intTypePromotion=1

Luận văn:ẩn dữ liệu trên âm thanh số

Chia sẻ: Nguyen Bao Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
113
lượt xem
33
download

Luận văn:ẩn dữ liệu trên âm thanh số

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ẩn dữ liệu trên âm thanh số ra đời như 1 cứu cánh .Cơ chế hoạt động của phương pháp này là nhúng một giấu hiệu số mang thông tin về quyền sở hữu vào trong tín hiệu gốc này , sao cho không thể cảm nhận được thay đổi trên tín hiệu gốc đó .Thông tin ẩn có thể là một đoạn văn bản , một ảnh nhỏ , một logo , hoặc một tín hiệu âm thanh,...Hiện nsy ,có rất nhiều hướng phát triển khác nhau ,và ứng với mỗi hướng cũng có rất nhiều phương pháp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn:ẩn dữ liệu trên âm thanh số

 1. TR NG I H C KHOA H C T NHIÊN TP H CHÍ MINH KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN KHÓA LU N T T NGHI P ND LI U TRÊN ÂM THANH S Ti n s Lê Hoài B c Giáo viên h ng d n: L u Khoa MSSV: 0112099 Sinh viên th c hi n: Lê Th Hoàng Ngân MSSV: 0112060 Thành ph H Chí Minh 7/2005
 2. cl c CL C Ch ng 1. M U ..................................................................................................13 1.1. Nhu c u n d li u hi n nay .........................................................................14 1.2. c tiêu c a tài .......................................................................................15 1.3. Yêu c u ........................................................................................................16 1.4. Môi tr ng cài t ........................................................................................16 1.5. c c lu n v n ............................................................................................16 Ch ng 2. T NG QUAN...........................................................................................18 Ch ng 3. C S LÝ THUY T ................................................................................20 3.1. NG QUAN N D LI U .......................................................................21 3.1.1. nh ngh a ............................................................................................21 3.1.2. Các i t ng........................................................................................22 3.1.3. Mô hình t ng quát c a bài toán .............................................................23 3.1.4. Các yêu c u trong m t bài toán n d li u .............................................25 3.1.5. Phân lo i ...............................................................................................27 3.2. NG QUAN V STEGANOGRAPHY.....................................................32 3.2.1. Mô hình bài toán ...................................................................................32 3.2.2. ch s phát tri n ..................................................................................33 3.2.3. Phân lo i ...............................................................................................34 3.3. NG QUAN V WATERMARKING S .................................................43 3.3.1. nh ngh a ............................................................................................43 3.3.2. ch s phát tri n ..................................................................................44 3.3.3. Phân lo i ...............................................................................................45 3.3.4. Các yêu c u trong m t bài toán Watermarking......................................49 3.3.5. ng d ng c a Watermarking ................................................................50 3.4. N D LI U TRÊN AUDIO ......................................................................51 3.4.1. Gi i thi u ..............................................................................................51 3.4.2. Phân lo i ...............................................................................................52 3.5. LÝ TÍN HI U S .................................................................................65 3.5.1. i c ng v tín hi u và nhi u..............................................................65 3.5.2. y m u và khôi ph c tín hi u ..............................................................69 3.5.3. Phân tích Fourier...................................................................................73 3.6. LÝ THUY T TR I PH ............................................................................86 3.6.1. Gi i thi u chung ...................................................................................86 3.6.2. l c l ch s phát tri n ......................................................................87 3.6.3. c m c a tr i ph ...........................................................................89 3.6.4. t ph công su t ............................................................................93 3.6.5. Chu i gi ng u nhiên ............................................................................95 3.6.6. u ch s d ch pha BPSK ..................................................................99 n d li u trên âm thanh s Trang 2
 3. cl c 3.6.7. nh h ng c a nhi u tr ng trong truy n thông ................................... 102 3.6.8. nh h ng c a nhi u Jammer trong truy n thông ............................... 103 3.6.9. Các h th ng tr i chu i tr c ti p.......................................................... 106 Ch ng 4. CH NG TRÌNH TH C HI N ............................................................ 121 4.1. WATERMARKING TRÊN AUDIO B NG PH NG PHÁP TR I PH T H P MÔ HÌNH THÍNH GIÁC.................................................................... 122 4.1.1. Gi i thi u ............................................................................................ 122 4.1.2. Mô hình thính giác .............................................................................. 122 4.1.3. Quá trình t o và nhúng Watermark...................................................... 131 4.1.4. Quá trình rút trích ............................................................................... 146 4.2. WATERMARKING TRÊN ÂM THANH S B NG PH NG PHÁP NG T HÓA CH M C .............................................................................. 151 4.2.1. Mô hình bài toán ................................................................................. 151 4.2.2. Ph ng pháp u ch bit th p t ng quát............................................. 152 4.2.3. Ph ng pháp l ng t hóa ch m c ..................................................... 153 Ch ng 5. SO SÁNH ÁNH GIÁ ........................................................................... 163 5.1. Gi i thi u ................................................................................................... 164 5.2. Ki m tra tính trong su t.............................................................................. 164 5.3. Ki m tra tính b n v ng............................................................................... 165 5.3.1. Chuy n i nh d ng file ................................................................... 165 5.3.2. Bi n i t n s l y m u ....................................................................... 167 5.3.3. Bi n i s l ng bit m u ................................................................... 167 5.3.4. Bi n i biên .................................................................................. 167 5.3.5. c thông cao ..................................................................................... 167 5.3.6. Thêm nhi u Gauss............................................................................... 167 5.3.7. d li u ki m tra.............................................................................. 169 n d li u trên âm thanh s Trang 3
 4. Danh sách hình v DANH SÁCH HÌNH V Hình 1 Mô hình ân d li u trên nh.........................................................................21 Hình 2 Mô hình t ng quan quá trình nhúng.............................................................24 Hình 3 Mô hình t ng quan quá trình trích. ..............................................................24 Hình 4 M it ng quan gi a ba tiêu chí. .................................................................26 Hình 5 Phân lo i n d li u theo Chen.LongJi. .......................................................28 Hình 6 Phân lo i n d li u theo De Vlccschouwer.................................................29 Hình 7 Phân lo i n d li u theo B.Pflizmann.........................................................29 Hình 8 Bài toán ng i tù.........................................................................................32 Hình 9 Phân lo i Steganography theo B.Pflizmann. ................................................34 Hình 10 n d li u theo Linguistic Steganography ...............................................35 Hình 11 Phân lo i theo Neil F.Johnson và Stefan C.Katzenbeisser .........................35 Hình 12 Watermark trên gi y c nh t c tìm th y ..............................................44 Hình 13 Phân lo i Watermarking theo B.Pflizmann ...............................................45 Hình 14 Nhúng logo vào nh..................................................................................46 Hình 15 Nhúng logo vào ti n gi y..........................................................................46 Hình 16 Nhúng logo vào nh..................................................................................46 Hình 17 Phân lo i Watermarking theo kh n ng ch ng ch u t n công. ...................47 Hình 18 Phân lo i theo c tính rút. .......................................................................48 Hình 19 Mô hình rút trích Nonblind Watermarking................................................48 Hình 20 Mô hình rút trích Semiblind Watermarking. .............................................49 Hình 21 Mô hình rút trích Semiblind Watermarking. .............................................49 Hình 22 Phân lo i trên s c n thi t c a khóa. .........................................................49 Hình 23 Phân lo i Watermarking trên Audio..........................................................52 Hình 24 Ýt ng c a ph ng pháp tr i ph truy n th ng. ......................................55 Hình 25 Ti n x lý tín hi u âm thanh Watermark. .................................................56 Hình 26 n d li u theo ph ng pháp echo. ..........................................................62 n d li u trên âm thanh s Trang 4
 5. Danh sách hình v Hình 27 u ch nh t l th i gian trong Watermarking. .........................................64 Hình 28 Hình v minh ho cho sóng c a m t tín hi u. ...........................................65 Hình 29 Nhi u phân b u....................................................................................66 Hình 30 Nhi u phân b Guassian. ..........................................................................66 Hình 31 Các lo i sóng c a tín hi u. ........................................................................67 Hình 32 Bi u di n tín hi u theo to c c.............................................................68 Hình 33 Liên h p ph c c a tín hi u x(t).................................................................68 Hình 34 Mô hình l y m u.......................................................................................69 Hình 35 y m u tín hi u v i các chu k khác nhau...............................................70 Hình 36 ch ng l p ph . .....................................................................................71 Hình 37 ch l y m u lý t ng t n s fs. ...........................................................72 Hình 38 Ph c a tín hi u khi dùng ti n l c lý t ng. ..............................................72 Hình 39 Ti n l c ch ng bi t danh th c t . ..............................................................72 Hình 40 th ng l y m u quá m c và tiêu h y. ....................................................73 Hình 41 Các d ng tri n khai c a tín hi u ................................................................77 Hình 42 n ph biên c a tín hi u.....................................................................78 Hình 43 Thành ph n o, thành ph n th c và t n ph c a tín hi u. ..........................79 Hình 44 Ph c a sóng vuông. .................................................................................81 Hình 45 áp ng xung. ..........................................................................................84 Hình 46 Ph n th c, ph n o, góc pha, l n c a áp ng xung t n s . ..................85 Hình 47 a s WinTool .......................................................................................86 Hình 48 Mô hình h th ng thông tin tr i ph . .........................................................88 Hình 49 Tín hi u liên t c t o t ng quan x(t), v(t). ................................................90 Hình 50 Tín hi u t ng quan Rxv c a hai tín hi u li n t c. ....................................91 Hình 51 Tín hi u r i r c t o t ng quan x(t), v(t)...................................................91 Hình 52 Tín hi u t ng quan Rxv c a hai tín hi u r i r c. .....................................92 Hình 53 Tín hi u t t ng quan. ............................................................................92 Hình 54 Tín hi u x(t) và tín hi u t t ng quan......................................................94 n d li u trên âm thanh s Trang 5
 6. Danh sách hình v Hình 55 t công su t ph c a tín hi u.............................................................95 Hình 56 ch thanh ghi d ch c s 2. ....................................................................96 Hình 57 Tín hi u PN. .............................................................................................97 Hình 58 Hàm t ng t c a chu i PN......................................................................98 Hình 59 Ph tín hi u BPSK.................................................................................. 100 Hình 60 ch gi i u bi n BPSK...................................................................... 102 Hình 61 th ng truy n thông tr i ph cô b n. ................................................... 103 Hình 62 t Jammer toàn ph n b ng thông. ....................................................... 105 Hình 63 t Jammer m t ph n b ng thông......................................................... 105 Hình 64 Ph c a tín hi u BPSK ........................................................................... 107 Hình 65 Ph c a tín hi u BPSK sau khi tr i. ........................................................ 108 Hình 66 u bi n BPSK truy n th ng. ........................................................... 109 Hình 67 u bi n BPSK c i ti n. ................................................................... 109 Hình 68 u bi n BPSK c i ti n v i N=7....................................................... 109 Hình 69 DS/BPSK không mã hoá v i t n công c a nhi u Jammer. ...................... 110 Hình 70 So sánh giá tr c a xác su t l i Pb v i Eb/NJ. ........................................... 113 nh ρ = 1 và tr ng h p ρ = ρ * ............................. 114 Hình 71 Công su t nhi u c Hình 72 Các tín hi u tr c khi tr i ....................................................................... 115 Hình 73 Các tín hi u sau khi tr i .......................................................................... 116 Hình 74 th ng l p mã DS/BPSK..................................................................... 116 Hình 75 Mô hình gi l p h thính giác ng i........................................................ 123 Hình 76 ng cong c a ng ng ng y trang. ...................................................... 124 Hình 77 Liên h gi a t n s và Bark hai d ng: tuy n tính (a) và logarithm (b) .. 124 Hình 78 ng cong ng ng ng y trang theo n v Barks. ............................... 125 Hình 79 Công su t ph và n ng l ng critical band. ............................................ 126 Hình 80 Các ng tr i ph c a tín hi u nhi u trong b ng thông h p................... 126 Hình 81 Hàm tr i. ................................................................................................ 127 Hình 82 ng l ng trên m i critical band........................................................... 127 n d li u trên âm thanh s Trang 6
 7. Danh sách hình v Hình 83 Ng ng ng y trang thô Traw.................................................................. 129 Hình 84 Ng ng ng y trang ã chu n hóa và ng ng nghe. ................................ 129 Hình 85 ng h p thu t toán t o và nhúng Watermark. ...................................... 132 Hình 86 ng h p quá trình t o ng ng chu n hoá .............................................. 132 Hình 87 th ng t o Watermark......................................................................... 133 Hình 88 Các tham s c a h th ng baseband. ....................................................... 135 Hình 89 Các tham s c a h th ng passband. ....................................................... 135 Hình 90 th ng passband v i t n s gi i h n trong LF và HF........................... 136 Hình 91 Các tín hi u trên mi n th i gian .............................................................. 137 Hình 92 Các n audio và wateramark. .............................................................. 137 Hình 93 Tín hi u s(t) và c a s Hamming w(t)..................................................... 139 Hình 94 Tín hi u sau khi qua c s Hamming sw(t) ............................................. 139 Hình 95 Bi u di n l n c a Sw(j ) ................................................................... 140 Hình 96 ng l ng trên m i critical band Spz(z). .............................................. 140 Hình 97 ng l ng trên m i critical band........................................................... 141 Hình 98 Hàm tr i B(z).......................................................................................... 141 Hình 99 ng l ng tr i trên m i critical band Smz(z). ....................................... 141 Hình 100 Ng ng ng y trang thô Traw(z).......................................................... 143 Hình 101 Ng ng ng y trang ã c chu n hoá Tnorm(z) ............................... 143 Hình 102 Tín hi u Xwnew(j ) tr c khi c t ...................................................... 144 Hình 103 Tín hi u Xwnew(j ) tr c sau c t v i A = 0.4................................... 145 Hình 104 Công su t ph tín hi u Swnew(j ) v i ng ng ng y trang cu i. ......... 145 Hình 105 Công su t ph tín hi u Xfinal(j ) v i ng ng ng y trang cu i .......... 146 Hình 106 Công su t ph tín hi u OUT(j )) v i ng ng ng y trang cu i. .......... 146 Hình 107 Sóng c a det(t). ................................................................................... 149 Hình 108 Gi i tr i tín hi u Watermark................................................................ 150 Hình 109 Mô hình bài toán ................................................................................. 151 Hình 110 ng t hóa x v i giá tr l n g t có b cl ng t /2. ................. 153 n d li u trên âm thanh s Trang 7
 8. Danh sách hình v Hình 111 Hai hàm chung b nh danh m........................................................... 154 Hình 112 ng t hóa ch m c QIM ng v i N = 2 và R = ½........................... 155 Hình 113 Mô hình không gian nhúng c a LBM.................................................. 157 Hình 114 Nhúng m t bit b ng hàm nhúng m t chi u theo LBM. ........................ 157 Hình 115 Nhúng m t bit b ng hàm nhúng m t chi u theo LBM. ........................ 157 Hình 116 Gi i thu t nhúng Watermark theo ph ng pháp u ch dither. ......... 160 Hình 117 Gi i mã theo ph ng pháp u ch dither. ......................................... 161 Hình 118 u bi n Dither v i kích th cl ng t gi ng nhau.......................... 162 Hình 119 u ch STDM. ................................................................................. 162 Hình 120 Phép chuy n sang nh d ng CDA. ..................................................... 165 n d li u trên âm thanh s Trang 8
 9. Danh sách các b ng DANH SÁCH CÁC B NG ng 1 Tình hình th t thu các n c ông Nam Á [1] ........................................14 ng 2 ng tính toán m t....................................................................................38 ng 3 Phân tích các n ch y c a tín hi u PN...................................................98 ng 4 Th ng kê k t qu rút trích Watermark khi ch a b t n công. ................... 168 ng 5 Th ng kê k t qu rút trích Watermark khi ã b t n công........................ 168 n d li u trên âm thanh s Trang 9
 10. Thu t ng THU T NG HAS Human Auditory System: h thính giác c a ng i. HVS Human Visuality System: h th giác c a ng i. STDM Spread Transform Dither Modulation: u ch tr i bi n i Dither DM Dither Modulation: u ch dither. dB Decibel. DFT Discrete Fourier Transform: Bi n i Fourier r i r c. FIR Finite Duration Inpulse: áp ng xung lâu h u h n. FFT Fast Fourier Transform: Bi n i Fourier nhanh. IIR Infinite Duration Inpulse: áp ng xung lâu vô h n. PDF Probability Distribution Function: Hàm m t xác su t. PSD Power Spectrial Density: M t ph công su t. BPSK Binary Phase Shift Keying: u ch khoá chuy n pha c s hai. CDMA Code Divesion Multiple Access: a thâm nh p phân chia theo mã. DS Direct Sequence: Chu i tr c ti p. DS/SS Direct Sequence/ Spread Spectrum: Tr i ph chu i tr c ti p. PDF Probability Density Function: Hàm m t xác su t. PSD Probability Spectral Density: M t công su t. PN Pseudo Noise: Gi t p âm. QPSK Quandrature Phase Shift Keying: u ch khóa chuy n pha vuông góc. SNR Signal to Noise Ratio: T s tín hi u trên t p âm. SS Spread Spectrum: Tr i Ph . Robust Tính b n v ng. Fragile Tính d v . Blind Watermarking Watermarking không c n tín hi u g c. Nonblind Watermarking Watermarking c n d li u g c. FingerPrinting In d u vân tay. n d li u trên âm thanh s Trang 10
 11. Tóm t t lu n v n TÓM T T LU N V N n nghiên c u Nghiên c u các khía c nh có trong l nh v c n d li u. i sâu vào phân tích, ánh giá các k thu t thu c hai h ng phát tri n chính là Steganography và Watermarking. Trên c s ó, xây d ng hai ph ng pháp ang c ánh giá cao hi n nay trong l nh v c Watermarking trên âm thanh s . ng ti p c n Tìm hi u nh ng khái ni m c b n v n d li u. Các mô hình phân lo i cho bài toán n d li u. Xác nh các yêu c u c a bài toán n d li u. Phân tích các khía c nh có trong Steganography. Phân tích các khía c nh có trong Watermarking. Các c m có trong Watermarking trên âm thanh s . Nghiên c u ki n th c x lý tín hi u s . Nghiên c u k thu t tr i ph trong công ngh truy n thông CMDA. Xây d ng ng d ng Watermarking trên âm thanh s v i hai thu t toán: • Thu t toán 1: S d ng mô hình thính giác k t h p k thu t công ngh tr i ph . ng d ng này c hoàn t t thông qua ba giai n chính: Giai n 1: Xây d ng mô hình thính giác. o ü li u nh p: Tín hi u ch a. ü li u xu t: Ng ng nghe t ng ng. ü lý: Chia tín hi u thành nhi u n, xác nh giá tr n ng l ng critical band trên t ng n, ng ng ng y trang c t o ra b ng cách t h p các giá tr trên và hàm tr i. Giai n 2: T o Watermark thông qua k t h p ng ng nghe. o ü li u nh p: Thông tin m t. ü li u xu t: Watermark. n d li u trên âm thanh s Trang 11
 12. Tóm t t lu n v n ü lý: Thao tác chu n hoá Watermark c ti n hành thông ma tr n Interleaver và b u bi n BPSK. K t h p tín hi u t o ra t quá trình tr i ph v i v i ng ng nghe t o Watermark.. Giai n 3: Nhúng. o ü lý: K t h p Watermark v a t o v i it ng ch a thông qua thao tác thay th i ng ng . • Thu t toán 2: u bi n ch m c l ng t . Ph n này s ti n hành nghiên c u và cài t trên hai ph ng pháp là u ch dither và STDM. Ph ng pháp u ch dither. Ph ng pháp STDM. n d li u trên âm thanh s Trang 12
 13. Ch ng 1 - M U U Ch ng 1. n d li u trên âm thanh s Trang 13
 14. Ch ng 1 - M U 1.1. Nhu c u n d li u hi n nay phát tri n m nh m c a Internet cùng v i cu c cách m ng thông tin s ã em l i nh n g b c phát tri n v t b c trong xã h i, vai trò c a nó ã v t ra kh i ph m vi kinh t và d n i vào cu c s ng nh m t nhu c u thi t y u. Truy n thông b ng n r ng cùng v i các nh d ng d li u s phong phú hi n nay ã m ra nhi u c h i và không ít thách th c. Các thi t b s (camera s , CD, MP3, DVD, ) ngày càng hi n i và giá thành ngày m t r , u này cho phép ng i dùng có th d dàng t o, ch nh a hay trao i d li u a truy n thông. Bên c nh nh ng tác d ng tích c c, ta c ng không th ph nh n nh ng v n n n y sinh trong th c t : gi m o, n c p tác ph m, s d ng các tác ph m không b n quy n, . Các thao tác này c th c hi n r t d dàng trên d ng d li u a truy n thông s thông qua Internet hay các thi t b s . Theo s li u th ng kê c a hi p h i b n quy n th gi i - International Intellectual Property Alliance (IIPA) [1], vào n m 1998, i M , ngành công nghi p nh ng ã b th t thu 1.3 t ô la và ngành công nghi p nh c và thu âm ã b m t 1.7 t ô la và con s này m i n m m t gia t ng. ng 1 Tình hình th t thu các n c ông Nam Á [1] n d li u trên âm thanh s Trang 14
 15. Ch ng 1 - M U Tr c tình tr ng này, r t nhi u gi i pháp khác nhau c a ra. N u ch s ng các k thu t b o v n gi n nh nhúng thông tin b n quy n vào vùng không gian còn tr ng c a ph n header thì hoàn toàn không kh quan, do thông tin này r t d thay i hay xoá b . i v i các ph ng pháp mã hoá b ng khoá m t, thì có th an toàn h n. Tuy nhiên trong tình hình hi n nay thì hi u qu c a chúng em l i không cao i l khoá có th b , nh t là trong nh ng n m g n ây trình khoá a các hacker ngày càng phá tri n, v n ch là th i gian [2]. N u không xét kh n ng c a các hacker thì mã hoá c ng không ph i là gi i pháp t t. B i vì m t khách hàng ch c n tr phí b n quy n m t l n cho tác gi , sau ó h có th gi mã, ti n hành sao chép, t o ra nhi u b n sao, và phân ph i m t cách tho mái [3]. B o v quy n s h u trí tu iv i các s n ph m a truy n thông hi n nay ang là bài toán khó mà c th gi i ang ph i i m t, và ang trên ng tìm l i gi i. Trong tình hình ó, n d li u s ra i nh m t c u cánh. C ch ho t ng a ph ng pháp này là nhúng m t d u hi u s mang thông tin v quy n s h u vào trong tín hi u g c này, sao cho không th c m nh n c thay i trên tín hi u g c ó. Thông tin n có th là m t n v n b n, m t nh nh , m t logo, ho c m t tín hi u âm thanh, .Hi n nay, có r t nhi u h ng phát tri n khác nhau, và ng v i m i h ng ng có r t nhi u ph ng pháp khác nhau, tu thu c vào m c ích s d ng. 1.2. c tiêu c a tài So v i các lo i truy n thông s d ng tín hi u t ng t tr c ây nh b n g catset, b ng video, nh, thì l i ích c a truy n thông s ngày nay mang l i l n h n t nhi u: dung l ng l n, mang chuy n d dàng, thao tác x lý n gi n. Tuy nhiên ây c ng chính là mh n n vi ph m b n quy n t n công. Trong các ph ng ti n gi i trí s ang t n t i n c ta hi n nay nh game, hình nh, phim, thì có l âm thanh c xem là m t hình th c gi i trí thông d ng và g n g i nh t. Do ó chúng em ã m nh d n t p trung th c hi n tài n d li u trên âm thanh s nh m nghiên c u, tìm hi u, ánh giá và phân lo i các k thu t hi n có trong n d li u trên âm thanh s Trang 15
 16. Ch ng 1 - M U th gi i n d li u y ti m n ng và thách th c này. Trên c s nh ng ki n th c ã có, chúng em ti n hành xây d ng ng d ng Watermarking trên âm thanh s . T l i khuyên a nh ng chuyên gia u ngành trong l nh v c này, chúng em ti n hành nghiên c u, xây d ng m t vài ng d ng có th ph c v th c t v i hi u qu cao. 1.3. Yêu c u m rõ các khía c nh có trong n d li u, c bi t i sâu vào nghiên c u hai ng phát tri n chính là Steganography và Watermarking. Phân tích u khuy t m c a các ph ng pháp hi n có. Nghiên c u các ki n th c v x lý tín hi u s . Nghiên c u k thu t Tr i Ph trong công ngh truy n thông CDMA. Nghiên c u cách th c xây d ng mô hình thính giác. Cài t m t s ph ng pháp hi u qu . 1.4. Môi tr ng cài t MatLab 7.0 k t h p VC ++ 7.0. 1.5. c c lu n v n Lu n v n c chia thành 8 ch ng. Ch ng 1: M U. Trình bày lí do ch n tài, m c ích, it ng và ph m vi nghiên c u. Ch ng 2: T NG QUÁT. Phân tích, ánh giá các h ng nghiên c u ã có. a ra nh ng thành t u ã t c và nh ng khuy t m còn t n t i. Trên c s ó ra th ng ti p c n m i, và nh ng v n t p trung gi i quy t. Ch ng 3: C S LÝ THUY T. N i dung bao g m: • NG QUAN ND LI U: Cung c p các ki n th c n n t ng giúp ng i c có c cái nhìn khái quát v v n nghiên c u. • NG QUAN V STEGANOGRAPHY: Nghiên c u v các khía c nh có trong Steganography. n d li u trên âm thanh s Trang 16
 17. Ch ng 1 - M U • NG QUAN V WATERMARKING: Nghiên c u v các khía c nh có trong Watermarking. • WATERMARKING TRÊN AUDIO: i sâu vào tìm hi u v các c m trên có trong l nh v c Watermarking trên âm thanh s . • LÝ TÍN HI U S : Cung c p các ki n th c v x lý tín hi u. • LÝ THUY T TR I PH : Nghiên c u lý thuy t tr i ph trong truy n thông CDMA. Ch ng 4: CH NG TRÌNH TH C HI N. N i dung bao g m: • WATERMARKING TRÊN AUDIO B NG PH NG PHÁP TR I PH T H P MÔ HÌNH THÍNH GIÁC: Xây d ng mô hình gi l p h thính giác ng i và xu t ph ng pháp Watermarking trên ý t ng c a lý thuy t tr i ph và k t h p v i mô hình thính giác. • WATERMARKING TRÊN AUDIO B NG PH NG PHÁP L NG T HÓA CH M C: S d ng ph ng pháp l ng t hóa ch m c n d li u. Ch ng 5: SO SÁNH, ÁNH GIÁ K T QU : So sánh, ánh giá k t qu th c hi n c v i các ph n m m hi n có. Ch ng 6: H NG PHÁT TRI N: ánh giá v h ng phát tri n c a v n ang nghiên c u này. n d li u trên âm thanh s Trang 17
 18. Ch ng 2 - T NG QUAN NG QUAN Ch ng 2. n d li u trên âm thanh s Trang 18
 19. Ch ng 2 - T NG QUAN Theo các ghi chép tìm c hi n nay cho th y, n d li u không ph i là m t l nh c nghiên c u m i m . Tuy nhiên vai trò c a nó ch m i c bi t n r ng rãi trong nh ng n m g n ây. Cho t i th i m hi n t i, n d li u nói chung và Watermarking nói riêng v n ang trên ng phát tri n và t ng b c hoàn thi n. V i ch ng ng phát tri n không dài nh ng nó ã c s quan tâm c a khá nhi u t ch c cùng nhi u nhà nghiên c u. Bên c nh nh ng thành công áng c ghi nh n, chúng ta c ng không th ph nh n nh ng khuy t m mà l nh v c khoa h c non tr này m c ph i. Nói t i thành công, u tiên chúng ta ph i k n s tham gia ngày m t ông o c a các nhà nghiên c u và các t ch c khoa h c. u này c th hi n qua s ng các t ch c, các nhà nghiên c u khoa h c, các bài báo, t p chí và s n ph m ang có trong th tr ng [Xem tham kh o ph n ph l c trang 170], ti p n là các ng ng trong th c t và nh ng l i ích không nh mà nó em l i c bi t trong ngành công nghi p gi i trí. Do ang trên con ng hoàn thi n, nên l nh v c nghiên c u này còn t n t i t s thi u sót: • Khuy t m c a h u h t các công trình nghiên c u hi n nay là ch a có m t công trình nghiên c u nào t c s hoàn thi n, ngh a là ch a có m t thu t toán nào c coi là t i u có th áp ng c t t c các yêu c u t ra, c ng nh ch a có m t thu t toán nào m nh ch ng l i t t c các n công c a tác nhân th ba. • c dù hi n nay, các h ng nghiên c u ang chuy n d n sang l nh v c â m thanh, nh ng s l ng công trình nghiên c u (tính t i th i m hi n t i) Watermarking trên âm thanh còn quá ít so v i Watermarking trên nh. n d li u trên âm thanh s Trang 19
 20. Ch ng 3 - C S LÝ THUY T S LÝ THUY T Ch ng 3. n d li u trên âm thanh s Trang 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2