ BðCT ñư ng ñơn song song, không ch y ñu i , sóng ñôi Bi u ñ ch y t u ñư ng ñơn song song, không ch y ñu i , sóng ñôi ñư c th hi n trong hình 7.1 Hình 7.1 . Chu kỳ c a BðCT ñư ng ñơn, sóng ñôi, không ch y ñu i .
 19. 166 T =t’+ t’’+ τa+τb + tgg ñây : T - chu kỳ c a BðCT ñư ng ñơn, song song, không ch y ñu i, sóng ñôi ( Tck = T ) t’, t’’- Th i gian ch y ñơn thu n c a các ñoàn tàu chi u ñi và chi u v (không tính th i gian gia gi m t c khi d ng). τa, τb - Gián cách 2 ñ u khu gian h n ch tgg - Th i gian b xung do ph i gia gi m t c c a các ñoàn tàu. Ph thu c vào cách các ñoàn tàu ñi qua các ñi m phân gi i c a khu gian h n ch chu kỳ c a BðCT có th khác nhau. Hãy xem các hình v 7.2 a, b, c, ñ. V hình 7.2 abcñ Trong trư ng h p như hình 7.1 trong chu kỳ có 1 ñôi tàu t c là
 20. 167 Kck = 1 ñôi tàu Lúc ñó : (1440 − t kü )α t n= t '+t"+τ b + t gg ck Vì y u t th i gian l n nh t c a chu kỳ BðCT là th i gian ch y trên khu gian c a ñôi tàu t’ +t’’nên thư ng thì khu gian nào có y u t th i gian này l n nh t s là khu gian h n ch c a khu ño n. Trong trư ng h p s ñoàn tàu chi u ñi và chi u v không gi ng nhau thì năng l c thông qua ñư c tính riêng cho t ng chi u . Quan h gi a s ñoàn tàu c a 2 chi u ñư c bi u th b ng h s không sóng ñôi ( β ) : β= Nnh / Nn = Cnh / Cn ng ng ñây: Nnh - S tàu ch y trên khu ño n trong 1 ngày ñêm c a chi u ít tàu Nn ng - S tàu ch y trên khu ño n trong 1 ngày ñêm c a chi u nhi u tàu Cnh - S tàu trong chu kỳ c a BðCT c a chi u ít tàu Cn ng - S tàu trong chu kỳ c a BðCT c a chi u nhi u tàu . 2) Năng l c thông qua c a BðCT ñư ng ñơn, song song, không sóng ñôi, không ch y ñu i. Chu kỳ c a BðCT ñư ng ñơn , song song , không sóng ñôi , không ch y ñu i (Tksñ ) ñư c th hi n hình v 7.3 Tksñ = T + t’’ + τkt ñây :
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản