intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Hóa trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến xa tại bệnh viện ung bướu TPHCM 2001-2002

Chia sẻ: Quanghai Quanghai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

239
lượt xem
49
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kết quả ghi nhận tỉ lệ đáp ứng chủ quan 68,6%, tỉ lệ đáp ứng khách quan toàn bộ là 29,8% với tỉ lệ đáp ứng một phần 28,3%, tỉ lệ không thay đổi 58,9% và tiến triển bệnh 11,2%. Trung vị thời gian sống còn bệnh nhân hóa trị là 9,3 tháng so với nhóm không hóa trị là 4,7 tháng. 23,5% bệnh nhân hóa trị sống qua một năm so với 4,5% của nhóm không hóa trị. Độc tính nghiêm trọng chủ yếu của hóa trị là giảm bạch cầu hạt grad 3/4 ghi nhận trong 4,5% số......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hóa trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến xa tại bệnh viện ung bướu TPHCM 2001-2002

 1. HOÙA TRÒ UNG THÖ PHOÅI KHOÂNG TEÁ BAØO NHOÛ GIAI ÑOAÏN TIEÁN XA TAÏI BEÄNH VIEÄN UNG BÖÔÙU TPHCM 2001 - 2002 Vuõ Vaên Vuõ*, Ñaëng Thanh Hoàng*, Nguyeãn Thò Minh Khang*, Traàn Quang Thuaän*, Nguyeãn Maïnh Quoác*, Traàn Thò Ngoïc Mai*, Nguyeãn Tuaán Khoâi*, Leâ Thò Nhieàu*, Voõ Thò Ngoïc Ñieäp*, Nguyeãn Thò Bích Thuûy* TOÙM TAÉT Trình baøy kyõ thuaät vaø ñaùnh giaù keát quaû hoùa trò 134 tröôøng hôïp ung thö phoåi khoâng teá baøo nhoû (UTPKTBN) giai ñoaïn tieán xa taïi BVUB TPHCM 2001 – 2002. Beänh nhaân coù caùc ñaëc ñieåm nam chieám ña soá (64%), tuoåi trung bình 59,3. Carcinoâm tuyeán chieám tæ leä 80%, giai ñoaïn laâm saøng goàm IIIB vaø IV vôùi tæ leä ñoàng ñeàu. Hoùa trò böôùc moät ñöôïc thöïc hieän vôùi caùc phoái hôïp kinh ñieån chieám tæ leä cao (gaàn 80%), 42,5% beänh nhaân hoùa trò böôùc hai, soá chu kyø hoùa trò trung bình laø 5,6. Keát quaû ghi nhaän tæ leä ñaùp öùng chuû quan 68,6%, tæ leä ñaùp öùng khaùch quan toaøn boä laø 29,8% vôùi tæ leä ñaùp öùng moät phaàn 28,3%, tæ leä khoâng thay ñoåi 58,9% vaø tieán trieån beänh 11,2%. Trung vò thôøi gian soáng coøn beänh nhaân hoùa trò laø 9,3 thaùng so vôùi nhoùm khoâng hoùa trò laø 4,7 thaùng. 23,5% beänh nhaân hoùa trò soáng qua moät naêm so vôùi 4,5% cuûa nhoùm khoâng hoùa trò. Ñoäc tính nghieâm troïng chuû yeáu cuûa hoùa trò laø giaûm baïch caàu haït grad 3/4 ghi nhaän trong 4,5% soá chu kyø, coù 4,4% beänh nhaân töû vong lieân quan ñeán hoùa trò.. Moät soá yeáu toá ñöôïc xaùc laäp coù töông quan vôùi thôøi gian soáng coøn bao goàm: coù hoùa trò, ñaùp öùng vôùi hoùa trò böôùc moät, soá chu kyø hoùa trò, tuoåi, chæ soá hoaït ñoäng cô theå, CEA/maùu, caùc trieäu chöùng tieân löôïng naëng. Hoùa trò caàn ñöôïc caân nhaéc aùp duïng cho beänh nhaân UTPKTBN giai ñoaïn tieán xa vì coù ích lôïi laøm thuyeân giaûm trieäu chöùng vaø caûi thieän thôøi gian soáng coøn. SUMMARY CHEMOTHERAPY FOR ADVANCED NON-SMALL-CELL LUNG CANCER IN HO CHI MINH CITY ONCOLOGY HOSPITAL 2001 – 2002 Vu Van Vu, Dang Thanh Hong, Nguyen Thi Minh Khang, Tran Quang Thuan, Nguyen Manh Quoc, Tran Thi Ngoc Mai, Nguyen Tuan Khoi, Le Thi Nhieu, Vo Thi Ngoc Diep, Nguyen Thi Bich Thuy * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 9 * Supplement of No 1 * 2005: 146 – 156 Review of technique and results of chemotherapy for 134 patients of NSCLC in HCMC Oncology Hospital 2001 – 2002. Patients’ characteristics are: predominant male (64%), average age 59.3, majority of adenocarcinoma 80%, equal distribution of clinical stages of IIB and IV. First line chemotherapies were given with the old drug combinations in approximately 80% of cases. There were 42.5% patients treated by second line chemotherapy. The mean number of chemotherapy cycles was 5.6. Results noted a 68.6% of subjective response rate. The objective response rate is 29.8% with almost partial response in 28.3%, no change of disease seen in 58.9% patients and 11.2% of patients whose diseases progressed on chemotherapy. The median survival is 9.3 months in chemotherapy group versus 4,7 months in non- chemotherapy one. One-year overall survival rate is 23.5% in chemotherapy group versus 4.5% in non- chemotherapy one. The most serious toxicity is grad 3/4 neutropenia observed in 4,5% of treatment cycles. 4.4% chemotherapy patients died of treatment-relating complication. * Khoa Noäi I, Beänh vieän Ung böôùu TPHCM 146
 2. Nghieân cöùu Y hoïc Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005 There were some established factors have associations with survival including: chemotherapy, responsibility to first line chemotherapy, number of treatment cycles, age, performance status, serum CEA, poor prognostic factors. Chemotherapy should be considered in advanced NSCLC patients due to its benefits in palliation of disease-relating symptoms and prolongement of survival. Ung thö phoåi nguyeân phaùt (UTPNP) laø moät trong chuû yeáu nhaèm vaøo xoa dòu laøm nheï trieäu chöùng cuõng nhöõng ung thö haøng ñaàu veà xuaát ñoä vaø töû suaát treân nhö keùo daøi thôøi gian soáng coøn cho ngöôøi beänh. Hoùa phaïm vi toaøn caàu(3,4). Taïi Vieät nam cuõng nhö taïi nhieàu lieäu phaùp laø vaán ñeà ñaõ vaø ñang ñöôïc ñaåy maïnh nghieân nöôùc ñang phaùt trieån khaùc, ung thö phoåi nguyeân phaùt cöùu ñeå taêng hieäu quaû ñieàu trò xoa dòu cuõng nhö taêng (UTPNP) laø loaïi beänh lyù aùc tính coù taàm quan troïng thôøi gian soáng coøn cho beänh nhaân UTPKTBN giai ñaëc bieät vì xuaát ñoä cao vaø coù chieàu höôùng ngaøy caøng ñoaïn tieán xa(5). Ñieàu naøy ñaëc bieät quan troïng ñoái vôùi gia taêng lieân quan ñeán söï tieâu thuï thuoác laù. caùc nöôùc ñang phaùt trieån coù neàn kinh teá coøn nhieàu khoù khaên nhö nöôùc ta hieän nay. Caùc keát quaû ghi nhaän ung thö quaàn theå böôùc ñaàu ôû nöôùc ta cho thaáy UTPNP coù xuaát ñoä cao ôû caû hai Beänh vieän Ung Böôùu TPHCM tieáp nhaän soá löôïng giôùi. Taïi Haø noäi trong khoaûng 1991-1995, UTPNP lôùn beänh nhaân ung thö phoåi noùi chung vaø UTPKTBN ñöôïc ghi nhaän laø loaïi ung thö thöôøng gaëp nhaát ôû giôùi noùi rieâng. Trung bình moãi naêm coù khoaûng 400 beänh nam chieám tæ leä 21,9% toång soá ung thö caùc loaïi vaø nhaân UTPNP ñeán khaùm vaø ñieàu trò taïi Beänh vieän vôùi xuaát ñoä chuaån theo tuoåi laø 34,9/100.000. ÔÛ nöõ giôùi Haø hôn 80% laø loaïi UTPKTBN(5). Hoùa lieäu phaùp ñöôïc aùp noäi ñöôïc ghi nhaän cuøng khoaûng thôøi gian treân, duïng trong ñieàu trò trieäu chöùng caùc tröôøng hôïp UTPNP thöôøng gaëp haøng thöù ba chieám 7,1% toång soá UTPKTBN giai ñoaïn tieán xa töø naêm 1990. Chuùng toâi ung thö caùc loaïi vaø xuaát ñoä chuaån theo tuoåi laø nghieân cöùu caùc tröôøng hôïp beänh nhaân UTPKTBN giai 7,1/100.000(1). Caùc keát quaû böôùc ñaàu cuûa ghi nhaän ñoaïn tieán xa ñöôïc ñieàu trò baèng hoùa lieäu phaùp taïi ung thö quaàn theå taïi Thaønh phoá Hoà Chí Minh cho Beänh vieän Ung Böôùu TPHCM vôùi mong muoán ruùt ra thaáy UTPNP thöôøng gaëp haøng thöù hai ôû nam (sau ñöôïc moät soá nhaän ñònh veà vaán ñeà môùi meû vaø coøn ung thö gan; 16,5% toång soá ung thö caùc loaïi, xuaát ñoä nhieàu baøn luaän naøy. chuaån theo tuoåi 23,7/100.000) vaø haøng thö saùu ôû nöõ ÑOÁI TÖÔÏNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP (5,4% % toång soá ung thö caùc loaïi, xuaát ñoä chuaån theo tuoåi laø 5,6/100.000)(3). Nhö vaäy öôùc tính moãi naêm coù Caùc tröôøng hôïp beänh nhaân ñöôïc chaån ñoaùn khoaûng 9.000 ca UTPNP môùi xuaát hieän treân phaïm vi UTPKTBN giai ñoaïn tieán xa ñieàu trò taïi Khoa Noäi I caû nöôùc, ñaây thaät söï laø gaùnh naëng cho ngaønh y teá vaø Beänh vieän Ung Böôùu TPHCM töø 30/6/2001 ñeán cho caû xaõ hoäi. 30/6/2002. UTPNP laø loaïi beänh aùc tính maø keát quaû ñieàu trò Tieâu chuaån choïn beänh hieän coøn raát thaáp. Phaàn lôùn UTPNP (80%) laø loaïi Coù xaùc ñònh giaûi phaãu beänh lyù hoaëc teá baøo hoïc khoâng teá baøo nhoû (UTPKTBN) tuy coù möùc ñoä aùc tính Tuoåi: moïi tuoåi, caû hai giôùi thaáp hôn loaïi teá baøo nhoû nhöng beänh nhaân thöôøng Khoâng coù nhöõng roái loaïn chöùc naêng naëng keøm ñöôïc chaån ñoaùn vaøo giai ñoaïn treã (giai ñoaïn III - IV) theo do vò trí kín ñaùo veà maët giaûi phaãu hoïc vaø dieãn tieán aâm thaàm. Phöông phaùp ñieàu trò chuû yeáu hieän nay laø phaãu Coù chæ soá hoaït ñoäng cô theå theo Karnofski töø 60 thuaät, xaï trò vaø hoùa lieäu phaùp. Tính chung treân toaøn trôû leân theá giôùi, hôn 70% ung thö phoåi khoâng teá baøo nhoû Coù toån thöông ño ñöôïc (toái thieåu theo hai chieàu (UTPKTBN) ñöôïc chaån ñoaùn ôû giai ñoaïn treã khoâng khoâng gian) coøn khaû naêng phaãu thuaät, vieäc ñieàu trò ôû giai ñoaïn naøy Coù ñieàu kieän theo doõi ñöôïc tình traïng beänh vaø 147
 3. soáng coøn cho ñeán ngaøy keát thuùc ghi nhaän thieäp hoùa lieäu phaùp ghi nhaän caùc ñaëc ñieåm ñöôïc phaân (30/7/2003). boá khaù ñoàng ñeàu theo giôùi, tuoåi, nôi cö truù, giai ñoaïn Beänh nhaân chöa töøng ñöôïc ñieàu trò ñaëc hieäu baèng laâm saøng, daïng giaûi phaãu beänh, daáu hieäu tieân löôïng caùc phöông phaùp taïi choã nhö phaãu thuaät hoaëc xaï trò naëng, toån thöông di caên xa vaø ngay caû bieän phaùp daãn tröôùc ñoù ngoaïi tröø phaãu thuaät moå ñaët oáng daãn löu löu xô hoùa maøng phoåi ñeå xöû lyù traøn dòch maøng phoåi. maøng phoåi... Tuy nhieân, nhoùm hoùa lieäu phaùp coù chæ soá hoaït ñoäng cô theå toát hôn (69% coù chæ soá KPS 90 – 100 so vôùi Beänh nhaân ñöôïc ñieàu trò baèng hoùa lieäu phaùp hoaëc 39%, p10.000 6 10 caû ba 4 4 hoïc chieám öu theá laø carcinoâm tuyeán (79,4%), Toån thöông di caên: khoâng 7 74 carcinoâm teá baøo vaûy chæ chieám 13,5%. phoåi 26 23 Tuy thieát keá nghieân cöùu khoâng phaûi laø phaân boá xöông 7 5 naõo 10 5 ngaãu nhieân maø chæ laø quan saùt môû ghi nhaän theo tình gan 4 5 huoáng chæ ñònh laâm saøng nhöng soá tröôøng hôïp coù can thöôïng thaän 1 thieäp hoùa lieäu phaùp vaø khoâng hoùa lieäu phaùp ñöôïc ghi haïch lymphoâ 9 10 nhaän ñoàng ñeàu (49,8 vaø 50,2%). Coù 24,3% beänh nhaân vò trí khaùc 3 5 nhieàu vò trí 8 5 ñöôïc can thieäp daãn löu vaø xô hoaù maøng phoåi do coù Daãn löu, xô hoùa maøng phoåi 33 32 traøn dòch maøng phoåi aùc tính keøm theo. Kyõ thuaät hoùa lieäu phaùp Khaûo saùt söï phaân boá moät soá ñaëc ñieåm daân soá hoïc vaø laâm saøng theo hai nhoùm coù hoaëc khoâng coù can Trong toång soá 134 tröôøng hôïp beänh nhaân UTPKTBN ñöôïc hoùa lieäu phaùp, phaân nöûa tröôøng hôïp 148
 4. Nghieân cöùu Y hoïc Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005 beänh nhaân (50,7%) chæ ñöôïc hoùa lieäu phaùp böôùc moät Böôùc moät Böôùc hai Böôùc ba Phoái hôïp thuoác vôùi moät phaùc ñoà. Soá beänh nhaân ñöôïc thay ñoåi thuoác Soá ca (%) Soá ca (%) Soá ca (%) Khaùc 5 (3,7) 9 (15,8) 3 chuyeån sang hoùa lieäu phaùp böôùc hai (phaùc ñoà thöù hai) Toång coäng 134 (100) 57 (100) 7 chieám 42,5% do khoâng ñaùp öùng, do beänh tieáp tuïc tieán (Ghi chuù: CAP: Cyclophosphamide, Adriamycine, trieån hoaëc do ñoäc tính cuûa thuoác. Töông töï, tæ leä beänh Cisplatin – MIC: Mitomycin C, Ifosfamide, Cisplatin – nhaân chuyeån sang hoùa lieäu phaùp lieäu böôùc ba vaø boán IFM: Ifosfamide) laø 5,2% vaø 1,5%. Toång soá chu kyø hoùa lieäu phaùp cuõng thay ñoåi trong Ñoäc tính cuûa thuoác duøng trong hoùa khoaûng töø 1 ñeán 14 vôùi soá chu kyø trung bình laø 5,6. lieäu phaùp Phaàn nhieàu beänh nhaân ñöôïc ñieàu trò töø 4 – 6 chu kyø. Keát quaû ghi nhaän veà ñoäc tính vaø caùc taùc duïng phuï Coù 32,1% beänh nhaân ñöôïc ñieàu trò hôn 6 chu kyø vaø nghieâm troïng cuûa hoùa lieäu phaùp ñöôïc trình baøy trong 11,2% hôn 8 chu kyø. Soá chu kyø ñieàu trò thay ñoåi tuyø baûng 3 theo soá chu kyø coù ñoäc tính treân toång soá 769 thuoäc vaøo tình traïng ñaùp öùng, ñoäc tính cuûa thuoác vaø chu kyø ñieàu trò. tình traïng dung naïp cuûa beänh nhaân. Baûng 3. Ñoäc tính grad 3 vaø 4 cuûa hoùa lieäu phaùp Veà phöông dieän söû duïng hoùa lieäu phaùp lieäu ñôn Ñoäc tính Soá chu kyø Tæ leä % chaát hay phoái hôïp, chuùng toâi ghi nhaän ñaïi ña soá Huyeát hoïc (96,3%) beänh nhaân ñöôïc duøng hoùa lieäu phaùp phoái hôïp Giaûm baïch caàu haït 35 4,5 trong laàn ñaàu tieân (böôùc moät) vaø chæ coù 3,7% beänh Giaûm tieåu caàu 12 1,5 nhaân ñöôïc duøng hoùa lieäu phaùp ñôn chaát. Tuy nhieân tæ Thieáu maùu 16 2 Ngoaøi huyeát hoïc leä beänh nhaân ñöôïc duøng hoùa lieäu phaùp ñôn chaát coù Noân oùi naëng 62 8 khuynh höôùng taêng daàn trong caùc böôùc hoùa lieäu phaùp Vieâm thaàn kinh ngoaïi bieân 6 4,5 (/134 beänh nhaân lieäu tieáp theo (13,3% ôû böôùc ba vaø 28,6% ôû böôùc boán) hoaù lieäu phaùp) Ghi nhaän veà caùc phoái hôïp thuoác söû duïng, phoái Tim maïch 3 2,2 (/134 beänh nhaân hôïp cisplatin (hoaëc carboplatin) vaø etoposide ñöôïc hoaù lieäu phaùp) duøng nhieàu nhaát nhö laø phoái hôïp ñaàu tay (böôùc moät) Tæ leä giaûm baïch caàu haït grad 3 vaø 4 laø 4,5% soá chu vôùi tæ leä 66,4%. Coù 23,1% beänh nhaân ñöôïc söû duïng kyø ñieàu trò nhöng trong ñoù chæ coù 1/3 tröôøng hôïp (13 caùc phoái hôïp “thuoác môùi” (paclitaxel hoaëc tröôøng hôïp) phaûi naèm vieän vì soát giaûm baïch caàu. Ñoäc gemcitabine) trong hoùa lieäu phaùp böôùc moät. Caùc phoái tính ngoaøi heä taïo huyeát gaëp chuû yeáu laø tình traïng noân hôïp khaùc nhö CAP (Cyclophosphamide, Adriamycine, oùi naëng xaûy ra trong khoaûng 8% soá chu kyø hoùa lieäu Cisplatin), MIC (Mitomycin C, Ifosfamide, Cisplatin) phaùp. Vieâm thaàn kinh ngoaïi bieân gaëp ôû 4,5% beänh hay caùc phoái hôïp khaùc coù Ifosfamide thöôøng ñöôïc nhaân sau moät soá chu kyø hoùa lieäu phaùp coù thuoác thuoäc duøng böôùc hai sau phoái hôïp platin/etoposide ôû böôùc nhoùm platin. moät (Baûng 2). Ñoäc tính cuûa thuoác duøng trong hoùa lieäu phaùp coù Baûng 2. Caùc thuoác vaø phoái hôïp thuoác söû duïng aûnh höôûng ñeán vieäc ñieàu trò vaø laø moät trong nhöõng lyù Böôùc moät Böôùc hai Böôùc ba do ngöng hoùa lieäu phaùp. Coù 7,4% beänh nhaân phaûi Phoái hôïp thuoác Soá ca (%) Soá ca (%) Soá ca (%) ngöng hoùa lieäu phaùp böôùc moät vì ñoäc tính vaø taùc duïng Cisplatin/Etoposide 59 (44) 4 (7) phuï cuûa thuoác. Tæ leä naøy laàn löôït laø 2,2% ñoái vôùi hoùa Carboplatin/Etoposide 30 (22,4) 2 (3,5) lieäu phaùp böôùc hai vaø 11% ñoái vôùi hoùa lieäu phaùp böôùc CAP 8 (6) 16 (28) ba. Ngoaøi ra coù 6 tröôøng hôïp töû vong do ñoäc tính cuûa MIC 1 (1,7) 2 hoùa lieäu phaùp (4,4% soá beänh nhaân hoùa lieäu phaùp) bao Paclitaxel/Carboplatin 16 (11,9) 13 (22,8) goàm 5 tröôøng hôïp giaûm baïch caàu haït vaø moät bieán Gemcitabine/Cisplatin 15 (11,2) 4 (7) chöùng tim maïch. Phoái hôïp coù IFM 1 (0,7) 8 (14) 2 149
 5. Keát quaû hoùa lieäu phaùp Thôøi gian soáng coøn Caùc tæ leä ñaùp öùng Thôøi gian soáng coøn toaøn boä cuûa hai nhoùm beänh nhaân coù vaø khoâng coù hoùa lieäu phaùp ñöôïc trình baøy Caùc tæ leä ñaùp öùng cuûa 134 beänh nhaân hoùa lieäu trong baûng 5 vaø bieåu ñoà 1 döôùi ñaây. phaùp ñöôïc ghi nhaän trong baûng 4. Tæ leä ñaùp öùng chuû quan laø 68,6%. Caùc tæ leä ñaùp öùng khaùch quan goàm: Baûng 5. Thôøi gian soáng coøn toaøn boä hai nhoùm beänh 1,5% ñaùp öùng hoaøn toaøn, 28,3% ñaùp öùng moät phaàn, nhaân (thaùng) 58,9% beänh khoâng thay ñoåi (oån ñònh) vaø coù 11,2% Chæ soá Chung Hoùa lieäu Khoâng hoùa hai nhoùm phaùp lieäu phaùp beänh tieán trieån. Trung bình 7,03 9,33 4,71 Thôøi gian ñaùp öùng trung bình 5,1 thaùng (ñoä leäch Ñoä leäch chuaån 4,78 4,67 3,65 chuaån 2,9 thaùng). Khoaûng 1 – 24 1 – 24 1 – 17 Trung vò 6 10 4 Ghi nhaän caùc tæ leä ñaùp öùng theo hai nhoùm beänh Tæ leä % soáng treân 1 naêm 13,9 23,1 4,5 nhaân duøng caùc phoái hôïp “thuoác cuõ” vaø “thuoác môùi”, Trung vò thôøi gian soáng coøn toaøn boä cuûa caû nhoùm caùc tæ leä ñaùp öùng cao hôn ôû nhoùm “thuoác môùi” nhöng beänh nhaân laø 6 thaùng. Nhoùm beänh nhaân coù hoùa lieäu khoâng ñuû yù nghóa thoáng keâ. phaùp coù trung vò thôøi gian soáng coøn toaøn boä daøi hôn Baûng 4. Caùc tæ leä ñaùp öùng nhoùm khoâng can thieäp ñaùng keå (9,3 thaùng so vôùi 4,7 Loaïi ñaùp öùng Soá ca Tæ leä % thaùng, p < 0,05). Tæ leä beänh nhaân soáng qua moät naêm Ñaùp öùng chuû quan 92 68,6 cuûa nhoùm hoùa lieäu phaùp laø 23,1% so vôùi 4,5% cuûa Ñaùp öùng khaùch quan nhoùm khoâng can thieäp. ñaùp öùng hoaøn toaøn 2 1,5 ñaùp öùng moät phaàn 38 28,3 khoâng thay ñoåi 79 58,9 beänh tieán trieån 15 11,2 Thôøi gian ñaùp öùng (thaùng) trung bình 5,1 leäch chuaån 2,9 Tæ leä soáng coøn Survival Functions 1.2 1.0 .8 Coù hoùa lieäu phaùp .6 .4 .2 Cum Survival CDHOATRI 0.0 Khoâng hoùa lieäu phaùp co -.2 khong 0 10 20 30 thaùng thang Bieåu ñoà 1. Thôøi gian soáng coøn toaøn boä cuûa hai nhoùm beänh nhaân 150
 6. Nghieân cöùu Y hoïc Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005 Toång hôïp töông quan cuûa caùc yeáu toá -soá böôùc hoùa lieäu phaùp söû duïng. khaûo saùt vôùi thôøi gian soáng coøn BAØN LUAÄN Baûng 6. Töông quan cuûa caùc yeáu toá khaûo saùt vôùi thôøi gian soáng coøn Ñoäc tính cuûa hoùa lieäu phaùp Yeáu toá Pheùp kieåm YÙ nghóa Ñoäc tính treân heä taïo huyeát nghieâm troïng vaø Giôùi 0,027 (Spearman) Khoâng töông quan thöôøng gaëp nhaát laø tình traïng giaûm baïch caàu. Tæ leä Tuoåi 0,217 (Pearson) Töông quan möùc 0,05 giaûm baïch caàu haït grad 3 vaø 4 laø 4,5% soá chu kyø ñieàu Trieäu chöùng naëng -0,190 (Spearman) Töông quan möùc 0,01 KPS 0,213 (Pearson) Töông quan möùc 0,05 trò nhöng trong ñoù chæ coù 1/3 tröôøng hôïp (13 tröôøng Toån thöông di caên -0,116 (Spearman) Khoâng töông quan hôïp) phaûi nhaäp vieän vì soát giaûm baïch caàu. Vieäc ñieàu Giai ñoaïn laâm saøng -0,083 (Spearman) Khoâng töông quan trò chuû yeáu döïa vaøo khaùng sinh toaøn thaân, naâng ñôõ cô Giaûi phaãu beänh 0,010 (Spearman) Khoâng töông quan theå vaø duøng caùc thuoác trôï tuûy kích thích taêng baïch CEA/maùu -0,289 (Pearson) Töông quan möùc 0,05 Coù hoaù lieäu phaùp 0,497 (Spearman) Töông quan möùc 0,01 caàu trong moät soá tröôøng hôïp. Tæ leä giaûm baïch caàu naøy Loaïi phoái hôïp böôùc 0,092 (Spearman) Khoâng töông quan khaù thaáp so vôùi nhieàu coâng trình nghieân cöùu ôû nöôùc moät ngoaøi nhöng töông töï nhö keát quaû khaûo saùt taïi cuøng Ñaùp öùng hoùa lieäu 0,361 (Spearman) Töông quan möùc 0,01 Beänh vieän vaøo thôøi ñieåm tröôùc coù theå do vieäc duøng phaùp böôùc moät Soá böôùc hoùa lieäu 0,148 (Pearson) Khoâng töông quan lieàu thöôøng thaáp(4,7,8,9). phaùp Tæ leä giaûm baïch caàu haït grad 3 hoaëc 4 ghi nhaän Soá chu kyø ñieàu trò 0,702 (Pearson) Töông quan möùc 0,01 ñöôïc trong loaït khaûo saùt cuûa chuùng toâi cuõng ôû möùc ñoä Nhö vaäy qua khaûo saùt naøy, thôøi gian soáng coøn cuûa thaáp (4,5% soá chu kyø) do duøng lieàu thaáp. Tuy nhieân beänh nhaân UTPKTBN coù töông quan thuaän lôïi vôùi caùc ñaây laïi laø nguyeân nhaân chính daãn ñeán töû vong lieân yeáu toá ñöôïc xaùc laäp nhö sau: quan ñeán ñieàu trò. Trong soá 6 beänh nhaân töû vong lieân -coù hoùa lieäu phaùp (möùc töông quan 0,01) quan ñeán ñieàu trò (chieám 4,4% beänh nhaân) coù ñeán 5 -ñaùp öùng vôùi hoùa lieäu phaùp böôùc moät toát (möùc tröôøng hôïp laø do bieán chöùng giaûm baïch caàu. töông quan 0,01) Tình traïng giaûm tieåu caàu grad 3 hoaëc 4 chæ ñöôïc -coù soá chu kyø ñieàu trò nhieàu, phuø hôïp (möùc töông ghi nhaän trong 1,5% soá chu kyø hoùa lieäu phaùp vaø lieân quan 0,01) quan ñeán duøng carboplatin. Tuy vaäy giaûm tieåu caàu khoâng ñöa ñeán bieán chöùng nghieâm troïng naøo, beänh -khoâng coù caùc trieäu chöùng tieân löôïng naëng (möùc nhaân phaàn nhieàu töï hoài phuïc, coù hai tröôøng hôïp phaûi töông quan 0,01) nhaäp vieän truyeàn tieåu caàu vì xuaát huyeát döôùi da. -khoâng coù CEA/maùu cao (möùc töông quan 0,05) Treân beänh nhaân hoùa lieäu phaùp UTPKTBN giai -chæ soá hoaït ñoäng cô theå toát (möùc töông quan ñoaïn tieán xa, vieäc ñaùnh giaù tình traïng thieáu maùu coù 0,05) hay khoâng lieân quan ñeán ñieàu trò laø ñieàu raát khoù khaên. -khoâng ôû hai “ñaàu muùt” cuûa nhoùm tuoåi (möùc Duø caùc daãn chaát platin (cisplatin, carboplatin) thöôøng töông quan 0,05) ñöôïc duøng trong caùc phoái hôïp coù ñoäc tính tích tuï treân Caùc yeáu toá khoâng xaùc laäp ñöôïc töông quan vôùi tuûy xöông nhöng caùc yeáu toá khaùc nhö tình traïng thôøi gian soáng coøn: chaùn aên, noân oùi, ñau nhöùc, taâm lyù lo laéng... cuûa beänh nhaân cuõng coù theå aûnh höôûng ñeán tình traïng dinh -giôùi döôõng vaø goùp phaàn gaây thieáu maùu. -giai ñoaïn laâm saøng Ñoäc tính ngoaøi heä taïo huyeát gaëp chuû yeáu laø tình -toån thöông di caên traïng noân oùi naëng xaûy ra trong khoaûng 8% soá chu kyø -daïng giaûi phaãu beänh hoùa lieäu phaùp. Cisplatin laø thuoác coù khaû naêng gaây noân oùi maïnh vaø coù ñaëc tính laø noân oùi muoän xaûy ra nhieàu -loaïi phoái hôïp thuoác söû duïng böôùc moät 151
 7. ngaøy sau ñieàu trò. Ñaây laø ñieàu gaây khoù khaên cho nhieàu keát quaû ghi nhaän cuõng taïi Beänh vieän Ung Böôùu beänh nhaân ñaëc bieät laø beänh nhaân ngoaïi truù ôû caùc tænh TPHCM thôøi ñieåm 1995-1997, caùc tæ leä ñaùp öùng ñeàu xa. Vieäc xöû trí thöôøng ñoøi hoûi phaûi nhaäp vieäc, buø hoaøn cao hôn roõ reät(9). Chuùng toâi cho raèng ñieàu naøy phaûn nöôùc ñieän giaûi, naêng löôïng, duøng thuoác choáng noân aûnh söï khaùc bieät trong phöông phaùp ghi nhaän. Trong (corticoid vaø metoclopramide lieàu cao)... Ñoái vôùi beänh toång keát tröôùc, tæ leä beänh nhaân hoùa lieäu phaùp böôùc hai nhaân ñöôïc ñaùnh giaù keùm khaû naêng dung naïp vôùi taùc vaø böôùc ba laø 18,8 vaø 4,9%, soá chu kyø ñieàu trò trung duïng phuï naøy, carboplatin thöôøng ñöôïc chæ ñònh bình chæ laø 2,6(9). Nghieân cöùu naøy ghi nhaän soá beänh duøng thay theá. nhaân hoùa lieäu phaùp caùc böôùc hai vaø ba cao hôn roõ reät Vieâm thaàn kinh ngoaïi bieân gaëp ôû 4,5% beänh nhaân (42,5 vaø 5,2%), soá chu kyø ñieàu trò trung bình laø 5,6. Do sau moät soá chu kyø hoùa lieäu phaùp coù nhoùm platin. vaäy tæ leä ñaùp öùng moät phaàn coù caûi thieän hôn (28,3% so Beänh nhaân thöôøng bieåu hieän teâ, dò caûm ñaàu tay, chaân vôùi 10,5%)(9). So saùnh vôùi nhieàu coâng trình hoùa lieäu ñöa ñeán caûn trôû ít nhieàu khi caèm naém, ñi ñöùng. phaùp UTPKTBN giai ñoaïn tieán xa baèng nhieàu phoái hôïp khaùc nhau, tæ leä ñaùp öùng cuûa nghieân cöùu naøy Trieäu chöùng ñau cô khôùp raát ñaëc thuø cho cuõng naèm trong khoaûng y vaên ñeà caäp ñeán(17,19,43,45). paclitaxel ñöôïc ghi nhaän xaûy ra vôùi tæ leä 5 – 10% beänh nhaân ñau cô khôùp grad 3 hoaëc 4(15,16). Chuùng toâi ghi Caùc phoái hôïp thuoác môùi thöôøng cho tæ leä ñaùp öùng nhaän taùc duïng phuï naøy raát hieám gaëp (döôùi 5% soá chu toaøn boä cao hôn so vôùi caùc phoái hôïp thuoác “chuaån” cuõ kyø hoùa lieäu phaùp vôùi paclitaxel) vaø thöôøng nheï (grad 1, nhö PE (cisplatin - etoposide hoaëc carboplatin – 2), thoaùng qua. Caùc taùc duïng phuï khaùc tuy ít nghieâm etoposide), CAP (cyclophosphamide – doxorubicin – troïng hôn nhöng raát thoâng thöôøng laø ruïng toùc, thay cisplatin), MIC (mitomycin C – ifosfamide – cisplatin) ñoåi maøu saéc da, moùng, taùo boùn hay tieâu chaûy, giaû cuùm vôùi keát quaû ñöôïc ghi nhaän qua caùc nghieân cöùu pha III v.v... cuõng ñöôïc ghi nhaän ôû nhoùm beänh nhaân khaûo thay ñoåi töø 17 – 47%(15,25,29,31,). Khi so saùnh tæ leä ñaùp saùt naøy. öùng toaøn boä cuûa hai nhoùm beänh nhaân hoùa lieäu phaùp böôùc moät vôùi caùc phoái hôïp “thuoác cuõ” vaø “môùi”, Ñoäc tính cuûa hoùa lieäu phaùp coù aûnh höôûng ñeán chuùng toâi ghi nhaän khoâng coù söï khaùc bieät mang yù vieäc ñieàu trò vaø laø moät trong nhöõng lyù do ngöng hoùa nghóa thoáng keâ (27,2% cho nhoùm thuoác cuõ so vôùi lieäu phaùp: 7,4% trong ngöng hoùa lieäu phaùp böôùc moät, 38,7% cuûa nhoùm thuoác môùi, p > 0,05). Ñieàu naøy coù 2,2% hoùa lieäu phaùp böôùc hai vaø 11% ñoái vôùi hoùa lieäu theå giaûi thích do soá löôïng beänh nhaân ñöôïc söû duïng phaùp böôùc ba. Ngoaøi ra coù 6 tröôøng hôïp töû vong do nhoùm thuoác môùi khoâng nhieàu vaø lieàu löôïng thuoác söû ñoäc tính cuûa hoùa lieäu phaùp (4,4% soá beänh nhaân ñieàu duïng thöôøng ôû möùc thaáp, khoâng cao. trò) bao goàm 5 tröôøng hôïp giaûm baïch caàu haït vaø moät bieán chöùng tim maïch. Tæ leä töû vong lieân quan ñeán Phaân tích chi tieát tæ leä ñaùp öùng cho thaáy ñaïi ña soá ñieàu trò tuy thaáp nhöng coù aûnh höôûng ñeán keát quaû caùc beänh nhaân coù ñaùp öùng vôùi hoùa lieäu phaùp chæ ôù soáng coøn cuûa toaøn boä nhoùm beänh nhaân nghieân cöùu möùc ñoä ñaùp öùng moät phaàn, tæ leä ñaùp öùng hoaøn toaøn laø vaø laøm môø nhaït ñi ích lôïi soáng coøn cuûa hoùa lieäu phaùp raát thaáp (1,5%). Ghi nhaän naøy cuõng phuø hôïp vôùi nhaän treân nhoùm beänh nhaân coù ñaùp öùng(23,). Ñaây cuõng laø ñònh cuûa haàu heát caùc taùc giaû. ñieàu caàn ghi nhaän ñeå caân nhaéc chæ ñònh hoùa lieäu phaùp Thôøi gian ñaùp öùng trung bình 5,1 thaùng (ñoä leäch cho phuø hôïp vôùi töøng tröôøng hôïp beänh nhaân cuï theå. chuaån 2,9 thaùng) coù daøi hôn keát quaû ghi nhaän thôøi Keát quaû hoùa lieäu phaùp gian tröôùc (3,8 thaùng)(9), lyù do coù theå giaûi thích baèng soá chu kyø ñieàu trò nhieàu hôn roõ reät. Keát quaû ghi nhaän Caùc tæ leä ñaùp öùng naøy cuûa chuùng toâi cuõng phuø hôïp vôùi soá lieäu cuûa caùc Caùc tæ leä ñaùp öùng khaùch quan goàm: 1,5% ñaùp öùng taùc giaû khaùc(15,25,29,31)... hoaøn toaøn, 28,3% ñaùp öùng moät phaàn, 58,9% beänh Ñaùp öùng chuû quan ñöôïc ghi nhaän trong 68,6% khoâng thay ñoåi (oån ñònh) vaø coù 11,2% beänh tieán trieån. beänh nhaân. Keát quaû naøy cuõng cao hôn toång keát cuõ(9) Nhö vaäy tæ leä ñaùp öùng toaøn boä laø 29,8%. So saùnh vôùi 152
 8. Nghieân cöùu Y hoïc Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005 vaø naèm trong khoaûng caùc ghi nhaän cuûa y treân daãn chaát platin ñöôïc thieát keá bôûi nhieàu nhoùm taùc vaên(4,8,9,22,23,45). Ñaây cuõng laø ñieàu lieân quan tröïc tieáp giaû khaùc nhau nhö: Bonomi (1989), Ruckdeschel ñeán khaùi nieäm “ích lôïi laâm saøng” cuûa hoùa lieäu phaùp (1986), Eihorn (1986)... ñem laïi cho ngöôøi beänh maø caùc taùc giaû hay ñeà caäp ñeán. Tuy ñaùp öùng khaùch nhieàu keát quaû höùa heïn vôùi trung vò thôøi gian soáng coøn quan khoâng cao (20 – 40%) nhöng moät tæ leä quan laø 6 thaùng vaø tæ leä soáng qua moät naêm laø 15 – 20%. troïng beänh nhaân (60 – 80%) UTPKTBN giai ñoaïn tieán Keát quaû trung vò thôøi gian soáng coøn cuûa chuùng toâi xa ñöôïc giaûm nheï caùc trieäu chöùng nhö khoù thôû, ñau laø 9,3 thaùng ñöôïc tính chung cho toaøn boä nhoùm beänh ngöïc, khoù chòu... trong moät thôøi gian nhôø hoùa lieäu nhaân hoùa lieäu phaùp, khoâng phaân bieät loaïi phoái hôïp phaùp. Söï giaûm nheï caùc trieäu chöùng naøy baèng hoùa lieäu thuoác söû duïng böôùc moät. Keát quaû naøy ôû möùc cao neáu phaùp laâu beàn hôn so vôùi baèng caùc bieän phaùp ñieàu trò so vôùi caùc ghi nhaän cuûa caùc taùc giaû khaùc. Chuùng toâi cho chaêm soùc naâng ñôõ laøm taêng theâm chaát löôïng soáng raèng ñieàu naøy coù theå do aûnh höôûng cuûa yeáu toá choïn löïa cuûa beänh nhaân(30,33). khi chæ ñònh hoùa lieäu phaùp cho beänh nhaân. Thöôøng Thôøi gian soáng coøn beänh nhaân hoùa lieäu phaùp coù nhieàu thuaän lôïi nhö theå Trung vò thôøi gian soáng coøn toaøn boä cuûa caû nhoùm traïng toát, chæ soá hoaït ñoäng cô theå cao, khoâng roái loaïn beänh nhaân laø 6 thaùng. Nhoùm beänh nhaân ñöôïc ñieàu trò chöùc naêng naëng, ñieàu kieän kinh teá xaõ hoäi cao, chaêm hoùa lieäu phaùp coù trung vò thôøi gian soáng coøn toaøn boä soùc toát ... Beân caïnh ñoù beänh nhaân coøn ñöôïc theo doõi vaø daøi hôn nhoùm khoâng can thieäp moät caùch coù yù nghóa hoùa lieäu phaùp caùc böôùc sau neáu khoâng ñaùp öùng vôùi phôùi thoáng keâ (9,3 thaùng so vôùi 4,7 thaùng, p < 0,05). Tæ leä hôïp ñaàu. Kyõ thuaät duøng thuoác cuõng ñöôïc caân nhaéc vôùi beänh nhaân soáng qua moät naêm cuûa nhoùm hoùa lieäu möùc lieàu thích hôïp. Toång hôïp nhieàu yeáu toá treân ñöa phaùp laø 23,1% so vôùi 4,5% nhoùm khoâng can thieäp. ñeán keát quaû khaû quan veà thôøi gian soáng coøn. Keát quaû ghi nhaän naøy cuõng phuø hôïp vôùi nhieàu Moät trong nhöõng ñieåm raát ñaùng löu yù laø veà tæ leä coâng trình so saùnh ngaãu nhieân giöõa hoùa lieäu phaùp vaø beänh nhaân soáng qua moät naêm. Loaït khaûo saùt cuûa ñieàu trò noäi khoa naâng ñôõ. Caùc coâng trình tieàn cöùu so chuùng toâi ghi nhaän coù 23,1% beänh nhaân soáng qua saùnh ngaãu nhieân thôøi gian soáng coøn cuûa beänh nhaân moät naêm so vôùi tæ leä 4,5% cuûa nhoùm beänh nhaân UTPKTBN giai ñoaïn tieán xa coù hoaëc khoâng coù hoùa lieäu khoâng can thieäp hoùa lieäu phaùp. Tæ leä soáng qua moät phaùp thöôøng cho thaáy nhoùm beänh nhaân hoùa lieäu naêm chuùng toâi ghi nhaän ñöôïc töông ñöông vôùi keát phaùp ñöôïc höôûng theâm trung bình khoaûng 1,5 – 2,5 quaû cuûa caùc coâng trình hoùa lieäu phaùp vôùi caùc phoái hôïp thaùng daøi hôn nhoùm beänh nhaân khoâng hoùa lieäu “thuoác cuõ”. Caùc phoái hôïp thuoác môùi tuy chæ caûi thieän phaùp(19,23,33). ñöôïc tæ leä ñaùp öùng ôû möùc vöøa phaûi, thay ñoåi thôøi gian soáng coøn möùc khieâm toán nhöng laïi laøm taêng tæ leä Vôùi phaàn lôùn beänh nhaân (77%) ñöôïc hoùa lieäu beänh nhaân soáng qua moät naêm moät caùch raát roõ raøng. phaùp böôùc moät vôùi caùc thuoác “kinh ñieån” thì trung vò Caùc nghieân cöùu pha III cho thaáy tæ leä soáng qua moät thôøi gian soáng coøn 9,3 thaùng vaø 23,1% beänh nhaân naêm cuûa beänh nhaân UTPKTBN ñöôïc hoùa lieäu phaùp soáng qua moät naêm laø caùc keát quaû raát phaán khôûi. vôùi caùc phoái hôïp thuoác môùi thay ñoåi töø 27 – Trong hai thaäp nieân 70 vaø 80 vôùi söï aùp duïng caùc daãn 45%(15,25,29,31,). chaát platin vaø caùc thuoác kinh ñieån nhö: mitomycin C, ifosfamide, vindesine, vinblastine, etoposide ..., keát Nhö vaäy qua khaûo saùt naøy, thôøi gian soáng coøn cuûa quaû hoaù lieäu phaùp UTPKTBN giai ñoaïn tieán xa qua caùc beänh nhaân UTPKTBN coù töông quan thuaän lôïi vôùi caùc thöû nghieäm pha II vaãn heát söùc khieâm toán, ñaëc bieät laø yeáu toá ñöôïc xaùc laäp nhö sau: trong vieäc caûi thieän thôøi gian soáng coøn vôùi trung vò -coù hoùa lieäu phaùp (möùc töông quan 0,01) thôøi gian soáng coøn töø 6 – 8 thaùng vaø tæ leä beänh nhaân -ñaùp öùng vôùi hoùa lieäu phaùp böôùc moät toát (möùc soáng qua moät naêm chæ ôû möùc 10 – 12%. Caùc nghieân töông quan 0,01) cöùu pha III duøng nhieàu phoái hôïp thuoác khaùc nhau döïa -coù soá chu kyø ñieàu trò nhieàu, phuø hôïp (möùc töông 153
 9. quan 0,01) Ñoäc tính chuû yeáu ghi nhaän laø giaûm baïch caàu -Chæ soá hoaït ñoäng cô theå toát (möùc töông quan (4,5% soá chu kyø), coù 4,4% beänh nhaân töû vong lieân 0,05) quan ñieàu trò -Khoâng coù CEA/maùu cao (möùc töông quan 0,05) Caùc yeáu toá töông quan vôùi thôøi gian soáng coøn goàm -Khoâng coù caùc trieäu chöùng tieân löôïng naëng (möùc töông quan 0,05). Hoùa lieäu phaùp -Khoâng ôû hai “ñaàu muùt” cuûa nhoùm tuoåi. Ñaùp öùng vôùi hoùa lieäu phaùp böôùc moät Caùc yeáu toá khoâng xaùc laäp ñöôïc töông quan vôùi Soá chu kyø hoùa lieäu phaùp thôøi gian soáng coøn: Tuoåi -Giôùi Chæ soá hoaït ñoäng cô theå -Giai ñoaïn laâm saøng CEA/maùu -Toån thöông di caên Caùc trieäu chöùng tieân löôïng naëng: suït caân, soát, -Daïng giaûi phaãu beänh taêng baïch caàu -Loaïi phoái hôïp thuoác söû duïng böôùc moät Caùc yeáu toá khoâng xaùc laäp coù töông -Soá böôùc hoùa lieäu phaùp söû duïng. quan Nhöõng ghi nhaän treân coù theå giuùp nhaø laâm saøng Giôùi theâm döõ kieän ñeå caân nhaéc chæ ñònh ñieàu trò theo töøng Giai ñoaïn laâm saøng tröôøng hôïp beänh nhaân. Toån thöông di caên KEÁT LUAÄN Daïng giaûi phaãu beänh Qua nghieân cöùu hoùa lieäu phaùp caùc tröôøng hôïp Loaïi phoái hôïp thuoác söû duïng UTPKTBN giai ñoaïn tieán xa ñieàu trò taïi Beänh vieän Ung Böôùu TPHCM, chuùng toâi ruùt ra moät soá keát luaän sau: Soá böôùc hoùa lieäu phaùp Vieäc caân nhaéc aùp duïng chæ ñònh hoùa lieäu phaùp Hoùa lieäu phaùp cho caùc tæ leä ñaùp öùng neân caân nhaéc kyõ caøng tuøy thuoäc vaøo töøng beänh nhaân Ñaùp öùng khaùch quan toaøn boä laø 29,8% (1,5% ñaùp ñeå ñem laïi hieäu quaû laâm saøng toát nhaát. Chuùng toâi ñeà öùng hoaøn toaøn vaø 28,3% ñaùp öùng moät phaàn) xuaát neân caân nhaéc aùp duïng hoùa lieäu phaùp cho nhöõng 58,9% beänh nhaân oån ñònh beänh nhaân UTPKTBN giai ñoaïn tieán xa coù caùc tính 11,2% beänh tieán trieån chaát sau: Ñaùp öùng chuû quan 68,6% Chæ soá hoaït ñoäng cô theå toát Thôøi gian ñaùp öùng trung bình 5,1 thaùng Caùc chöùc naêng cô theå toát Hoùa lieäu phaùp cho keát quaû veà thôøi Ñieàu kieän kinh teá xaõ hoäi thuaän lôïi. gian soáng coøn Veà kyõ thuaät neân chuù troïng löïa choïn thuoác phuø Trung vò thôøi gian soáng coøn laø 9,3 thaùng hôïp vôùi söùc chòu ñöïng cuûa beänh nhaân, duy trì soá chu kyø hoùa lieäu phaùp thích hôïp vaø chuù troïng caùc bieän Tæ leä beänh nhaân soáng moät naêm laø 23,1% phaùp chaêm soùc naâng ñôõ toaøn thaân. Caùc keát quaû thôøi gian soáng coøn ñeàu cao hôn coù yù Söï ñaùnh giaù hieäu quaû cuûa hoùa lieäu phaùp treân nghóa thoáng keâ vôùi nhoùm khoâng hoùa lieäu phaùp UTPKTBN giai ñoaïn tieán xa coøn caàn phaûi döïa theâm (p
 10. Nghieân cöùu Y hoïc Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005 nghò neân coù caùc khaûo saùt tieàn cöùu tieáp tuïc veà vaán ñeà 15. Bunn P.A. Jr. (2002), “Novel targeted agents for the treatment of lung cancer”, ASCO Educational Book naøy beân caïnh khía caïnh kinh teá (chi phí – hieäu quaû) 38th Annual Meeting 2002, pp. 683 – 692. cuûa hoùa lieäu phaùp. 16. Bunn P.A. Jr. (2002), “Treatment of advanced non- small-cell lung cancer with two-drug combinations”, J TAØI LIEÄU THAM KHAÛO Clin Oncol, 20 (17), pp. 3565 – 3567. 17. Bunn P.A. Jr. (2002), “Chemotherapy for Advanced 1. Phaïm Thò Hoaøng Anh, Nguyeãn Baù Ñöùc vaø coäng söï. Non–Small-Cell Lung Cancer: Who, What, When, “Ung thö ôû ngöôøi Haø noäi 1991-1995 (1998)”, Baùo caùo Why?”, J Clin Oncol, 20 (17), pp. 23s – 33s. taïi Hoäi nghò Quoác teá veà Ung thö: Chaån ñoaùn, ñieàu trò, 18. Bunn P.A. Jr., Lilenbaum R. (2002),”Chemotherapy for nghieân cöùu vaø quaûn lyù 27-28 thaùng 4/1998, Haø noäi elderly patients with advanced non-small-cell lung Vieät Nam. cancer”, Journal of the National Cancer Institute, 95 2. Nguyeãn Baù Ñöùc (2003), Hoùa chaát ñieàu trò beänh ung (5), pp. 341 – 343. thö, Nhaø xuaát baûn Y hoïc, Haø noäi, tr. 64 – 74. 19. Carney D. N. (2000), “ Non–small-cell lung cancer — 3. Hieäp Hoäi Quoác teá Choáng Ung thö (UICC) (1995), Caåm stalemate or progress?”, N Engl J Med, 343 (17), pp. nang ung böôùu hoïc laâm saøng, Laàn xuaát baûn thöù saùu, 1260 – 1262. Baûn dòch tieáng Vieät, Nhaø Xuaát baûn Y Hoïc TPHCM, tr. 20. Carney DN. (2002), “Lung Cancer — time to move on 405 – 426. from chemotherapy”, N Engl J Med, 346 (2), pp. 126 – 4. Ñaëng Thanh Hoàng, Vuõ Vaên Vuõ vaø coäng söï (2000), “Ghi 128. nhaän böôùc ñaàu ñieàu trò ung thö phoåi khoâng phaûi teá baøo 21. Fossella F.V. (2000), “Second-line chemotherapy for nhoû giai ñoaïn tieán xa vôùi Gemzar-carboplatin”, Taïp non-small-cell lung cancer”, Current Oncology Reports, chí Thoâng tin Y Döôïc, (Soá chuyeân ñeà ung thö 8/2000), 2 (1), pp.96 – 101. tr. 146 – 149. 22. Fukuoka M (2001), “State of the art of non-small-cell 5. Nguyeãn Chaán Huøng (1986), Ung thö hoïc laâm saøng taäp lung cancer in the new millennium”, Oncology, 15 (3, II, Tröôøng Ñaïi Hoïc Y Döôïc TPHCM, tr.43 – 54. supplement no. 6), pp. 9 – 11. 6. Nguyeãn Chaán Huøng, Nguyeãn Maïnh Quoác vaø coäng söï 23. Gandara D.R. (1999), “Current status and novel (1998), “Keát quaû ghi nhaän ung thö quaàn theå taïi Thaønh therapeutic approaches in advanced non-small-cell Phoá Hoà Chí Minh 1997”, Y Hoïc Thaønh Phoá Hoà Chí lung cancer”, ASCO Education Book 35th Annual Minh, (Phuï baûn soá 3, taäp 2), tr. 11-19. meeting 1999, pp. 362 – 369. 7. Vuõ Vaên Vuõ, Phoù Ñöùc Maãn, Nguyeãn Chaán Huøng vaø 24. Ginsberg R J. (1997), “Non-Small Cell Lung Cancer”, coäng söï (1999), “Chaån ñoaùn vaø ñieàu trò ung thö phoåi De Vita, Cancer: Principles and Practice of Oncology, nguyeân phaùt taïi Trung Taâm Ung Böôùu TPHCM 1995- 5th Edition. Lippincott Williams & Wilkins, 1997”, Taïp chí Thoâng tin Y Döôïc, (Soá chuyeân ñeà ung Copyright, pp. 858 – 910. thö 11/1999), tr. 104 – 111. 25. Ginsberg R J. (2001), “Non-Small Cell Lung Cancer”, 8. Vuõ Vaên Vuõ, Ñaëng Thanh Hoàng vaø coäng söï (2000), “Ghi De Vita, Cancer: Principles and Practice of Oncology, nhaän böôùc ñaàu ñieàu trò ung thö phoåi khoâng phaûi teá baøo 6th Edition. Lippincott Williams & Wilkins, nhoû giai ñoaïn tieán xa vôùi Taxol-carboplatin”, Taïp chí Copyright. CD Rom. Thoâng tin Y Döôïc, (Soá chuyeân ñeà ung thö 8/2000), tr. 26. Hansen H.H., Bunn P.A. Jr. (2002), Lung cancer 150 – 154. therapy annual 2, Martin Dunitz, United Kingdom. 9. Vuõ Vaên Vuõ, Ñaëng Thanh Hoàng vaø coäng söï (2001), 27. Herbst R.S. (2003), “Novel therapeutic options for “Hoùa trò ung thö phoåi nguyeân phaùt taïi Trung Taâm Ung non-small-cell lung cancer (second-line and subsequent Böôùu TPHCM”, Y hoïc Thaønh phoá Hoà Chí Minh, (Soá therapy”, ASCO Educational Book 39th Annual chuyeân ñeà ung thö 12/2001), tr. 249 – 253. Meeting 2003, pp. 654 – 666. 10. American Society of Clinical Oncology (1997), 28. Huisman C. et al (2000), “Second-line chemotherapy “Clinical practice guidelines for the treatment of in relapsing or refractory non-small-cell lung cancer: a unresectable non-small-cell lung cancer”, J Clin Oncol, review”, J Clin Oncol, 18 (21), pp. 3722 – 3730. 15, pp. 2996 – 3018. 29. Johnson B.E. et al (2000), “Integration of new agents 11. Breathnach O.S. et al (2001), “Twenty-two years of into the treatment of advanced non-small-cell lung phase III trials for patients with advanced non-small- cancer”, ASCO Education Book 36th Annual Meeting cell lung cancer: sobering results”, J Clin Oncol, 19 2000, pp. 354 – 356. (6), pp. 1734 – 1742. 30. Johnson D.H. et al. (1998), “Recent advances with 12. Brundage M.D. et al (2002), “Prognostic factors in chemotherapy for NSCLC: the ECOG experience”, non-small cell lung cancer - a decade of progress”, Oncology, 12 (1, suppl 2), pp. 67 – 70. Chest, 122, pp. 1037-1057. 31. Kelly K (2000), “Future direction for new cytotoxic 13. Bunn P.A. Jr et al. (1998), “An update on North agents in the treatment of advanced stage non-small- American randomized studies in non-small-cell lung cell lung cancer”, ASCO Education Book 36th Annual cancer”, Semin Oncol, 25 (suppl 9), pp. 2 – 10. Meeting 2000, pp. 357 – 357. 14. Bunn P.A. Jr. (2001), “Triplet combination 32. Khuri FR. (2000), “Non-small-cell Lung Cancer and chemotherapy and targeted therapy regimens”, mesothelioma”, Pazdur, Cancer Management: A Oncology, 15 (3, suppl. 6), pp. 26 – 32. multidisciplinary Approach. PRR 4th, pp. 91 – 124. 155
 11. 33. Kris M.G. (2000), “Integrating new agents and 40. Ranson M.R. et al. (2000), “Management of elderly approaches into chemotherapy regimens for non- patients with lung cancer”, Current Oncology Reports, small-cell lung cancer”, ASCO Education Book 36th 2 (1), pp. 90 – 95. Annual Meeting 2000, pp. 368 – 374. 41. Rosell Rafael et al (2001), “Novel approaches in the 34. Langer C J. (2000), “The role of new agents in treatment of non-small-cell lung cancer”, Oncology, 15 advanced non-small-cell lung cancer”, Current (3, suppl 6), pp. 52 – 60. Oncology Reports, 2 (1), pp. 76 - 90. 42. Ruckdeschel J.C. (1998), “Future directions in non- 35. Lynch T.J. (1998), “Treatment of stage III non-small- small-cell lung cancer: a continuing perspective”, A cell lung cancer: 1998”, ASCO Education Book 34th Supplement to Oncology, 12 (1 –suppl 2), pp. 90 – 96. Annual Meeting 1998, pp. 265 – 275. 43. Schiller J. et al (2002), “Comparison of four 36. Manegold Christian (2001), “Treatment of elderly chemotherapy regimens for advanced non–small-cell patients with non-small-cell lung cancer”, Oncology, lung cancer”, N Engl J Med, 346 (2), pp. 92 – 98. 15 (3, suppl 6), pp. 46 – 51. 44. Shepherd F.A. (2000), “Treatment of NSCLC: 37. Non-small Cell Lung Cancer Collaborative Group Chemotherapy”, Hansen HH. Textbook of Lung (1995), “Chemotherapy in non-small cell lung cancer: Cancer, IASLC, Martin Dunitz, pp. 213 – 237. a meta-analysis using updated data on individual 45. Shepherd F.A. (2003), “Second-line chemotherapy for patients from 52 randomized clinical trials”, BMJ, non-small-cell lung cancer”, ASCO Educational Book 311, pp. 899-909. 39th Annual Meeting 2003, pp. 650 – 653. 38. Oscar S. et al. (2001), “Twenty-two years of phase III 46. Smith Ian E. et al (1997), “Chemotherapy of advanced trials for patients with advanced non-small-cell lung stage non-small-cell lung cancer – Impact on quality of cancer; sobering results”, J Clin Oncol, 19 (6), pp. life and symptom control”, Lung Cancer, 18 (suppl. 2), 1734 – 1742. pp. 67. 39. Ramanathan RK. et al (1997), “Chemotherapy for advanced non-small-cell lung cancer: past, present and future. Semin Oncol, 24 (4), pp. 440-454. 156
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2