intTypePromotion=1

Giáo trình Học tiếng Trung Quốc

Chia sẻ: Phan Thị Dinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:57

11
5.086
lượt xem
1.771
download

Giáo trình Học tiếng Trung Quốc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo cho các bạn có tư liệu học tiếng Hoa một cách dễ dàng với các bài học giao tiếp cụ thể có kèm tiếng Anh bỗ trợ giúp các bạn không bị khó khăn trong quá trình học, với những từ vựng cơ bản và đơn giản nhất giúp các bạn dễ dàng tiếp cận môn tiếng Trung. Chúc các bạn thành công.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Học tiếng Trung Quốc

 1. - - -   - - - Giáo trình Học tiếng Trung Quốc
 2. Bài 1:BUSINESS GREETINGS AND INTRODUCTION Chào h i và gi i thi u 情景会话 1:初次见面 Ng c nh 1:L n ñ u tiên g p m t A: N ǐ hǎo ! 你好! Hello ! Xin chào! B: N ǐ hǎo ! 你好! Hello ! Xin chào A: Nǐ hǎo ma ? 你 好 吗? How are you ? B n có kh e không? B: W ǒ hěn hǎo, xièxie. Nǐ ne ? 我 很 好,谢谢。你 呢? I’m very well. Thank you, and you ? Tôi r t kh e.Cám ơn,b n thì sao? A: W ǒ yě hěn hǎo. Xièxie. 我 也 很 好, 谢谢。 I’m also very well. Thank you. Tôi cũng th , cám ơn b n. A: Nǐ máng ma ? 你 忙 吗? Are you busy ? B n có b n không? B: W ǒ hěn máng. Nǐ ne ? 我 很 忙。 你 呢? I’m busy, and you ? Tôi r t b n.Còn b n? A: W ǒ bù máng. 我 不 忙。 I’m not busy. Tôi không b n. A: Jiàndào nǐ zhēn gāoxìng. (tren tao n h n cao shing) 见 到 你 真 高兴。 I’m really glad to meet you. R t vui ñư c g p b n.
 3. B: Ji àndào nǐ wǒ yě hěn gāoxìng. (tren tao n a rơ h n cao sinh) 见 到 你 我也 很 高 兴。 I’m also very glad to meet you. Tôi cũng r t vui ñư c g p b n A: Zàijiàn. 再 见。 Good-bye. T m bi t. B: Zàijiàn. 再 见。 Good-bye. T m bi t. 情景会话 2:相互认识了解 Ng c nh 2: 2 bên cùng tìm hi u A: Qǐngwèn, nín xìng shénme ? (sing u n,n n sing s n mơ) 请 问,您 姓 什么? May I ask, what’s your surname ? Xin h i, anh h gì? B: W ǒ xìng Wáng. Nín guìxìng ? 我 姓 王。 您 贵姓? My surname is Wang. What’s your honorable surname ? Tôi h Vương.B n h gì? A: W ǒ xìng Lǐ. 我 姓 李。 My surname is Li. Tôi h Lý. B: N ǐ jiào shénme míngzi ? 你 叫 什 么 名 字? B n tên gì? A: Wǒ jiào Lǐ Jīng. Nín ne ? 我 叫 李 经。 您呢? My name is Li Jing, and yours ? Tôi tên Lý Kinh, còn b n? B: Wǒ jiào Wáng Shāng. 我 叫 王 商。 My name is Wang Shang. Tôi tên Vương Thương.
 4. A: Nín jīngshāng ma ? (nín tring sang ma) 您 经 商 吗? Are you in business ? Anh ñang làm trong kinh doanh? B: W ǒ jīngshāng. Nín ne ? ( a tr nh sang,n lơ) 我 经 商。 您 呢? Yes, I am. And you ? Đúng vây.Còn anh? A: W ǒ yě jīngshāng. ( a e trình sang) 我 也 经 商。 I’m engaged in business, too. Tôi cũng làm trong kinh doanh. B: T ài hǎo le, wǒmen dōu shì shāngrén. (thai hào lơ, a m n tua sì rang o n) 太 好 了,我们 都 是 商 人。 That’s great, we are both businessmen. Th t tuy t, chúng ta ñ u là doanh nhân. A: Duì, wǒmen dōu shì shāngrén, yě shì tóngháng. 对, 我们 都 是 商 人,也 是 同 行。 Right, we are both businessmen, and we are people of the same profession, too. Đúng, chúng ta ñ u là doanh nhân và ñ ng th i cũng cùng ngành n a. B: Nín juéde jīngshāng nán ma ? 您 觉得经 商 难 吗? Is it hard to do business ? Anh c m th y kinh doanh có khó l m không? A: W ǒ juéde jīngshāng hěn nán. 我 觉得 经 商 很 难。 It is hard. Tôi c m th y r t khó. B: W ǒ juéde jīngshāng bú tài nán. 我 觉得经 商 不太 难。 I feel doing business is not very hard. Tôi thì l i c m th y kinh doanh không khó l m. 生词 1. 问候 wènhòu:Chào h i (uân hâu) 2. 你 nǐ:B n,ông, anh, bà ch .... 3. 好 hǎo:T t, kh e 4. 吗 ma:Không?(t dùng ñ h i) 5. 我 wǒ:Tôi,ta... 6. 很 hěn:R t 7. 谢谢 xièxiè:cám ơn
 5. 8. 呢 ne:tr t nghi v n 9. 也 yě:Cũng 10. 忙 máng:B n 11. 不 bù:Không 12. 见 到 jiàn dào:G p(tren tao) 13. 真 zhēn:Th t (trân) 14. 高兴 gāoxìng:Vui m ng, hân h nh 15. 再见 zàijiàn:T m bi t 16. 请问 qǐngwèn:Xin h i (tr nh uân) 17. 您 nín:Ngài (n n) 18. 姓 xìng:H 19. 什么 shénme:Gì, cái gì 20. 贵 guì:Quý 21. 叫 jiào:G i là, tên là 22. 名字 míngzi:Tên 23. 经 商 jīng shāng:Doanh nhân 24. 太 tài:R t (thai) 25. 了 le:r i(tr t ñ ng thái) 26. 我们 wǒmen:Chúng ta 27. 都 dōu:Đ u (tua) 28. 是 shì:Là 29. 商人 shāngrén:Thương nhân 30. 同行 tóngháng:Cùng ngành 31. 觉得 juédé:C m th y (tru t ) 32. 难 nán:Khó (n n) 补充词语 1.李经 lǐ jīng:Lý Kinh 2.王商 wáng shāng:Vương Thương 专有名词 补充词语 1. 早上好 zǎoshànghǎo:Chào bu i sáng (ch o sang h o) 2. 下午 好 xiàwǔ hǎo:Chào bu i chi u (sa h o) 3. 晚上好 wǎnshànghǎo:Chào bu i t i (o n sang h o) 4. 晚安 wǎnān:Chúc ng ngon(o n an) 5. 再会 zài huì(trai huây : t m bi t) 补充商务用语 1. 外国 商人 wàiguó shāngrén:Thương nhân nư c ngoài 2. 生意人 shēngyì rén:Ngư i kinh doanh 3. 买卖 人 mǎimài rén:Ngư i buôn bán 4. 做买卖 zuòmǎimài:Buôn bán, giao d ch 5. 做 生意 zuò shēngyì:Kinh doanh 6. 搞贸易 gǎo màoyì:Làm m u d ch, thương m i
 6. 7. 搞 营 销 gǎo yíng xiāo:Làm kinh doanh 8. 搞 销售 gǎo xiāoshòu:Làm phân ph i(c o seo s u) 9. 搞 进出口 贸易 gǎo jìnchūkǒu màoyì:Làm m u d ch xu t nh p kh u a. 例子 lìzi : wǒ xìng lǐ .wǒ bú xìng wáng nǐ ne ?( a sinh l , a pú sing wáng,n lơ) 我姓李。我不姓王。你呢? Tôi h Lý, không ph i h Vương.Còn anh? b. 例子 lìzi : nǐ xìng liú ,wǒ xìng chén .tā ne ? 你姓刘,我姓陈。她呢? Anh h Lưu, tôi h Tr n.Còn cô y? wǒ xìng Zhào ,wǒ bú xìng wú .nǐ ne ? 我姓赵,我不姓吴。你呢? Tôi h Triêu,không ph i h Ngô.Còn anh? nǐ xìng Zhāng ,nǐ bú xìng chén .tā ne ? 你姓张,你不姓陈。他呢? Anh h Trương, anh không ph i h Tr n.Còn anh ta? tā xìng hú ,tā bú xìng wú nǐ ne ? 他姓胡,他不姓吴。你呢? Anh ta h H , anh ta không ph i h Ngô.Còn anh? wǒ xìng Zhào ,tā jiào wú míng .nǐ jiào shénme míngzi? 我 姓 赵 , 他 叫 吴 明 。 你 叫 什么 名字 ? Tôi h Tri u.Anh y tên Ngô Minh.Anh tên là gì? nǐ xìng zhāo ?wǒ jiào chén zǐ yí .tā jiào shénme míngzi? 你 姓 赵? 我 叫 陈子怡。 他 叫 什么 名字 ? Anh h Tri u.Tôi tên là Tr n T Di.Anh ta tên là gì? tā xìng hú ,wǒ jiào wú jīng .nǐ jiào shénme míngzi? 他 姓 胡 , 我 叫 吴 经 。 你 叫 什么 名字 ? Anh ta h H .Tôi tên là Ngô Kinh.Anh tên là gì? c. 例子 lìzi : wǒ jiào Zhào jīng shēng ,wǒ bú jiào liú míng. 我叫赵经生,我不叫刘明。 Tôi là Tri u Kinh Sinh, không ph i là Lưu Minh. nǐ jiào Zhāng yuè ,nǐ bú jiào chén zǐ yí.
 7. 你叫张越,你不叫陈子怡。 Anh tên là Truơng Vi t, không ph i tên là Tr n T Di. tā jiào hú yào guāng ,tā bú jiào wú jīng. 他叫胡耀光,他不叫吴经。 Anh ta tên là H Di u Quang, không ph i là Ngô Kinh. d. lìzi 例子 : wǒ bú jiào lǐ jīng , wǒ jiào wáng shāng. 我不叫李经,我叫王商。 Tôi không ph i là Lý Kinh, tôi là Vương Thương. tā jiào zǐ yí bú jiào dà wěi. 他叫子怡,不叫大伟。 Anh ta là T Di, không ph i là Đ i Vĩ. e. lìzi 例子 : wǒ xìng lǐ , jiào lǐ jīng . wǒ jīng shāng nǐ ne ? nǐ jīng shāng ma? 我姓李,叫李经。我经商,你呢?你经商吗? Tôi h Lý, g i là Lý Kinh.Tôi là thương gia.Còn anh?Anh có ph i là thương gia không? wǒ xìng Zhào , jiào jīng shēng . wǒ jīng shāng nǐ ne ? nǐ jīng shāng ma? 我姓赵,叫经生。我经商,你呢?你经商吗? Tôi h Tri u, tên là Kinh Sinh.Tôi là thương gia.Còn anh?Anh có ph i là thương gia không? nǐ xìng Zhāng , jiào yuè . nǐ jīng shāng tā ne ? tā jīng shāng ma? 你姓张,叫越。你经商,他呢?他经商吗? Anh h Trương, tên là Vi t.Anh là thương gia, còn anh y?Anh y có ph i là thương gia không? tā xìng wú , jiào yào guāng .tā jīng shāng nǐ ne ? nǐ jīng shāng ma? 他姓吴,叫耀光。他经商,你呢?你经商吗? Anh ta h Ngô, tên là Di u Quang.Anh ta là thương nhân.Còn anh?Anh có ph i là thương gia không? f. lìzi 例子 : wǒ jīng shāng . nǐ yě jīng shāng ma ? jīng shāng nán ma? 我经商,你也经商吗?经商难吗? Tôi là thương gia, anh cũng th ch ?Kinh doanh có khó không? nǐ jīng shāng, tā yě jīng shāng ma ? jīng shāng nán ma? 你经商,他也经商吗?经商难吗? Anh là thương gia, anh ta cũng th ch ?Kinh doanh có khó không?
 8. tā jīng shāng ,nǐ yě jīng shāng ma ? jīng shāng hěn nán. 他经商,你也经商吗?经商很难。 Anh ta là thương gia, anh cũng th ch ?Kinh doanh r t khó. wǒmen jīng shāng , nǐmen yě jīng shāng ma ? jīng shāng bù nán. 我们 经 商 , 你们 也 经 商 吗 ? 经 商 不 难 。 Chúng tôi là thương gia, các b n cũng th ch ?Kinh doanh không khó. g. lìzi 例子 : wǒ juédé jīng shāng bù nán. 我 觉得 经 商 不 难 。 Tôi c m th y kinh doanh không khó. nǐ juédé shuō zhōngwén tài róngyì. 你 觉得 说 中文 太 容易 。 B n c m th y nói ti ng Trung r t d . tā juédé gǎo màoyì hěn yǒuyìsi 他 觉得 搞 贸易 很 有意思 。 Anh ta c m th y làm kinh doanh r t thú v . wǒmen juédé zuò shēngyì tài nán. 我们 觉得 做 生意 太 难 。 Chúng tôi c m th y buôn bán r t khó. wǒ juédé jīng shāng bù hěn nán. 我 觉得 经 商 不 很 难 。 Tôi c m th y kinh doanh không khó l m. nǐ juédé shuō zhōngwén bú tài róngyì.(n tru tơ trung u n pú thai rúng r ) 你 觉得 说 中文 不 太 容易 。 Anh c m th y nói ti ng Trung không quá d . tā juédé gǎo màoyì bú tài yǒuyìsi. 他 觉得 搞 贸易 不 太 有意思 。 Anh ta c m th y làm thương m i không thú v . wǒmen juédé zuò shēngyì bú tài yǒuyòng. 我们 觉得 做 生意 不 太 有用 。 Chúng tôi c m th y buôn bán không có l i l m. nǐmen juédé gǎo yíng xiāo bú tài zhòngyào 你们 觉得 搞 营 销 不 太 重要 。 Các b n c m th y làm kinh doanh không quan tr ng l m. tāmen juédé zuò jìnchūkǒu màoyì bú tài lèi. (lây :m t) 他们 觉得 做 进出口 贸易 不 太 累 。 B n h c m th y làm thuơng m i xu t nh p kh u không m t l m.
 9. h. lìzi 例子 : wǒ jiào Zhào jīng shēng ,nǐ jiào shénme míngzi? 我 叫 赵 经 生 , 你 叫 什么 名字 ? Tôi là Tri u Kinh Sinh, b n tên là gì? wǒ jiào chén zǐ yí .Nín guìxìng? 我 叫 陈 子 怡 , 您贵姓 ? Tôi là Tr n T Di, anh h gì? wǒ xìng Zhào, wǒ jīng shāng .nǐ ne? 我姓赵,我经商,你呢? Tôi h Tri u.Tôi là thuơng gia.Còn b n? wǒ yě jīng shāng , wǒmen shì tóngháng. 我 也 经 商 , 我们 是 同行 。 Tôi cũng là thương gia, chúng ta cùng ngành r i. jiàn dào nǐ hěn gāoxìng 见 到 你 很 高兴 。 R t vui ñư c g p b n. jiàn dào nǐ wǒ yě hěn gāoxìng 见 到 你 我 也 很 高兴 。 Tôi cũng r t vui ñư c g p b n. zàijiàn 再见 。 T m bi t. zàijiàn 再见 。 T m bi t. j. nǐhǎo ma? 你好 吗 ? B n có kh e không? wǒ hěn hǎo . xièxiè . nǐ ne ? 我 很 好 。 谢谢 。 你 呢 ? Tôi r t kh e, c m ơn.Còn b n? wǒ yě hěn hǎo. xièxiè. 我 也 很 好 。 谢谢 。 Tôi cũng r t kh e.C m ơn. wǒ xìng chén , jiào chén zǐ yí . qǐngwèn nǐ guìxìng ? nǐ jiào shénme míngzi? 我 姓 陈 , 叫 陈 子 怡 。 请问 你 贵姓 ? 你 叫 什么 名字 ?
 10. Tôi h Tr n, g i là Tr n T Di.Xin h i b n h gì?B n tên là gì? wǒ xìng Zhào , jiào Zhào jīng shēng . nǐ jīng shāng ma? 我姓赵,叫赵经生。你经商吗? Tôi h Tri u, tên là Tri u Kinh Sinh.B n là thương gia à? wǒ bù jīng shāng . qǐngwèn nǐ jīng shāng ma? 我 不 经 商 。请问 你 经 商 吗 ? Tôi không ph i là thương gia.Xin h i b n có ph i là thương gia không? wǒ jīng shāng 我经商。 Tôi là thương gia. jīng shāng nán ma? 经商难吗? Kinh doanh có khó không? jīng shāng hěn nán. 经商很难。 Kinh doanh r t khó. Lǐ xiǎojiě jiào Lǐ Jìng , tā xiànzài jīng shāng . Wáng xiānshēng jiào wáng shāng, tā yě jīng shāng .Lǐ Jìng hé Wáng Shāng dōu shì shāngrén .tāmen dōu jīng shāng .Lǐ Jìng xiǎojiě gǎo jìnchū kǒu màoyì , tā hěn máng .Wáng Shāng xiānshēng gǎo yíng xiāo tā bú tài máng . Lǐ Jìng juédé jīng shāng hěn nán bù róngyì .Wáng Shāng juédé jīng shāng bú tài nán , hěn róngyì . tāmen xiànzài shì tóngháng . yī gè zuò jìnchū kǒu màoyì , yī gè gǎo yíng xiāo tāmen . Liǎng gèrén shì hǎo péngyou . Tāmen dōu xǐhuān zìjǐ de gōngzuò. 李 小姐 叫 李 静 , 她 现在 经 商 。 王 先生 叫 王 商 他 也 经 商 。 李 静 和 王 商 都 是 商人 , 他们 都 经 商 。 李 静 小姐 搞 进出口 贸易 , 她 很 忙 。 王 商 先生 搞 营 销 , 他 不 太 忙 。 李 静 觉得 经 商 很 难 , 不 容易 。 王 商 觉得 经 商 不 太 难 , 很 容易 。 他们 现在 是 同行 。 一 个 做 进出口 贸易 , 一 个 搞 营 销 。 他们 两 个人 是 好 朋友 。 他们 都 喜欢 自己 的 工作。 Cô Lý tên là Lý Tĩnh, cô y hi n nay cũng là thương gia.Ngài Vương tên là Vương Thương cũng là thương gia.Lý Tĩnh và Vương Thương ñ u là thương gia, b n h ñ u kinh doanh.Cô Lý Tĩnh làm xu t nh p kh u thương m i, cô y r t b n.Ngài Vương Thương làm kinh doanh, ông y không b n l m.Lý Tĩnh c m th y làm kinh doanh r t khó, không d dàng.Ngài Vương Thương thì c m th y làm kinh doanh không khó l m, r t d dàng.B n h hi n nay làm cùng ngành, 1 ngư i làm xu t nh p kh u thương m i, 1 ngư i là kinh doanh.C 2 ñ u là b n t t c a nhau.C 2 ñ u r t thích công vi c c a mình. 情景会话:怎么称呼对方 Xưng hô v i ngư i ñ i di n A: Nín shì Wáng xiānsheng ma ? 您是王先生吗? Are you Mr. Wang ? Ngài có ph i là ngài Vương không? B: Wǒ shì Wáng Shāng. Qǐngwèn, nín shì shéi ? 我是王商。请问,你是谁? I’m Wang Shang. May I ask who you are ? Tôi là Vương Thương.Xin cho h i, cô là ai?
 11. A: Wǒ xìng Lǐ, jiào Lǐ Jīng. 我姓李,叫李静。 My surname is Li, my name is Li Jing. Tôi h Lý, g i là L T nh. B: Nǐ hǎo, Lǐ Xiǎojie. 你好,李小姐。 How do you do, Miss. Li. Xin chào cô Lý. A: N ǐ hǎo, Wáng Xiānsheng. Huānyíng nǐ lái Zhōngguó. 你好,王先生。欢迎你来中国。 How do you do, Mr. Wang. Welcome to China. Xin chào Vương tiên sinh.Chào m ng ngài ñã ñ n Trung Qu c. B: Xièxie. Wǒ lái jièshào yíxiàr, zhè shì wǒ tàitai. 谢谢。我来介绍一下儿,这是我太太。 Thank you. Let me introduce to you, this is my wife. Cám ơn.Đ tôi gi i thi u, ñây là v tôi. A: Nǐ hǎo, Wáng tàitai. 你好,王太太。 How do you do, Mrs. Wang. Xin chào bà Vương. C: Nǐ hǎo, Lǐ nǚshì. Rènshi nǐ hěn gāoxìng. 你好,李女士。认识你很高兴。 How do you do, Miss. Li. I’m very glad to know you. Xin chào cô Lý.R t hân h nh ñư c bi t cô. A: Rènshí nǐ wǒ yě hěn gāoxìng. 认识你我也很高兴。 I’m very glad to know you, too. Tôi cũng r t vui. 情景会话 2:在商务社交会上 A: Wáng Xiānsheng, Wáng tàitai, nǐmen hǎo ! 王先生,王太太,你们好! Hello, Mr. And Mrs. Wang ! Xin chào Vương tiên sinh, bà Vương ! B、C: Lǐ Xiǎojie, nǐ hǎo ! Qǐngwèn, tā shì shéi ? 李小姐,你好!请问,他是谁? Hello,Miss.Li. MayIask,whoishe? Xin chào cô Lý.Cho h i anh ta là ai th ? A: Tā shì wǒ de tóngshì, yě shì wǒ de hǎo péngyou, Zhāng Shìmào. 他是我的同事,也是我的好朋友,张世贸。 He is my colleague and also my friend, Zhang Shimao.
 12. Anh ta là ñ ng nghi p cũng là b n c a tôi, Trương Th M u. B: Nín hǎo, Zhāng Xiānsheng, hěn róngxìng rènshi nín. 您好,张先生,很荣幸认识您。 How do you do, Mr. Zhang. It’s my honor to know you. Xin chào Trương tiên sinh, r t vinh h nh ñư c quen v i ngài. D: Wáng Xiānsheng, Wáng fūren hǎo ! Wǒ yě hěn róngxìng rènshi nǐmen. 王先生,王夫人好!我也很荣幸认识你们。 How do you do, Mr. And Mrs. Wang. It’s also my honor to know you. Vương tiên sinh, Vương phu nhân tôi cũng r t hân h nh ñư c làm quen. A: Wáng Xiānsheng, nín hē kāfēi ma ? 王先生,您喝咖啡吗? Mr. Wang, do you drink coffee ? Vương tiên sinh, ngài u ng cà phê ch ? B: Duìbuqǐ, wǒ bù hē kāfēi. 对不起,我不喝咖啡。 Sorry, I don’t drink coffee. Xin l i, tôi không u ng cà phê. A: Kěkǒukělè ne ? 可口可乐呢? What about Coca Cola ? Coca cola nhé? B: Wǒ yě bù hē kěkǒukělè. 我也不喝可口可乐。 I don’t drink Coca Cola either. Tôi cũng không u ng Coca cola. A: Qǐngwèn, nín yào hē shénme ? 请问,您要喝什么? May I ask, what would you like to drink ? Xin h i, ngài mu n u ng gì? B: Wǒ yào hē chá. 我要喝茶。 I’d like to drink tea. Tôi mu n u ng trà. A: Shénme chá ? Hóngchá háishi lǜchá ? 什么茶?红茶还是绿茶? What kind of tea would you like to drink ? Black tea or green tea ? Lo i nào?Trà ñen hay trà xanh? B: Qǐng gěi wǒ yì bēi lǜchá ba. 请给我一杯绿茶吧。 Please give me a cup of green tea. Cho tôi 1 tách trà xanh ñi.
 13. A: Wáng tàitai, nín yě hē chá ma ? 王太太,您也喝茶吗? Mrs. Wang, would you also like to drink tea ? Bà Vương cũng u ng trà ch ? C: Bù, xièxie. Wǒ yào hē shuǐ. 不,谢谢。我要喝水。 No, thanks. I’d like to drink some water. Không, cám ơn.Tôi mu n u ng nư c. A: Bīng shuǐ háishì rè shuǐ ? 冰水还是热水? Ice water or hot water ? Nư c l nh hay nư c nóng ? C: Qǐng gěi wǒ yì bēi bīng shuǐ ba. (tr nh g a I pây ping su y pa) 请给我一杯冰水吧。 Please give me a cup of ice water. Cho tôi 1 ly nư c l nh ñi. A: Shìmào, nǐ yào hē shénme ? 世贸,你要喝什么? Shimao, what would you like to drink ? Th M u, c u mu n u ng gì? D: Yǒu Qīngdǎo Píjiǔ ma ? 有青岛啤酒吗? Do you have Tsingtao (Qingdao) beer ? Có bia Thanh Đ o không? A: Y ǒu. 有。 Yes, we do. Có. D: Qǐng gěi wǒ yì bēi Qīngdǎo Píjiǔ ba. 请给我一杯青岛啤酒吧。 Please give me a bottle of Tsingdao beer. Cho t 1 c c bia Thanh Đ o nhé. 1. 先生 xiānshēng :Ngài, ông, tiên sinh 2. 谁 shéi / shuí: Ai, ngư i nào 3. 小姐 xiǎojiě:Cô, ph n tr 4. 欢迎 huānyíng: Hoan nghênh 5. 介绍 jièshào:Gi i thi u 6. 一下 yīxià:1 lát, 1 tí 7. 太太 tàitài:Ch 1 ngư i ph n ñã l n tu i(Có ch ng ho c góa ch ng) 8. 女士 nǚshì:Dùng cho ch ph n ( ña s trong các trư ng h p nghiêm túc,chính th c) 9. 还是 háishi: Hay là
 14. 10. 认识 rènshi:Quen, quen bi t 11. 同事 tóngshì:Đ ng nghi p 12. 朋友 péngyou:B n bè 13. 荣幸 róngxìng:Vinh h nh 14. 喝 hē:U ng 15. 咖啡 kāfēi:Cà phê 16. 可口可乐 kěkǒukělè 17. 要 yāo:Mu n 18. 茶 chá:Trà,chè 19. 红茶 hóngchá:Trà ñen 20. 绿茶 lǜchá:Trà xanh 21. 杯 bēi:Cái ly, cái c c 22. 水 shuǐ:Nư c 23. 冰 水 bīng shuǐ:Nư c l nh 24. 热 水 rè shuǐ:Nư c nóng 25. 给 gěi :Đưa, cho 26. 冰 咖啡 bīng kāfēi: cà phê ñá 27. 热 咖啡 rè kāfēi:Cà phê nóng 28. 有 yǒu:Có 29. 吧 ba:Tr t ng khí 30. 啤酒 píjiǔ:Bia (pí chi u) 专有名词 1. 张 世 贸 Zhāng shì mào Trương Th M u 2. 青岛 啤酒 Qīngdǎo píjiǔ Bia Thanh Đ o 补充词语 1. 黑啤 hēi pí :Bia ñen 2. 生啤 shēng pí:Bia hơi 3. 扎啤 zhā pí 4. 一听可乐 yī tīng kě lè : 1 lon coca cola 5. 一瓶啤酒 yī píng píjiǔ:1 chai bia 6. 一杯绿茶 yī bēi lǜchá:1 tách trà 7. 一碗豆浆 yī wǎn dòujiāng:1 bát ñ u nành 8. 果汁 guǒzhī: nư c qu ép 9. 桔子汁 jú zi zhī: nư c cam 10. 苹果汁 píngguǒ zhī:nư c táo 11. 梨汁 lí zhī:nư c lê 12. 桃汁 táo zhī:nư c ñào 13. 草莓汁 cǎoméi zhī: nư c dâu 14. 红果汁 hóng guǒzhī: nư c qu sơn trà 15. 荔枝汁 lìzhī zhī: nư c v i 16. 菠萝汁 bōluó zhī: nư c d a 17. 橙汁 chéngzhī: nư c cam 18. 葡萄汁 pútáo zhī: nư c nho 补偿商务用语
 15. 1. 行政主管 xíngzhèng zhǔguǎn : qu n lý hành chính 2. 部门主管 bùmén zhǔguǎn : qu n lý c c, ban 3. 总裁 zǒng cái :ch t ch 4. 副总裁 fù zǒng cái: phó ch t ch 5. 总裁助理 zǒng cái zhùlǐ:Tr lý ch t ch 6. 总经理 zǒngjīnglǐ: giám ñ c ñi u hành 7. 总经理 助理 zǒngjīnglǐ zhùlǐ:Tr lý giám ñ c ñi u hành 8. 经理 jīnglǐ:Qu n lý, qu n ñ c, giám ñ c 9. 副经理 fù jīnglǐ: phó giám ñ c 10. 部门经理 bùmén jīnglǐ: Department Manager 11. 助理经理 zhùlǐ jīnglǐ: tr lý giám ñ c 12. 经理助理 jīnglǐ zhùlǐ :tr lý giám ñ c 13. 董事长 dǒngshì zhǎng: ñ ng s trư ng,trư ng ban qu n ñ c 14. 董事 dǒngshì: y viên ban qu n ñ c, y viên ban giám ñ c 15. 业务代表 yèwù dàibiǎo:ñ i di n bán hàng, ngư i chào hàng 16. 贸易代表 màoyì dàibiǎo: ngư i ñ i di n thương m i 17. 谈判代表 tán pān dàibiǎo: ngư i giao d ch, ñàm phán 18. 营销代表 yíng xiāo dàibiǎo: ngư i ti p th (yisng xéo tai p o) 练习: A. 例子: 我要喝水,我不要喝啤酒。你呢? wǒ yāo hē shuǐ , wǒ búyào hē píjiǔ . nǐ ne ? Tôi mu n u ng nư c, tôi không mu n u ng bia.Còn b n? 例子: wǒ búyào hē shuǐ, wǒ yào hē píjiǔ . nǐ ne? 我 不要 喝 水 , 我 要 喝 啤酒 。 你 呢 ? Tôi không mu n u ng nư c, tôi mu n u ng bia.Còn b n? lǐ jìng yào hē qīng shuǐ, wáng shāng búyào hē qīng shuǐ . nǐ ne ? 李 静 要 喝 清 水 , 王 商 不要 喝 清 水 。 你 呢 ? Lý Tĩnh mu n u ng nư c l c, Vương Thương thì không mu n u ng nư c l c.Còn b n? lǐ xiǎojiě yào hē Qīngdǎo píjiǔ , wǒ búyào hē guǒzhī . nǐ ne? 李 小姐 要 喝 青岛 啤酒 , 我 不要 喝 果汁 。 你 呢 ? Cô Lý mu n u ng bia Thanh Đ o, tôi không mu n u ng nư c qu .Còn b n? tāmen yào hē lǜchá, wǒ búyào hē chá ,wǒ búyào hē rè chá .nǐ ne? 他们 要 喝 绿茶 , 我 不要 喝 茶 , 我 不要 喝 热 茶 。 你 呢 ? B n h mu n u ng trà xanh, tôi không mu n u ng trà, tôi không mu n u ng trà nóng.Còn b n? qǐngwèn nǐ yào hē shénme? 请问 你 要 喝 什么 ? Xin h i b n mu n u ng gì?
 16. B. 例子: wǒ lái jièshào yīxià , zhè shì wǒde hǎo péngyou Zhāng shì mào . qǐngwèn tā shì shéi? 我 来 介绍 一下 , 这 是 我的 好 朋友 张 世 贸 。 请问 他 是 谁 ? Tôi xin gi i thi u ñây là b n thân nh t c a tôi Trương Th M u.Xin h i ông y là ai? tā shì wǒmende gōngsī màoyì dàibiǎo . rènshi nǐ wǒ hěn gāoxìng. 他 是 我们的 公司 贸易 代表 。 认识 你 我 很 高兴 。 Ông y là ngư i ñ i di n thương m i c a công ty chúng ta.R t vui ñư c bi t anh. wǒ lái jièshào yīxià , zhè shì wǒde tóngxué. qǐngwèn tā shì shéi ? 我 来 介绍 一下 , 这 是 我的 同学 。 请问 他 是 谁 ? Tôi xin ñư c gi i thi u ñây là b n h c v i tôi.Xin cho h i ông y là ai? tā shì nài kè gōngsī de xíngzhèng zhǔguǎn . nǐhǎo Zhāng zǒng, rènshi nín wǒ hěn gāoxìng. 他 是 耐 克 公司 的 行政 主管 。 你好 , 张 总 。 认识 您 我 很 高兴 。 Ông y là ngư i qu n lý hành chính c a công ty Nike.Xin chào Trương t ng, r t vui ñư c bi t anh. wǒ lái jièshào yīxià , zhè shì wǒmende Zhōngguó péngyou .qǐngwèn tā shì shéi? 我 来 介绍 一下 , 这 是 我们的 中国 朋友 。 请问 他 是 谁 ? Tôi xin ñư c gi i thi u ñây là b n trung qu c c a chúng tôi.Xin ñư c h i ông y là ai? tā shì nài kè gōngsī de zǒng cái , tā shì nài kè gōngsī de shìchǎng yíng xiāo dàibiǎo. 他 是 耐 克 公司 的 总裁 。 他 是 耐 克 公司 的 市场 营销 代表 Ông ta là ch t ch c a công ty Nike.Ông y là ngư i ñ i di n marketing th trư ng c a công ty Nike. cuunon0811 20-02-2009, 08:05 AM LESSON 3: BUSINESS COMPANIES, POSITIONS, TITLES, RANK AND BUSINESS CARD [Ch có thành viên m i ñư c xem link] 情景会话 1:你在哪儿工作? B n làm vi c ñâu? A: Wáng Xiānsheng, nǐ zài nǎr gōngzuò ? 王先生,你在哪儿工作? Mr. Wang, where do you work ? Ông Vương ông làm vi c ñâu? B: Wǒ zài Měiguó gōngzuò. 我在美国工作。 I work in the United States. Tôi làm vi c Mĩ. A: Qǐngwèn, nǐ zài Měiguó shénme gōngsī gōngzuò ? 请问,你在美国什么公司工作? May I ask, what company in the U.S. do you work at ? Xin cho h i ngài làm cho công ty nào bên Mĩ? B: Wǒ zài Měiguó Nàikè Gōngsī gōngzuò. Nǐ ne ? 我在美国耐克公司工作。你呢?
 17. I work at Nike Corporation in the U.S. What about you ? Tôi làm cho công ty Nike bên y?Còn anh? A: Wǒ zài Měiguó Yīngtè'ěr Gōngsī gōngzuò. 我在美国英特尔公司工作。 I work at Intel Corporation in the U.S. Tôi làm vi c cho công ty Intel bên Mĩ. B: Qǐngwèn, nǐ zài Yīngtè'ěr shénme bùmén gōngzuò ? 请问,你在英特尔什么部门工作? May I ask, what department at Intel do you work in ? Xin cho h i ông làm vi c b ph n nào Intel? A: Wǒ zài Yīngtè'ěr Gōngsī guójìbù gōngzuò. Nǐ yě zài Nàikè Gōngsī guójìbù gōngzuò ma ? 我在英特尔公司国际部工作。你也在耐克公司国际部工作吗? I work in the International Department at Intel. Do you also work at the International Department at Nike ? Tôi làm cho b ph n qu c t c a Intel.Ông cũng làm b ph n qu c t Nike à? B: Bù, wǒ zài Nàikè Gōngsī Yàzhōubù gōngzuò. 不,我在耐克公司亚洲部工作。 No, I work in the Asian Department at Nike. Không,tôi làm cho b ph n châu á c a Nike. A: Nǐ degōngzuò máng ma ? 你的工作忙吗? Is your work busy ? Công vi c c a ông có b n l m không? B: Yǒu shíhou hěn máng, yǒu shíhou bú tài máng. Nǐ ne ? 有时候很忙,有时候不太忙。你呢? Sometimes it’s very busy, sometimes it’s not too busy. What about yours ? Có lúc r t b n,cũng có lúc không b n l m.Còn anh? A: Wǒ de gōngzuò fēicháng máng. 我的工作非常忙。 My work is extremely busy. Công vi c c a tôi c c kì b n. B: Qǐng duō bǎozhòng. 请多保重。 Please take care. Nh gi gìn s c kh e. A: Nǐ yě shì. 你也是。 You too. Anh cũng th . 情景会话 2:你做什么工作? Anh làm công vi c gì? A: Wáng Xiānsheng, nǐ zuò shénme gōngzuò ?
 18. 王先生,你做什么工作? Mr. Wang, what work do you do ? Ông Vương, ông làm công vi c gì? B: Wǒ shì Nàikè Gōngsī Yàzhōubù jīnglǐ. Zhè shì wǒ de míngpiàn. 我是耐克公司亚洲部经理。这是我的名片。 I’m the Asian Department Manager at Nike. This is my business card. Tôi là Giám ñ c b ph n châu Á c a Nike.Đây là danh thi p c a tôi. A: Wáng jīnglǐ, jiǔyǎng jiǔyǎng. 王经理,久仰久仰。 Manager Wang, I’ve long been looking forward to meeting you. Giám ñ c Vương,nghe danh ñã lâu gi m i ñư c g p m t. B: Nǎli, nǎli. Nín shì Yīngtè'ěr Gōngsī guójìbù de Liú jīnglǐ ba ? 哪里哪里。您是英特尔公司国际部的刘经理吧? You are too polite. You must be Manager Liu of the International Department at Intel ? Anh quá l i r i.Anh có ph i là giám ñ c Lưu bên b ph n qu c t c a công ty Intel không? A: Yǐqián wǒ shì jīnglǐ. Xiànzài wǒ shì Yīngtè'ěr Gōngsī guójìbù zǒngcái. Zhè shì wǒ de míngpiàn. 以前我是经理。现在我是英特尔公司国际部总裁。这是我的名片。 I was a manager before. Right now I’m the President of the International Department at Intel. This is my business card. Lúc trư c tôi là giám ñ c nhưng hi n nay tôi là ch t ch b ph n qu c t c a Intel.Đây là danh thi p c a tôi. B: Líu zǒngcái, qǐng duō guānzhào. Wǒ lái jièshào yíxiàr, zhè shì Nàikè Gōngsī Yàzhōubù fùjīnglǐ Zhāng Shìmào xiānsheng. 刘总裁,请多关照。我来介绍一下儿,这是耐克公司亚洲部副经理张世贸先 生。 President Liu, I appreciate your kind consideration ( in our coming cooperation). Let me introduce you, this is Mr. Zhang Shimao, Vice Manager of the Asian Department at Nike. Ch t ch Lưu,xin ngài chi u c .Đ tôi gi i thi u ñây là phó giám ñ c b ph n châu Á c a Nike ông Trương Th M u. A: Hěn róngxìng rènshi nín, Zhāng fùjīnglǐ. 很荣幸认识您,张副经理。 It’s my honor to know you, Vice Manager Zhang. R t vui ñư c quen v i anh,phó giám ñ c Trương. C: Wǒ yě hěn róngxìng rènshi nín, Liú zǒngcái. 我也很荣幸认识您,刘总裁。 It’s also my honor to know you, President Liu. Tôi cũng r t hân h nh ñư c quen v i ngài,ch t ch Lưu. 生词和短语: 1. 在 zài: , t i 2. 哪儿 nǎ'r: ñâu 3. 工作 gōngzuò:làm vi c,công vi c 4. 公司 gōngsī:công ty 5. 部门 bùmén: phòng ban,khoa... 6. 国际部 guójì bù:b ph n qu c t 7. 亚洲部 Yàzhōu bù: b ph n châu Á
 19. 8. 有时候 yǒushíhòu: có ñôi khi 9. 非常 fēicháng:c c kì 10. 保重 bǎozhòng:b o tr ng 11. 做 zuò:làm 12. 经理 jīnglǐ:giám ñ c 13. 总裁 zǒng cái:ch t ch 14. 名片 míngpiàn:danh thi p 15. 久仰 jiǔyǎng:ngư ng m 专有名词 1. 耐克公司 nài kè gōngsī:công ty Nike 2. 英特尔公司 yīng tè ěr gōngsī:công ty Intel 3. 美国 Měiguó:nư c Mĩ 4. 亚洲 Yàzhōu:Châu Á 补充词语: 请 多 关照 qǐng duō guānzhào:Xin chi u c 补充商务用语: 1. 非洲部 fēizhōu bù:b ph n Phi Châu 2. 亚太部 yà tài bù: b ph n châu Á thái bình dương 3. 澳洲部 Aòzhōu bù: b ph n châu Âu 4. 北美部 běiměi bù: b ph n B c Mĩ 5. 南 美部 nán měi bù:b ph n Nam Mĩ 6. 拉 美部 lā měi bù:b ph n Mĩ Latinh 7. 进口部 jìnkǒu bù:b ph n nh p kh u 8. 出口部 chūkǒu bù:b ph n xu t kh u 9. 进出口部 jìnchūkǒu bù:b ph n xu t nh p kh u 10. 市场销售部 shìchǎng xiāoshòu bù:b ph n phân ph i th trư ng 11. 购货部 gòu huò bù:b ph n th ng kê mua hàng 12. 营销部 yíng xiāo bù: b ph n marketing 13. 国际贸易部 guójì màoyì bù: b ph n m u d ch qu c t 14. 人事部 rénshì bù:b ph n nhân s 15. 财务部 cáiwù bù:b ph n tài v 16. 物流部 wù liú bù:b ph n h u c n 17. 公关部 gōngguān bù:b ph n công tác qu n chúng cuunon0811 23-02-2009, 07:35 AM LESSON 4 BUSINESS WORK UNIT, LOCATION, PHONE NUMBER AND NATIONALITY [Ch có thành viên m i ñư c xem link] 情景会话 1:贵公司总部在哪儿? T ng công ty ñâu? A: Wáng Jīnglǐ, qǐngwèn, guì gōngsī zǒngbù zài nǎr ? 王经理,请问,贵公司总部在哪儿? Manager Wang, may I ask, where is your company’s headquarters ?
 20. Giám ñ c Vương cho tôi h i t ng công ty ñâu th ? B: Nàikè Gōngsī zǒngbù zài Měiguó Élègāng Zhōu Bìfódūn Shì. Qǐ ngwèn, Yīngtè'ěr Gōngsī zǒngbù zài nǎr ? 耐克公司总部在美国俄勒冈州碧佛敦市。请问,英特尔公司总部在哪儿? Nike’s headquarter is in Beaverton, Oregon, U.S.A. May I ask, where is Intel’s headquarters ? T ng công ty Nike Beaverton, Oregon,Mĩ.Xin cho h i t ng công ty Intel's ñâu? A: Zài Měiguó Jiāzhōu Guīgǔ. Wáng Jīnglǐ, nǐ shì Měiguórén ma ? 在美国加州硅谷。王经理,你是美国人吗? It is in the Silicon Valley in California, U.S.A. Manager Wang, are you an American ? N m thung lũng Silicon California,Mĩ.Giám ñ c Vương ngài là ngư i Mĩ ph i không? B: Bù, wǒ bú shì Měiguórén. 不,我不是美国人。 No, I’m not an American. Không,tôi không ph i là ngư i Mĩ. A: N àme, nǐ shì nǎ guó rén ? 那么,你是哪国人? Then, what’s your nationality ? Th ngài là ngư i nư c nào? B: W ǒ shì Hánguórén. 我是韩国人。 I’m a Korean. Tôi là ngư i Hàn Qu c. A: N ǐ shì Hánguó nǎr de rén ? (Nǐ shì Hánguó nǎli rén ?) 你是韩国哪儿的人?(你是韩国哪里人?) Which part of Korea are you from ? Ngài là ngư i t nh nào c a Hàn Qu c? B: Wǒ shì Hánguó Shǒu'ěrrén. Nǐ ne, Lǐ zǒngcái ? Nǐ yě shì Há nguórén ba ? 我是韩国首尔人。你呢,李总裁? 你也是韩国人吧? I’m from Seoul, Korea. What about you, President Li ? You are also a Korean, I presume ? Tôi là ngư i Seul.Còn anh thì sao,Lý ch t ch?Anh cũng là ngư i Hàn Qu c ch ? A: Bù, wǒ bú shì Hánguórén. Wǒ shì Rìběnrén. Wǒ shì Rìběn Dōngjīngrén. 不,我不是韩国人。我是日本人。 我是日本东京人。 No, I’m not a Korean. I’m Japanese. I’m from Tokyo, Japan. Không,tôi không ph i là ngư i Hàn Qu c.Tôi là ngư i Tokyo,Nh t B n. B: Zhāng fùjīnglǐ, qǐngwèn nǐ shì Hánguórén háishì Rìběnrén ? 张副经理,请问你是韩国人还是日本人? Vice Manager Zhang, may I ask, are you Korean or Japanese ? Phó giám ñ c Trương xin cho h i anh là ngư i Hàn Qu c hay Nh t B n? C: Wǒ bú shì Hánguórén, yě bú shì Rìběnrén. Wǒ shì Zhōngguórén. Wǒ de lǎojiā zài Zhōngguó Běijīng. Xiànzài wǒ zhù zài Měiguó Élègāng Zhōu Bōtèlán Shì. Nǐ ne, Liú fùzǒngcái ? Nǐ shì nǎ guó rén ? 我不是韩国人,也不是日本人。我是中国人。我的老家在中国北京。现在我 住在美国俄勒冈州波特兰 市。你呢,刘副总裁?你是哪国人?
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2