intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Làm thế nào để chăm sóc Sức khỏe và Sắc đẹp của bạn?

Chia sẻ: Nv_tien Nv_tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:21

370
lượt xem
72
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bạn có quan tâm thực sự về Sức khỏe của mình hay không? Vấn đề dinh dưỡng của bạn có được đáp ứng ĐẦY ĐỦ và CÂN BẰNG không? Bạn có cách nào BÙ ĐẮP cho sự THIẾU HỤT DINH DƯỠNG của mình? Và đây, một giải pháp tuyệt vời cho Sức khỏe của bạn!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Làm thế nào để chăm sóc Sức khỏe và Sắc đẹp của bạn?

 1. Forever Living Products Viet Nam Hà Nội ngày 08-08-2008 KHÚC TRƯỜNG HƯNG Mã số FLP: 840-000-436421 Sức khoẻ tốt khởi đầu bằng chế độ dinh dưỡng tốt. Tuy nhiên trong các bữa ăn hàng ngày đôi khi chúng ta không thể tính toán được một cách thật sự đầy đủ về sự cân bằng chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Trong thùc tÕ hiÖn nay cã mét sè bÖnh mµ khoa häc hiÖn ®¹i cha t×m ra c¸ch ch÷a trÞ triÖt ®Ó. Trong nh÷ng tr êng hîp nh vËy, chóng ta dïng nh÷ng chÊt dinh dìng vµ nh÷ng biÖn ph¸p vËt lý trÞ liÖu nh»m gióp c¬ thÓ tù t¹o ra søc ®Ò kh¸ng ®Ó chèng ®ì l¹i bÖnh tËt. Chính vì vậy mà thực phẩm dinh dưỡng ra đời và ngày càng có nhiều người chuyển hướng sang sử dụng các loại thực phẩm này như là một nguồn bổ sung các chất dinh dưỡng bị thiếu cho cơ thể, t¨ng cêng søc ®Ò kh¸ng, giúp con người cải thiện hơn sức khoẻ của mình. Các sản phẩm của tập đoàn Forever Living Products (FLP) được chiết xuất 100% từ thảo dược thiên nhiên và các động thực vật quý hiếm rất có lợi cho sức khoẻ của con người. Thành phần chính là từ cây Aloe Vera (hay còn có tên gọi là Nha Đam hay Lô Hội). Quá trình nghiên cứu miệt mài của các nhà khoa học đã chiết xuất được những kháng sinh thiên nhiên và các Vitamin rất có ích và an toàn trong việc củng cố sức khoẻ, điều chỉnh, hồi phục và hỗ trợ cho quá trình điều trị bệnh tật. Mỗi sản phẩm của FLP đều có một giá trị dinh dưỡng riêng, có tác dụng tăng cường cả về thể chất và tinh thần cho tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi. Hãy tìm hiểu về các sản phẩm của chúng tôi và chọn cho mình sản phẩm phù hợp nhất cho sức khoẻ của bạn! FLP VIET NAM
 2. Forever Living Products Viet Nam Forvever Living Products ®· kÕt hîp tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn ch¾t läc nhÊt tõ thiªn nhiªn, ®¨c biÖt lµ tõ chÊt Gel L« Héi ®Ó mang ®Õn cho b¹n nh÷ng s¶n phÈm ch¨m sãc cho c¸ nh©n cã chÊt l îng tèt nhÊt, cã mét kh«ng hai. C¸c s¶n phÈm cña chóng t«i sÏ ch¨m sãc c¸c b¹n mét c¸ch toµn diÖn nhÊt víi chÊt Gel L« Héi æn ®Þnh vµ tinh khiÕt nhÊt, ®Æc biÖt lµ ch¨m sãc lµn da cña b¹n. Lµn da chóng ta hµng ngµy tiÕp xóc nhiÒu víi ¸nh n¾ng mÆt trêi, bôi bÈn vµ kh«ng khÝ « nhiÔm trong m«i tr êng. V× thÕ chóng ta cÇn ph¶i b¶o vÖ vµ ch¨m sãc cho lµn da cña m×nh b»ng mét chÕ ®é ®Æc biÖt.
 3. L« Héi- mét chÊt gel b¶o vÖ da lý tëng vèn ®· ®îc sö dông nhiÒu trong c¸c ph¬ng thuèc cæ truyÒn ®Ó lµm dÞu cho lµn da. Chóng t«i ®· t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm ®a d¹ng vµ ®éc ®¸o nh»m cung cÊp ®é Èm vµ nh÷ng dìng chÊt Vitamin thiªn nhiªn cÇn thiÕt cho da. Nh÷ng s¶n phÈm ch¨m sãc da cña chóng t«i cã thÓ gióp b¹n b¶o vÖ lµn da tr¸nh khái t¸c h¹i cña m«i tr êng, ®iÒu nµy ®· ®îc chøng minh qua DÊu chøng nhËn cña Héi ®ång khoa häc Aloe Quèc tÕ. Forever Living Products Viet Nam Sonya Colour Collection lµ mét bé su tËp mü phÈm cã thµnh phÇn chÝnh tõ L« Héi, võa dïng ®Ó trang ®iÓm l¹i võa cã thÓ ch¨m sãc da. Nhê cã sù kÕt hîp ®éc ®¸o c¸c thµnh phÇn tù nhiªn nh tinh chÊt L« Héi, c¸c Vitamin chèng «xy ho¸, c¸c chiÕt xuÊt tõ biÓn vµ chamomile mµ Sonya Colour Collection cã kh¶ n¨ng b¶o vÖ vµ lµm dÞu m¸t lµn da b¹n.
 4. Bé su tËp trang ®iÓm nµy rÊt giµu mµu s¾c vµ thiÕt thùc víi cuéc sèng, thÝch hîp víi tõng lo¹i da, tõng kho¶nh kh¾c, t©m tr¹ng theo thêi gian cho c¶ ngµy vµ ®ªm. H·y ®Ó Sonya Colour Collection ch¨m sãc vµ t«n thªm vÎ ®Ñp vèn cã cña b¹n!
 5. N íc uèng dinh dìng L« Héi nguyªn chÊt - Aloe Vera Gel (015) Ban hay hinh dung đên môt chiêc lá lô hôi được căt ̣ ̃ ̀ ́ ̣ ́ ̣ ́ ngang và phân gel sẽ tươm ra trực tiêp từ cây. San phâm ̀ ́ ̉ ̉ Aloe Vera Gel cua chung tôi gân như đat được chât ̉ ́ ̀ ̣ ́ lượng thât so với chât gel mà ban vừa hinh dung ây. ̣ ́ ̣ ̀ ́ Chiêc lá lô hôi thân kỳ có chứa đên hơn 75 thanh phân dưỡng chât và 200 hợp chât khac, ́ ̣ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ́ ́ gôm có 20 chât khoang, 18 axit amin và 12 loai vitamin.Với san phâm đã có băng sang chế về ̀ ́ ́ ̣ ̉ ̉ ̀ ́ viêc xử lý ôn đinh, chât gel nay có tac dung duy trì hệ thông tiêu hoa được khoe manh và ̣ ̉ ̣ ́ ̀ ́ ̣ ́ ́ ̉ ̣ môt nguôn sinh lực tự nhiên. ̣ ̀ Hay pha chât gel nay với nước trai cây hoăc uông nguyên chât, đó chinh là môt ̃ ́ ̀ ́ ̣ ́ ́ ́ ̣ trong những nguôn bổ sung dinh dưỡng tôt nhât danh cho ban! ̀ ́ ́ ̀ ̣ Nước uông dinh dưỡng L« Héi ́ h¬ng T¸o - Aloe Berry Nectar (034) Aloe Berry Nectar có chứa tât cả cac loai vitamin, ́ ́ ̣ khoang chât, cac axit amin và enzyme được tim thây ́ ́ ́ ́ ̀ ́ trong san phâm Aloe Vera Gel, công với cac lợi ich từ ̉ ̉ ̣ ́ ́ quả nam viêt quât và tao. Ngoai tac dung nôi tiêng lam ̣ ́ ́ ̀ ́ ̣ ̉ ́ ̀ sach hệ thông tiêt niêu, nam viêt quât con cung câp môt ̣ ́ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ́ ̣ lượng cao vitamin C. Đông thời nó cung là môt nguôn ̀ ̃ ̣ ̀ pycnogenol tự nhiên – môt chât chông oxy hoa manh có tac dung đăc biêt trong viêc duy trì ̣ ́ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ chât collagen. Nước tao có chứa cac thanh phân vitamin A, C, kali và pectin. ́ ́ ́ ̀ ̀ Ban có thể uông Aloe Berry Nectar cung với cac bữa ăn hoăc uông riêng. Hương vị ̣ ́ ̀ ́ ̣ ́ thơm ngon hoan toan tự nhiên được chiêt xuât từ quả man viêt quât tươi và những quả tao ̀ ̀ ́ ́ ̣ ́ ́
 6. chin ngot. Được bổ sung thêm đường fructose (môt loai đường trai cây tự nhiên), loai ́ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ nước uông nay có độ ngot vừa phai, giup lam hai long cho cả người lớn cung như trẻ em. ́ ̀ ̣ ̉ ́ ̀ ̀ ̀ ̃ N ước uèng dinh dưỡng L« Héi h¬ng §µo - Aloe Bit’s N Peaches (077) Forever Aloe Bits n’ Peaches mang đên môt hương vị ́ ̣ tuyêt vời khac cho ban thưởng thức, trong đó có chât gel ̣ ́ ̣ ́ lô hôi ôn đinh 100% và nước ep nguyên chât tự nhiên từ ̣ ̉ ̣ ́ ́ quả đao. Ngoai môt cam giac hương vị không giông bât cứ loai nao khac, nó con chứa cac ̀ ̀ ̣ ̉ ́ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̀ ́ manh thit nguyên chât từ lá cây lô hôi hoa quyên với hương thơm cua quả đao chin mong. ̉ ̣ ́ ̣ ̀ ̣ ̉ ̀ ́ ̣ Nhiêu thế kỷ trôi qua, moi người trên khăp thế giới đêu đã biêt sử dung cây Aloe ̀ ̣ ́ ̀ ́ ̣ Vera nhờ vao cac đăc tinh có lợi cho sức khoe cua no. Viêc pha thêm nước ep quả đao sẽ ̀ ́ ̣ ́ ̉ ̉ ́ ̣ ́ ̀ cung câp thêm chât carotenoids – vôn là chât chông oxy hoa và nguôn vitamin A, cân thiêt ́ ́ ́ ́ ́ ́ ̀ ̀ ́ cho viêc duy trì chức năng cua hệ miên dich. Bits n’ Peaches mang đên nhiêu thanh phân rât ̣ ̉ ̃ ̣ ́ ̀ ̀ ̀ ́ có lợi cho sức khoe, và tât cả đêu được hoa quyên trong môt thức uông có hương vị tuyêt ̉ ́ ̀ ̀ ̣ ̣ ́ ̣ vời. Hay pha với nước đá hoăc pha chung với nước trai cây, và hay thưởng thức hương vị ̃ ̣ ́ ̃ thiên nhiên đăc biêt nay vao bât cứ thời điêm nao trong ngay! ̣ ̣ ̀ ̀ ́ ̉ ̀ ̀ Nước uèng dinh dìng L« Héi h¬ng vÞ Cam - Forever Freedom (196) Với hương vị cam đăc biêt, Forever Freedom được kêt hợp ̣ ̣ ́ từ chât gel Aloe Vera với cac chât có lợi trong viêc duy trì ́ ́ ́ ̣ cac chức năng và độ deo dai cua khớp. Chung tôi đã tân ́ ̉ ̉ ́ ̣
 7. dung chât Glucosamine Sulfate và Chondroitin Sulfate – hai nguyên tố tự nhiên đã được ̣ ́ chứng minh là có khả năng duy trì chức năng và độ deo dai cua khớp vµ kêt hợp hai chât ̉ ̉ ́ ́ nay với chât gel lô hôi ôn đinh. Băng sự phôi hợp nay, chung tôi đã bổ sung được vitamin C ̀ ́ ̣ ̉ ̣ ̀ ́ ̀ ́ và MSM – dìng chÊt quan trong rât cân thiêt cho cơ thể trong viêc duy trì cac mô liên kêt ̣ ́ ̀ ́ ̣ ́ ́ và chức năng cua khớp được khoe manh. Khi bị lao hoa, cơ thể rât có nguy cơ bị giam cac ̉ ̉ ̣ ̃ ́ ́ ̉ ́ nguyên tố tự nhiên trong chât sun, từ đó dân đên sự tôn hai trên cac khớp. Forever Freedom ́ ̣ ̃ ́ ̉ ̣ ́ cung câp đây đủ số lượng c¸c chÊt theo nhu câu thông thường. Giông như bao san phâm ́ ̀ ̀ ́ ̉ ̉ FLP khac, cac dưỡng chât nay có nguôn gôc từ thiêṇ nhiên và rât an toan khi sử dung. Hay ́ ́ ́ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̣ ̃ khởi đông môt ngay cua ban băng san phâm Forever Freedom! ̣ ̣ ̀ ̉ ̣ ̀ ̉ ̉ MËt ong - Forever Bee Honey (025) Là môt nguôn hương ̣ ̀ Với khoang ̉ vị tuyêt vời cua tinh chât thiên ̣ ̉ ́ 100 calories trên nhiên, cac carbohydrate và chât ́ ́ 30 grams, nó sẽ ́ khoang ( như canxi và ́ ̣ cung câp cho ban phospho) được chứa trong đó ̣ môt lượng đã khiên cho Forever Bee ́ không ngờ cac ́ Honey trở thanh môt nguôn ̀ ̣ ̀ vitamin, ́ chât năng lượng rât tôt. Chât ngot ́ ́ ́ ̣ ́ khoang, enzymes, tự nhiên nay sẽ dễ dang tiêu ̀ ̀ proteins và cac ́ hoa ở trẻ em cung như người lớn. ́ ̃ axit amin.
 8. S¸p Ong - Forever Bee Propolis (027) Có chứa 22 axit amin, vitamin nhom B và được cung cố băng chât sữa ong chua, ́ ́ ̉ ̀ ́ ́ Forver Bee Propolis là môt cach tuyêt vời để giup hỗ trợ cho chức năng miên dich tự nhiên ̣ ́ ̣ ́ ̃ ̣ cua cơ thê. Forever Bee Propolis được thu hoach từ những vung sa mac cao nguyên không ̉ ̉ ̣ ̀ ̣ ô nhiêm. Để bao đam thêm tinh nguyên chât, chung tôi đã sử dung may thu hoach sap ong ̃ ̉ ̉ ́ ́ ́ ̣ ́ ̣ ́ vôn đã được câp băng sang chê. Forever Bee Propolis mang tinh thiên nhiên 100%, không ́ ́ ̀ ́ ́ ́ chứa chât bao quan hay mau nhân tao. Nó con là môt dang thực phâm thiên nhiên tuyêt vời, ́ ̉ ̉ ̀ ̣ ̀ ̣ ̣ ̉ ̣ có chứa nhiêu dưỡng chât như cac loai vitamin, chât khoang, enzyme, axit amin và môt số ̀ ́ ́ ̣ ́ ́ ́ ̣ nguyên tố khac. ́
 9. PhÊn Ong - Forever Bee Pollen (026) Phân ong có chứa cac loai ́ ́ ̣ Ngoai khả năng lam tăng ̀ ̀ vitamin C, D, E, K dễ hâp thu, ́ sức lực và tinḥ chiu đựng, ́ ̣ betacarotene ( vitamin A), Forever Bee Pollen con hỗ ̀ ́ ́ ́ vitamin nhom B, chât khoang, trợ cho viêc duy trì viêc lưu ̣ ̣ ́ enzymes, coenzymes, cac axit ́ ̃ ̣ thông, tiêu hoa, miên dich beo từ thực vât, carbohydrates, ́ ̣ và hệ thông nao được khoe ́ ̃ ̉ protein và 22 axit amin ( bao ̣ manh. gôm cả 8 axit amin thiêt yêu). ̀ ́ ́ S÷a Ong chóa - Forever Royal Jelly (036) Royal Jelly có chứa cac vitamin A, C, D và E, đông thời rât giau vitamin nhom B. Có ́ ̀ ́ ̀ ́ môt thanh phân quan trong là vitamin B5 (Pantothenic Acid) – môt trong những chât quan ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ ́ trong nhât trong cơ thê, cân thiêt cho quá trinh tông hợp và trao đôi chât protein, chât beo, ̣ ́ ̉ ̀ ́ ̀ ̉ ̉ ́ ́ ́ carbonhydrate và cac loai hormone. Royal Jelly có chứa đây đủ 8 loai axit amin thiêt yêu và ́ ̣ ̀ ̣ ́ ́ ́ 10 axit amin thứ yêu, công với môt lượng đang kể cac chât khoang canxi, đông, săt, ́ ́ ̣ ̣ ́ ́ ́ ́ ̀ ́
 10. phosphorus, kali, silicon và sulphur. Royal Jelly con chứa cả chât nucleic acid. Royal Jelly có ̀ ́ chứa lượng protein cao và được san sinh trong quá trinh tiêu hoa phân ong. Royal Jelly cua ̉ ̀ ́ ́ ̉ chung tôi được thu hoach từ những vung sa mac khô căn xa xôi – nơi có điêu kiên khí hâu ́ ̣ ̀ ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ trong lanh, là môi trường lý tưởng cho ong lam tô. Nó được chiêt xuât từ tổ ong, được ướp ̀ ̀ ̉ ́ ́ lanh và lam khô ngay để lây đi phân nước thừa, giữ lai tât cả cac vitamin, chât khoang, ̣ ̀ ́ ̀ ̣ ́ ́ ́ ́ enzyme và co-enzyme. Viên bổ sung dinh dưỡng Nature – Min (037) Cơ thể ban có thể tân dung ̣ ̣ ̣ ́ Nature – Min cung câp được những dưỡng chât ́ được hâu hêt cac chât ̀ ́ ́ ́ năm dưới long biên sâu. ̀ ̀ ̉ khoang có trong cơ thể ́ Băng cach sử dung cac chât ̀ ́ ̣ ́ ́ con người – gôm có ̀ khoang tự nhiên dưới long ́ ̀ canxi, phospho và magiê biên, cac loai thực vât và ̉ ́ ̣ ̣ – với cac tỉ lệ cân băng. ́ ̀ đông vât có gai dưới biên. ̣ ̣ ̉ Môi chai chứa 180 ̃ viên. Viên bổ sung dinh dưỡng Gin – Chia (047) Môi chai chứa 100 viên. ̃ Hai loai thao môc từ thời xa xưa - golden chia có ở phương Tây và sâm có từ ̣ ̉ ̣ phương Đông – kêt hợp với nhau để tao nên môt điêu thân diêu thời hiên đai : trả lai cho ́ ̣ ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣
 11. ban những gì cuôc sông bân rôn cua ban đã cướp đi. Cả hai loai thao môc đêu là những ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ̉ ̣ ̀ chât chông oxy hoa manh, được kêt hợp với vitamin A, B1, B2, C và D, công với sinh tố B, ́ ́ ́ ̣ ́ ̣ canxi, săt, sodium, capsicum, kali, kem, đông, magiê và mangan. Khi được kêt hợp lai với ́ ̃ ̀ ́ ̣ nhau, chung có tac dung lam phân khich tâm trang, lam tăng tinh chiu đựng và nhân nai ́ ́ ̣ ̀ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ̃ ̣ cung như lam tăng sự lưu thông mau. ̃ ̀ ́ A – Beta – CarE (054) Môi chai có 100 viên nang mêm. ̃ ̀ Bao gồm vitamin A và vitamin E, chất khoáng Selenium và cac chât chông oxy hoa có khả năng chông lai ́ ́ ́ ́ ́ ̣ cac gôc ( hoa hoc) tự do gây mêt moi. A – Beta – CarE sẽ ́ ́ ́ ̣ ̣ ̉ cung câp cho cơ thể cac vitamin A, vitamin E, selen cung ́ ́ ̃ như cac dưỡng chât đem lai sự sông cho da, toc và thị ́ ́ ̣ ́ ́ lực. Viên bổ sung dinh dưỡng Forever Lycium Plus (072) Môi chai chứa 100 viên. ̃ Lycium là môt loai trai cây được dung ở nhiêu nước, ̣ ̣ ́ ̀ ̀ lycium có thể giup nâng cao thể chât và duy trì sức lực và thị lực ́ ́ tôt. Được kêt hợp với môt trong những chât chông oxy hoa ́ ́ ̣ ́ ́ ́ manh nhât được phat hiên trong quả chà là và chiêt xuât hương ̣ ́ ́ ̣ ́ ́ cam thao, con lycium thì giau ̉ ̀ ̀ axit amin và vitamin cac loai. ́ ̣ Viên Forever Garcinia Plus (071) Môi chai có 70 viên nang mêm. ̃ ̀
 12. Trai bach quả gop phân trong môt hợp chât giup lam giam sự biên đôi carbohydrate ́ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ́ ̀ ̉ ́ ̉ trong cơ thể thanh chât beo. Hydroxycitric acid ( HCA) - môt chât can trở sự them ăn tự ̀ ́ ́ ̣ ́ ̉ ̀ nhiên – có nhiêm vụ ngăn trở cac chât men ( enzyme) chuyên hoa calories thanh chât beo.Có ̣ ́ ́ ̉ ́ ̀ ́ ́ tác dụng kích thích hoạt động của hệ thống tuần hoàn. Absorbent – C (048) Môi chai chứa 100 viên. ̃ Absorbent – C giup duy trì cho cac mô liên kêt, da và cac khớp ́ ́ ́ ́ xương được khoe manh, đông thời cung duy trì được cac chức ̉ ̣ ̀ ̃ ́ năng về hô hâp. Nêu thiêu hut vitamin C sẽ dân đên tinh trang cac ́ ́ ́ ̣ ̃ ́ ̀ ̣ ́ mao dân bị vỡ và nướu răng bị chay mau. Để đam bao được cả ̃ ̉ ́ ̉ ̉ 60 mg vitamin C trong môi viên thuôc được hâp thu hiêu quả ̃ ́ ́ ̣ nhất, chung tôi đã kêt hợp với 500 mg cam yên mach- môt loai ́ ́ ́ ́ ̣ ̣ ̣ sợi thức ăn có độ tan cao, có tác dụng hỗ trợ chữa trị cao hơn. Viên dâu cá ̀ Arctic-Sea Super Omega-3 (039) Môi chai chứa 60 viên nang mêm. ̃ ̀ Omega-3 là môt loai axit beo không sinh cholestorol ̣ ̣ ́ được tim thây trong cá hôi và môt số loai cá biên khac. ̀ ́ ̀ ̣ ̣ ̉ ́ Omega-9 là môt loai axit beo chưa bao hoa được tim ̣ ̣ ́ ̃ ̀ ̀ thây trong cac san phâm từ thực vât, ví dụ như dâu ô liu. ́ ́ ̉ ̉ ̣ ̀ Môi viên nang chứa 225 mg EPA, 150 mg DHA và oleic ̃ acid.
 13. Viên bổ sung dinh dưỡng Fields of Greens (068) Môt chai có 80 viên. ̣ Thức ăn nhanh cho bữa ăn trưa? Hay lây lai cac vitamin, chât ̃ ́ ̣ ́ ́ khoang, protein, axit amin, enzyme, cac chât chông oxy hoa và ́ ́ ́ ́ ́ chât diêp luc mà ban đã mât. Fileds of Greens kêt hợp với cỏ lua ́ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ́ mach non (có chứa kali, canxi, magiê, săt, phospho), cỏ lua mì ̣ ́ ́ (chứa vitamin, cac chât khoang và môt số nguyên tố khac), cỏ linh ́ ́ ́ ̣ ́ lăng (vitamin A, B6, E và K), và bổ sung thêm ớt cayen (giup duy ́ trì cho viêc tuân hoan và tiêu hoa được khoe manh). ̣ ̀ ̀ ́ ̉ ̣ Viên bổ sung dinh dưỡng Forever Garlic-Thyme (065) Môi chai có 100 viên ̃ Toi và hung tây - hai chât chông oxy hoa manh - kêt hợp với ̉ ́ ́ ́ ́ ̣ ́ nhau để tao nên môt loai vũ khí tuyêt vời giup duy trì cho sức ̣ ̣ ̣ ̣ ́ khoe được tôt. Khi toi được căt hoăc nghiên ra, cac enzyme sẽ ̉ ́ ̉ ́ ̣ ̀ ́ phan ứng với nhau để tao ra môt chât có tac dung manh. ̉ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̣ Cac nghiên cứu đã cho thây là cac thanh phân khac cua toi có ́ ́ ́ ̀ ̀ ́ ̉ ̉ tac dung chuyên hoa chât beo thanh năng lượng, và bao vệ cơ ́ ̣ ̉ ́ ́ ́ ̀ ̉ thể chông lai cac gôc tự do. Giờ đây trong môi viên nang mêm ́ ̣ ́ ́ ̃ ̀ nay con được kêt hợp với tinh chât cây hung tây. ̀ ̀ ́ ́ ́ Viên bổ sung dinh dưỡng Ginkgo Plus (073) Forever Gingko Plus được xem như là một loại “Thực phẩm dành cho tư duy” khá tuyệt vời. Sản phẩm dinh
 14. dưỡng này được Forever Living Products kết hợp với một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về thảo dược sáng tạo ra, trong đó có sự kết hợp của chiết xuất lá bạch quả với nấm Linh chi, trái Schisandra và Hà thủ ô. Các thành phần trong công thức kết hợp này đã được chứng minh là có khả năng tăng cường quá trình lưu thông máu đến não, từ đó giúp tăng cường trí nhớ tạm thời và lâu dài cũng như làm tăng khả năng nhạy bén của đầu óc. Công thức đặc biệt của chúng tôi không chỉ kết hợp chiết xuất lá bạch quả - một loại dược thảo mà theo các tin tức gần đây cho biết là nó có nhiều đặc tính có lợi, mà còn kết hợp với một số thành phần dược thảo khác từ Trung Quốc có những hiệu quả tương tự. Forever Gingko Plus - Thực phẩm dành cho tư duy! Keo nhai đa vitamin danh cho trẻ em ̣ ̀ Forever Kids Chewable Multivitamins (198) Môi chai có 120 viên. ̃ Đây là môt bí quyêt ngot ngao để ban cung câp cho con minh ̣ ́ ̣ ̀ ̣ ́ ̀ những dưỡng chât mà chung cân hang ngay. Những viên keo ́ ́ ̀ ̀ ̀ ̣ nhai đa vitamin Forever Kids hinh con thú sẽ cung câp cho những ̀ ́ đứa trẻ đang lớn (từ 2 tuôi trở lên) cac loai vitamin thiêt yêu, cac ̉ ́ ̣ ́ ́ ́ chât khoang và cac dưỡng chât từ thực vât mà chung có thể bị ́ ́ ́ ́ ̣ ́ ́ thiêu. Được tao từ công thức không chứa đường, aspartame, mau ̣ ̀ nhân tao hoăc cac chât bao quan, con ban sẽ thich những hương ̣ ̣ ́ ́ ̉ ̉ ̣ ́ vị nho và cam tự nhiên, con ban thì sẽ thich sự thanh than tâm ̀ ̣ ́ ̉ ̀ hôn. Viên bổ sung dinh dưỡng Forever B12 Plus with Folic Acid (188)
 15. Môi chai chứa 60 viên. ̃ Hay bay tỏ hanh đông yêu thương nhât cho đứa con ̃ ̀ ̀ ̣ ́ cua ban! Thiêu vitamin B12 có nghia là thiêu folic acid, ̉ ̣ ́ ̃ ́ ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ́ ̀ điêu nay rât nguy hai cho bao thai trong 3 thang đâu thai ngen. B12 và folic acid kêt hợp với nhau trong công ́ ́ thức nay để tao khả năng cho cac quá trinh trao đôi chât ̀ ̣ ́ ̀ ̉ ́ có liên quan đên sự sông, kể cả sự phân chia tế bao, tông ́ ́ ̀ ̉ hợp DNA, san sinh hông huyêt câu và có tac dung đên ̉ ̀ ́ ̀ ́ ̣ ́ chức năng thân kinh. Thông thường khi B12 được lây ̀ ́ từ cac nguôn đông vât thì nó sẽ cân thiêt cho người ăn ́ ̀ ̣ ̣ ̀ ́ chay hoăc chế độ ăn chay. ̣ Forever Echinacea Supreme (214) Echinacea có môt truyên thông lâu đời trong nên văn minh cua người da đỏ Băc ̣ ̀ ́ ̀ ̉ ́ My. Họ đã sử dung loai cây nay nhiêu hơn bât cứ loai cây nao khac để duy trì sức khoe cua ̃ ̣ ̀ ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ́ ̉ ̉ minh trong mua đông. Họ con dung rễ lam thuôc đăp, sử dung Echinacea để đanh răng và ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ̣ ́ lam trà để uông. Nó nôi tiêng ở châu Mỹ cho đên những năm 1940. Sau khi phat hiên ra nó ̀ ́ ̉ ́ ́ ́ ̣ vao những năm 1930, người châu Âu vân sử dung nó môt cach rông rai. Cac nhà sinh hoc ̀ ̃ ̣ ̣ ́ ̣ ̃ ́ ̣ đã đăt tên cho loai cây nay theo tên môt loai cây có gai (Echinus) để mô tả phân loi đây gai ̣ ̀ ̀ ̣ ̀ ̀ ̃ ̀
 16. cua no. Nó moc tự nhiên ở cac bang miên Trung Đông, từ miên Đông bang Pennsylvania ̉ ́ ̣ ́ ̀ ̀ cho tới Kansas và keo dai đên miên nam bang Texas. ́ ̀ ́ ̀ Hang trăm cac nghiên cứu khoa hoc đã cho thây được răng Echinacea có khả năng ̀ ́ ̣ ́ ̀ giup hỗ trợ cho hệ miên dich. Trong những năm gân đây, môt nghiên cứu đã kham phá ra ́ ̃ ̣ ̀ ̣ ́ môt cơ chế mà Echinacea có khả năng hỗ trợ được. Môt trong những cơ chế bao vệ đâu ̣ ̣ ̉ ̀ tiên cua cơ thể được tao nên bởi môt chât có dang gel goi là Hyaluronic Acid (HA). HA xuât ̉ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ́ hiên trong cac mô giữa cac tế bao để găn kêt chung lai với nhau. ̣ ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ̣ Có môt loai enzyme tên là hyaluronidase sẽ tân công lây HA. Khi nó hoat đông, HA sẽ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̣ nhanh chong mât đi độ deo dang gel cua nó và lớp găn kêt bao vệ nay cung sẽ mât đi tinh ́ ́ ̉ ̣ ̉ ́ ́ ̉ ̀ ̃ ́ ́ hiêu qua. Nêu như enzyme huy hoai đi chât HA đó thì hệ miên dich sẽ bị anh hưởng. ̣ ̉ ́ ̉ ̣ ́ ̃ ̣ ̉ Echinacea đã được chứng minh là có khả năng ngăn chăn enzyme huy hoai đi chât HA nay. ̣ ̉ ̣ ́ ̀ Forever Echinacea Supreme có chứa cả hai dang Echinacea có giá trị cao nhât là ̣ ́ Purpurea và Angusstifolia, kêt hợp với chiêt xuât từ hat quả nho để mang lai kêt quả tôt ́ ́ ́ ̣ ̣ ́ ́ ́ nhât. Viªn bæ sung canxi Forever Calcium (206) Calcium lµ dìng chÊt cÇn thiÕt cho sù ph¸t triÓn vµ duy tr× sù dÎo dai v÷ng ch¾c cña x¬ng. ThiÕu calcium sÏ g©y ra c¸c ch÷ng gißn x¬ng, lo·ng x¬ng. Tuy nhiªn thùc phÈm trong c¸c b÷a ¨n hµng ngµy cã thÓ vÉn cha cung c¸p ®ñ l îng calcium cho c¬ thÓ, Forever Living Products nhËn thÊy ®iÒu nµy vµ cho ra ®êi s¶n ph¶m Forever Calcium ®Ó bæ sung cho b¹n l îng dìng chÊt calcium cßn thiÕu. H·y dïng s¶n phÈm nµy ®Ó cã ®îc khung x¬ng ch¾c khoÎ cho mäi ho¹t ®éng lao ®éng vµ tËp luyÖn thÓ thao.
 17. Forever Vision (235) Thị giac cua chung ta là môt giac quan rât quí ́ ̉ ́ ̣ ́ ́ bau. Forever Vision là môt san phâm bổ sung dinh ́ ̣ ̉ ̉ dưỡng có chứa cac chât lutein, zeaxanthin, chiêt ́ ́ ́ xuât từ cây viêt quât, kêt hợp với môt số chât chông ́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ́ oxy hoa cung với cac dưỡng chât khac. ́ ̀ ́ ́ ́ Cây viêt quât – môt loai thao dược cổ truyên phổ ̣ ́ ̣ ̣ ̉ ̀ biên – có khả năng hỗ trợ cho thị lực và thuc đây sự ́ ́ ̉ tuân hoan cua măt. Lutein – môt loai carotene phổ ̀ ̀ ̉ ́ ̣ ̣ biên được tim thây trong nhiêu loai rau quả và trai ́ ̀ ́ ̀ ̣ ́ cây – có khả năng giup bao vệ cho vong mac cua măt. ́ ̉ ̃ ̣ ̉ ́ Zeaxanthin và Astaxanthin là hai dang carotene khac ̣ ́ giup duy trì sự khoe manh cho trong đen cua măt. ́ ̉ ̣ ̀ ̉ ́ Trµ th¶o dîc Aloe Blossom (049) §îc chiÕt xuÊt tõ nh÷ng c©y hoa Aloe Vera, trµ th¶o dîc cña Forever Living ®Æc
 18. biÖt cã t¸c dông tèt dèi víi søc khoÎ cña b¹n. Víi mçi gãi trµ nhá, b¹n cã thÓ pha cho m×nh mét t¸ch trµ th¬m ngon . H·y khởi động một ngày làm việc hoặc th gi·n sau giê lµm viÖc víi mét t¸ch trµ th¶o dîc Forever Living. Forever Probiotic (222) Vi khuân là những vi sinh vât tôn tai trong cơ thể ̉ ̣ ̀ ̣ và đong môt vai trò cho sức khoe chung cua chung ta. ́ ̣ ̉ ̉ ́ Ngoai môt số loai vi khuân có hai, đa phân con lai là ̀ ̣ ̣ ̉ ̣ ̀ ̀ ̣ những dang vi khuân có lợi. Forever Living Products ̣ ̉ nhân thây vai trò quan trong mà cac vi khuân có lợi ̣ ́ ̣ ́ ̉ mang lai cho sức khoe con người. Được chế tao nhăm ̣ ̉ ̣ ̀ thuc đây cho hệ thông tiêu hoa được khoe manh, ́ ̉ ́ ́ ̉ ̣ Forever Active Probiotic là môt dang viên nhỏ dễ uông, ̣ ̣ ́ giup cai thiên tinh trang mât cân băng do lôi sông và ́ ̉ ̣ ̀ ̣ ́ ̀ ́ ́ thức ăn cua chung ta tao ra. ̉ ́ ̣ Đâu tiên Forever Active Probiotic phat huy tac dung tai ruôt kêt nhăm hỗ trợ cho quá ̀ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ̀ trinh tiêu hoa thức ăn, giup hâp thu chât dinh dưỡng và đong gop tich cực cho sự tăng ̀ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ trưởng binh thường cua cơ thể con người băng cach giup duy trì môt cơ thể được cân ̀ ̉ ̀ ́ ́ ̣ băng và khoe manh. Do ban thân probiotic khá dễ vỡ nên Forever Active Probiotic được ̀ ̉ ̣ ̉ đong goi băng kỹ thuât đôc quyên có băng sang chế có khả năng bao vệ được cac probiotic, ́ ́ ̀ ̣ ̣ ̀ ̀ ́ ̉ ́ và nó chỉ phong thich ra môt hợp chât gôm 6 loai vi khuân có lợi ngay sau khi nó đên được ́ ́ ̣ ́ ̀ ̀ ̉ ́ ̉ ́ ́ ̣ điêm đên mong muôn trong ruôt.
 19. Bét dinh dìng Forever Lite (019, 020, 021) Dï b¹n muèn gi¶m c©n, t¨ng c¬ b¾p hay ®¬n gi¶n lµ chØ muèn t¨ng c¬ng n¨ng l îng, h·y ®Õn víi ch¬ng tr×nh dinh dìng Forever Lite. B¹n cã thÓ khuÊy s¶n phÈm nµy víi s÷a hoÆc níc tr¸i c©y mµ b¹n yªu thÝch. Forever Lite sÏ cung cÊp cho b¹n mét lo¹t c¸c vitamin, chÊt kho¸ng, Protein vµ Cacbonhydrate. S¶n phÈm nµy rÊt h÷u Ých cho viÖc lµm s¨n ch¾c c¬ thÓ, t¨ng tr ëng vµ ®iÒu chØnh träng l îng c¬ thÓ. S¶n phÈm kh«ng hÒ sö dông chÊt b¶o qu¶n, mçi hép khuÊy ®îc kho¶ng 20 ly, hoµn toµn cã thÓ thay thÕ ®îc b÷a ¨n.
 20. Cã 3 h¬ng vÞ cho b¹n lùa chän: H ¬ng Vani (019), H ¬ng D©u (020), H ¬ng S«c«la (021) H ìng dÉn sö dông: L¾c hép tr íc khi dïng. KhuÊy 1 muçng (25g) víi 250ml s÷a kh«ng bÐo hoÆc níc tr¸i c©y
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2