intTypePromotion=1

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH tkxd CADPro

Chia sẻ: Trần Đức Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
345
lượt xem
46
download

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH tkxd CADPro

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Day la bo chuong trinh ho tro "Th.ke kien truc + Th.ke xay dung". Voi phan mem nay, nguoi dung duoc cung cap rat nhieu lenh ho tro trong viec xay dung cac ban ve "Ky thuat - Thi cong". Phan mem co the chay tot trong cac moi truong: AutoCAD 2004 -2008.Voi cac lenh: Ve cua di, cua so, Thong ke thep, Ve dien, cac chi tiet ky thuat trong ket cau, kien truc... Phan mem se giup nguoi dung giam rat nhieu thoi gian trong qua trinh lap ho so thiet ke cung nhu tao ra mot tieu chuan chung cho nhom nguoi dung....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH tkxd CADPro

  1. Höôùng daãn söû duïng Trang 1 HÖÔÙNG DAÃN CAØI ÑAËT CHÖÔNG TRÌNH tkxd CADPro B1: Khoi dong Acad\tools\runs script\CADPro.scr (trong file TKXD30\Cadpro). B2: Khoi dong lai ACAD. B3: De su dung day du con can mot khoa nua. Lieân heä: 0909.376619 F Traàn Hoàng Thoaïi : 0909.376619
  2. Höôùng daãn söû duïng Trang 2 F Traàn Hoàng Thoaïi : 0909.376619
  3. Höôùng daãn söû duïng Trang 3 MAØN HÌNH LAØM VIEÄC CHÍNH CUÛA CHÖÔNG TRÌNH CADPro F Traàn Hoàng Thoaïi : 0909.376619
  4. Höôùng daãn söû duïng Trang 4 HÖÔÙNG DẪN SÖÛ DUÏNG CHÖÔNG TRÌNH CADPro 1. Day la bo chuong trinh ho tro "Th.ke kien truc + Th.ke xay dung". Voi phan mem nay, nguoi dung duoc cung cap rat nhieu lenh ho tro trong viec xay dung cac ban ve "Ky thuat - Thi cong". Phan mem co the chay tot trong cac moi truong: AutoCAD 2004 -2008. 2. Voi cac lenh: Ve cua di, cua so, Thong ke thep, Ve dien, cac chi tiet ky thuat trong ket cau, kien truc... Phan mem se giup nguoi dung giam rat nhieu thoi gian trong qua trinh lap ho so thiet ke cung nhu tao ra mot tieu chuan chung cho nhom nguoi dung. Cac ban ve sau khi hoan thanh se co cung khuon dang, ti le, phong cach... F Traàn Hoàng Thoaïi : 0909.376619
  5. Höôùng daãn söû duïng Trang 5 3. Voi CADPro, nguoi dung duoc cung cap them phan "Thu vien du lieu" - (TVDL) bang hinh anh. Day la bo thu vien nguoi dung co tinh nang linh hoat cao. Nguoi dung co the su dung, thay doi, them moi vao thu vien du lieu mot cach het suc don gian. Thu vien se hien thi chi tiet nhung gi dang co bang lenh "View" truoc khi "Insert". F Traàn Hoàng Thoaïi : 0909.376619
  6. Höôùng daãn söû duïng Trang 6 4. TKXD CADPro duoc bo xung them kha nang thong ke thep voi do chinh xac rat cao. Nguoi dung co the them cac kieu "Hinh dang - Cau kien" moi vao trong danh sach (bang hinh anh) cac chung loai thep thong ke - khong han che so luong. Voi TKXD CADPro, kha nang sua thong ke thep rat hoan thien. Cac thongso thep duoc hien thi de sua doi bang giao dien hoan toan moi cung hinh dang thep se thay doi giup nguoi dung hinh dung tot hon. F Traàn Hoàng Thoaïi : 0909.376619
  7. Höôùng daãn söû duïng Trang 7 F Traàn Hoàng Thoaïi : 0909.376619
  8. Höôùng daãn söû duïng Trang 8 5. TKXD CADPro co the nhan dang duoc nhieu kieu "Fonts" chu tieng Viet dang duoc su dung rong rai. Phan vat lieu (Hatch) duoc bo xung them 30 loai moi (so voi nhung gi nguyen ban AutoCAD da co). 6. Cac tien ich noi tren thich ung hoan toan voi cac phien ban AutoCAD hien co tai Viet nam. THOÂNG TIN VEÀ CHÖÔNG TRÌNH CADPro & TAÙC GIAÛ Tac gia: Ks. Tran Hong Thoai, Nôi coâng taùc: Coâng ty CP Thaåm Ñònh Giaù Ñoàng Nai –DVC. ÑC: 42, CMT8, P. Quang Vinh, Bieân Hoaø, Ñoàng Nai. Tel: 0909376619. Email: Fastcad2007@gmail.com. Tranhongthoai21@yahoo.com Hy vong se nhan duoc y kien dong gop cua cac Ban de CADPro ngay cang hoan thien hon. F Traàn Hoàng Thoaïi : 0909.376619
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2