intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiện trạng nước cấp nuôi trồng thủy sản tại xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Chia sẻ: Hoang Thai Dai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:108

161
lượt xem
28
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiện trạng nước cấp nuôi trồng thủy sản tại xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam được nghiên nghiên cứu nhằm đánh giá được hiện trạng nước cấp phục vụ nuôi trồng thủy sản tại xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam; đề xuất được một số giải pháp bảo vệ môi trường nước mặt của xã, đảm bảo chất lượng nước phục vụ nuôi trồng thủy sản.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiện trạng nước cấp nuôi trồng thủy sản tại xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

H C VI N NỌNG NGHI P VI T NAM<br /> KHOA MỌI TR<br /> <br /> NG<br /> <br /> -------  -------<br /> <br /> KHịA LU N T T NGHI P<br /> TÊN ĐỀ TĨI:<br /> ĐÁNH GIÁ HI N TR NG N<br /> THỦY S N T I Xĩ T<br /> <br /> C C P NUỌI TR NG<br /> <br /> NG LƾNH, HUY N KIM B NG,<br /> <br /> T NH HĨ NAM<br /> <br /> Ng<br /> <br /> i thực hi n<br /> <br /> :Đ<br /> <br /> TH H U<br /> <br /> L p<br /> <br /> : MTA<br /> <br /> Khóa<br /> <br /> : 57<br /> <br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : KHOA H C MỌI TR<br /> <br /> Giáo viên h<br /> <br /> : PGS.TS. HOĨNG THÁI Đ I<br /> <br /> ng d n<br /> <br /> Đ a điểm thực t p<br /> <br /> : X. T<br /> <br /> NG LƾNH, H. KIM B NG<br /> <br /> T. HÀ NAM<br /> <br /> HƠ N i ậ 2016<br /> <br /> NG<br /> <br /> L I CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan khóa lu n lƠ c a riêng tôi, đ ợc nghiên c u một cách<br /> độc l p. Các số li u thu th p đ ợc lƠ các tƠi li u đ ợc sự cho phép công bố<br /> c a các đ n v cung c p số li u. Các tƠi li u tham kh o đều có nguồn gốc rõ<br /> rƠng. Các k t qu đ ợc nêu trong khóa lu n nƠy lƠ hoƠn toƠn trung thực vƠ<br /> ch a từng có ai công bố trong b t kì tƠi li u nƠo.<br /> ảà Nội, ngày …tháng … năm 2016<br /> Sinh viên<br /> <br /> Đ Th H u<br /> <br /> i<br /> <br /> L IC M N<br /> Để hoƠn thƠnh quá trình thực t p tốt nghi p, ngoƠi sự nỗ lực c a b n<br /> thơn, tôi đư nh n đ ợc sự giúp c a các t p thể, cá nhơn trong vƠ ngoƠi tr<br /> Tr<br /> Tr<br /> <br /> ng.<br /> <br /> c h t, tôi xin chơn thƠnh c m n các thầy, cô giáo khoa Môi<br /> <br /> ng vƠ các thầy, cô giáo H c vi n Nông nghi p Vi t Nam trong nh ng<br /> <br /> năm qua đư truyền cho tôi nh ng ki n th c quỦ báu.<br /> Đặc bi t, tôi xin g i l i c m n sơu s c t i PGS.TS HoƠng Thái Đại<br /> gi ng viên khoa Môi Tr<br /> h<br /> <br /> ng, H c vi n Nông nghi p Vi t Nam đư t n tình<br /> <br /> ng dẫn, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực t p để hoƠn thƠnh khóa lu n<br /> <br /> tốt nghi p nƠy.<br /> Tôi xin chơn thƠnh g i l i c m n sơu s c t i UBND xư T ợng Lĩnh đư<br /> cung c p số li u, tạo điều ki n giúp đỡ tôi thực hi n đề tƠi trong suốt th i gian qua.<br /> Cuối cùng tôi muốn g i l i c m n chơn thƠnh t i gia đình, bạn bè vƠ<br /> ng<br /> <br /> i thơn c a tôi đư luôn bên cạnh tạo điều ki n vƠ giúp đỡ tôi trong th i<br /> <br /> gian tôi h c t p, rèn luy n tại H c vi n Nông nghi p Vi t Nam.<br /> Mặc dù b n thơn đư có nhiều cố g ng nh ng v i quỹ th i gian còn có<br /> hạn vƠ ki n th c ch a v ng vƠng nên không tránh khỏi nh ng thi u sót, tôi r t<br /> mong nh n đ ợc sự quan tơm đóng góp Ủ ki n c a các thầy cô vƠ bạn đ c để<br /> khóa lu n nƠy c a tôi đ ợc hoƠn thi n h n.<br /> Tôi xin chơn thƠnh c m n!<br /> ảà Nội, ngày … tháng … năm 2016<br /> Ng<br /> <br /> i thực hi n<br /> <br /> Đ Th H u<br /> <br /> ii<br /> <br /> ṂC ḶC<br /> L I CAM ĐOAN .............................................................................................. i<br /> L I C̉M N .................................................................................................... ii<br /> ṂC ḶC ........................................................................................................ iii<br /> DANH ṂC B̉NG ......................................................................................... vi<br /> DANH ṂC H̀NH ......................................................................................... vii<br /> DANH ṂC CÁC CH VI T T T .............................................................. viii<br /> Ch<br /> <br /> ng 1. T̉NG QUAN CÁC V N ĐỀ NGHIÊN ĆU ............................. 3<br /> <br /> 1.1. Tiềm năng tƠi nguyên n<br /> <br /> c c p cho nuôi trồng th y s n ......................... 3<br /> <br /> 1.1.1. Tiềm năng tƠi nguyên n c c p cho nuôi trồng th y s n trên th gi i ........... 3<br /> 1.1.2. Tiềm năng tài nguyên n<br /> <br /> c c p cho nuôi trồng th y s n Vi t Nam ......... 5<br /> <br /> 1.2. C s khoa h c c a hoạt động nuôi trồng th y s n ................................... 8<br /> 1.2.1. Khái ni m về nuôi trồng th y s n ........................................................... 8<br /> 1.2.2. Vai trò c a nuôi trồng th y s n ............................................................... 9<br /> 1.2.3. Các hình th c nuôi trồng th y s n ........................................................ 11<br /> 1.2.4. Các ph<br /> <br /> ng th c nuôi trồng th y s n ................................................... 12<br /> <br /> 1.2.5. Các y u tố nh h<br /> <br /> ng đ n nuôi trồng th y s n ..................................... 12<br /> <br /> 1.2.6. Các chỉ tiêu đánh giá ch t l ợng nguồn n<br /> <br /> c trong nuôi trồng th y s n.... 15<br /> <br /> 1.3.C s thực ti n c a hoạt động nuôi trồng th y s n ................................... 20<br /> 1.3.1. Hoạt động nuôi trồng th y s n trên th gi i ......................................... 20<br /> 1.3.2. Hoạt động nuôi trồng th y s n<br /> <br /> Vi t Nam .......................................... 22<br /> <br /> 1.3.3. Tình hình nuôi trồng th y s n<br /> <br /> huy n Kim B ng, HƠ Nam ................ 24<br /> <br /> 1.3.4. Tác động c a nuôi trồng th y s n đ n môi tr<br /> 1.3.5. Công tác kiểm soát ch t l ợng n<br /> Ch<br /> <br /> ng 2. Đ I T<br /> <br /> ng ............................... 26<br /> <br /> c nuôi trồng th y s n<br /> <br /> NG, ṆI DUNG VĨ PH<br /> <br /> Vi t Nam . 28<br /> <br /> NG PHÁP<br /> <br /> NGHIÊN ĆU ......................................................................................... 30<br /> 2.1. Đối t ợng nghiên c u................................................................................. 30<br /> iii<br /> <br /> 2.2. Phạm vi nghiên c u.................................................................................... 30<br /> 2.3. Nội dung nghiên c u .................................................................................. 30<br /> 2.4. Ph<br /> <br /> ng pháp nghiên c u ............................................................................ 31<br /> <br /> 2.4.1. Thu th p tƠi li u th c p........................................................................ 31<br /> 2.4.2. Thu th p tƠi li u s c p ......................................................................... 31<br /> 2.4.3. L y mẫu, b o qu n, phân tích ............................................................... 32<br /> 2.4.4. Ph<br /> <br /> ng pháp<br /> <br /> 2.4.5. Ph<br /> <br /> ng pháp x lỦ số li u..................................................................... 36<br /> <br /> 2.4.6. Ph<br /> <br /> ng pháp thống kê so sánh .............................................................. 36<br /> <br /> Ch<br /> <br /> c tính t i l ợng ô nhi m- ph<br /> <br /> ng pháp đ n v gốc .... 34<br /> <br /> ng 3. ḰT QU VĨ TH O LU N ...................................................... 37<br /> <br /> 3.1. Điều ki n tự nhiên, kinh t - xư hội c a xư T ợng Lĩnh, huy n Kim B ng,<br /> tỉnh HƠ Nam ............................................................................................... 37<br /> 3.1.1. Đặc điểm tự nhiên ................................................................................. 37<br /> 3.1.2. Đặc điểm kinh t - xư hội ...................................................................... 39<br /> 3.2. Tình hình nuôi trồng th y s n tại xư T ợng Lĩnh, huy n Kim B ng, tỉnh<br /> Hà Nam ...................................................................................................... 45<br /> 3.2.1. Di n tích nuôi ........................................................................................ 46<br /> 3.2.2. Đối t ợng nuôi ...................................................................................... 47<br /> 3.2.3. Ph<br /> <br /> ng th c nuôi .................................................................................. 47<br /> <br /> 3.2.4. Nguồn n<br /> <br /> c c p, thoát cho NTTS ....................................................... 51<br /> <br /> 3.2.5.B nh vƠ phòng, ch a b nh cho cá.......................................................... 56<br /> 3.3. Các nguồn áp lực từ hoạt động phát triển c a đ a ph<br /> n<br /> <br /> ng t i ch t l ợng<br /> <br /> c mặt c a xư T ợng Lĩnh ..................................................................... 59<br /> <br /> 3.3.1. Nguồn phát th i từ sinh hoạt ................................................................. 59<br /> 3.3.2. Nguồn phát th i từ hoạt động tiểu th công nghi p .............................. 63<br /> 3.3.3. Nguồn phát th i từ hoạt động nông nghi p ........................................... 64<br /> 3.4. Đánh giá ch t l ợng n<br /> <br /> c nguồn c p cho nuôi trồng th y s n c a xư<br /> <br /> T ợng lĩnh huy n Kim B ng tỉnh HƠ Nam ............................................... 68<br /> iv<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2