Hệ nhị phân

Chia sẻ: Mr. Bean | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

1
184
lượt xem
30
download

Hệ nhị phân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lây sô thap phân chia cho cơ sô b cho ñên khi phân thương củ phép chia bang 0, sô ñoi ñưEc chính là các phân dư của phép chia theo...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hệ nhị phân

  1. H NH PHÂN http://www.ictprovn.net 1
  2. KHÁI NI M H ð M Các ch s cơ b n c a m t h ñ m là các ch s t i thi u ñ bi u di n m i s trong h ñ m y. Ví d : H th p phân có các ch s cơ b n là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. H nh phân có các ch s cơ b n là 0, 1. H bát phân có các ch s cơ b n là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ð c bi t h th p l c phân có các ch s cơ b n ñư c ký hi u là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. http://www.ictprovn.net 2
  3. CHUY N ð I GI A CÁC H ð M http://www.ictprovn.net 3
  4. QUI T C 1 Ð chuy n ñ i m t s t h th p phân sang h có cơ s b (b ? 10) ta áp d ng cách làm sau : L y s th p phân chia cho cơ s b cho ñ n khi ph n thương c a phép chia b ng 0, s ñ i ñư c chính là các ph n dư c a phép chia theo th t ngư c l i. Ví d cho X = 610 nghĩa là X = 6 trong h th p phân thì X s ñư c ñ i thành 1102 trong h nh phân. http://www.ictprovn.net 4
  5. QUI T C 1 Cách ñ i như hình sau: http://www.ictprovn.net 5
  6. QUI T C 2 Ð chuy n ñ i m t s t h cơ s b v h th p phân ta s s ng công th c: X = an an-1 ... a1 a0 = anbn + an-1bn-1 +... + a1b + a0 • V i b là cơ s h ñ m, a0, a1, a2,...., an là các ch s cơ b n • X là s h ñ m cơ s b. http://www.ictprovn.net 6
  7. QUI T C 2 Ví d : H th p phân cho X = 123 thì X = 1 * 102 + 2 * 101 + 3 v i b=10 H nh phân cho X = 110 thì X = 1 * 22 + 1 * 21 + 0 v i b=2 H bát phân cho X = 235.64(8) thì X = 2 * 82 + 3 * 81 + 5 * 80 + 6 * 8-1 + 4 * 8-2 = 157.8125(10) http://www.ictprovn.net 7
  8. Heä 10 Heä 16 Heâ 2 Heä 10 Heä 16 Heä 2 0 0 0000 8 8 1000 1 1 0001 9 9 1001 2 2 0010 10 A 1010 3 3 0011 11 B 1011 4 4 0100 12 C 1100 5 5 0101 13 D 1101 6 6 0110 14 E 1110 7 7 0011 15 F 1111 http://www.ictprovn.net 8
  9. QUI T C 3 Ð chuy n s t h nh phân v h th p l c phân ta th c hi n như sau : Nhóm l n lư t 4 bit t ph i sang trái, sau ñó thay th các nhóm 4 bit b ng giá tr tương ng v i h th p l c phân (tra theo b ng chuy n ñ i trên). Ví d X = 11’10112 = 3B16 http://www.ictprovn.net 9
  10. QUI T C 4 Ð chuy n s t h th p l c phân sang h nh phân ta th c hi n như sau: ng v i m i ch s s ñư c bi u di n dư i d ng 4 bit. Ví d X = 3B16 = 0011’10112= 11’10112 1 http://www.ictprovn.net 0
Đồng bộ tài khoản