intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Kết quả nghiên cứu tật khúc xạ học đường tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chia sẻ: Quanghai Quanghai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

380
lượt xem
67
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tật khúc xạ trong học sinh đã từ lâu là mối quan tâm của ngành nhãn khoa nói riêng, ngành giáo dục và phụ huynh nói chung. Tỉ lệ tật khúc xạ tăng lên như ở Hà Nội năm 1998 tăng gấp 8,69 lần ở cấp I, tăng gấp 4,07 lần ở cấp II và 2,9 lần ở cấp III so với năm 1994 (13). Riêng ở TP HCM năm 1994, tỉ lệ tật khúc xạ cấp II là 9,75%, cấp III là 18,64% nhưng đến năm 1998 cấp II tăng lên gấp 3,5 lần (34,53%) và cấp III tăng gần......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kết quả nghiên cứu tật khúc xạ học đường tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

  1. Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 8 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2004 Nghieân cöùu Y hoïc KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU TAÄT KHUÙC XAÏ HOÏC ÑÖÔØNG TAÏI QUAÄN TAÂN BÌNH, THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH, VIEÄT NAM Leâ Minh Thoâng*, Traàn Thò Phöông Thu*, Ngoâ Thò Thuùy Phöôïng * TOÙM TAÉT Muïc ñích: Ñaùnh giaù tæ leä TKX vaø toån haïi thò löïc ôû treû löùa tuoåi ñi hoïc ôû quaän Taân Bình, TP HCM. Thieát keá: Nghieân cöùu tieàn cöùu, caét ngang. Phöông phaùp: Choïn ngaåu nhieân cuïm theo tröôøng ñeå xaùc ñònh treû töø 5- 15 tuoåi. Treû ôû 6 cuïm ñöôïc choïn khaùm töø 16 tröôøng ôû quaän Taân Bình, TP HCM,Vieät Nam.Ño thò löïc, soi boùng ñoàng töû coù lieät ñieàu tieát, ño khuùc xaï töï ñoäng coù lieät ñieàu tieát, ñ1nh giaù baùn phaàn tröôùc vaø vaän nhaûn ñöïôc thöïc hieän töø thaùng 08 naêm 2002 ñeán thaùng 06 naêm 2003. Keát quaû: Vôùi 3617 hoïc sinh ñaàu caáp I, II, III töø 16 tröôøng ñöôïc leân danh saùch vaø 3427 hoïc sinh ñöôïc khaùm(94,34%). Tæ leä chung cuûa taät khuùc xaï laø 24,8%, caän thò (≤ -0.5D) laø 19,43%, vieãn thò (≥ + 2.0D)laø 5,36%; tæ leä caän thò ôû nam laø 16,93%, nöõ laø 21, 88%. Keát luaän: Taàn xuaát caän thò ôû löùa tuoåi ñi hoïc ô’ quaän Taân Bình raát cao. Phaàn lôùn coù theå chænh kính cho thò löïctoát. Caàn coù nhöõng nghieân cöùu theâm ñeå xaùc ñònh tæ leä caän thò treân toaøn nöôùc. SUMMARY REFRACTIVE ERROR STUDY IN SCHOOL-AGE CHILDREN : RESULTS FROM TAÂN BÌNH DISTRICT, HCMC,VIEÄT NAM Le Minh Thong, Tran Thi Phuong Thu, Ngo Thi Thuy Phuong * Y Hoïc TP. Ho Chi Minh* Vol. 8 * Supplement of No 1 * 2004: 174 – 181 Purpose: To assess the prevalence of refractive error and vision impairment in school-age children in the Taân Bình district, Hoà Chí Minh, Vieät Nam. Design: A longitudinal cohort study. Methods: Random selection of school based clusters was used to identify a sample of children 5 to 15 years of age. School children in the 6 selected clusters were enumerated through 16 schools of Taân Bình district, Hoà Chí Minh city, Vieät Nam for examination. Visual acuity mesurements, cycloplegic retinoscopy, cycloplegic autorefraction, ocular motility evaluation anterior segment were done from August 2002 through June 2003. Results: A total of 3617 school children class 1, 6, 10 from 16 schools were enumerated and 3427 school children (94,34%) were examined. The mean of prevalence of refractive error was 24,8%, myopia (≤- 0,5D) was 19,43%, hyperopia (≥+2.0D) was 5,36% ; myopia incidence for male was 16,93%, for female was 21,88%. Conclusions: The prevalence of refractive error is very high in school-age in Taân Bình. Most of it was correctable refractive error. Further studies are needed to determine whether the prevalence of myopia in country. * Boä moân Maét - Ñaïi Hoïc Y Döôïc TP. Hoà Chí Minh 174 Chuyeân ñeà Tai Muõi Hoïng – Maét
  2. Nghieân cöùu Y hoïc Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 8 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2004 ÑAËT VAÁN ÑEÀ Phaân tích tình hình aùnh saùng vaø baøn gheá taïi caùc tröôøng phoå thoâng quaän Taân Bình. Taät khuùc xaï trong hoïc sinh ñaõ töø laâu laø moái quan taâm cuûa ngaønh nhaõn khoa noùi rieâng, ngaønh giaùo duïc ÑOÁI TÖÔÏNG-PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU vaø phuï huynh noùi chung. Tæ leä taät khuùc xaï taêng leân Nghieân cöùu tieàn cöùu, moâ taû caét ngang tìm tæ leä nhö ôû Haø Noäi naêm 1998 taêng gaáp 8,69 laàn ôû caáp I, beänh hieän haønh. taêng gaáp 4,07 laàn ôû caáp II vaø 2,9 laàn ôû caáp III so vôùi Daân soá ñích laø hoïc sinh caùc lôùp ñaàu caáp: khoái lôùp naêm 1994 (13). 1 (6 tuoåi), lôùp 6 (11 tuoåi), lôùp 10 (16 tuoåi) taïi quaän Rieâng ôû TP HCM naêm 1994, tæ leä taät khuùc xaï caáp Taân Bình. II laø 9,75%, caáp III laø 18,64% nhöng ñeán naêm 1998 Daân soá nghieân cöùu: hoïc sinh trong caùc cuïm caáp II taêng leân gaáp 3,5 laàn (34,53%) vaø caáp III taêng nghieân cöùu ñöôïc choïn ngaãu nhieân vôùi cô hoäi nhö gaàn gaáp 2 laàn (26,87%) (6) nhau töø taát caû caùc tröôøng phoå thoâng taïi quaän Taân - Moät soá nhaø khoa hoïc hieän nay ñang nghieân cöùu Bình. nguyeân nhaân gaây caän thò tuoåi thô ñeå ngaên chaën ngay Phöông phaùp choïn maãu theo cuïm keát hôïp theo töø ñaàu vì vieäc gia taêng nhanh choùng taàn suaát caän thò taàng. hoïc ñöôøng. - Soá cuïm = côû maãu / kích thöôùc cuïm =385 / Do ñoù caàn thieát nghieân cöùu taàn suaát caän thò cuûa 70=5,5(khoaûng 06 cuïm). coäng ñoàng vaø caùc phöông phaùp ño khuùc xaï cho keát quaû chính xaùc. - Côû maãu cuoái cuøng = 385 x 6 = 2310. Vì vaäy chuùng toâi nghieân cöùu dòch teã hoïc taàn suaát Tieâu chuaån loaïi tröø: Hoïc sinh bò giaûm TL khoâng caän thò moät soá tröôøng hoïc phoå thoâng taïi quaän Taân do TKX, maø do caùc beänh lyù maét. Bình vaø vaøi yeáu toá lieân quan ñeå tìm ra aûnh höôûng cuûa Caùc bieán soá nghieân cöùu bao goàm moâi tröôøng, sinh hoaït vôùi taät caän thò. Qua ñoù tìm giaûi Ñoä khuùc xaï caàu töông ñöông (SE) qua soi boùng phaùp taùc ñoäng ñeå giaûm taàn suaát caän thò, bieán chöùng ñoàng töû (coù lieät ñieàu tieát) hoaëc ñoä khuùc xaï caàu töông do caän thò gaây ra, taïo ñieàu kieän toát cho hoïc taäp. ñöông ño baèng maùy töï ñoäng. (coù lieät ñieàu tieát) vôùi SE Hieän nay Sôû y teá coù chöông trình ñieàu tra taät Truï ñöôïc tính baèng coâng thöùc : Caàu + khuùc xaï hoïc ñöôøng cuûa TPHCM ñeå coù soá lieäu phuïc vuï 2 cho coâng taùc chaêm soùc maét, theo doõi vaø can thieäp laâm Nguyeân nhaân giaûm thò löïc: taät khuùc xaï, ñuïc giaùc saøng. maïc do maét hoät, ñuïc giaùc maïc do nguyeân nhaân khaùc, MUÏC TIEÂU NGHIEÂN CÖÙU nhöôïc thò do leù, baát ñoàng khuùc xaï, 2 maét vieãn thò töø > + 6.0D, ñuïc thuûy tinh theå, beänh lyù voõng maïc vaø Muïc tieâu toång quaùt nguyeân nhaân khaùc. Khaûo saùt taät khuùc xaï ôû hoïc sinh ñaàu caáp bao goàm Caùc phöông phaùp ñaùnh giaù khuùc xaï lôùp 1, lôùp 6, lôùp 10 taïi caùc tröôøng phoå thoâng noäi - Chuû quan nhö kính Loã, hoäp kính vôùi phöông ngoaïi thaønh quaän Taân Bình naêm hoïc 2002- 2003. phaùp Donders cho ñeán khi ñaït ñöôïc thò löïc toái ña (chæ Muïc tieâu chuyeân bieät cho ñoä khuùc xaï laâm saøng), vôùi baûng chöõ E Phaân tích tình hình vaø tæ leä caän thò, vieãn thò (Armaignac). (theo ñoä caàu töông ñöông) ôû hoïc sinh 3 caáp theo giôùi, Khaùch quan: Soi boùng ñoàng töû (Skiascopie) vaø ño tuoåi, ñòa baøn. maùy khuùc xaï keá töï ñoäng. So saùnh 2 phöông phaùp ño KXTÑSLÑT vaø Xöû lyù vaø phaân tích soá lieäu SPSS 11.5 for Window. SBÑTSLÑT. Thôøi gian thöïc hieän: töø thaùng 8/2002- 6/2003 Chuyeân ñeà Tai Muõi Hoïng – Maét 175
  3. Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 8 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2004 Nghieân cöùu Y hoïc Phöông tieän nghieân cöùu: Phaân tích. - Beänh vieän maét trang bò goàm: - Tæ leä caän thò ôû nam vaø nöõ: nam (16,93%) vaø nöõ Maùy ño khuùc xaï töï ñoäng (2), lensmeter (1), boä (21,88%) khaùc bieät coù yù nghóa thoáng keâ (P < 0,001). kính ño maét (2), baûng ñeøn thò löïc (4), ñeøn soi ñaùy maét - Tæ leä vieãn thò ôû nam vaø nöõ: nam (0,06%) vaø nöõ (2), ñeøn soi boùng ñoàng töû (1), ñeøn pin (3), thuoác nhoû (0,047%) khaùc bieät khoâng coù yù nghóa thoáng keâ (P > maét cyclogyl, pilocarpine, khaên giaáy, kim gim... Böôùm 0,05). Ñoä caän trung bình ôû nam vaø nöõ khaùc bieät tuyeân truyeàn khoâng coù yù nghóa thoáng keâ (P > 0,05). KEÁT QUAÛ Baûng 3.5 : Taàn xuaát taät khuùc xaï (ñoä caàu töông ñöông)ï cuûa caùc caáp Toång soá HS 3.427 ñöôïc khaùm kieåm tra TL, ño Caáp Soá HS khaùm Taät khuùc xaï Chính thò ñaïc caùc soá lieäu theo maãu ñöôïc thieát keá saün. I 1554 258 (16,6%) 1296 (83,4%) Bieåu ñoà 1: Tæ leä HS ñöôïc khaùm phaân theo giôùi tính vaø II 1228 366 (29,8%) 862 (70,2%) caáp hoïc III 645 226 (35,1%) 419 (64,9%) TC 3427 850 (24,8%) 2577 (75,2%) 100 98.4 98.2 95.1 95.4 Phaân tích : 95 - Tæ leä TKX noùi chung ôû 3 caáp khaùc bieät coù yù nghóa 90.1 90 (P < 0,001). Tæ leä TKX taêng daàn töø caáp I leân caáp II vaø nam 84.9 caáp III (16,6% - 29,8% - 35,1% töông öùng) 85 nöõ Baûng 3.6: Tyû leä maéc TKX caùc caáp (%): 80 75 30 28.33 caáp I caáp II caáp III 19.43 20 Nhaän xeùt: 10 caä n 10 6.56 5.36 vieã n 3617 HS leân danh saùch coù 3427 HS ñöôïc khaùm 1.46 ñaït tæ leä 94,35%. 0 caá p I caá p II caá p III So saùnh tæ leä HS nam nöõ ñöôïc khaùm ôû töøng caáp nhaän thaáy ñeàu ñaït tæ leä treân 95% ngoaïi tröø nam ôû caáp Phaân tích : III. - Caän thò taêng daàn theo caáp hoïckhaùc bieät coù yù - Tæ leä HS caû 3 caáp: caáp I 95,27% (1554), caáp II nghóa thoáng keâ (P < 0,001). 98,31% (1228), caáp III 87,51% (645) nhaän thaáy caáp I, caáp II ñeàu ñaït tæ leä treân 90% ngoaïi tröø caáp III. - Söï khaùc bieät veà tæ leä vieãn thò coù yù nghóa laâm saøng vaø khaùc bieät coù yù nghóa thoáng keâ (P < 0,001). Baûng 3.4: Taàn xuaát töøng loaïi TKX phaân boá theo caáp Tuy nhieân giöõa caáp II vaø caáp III khaùc bieät khoâng yù hoïc vaø giôùi tính nghóa thoáng keâ (P > 0,005). Nam Nöõ Caáp Caän Vieãn chung Caän Vieãn chung Baûng 3.7. TKX giöõa caùc tröôøng noäi (chuyeân) – ngoaïi 50 89 139 52 67 119 thaønh (khoâng chuyeân) I (6,57%) (10,81%) (8,9%) (7,11%) (10,91%) (7,6%) Noäi thaønh Ngoaïi thaønh 136 10 146 212 220 Tröôøng n % Tröôøng N % II 8 (1,1%) (24,46%) (1,79%) (11,8%) (31,54%) (18,0%) Ñaëng Traàn 101 104 115 7 122 Lyù Thöôøng Kieät 68 30,76 62 27,31 III 3 (0,9%) Coân (33,0%) (16,1%) (34,95%) (2,12%) (18,9%) Phan Boäi 287 102 389 379 82 461 Ngoâ Só Lieân 96 49,74 33 16,41 TC Chaâu (16,93%) (6,01%) (11,3%) (21,88%) (4,73%) (13,4%) 176 Chuyeân ñeà Tai Muõi Hoïng – Maét
  4. Nghieân cöùu Y hoïc Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 8 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2004 Noäi thaønh Ngoaïi thaønh chuaån veà chieàu cao baøn gheá so vôùi chieàu cao trung Tröôøng n % Tröôøng N % bình cuûa hoïc sinh. Nguyeãn Gia Voõ Thaønh 71 34,29 36 20,11 - Só soá hoïc sinh trong lôùp quaù cao vì theá coù nhöõng Thieàu Trang Chung 235 37,84 Chung 131 21,58 hoïc sinh ngoài raát xa baûng. Phaân tích : BAØN LUAÄN - TKX chung cuûa noäi thaønh 37,84%, vaø ngoaïi Veà côõ maãu töông ñoái lôùn, ñieån hình, ñuû ñaïi dieän thaønh 21,58%, khaùc bieät coù yù nghóa thoáng keâ (P < cho daân soá cuûa quaän. 0,001). Chuùng toâi choïn maãu hoïc sinh caùc tröôøng phoå Baûng 3.9 : Tình hình thò löïc tröôùc vaø sau khi chænh thoâng quaän Taân Bình ñeå tieän vieäc so saùnh. kính Chöa chænh kính Vôùi kính ñang ñeo * Nöôùc ngoaøi Thò löïc N % N % + Mexico (1999): ñoái töôïng laø hoïc sinh löùa tuoåi ≥ 9/10 2671 77,93 428 75,48 12 – 13t. (14) > 6/10 - ≤ 253 7,39 100 17,64 + Australia: ñoái töôïng soá daân töø 40-80t noäi ngoaïi 8/10 > 4/10 - ≤ thaønh. (17) 155 4,52 26 4,58 6/10 ≥ 2/10 – + Gopal P. Pokharel nghieân cöùu taät khuùc xaï vaø söï 222 6,48 8 1,41 ≤ 4/10 toån haïi thò löïc ôû treû löùa tuoåi ñi hoïc vuøng Mechi ñoâng ≤ 1/10 126 3,68 5 0,89 Nepal choïn ngaãu nhieân cuïm theo laøng ñeå xaùc ñònh TC 3427 100 567 100 maãu treû 5 - 15 tuoåi(15) Phaân tích: + Jialiang Zhao (Trung quoác) choïn maãu treû 5 - - Trong soá 756 hoïc sinh coù TL chöa chænh kính 15 tuoåi(16) - 0.5D SE, vaø vieãn thò 9/10), soá coøn laïi ñeo kính chöa ñaït TL (
  5. Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 8 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2004 Nghieân cöùu Y hoïc vieãn thò nam ôû 3 caáp laø 0,06%, nöõ laø 0,047% khoâng 21,58%, söï khaùc bieät naøy coù yù nghóa (P < 0,001), so coù yù nghóa. saùnh vôùi tæ leä taät khuùc xaï noäi – ngoaïi thaønh Haø Noäi Caän thò laø taät khuùc xaï chuû yeáu, vôùi tyû leä taêng daàn 1999 vôùi noäi thaønh laø 31,95% vaø ngoaïi thaønh laø töø 6 tuoåi caû nam laãn nöõ, nöõ (21.88%) nhieàu hôn nam 11,75%(13). (16.93%) coù yù nghóa thoáng keâ. Töông töï keát quaû Qua ñoù chuùng toâi nhaän thaáy coù söï lieân quan ñeán nghieân cöùu cuûa Trung Quoác 1999, caän thò
  6. Nghieân cöùu Y hoïc Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 8 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2004 (22,06%). Tæ leä maéc TKX laø 20,71% (710/ 3427) döïa Tình hình aùnh saùng vaøo thò löïc chöa chænh kính 9/10. Tuy nhieân phöông phaùp ño khuùc xaï töï ñoäng Bình ñaõ ñöôïc trang bò ñuû ñoä saùng (> 100 Lux) naêm lieät ñieàu tieát (KXTÑLÑT) baèng chæ soá caàu töông 2002. ñöông (SE) tæ leä taät khuùc xaï laø 24,80%. Thò löïc khoâng chænh kính ñöôïc ñaùnh giaù tröôùc lieät ñieàu Tình hình baøn gheá tieát, nhieàu treû vieãn thò coù theå thò löïc bình thöôøng Baûng quy caùch chieàu cao baøn gheá (quy ñònh cuûa boä nhôø ñieàu tieát ngöôïc laïi maét chính thò coù thò löïc giaùo duïc) giaûm nhöng coù theå ñieàu chænh ñöôïc taïo ra hieäu caáp khoái chieàu cao chieàu cao hieäu soá chieàu cao öùng caân baèng, chuùng goùp phaàn vaøo tæ leä thò löïc lôùp baøn gheá baøn gheá hs töông öùng (cm) (cm) (cm) (cm) nhöng khoâng goùp phaàn vaøo tæ leä taät khuùc xaï ño tröïc I Moät 50 - 55 30 – 33 20 – 22 120 -129 tieáp sau lieät ñieàu tieát, söï sai bieät keát quaû cuûa hai tæ II Saùu 61 - 69 38 – 44 23 – 25 130 – 139 leä naøy coù theå giaûm ñi nhôø vaøo vieäc keùo roäng III Möôøi 74 46 28 > 154 ngöôõng ñoä khuùc xaï ñeå xaùc ñònh caän vaø vieãn thò. Soá lieäu chieàu cao baøn gheá ñaõ ño ñaïc taïi caùc So saùnh 2 phöông phaùp SBÑSLÑT vaø tröôøng ñöôïc nghieân cöùu (baûng 3.13). KXTÑSLÑT chieàu cao chieàu cao chieàu cao hieäu soá Cho thaáy 2 phöông phaùp SBÑSLÑT vaø teân tröôøng tb hoïc STT baøn gheá baøn gheá KXTÑSLÑT ñaõ bieåu hieän gía trò ñaùng tin caäy ngang sinh (cm) (cm) (cm) (cm) nhau trong vieäc so saùnh giöõa hai phöông phaùp naøy ôû CAÁP I 335 ca ñaàu tieân, soi boùng ñoàng töû coù lieät ñieàu tieát vaø 1 N - Khuyeán 70,34 42,4 27,94 khuùc xaï töï ñoäng coù lieät ñieàu tieát cho thaáy söï khaùc bieät 2 P - C- Trinh 72,67 41,67 31,0 115 – khoâng coù yù nghóa (p > 0,005) vì theá chuùng toâi quyeát 3 T - S - Nhaát 70,5 42 28,50 125 ñònh chæ duøng moät phöông phaùp ño khuùc xaï töï ñoäng 4 H - V - Thuï 71 41,5 30,5 CAÁP II coù lieät ñieàu tieát cho cuoäc khaûo saùt naøy (ñieàu naøy cuõng 5 V-T- Trang 75,25 42,75 33,50 ñöôïc ghi nhaän bôûi nghieân cöùu cuûa baùc só Phan Hoàng 6 P - B - Chaâu 76,36 43,36 33,0 130 – Mai vôùi 91 ngöôøi tham gia nghieân cöùu vôùi ñoä tuoåi 7 Ñ - T - Coân 74,80 43,40 31,40 144 trung bình laø 23,8 ± 1,3, tæ soá nam / nöõ laø 43/48 cho 8 L - T - Kieät II 74,45 45 29,45 keát quaû nhö baûng sau: (7) CAÁP III 9 Taân Bình 76,75 45,25 31,50 Baûng 16. So saùnh caùc phöông phaùp ño khuùc xaï. 140 – 10 N - T - Bình 75 45 30,0 159 Phöông phaùp ño Ñoä nhaïy Ñoä ñaëc hieäu Heä soá töông 11 N - T - Hieàn 75 45 30,0 quan So saùnh vôùi quy ñònh chieàu cao vaø kích côõ baøn KXTÑKLÑT 0,97 0,78 0,979 gheá theo quy ñònh cuûa boä giaùo duïc KXTÑLÑT 0,97 0,98 0,991 Roõ raøng soá lieäu naøy khoâng phuø hôïp vôùi chieàu cao KXKQ 0,92 0,94 0,988 hoïc sinh töông öùng ôû ña soá caùc tröôøng. Vaø moät soá caùc taùc giaû nöôùc ngoaøi(14,15,20), cuõng - Nhaän xeùt sô boä baøn gheá : theo caùc taùc giaû Trung Quoác thì chæ soá khuùc xaï töï ñoäng coù lieät ñieàu tieát vaø soi boùng ñoàng töû phuø hôïp ñaït + Khoâng ñaùp öùng ñöôïc cho hoïc sinh lôùp buoåi tôùi 95% trò soá trong voøng 0,75D. Tuy nhieân nhìn saùng vaø buoåi chieàu (khaùc khoái lôùp) vì khoâng ñieàu chung khuùc xaï töï ñoäng cho soá ñoä aâm nhieàu hôn xaáp chænh leân xuoáng ñöôïc. xæ 0,25D treân toaøn boä chæ soá khuùc xaï. Khuynh höôùng + Khoâng di chuyeån ñöôïc. caùc chæ soá aâm hôn vôùi khuùc xaï töï ñoäng khoâng gaëp ôû - Só soá hoïc sinh trong lôùp quaù cao vì theá coù nhöõng caùc nghieân cöùu töông töï ôû Neâpal vaø Chileâ(14). hoïc sinh ngoài raát xa baûng. Chuyeân ñeà Tai Muõi Hoïng – Maét 179
  7. Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 8 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2004 Nghieân cöùu Y hoïc Tuy nhieân chuùng toâi laáy soá lieäu naøy nhaèm ñeå Ngöôïc laïi vôùi caän thò, tæ leä vieãn thò hoïc ñöôøng tham khaûo theâm moät soá yeáu toá lieân quan nhöng chieám moät tæ leä thaáp khoaûng 10% ôû caáp I vaø coù khoâng baøn luaän yeáu toá lieân quan aùnh saùng vaø baøn khuynh höôùng giaûm coøn khoaûng 1,5% ôû caáp II vaø III. gheá vôùi daân soá khaûo saùt noùi chung vaø cuï theå töøng Tæ leä vieãn thò giöõa nam vaø nöõ töø caáp I ñeán caáp II khaùc hoïc sinh noùi rieâng vì: bieät coù yù nghóa thoáng keâ, töø caáp II ñeán caáp III khoâng Treû môùi baét ñaàu vaøo tröôøng (ñaàu caáp) hoïc chæ coù yù nghóa thoáng keâ. Ñieàu naøy cuõng phuø hôïp vôùi söï môùi 2 -3 thaùng chöa ñuû thôøi gian ñeå noùi leân moái phaùt trieån cô theå hoïc, sinh lyù bình thöôøng cuûa treû lieân quan vaû laïi coøn nhieàu moái lieân quan khaùc caàn theo löùa tuoåi. Nhö vaäy, tæ leä naøo ñoù vieãn thò tuoåi hoïc phaûi nghieân cöùu cuï theå nhö thôøi gian hoïc taäp, chôi ñöôøng coù khaû naêng töï ñieàu chænh daàn töï nhieân theo ñieän töû, xem tivi, xem truyeän, caû baøn gheá, aùnh löùa tuoåi maø chöa caàn moät can thieäp y khoa naøo. saùng nôi caùc em hoïc taäp ôû nhaø. Ñaây laø moät ñeà taøi 2. Sau khi aùp duïng 2 phöông phaùp ño khuùc xaï roäng lôùn caàn phaûi ñöôïc nghieân cöùu ñuû saâu roäng SBÑTSLÑT vaø KXTÑSLÑT chuùng toâi nhaän thaáy môùi coù theå ñaùnh giaù ñöôïc cuï theå. raèng coù theå aùp duïng phöông phaùp ño KXTÑSLÑT vaøo khaûo saùt taät khuùc xaï trong coäng ñoàng, tuy ñôn KEÁT LUAÄN giaûn nhöng cuõng cho keát quaû nhanh choùng vaø Giaûm thò löïc doTKX laø moät vaán ñeà söùc khoeû chính xaùc. quan troïng mang tính coäng ñoàng ôû treû ñi hoïc ôû 3. Ñoä saùng gaàn nhö ñuû ôû caùc tröôøng, rieâng baøn quaän Taân Bình. Vì vaäy phaûi nghieân cöùu TKX ôû daân gheá thì hhoâng ñuùng chuaån theo qui ñònh gaàn nhö soá hoïc sinh laø nhaèm coù ñöôïc nhöõng döõ lieäu ñaùng taát caû caùc tröôøng. tin caäy veà tæ leä TKX vaø tình hình toån thöông thò löïc ôû caùc treû ñang löùa tuoåi ñi hoïc coù nguoàn goác daân Kieán nghò caùc giaûi phaùp khaéc phuïc toäc, vaên hoaù khaùc nhau nhaèm goùp phaàn quan taâm - Caùc nhaø Giaùo duïc – Y teá caàn phaûi quan taâm hôn nöõa ñeán vieäc phuïc hoài thò löïc cho treû bò taät hôn nöõa khi bieát ñöôïc taàn suaát TKX ôû ñòa phöông khuùc xaï sôùm ñeå caùc em hoaø nhaäp toát hôn vôùi coäng ñeå coù theå ñeà ra nhöõng chieán löôïc phaùt hieän phoøng ñoàng. Qua nghieân cöùu chuùng toâi coù moät soá keát luaän ngöøa vaø ñieàu trò TKX trong giai ñoaïn sôùm nhaát ôû nhö sau: treû ñi hoïc. 1. Xaùc ñònh ñöôïc tæ leä caän thò hoïc sinh caùc lôùp - Töø maãu khaûo saùt naøy, chuùng toâi hy voïng seõ coù 1, 6, 10 taïi caùc tröôøng TH, THCS vaø PTTH thuoäc nhöõng nghieân cöùu tieáp theo ñeå traû lôøi nhöõng caâu ñòa baøn Quaän Taân Bình, TP HCM, tyû leä naøy taêng hoûi coøn ñeå ngoû trong ñeà taøi naøy, laøm cho vieäc daàn theo löùa tuoåi töø caáp I ñeán caáp III, ôû hoïc sinh phoøng ngöøa vaø ñieàu trò TKX coù hieäu quaû hôn vaø caáp I tæ leä TKX trung bình laø 16%, ngöôïc laïi hoïc mang tính chaát toaøn caàu. sinh caáp II vaø III tæ leä naøy taêng leân raát nhieàu gaáp 2 - Caàn thieát trang bò kieán thöùc cho hoïc sinh, laàn trung bình khoaûng 30%, tæ leä TKX chung laø phuï huynh, giaùo vieân veà vieäc baûo veä maét khoûi TKX 24,8% (850). Ñaây laø soá löôïng khoâng nhoû caàn ñöôïc baèng nhöõng giôø hoïc chính khoaù veà TKX quan taâm giaûi quyeát trong chöông trình chaêm soùc söùc khoûe ban ñaàu cuõng nhö caùc hoaït ñoäng nhaèm - Ñeà nghò caùc ngaønh chöùc naêng vaø phuï huynh naâng cao chaát löôïng daân soá cho ngöôøi Vieät Nam. caàn quan taâm nhieàu hôn ñeán vieäc trang bò baøn gheá, aùnh saùng, maøu saéc, kích thöôùc phoøng cho phuø hôïp Tæ leä maéc taät khuùc xaï caän thò ôû nöõ (21,88%) vôùi töøng löùa tuoåi hoïc sinh. nhieàu hôn nam (16,93%) söï khaùc bieät naøy coù yù nghóa. - Giuùp phuï huynh quan taâm ñeán goùc hoïc taäp cuûa caùc em ôû nhaø qua caùc khuyeán caùo ñeán: ñeøn, Caän thò ôû hoïc sinh noäi thaønh (37,84%) chieám tæ baøn gheá, thôøi gian hoïc, thôøi gian giaûi trí : vi tính, leä cao so vôùi hoïc sinh caùc tröôøng ngoaïi thaønh ñoïc saùch baùo, xem tivi, ñi chôi ngoaøi trôøi...... (21,58%) qua nghieân cöùu naøy. 180 Chuyeân ñeà Tai Muõi Hoïng – Maét
  8. Nghieân cöùu Y hoïc Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 8 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2004 - Giuùp phuï huynh hieåu bieát ñeå löïa choïn nôi 13. Vieän y hoïc lao ñoäng vaø veä sinh moâi tröôøng – Boä y teá, Ñieàu tra dòch teã hoïc taät khuùc xaï trong hoïc sinh phoå naøo ñaùng tin caäy ñeå ño vaø caét kính chính xaùc cho thoâng Haø Noäi, 1999 caùc em hoïc sinh. 14. Gerardo M. Villarreal, MD. Prevalence of Myopia Among 12 – 13 Year – Old Schoolchildren in in - Giuùp caùc cô sôû laøm kính löïa choïn phöông phaùp Northern Mexico. Optometry and Vision Science, ñaùng tin caäy ñeå ño khuùc xaï cho hoïc sinh. 2003; 80: 369 – 373. 15. Gopal P. Pokharel, MD. Refractive error study in TAØI LIEÄU KHAM KHAÛO children Result from Mechi Zone, Nepal. Am J Ophthalmol 2000; 129: 436 – 444. 1. Nguyeãn Ñöùc Anh : Ñaùnh giaù keát quaû laâm saøng cuûa 16. Jialiang Zhao, MD. The progression of Refractive maùy ño khuùc xaï töï ñoäng- Baùo caùo khoa hoïc vieän maét Error in school – age children: Shunyi Dictrict, China. 1997 Am J Opthalmol 2002; 134: 735 – 742. 2. Ñinh Thò Kim Chi, Moät soá nhaän xeùt veà theå löïc, beänh 17. Matthew Wensor, Borth, MS. Prevalence and Risk phoå bieán hoïc sinh tröôøng naêng khieáu Traàn Phuù, Haûi Factor of Myopia in Victoria, Australia. Arch Phoøng, Baùo caùo taïi hoäi nghò Y teá tröôøng hoïc, Boä Y teá, Ophthalmol 1999; 117: 658 – 663. Haø Noäi 9/ 1999 18. Negrel A D, Maul E., Pokharel GP, Zhao J., Ellwein L 3. Leâ Anh Duõng, Phaùt trieån heä thoáng baøn gheá töông hôïp B. Refractive error study in children: Sampling and naâng cao chaát löông ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc. Baùo caùo measurement methods for a multi- country survey. Am taïi hoäi thaûo khoa hoïc veà heä thoáng baøn gheá töông hôïp J Ophthalmol, 2000; 129: 421 - 426. cuûa hoäi ño löôøng vaø tieâu chuaån, 8/1999 19. Pokharel GP, Negrel AD, Munoz SR, Ellwein LB. 4. Ñoaøn Troïng Haäu, Baøi giaûng lyù thuyeát maét, 2002 Refractive error study in children: Result from La 5. Nguyeãn Xuaân Hieäp, Taät khuùc xaï: Moät nguyeân nhaân Florida, Chile. Am J Ophthalmol 2000; 129: 445 - 454. chính gaây giaûm thò löïc taïi Vieät Nam vaø caùc nöôùc trong 20. Seang Mei Saw, MBBS, MPH, PhD, MD. Factors khu vöïc. Noäi san nhaõn khoa 2000;129: 445-454. related to the progression of Myopia in Singaporean 6. Hoaøng thò Luõy vaø coäng söï, Khaûo saùt tình hình thò löïc children: Optometry and Vision Science, 2000; 77: 549 vaø taät khuùc xaï cuûa hoïc sinh, sinh vieân tröôøng phoå – 554. thoâng trung hoïc vaø ñaïi hoïc chuyeân ngaønh. Noäi san 21. Zhao J, Pan X, Sui R,Munor SR, Spertudo RD,Ellwein nhaõn khoa 1999; 2: 74-83 LB., Refractive error study in children: results from 7. Phan Hoàng Mai, Khaûo saùt caùc phöông phaùp ño khuùc Shunji District, China. Am J Ophthalmol 2000; 129: xaï (thöïc hieän taïi TT Maét 1/2002-9/2002) 436-435. 8. Nguyeãn Thanh Sôn vaø coäng söï, Khaûo saùt taät khuùc xaï 22. Gilbert CE, Anderson L, Dandona L, Foster A. trong hoïc sinh phoå thoâng cô sôû vaø moät soá caùc yeáu toá Prevalence of visual impairment in children: a review dòch teã cuûa caän thò hoïc ñöôøng ôû thaønh phoá Hueá - nieân of available data. Ophthal Epidemiol 1999; 6: 73-82. khoùa 1988 - 1999. Noäi san nhaõn khoa 2002; 6: 109-115 23. Maul E, Barroso S, Munoz SR, Sperduto R, Ellwein, 9. Haø Huy Taøi, Tình hình taät khuùc xaï ôû hoïc sinh phoå LB. Refractive error study in children: results from La thoâng. Noäi san nhaõn khoa 2000;3, trang 90-93 Florida County, Chile. Am J Ophthalmol 2000; 129: 10. Leâ Anh Trieát, Leâ thò kim Chaâu, Quang hoïc laâm saøng 445-454. vaø khuùc xaï maét, 1997; 333 - 414 24. World Health Organization. Prevention of blindness 11. Nguyeãn Xuaân Tröôøng, Giaùo trình nhaõn khoa, nhaø xuaát and deafness. Elimination of avoidable visual baûn Giaùo duïc 1997; 9:280 - 314 disability due to refractive error. (WHO/PBL/00.79). 12. Traàn Anh Tuaán, Baøi giaûng lyù thuyeát maét – caùc phöông Gevena: World Health Organization, 2001. phaùp ñieàu chænh taät khuùc xaï baèng phaãu thuaät, 2002 Chuyeân ñeà Tai Muõi Hoïng – Maét 181
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2