intTypePromotion=1

Giáo trình Kế toán - kiểm toán ngân hàng

Chia sẻ: Roong Kloi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:48

0
147
lượt xem
30
download

Giáo trình Kế toán - kiểm toán ngân hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung giáo trình trình bày về khái niệm và bản chất kiểm toán, hệ thống kiểm soát nội bộ, một số khái niệm trong kiểm toán, phương pháp và quy trình kiểm toán, kiểm toán ngân hàng, kiểm toán nghiệp vụ tín dụng, chuyên đề kế toán nghiệp vụ huy động vốn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Kế toán - kiểm toán ngân hàng

Kế toán – kiểm toán ngân hàng<br /> Biên tập bởi:<br /> Đại học Huế<br /> <br /> Kế toán – kiểm toán ngân hàng<br /> Biên tập bởi:<br /> Đại học Huế<br /> Các tác giả:<br /> Đại học Huế<br /> <br /> Phiên bản trực tuyến:<br /> http://voer.edu.vn/c/400a17f4<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> 1. Khái niệm – bản chất kiểm toán.<br /> 2. Hệ thống kiểm soát nội bộ<br /> 3. Một số khái niệm trong kiểm toán<br /> 4. Phương pháp và quy trình kiểm toán<br /> 5. Kiểm toán ngân hàng<br /> 6. Kiểm toán nghiệp vụ tín dụng<br /> 7. Chuyên đề kế toán nghiệp vụ huy động vốn<br /> 8. Kế toán TSCĐ, CCLĐ, TN, CP<br /> 9. Bài tập<br /> Tham gia đóng góp<br /> <br /> 1/46<br /> <br /> Khái niệm – bản chất kiểm toán.<br /> Khái nịêm – bản chất kiểm toán.<br /> KN: Là một quá trình do các kiểm toán viên có đủ năng lực và độc lập tiến hành nhằm<br /> thu thập các bằng chứng về những thông tin có thể định lượng được của một tổ chức và<br /> đánh giá chúng nhằm them định và báo cáo về mức độ phù hợp giữa các thông tin đó<br /> với các chuẩn mực đó được thiết lập.<br /> Phân loại hoạt động kiểm toán:<br /> a/ Phân theo chức năng:<br /> a.1 Kiểm toán hoạt động: là quá trình kiểm tra nhằm đánh giá về sự hữu hiệu và tính<br /> hiệu quả của các hoạt động từ đó đề xuất ra các phương án cải tiến.<br /> Thẩm định và đánh giá các hoạt động trên 2 góc độ;<br /> _ Sự hữu hiệu: nói đến khả năng hoàn thành mục tiêu<br /> - Sự hiệu quả : Kết quả đạt đựơc và chi phí bỏ ra<br /> Đối tượng đa dạng lấy từng các doanh nghiệp có hoạt động khác nhau, có thể bao gồm<br /> việc rà soát lại hệ thống kế toán, các hệ thống cơ chế kiểm tra kiểm soát, để tăng cường<br /> tính hiệu quả.<br /> -Kiểm tra tính hiệu quả: Các hoạt động huy động phân phối và sử dụng nguồn lực đó<br /> NTN:<br /> Tài lực + Nhân lực + Vật lực + Thông tin.<br /> -Kiểm tra và đánh giá các hoạt động hiệu quả của các bộ phận chức năng hoặc hiệu quả<br /> qui trình sản xuất mới lắp đặt.<br /> -Chủ thể tiến hành kiểm toán hoạt động : kiểm toán viên bên trong ( kiểm toán nội bộ)<br /> cũng có thể là kiểm toán nhà nước , hay độc lập :<br /> -Chuẩn mực và thước đo: đa dạng và phù hợp với thông tin được kiểm toán, không có<br /> chuẩn mực chung và việc lựa chọn chuẩn mực dựa vào ý kiến chủ quan cũng như kinh<br /> nghiệm của kiểm toán viên.<br /> <br /> 2/46<br /> <br /> Kết quả kiểm toán : Phục vụ cho các doanh nghiệp được kiểm toán và cho chính bản<br /> thân doanh nghiệp.<br /> a.2 Kiểm toán tuân thủ:<br /> Là việc kiểm tra nhằm đánh giá việc tuân thủ chấp hành pháp luật ,các chính sách chế<br /> độ , những quyết định.<br /> Đối tượng :Chấp hành văn bản, các quyết định, nghị quyết của ban giám đốc, nội quy<br /> của cơ quan luật pháp, cơ chế quản lý , Kiểm tra tính chấp hành các nguyên tắc, quy<br /> trình nhiệm vụ.<br /> -Các chuẩn mực để đánh giá : các văn bản pháp luật, các quy định hiện hành .<br /> -Các chủ thể tham gia là kiểm toán nhà nước và kiểm tra nội bộ là chủ yếu .<br /> - Kết quả kiểm toán phục vụ cho các cấp có thẩm quyền liên quan , và giám đốc .<br /> a. 3 Kiểm tóan báo cáo tài chính<br /> Là việc kiểm tra và đưa ra nhận xét về tính chung thực hợp lý của các báo cáo tài chính<br /> của đơn vị nào đó .<br /> - Đối tượng là các báo cáo tài chính ;<br /> + Bảng cân đối tài sản .<br /> + Kết quả hoạt động kinh doanh .<br /> + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ<br /> + Thuyết minh các báo cáo tài chính .<br /> + Bảng cân đối tài khoản .<br /> - Chủ thể chủ yếu là kiểm toán độc lập<br /> - Chuẩn mực để đánh giá :Lấy các chuẩn mực kế toán là chế độ kế toán hiện hành.<br /> -Kết quả kiểm toán phục vụ cho những người sử dụng báo cáo tài chính , cho bên thứ 3<br /> đó là ngân hàng,bạn hàng , cổ đông .<br /> b. phân theo chủ thể kiểm toán<br /> <br /> 3/46<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2