intTypePromotion=1

Kế hoạch 53/KH-UBND năm 2013

Chia sẻ: Nguyen Quan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
31
lượt xem
0
download

Kế hoạch 53/KH-UBND năm 2013

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kế hoạch 53/KH-UBND năm 2013 triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư do tỉnh Tuyên Quang ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế hoạch 53/KH-UBND năm 2013

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH TUYÊN QUANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- --------------- Số: 53/KH-UBND Tuyên Quang, ngày 30 tháng 7 năm 2013 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT LUẬT SƯ Căn cứ Quyết định số 734/QĐ-BTP ngày 03/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư. Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư trên địa bàn tỉnh; cụ thể như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư cho cán bộ và nhân dân; bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ cho luật sư; quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư; phát triển đội ngũ luật sư đáp ứng nhu cầu của tổ chức và công dân trong việc sử dụng dịch vụ pháp lý của luật sư. Xác định cụ thể nội dung công việc; thời hạn hoàn thành; trách nhiệm thực hiện, phối hợp thực hiện của cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư. II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 1. Tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư bằng các hình thức phù hợp với từng đối tượng - Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp. - Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các cơ quan, tổ chức có liên quan. - Thời gian thực hiện: Hàng năm. 2. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ cho đội ngũ luật sư - Cơ quan thực hiện: Đoàn Luật sư tỉnh. - Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; các cơ quan, tổ chức có liên quan. - Thời gian thực hiện: Hàng năm. 3. Nâng cao vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư 3.1. Rà soát sửa đổi, bổ sung các văn bản của Đoàn Luật sư phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư - Cơ quan chủ trì: Đoàn Luật sư tỉnh. - Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; các cơ quan, tổ chức có liên quan. - Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2014. 3.2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về tập sự hành nghề luật sư - Cơ quan chủ trì: Đoàn Luật sư tỉnh. - Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; các cơ quan, tổ chức có liên quan. - Thời gian thực hiện: Hàng năm.
  2. 3.3. Thanh tra, kiểm tra về tổ chức luật sư và hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền và quy định của pháp luật - Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp. - Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư tỉnh; các cơ quan, tổ chức có liên quan. - Thời gian thực hiện: Hàng năm. III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Các cơ quan, tổ chức có liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm thực hiện và phối hợp thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí. 2. Giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp theo quy định./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KT. CHỦ TỊCH Nơi nhận: PHÓ CHỦ TỊCH - Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; - UBND các huyện, thành phố; - Chánh, Phó CVP UBND tỉnh; - Lưu VT, NC. (Hà-65) Vũ Thị Bích Việt

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản