intTypePromotion=1
ADSENSE

Hướng dẫn cách thiết kế ô chữ trong Power Point

Chia sẻ: Thương Nguyễn Văn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:31

1.814
lượt xem
789
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu hướng dẫn thiết kế ô chữ trong Power Point nhờ sử dụng các hiệu ứng sẵn có

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn cách thiết kế ô chữ trong Power Point

 1. Hướng dẫn chi tiết cách thiết kế ô chữ trong Power Point nhờ sử dụng các hiệu ứng sẵn có Trước hết chúng ta nghiên cứu chủ trương thiết kế của ô chữ dưới đây: STT tương ứng với từ hàng ngang ô chữ. Đồng thời khi kích vào đây, nội dung câu hỏi (gợi ý) sẽ hiện ra ở khung bên dưới. Khi kích vào biểu tượng này thì từ hàng ngang tương ứng sẽ được mở. Khi kích vào biểu tượng này thì từ khoá sẽ hiện ra. Nơi hiện nội dung câu hỏi (gợi ý). Khi kích vào đây nội dung câu hỏi (gợi ý) sẽ biến mất. Thao t¸c nh sau: TL híng dÉn cña NguyÔn V¨n Th¬ng – [1]
 2. 1­ T¹o m« h×nh cho Slide + VÏ « ch÷ b»ng Rectangle : Rec tangle ­ §Çu tiªn ta kÝch vµo Rectangle rå ®a chuét nªn nÒn Slide ®Ó vÏ  mét « vu«ng cã kÝch thíc hîp lý. ­ §Þnh d¹ng kiÓu nÒn, kiÓu ®êng viÒn cho « vu«ng. ­ KÝch ph¶i vµo « vu«ng chän Add Text KÝch ph¶i  chuét vµo  §¸nh  m ét kÝ  tù  bÊt k×  rå i  ® Þnh d¹ng  ki u  Font,  cì ch÷ , m µu ch÷…  Ó (nªn  chän ki u Font l :  . nTi eH) Ó µ V m G i  sö ta  ® Þnh d¹ng ®î  kÕ t qu¶ nh h× nh díi: ¶ c TL híng dÉn cña NguyÔn V¨n Th¬ng – [2]
 3. B©y giê ta coppi « vu«ng (« ch÷) ®· ®Þnh d¹ng thµnh nhiÒu « (sè l - îng nhiÒu hay Ýt phô thuéc vµo ch÷ c¸ i cña toµn bé « ch÷ cÇn th iÕt kÕ) Xem « ch÷ trong vÝ dô nµy ë trang ®Çu cña v¨n b¶n nµy gåm 49 « (h×nh dí i ) TL híng dÉn cña NguyÔn V¨n Th¬ng – [3]
 4. B©y giê ta ph¶i coppi ra 49 « råi s¾p xÕp chóng l¹ i nh m« h×nh « ch÷ cña vÝ dô, ta sÏ ®îc: TL híng dÉn cña NguyÔn V¨n Th¬ng – [4]
 5. ­ C«ng viÖc tiÕp theo ta söa c¸c kÝ tù trong mçi « ch÷ sao cho ®óng (chó ý söa mµu cña c¸c « cã kÝ tù lµ tõ kho¸) ­ TiÕp theo ta ph¶i “che ®Ëy” c¸c « ch÷ nµy theo khu©n mÉu cña  nã ®Ó khi tr×nh chiÕu kh«ng bÞ “lé tÈy”. B»ng c¸ch bÊm – gi÷ tr¸ i chuét khoanh vïng ®Ó chän tÊt c¶ c¸c « ch÷ råi coppi chóng sang mét Slide kh¸c: TL híng dÉn cña NguyÔn V¨n Th¬ng – [5]
 6. Giíi h¹n vïng ®­îc  chän nhê thao t¸c  rª chuét Sau khi coppi vµ d¸n chóng ta ®îc: Chó ý Sau khi d¸n (Paste) sang Slide kh¸c ta kh«ng nªn ®Ó mÊt chÕ ®é chän tÊt c¶ c¸c « ch÷ mµ ph¶i gi÷ nguyªn nh h×nh trªn ®Ó ®Þnh d¹ng l¹i mµu ch÷ theo mµu nÒn cña « ch÷. §ang ë chÕ ®é  chän tÊt c¶  c¸c « TL híng dÉn cña NguyÔn V¨n Th¬ng – [6]
 7. ­ §æ i  m µu  ch÷   theo   m µu  nÒ n   cña   «:  B»ng   thanh   ® Þnh   d¹ng  (For atti )   b¹n   dÔ   dµng  thay   ® æ i m µu  cña   ch÷   theo   m µu  nÒ n  m ng   ( ôc tiªu  l  ® Ó m µ  kh«ng cßn thÊy ch÷ ) H× nh díi  híng dÉn c¸ch ® æ i m µu    ch÷ theo m µu  nªn (ë  vÝ dô nµy) Chän mµu nh­  mµu nÒn TL híng dÉn cña NguyÔn V¨n Th¬ng – [7]
 8. Sau kh i c¸c  ch÷  ® ∙  “b i n m Êt Õ ” ta  gép c¸c  « cï  hµng ngang l¹i  víi   ng nhau: C¸ch ti n  hµnh: Õ ­ chän c¸c « cï  hµng. ng - Vµo thanh Drawing (bÊm tr¸ i chuét vµo Draw…)\ Group ( h×nh dí i ) KÝch vµo ®©y ®Ó  gép c¸c « ®∙  chän Cø nh vËy t a gép t Êt c¶ 07 hµng ngang r i ª ng r Ï . TL híng dÉn cña NguyÔn V¨n Th¬ng – [8]
 9. B© y gi  copp i ngî  trë  l¹i  m « h× nh « ch÷  cò  («  cßn  ch÷ ) ® Ó “che  ê c ® Ëy” nã ® i  (ph¶i ®iÒu chØnh cho trïng khÝt), ta ®îc:   + T¹o ®èi t   îng chøa sè TT t   ¬ng øng víi tõng hµng ngang cña « ch÷   §èi tîng chøa STT cã thÓ lµ c¸c h×ng kh¸c nhau (tuú chän). Theo VD  ®ang lµm, ta t¹o ®èi tîng chøa STT d¹ng Oval.  C¸ch lµm: ­ KÝch vµo biÓu tîng Oval cã ë thanh Drawing råi vÏ lªn Slide: TL híng dÉn cña NguyÔn V¨n Th¬ng – [9]
 10. Oval Sau khi vÏ ta ® : îc H×nh Oval võa vÏ TL híng dÉn cña NguyÔn V¨n Th¬ng – [10]
 11. Ta l¹ i ®Þnh d¹ng mµu nÒn theo ý muèn råi kÝch ph¶i chuét vµo ®ã chän Add Text ®Ó®¸nh sè vµo ®ã. Cuèi cïng Coppi cho ®ñ, söa sè vµo ®iÒu chØnh vÞ trÝ ® ë bªn ph¶i Æt « ch÷ cho t ¬ng øng víi c¸c hµng ngang: (h×nh dí i ) Víi c¸c lµm nh trªn ta cã thÓ t¹o ® c¸c §T ®Ó më hµng ngang: îc (H×nh dí i ) TL híng dÉn cña NguyÔn V¨n Th¬ng – [11]
 12. C¸ c ® t ­î ng ® m èi Ó ë hµng ngang ( kÝ hi Öu M) ® ® c t ¹ o b»ng PP nh­ · ­î +  T¹o ®èi t   îng chøa néi dung c©u hái   Ta dïng Text Box Text Box KÝch vµo biÓu t îng Text Box cã ë thanh Drawing vÏ lªn Slide råi ®¸nh néi dung c©u hái hoÆc gîi ý vµo ®ã: (h×nh dí i ) TL híng dÉn cña NguyÔn V¨n Th¬ng – [12]
 13. Text Box ®Ó gâ  néi dung c©u hái Lu ý: Néi dung c© hái hoÆ gî i ý chØ hi Ö l ªn khi t a kÝch chuét vµo u c n ® t î ng m èi ang STT Cho nª n gâ néi dung c© hái nµo t a t ¹ o ngay l i ª n kÕt gi ÷ chóng. u a 2­ T¹o liªn kÕt cho c¸c ®èi tîng * LK gi÷a Oval víi Text Box chøa néi dung c©u hái (gîi ý):  Chñ tr¬ng thiÕt kÕ ë vÝ dô trªn lµ khi  kÝch vµo ®èi tîng mang STT  th× Text Box sÏ xuÊt hiÖn (®èi tîng chøa néi dung c©u hái hoÆc gîi  ý) §Ó  l  ®î  ® i u ® ã µm c Ò  ta  thao t¸c  nh sau: ­ T¹o  hi u øng xuÊt hi n cho Text Box ( èi tî  chøa néi  Ö Ö ® ng dung c© u hái hoÆ c gîi ý) TL híng dÉn cña NguyÔn V¨n Th¬ng – [13]
 14. KiÓu  hiÖu øng  g¸n cho  §T §èi t­îng chän ®Ó g¸n  hiÖu øng xuÊt hiÖn KÕt qu¶ sau khi g¸n hiÖu øng: - B©y giê ta l i ªn kÕt ví i Oval mang STT 1 TL híng dÉn cña NguyÔn V¨n Th¬ng – [14]
 15. KÝch vµo ® y © KÝch vµo Ti m ng… i KÝch vµo ® y © TL híng dÉn cña NguyÔn V¨n Th¬ng – [15]
 16. KÝch vµo ®©y T×m ®Õn Oval chøa sè 1  (®­îc kÝ hiÖu lµ Oval… :  1) KÝch vµo ®©y ®Ó  chÊp nhËn TL híng dÉn cña NguyÔn V¨n Th¬ng – [16]
 17. Nh vËy, tõ lóc nµy khi t r× chi Õ t a kÝch chuét vµo O nh u val chøa STT 1 t h× néi dung c© hái hoÆ gî i ý sÏ hi Ö ra u c n Tr×nh chiÕu  råi kÝch vµo  ®©y ®Ó kiÓm  tra Néi dung c©u hái (gîi ý)  hµng ngang sè 1 ®ang xuÊt  hiÖn Ví i t hao t ¸c nh t r ªn t a sÏ t ¹ o ® c l i ªn kÕ cho c¸c hµng î t ngang kh¸c: Liªn kÕt gi÷a Oval 2  hµng ngang thø 2 Liªn kÕt gi÷a Oval 3  hµng ngang thø 3 Liªn kÕt gi÷a Oval 4  hµng ngang thø 4 Liªn kÕt gi÷a Oval 5  hµng ngang thø 5 Liªn kÕt gi÷a Oval 6  hµng ngang thø 6 Liªn kÕt gi÷a Oval 7  hµng ngang thø 7    Lu ý:    Khung Text Box chøa néi dung (gîi ý) tiÕp sau, sau khi t¹o  hiÖu øng vµ t¹o liªn kÕt ta nªn ®a trïng khÝt vµo vÞ trÝ  cña c¸c Text Box ®∙ t¹o tríc ®ã. §iÒu ®ã ®ång nghÜa víi  Text Box xuÊt hiÖn råi ph¶i nhêng chç cho c¸c Text Box cha  TL híng dÉn cña NguyÔn V¨n Th¬ng – [17]
 18. xuÊt hi Ön, nªn t a ph¶i g¸n cho m Text Box hi Ö øng m çi u Êt ®. i + Chñ tr êng th iÕt kÕ lµ khi kÝch chuét vµo chÝnh Text Box nã sÏ tù mÊt ®i: C¸ch thao t¸c : - T¹o hiÖu øng mÊt ®i: KiÓu  hiÖu  Text Box sÏ ®­îc g¸n hiÖu øng mÊt  øng ®i Ta ®îc: TL híng dÉn cña NguyÔn V¨n Th¬ng – [18]
 19. ­ T¹o LK lµm cho nã tù mÊt ®i khi kÝch chuét. KÝch vµo  ®©y KÝch vµo  ®©y KÝch vµo  ®©y TL híng dÉn cña NguyÔn V¨n Th¬ng – [19]
 20. §Ó ý trong ng¨n c«ng viÖc ® èi ng  ta  ® ang thao  t¸c  cã kÝ   tî hi u l  Shape 120 (trong  tr êng hî  nµy) Ö µ p Ta sÏ liªn  kÕ t nã víi chÝnh nã (Shape 120) KÝch vµo ®©y Cuèi cïng OK ®Ó chÊp nhËn Tõ ®©y khi tr×nh chiÕu chØ cÇn kÝch chuét trùc tiÕp vµo  Text Box dang xuÊt hiÖn lµ chóng tù mÊt ®i. Tr×nh chiÕu råi  kÝch chuét vµo  ®©y lµ Text Box  nµy tù mÊt ®i TL híng dÉn cña NguyÔn V¨n Th¬ng – [20]
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2