intTypePromotion=1

Hướng dẫn 2035/TLĐ của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
110
lượt xem
3
download

Hướng dẫn 2035/TLĐ của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn 2035/TLĐ của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về nhiệm vụ của công đoàn trong và sau khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần theo Nghị định 64/2002/NĐ-CP

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn 2035/TLĐ của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA H íng  É n d c ñ a  æ n g  liªn ® o µ n  lao ® é n g   Ö t N a m  s è  2035/TL§  T   Vi n g µ y  9 th¸ng 12 n¨ m  2002 v Ò   hi Ö m  v ô  c ñ a c«n g  ® o µ n   n trong v µ  sau  hi ch uy Ó n  D N N N  th µ nh c« n g  ty c æ  p h Ç n   k theo n g h Þ   Þ n h  64/2002/N§­C P ® Thùc  Ön  hi NghÞ   Õt  éi nghÞ  Çn  ba  quy H   l thø  Ban  Êp  µnh  ch h Trung  ng  ¬ §¶ng kho¸IX  Ò   Õp tôcs ¾p  Õp, ® æi  íi,ph¸ttr Ónvµ  ©ng    v ti     x   m    i   n cao  Öu    hi qu¶ doanh nghiÖp  µ  íc.Ngµy  nh n   19/6/2002 ChÝnh  ñ  ∙    ph ® ban  µnh  h NghÞ   nh   ®Þ 64/2002/N§­   Ò   CP v chuyÓn  DNNN   µnh  th c«ng      Çn.  Ó   ùc  Ön  ty cæ ph § th hi NghÞ   nh   ®Þ 64/2002/N§­CP,  c¨n  chøc  cø  n¨ng, nhiÖ m   ô  ña    v c c«ng  oµn,  ® Tæng   ªn®oµn  li   Lao  ng  Öt Nam   íng  Én  éi dung  ña  ®é Vi   h d n  c c«ng  oµn    ® c¸c cÊp    nh sau: I. hi Ö m  v ô  c ñ a c « n g  ® o µ n  c ¬  s ë  trong   N q u¸ tr× nh c æ  p h Ç n  h o¸ 1.    Tæ chøc  tuyªn truyÒn, phæ   Õn      bi trong c«ng  ©n   nh viªn chøc      lao ®éng  äichung  µ Ng êi lao  ng)  Ò   ñ  ¬ng  ña  (g   l    ®é v ch tr c §¶ng  µ  µ   íc vÒ   v Nh n   CPH   µ  éidung  vn  NghÞ   nh  ®Þ 64/2002/N§­   ña  Ýnh  ñ,c¸c v¨n b¶n  ­ CP c Ch ph       h íng  Én  ña    ¬  d c c¸c c quan  chøc n¨ng,®Ó   êi lao ®éng  Óu  â  ôc  ch,   ng     hi r m ®Ý   yªu  Çu  ña  Öc  c c vi chuyÓn  DNNN   µnh  th C«ng      Çn; c¸c quyÒn, lîÝch  tycæ ph      i vµ tr¸chnhiÖ m   ña  êi lao ®éng    c ng     nh»m   ¹osù  Êt trÝ thùc hiÖn    Çn  t   nh       cæ ph ho¸ ®¹tkÕt     qu¶  cao. 2. Chñ   Þch    t Ban  Êp  µnh  ch h C«ng  oµn  ¬  ë  ® c s tham    µo  gia v Ban  æi  ® míi doanh    nghiÖp  ¹  tidoanh nghiÖp, lùa chän  ÷ng  oµn    ã     nh ® viªn c n¨ng  ùc, l  tr×nh    ®é chuyªn m«n  nghiÖp  ô, tham    µo    é  Ën  óp  Öc    v  gia v c¸c b ph gi vi cho Ban  æi  íidoanh  ® m  nghiÖp. 3. Tham     ©y  ùng  ¬ng  cæ   Çn      gia x d ph ¸n  ph ho¸,trong ®ã   ó    n       ch ý ®Õ c¸c vÊn  : ®Ò 3.1.Gi¸m    Öc  Óm   tµis¶n, x¸c ®Þnh    Þ doanh    s¸tvi ki kª       gi¸tr   nghiÖp, c¸c    tµis¶n  ã  ån  èc  õ quü  óc  î  ü    c ngu g t   ph l iqu khen  ëng, sè    ü  óc  î  ü  , th   d qu ph l iqu, khen th ng b»ng tiÒn. èng thÊt ë  Ch  tho¸t µi  t  s¶n Nhµ  níc, µi  t  s¶n doanh  nghiÖp. 3.2.C«ng  oµn    ® tham    ïng Gi¸m  c  giac   ®è doanh nghiÖp  chøc,lËp ph­ tæ     ¬ng  s ¾p  Õp  ö  ông  èi®a   è    ng  Ön  ã  ¹  ¸n  x sd t   s lao ®é hi c t idoanh nghiÖp theo  quy  nh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh  ®Þ t  i 7  ®Þ 64/2002/N§­ CP. Trêng  îp  h C«ng      Çn  ty cæ ph kh«ng  ö  ông  Õt  è    ng  õ DNNN   sd h s lao ®é t  chuyÓn  sang  ×  th c«ng  oµn  ® tham    ïng  gia c Gi¸m  c    Õt  Ýnh  ®è gi¶iquy ch s¸ch  ®èi  íisè    ng      µ  v   lao ®é d«i d v gi¸m    Öc  ùc  Ön  Ýnh  s¸tvi th hi ch s¸ch  i  íilao ®è v     ®éng      d«id theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËthiÖn  µnh.    h 3.3.X ©y  ùng  Òu  Ö  ù    d §i l d th¶o cña    C«ng      Çn. tycæ ph
  2. 2 3.4.X¸c  nh  è    ng  µ  © m       ®Þ s lao ®é v th niªnc«ng    ña  õng  êilµm  ¬  t¸cc t ng   c së  ph©n  chia cæ  phÇn    d∙i u  theo quy ®Þnh  t¹ m ôc  1  §iÒu 27, N§   i 64/2002/N§­   ¶m   CP ® b¶o  ©n  ñ  d ch c«ng khai, Ýnh   ch x¸c. 3.5.C¨n  vµo    Ý  êi lao ®éng  Ìo do  é     cø  tiªuch ng     ngh   B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ    éi quy  nh       nh   ùa  än  è, lao  ng  Ìo  v x∙ h   ®Þ ®Ó x¸c ®Þ l ch s   ®é ngh trong  doanh  nghiÖp  îchëng    Çn  ®∙itheo  ôc  §iÒu  N§  ®  cæ ph u    m 2  27  64/2002/N§­ CP. 4. VËn  ng    ®é c«ng  ©n    ng  µnh  Òn  nh lao ®é gi ti mua     Çn.    ÷ng  cæ ph ë nh n¬icã  iÒu  Ön,c«ng  oµn  ¬  ë  ã  Ó  Ýn  Êp, gióp ngêilao ®éng     ® ki   ® c s c th t ch        vay vèn  mua    Çn. cæ ph 5. Phèi hîp cïng       chuyªn m«n   µ      v c¸c phßng, ban    chøc n¨ng  Ëp    l tiªuthøc  ph©n  chiasè    ü    d qu khen  ëng,quü  óc  îb»ng  Òn vµ    Þ tµis¶n  ïng  th   ph l   i ti   gi¸tr     d trong s¶n  Êt kinh doanh  u    õquü    xu     ®Ç tt   khen  ëng,quü  óc  îchiacho  ­ th   ph l   i  ng êilao ®éng  ang  µm  Öc  ¹ doanh     ® l vi t i   nghiÖp.TiªuchÝ     chiac¸c Quü   µy     n theo  híng  Én  ña  é   d c B Lao  ng. Sè   Òn  êi lao ®éng  îc chia,quy  æi  µnh  ®é   ti ng     ®    ® th cæ   Çn  ña  êilao®éng  ph c ng     trong c«ng      Çn.   tycæ ph 6. C«ng  oµn  èi hîp  íichuyªn    ® ph   v  m«n   µ    ¬  v c¸c c quan chøc n¨ng, tæ    chøc  Öc  µn  vi b giao nhµ    ña  êilao®éng  Ó   nhµ    îcx©y  ùng    ë c ng     k c¶  ë®   d b»ng  vèn  ©n  ng s¸ch  µ  íc,cho  ¬  nh n   c quan  qu¶n  ý nhµ  t  a   ¬ng  l  ®Ê ®Þ ph qu¶n  ý l  hoÆc     b¸n cho  êi®ang  ö  ông  ng   sd theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h 7. Cïng  íichuyªn    v  m«n   Èn  Þ   ¬ng  qu¶n  ý,sö  ông  ã  Öu  chu b ph ¸n  l  d c hi qu¶    µis¶n,c«ng  ×nh phóc  îtheo quy  nh  ¹ Kho¶n  vµ  §iÒu  N§   c¸ct     tr   l i   ®Þ t i 3  4  9  64/2002/N§­   CP theo nh÷ng  éidung  íi y:   n  d  ®© 7.1.KiÓ m     µ    nh  ¹gi¸trÞtµi   kª v x¸c®Þ l        i s¶n    c¸cc«ng  ×nh phóc  î . tr   li 7.2.Cã   ¬ng  tæ    ph ¸n  chøc, qu¶n  ý vµ  ö  ông  Öu    l  s d hi qu¶    µis¶n, c¸c t     c«ng  ×nh phóc  î . tr   li 7.3.Quy  nh  Òn  µ    ®Þ quy v tr¸chnhiÖ m   ÷a    gi chuyªn m«n   µ  v c«ng  oµn  ® trong qu¶n  ý,sö  ông      l  d c¸c c«ng  ×nh phóc  î  ÷ng  ¶m   tr   l inh ; ® b¶o  Ò   µichÝnh  v t  vµ  é  b m¸y  cho  qu¶n  ý. l 7.4. Quy  nh   Ò     ®Þ v quyÒn  î   l i nghÜa  ô  µ  , v v tr¸ch nhiÖm   ña  êi lao   c ng     déng, cña      «ng  i  íic¸c tµis¶n  µ    c¸c cæ ® ®è v       v c«ng  ×nh phóc  î trong C«ng  tr   l i   ty. 8. Phèihîp víi        gi¸m  c  chøc  ihéic«ng  ©n    ®è tæ  ®¹     nh viªnchøc  Êt th ng  b  ê theo  íng  Én  H d 1584/TL§  µy  ng 15/11/1999  ña  µn  ñ   Þch  c §o Ch t Tæng   ªn li   ®oµn  L§VN   íng  Én  Ò   chøc  µ  ¹t®éng  ña  ¹ihéic«ng  ©n    "H d v tæ  v ho   c §    nh viªn chøc trong DNNN"    êi lao ®éng    ®Ó ng     th¶o  Ën,gãp    Õn  µ  Õt  nh   lu   ý ki v quy ®Þ nh÷ng  Ên    v ®Ò sau: 8.1.Tiªuthøc ph©n       chiasè    ü    d qu khen  ëng  µ  ü  óc  îb»ng  Òn; th v qu ph l   i ti   ®èi t ng vµ   î   møc  îcmua     Çn  ®∙i; i t ng vµ  ®  cæ ph u     î   møc  îcmua     Çn  ®è ®  cæ ph dµnh  cho  êilao®éng  Ìotrong doanh  ng     ngh     nghiÖp. 8.2.Tiªu chÝ  ©n  ¹    ng;    ng  Õp  ôc chuyÓn      ph lo ilao ®é lao ®é ti t   sang  µm  l viÖc  ¹ C«ng      Çn, lao®éng  a  i  o  ¹o,   ng    . t  i tycæ ph     ® ® ®µ t   ®é d«id lao 8.3.Cö     «ng  µc¸n bé    cæ ® l     c«ng  oµn  ã    iÒu  Ön  ® c ®ñ ® ki theo  quy  nh   ®Þ cña  Ët Doanh  Lu   nghiÖp  µ  Òu  Ö  v §i l c«ng    ty tham    éi ®ång  gia H   qu¶n  Þ vµ  tr   ban  Óm  ki so¸t.
  3. 3 8.4.Quy  Õ   ö  ông  ü     ch s d Qu khen  ëng  µ  ü   óc  îdíi ¹ng  Ön  Ët th v Qu ph l     id hi v   nh  µ  nh nghØ,  µ  Îtr ng  äc,b Önh  Ön,nhµ  iÒu  ìng.. nh tr   ê h   , vi   ® d . 8.5.Néi dung  ña  ¬ng      Çn       c ph ¸n cæ ph ho¸ doanh  nghiÖp. 8.6.§iÒu  Ö  ù    l d th¶o C«ng      Çn.   tycæ ph 8.7.Ph¬ng  tæ    ¸n  chøc  s¶n  Êt kinh doanh  ña  xu     c doanh  nghiÖp sau    khi chuyÓn  µnh  th C«ng      Çn  ¹t®éng  tycæ ph ho   theo LuËt doanh      nghiÖp. 8.8.C¸c  Òn, lîÝch  îp ph¸p  µ  ÷ng  Ön    quy    i h  v nh bi ph¸p b¶o  ¶m   ® cho  êi ng   lao ®éng    trong vµ    sau      Çn    Êt lµ c¸c vÊn    éc  khicæ ph ho¸ nh       ®Ò thu ph¸p  Ët lu   lao®éng.   9. Niªm  Õt    y c«ng  khai nh÷ng  éi dung    n  nªu  ¹  ôc  phÇn    íng  Én  ti m 8  IH d nµy cho  µn  é  to b c«ng  ©n    ng  nh lao ®é trong doanh    nghiÖp  Õt,tham    µ  bi   gia v thèng  Êt thùc hiÖn. nh     10.B¸o    íi   c¸o v  c«ng  oµn  Êp    ùctiÕp vÒ   ¬ng    µ  Õt  ® c trªntr     ph ¸n v k qu¶    gi¶i quyÕt  Ýnh  ch s¸ch ®èi víilao ®éng    .Nh÷ng  ã         d«id   kh kh¨n víng m ¾ c   Çn        c gi¶i quyÕt. II. hi Ö m  v ô  c ñ a c « n g  ® o µ n  c ¬  s ë    N n g a y s a u k hi c æ  p h Ç n  h o¸ 1. Tuyªn    truyÒn phæ   Õn  Ët  bi Lu Doanh  nghiÖp, §iÒu  Ö    l C«ng      ty,®Ó ngêilao ®éng  Óu  Òn  îvµ  Üa  ô  ña  ×nh     hi quy l   ngh i vc m trong c«ng      Çn.   tycæ ph   VËn  ng  ®é c«ng  ©n    ng  nh lao ®é kh«ng  cæ   Çn  ña  × nh    ¶m     b¸n  ph cm ®Ó ® b¶o quyÒn  îl©u  µitrong c«ng  l  d   i   ty. 2. § Ò   Êt víiGi¸m  c    xu     ®è c«ng    öa  æi, bæ   tys ®   sung  hoÆc  ban  µnh  íi h m  c¸c v¨n    b¶n, c¸c quy  Õ   èi hîp  ∙  ý  Õt  ÷a     ch ph   ® k k gi c«ng  oµn  µ  ® v gi¸m  c   ®è doanh  nghiÖp  µ  íctr c®©y  nh n   í   cho  ïhîp víi Ët doanh  ph       Lu   nghiÖp,LuËt c«ng      ®oµn  µ  Ët lao ®éng, xem   Ðt ký  v Lu       x   Tho¶  clao ®éng  Ëp  Ó,híng dÉn  êi í    t th     ng   lao®éng    giao kÕt    H§L§ cho  ïhîp víi Ët lao®éng  µ  Ët doanh  ph       Lu     v Lu   nghiÖp. 3. § Ò   Êt c¸c h×nh    xu     thøc,biÖn    ph¸p,®èi  îng    o  ¹o l¹   o  ¹o   t ®Ó ®µ t   i ®µ t   , míi,n©ng    cao  ×nh ®é   Ò   tr   ngh nghiÖp,®¸p    øng  cÇu  æi  íic«ng  Ö,  yªu  ® m  ngh ph¸ttr Óns¶n  Êtkinhdoanh.  i   xu     4.KiÓ m     Öc  ùc hiÖn    Õ     Ýnh    travi th   c¸cch ®é ch s¸ch ®èi víi êilao®éng       ng     sau    Çn  cæ ph ho¸,nhÊt  µ viÖc  ¾p  Õp  µ  ö  ông    ng. C«ng  oµn     l  s x vsd lao ®é   ® ®¹i diÖn    c«ng  ©n  nh lao  ng  ®é tham  gia  éi  ng  µ  H ®å ho gi¶i    ,gi¶iquyÕt    c¸c tranhchÊp    ng.   lao®é 5.Phèihîp víi        chuyªn m«n  iÓnkhaisö  ông  µis¶n,c«ng  ×nh phóc  î   tr    d t    tr   l  i ® îcgiao ®Ó   ôc  ô      ph v c«ng  ©n    ng  nh lao®é trong c«ng    ty. 6.Tæ     chøc    ng    ph¸t®é c¸cphong  µothi®ua  tr     trong c«ng  ©n    ng    nh lao®é phÊn  u  µn  µnh    ôc    ®Ê ho th c¸cm tiªus¶n  Êt,kinh doanh  íi xu     v  n¨ng  Êt,chÊt l su    ­ îng  µ  Öu  v hi qu¶. VËn  ng    ®é c«ng  ©n    ng  nh lao ®é tham      ¹t®éng    gia c¸c ho   x∙ héi,tõ thiÖn,ch¨m      Ön  iÒu  Ön  µm  Öc,gióp ®ì       loc¶ithi ® ki l vi     nhau  trong nghÒ     nghiÖp  µ  éc  èng. v cu s 7. Sau    ã  Õt  nh    khi c quy ®Þ chuyÓn  µnh  th c«ng      Çn  ty cæ ph Ban  Êp  ch hµnh c«ng  oµn  ¬  ë  Õp  ôc ho¹t®éng  ® c s ti t     cho  n   Õt  Ö m   ú, vµ    ®Õ h nhi k   tæ
  4. 4 chøc  ¹ihéi bÇu  §    ban  Êp  µnh  íi theo  ch h m  chØ  o  ña  ®¹ c c«ng  oµn  Êp    ® c trªn trùctiÕp.   ­ Lµ m     ñ tôc ®Ò   Þ    c¸c th     ngh thay ® æi      tªn,thay ® æi    con  Êu  d cho  ï hîp  ph   víi   ×nh  chøc  íicña   h m« tæ  m  c«ng      Çn. tycæ ph ­ Trêng  îp    Çn    ét  é  Ën  ña    h cæ ph ho¸ m b ph c doanh  nghiÖp  µ  íc,n¬i nh n     chØ  ã  c c«ng  oµn  é  Ën, th× sau    Çn    ® b ph     cæ ph ho¸,c«ng  oµn  ¬  ë  Êp    ® c s c trªn chØ  nh  ®Þ Ban  Êp  µnh  ©m  êi  ch h l th . Trong  êigian kh«ng    th¸ngkÓ   õ th     qu¸ 12    t  khicã  Õt  nh    quy ®Þ chuyÓn  µnh  th c«ng      Çn, Ban  Êp  µnh  ©m  êi tycæ ph   ch h l th   ph¶i tæ    chøc  ¹ihéi c«ng  oµn  ¬  ë    Çu  ban  Êp  µnh  íi c«ng  §    ® c s ®Ó b ra  ch h m  ®oµn  C«ng      Çn. tycæ ph 8. C«ng    t¸c thu    µichÝnh  ña  chi t   c c«ng  oµn  ® C«ng      Çn  ùc ty cæ ph th   hiÖn   khi cßn  µ doanh  nh   l  nghiÖp  µ  íc,theo  nh n   Quy  nh   è  ®Þ s 699/Q§­   TL§ ngµy  12/6/2000 cña  µn  ñ  Þch    §o Ch t Tæng  ªn®oµn  li   Lao  ng  ÖtNam. ®é Vi  
  5. 5 III.N hi Ö m  v ô  c ñ a  c « n g  ® o µ n  c Ê p  trªn tr ù c ti Õ p   1. Tæ     chøc  Ëp  Ên  t hu cho  c«ng  oµn  Êp  íi µ  ® c d   c«ng  oµn  ¬  ë  Æc   v ® cs® biÖt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn cæ  phÇn  ho¸ vÒ  néi  dung N§   64/2002/N§­   µ    CP v c¸c v¨n b¶n  íng  Én  ña    ¬  h d c c¸c c quan  chøc  n¨ng  Ò     v cæ phÇn    ho¸ DNNN;  Ò       Ö m   ô  ña  v vaitrß,nhi v c c«ng  oµn, vÒ   Ýnh  ®   ch s¸ch ®èi víi      ngêilao ®éng  µ  íi    v v  doanh  nghiÖp  ùc hiÖn    Çn    íng dÉn  th   cæ ph ho¸.H   cho  ¬  c së  Ò   ÷ng  Ö m   ô  äng t©m   µ   v nh nhi v tr   m c«ng  oµn  ¬  ë  Ëp  ® c s t trung tham      gia nh»m   ¶m   ® b¶o  Òn  µ  îÝch  ña  êilao ®éng  quy v l i c ng     trong qu¸ tr×nh cæ   Çn       ph ho¸ DNNN.   2. Cö   ng  Ý  ñ   Þch    ®å ch Ch t hoÆc   ã   ñ  Þch  Ph ch t tham    µo  gia v ban  æi  ® míi ph¸ttr Ón doanh     i   nghiÖp  ng  Êp, tham    ©y  ùng    s ¾p  Õp   ®å c  gia x d ®Ò ¸n  x doanh  nghiÖp  éc  Êp  thu c qu¶n  ý,lùa  än  l  ch c¸c  doanh  nghiÖp  ã    Òu  c ®ñ di kiÖn theo quy  nh  ¹  64/2002/N§­   µ  ®Þ tiN§  CP v Quy Õt  nh  ®Þ 58/2002/Q§­TTg  cña  Ýnh  ñ    a  µo  Ön  Ch ph ®Ó ® v di CPH. 3.  Ó m     Ki tra,gi¸m    Öc  ùc  Ön  s¸tvi th hi c¸c  Ýnh  ch s¸ch  i  íingêi lao ®è v      ®éng  trong vµ    sau    Çn    Ýnh  cæ ph ho¸:ch s¸ch b¸n    Çn  ®∙icho  êilao   cæ ph u    ng     ®éng, cæ   Çn  ®∙itr¶chË m     ph u      cho  êi lao ®éng  Ìo;chÝnh  ng     ngh   s¸ch ®èi  íi   v  lao®éng        d«id trong vµ    sau    khiDNNN   chuyÓn  µnh  th c«ng      Çn... tycæ ph 4. T vÊn  óp    gi c«ng  oµn  ¬  ë  ×m  Óu  Ët  ® cst hi Lu doanh  nghiÖp; vÒ   ¬   c cÊu, tæ    chøc  µ  ¹t®éng  ña  v ho   c c«ng      Çn;  Ò   Òn,  ty cæ ph v quy tr¸chnhiÖ m,    nghÜa  ô  ña    «ng  µ  é  v c cæ ® v b m¸y  qu¶n  ýC«ng      Çn; gióp c«ng  oµn  l  tycæ ph     ® c¬  ë  s trong qu¸  ×nh  ©y  ùng  Òu  Ö    tr x d §i l C«ng    µ    ty v c¸c quy  Õ   éi bé  ï ch n   ph   hîp  íiph¸p  ËthiÖn  µnh, b¶o  Ö   îc quyÒn  î cña  êi lao ®éng  v  lu   h   v®  l i ng     trong  C«ng      Çn.  íng  Én  ty cæ ph H d c«ng  oµn  ¬  ë  ¬ng  ® c s ph ph¸p  ¹t®éng  ho   c«ng  doµn  ã  Öu  c hi qu¶  trong ®iÒu  Ön  íi, ¬  Õ     ki m   ch qu¶n  ýmíi. c l  5. H íng  Én    d c«ng  oµn  ¬  ë  µm    ñ  ôc ®Ó     nh  chøc, ® c s l c¸c th t   æn ®Þ tæ    thay ® æi    con  Êu  µ    äicho  ïhîp víi d v tªng   ph       thay ® æi  ña    c doanh  nghiÖp. 6. Tham     íic¬    gia v   quan  chøc n¨ng  ng  Êp  ã  ¬ng  qu¶n  ý sö  ®å c c ph ¸n  l  dông  ã  Öu  c hi qu¶  ü   ç  î ¾p  Õp  µ    Çn    ¶m   Qu h tr  s x v cæ ph ho¸,® b¶o    Þp  êi chik th   c¸cchÕ     î Êp    ®é tr c cho    ng    ,cho  o  ¹o, o  ¹ol¹ nghÒ   lao®é d«id   ®µ t   ®µ t    i cho  êi ng   lao®éng    theo quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh    ®Þ t  i 2  25  ®Þ 64/2002/N§­ CP. 7. N ¾ m   ×nh  ×nh, ph¶n    t h   ¸nh  Þp  êivÒ   k th   Tæng   ªn®oµn  ÷ng  Õt  li   nh k qu¶, kinh nghiÖ m,  íng m ¾ c,  µ    Õn    Êt,kiÕn  Þ      v  v ý ki ®Ò xu   ngh trong qu¸ tr×nh      tæ chøc,chØ  o  iÓnkhaithùc hiÖn.   ®¹ tr       B¶n  íng dÉn  µy  H   n thay thÕ  íng dÉn  è    H   s 1019/TL§  µy  ng 15/8/1998  ña  c §oµn  ñ  Þch  ch t Tæng  ªn®oµn    ng  ÖtNam. li   lao®é Vi   Tæng   ªn®oµn    ng  Öt Nam   li   lao ®é Vi   yªu  Çu    c c¸c Liªn ®oµn    Lao  ng  ®é tØnh,thµnh  è, c«ng  oµn  µnh  Ò   µn  èc,c«ng  oµn    ph   ® ng ngh to qu   ® Tæng c«ng  tynhµ  ícvµ      n   c¸c c«ng  oµn  ¬  ë,n¬itiÕn hµnh    Çn    ùc hiÖn  èt ® cs      cæ ph ho¸,th   t  c¸c nhiÖ m   ô    v nªu  trªn,gãp  Çn  óc ®Èy    Çn      ph th   cæ ph ho¸ doanh nghiÖp  µ  nh níc®¹t® îcm ôc          tiªu®Ò ra.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2