intTypePromotion=1
ADSENSE

Khoan phụt xử lý nền công trình thủy lợi - PGS.TS. Nguyễn Phương Mậu

Chia sẻ: Khanh Long | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

46
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết "Khoan phụt xử lý nền công trình thủy lợi" trình bày về quá trình phun ép và sự di chuyển của vật liệu. Với các bạn chuyên ngành Kiến trúc - Xây dựng thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khoan phụt xử lý nền công trình thủy lợi - PGS.TS. Nguyễn Phương Mậu

Khoan phôt xö lý nÒn c«ng tr×nh thuû lîi<br /> PGS.TS NguyÔn Ph­¬ng MËu, Gi¸m ®èc C«ng ty TV chuyÓn giao CN, Tr­êng §¹i häc Thuû lîi<br /> Th.S NguyÔn Trung ViÖt, Tr­êng §¹i häc Thuû lîi<br /> I. §Æt vÊn ®Ò.<br /> NÒn c«ng tr×nh thuû lîi ®ãng vai trß rÊt quan träng tíi æn ®Þnh cña c«ng tr×nh vÒ c¸c mÆt chÞu t¶i,<br /> biÕn d¹ng, thÊm v.v nhÊt lµ ®èi víi ®Ëp bª t«ng träng lùc, trµn x¶ lò, cèng, cÇu. Tõ nh÷ng n¨m ®Çu<br /> cña thÕ kØ 18 ng­êi Ph¸p ®· tiÕn hµnh gia cè nÒn b»ng phun Ðp xi m¨ng, nhÊt lµ ®èi víi nÒn ®¸ bÞ nøt<br /> nÎ nh»m c¶i thiÖn kh¶ n¨ng chÞu t¶i, ®ång nhÊt ho¸ c¸c tÝnh chÊt c¬ häc, gi¶m kh¶ n¨ng biÕn d¹ng<br /> cña khèi ®¸ vµ t¨ng kh¶ n¨ng chèng thÊm qua nÒn gi¶m ¸p lùc thÊm d­íi ®¸y c«ng tr×nh vµ c¸c biÕn<br /> h×nh thÊm cã thÓ xÈy ra.<br /> Tõ ®ã tíi nay c«ng nghÖ khoan phôt ®· ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh tùu vµ trë thµnh c«ng cô kh«ng thÓ<br /> thiÕu trong ngµnh x©y dùng nãi chung vµ thuû lîi nãi riªng.<br /> Tuy nhiªn do sù phøc t¹p vµ c¸c ®Æc ®iÓm nøt nÎ cña ®Êt ®¸ lµ rÊt ®a d¹ng nªn c«ng nghÖ khoan<br /> phôt vÉn chñ yÕu dùa vµo kinh nghiÖm thùc tÕ vµ kÕt qu¶ khoan phôt thö nghiÖm mµ ch­a cã lý<br /> thuyÕt hoµn chØnh. §Ó phÇn nµo gióp ®éc gi¶ hiÓu râ h¬n vÒ tÝnh phøc t¹p cña c«ng t¸c khoan phôt<br /> trong nÒn ®¸ so víi nÒn ®Êt, trong khu«n khæ bµi b¸o nµy tiÕn hµnh ph©n tÝch mét sè kÕt qu¶ nghiªn<br /> cøu nh»m gãp phÇn ®Þnh h­íng nghiªn cøu vµ rót ra c¸c kÕt luËn chÝnh x¸c h¬n lµm c¬ së cho c«ng<br /> t¸c thiÕt kÕ còng nh­ x¸c ®Þnh chÝnh x¸c c¸c tham sè ¶nh h­ëng tíi khoan phôt trong nÒn ®¸.<br /> II. Qu¸ tr×nh phun Ðp vµ sù di chuyÓn cña vËt liÖu.<br /> Khoan phôt vµo nÒn ®¸ lµ Ðp vËt liÖu vµo c¸c khe nøt, lç rçng trong khèi ®¸. Qu¸ tr×nh lan truyÒn<br /> ®ã chñ yÕu lµ lan truyÒn trong mÆt ph¼ng - mÆt khe nøt. Phun Ðp th«ng qua c¸c lç khoan ®­îc xem lµ<br /> bµi to¸n ph¼ng, cßn khi vËt liÖu ®· di chuyÓn xa h¼n lç khoan th× ®­îc xem lµ bµi to¸n mét chiÒu,<br /> xem (H-1):<br /> vx<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> rx<br /> <br /> <br /> H-1. Lan truyÒn vËt liÖu trong khe nøt H-2. Quan hÖ tèc ®é vµ chiÒu dµi lan truyÒn cña vËt liÖu<br /> NÕu qu¸ tr×nh phun Ðp vµo khe nøt ®­îc tiÕn hµnh ®¬n lÎ theo c¸c mÆt ph¼ng song song cña khe<br /> nøt víi nhau xuÊt ph¸t tõ mét lç khoan víi l­îng vËt liÖu kh«ng ®æi theo thêi gian th× tèc ®é lan<br /> truyÒn lín nhÊt cña vËt liÖu sÏ ®¹t ®­îc ë ®iÓm ®Çu (®iÓm tiÕp xóc víi khe nøt) vµ gi¶m dÇn tíi<br /> kh«ng khÝ dßng vËt liÖu tiÕn xa hè khoan, (H – 2). Song quy luËt nµy chØ ®óng khi hè khoan phun Ðp<br /> vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng cña khe nøt, (H – 3):<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Ellipse<br /> <br />  Kreis<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> H-3.Hè khoan vu«ng gãc víi H-4. Hè khoan kh«ng vu«ng gãc<br /> <br /> <br /> 1<br /> mÆt ph¼ng khe nøt víi mÆt ph¼ng khe nøt.<br /> Trong tr­êng hîp hè khoan kh«ng vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng khe nøt mµ t¹o thµnh mét gãc<br /> nghiªng th× tiÕt diÖn khe nøt ®­îc phun Ðp sÏ lín vµ vËt liÖu ®­îc ®Èy vµo khe nøt nhiÒu h¬n (H - 4):<br /> Trong thùc tÕ c¸c khe nøt ph¼ng th­êng bÞ c¾t ngang bëi c¸c khe nøt xiªn kh¸c, v× vËy tèc ®é lan<br /> truyÒn vËt liÖu sÏ bÞ ¶nh h­ëng vµ thay ®æi râ rÖt, dßng chuyÓn ®æi kh«ng cßn ®èi xøng vµ h­íng<br /> t©m n÷a.<br /> Ngoµi ra dßng lan truyÒn chÞu ¶nh h­ëng bëi c¸c yÕu tè kh¸c nhau nh­: h×nh d¹ng, ®é më, ®é<br /> nh¸m vµ møc ®é thay ®æi cña khe nøt v.v. (H – 5):<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Ausbreit-front<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> H-5. ThÝ nghiÖm cña Lomize H-6. ¶nh h­ëng cña c¸c vÐt nøt giao nhau vµ sù thay ®æi tiÕt diÖn<br /> víi c¸c h×nh d¹ng khe nøt kh¸c nhau cña nã tíi ¶nh h­ëng lan truyÒn cña dßng vËt liÖu.<br /> C¸c khe nøt xiªn céng víi sù thay ®æi tiÕt diÖn cña khe nøt còng lµm thay ®æi h­íng cña dßng vËt<br /> liÖu, (H-6):<br /> Cho ®Õn nay c¸c biÕn ®éng cña c¸c khe nøt trong khèi ®¸ vÉn ch­a ®­îc x¸c ®Þnh chÝnh x¸c vµ râ<br /> rµng do c¸c m« h×nh tÝnh to¸n, thiÕt kÕ, suy diÖn qu¸ tr×nh lan truyÒn chØ cã ý nghÜa ®èi víi c¸c<br /> tr­êng hîp ®¬n gi¶n.<br /> III. KÕt luËn.<br /> Qua thùc tiÔn khoan phôt còng nh­ ®Þnh tÝnh qua c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu ban ®Çu cho phÐp chóng<br /> ta nªu ra quy luËt vÒ dßng chuyÓn dêi vËt liÖu nh­ sau:<br /> Søc c¶n ®èi víi dßng chuyÓn dêi vËt liÖu do khoan phôt phô thuéc vµo c¸c yÕu tè:<br /> a) §é më cña khe nøt 2a.<br /> b) §é nh¸m cña mÆt khe nøt K/Dn víi k lµ ®é nh¸m tuyÖt ®èi, Dn lµ ®­êng kÝnh th«ng thuû<br /> quy ®æi.<br /> Dùa vµo mèi t­¬ng quan nµy nhiÒu nhµ khoa häc trªn ThÕ giíi ®· tiÕn hµnh nghiªn cøu b»ng c¸c<br /> m« h×nh kh¸c nhau nh­: Pioseuille, Blasius, Nikuradse, Lomize v.v... ®Ó t×m ra qui luËt vÒ søc c¶n<br /> còng nh­ l­u l­îng chuyÓn dêi cña vËt liÖu vµo khe nøt cña khèi ®¸ nÒn còng nh­ qui luËt lan truyÒn<br /> cña nã.<br /> <br /> <br /> Tµi liÖu tham kh¶o<br /> [1]. Donel, M: Bodeninjektionstechnik. Verlag Glueckauf GmbH 1991.<br /> [2]. Louis: Stroemungsvorgaenge in klueftigen Medien und ihre Wirkung auf die Standsicherheit von<br /> Bawerken und Boeschungen im Fels. Karlsruhe 1967.<br /> [3]. Cambefort: Bodeninjektionstechnik. Bauverlag Wiesbaden 1969.<br /> [4]. ThiÕt kÕ vµ thi c«ng khoan phôt v÷a xi m¨ng gia cè nÒn ®Ëp 1998.<br /> <br /> 2<br /> SUMMARY<br /> The foundation of hydraulic work plays an important role in work’s stability in term of load,<br /> deformation, seepages... aspects, especially for reinforced concrete dams, spillways, culverts and<br /> bridges. Although there are wide range of complex cracking features, mortar drilling and spouting<br /> has been based on practically experiences sofar. The results of mortar drilling and spouting theory<br /> are still fully developed.<br /> This article focus on analyzing some research results in order to give direction for research and<br /> design foundation of hydraulic work.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 3<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2