intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Kinh tế tri thức và công nghệ thông tin

Chia sẻ: Monkey68 Monkey68 | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:35

293
lượt xem
74
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kinh tế tri thức là gì? Vai trò của CNTT trong xây dựng KTTT, Cách tiếp cận riêng của Thừa Thiên Huế, Thảo luận

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kinh tế tri thức và công nghệ thông tin

 1. Kinh tÕ tr i thøc & c«ng nghÖ th«ng tin C¸ch t iÕp cËn nµo cña r iªng Thõa Thiªn - HuÕ?
 2. Néi dung 1. Kinh t Õ t r i t høc lµ g×? 2. Vai t r ß cña CNTT t r ong x©y dùng KTTT 3. C¸ch t iÕp cËn r iªng cña Thõa Thiªn HuÕ 4. Th¶o luËn
 3. Nh÷ng nÒn t¶ ng ph¸t tr iÓn kinh tÕ L -u th«ng T h-¬ng m¹i Ph©n phèi ®iÖn tö T h-¬ng m¹i C«ng nghiÖp phÇn mÒm Ph¸p lý Kinh tÕ C«ng nghiÖp Khung ph¸p lý N Òn Kinh tÕ N gµnh chñ lùc C«ng nghiÖp Ph¸p lý Kinh tÕ ChÕ t¹o T r i thøc H ¹ tÇng c¬ së H ¹ tÇng H ¹ tÇng T h«ng tin VËt chÊt X· héi Kü thuËt
 4. Nh÷ng nÒn t¶ ng ph¸t tr iÓn kinh tÕ Ph¸p lý Kinh tÕ H ¹ tÇng C«ng nghiÖp T h-¬ng m¹i T r i thøc T h«ng tin phÇn mÒm ®iÖn tö X· héi Ph¸p lý Kinh tÕ H ¹ tÇng C«ng nghiÖp L -u th«ng C«ng nghiÖp VËt chÊt ChÕ t¹o Ph©n phèi Kü thuËt Khung H¹ t Çng Ngµnh Ph-¬ng t høc ph¸p lý c¬ së chñ lùc mua b¸n NÒn Kinh t Õ
 5. Néi dung Tæng quan 1. HÖ t hèng ph¸p lý kinh t Õ t r i t høc 2. H¹ t Çng t h«ng t in x· héi 3. C«ng nghiÖp phÇn mÒm 4. Th-¬ng m¹i ®iÖn t ö
 6. T æng quan k inh tÕ tr i thøc • §Þnh nghÜa - Lµ nÒn kinh t Õ t rong ®ã sù s¶n sinh ra, phæ cËp vµ sö dông t ri t høc ®ãng vai t rß quyÕt ®Þnh nhÊt ®èi víi sù ph¸t t riÓn kinh t Õ, t ¹o ra cña c¶i, n©ng cao chÊt l-îng cuéc sèng. - ChÕ t ¹o vµ t iªu t hô c¸c s¶n phÈm cã hµm l- îng t rÝ t uÖ cao.
 7. T æng quan k inh tÕ tr i thøc • vÝ dô - HÖ t hèng t r î gióp vÖ t inh: giao t h«ng, cøu hé, t hÓ t hao, gi¶i t r Ý - C¸c t hiÕt bÞ gia dông: hót bôi, bån t ¾m, ®Ì n chiÕu s¸ng, bÕp t h«ng minh, c¨n hé t h«ng minh,... - C¸c ph-¬ng t iÖn: « t «, xe m¸y, cÆp t µi liÖu, t ñ b¶o vÖ, r obot gì m×n, ¸o t h«ng minh,... - Tr ß ch¬i gi¶i t r Ý: gµ ¶o, ®å ch¬i t Ých
 8. T æng quan • TÝnh chÊt - Tri t høc ®ãng vai t rß ®Çu vµo quan t räng nhÊt cña qu¸ t r ×nh s¶n xuÊt (h¬n c¶ c¸c yÕu t è kh¸c lµ vèn, lao ®éng, t µi nguyªn t hiªn nhiªn,...) - Gi¸ t rÞ do yÕu t è t ri t høc mang l¹i chiÕm t û t räng cao nhÊt t rong gi¸ t hµnh cña s¶n phÈm hay dÞch vô.
 9. T æng quan • §Æc ®iÓm - TÝnh chia sÎ , phæ cËp t r i t høc - Häc t Ëp t h-êng xuyªn, cËp nhËt kiÕn t høc, ph¸t t r iÓn t rÝ s¸ng t ¹o, häc t Ëp suèt ®êi: gi¸o dôc r Êt ph¸t t riÓn vµ d©n t rÝ cao. - TÝnh chÊt t oµn cÇu hãa vµ ¶nh h-ëng t oµn diÖn cña KTTT lªn mäi mÆt ho¹t ®éng cña x· héi.
 10. T æng quan • L Þch sö xuÊt hiÖn - Thêi gian: 1/4 t hÕ kû cuèi cïng cña t hÕ kû 20 nghÜa lµ t õ 1975 ®Õn 2000, ®Æc biÖt lµ t hËp niªn 1990 - Nh÷ng yÕu t è khoa häc - c«ng nghÖ chÝnh: C«ng nghÖ Th«ng t in, I nt er net , c«ng nghÖ Sinh häc (Gen), c«ng nghÖ N¨ng l-îng, c«ng nghÖ VËt liÖu,...
 11. T æng quan • H×nh t hµnh t ªn gäi - New economy: NÒn kinh t Õ míi, 1991 - Digit al economy: Kinh t Õ sè hãa, 1993 - I nformat ion economy: Kinh t Õ Th«ng t in, 1993 - Net work economy: Kinh t Õ m¹ng, 1994 - Learning economy: Kinh t Õ häc hái, 1995 - Knowledge based economy or Knowledge economy: Kinh t Õ dùa t r ªn t ri t høc hay Kinh t Õ t ri t høc, OEDC 1997
 12. T æng quan • Mét sè sè liÖu - Tû t r äng kinh t Õ t ri t høc t rong GDP: Mü 55.3% , NhËt 53%, Canada 51%, Singapore 57.3% - Th-¬ng m¹i ®iÖn t ö: Tæng gi¸ t rÞ 1997 lµ 17 t û US$, 1999 lµ 70 t û US$ vµ 2002 lµ 1000 t û US$ t rong ®ã riªng Mü lµ 327 t û US$. - Mü cã h¬n 20 t riÖu doanh nghiÖp, hiÖn nay 53% ®· t ham gia TM§T t rªn I nt er net .
 13. T æng quan • Khu vùc asean - Singapore: M¹ng Singapore One, 80% sè gia ®×nh nèi m¹ng I nt er net , 1.080.000 ng-êi dïng/3.9 Mp, t û t r äng KTTT t r ong GDP lµ 57.3%. 144 M - Malaysia: Siªu hµnh lang Mult imedia, 1.240.000 users/22 Mp, 41% KTTT/GDP. 90 Mbps gat e. - Th¸i Lan: SchoolNet , Khu c«ng nghiÖp CNTT Bangkok, 1.370.000 users/64 Mp, 34 t û B¹t /2001 TM§T. 90 Mbps.
 14. T æng quan • T-¬ng quan hiÖn t ¹i - GNP Hµn Quèc = 1,468 t û US$ (gÊp 40 lÇn VN), Malaysia = 514 t û US$ (gÊp 14 lÇn VN), Th¸i Lan = Trªn 330 t û US$ (gÊp 9 lÇn VN), ViÖt Nam = 36.691 t û US$; BQ§N = 467.5 US$/n¨m. - NÕu t ¨ng t r-ëng 10% n¨m t h× ®Õn 2020 ViÖt Nam míi ®¹t 257 t û US$ (t ¨ng 7 lÇn) nghÜa lµ vÉn t ôt hËu so víi Th¸i Lan hiÖn nay! - Trong 240 n-íc t rªn t hÕ giíi, VN ®øng hµng t hø 168 vÒ t hu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng-êi
 15. H µnh lang ph¸p lý • Hµnh lang ph¸p lý Kinh t Õ t r i t høc: – LuËt Së h÷u tr Ý tuÖ – LuËt vÒ ch÷ ký ®iÖn t ö – LuËt an ninh t h«ng t in kinh doanh – LuËt b¶o vÖ t h«ng t in c¸ nh©n – LuËt t h-¬ng m¹i ®iÖn t ö – C¸c quy chÕ kinh t Õ t h-¬ng m¹i khu vùc vµ quèc t Õ: APEC, ASEAN, ASEM, AFTA, EU, NAFTA, Mü - ViÖt Nam,...
 16. H ¹ tÇng th«ng tin x· héi • H¹ t Çng kü t huËt : – M¹ng t rôc quèc gia (backbone) – C¸c hÖ t hèng m¸y t Ýnh nèi víi nhau qua m¹ng t r ôc. • KÕt cÊu néi dung: – HÖ t hèng CSDL c«ng céng – HÖ t hèng c¸c websit es --> Nguån t µi nguyªn t h«ng t in x· héi.
 17. C«ng nghiÖp phÇn mÒm • PhÇn mÒm ch-¬ng t r×nh – PhÇn mÒm nhóng - Embedded – PhÇn mÒm nÒn - Plat form – PhÇn mÒm c«ng cô - Tools – PhÇn mÒm øng dông - Applicat ions • phÇn mÒm néi dung – HÖ t hèng Websit es – C¸c s¶n phÈm t h«ng t in ®iÖn t ö: CD- ROM V¨n hãa, Du lÞch, Kinh t Õ, X· héi, Khoa häc C«ng nghÖ, Gi¸o dôc, Gi¶i t rÝ,...
 18. C«ng nghiÖp phÇn mÒm Lùc l-îng ph¸t t riÓn ch-¬ng t r×nh – PhÇn mÒm nhóng - Embedded: . Chuyªn gia hÖ t hèng t ù ®éng hãa, r obot , c¬ chÕ chÊp hµnh . LËp t r×nh Assembler, C. . VÝ dô ë ViÖt Nam: §iÒu khiÓn lß nung xi m¨ng, m¸y t iÖn ®iÒu t èc, CAD/CAM hç t rî t hiÕt kÕ c¬ khÝ chÝnh x¸c. Ta cã kho¶ng 500 ng-êi . LÜnh vùc chÝnh: C«ng nghiÖp chÕ t ¹o, khai t h¸c má, c¬ khÝ chÝnh x¸c, ®iÒu khiÓn qu¸ t r×nh
 19. C«ng nghiÖp phÇn mÒm PhÇn mÒm nÒn - System platfor m . Chuyªn gia hÖ t hèng CNTT . LËp t r×nh C, Assembler . VÝ dô ë n-íc t a: HÖ ®iÒu hµnh Prologue, CP/M t r-íc ®©y. . LÜnh vùc: HÖ ®iÒu hµnh, c¸c ch-¬ng t r×nh dÞch, c¸c hÖ qu¶n t rÞ CSDL . Lùc l-îng hiÖn cã: Kho¶ng 200 ng-êi --> H-íng: TiÕp nhËn vµ øng dông.
 20. C«ng nghiÖp phÇn mÒm PhÇn mÒm c«ng cô - T ools . Chuyªn gia hÖ t hèng CNTT . LËp t r×nh C, Assembler, VB,... . VÝ dô ë n-íc t a: NhËn d¹ng ch÷ viÕt , t iÕng nãi, Xö lý ¶nh vÖ t inh, GI S, b¶ng t Ýnh, DÞch m¸y,... . LÜnh vùc: T¹o c«ng cô ph¸t t riÓn c¸c phÇn mÒm øng dông, c¸c hÖ t hèng t rî gióp ph©n t Ých, t hiÕt kÕ . Lùc l-îng hiÖn cã: kho¶ng 1000 ng-êi. --> H-íng: Ph¸t t r iÓn chç cÇn + TiÕp nhËn vµ øng dông
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2