intTypePromotion=3

Hướng dẫn thực hành Adobe Photoshop Cs4 bằng hình minh họa: Phần 2

Chia sẻ: Le Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:281

0
127
lượt xem
52
download

Hướng dẫn thực hành Adobe Photoshop Cs4 bằng hình minh họa: Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Thực hành Adobe Photoshop Cs4 bằng hình minh họa: Phần 2 gồm nội dung chương 7 đến chương 14 của Tài liệu. Nội dung phần này trình bày cách điều chỉnh màu sắc, làm việc với các lớp, áp dụng các kiểu lớp, áp dụng các bộ lọc, vẽ các hình dạng và các nội dung khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn thực hành Adobe Photoshop Cs4 bằng hình minh họa: Phần 2

 1. Thực h à n h Photoshop CS4 l)hn^ hình ưúnh h ọ a ______________ 245 B ạ n có th ể tin h chỉnh màu sắc trong hình ả n h củ a m ìn h - iàm tố i c h ú n g , làm sáng chúng hoặc lo ạị b ỏ c h ú n g hoàn to àn . C hư ơ n g n à y giới thiệu cảc còng cụ đẽ đ iê u ch ỉn h m àu săc.
 2. 246 Thực h à n h Photoshop CS4 bằng h ìn h m inh họa T h a y ầể\ độ vằ ầộ t ư ơ n ^ p h ẩ n Lệnh B rightness/C on trast cung cấp m ột cách đơn giản để điều chính độ sá n g và độ tối cúa ảnh. Đ ể th a y đ ổ i d ộ s á n g v à đ ộ tư ơ n g p h ả n c ủ a c á c p h ầ n n h ỏ ti'oug ả n h , h ãy sử đ ụ n g cô n g cụ D odge hoặc Burn. N ế u b ạ n tạ o m ộ t v ù n g c h ọ n trước k h i s ử d ụ n g ìệ n h B rig h tn ess/C o n - tr a st, c á c th a y đ ổ i c h ỉ ả n h h ư ở n g đ ến các p ỉx el đ ã ch ọn . Tương tự, n ếu b ạ n c ó m ộ t ả n h n h iề u ỉớ p , th ì c á c đ iề u c h ỉn h c ủ a b ạ n c h ỉ ả n h h ư ớ n g tớ i lớ p đ ă c h ọ n . X em ch ư ơ n g 4 đ ể tạ o m ộ t v u r.g c h ọ n v à ch ư ơ n g 8 đ ể b iế t th ê m ih ô n g tin v ề c á c lớp . Thay âể\ âộ sáng và âộ tương phán 1. N h ấ p lm a g e. 2. Nhấp A d ju stm en ts. 3. N hấp B rig h tn ess/C o n tra st. A ty C' • « ^ ^ U' K' n w»Htm e > o ciỉm 4^
 3. Thực h à n h Photoshop CS4 bằng hình minh họa 247 Hộp thoại Brightness/Contrast xuất hiện vc^i các th a n h trượt được xác lập sang 0. 4. Để h iể n thị các điều chinh của bạn trong của sổ ả n h k h i bạn thưc hiện chúng, h ã y chọn tùy chọn P r e v ie w ([0| thay đổi t h à n h 1^}. 5. N h ấp và rê th a n h trượt Brightness Rê ^ về phía phái đế làm sáng ảnh, hcặc về phía t r á i để làm tối ảnh. • B ạn cùng có thể tàm sáng ánh bằng cách n liặp một số từ 1 đến 100, ho ặc iàm tối ánh nhập một só ám tù' ■ đến - !0 0 . 1 6. N h ấp và rẽ th anh trưọí C o n t r a s t i Rẽ về ph ía phái đê' lăn ^ dộ tương ph án, hoặc vẻ phía trá i đê’ giám độ Lương ph:i l i . Brightne
 4. 248 Thực h à n h Photoshop CS4 b ằn g h ìn h m in h họa Bạn cũng có thể tăng độ tương phản bằng c á c h n h ập m ộ t số từ 1 đến 100, hoặc giảm độ tưđng ph ản bằng c á c h nhập m ột số âm từ -1 đến -lOỎ. 7. N h ấp O K . • i i • y * Photoshop áp dụng các giá trị độ sáng và độ tương phán mới. Lưu ^ Bạn cũng có thể á Ị) dựỉig các diếu chỉnh dộ MÍng I'à độ Uứfi\ịị phản vào một ánh với mộc ỈỚ điều clúnli. Xtnn c/níưỉig 8 dế hiếi t/iéni tliôĩig tiĩi. Ị} ‘ 7~ầỉ ika.st L àm t h ế n à o tô i c ó th ể đ iề u c h ỉn h d ộ tư ơ n g p h ả n c ủ a m ộ t ả n h b ằ n g c á c h tự đ ộn g? N h ẩ p I m a g e L à nhấp A u t o C o n tr a st. < :-í Điều này sẽ chuvến đối các pỉxeỉ sáng n h ấ t trong ả n h th à n h m à u trổììg trong khi các pixp.l tối n h ấ t trong áỉih thành m àu đen. Việc làm cho các độ sáng sáng hơn và cớc độ tối tối hơn sẽ làm tông độ tương ph ả n , điều này có th ế cái thiện diện mạo cúa các á n h chụp bị phơi sáng kém. Trong vi d ụ này bạn có th ể sứ dụiig lện h A u to Contrast đ ể là m nối bật các m àu trong m ột cảnh biển.
 5. Thực h à n h Photoshop ('S4 ban^^ hình miiìn ni.a _________ 249 SÚ dụri0 oông cụ Ood^e và 3um Bạn có th ể sử dụng công cụ Dodge va Burn đê larn sáng hoặc làm tối các vùng cụ th ể của một ánh. D o d g e là m ộ t th u ậ t n gữ trong n h iế p anh m ô tả s ự k h u ế c h tá n á n h sá n g k h i rửa m ộ t p h im âm b ả n . B u r n là m ột th u ật ngữ tr o n g n h iế p ả n h m ô tả sự tập tru n g củ a á n h s á n g k h i rử a m ộ t phim âm bản. C ác c ô n g c ụ n à y là m ột sự th ay th ế ch o lệ n h B r ig h tn e ss/C o n tr a st, nó ản h h ư ở n g đ ế n to à n b ộ ả n h . Đ ể ỉàm sá n g h o ặ c làm tố i to à n b ộ ả n h , h ã y xem phần “Thay đổi đ ộ s á n g và đ ộ tư ơ n g p h ả n ”. S lĨ dụng c á c c ô n ^Doà^e v à cụ B urn S ử d ụ n g c ô n g c ụ D od ge 1. N h ấp công cụ D o d g e { ). 2. N hấp B r u s h ’ ■ 3. N hấp cọ m à b ạ n muốn sử dụng. • Bạn cũ ng có thể chọn dày m àu mà bạn m u ò n ánh hướng vã độ phơi sá n g hay cường độ cúa công cụ. e o T, %. I
 6. 250 Thực h à n h Photoshop CS4 băng h ìn h m in h họa 4. N hấp và rê qua vùng m à b ạ n muôn làm sáng. Photoshop làm sáng vùng đó. Sử d ụ n g cô n g cụ B u rn 1. N h ấp và giữ • .. 2. N hấp cõng cụ B u r n ( Ị ^ ) trong danh sách mới xuất hiện. • Bạn có thê’ chọn cọ, dãy m àu mả bạn m uốn ánh hướng, và độ phơi sán g hay cường đ ộ củ a công cụ. «a / K 1 * « N •te tv H T uge 11 *« ’t 9 ' ±> v «« W rú a x !■«> o
 7. Thực h à n h Photoshop CS4 hằng hình minh họa 251 3. N h ấp và rê qua vùng rnà bạn muốn lam tò i. Photoshop làm tôì vùng đó. c I s. '? r Ì ị I • rH ịi T Ị ỉ / -K •, M e « 10IMAIP* f ‘ k ỉ tk&Ịt L àm t h ế n à o tô i đ ảo ngưỢc m àu sán g v à m à u tố i tr o n g m ộ t ảnh? N /íấp I m a g e A d ju s tm e n ts , rồi Iihấp I n v e r t. Diều này làìn cho á n h trông g iố n g n h ư một pỉúm âm bán. Cóc/?ỉài/ sáng trớ tliănlì m à u tối, và ngược lại. L àm t h ế n à o tô i có th ê bổ su n g thêm c á c b ó n g đ ổ v à o p h ía d ư ớ i m ộ t đ ố i tưỢng? Việc áp d ụ n g cõng cụ B u n i với Raiige được xác ỉộp sang Sliad- OIVS sẽ cung cấp niỏt cách hữu ích đ ể thêm bóng đ ố vào một phiu cứa m ột đối tượng. Tương tự, bạn có th ể sử d ụ n g công cụ Dodge ( * ■) với Range diiợc xác lập saiig High- lights đ ể bổ su n g cúc độ súng VÙQ m ột đối tượng.
 8. 252 Thực h à n h Photoshop CS4 bằng h ìn h m inh họa 5ứ ảụr\ạ Cồn^ cụ 3 ur vằ Sharpen 1 B ạn có th ể làm sắc n é t hoặc làm mờ các vùng cụ thê' của á n h bằng công cụ Blur S h arp en và Blur. Điều n ày cho phép bạn làm nổi bật hoặc làm mc’ các đô’i tượng tron g m ột ảnh. B ạ n c ó th ế là m m ờ h o ặ c ỉà m s ắ c n é t to à n b ộ ảnh b ằ n g c á c h s ử d ụ n g m ộ t t r o n g c á c l ệ n h B ỉu r h o ặ c S h arp en n ằm tr o n g m en u F ilter củ a P h o to sh o p . X em c h ư ơ n g 10 đ ể b iế t th ê m th ô n g tin . Sứ dụng côn^ cụ 3\ur vấ Sharpen S ử d ụ n g c ô n g cụ B ỉu r 1 . N hấp công cụ B l u r (lAl)- 2. N hấp B r u s h l l . 3. Chọn cọ m à b ạ n muốn sử dụng. • Để thay đổi cường đ ộ cù a có n g cụ, hãy n h ập m ột giá trị từ 1% đến 100%. ii Isi n- • v u * ' m- M.'
 9. Thực h à n h Photoshop CS4 bằng hình minh hoa________________ 253 4. N h ấp và rê m ột vùng cùa áĩih- Photoshop làm mờ vùng mà bạn nhấp và r? qua. .J ; S ử d ụ n g c ô n g c ụ Sharpen 1. N hấp và giữ lA . 2. N h ấp công cụ S h a r p e n ( l4J) trong danh sách mới xuất hiện. • Bạn có thể nhập một giá trị tử 1% đến 100% để x ác lập cường độ c ủ a c õ n g cụ. ^ Imn * 9^ i M a* KISU • * ^ P IS !• '•> **“ ' * *' *M . # . 'V * ... - *•••/'■ ■' n > iC ^
 10. 25^_________________Thực h à n h Photoshop CS4 b ăn g h ìn h m in h họa 3. N h âp và rê m ột vùng của ảnh. Photoshop làm sắc n é t vùng cua ả n h m à b ạ n n h ấ p và rê qua nó. tei ^ ị V kỉ tk ự t L àm th ế n à o tô i s ử d ụ n g cô n g cụ S m u d g e? C ông cụ S n iu d g e í l . ^ ) mô 'K í/ phóng việc rê ngón tay qua sơn % ướt, dịch chuyến cúc tnàu uà .V là m m ờ á n h cứa bạn. í* 1. N h ấp và giữ lA). 2. N hấp 1 . B ạn có th ể điều chỉnh kích cỡ cọ và cường độ của công cụ trong than h options. 3. N hấp và rê qua m ột vùng của á n h đê’ làm n h e m nhuôc nó.
 11. Thực h à n h Photoshop CS4 bằng hìp.li niinh h c a _ ___________ 255 Điều chỉnh các cấp âô B ạn có th ể sứ dụng lệnh LovpIs < tii.h c h i n h % sáng, sắc độ trung !(■ bình hay bóng đố trong niỏl ;ừ)h. M ặ c đ ù k h ó s ử d ụ n g , n h ư n g !ộnh L e v e ls c h o p h é p k iể m so á t qua
 12. 256 Thực h à n h Photoshop CS4 bàng h ìn h m inh họa Hộp th o ại Levels x uất hiện. Pr%set: Deíâult OK Cancel ^hanrel: Ịrìơ L iA e^eỉs: Au to 255 4. Bê hiển thị các diều chỉnh của bạn trong cứa sổ ản h khi bạn thực hiện chúng, hày chọn tùy chọn Preview ( [ÕI th a v đôi th à n h ). Bạn có th ể sử dụng các th a n h trượt Input đế điều ch ín h độ sáng, • sắc độ tru n g bình và độ nôi bật. 5. N hấp và rê s về phía phái để ỉàm tối các bóng đô tâ n g độ tương phản. 6. N hấp và rê phía trá i đê’ làm sáng các vùng sá n g của á n h và tă n g độ tương phán. 7. N hấp và rê t h a n h ® đế điều chinh sắc độ tru n g bình của ảnh. Bạn có th ế sử dụng các l 11 í V làm tồi ánh. 8. N hấp và rê 0 về phía phải để làm sá n g ảnh . 9. N hấp và rê o về phía © --- — ^ ỉ Á oc trá i đế làm tò” ảnh. i 10. N hấp OK.
 13. Thực h à n h Photoshop Cl 4 bằnị; hinl^ m ình hoa S 257 Photoshop thực hiện việc điều ^:lunh độ sáng và độ tương phản cho ảnh. ■. ' l ! ■ .T * /,. *■ . "*** '* ’ Bạn cúng ai i/iếá|! cưc tíi(’n c/uh/i Viio rnợl íiỉi/i V('fi T n ộ t lớỊ) diếu chính. 'X eìii c/uứt)ig 8 dể biêi t/unii í/iõ)iíỉ [in. T íỉ t k ự t L àm t h ế n à o t ô i đ iề u ch ỉn h cá c cấp độ s á iig c ủ a m ộ t ả n h m ộ t c á c h tự đ ộn g? N h ấ p I m a g e uà sau đó nhấp A u to Tone. Điều này chuycìi đổi các pixii sáng n h ấ t trong ả n h thành màu trổng I>à các pixeỉ tối nhờt irong ánh th à n h m à u đen. L ện h 'này tưaiig tự * I*' vởi lệ n h A u to Contrast và có thế nhanh chóng cải thiện độ tươìigphán của m ộ t ả n h chụp quá kồm. Troiig vi d ụ này, ỉệnh A u to Ton.e ỉảm cho các m à u trong bức ánh chụp này trở nên rõ ràng hơn.
 14. 258 Thực h à n h Photoshop CS4 bàng hình m inh họa 9iều chỉnh eắc âồ và độ bẫo hòa B ạn có th ể điều chỉnh sắc độ dế dịch chuyển các m àu th à n h p h ầ n của m ột ánh , Bạn có thế’ th a y đổi độ bảo hòa đê’ điều chỉnh cường độ màu trong m ột ảnh. N ếu b ạ n tạ o m ộ t v ù n g c h ọ n - ----- - - trư ớ c k h i th ự c h iệ n lệ n h H u e /S a tu r a tỉo n , th i c h ỉ có c á c p ỉx e ỉ đưỢc ch ọ n b ị ả n h ' h ư ở n g . T ư ơ n g tự , n ế u b ạ n có m ộ t ả n h n h iề u lớ p , c á c đ iề u ch ỉn h c ủ a b ạ n ch ỉ ả n h h ư ở n g đ ế n lớ p đưỢc c h ọ n . X em ch ư ơ n g 4 đ ế tạ o m ộ t v ù n g ch ọ n , v à ch ư ơ n g 8 đ ể b iế t th ê m th ô n g tin v ề c á c ỉớp. 'SẢtỮRATÍON Điều chỉnh eắc độ và độ bảo hòa. 1. N hấp Im a g e . 2. N hấp A d ju s tm e n ts . 3. Nhấp H u e/S atu ration . ♦ «* • im • ««4 ' c Ỡ 1 I* . ^ 1 »«|«««|«
 15. Thực h à n h Photoshop (’S4 b^ing hình minh họa 259 Hộp thoại Huc/Saturation xuất hiện. M ã Hi>*' o L h ộ? f?tn< . ^ ' l ỵ r T ĩệ B. - . iui . iu m i 0 4. Đế hiến thị các điổu chinh cúa bạn trong cứa sô á n h khi b ạ n thực hiện chúng, h ã y chọn tùy chọn P r e v ie w I [□] th a y đổi th à n h ^ ) . 5. N h ấp và rê th a n h trượt H ue ( [ ^ ) đế dịch chuyển các m àu trong ánh. Việc rê ^ về phía trái hoặc phải sẽ làm dịch chuyên các màu theo các cách khác và đôi khi kỳ quặc. 6. N hấp và rê th a n h trượt S a t u r a t io n I [iJ )- Hê lijJ về phía phái hoậc vồ phía trái đó tàng hoặc giám cường độ m àu cùa á n h m ột cách tương ứng. • C họn tù y ch ọ n C o ỉo m e ( H th a y đổi Ihàrih p ]) giám b â o h òa và bố sung m ột m àu đơn. Bạn có tlìế điều chinh m àu sắc vời các thanh trượt. m 7. N h ấpO K , SỉỉU đtlLKi L '^ tỆ ÌP V W
 16. 260 Thực h à n h Photoshop CS4 b àng h ìn h m in h họa mỹ’ ! v\ ' ? ‘A \ % ,t w w * ►< Photoshop thực h iệ n việc điều chỉnh màu cho ảnh. Lưu f Bạn c ũ n g có t h ể á p d ụ n g cá c đ iề u c h ín h v ể sắ c d ộ v à d ộ b ẩ o h ó a v à o m ộ t ả n h v ớ i một lớ p đ iề u clủiih. X e m ch ư ơ n g 8 đ ể biết tliê m th ô n g ciìi. T k i ẾÁtỉẾ P h o to sh o p đ iề u c h ỉn h c á c s ắ c đ ộ c ủ a ả n h n h ư t h ế n à o ? Khi bạn điều chỉnh các sắc độ của m ột á n h trong Photoshop, m àu sắc của nó dịch chuyến theo vị trí của ch úng trên bánh xe màu. B ánh xe m àu là m ột cách trình bày bàng hình ản h tất cả các m à u trong p h ổ m àu có t h ể n h ìn th ấ y được. Việc điều chỉnh dương tinh sẽ dịch chuyển màu theo hướng ngược chiều kim đồng hồ; thực hiện điều chỉnh â m tín h sẽ dịch chuyển m à u theo hướng cù ng chiều k im đồng hồ.
 17. Thực h à n h Photoshop CS4 bằn.iỊ lìình minii họM_________________261 L ện h H u e /S a tu r a tio n Cíii thi(‘n cá c b ứ c ảnhi c h ụ p k ỹ th u ậ t số^ c ủ a tô i n h ư t h ế nào? Việc tă n g âộ bão hòa ro the c ú th iện các bức ả n h chiiỊ) cỏ niau sắc xu ất hiện m ờ dân. Việc iiuig dộ bảo hòa từ 10 đểu 20 diani thường đ ủ đ ể cải thiện màu sắc m à kh ông là m cho chúng trông có vé sáiig m ộ t cách kììóìig tự nhiên.
 18. 262 Thực h àn h Photoshop CS4 bằng h'mh m in h họa Côr\ạ cụ sponge Bạn có th ể sử dụng công cụ sponge đê điều chỉnh độ bão hòa m àu sắc hay cường độ m àu cùa m ột vùng cụ thê tro ng ánh. Điều n ày có th ế làm nổi bật các m àu ớ những vùng mờ của án h , hoặc làm mờ các màu sắc ở các vùng quá sáng. 5Ơ (dụn^ côri0 cụ ôponge G iả m đ ộ b ả o h ò a 1. N h ấp và giữ 2. N h ấp công cụ S p o n g e ( ^ ) tro ng danh sách mới xuất hiện. 3. N hấp B r u s h l J và chọn cọ m à b ạ n muốn dùng. • I, V )(S > . 1 t . . . e * V •;• • • ■ , Ị-r4l ÌY - ẻ . V . J . « o $ ò ’ o 'ú : ' > ! I. rs C « I 'ỉ
 19. Thực h à n h Photoshop (,'S t h ằ iìK hinli in in ii h ọH _________________263 4. N h ấp ở d ày và chon D csíỉlu rato . 5. N h ấp và rô chuột I • . I đi'' độ !';in hòíi (/ủa m ột vùng ảnh. o s «.Q í 1 - 5 » f * ‘ ' ....... iBiìgriìK s x t r * 'Ì & V T| :. f _J ^ I i . < ( T á n g độ b ã o h ò a 1. Thực h iệ n các bước từ 1 đtMi 3 ớ trang ưưởc. • D n 1 Vi ' \ 4 % % .\ >i■ . : V . > , ỉ! j T -] k. ị ) •1 ' A i 11 rs r '* »
 20. 264 Thực h à n h Photoshop CS4 bàng h ìn h m inh họa 3. N hấp và rê qua ((Q) m ột vùiig anh. Photoshop tă n g độ băo hòa rù a vung ản h dó, • Bạn có thể điều chỉnh cư ờna độ củ a cô ng cụ Sponge b ằn g cá c h n h ậ p m ộ t xác ìập Flow mới~từ 1% đến 100%. - ' 1Ị ị\\ A ' ỳ : •^.1 ị:ị •i < • % • » TU* t k ự t Làm t h ế n à o tô i có th ể d ễ d à n g c h u y ể n đ ổỉ m ộ t ản h m à u th ả n h m ộ t ả n h th a n g đ ộ xám ? 1. N h ấ o lm a g ẻ . 2. Nhấp A d ju stm en ts. ọ e 3. Nhấp B e sa tu r a te . • Photoshop xác lập giá trị bảo h òa củ a ảnh sang 0, chuyển đổi nổ m ột cách hiệu quả sang m ộ t ảnh thang độ xám . Để có thêm sự điều khiểiì đối với việc chuyển đối cua bạn, hãy xem phần “ Chuyển đổi sang ản/i đen trđng".

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản