intTypePromotion=3

KHÍ CỤ ĐIỆN - CHƯƠNG 7

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
61
lượt xem
4
download

KHÍ CỤ ĐIỆN - CHƯƠNG 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

KHÍ CỤ ĐÓNG CẮT BẰNG TAY CẦU DAO KHÁI NIỆM CHUNG Cầu dao là loại KCĐ đóng, cắt mạch điện bằng tay ở lưới điện hạ áp. Cầu dao được dùng rất phổ biến trong mạch điện dân dụng và công nghiệp ở dải công suất nhỏ với tần suất đóng cắt bé.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KHÍ CỤ ĐIỆN - CHƯƠNG 7

 1. CHÆÅNG 7 KHÊ CUÛ ÂOÏNG CÀÕT BÀÒNG TAY
 2. CÁÖU DAO
 3. KHAÏI NIÃÛM CHUNG Cáöu dao laì loaûi KCÂ âoïng, càõt maûch âiãûn bàòng tay åí læåïi âiãûn haû aïp. Cáöu dao âæåüc duìng ráút phäø biãún trong maûch âiãûn dán duûng vaì cäng nghiãûp åí daíi cäng suáút nhoí våïi táön suáút âoïng càõt beï.
 4. CÁÖU DAO
 5. CÁÖU DAO
 6. KHAÏI NIÃÛM CHUNG Âãø dáûp tàõt häö quang nhanh khi ngàõt cáöu dao, cáön phaíi keïo nhanh luåîi dao ra khoíi maï keûp. Täúc âäü keïo tay khäng thãø nhanh âæåüc nãn ngæåìi ta thãm læåîi dao phuû . Læåîi dao phuû 3 cuìng læåîi dao chênh 1 bë keûp trong keûp 2 luïc âoïng cáöu dao. Khi ngàõt, læåîi dao chênh bë keïo ra træåïc coìn læåîi dao phuû váùn bë keûp åí keûp 2. Loì xo 4 bë keïo càng tåïi mæïc âäü naìo âoï seî báût nhanh, keïo læåîi dao phuû 3 báût ra khoíi keûp 2. Do váûy häö quang bë keïo daìi ra
 7. CÁÖU DAO CD CC a c d b Hçnh : Kê hiãûu cáöu dao a. Hai cæûc b.Coï cáöu chaíy c.Ba cæûc d.Ba cæûc 2 ngaí
 8. NUÏT ÁÚN
 9. KHAÏI NIÃÛM CHUNG  Nuït áún (hay nuït báúm, nuït âiãöu khiãøn) duìng âãø âoïng - càõt maûch åí læåïi âiãn haû aïp.  Nuït áún thæåìng âæåüc duìng âãø âiãöu khiãøn caïc rå le, cäng tàõc tå, chuyãøn âäøi maûch tên hiãûu, baío vãû ... Phäø biãún nháút laì duìng nuït áún trong maûch âiãöu khiãøn âäüng cå âãø måí maïy, dæìng vaì âaío chiãöu quay âiãûn.
 10. NGUYÃN LYÏ CÁÚU TAÛO MÄÜT SÄÚ NUÏT ÁÚN  Nuït áún thæåìng måí : khi nuït bë áún thç maûch thäng, khi thäi áún nuït, loì xo âáøy nuït lãn vaì maûch bë càõt.  Nuït áún thæåìng âoïng : noï chè càõt maûch khi nuït bë áún .
 11. NGUYÃN LYÏ CÁÚU TAÛO MÄÜT SÄÚ NUÏT ÁÚN 1 4 2 3 Hçnh II.2.1 : Nuït áún thæåìng måí 1.Tiãúp âiãøm âäüng 2.Tiãúp âiãøm ténh 3.Loì xo 4.Kyï hiãûu 1 4 2 3 Hçnh II.2.2 : Nuït áún thæåìng âoïng 1.Tiãúp âiãøm âäüng 2.Tiãúp âiãøm ténh 3.Loì xo 4.Kyï hiãûu
 12. NGUYÃN LYÏ CÁÚU TAÛO MÄÜT SÄÚ NUÏT ÁÚN
 13. CÄNG TÀÕC
 14. KHAÏI NIÃÛM CHUNG  Cäng tàõc laì khê cuû âoïng càõt doìng âiãûn bàòng tay kiãøu häüp, duìng âãø âoïng ngàõt maûch âiãûn cäng suáút beï.  Cäng tàõc häüp thæåìng âæåüc duìng laìm cáöu dao täøng cho caïc maïy cäng cuû, duìng âoïng måí træûc tiãúp cho caïc âäüng cå âiãûn cäng suáút beï, hoàûc duìng âãø âäøi näúi, khäúng chãú trong caïc maûch âiãûn tæû âäüng, hoàûc caïch näúi cuäün dáy stato âäüng cå tæì () sang ().
 15. CÄNG TÀÕC
 16. BÄÜ KHÄÚNG CHÃÚ
 17. KHAÏI NIÃÛM CHUNG  Bäü khäúng chãú laì khê cuû âiãûn duìng âãø chuyãøn maûch âiãûn bàòng tay gaût hay vä làng quay, âiãöu khiãøn træûc tiãúp hoàûc giaïn tiãúp tæì xa, thæûc hiãûn caïc chuyãøn âäøi maûch phæïc taûp âãø âiãöu khiãøn, khåíi âäüng, âiãöu chènh täúc âäü, âaío chiãöu quay, haîm âiãûn vv ... caïc maïy âiãûn vaì thiãút bë âiãûn.
 18. PHÁN LOAÛI Tuìy theo cáúu taûo bäü khäúng chãú coï thãø chia thaình :  Bäü khäúng chãú phàóng  Bäü khäúng chãú hçnh träúng  Bäü khäúng chãú hçnh cam.
 19. BÄÜ KHÄÚNG CHÃÚ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản