intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình hình thành quy trình phát triển lập trình action script cho movieclip hay một frame p3

Chia sẻ: Sdfasf Dsgfds | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

68
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành quy trình phát triển lập trình action script cho movieclip hay một frame p3', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hình thành quy trình phát triển lập trình action script cho movieclip hay một frame p3

  1. . GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 11 2. Trong danh saùch Toolbox beân traùi baûng, nhaáp chuoät vaøo muïc Basic Actions ñeå hieån thò caùc action cô baûn. 3. Ñeå gaùn moät action vaøo moät frame, baïn coù theå thöïc hieän moät trong nhöõng böôùc sau ñaây: Nhaáp ñuùp chuoät vaøo moät action trong muïc Basic Actions trong danh saùch Toolbox. Keùo moät action trong danh saùch Toolbox beân traùi sang danh saùch Actions beân phaûi baûng. Nhaáp chuoät vaøo nuùt Add (+) vaø choïn moät caâu leänh coù trong trình ñôn doïc. Duøng phím taét. 4. Ñeå hieån thò baûng Parameters, baïn haõy nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng hình tam giaùc taïi goùc phaûi döôùi cuûa baûng Actions. Choïn moät action vaø nhaäp vaøo caùc giaù trò môùi trong hoäp kyù töï Parameters ñeå thay ñoåi caùc tham soá cuûa caùc action ñang toàn taïi. Caùc tham soá thay ñoåi tuøy thuoäc vaøo action baïn choïn. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 253
  2. . GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 11 Nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng tam giaùc ñeå xuaát hieän caùc tham soá choïn 5. Laëp laïi caùc böôùc 3 vaø 4 ñeå gaùn cho caùc action boå sung vaøo neáu baïn thaáy caàn thieát. Kieåm tra moät frame action trong moät Scene: Choïn treân trình ñôn Control > Test Movie. CAÙCH DUØNG CAÙC ACTION CÔ BAÛN CHO SÖÏ ÑÒNH HÖÔÙNG (NAVIGATION) VAØ TÖÔNG TAÙC (INTERACTION) Caùc Basic Action (action cô baûn) trong baûng Actions cho pheùp baïn ñieàu khieån vieäc ñònh höôùng vaø töông taùc cuûa ngöôøi duøng trong ñoaïn phim baèng caùch choïn caùc action vaø Flash seõ vieát caùc maõ code ActionScript cho baïn. Caùc Basic Actions goàm coù caùc leänh sau: Action Go To nhaûy ñeán moät frame hay moät Scene. Action Play vaø Stop phaùt vaø döøng ñoaïn phim. Action Toggle High Quality hieäu chænh chaát löôïng xuaát cuûa ñoaïn phim. Action Stop All Sounds döøng taát caû caùc aâm thanh trong ñoaïn phim. Action Get URL nhaûy ñeán moät URL. Action FSCommand ñieàu khieån Flash Player ñang phaùt moät ñoaïn phim. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 254
  3. . GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 11 Action Load Movie vaø Unload Movie naïp vaø khoâng naïp caùc ñoaïn phim boå sung. Action Tell Target ñieàu khieån caùc ñoaïn Movie Clip vaø caùc ñoaïn phim khaùc. Action If Frame Is Loaded kieåm tra xem frame ñoù coù ñöôïc naïp vaøo hay khoâng. Action On Mouse Event gaùn moät Mouse Event hoaëc baøn phím ñeå kích hoaït moät action. Ngoaøi ra, action Print cho pheùp baïn xaùc ñònh caùc frame coù theå in ra ngoaøi. Ñeå bieát theâm thoâng tin chi tieát veà caùc action khaùc, baïn coù theå xem muïc ActionScript vaø caùc töông taùc cao hôn trong phaàn ActionScript Help. NHAÛY ÑEÁN MOÄT FRAME HOAËC MOÄT SCENE Ñeå nhaûy ñeán moät frame hoaëc moät Scene ñaëc bieät trong ñoaïn phim, baïn söû duïng action Go To. Khi ñoaïn phim nhaûy ñeán moät frame, baïn coù theå phaùt ñoaïn phim töø moät frame môùi (maëc ñònh) hoaëc döøng taïi frame ñoù. Ngoaøi ra trong ñoaïn phim baïn cuõng coù theå nhaûy ñeán moät Scene vaø phaùt moät frame ñaëc bieät hoaëc frame ñaàu tieân cuûa Scene tröôùc hay sau ñoù. Nhaûy ñeán moät frame hay moät Scene: 1. Choïn moät frame coù Instance laø Button hoaëc Movie Clip maø baïn seõ gaùn action cho noù. 2. Choïn treân trình ñôn Window > Actions ñeå hieån thò baûng Actions. 3. Trong danh saùch Toolbox, nhaáp chuoät vaøo muïc Basic Actions ñeå hieån thò caùc Basic Actions vaø choïn action laø Go To. Flash seõ ñöa action Go To vaø Play vaøo trong danh saùch Actions. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 255
  4. . GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 11 4. Tieáp tuïc phaùt ñoaïn phim sau khi nhaûy, baïn haõy ñeå muïc tuøy choïn Go To and Play (theo maëc ñònh) leänh naøy ñöôïc choïn trong vuøng Parameters. Neáu baïn muoán döøng ñoaïn phim taïi moät frame ñaëc bieät naøo ñoù, baïn haõy boû choïn muïc Go To and Play. Action naøy seõ bieán ñoåi sang muïc Go To and Stop. 5. Trong trình ñôn xoå xuoáng Scene taïi baûng Parameters, baïn haõy xaùc ñònh Scene ñeán: Current hoaëc Named Scene xaùc ñònh moät frame trong Scene hoaëc Next, Previous ñeå ñoaïn phim nhaûy ñeán frame thöù nhaát cuûa Scene. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 256
  5. . GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 11 6. Trong trình ñôn Type trong baûng Parameters, choïn moät frame ñeán : Next hoaëc Previous Frame. Frame Number, Frame Label hoaëc Expression cho pheùp baïn xaùc ñònh moät frame. Caùc Expression laø moät phaàn cuûa caâu leänh taïo ra moät giaù trò nhö 1+1. 7. Neáu baïn choïn Frame Number, Frame Label hoaëc Expression trong böôùc 6 cho muïc Frame, baïn haõy nhaäp vaøo soá frame, teân frame hoaëc moät bieåu thöùc (Expression) maø xaùc ñònh ñeán moät soá frame hoaëc teân frame. Caâu leänh sau cho bieát raèng 5 frame ñaàu cuûa frame chöùa caùc action: gotoAndStop(_currentframe + 5); Ñeå bieát theâm thoâng tin chi tieát veà caùch vieát bieåu thöùc cho caùc frame, baïn coù theå tham khaûo muïc ActionScript Help. XEM VAØ DÖØNG ÑOAÏN PHIM Tröø khi baïn ñöôïc höôùng daãn söû duïng neáu khoâng moät khi ñoaïn phim baét ñaàu dieãn hoaït, noù seõ chaïy töøng frame treân thanh thöôùc Timeline. Baïn coù theå ngöøng hoaëc baét ñaàu phaùt ñoaïn phim taïi moät khoaûng thôøi gian naøo ñoù baèng caùch duøng action Play vaø Stop. Ví duï, baïn coù theå ngöøng laïi ñoaïn phim khi noù keát thuùc moät Scene tröôùc khi noù chaïy sang Scene tieáp theo. Khi bò ngöøng laïi, ñoaïn phim baét ñaàu chuyeån ñoäng laïi töø ñaàu duøng leänh Play. Action Play vaø Stop laø nhöõng action ñöôïc duøng thoâng duïng nhaát ñeå ñieàu khieån caùc nuùt trong ñoaïn Movie Clip hoaëc ñieàu khieån thanh thöôùc Timeline. Ñoaïn Movie Clip baïn muoán ñieàu khieån phaûi coù moät teân Instance, phaûi laø Targeted, vaø phaûi hieän haønh treân thanh thöôùc Timeline. Baét ñaàu dieãn hoaït vaø döøng ñoaïn phim: 1. Choïn frame coù Instance laø Button hoaëc Movie Clip maø baïn seõ gaùn action. 2. Choïn trình ñôn Window > Actions ñeå hieån thò baûng Actions. 3. Trong danh saùch Toolbox, baïn haõy nhaáp chuoät vaøo muïc Basic Actions ñeå hieån thò caùc action cô baûn vaø choïn action Stop. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 257
  6. . GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 11 Flash seõ cheøn vaøo moät maõ ActionScript töông töï nhö maõ sau ñaây trong danh saùch Actions: onClipEvent (load) { stop (); } Leänh onClipEvent (load) cho bieát raèng khi ñoaïn phim naïp leân, Flash seõ thöïc hieän leänh chæ daãn stop ñeå döøng ñoaïn phim. Chuù yù : Caùc daáu ngoaëc sau moät action cho bieát raèng ñoù laø moät Method () khoâng coù caùc tham soá hoaëc ñoái soá (Argument). Xem moät ñoaïn Movie Clip: 1. Choïn ñoaïn Movie Clip baïn muoán xem hoaëc choïn nuùt maø baïn muoán ñieàu khieån phaùt laïi (playback). 2. Choïn treân trình ñôn Window > Actions ñeå hieån thò baûng Actions. 3. Trong danh saùch Toolbox, baïn haõy nhaáp chuoät vaøo muïc Basic Actions ñeå hieån thò caùc action cô baûn vaø sau ñoù choïn action Play. Flash seõ cheøn vaøo moät maõ ActionScript töông töï nhö maõ sau ñaây trong danh saùch Actions: on (release) { play (); } Doøng caâu leänh on (release) cho bieát raèng khi nhaû chuoät taïi moät nuùt, Flash seõ thöïc hieän chæ daãn play ñeå phaùt ñoaïn phim. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 258
  7. . GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 11 HIEÄU CHÆNH CHAÁT LÖÔÏNG HIEÅN THÒ CUÛA ÑOAÏN PHIM Cheá ñoä Anti-aliasing ñoøi hoûi boä xöû lyù nhanh hôn ñeå laøm nhaün moãi frame cuûa ñoaïn phim tröôùc khi noù dieãn hoaït trong vuøng maøn hình xem tröôùc vaø sau ñoù noù coù theå phaùt chaäm laïi. Baïn cuõng coù theå laøm cho ñoaïn phim phaùt nhanh hôn baèng caùch taét cheá ñoä Anti-aliasing. Ñeå taét môû cheá ñoä Anti-aliasing cho ñoaïn phim, baïn duøng action Toggle High Quality. Action naøy laøm aûnh höôûng ñeán taát caû caùc ñoaïn phim phaùt laïi trong Flash Player. (Baïn khoâng theå hieäu chænh chaát löôïng hieån thò cuûa moãi ñoaïn phim hoaëc ñoaïn Movie Clip trong Flash Player naøy). Moät action Toggle High Quality ñöôïc gaùn vaøo moät nuùt cho pheùp ngöôøi duøng hieäu chænh chaát löôïng phaùt laïi cuûa ñoaïn phim. Action naøy seõ chuyeån ñoåi cheá ñoä taét môû cheá ñoä Anti- aliasing. Moãi khi baïn nhaáp chuoät vaøo nuùt moät laàn seõ taét hoaëc môû cheá ñoä Anti-aliasing neáu ñoaïn phim dieãn hoaït vôùi chaát löôïng thaáp, nhaáp chuoät trôû laïi moät laàn nöõa thöïc hieän hieäu öùng traùi ngöôïc nhau. Hieäu chænh toác ñoä ñoaïn phim hoaëc chaát löôïng ñoaïn phim phaùt playback: 1. Choïn frame coù Instance laø Button hoaëc Movie Clip maø baïn seõ gaùn action. Choïn moät ñoaïn Movie Clip hieäu chænh toác ñoä ñoaïn phim, choïn moät nuùt hieäu chænh chaát löôïng phaùt laïi cuûa ñoaïn phim. 2. Choïn treân trình ñôn Window > Actions ñeå hieån thò baûng Actions. 3. Trong danh saùch Toolbox, baïn haõy nhaáp chuoät vaøo muïc Basic Actions ñeå hieån thò caùc action cô baûn vaø choïn action Toggle High Quality. Flash seõ nhaäp vaøo ñoaïn maõ töông töï nhö sau vaøo trong danh saùch Action: toggleHighQuality (); TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 259
  8. . GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 11 DÖØNG PHAÙT TAÁT CAÛ CAÙC AÂM THANH Döøng phaùt track audio maø khoâng laøm caûn trôû ñoaïn phim chính treân thanh thöôùc Timeline, baïn seõ duøng action Stop All Sounds. (Action naøy khoâng loaïi boû aâm löôïng ñöôïc.) Action Stop All Sounds laøm aûnh höôûng ñeán taát caû caùc ñoaïn phim phaùt laïi trong Flash Player. Döøng phaùt taát caû caùc aâm thanh 1. Choïn frame coù Instance laø Button hoaëc Movie Clip maø baïn seõ gaùn action. 2. Choïn treân trình ñôn Window > Actions ñeå hieån thò baûng Actions. 3. Trong danh saùch Toolbox, baïn haõy nhaáp chuoät vaøo muïc Basic Actions ñeå hieån thò caùc Action cô baûn vaø choïn Action Stop All Sounds. Flash seõ nhaäp vaøo ñoaïn maõ töông töï nhö sau vaøo trong danh saùch Action: stopAllSounds (); NHAÛY ÑEÁN MOÄT ÑÒA CHÆ URL KHAÙC NHAU Naïp moät taøi lieäu töø moät URL (ñòa chæ moät traïm hay moät maïng cuïc boä) ñaëc bieät vaøo trong moät cöûa soå trình duyeät hoaëc ñöa caùc bieán soá (Variable) vaøo ñeán chöông trình öùng duïng khaùc taïi moät URL xaùc ñònh, baïn söû duïng action Get URL. (Caùc bieán soá naày seõ löu laïi caùc giaù trò coù teân coù theå ñöôïc goïi laïi ñeå duøng trong script.) Ví duï, baïn coù theå gôûi moät bieán döõ lieäu vaøo trong moät maõ script CGI ñeå xöû lyù gioáng nhau nhö baïn ñaõ thöïc hieän trong daïng thöùc HTML chæ coù caùc bieán cho ñoaïn phim hieän haønh môùi ñöôïc gôûi ñeán. Ñieån hình laø, baïn seõ duøng Action Get URL ñeå naïp veà moät trang Web nhöng ngoaøi ra baïn coù theå duøng noù trong moät Flash projector ñeå môû töï ñoäng moät cöûa soå trình duyeät vaø hieån thò URL xaùc ñònh. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 260
  9. . GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 11 Kieåm tra caùc action naøy ñoøi hoûi file yeâu caàu phaûi ôû taïi moät vò trí xaùc ñònh vaø URL tuyeät ñoái phaûi keát noái maïng (ví duï, http://www.myserver.com/). Ñeå bieát theâm thoâng tin veà caùch ñöa vaøo caùc bieán, baïn coù theå xem muïc ActionScript Help. Nhaûy ñeán moät URL: 1. Choïn frame coù Instance laø Button hoaëc Movie Clip maø baïn seõ gaùn action. 2. Choïn treân trình ñôn Window > Actions ñeå hieån thò baûng Actions. 3. Trong danh saùch Toolbox, baïn nhaáp chuoät vaøo trong muïc Basic Actions ñeå hieån thò caùc action cô baûn vaø sau ñoù choïn action Get URL. 4. Trong baûng Parameters, nhaäp vaøo URL maø baïn laáy taøi lieäu theo nhöõng chæ daãn sau ñaây: Baïn coù theå söû duïng ñöôøng daãn töông ñoái nhö mypage.html hoaëc ñöôøng daãn tuyeät ñoái nhö http:///www.mydomain.com/mypage.html. Ñöôøng daãn töông ñoái (Relative Path) laø moät caùch vieát ngaén goïn cuûa moät ñòa chæ ñaày ñuû cho pheùp baïn moâ taû moät vò trí file coù lieân quan vôùi nhau. Noù chæ cho Flash bieát di chuyeån leân xuoáng thöù töï caùc file loàng nhau file/thö muïc /ñöôøng daãn, baét ñaàu töø file baïn ñöa chæ daãn Get URL. Ñöôøng daãn tuyeät ñoái (Absolute path) laø moät ñòa chæ ñaày ñuû xaùc ñònh teân maùy chuû (Server) maø caùc file taäp trung (ñöôøng daãn, aâm löôïng, thö muïc v.v . . . ) vaø teân cuûa file ñoù. Ñeå nhaäp moät URL döïa vaøo giaù trò cuûa bieåu thöùc, choïn muïc Expression vaø nhaäp vaøo moät bieåu thöùc xaùc ñònh ñeán vò trí URL. Ví duï: Caâu leänh sau ñaây cho bieát raèng URL laø giaù trò bieán thieân dynamic URL: getURL(dynamicURL); TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 261
  10. . GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 11 Baïn coù theå tham khaûo muïc ActionScript Help ñeå bieát theâm chi tieát veà caùch vieát caùc bieåu thöùc toaùn hoïc naøy. 5. Ñoái vôùi muïc Window, baïn phaûi xaùc ñònh cöûa soå hay frame HTML maø taøi lieäu seõ ñöôïc naïp veà nhö sau: Choïn caùc teân ñích sau ñaây: _self xaùc ñònh frame hieän haønh trong cöûa soå hieän haønh. _blank xaùc ñònh cöûa soå môùi. _parent xaùc ñònh caáp ñoä cha cuûa frame hieän haønh. _top xaùc ñònh frame coù caáp ñoä öu tieân cao nhaát trong cöûa soå hieän haønh. Nhaäp vaøo teân cuûa moät cöûa soå hay frame ñaëc bieät khi noù ñöôïc ñaët teân trong file HTML. Choïn Expression vaø nhaäp bieåu thöùc xaùc ñònh vò trí cöûa soå. 6. Muïc Variable, choïn moät Method ñeå gôûi caùc bieán cho ñoaïn phim ñöôïc naïp vaøo vò trí ñöôïc lieät keâ trong hoäp kyù töï URL: Choïn muïc Send Using Get gaén theâm vaøo moät soá bieán nhoû cho ñeán keát thuùc URL. Ví duï, baïn duøng tuøy choïn naøy ñeå gôûi caùc bieán giaù trò trong moät ñoaïn Flash Movie ñeán moät server-side script. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 262
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2