Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Kiểm tra tính cách

Chia sẻ: Le Van Tuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

620
lượt xem
187
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hãy chọn một hình dứơi đây mà bạn cho là hấp dẫn với bạn nhất, sau đó xem câu trả lời bên dứơi nói về tính cách của bạn. Những mâu hình này đã đựơc nghiên cứu và thử nghiệm trên khắp thế giới trong một vài năm. Khi chúng tôi nhận đựơc sự phản hồi về nghiên cứu này, chúng tôi đã cẩn thận điều chỉnh màu sắc và hình thức của mỗi hình, sau đó thử nghiệm lại, cho đến khi đạt đến mức thành công nhất....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kiểm tra tính cách

  1. KIEÅM TRA TÍNH CAÙCH Haõy choïn moät hình döôùi ñaây maø baïn cho laø haáp daãn vôùi baïn nhaát, sau ñoù xem caâu traû lôøi beân döôùi noùi veà tính caùch cuûa baïn. Nhöõng maãu hình naøy ñaõ ñöôïc nghieân cöùu vaø thöû nghieäm treân khaép theá giôùi trong moät vaøi naêm. Khi chuùng toâi nhaän ñöôïc söï phaûn hoài veà nghieân cöùu naøy, chuùng toâi ñaõ caån thaän ñieàu chænh maøu saéc vaø hình thöùc cuûa moãi hình, sau ñoù thöû nghieäm laïi, cho ñeán khi ñaït ñeán möùc thaønh coâng nhaát. Ñaây laø 9 hình töôïng tröng cho 9 tính caùch cô baûn nhaát cuûa con ngöôøi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (Xem phaàn giaûi ñaùp ôû trang döôùi.)
  2. Hình 1. Noäi taâm Nhaïy caûm Hay suy nghó (coù veû traàm tö) Baïn thöôøng töï kieàm cheá, laøm chuû ñöôïc baûn thaân hôn nhöõng ngöôøi khaùc. Baïn gheùt cay gheùt ñaéng söï hôøi hôït, baïn thích coâ ñôn hôn noùi chuyeän phieám. Nhöng moái quan heä cuûa baïn vôùi baïn beø thöôøng raát saâu saéc, giuùp cho baïn coù ñöôïc söï yeân tónh trong taâm hoàn vaø söï ñoàng caûm maø baïn caàn. Tuy nhieân baïn khoâng caûm thaáy trôû neân buoàn chaùn trong vieäc soáng coâ ñôn suoát moät thôøi gian daøi. Hình 2. Ñoäc laäp Coù tính caùch ñoäc ñaùo Mang tö töôûng giaûi phoùng Baïn muoán coù moät cuoäc soáng töï do vaø khoâng bò troùi buoäc, cho pheùp baïn quyeát ñònh moïi vieäc. Baïn coù xu höôùng nghieâng veà ngheä thuaät trong coâng vieäc hoaëc nhöõng hoaït ñoäng khi raûnh roãi. Baïn khao khaùt töï do neân ñoâi khi ñieàu naøy khieán cho baïn thöïc hieän ngöôïc laïi nhöõng gì ngöôøi khaùc mong ñôïi ôû baïn. Phong caùch soáng cuûa baïn mang tính chuû nghóa caù nhaân. Baïn khoâng bao giôø baét chöôùc moät caùch muø quaùng, ngöôïc laïi, baïn luoân tìm kieám moät caùch soáng theo yù nghó vaø söï tin töôûng cuûa baûn thaân baïn, ngay caû khi caùch soáng naøy hôi “ngöôïc ñôøi”. Hình 3. Naêng ñoäng Tích cöïc Coù tinh thaàn höôùng ngoaïi (quan taâm ñeán xung quanh) Baïn saún saøng chaáp nhaän ruûi ro vaø khoâng ngaàn ngaïi trong vieäc ñaùnh ñoåi giöõa söï thuù vò vaø söï thay ñoåi coâng vieäc. Ñieàu baïn thích nhaát laø coù theå ñoùng moät vai troø tích cöïc trong moïi tröôøng hôïp. Ñeå laøm theá, oùc saùng kieán cuûa baïn thöôøng bieåu hieän roõ reät. Hình 4 Caân baèng toát Hoøa thuaän vôùi moïi ngöôøi. Baïn thích moät phong caùch töï nhieân vaø nhöõng gì khoâng quaù phöùc taïp. Moïi ngöôøi khaâm phuïc baïn vì baïn luoân vöõng chaûi vaø hoï coù theå döïa vaøo baïn. Baïn taïo cho nhöõng ngöôøi gaàn baïn caûm giaùc che chôû an toaøn. Baïn ñöôïc xem laø ngöôøi noàng haäu vaø löông thieän. Baïn khoâng thích nhöõng gì loøe loeït vaø saùo moøn. Baïn coù xu höôùng hoaøi nghi nhöõng bieåu hieän chaïy theo moát. Ñoái vôùi baïn, y phuïc phaûi thanh lòch vaø khoâng phoâ tröông.
  3. Hình 5. Coù tính chuyeân nghieäp Thöïc duïng Quaû quyeát Baïn chòu traùch nhieäm veà cuoäc soáng cuûa mình, ñaët ít tin töôûng vaøo söï may maén cuûa baïn maø tin nhieàu hôn vaøo haønh ñoäng cuûa baïn. Baïn giaûi quyeát caùc vaán ñeà theo moät phong caùch thieát thöïc vaø ñôn giaûn. Baïn luoân nhìn nhaän moïi vieäc trong ñôøi soáng haèng ngaøy moät caùch thöïc teá vaø xöû lyù chuùng khoâng do döï. Baïn coù tinh thaàn traùch nhieäm cao trong coâng vieäc vaø moïi ngöôøi bieát hoï coù theå tin töôûng vaøo baïn. Baïn khoâng bao giôø thoûa maõn hoaøn toaøn cho ñeán khi baïn ñaït ñöôïc yù ñònh cuûa mình. Hình 6. Traàm tónh Thaän troïng Öa chuoäng söï yeân bình. Baïn thích thoaûi maùi nhöng laïi thaän troïng. Baïn keát baïn deã daøng nhöng thích söï rieâng bieät vaø ñoäc laäp. Thænh thoaûng baïn thích troán traùnh moïi thöù vaø ngoài moät mình ñeå suy töôûng veà yù nghóa cuûa cuoäc soáng vaø caûm nhaän veà baûn thaân. Baïn caàn khoâng gian, ñoâi khi baïn troán vaøo nôi aån naùu cuûa mình nhöng baïn khoâng phaûi laø moät ngöôøi coâ ñoäc. Baïn thích hoøa bình vaø baïn ñaùnh giaù cao cuoäc soáng vaø nhöõng gì theá giôùi naøy ñem laïi. Hình 7. Voâ tö Khoâi haøi Vui veû Baïn thích moät cuoäc soáng töï do vaø khoâng göôïng eùp. Baïn coá gaéng taän höôûng thaät nhieàu vì baïn quan nieäm “Chæ soáng coù 1 laàn” Baïn raát toø moø vaø thích khaùm phaù baát cöù ñieàu gì môùi meû, baïn hay thay ñoåi. Khoâng coù gì teä hôn khi baïn caûm thaáy bò raøng buoäc. Baïn caûm nhaän xung quanh baèng caùch hay thay ñoåi vaø luoân thích söï baát ngôø. Hình 8. Laõng maïn Mô moäng Deã xuùc ñoäng Baïn laø ngöôøi raát nhaïy caûm. Baïn töø choái caùch nhìn veà moïi vaät chæ treân quan ñieåm trang nghieâm vaø döïa treân lyù trí. Baïn ñeå cho caûm xuùc cuûa baïn maùch baûo ñieàu gì quan troïng vôùi baïn. Thaät ra, baïn caûm thaáy mô moäng trong cuoäc soáng cuõng raát quan troïng. Baïn khoâng chaáp nhaän nhöõng ngöôøi khinh thöôøng chuû nghóa laõng maïn vaø chæ haønh doäng theo lyù trí. Baïn töø choái ñeå baát kyø ñieàu gì laøm haïn cheá taâm traïng vaø caûm xuùc ña daïng cuûa baïn.
  4. Hình 9. Coù ñaàu oùc phaân tích Ñaùng tin caäy Quaû quyeát Baïn thích nhöõng gì coù chaát löôïng vaø ñoä beàn cao. Vaên hoùa coù vai troø ñaëc bieät trong cuoäc soáng cuûa baïn. Baïn taïo ra moät phong caùch rieâng cho mình, thanh lòch vaø ñoäc ñaùo, khoâng chaïy theo thôøi trang. Lyù töôûng cuûa baïn, döïa treân nhöõng gì baïn caên cöù vaøo ñôøi soáng cuûa mình, laø söï vui thích mang tính vaên hoùa. Möùc ñoä vaên hoùa laø moät phaàn tieâu chuaån baïn ñaùnh giaù ñoái vôùi nhöõng ngöôøi baïn giao du.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2