intTypePromotion=1
ADSENSE

Kỹ thuật sinh sản cho bò sữa part 1

Chia sẻ: Asfj Asfhjk | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

128
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong gần 15 năm qua, công ty đã đầu tư hơn 10 triệu đôla cho các hoạt động: Xây dựng 4 trung tâm làm lạnh, 41 điểm thu mua, thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, xây dựng đội ngũ khuyến nông với hơn 70 người để hỗ trợ kỹ thuật cho người nuôi bò. Ngoài ra, chương trình luôn khuyến khích người nông dân sản xuất sữa chất lượng tốt thông qua chính sách trả tiền theo chất lượng sữa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật sinh sản cho bò sữa part 1

  1. K thu t sinh s n cho bò s a 1
  2. M cl c 1. Gi i ph u cơ quan sinh s n ................................................................................................... 1 2. Sinh lý sinh s n cơ b n .......................................................................................................... 7 2-1. S thành th c v tính ...................................................................................................... 7 2-2. Ki m soát Hocmone ........................................................................................................ 8 2-3. Chu kỳ ng d c.............................................................................................................. 9 2-4 . Sóng nang .................................................................................................................... 11 2-5. Phát hi n ng d c ........................................................................................................ 17 2-6. Th tinh và phát tri n phôi ............................................................................................. 19 2-7. Xác nh th i i m d n tinh thích h p ........................................................................... 21 3. R i lo n sinh s n............................................................................................................... 22 3.1 Phân lo i ngu n g c c a các b nh r i lo n sinh s n .................................................. 22 3-1-1. B nh do di truy n .................................................................................................... 22 3-1-2 . B nh truy n nhi m ............................................................................................ 24 3-1-3 . B nh n i ti t .......................................................................................................... 25 3-2 . Phân lo i b nh theo cơ quan sinh s n ..................................................................... 25 3-2-1. Các b nh bu ng tr ng ......................................................................................... 25 3-2-2. B nh t cung ....................................................................................................... 28 3-3 . Ch n oán r i lo n sinh s n ..................................................................................... 32 3-3-1 . Nguyên lý c a ch n oán và i u tr r i lo n sinh s n ............................................ 32 3-3-2 . Ch n oán r i lo n sinh s n như th nào.......................................................... 33 3-4. Các phương pháp ch a tr các b nh r i lo n sinh s n.................................................. 34 3-4-1 Các lo i thu c s d ng cho r i lo n sinh s n ........................................................... 34 4. Phương pháp khám qua tr c tràng ................................................................................... 41 4-1 . Trư c khi khám qua tr c tràng ..................................................................................... 41 4-2. Khám qua tr c tràng ...................................................................................................... 41 4-3 . K thu t ưa vào khám ................................................................................................ 43 5. Phương pháp ghi chép ki m tra sinh s n. ............................................................................ 45 2
  3. 6. Ch n oán mang thai ........................................................................................................ 51 6-1. Gi i ph u bò mang thai .................................................................................................. 51 6-2. T m quan tr ng c a ch n oán mang thai s m............................................................. 54 6-3 . Phương pháp ch n oán mang thai............................................................................. 54 6-4 . Ch n oán mang thai b ng cách kéo màng thai ........................................................... 56 6-5. Ti ng ng trong thai ..................................................................................................... 60 6-6. Th t ki m tra trong ch n oán mang thai ................................................................... 60 6-7. Ch n oán mang thai b ng siêu âm .............................................................................. 61 7. Các b nh xung quanh th i kỳ sinh ............................................................................... 62 7-1 . Cân b ng năng lư ng âm và r i lo n sinh s n sau khi ............................................ 64 7-2 . Các b nh chính xu t hi n xung quanh th i kỳ sinh c a bò ...................................... 64 7-2-2. Sa t cung ho c âm o ........................................................................................ 65 7-2-3. Sót nhau ................................................................................................................. 67 7-3. Các b nh chính liên quan n trao i ch t ................................................................... 67 7-3-1. S t s a (Gi m canxi huy t).................................................................................... 67 7-3-2 . Xê tôn huy t .......................................................................................................... 68 7-3-3. L ch d múi kh ...................................................................................................... 70 8. và h tr .................................................................................................................... 73 8-1. Quá trình ................................................................................................................... 73 8-2. khó ........................................................................................................................... 75 8-3. Ba i m miêu t tình tr ng thai ...................................................................................... 76 8-4. H tr ....................................................................................................................... 78 8-5. Chăm sóc bê m i sinh ................................................................................................... 79 1. Gi i ph u cơ quan sinh s n Hình 1 bi u th sơ hình nh cơ quan sinh s n bò. ây là cách bi u th r t ơn gi n. Trư c khi ti n hành th tinh, khám qua tr c tràng ho c ch a tr các r i lo n sinh s n cho bò, ngư i th c hi n ph i hi u r t rõ v gi i ph u cơ quan sinh s n bò. Ch ng h n, khi b n ưa d ng c vào cơ quan sinh s n thông qua âm o, b n ph i hư ng thi t b lên phía trên. N u b n hư ng d ng c xu ng phía dư i thì thì b n s ch c vào bàng quang ho c túi mù (túi th a ni u o ph ). Vi c hi u rõ gi i ph u cơ quan sinh s n bò cũng r t quan tr ng trong trư ng h p b n mu n l y m u nư c ti u b ng ng thông ư ng ti u. 3
  4. Hình 1. Phác th o hình nh cơ quan sinh s n bò cái Hình 2 mô t gi i ph u t cung và bu ng tr ng chi ti t hơn. Tuy nhiên, i u ki n/kích thư c c a các cơ quan sinh s n này thay i nhi u ph thu c vào chu kỳ ng d c, th i kỳ ti t s a, th i kỳ sinh , ch dinh dư ng, v.v. Do ó, không ch c n có ki n th c v gi i ph u mà ph i bi t c i u ki n c a t ng con bò. 4
  5. Hình 2. Gi i ph u cơ quan sinh s n bò 1. Bu ng tr ng 17. Mi ng ngoài c t cung 17. Ostium uteri externum 2.1DOvary ng bu ng tr ng . ây ch 18. RãnhUterine c ervical canal 18. c t cung 2. Ligamentum Ovarii Proprium 3.3MAbdominal nrificen truterine tube . i ng c a og d of ng 19. Ph 9. Portio vaginalis cvào âm o 1 n c t cung nhô ervicis 4.4Tua ri m ovarica tr ng . Fimbria bu ng 20. Âm0. Vo 20’. V20’. âm of vagina òm Vault o 2 agina, 5.5Ph mpulla of c terineguben tr ng . A n phình u a n t d 21. M21. Hrinh àng tymenal rudiment 6.6PIthmus of uterinedubetr ng . h n eo c a ng t n 22. Ti22. Vaginal vestibule n ình âm o 7.7MMesosalpinxg d n tr ng . àng treo n 23. M23. sót th wpoophori longitudinalis n Ductus e olf d c 8.8. anterior tend c fsuterine horn u mút rư o ng t cung 24,25. 4,25. n ti n ình vestibulares majores 2 Tuy Grandulae chính 9. Uterine horn, Uterine cavity 26. Bladder 9. S ng t cung, xoang t cung 27. 6. rethra quang 2 U Bàng 10. Velum uteri 10. Ng c t cung 27. Ni28. External urethral orifice uo 11. Caruncle 11. Mào (núm) 28. L 29. Suburethral diverticulum r a c a ni u o 12. Mesometrium 12. Migamentum cntercornuale 13. L c treo d i on 30. 9.udendal aip ư i ni u o 2 P Túi th l d 13. Dây ch body ian s ng 14. Uterine ng g 30. M31. Commisura labiorum ventralis ôi âm h 14. Thân t ccung 15. Uterine ervix 31. M32. n lansôi litoridis ép G i m c 15. C stium ung internum 16. O t c uteri 33. Grandulae vestibulares minores 32. Tuy n âm v t 16. Mi ng trong c t cung 5 33. Tuy n ti n ình ph
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2