intTypePromotion=3

Kỹ thuật nuôi ngao nghêu

Chia sẻ: Gu Tin | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
127
lượt xem
13
download

Kỹ thuật nuôi ngao nghêu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngao là nhóm động vật nhuyễn thể có tiềm năng lớn ở vùng triều nước ta. Kỹ thuật nuôi không phức tạp, chu kỳ nuôi ngắn, đầu tư ít lại có giá trị xuất khẩu. Nuôi ngao, nghêu còn là biện pháp tích cực để bảo vệ và phát triển nguồn lợi này, góp phần làm sạch môi trường đáy vùng triều ven biển

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật nuôi ngao nghêu

  1. K thu t nuôi ngao, nghêu http://www.mekongfish.net.vn/uploads/chuyende_thuysan/kythuatnuoi/nuo... K THU T NUÔI NGAO, NGHÊU nư c ta h Ngao (Veneridae) có t i 40 loài, loài thư ng g p là Ngao m t, Ngao d u và Nghêu B n Tre... chúng phân b r ng Cô Tô, Yên Hưng, Yên L p (Qu ng Ninh), Thái Th y (Thái Bình), c n Lu, c n Ng n (Nam Hà), Kim Sơn (Ninh Bình), L ch Trư ng, Bi n Sơn (Thanh Hóa), C a Sót, Th ch Hà (Ngh An), Kỳ Anh (Hà Tĩnh), Ti n Giang, B n Tre... I. Đ C ĐI M SINH H C. 1. Ngao d u (Meretrix meretrix). Ngao phân b các bãi cát bùn (60-80% cát), n u n n đáy có nhi u bùn Ngao d b vùi l p nhưng n u cát quá nhi u Ngao không s ng đư c vì khô, nóng. Ngao là loài s ng vùi, chân phát tri n hình lư i rìu đ đào cát vùi mình. Khi hô h p và b t m i Ngao thò vòi nư c (siphon) lên m t bãi hình thành m t l hình b u d c trên m t cát. Vòi c a Ngao ng n nên Ngao không th chui sâu như các loài khác. Th c ăn chính c a Ngao là các v t ch t h u cơ lơ l ng, t o (t o Silic) và các vi sinh v t trong đ t. Thư ng thì sau m t năm Ngao có th thành th c và tham gia sinh s n. Mùa v sinh s n c a Ngao h u như di n ra quanh năm nhưng t p trung vào các tháng đ u mùa mưa. Mùa Đông tuy n sinh d c Ngao phát tri n ch m đ n mùa xuân khi nhi t đ tăng d n, tuy n sinh d c phát tri n và khi mưa xu ng s kích thích Ngao sinh s n. 2. Nghêu (Meretrix lyrata). Nghêu phân b vùng bi n m, trên th gi i Nghêu có m t Đài Loan và Vi t Nam. Vi t nam Nghêu phân b Gò Công Đông (Ti n Giang), Bình Đ i, Ba Tri, Th nh Phú (B n Tre), C u Ngang, Duyên H i (Trà Vinh), B c Liêu, Vĩnh L i (B c Liêu), Ng c Hi n (Cà Mau), chưa th y có Nghêu ơø B c B và Trung B . Nghêu là loài đ ng v t ăn l c,th c ăn c a Nghêu g m mùn bã h u cơ (75-90%) và th c v t phù du. Thành ph n t o ch y u là t o Silic. Nghêu là loài phân tính nhưng trong qu n th vào mùa sinh s n cũng tìm th y kho ng 20% s cá th lư ng tính. Nhìn hình d ng bên ngoài khó phân bi t đ c cái nhưng khi thành th c chúng ta có th phân bi t đ c cái khi quan sát tuy n sinh d c. Mùa sinh s n c a Nghêu h u như quanh năm nhưng t p trung t tháng 3-8. S c sinh s n c a Nghêu bi n đ ng trong kho ng 3.168.000-8.650.000, trung bình là 5.362.000 tr ng/cá th . Nghêu c 3,5 cm có th thành th c tham gia sinh s n l n đ u. Sau sinh s n kho ng 4-5 tháng Nghêu có th đ t c Nghêu gi ng (2000con/kg). T c gi ng thì sau kho ng 12 tháng nuôi Nghêu có th đ t c Nghêu th t 40-70con/kg. Nghêu sinh trư ng kh i lư ng nhanh hơn sinh trư ng chi u dài. Nghêu sinh trư ng nhanh t tháng 5-9 và ch m t tháng 10-4. 1 of 3 4/8/2012 11:46 PM
  2. K thu t nuôi ngao, nghêu http://www.mekongfish.net.vn/uploads/chuyende_thuysan/kythuatnuoi/nuo... II. K THU T NUÔI NGAO, NGHÊU. 1. Ch n đi m. Bãi nuôi thư ng đư c ch n nh ng bãi tri u g n c a sông, b ng ph ng, đ d c th p và ít sóng gió. Khi ch n đi m c n chú ý đ n m t s nhân t sau: Đ cao m t bãi: bãi nuôi ch n tuy n trung và h tri u. N u nuôi nh ng bãi có cao trình tương đ i cao (th i gian phơi bãi hơn 6 gi /ngày) Nghêu s sinh trư ng ch m, t l ch t s cao, nhưng n u nuôi bãi tri u quá th p thì Ngao, Nghêu d b đ ch h i t n công và khó qu n lý. Ch t đáy: ch t đáy t t nh t cho Ngao, Nghêu là cát bùn, cát chi m 70-90%. N ng đ mu i: n ng đ mu i thích h p cho nuôi Ngao, Nghêu là t 15-30%o. C n tránh nh ng nơi có dòng nư c ng t đ ra tr c ti p. Ch t th i: c n tránh nh ng nơi b nh hư ng c a ch t th i, ch t đ c do sinh ho t, nông nghi p hay công nghi p (thu c tr sâu, hóa ch t, d u khí...) Ngoài ra c n chú ý đ n y u t dinh dư ng và các y u t môi trư ng khác (v t ch t h u cơ, mu i dinh dư ng, y u t th y lý hóa...) Sau khi ch n bãi ph i làm v sinh m t bãi. Rào ch n xung quanh b ng đăng hay lư i đ gi Ngao, Nghêu di chuy n ra kh i bãi nuôi nh t là bãi ương gi ng. Khi chu n b bãi xong thì ti n hành th gi ng. 2. Th gi ng. Ngu n gi ng: gi ng dùng đ nuôi hi n nay là gi ng t nhiên, chúng đư c cung c p ch y u t các bãi t nhiên. Hàng năm gi ng thư ng xu t hi n vào tháng 7-8 (gi ng nh ) đ n tháng 1-2 thì gi ng đ t c dùng cho nuôi th t. L y gi ng: l y gi ng thư ng đư c th c hi n lúc tri u xu ng, dùng cào lư i v i m t lư i thích h p đ l y gi ng. Cào l p cát m t cát s l t qua lư i và gi ng đư c gi l i bên trong lư i. Dùng cào lư i chúng ta có th thu đư c c gi ng tương đ i đ u (xem hình 37. V n chuy n gi ng: sau khi l y gi ng ti n hành v n chuy n gi ng đ n bãi nuôi b ng các phương ti n xe, tàu. Dùng rong bi n ph lên gi ng và trong quá trình v n chuy n ph i thư ng xuyên tu i nư c bi n đ gi m. N u v n chuy n trong lúc tr i mưa ph i đ y k tránh nư c mưa th m vào làm ch t con gi ng. Th gi ng: tùy theo m c đích nuôi mà c gi ng và lư ng gi ng th khác nhau. Trong ngh ương gi ng thì th gi ng nh (15-25 ngàn con/kg). Nuôi th t thì th gi ng c 2000-3000 con/kg. M t đ th bi n đ ng t 5-10 t n/ha. Th gi ng lúc nư c tri u ng p bãi kho ng 10-15cm đ gi ng có th vùi mình ngay mà không b n ng. 2 of 3 4/8/2012 11:46 PM
  3. K thu t nuôi ngao, nghêu http://www.mekongfish.net.vn/uploads/chuyende_thuysan/kythuatnuoi/nuo... Hình 1: L y gi ng b ng cào tay 3. Chăm sóc, qu n lý. Vi c chăm sóc qu n lý trong quá trình nuôi ch y u là cào vén san thưa nơi gi ng t p trung dày giúp chúng sinh trư ng nhanh, thư ng xuyên ki m tra h th ng lư i ch n đ s a ch a k p th i. Cào vén, san thưa: đây là k thu t quan tr ng, trong quá trình nuôi Nghêu có khuynh hư ng di chuy n ra ngoài và chúng thư ng t p trung khu v c d c theo lư i ch n, nh t là phía dư i c a hư ng dòng ch y, cho nên thư ng xuyên theo dõi khi m t đ Nghêu t p trung ph i cào Nghêu và r i đ u tr l i. Vi c cào vén, san thưa đư c th c hi n lúc th y tri u xu ng và công vi c ph i hoàn thành trư c khi phơi bãi. Vi c cào vén san thưa ph i h n ch , ch th c hi n khi c n thi t, không th c hi n lúc bãi khô và nhi t đ cao. Đây là k thu t tuy r t đơn gi n nhưng n u không th c hi n đúng Nghêu gi ng s sinh trư ng ch m và t l hao h t s cao. Ngoài ra c n theo dõi đ ch h i đ phòng tr k p th i. 4. Thu ho ch. Khi Ngao, Nghêu đ t c 30-70 con/kg thì có th thu ho ch. Th i gian thu ho ch di n ra quanh năn tùy vào th trư ng tiêu th . Tuy nhiên n u thu ho ch vào mùa thành th c sinh d c ch t lư ng s n ph m s cao. Có th thu ho ch b ng tay hay cơ gi i. Sau thu ho ch thì chuy n ngay đ n nhà máy ho c các sơ s đ ti n hành ch bi n s n ph m. 3 of 3 4/8/2012 11:46 PM

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản