intTypePromotion=1

Luận văn " Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn và đánh giá chất thải rắn nguy hại tại khu công nghiệp Hố Nai III, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai và đề xuất quản lý

Chia sẻ: Trần Thị Thanh Hằng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:106

0
437
lượt xem
193
download

Luận văn " Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn và đánh giá chất thải rắn nguy hại tại khu công nghiệp Hố Nai III, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai và đề xuất quản lý

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn : Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại tại KCN Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai và đề xuất giải pháp quản lý hệ thống và cải thiện để làm cho môi trường xanh và bảo vệ sức khỏe người dân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn " Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn và đánh giá chất thải rắn nguy hại tại khu công nghiệp Hố Nai III, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai và đề xuất quản lý

 1. B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O TRƯ NG Đ I H C K THU T CÔNG NGH TP. HCM Đ ÁN T T NGHI P ĐÁNH GIÁ HI N TR NG QU N LÝ CH T TH I R N VÀ CH T TH I R N NGUY H I T I KHU CÔNG NGHI P H NAI III, HUY N TR NG BOM, T NH Đ NG NAI VÀ Đ XU T GI I PHÁP QU N LÝ Ngành : MÔI TRƯ NG Chuyên ngành: K THU T MÔI TRƯ NG GVHD : Th.S VŨ H I Y N SVTH : TR N QUANG HUY Lp : 06DMT MSSV : 106108007 TP. H Chí Minh, 2011
 2. COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO ÑOÄC LAÄP - TÖÏ DO – HAÏNH PHUÙC ÑAÏI HOÏC KTCN TPHCM ------------------------ KHOA: Mô i Trư ng & CNSH NHIEÄM VUÏ ÑOÀ AÙN TOÁ T NGHIEÄP BOÄ MOÂN: K thu t Môi trư n g HOÏ VAØ TEÂN: Tr n Quang Huy MSSV: 106108007 NGAØNH: K thu t Mô i Trư ng LÔÙP: 06DMT 1. Ñaàu ñeà Ñoà aùn toát nghieäp: Đánh giá hi n tr ng qu n lý ch t th i r n và ch t th i r n nguy h i t i KCN H Nai 3, Huy n Tr ng Bom, T nh Đ ng Nai và đ xu t các gi i pháp qu n lý 2. Nhieäm vuï (yeâu caàu veà noäi dung vaø soá lieäu ban ñaàu: Ø Tìm hi u v đi u k i n t nhiên, kinh t xã h i t nh Đ ng Nai và KCN H Nai Ø Tìm hi u t ng quan v ch t thãi r n KCN H Nai Ø Tìm hi u hi n tr ng thu gom CTR và CTR nguy h i KCN H Nai Ø Đ xu t các gi i p háp v k thu t, công c pháp lý và giáo d c môi trư ng trong KCN H Nai 3. Ngaøy giao Ñoà aùn toát nghieäp :15/10/2010 4. Ngaøy hoaøn thaønh nhieäm vuï: 08/01/2011 5. Hoï teân ngöôøi höôùng daãn Phaàn höôùng daãn Hư ng d n toàn ph n Th.S Vũ H i Y n Noäi dung vaø yeâu caàu LVTN ñaõ ñöôïc thoâng qua Boä moân. Ngaøy thaùng naêm 20 CHUÛ NHIEÄM BOÄ MOÂN NGÖÔØI HÖÔÙNG DAÃN CHÍNH (Kyù vaø ghi roõ hoï teân) (Kyù vaø ghi roõ hoï teân) PHAÀN DAØNH CHO KHOA, BOÄ MOÂN Ngöôøi duyeät (chaám sô boä): ……………………………………….. Ñôn vò:……………………………………………………………………………….. Ngaøy baûo veä:……………………………………………………………………. Ñieåm toång keát:………………………………………………………………… Nôi löu tröõ Ñoà aùn toát nghieäp: ………………………………….. i
 3. L I C M ƠN Trư c tiên con xin bày t lòng yêu th ương đ n ba, m đã d y con bài h c làm ngư i và luôn bên con trong nh ng lúc khó khăn nh t. Em xin bày t lòng bi t ơn chân thành nh t đ n Th c S Vũ H i Y n đã tr c ti p hư ng d n và t o m i đi u ki n giúp em hoàn thành khóa lu n này. Em cũng xin g i l i c m ơn sâu s c nh t đ n các anh ch công tác t i Phòng môi trư ng Khu Công Nghi p H Nai huy n Tr ng Bom, t nh Đ ng Nai đã nhi t tình ch b o, giúp đ và đ ng viên đ em hoàn thành t t công vi c c a mình. Xin g i l i tri ân đ n th y cô khoa Môi Trư ng trư ng Đ i h c K thu t Công ngh Tp.HCM đã t n tình gi ng d y và hư ng d n em trên con đư ng nghiên c u khoa h c. Cu i cùng là l i c m ơn dành cho các b n đã luôn bên c nh tôi, ng h tôi và giúp đ tôi hoàn thành t t nhi m v c a mình. ii
 4. L I CAM ĐOAN Tôi cam đoan r ng Đ án t t nghi p này là do chính tôi th c hi n, dư i s hư ng d n khoa h c c a ThS Vũ H i Y n các s li u thu th p và k t qu phân tích là trung th c, không sao chép t b t c đ tài nghiên c u khoa h c nào. Ngày 08 tháng 03 năm 2011 Sinh viên th c hi n TR N QUANG HUY iii
 5. M CL C L I M Đ U.......................................................................................................... 1 Đ t v n đ ............................................................................................................. 1 M c đích nghiên c u c a đ tài ............................................................................. 1 N i dung nghiên c u c a đ tài ............................................................................. 2 Ph m vi nghiên c u c a đ tài ............................................................................... 2 Phương pháp nghiên c u ....................................................................................... 2 Ý nghĩa khoa h c và th c ti n ............................................................................... 2 CHƯƠNG I ............................................................................................................... 3 GI I THI U T NG QUAN V T NH Đ NG NAI VÀ KHU CÔNG NGHI P H NAI ........................................................................................................................... 3 1.1 GI I THI U CHUNG V ĐI U K I N T NHIÊN, KINH T , XÃ H I C A T NH Đ NG NAI: ...................................................................................... 3 1.1.1 V trí đ a lý và di n tích t nhiên................................................................... 3 1.1.2 Đ c đi m giao thông – cơ s h t ng ............................................................ 5 1.1.3 Đ c đi m khí h u .......................................................................................... 6 1.1.4 Đ c đi m đ a hình ........................................................................................ 6 1.1.5 Tài nguyên nư c m t .................................................................................... 7 1.1.6 Tài nguyên nư c ng m ................................................................................. 7 1.2. Đ C ĐI M K INH T T N H Đ NG NAI...................................................... 8 1.2.1 Đ c đi m kinh t ........................................................................................... 8 1.2.2. Phát tri n công nghi p................................................................................. 8 B ng1.1: Danh sách các Khu công nghi p trên đ a bàn t nh Đ ng Nai ................... 10 1.2.3 Phát tri n nông nghi p ............................................................................... 13 1.2.4 Phát tri n thương m i – d ch v .................................................................. 13 1.3. Đ C ĐI M X Ã H I T NH Đ NG NAI ..................................................... 13 1.3.1 Dân s , m t đ dân s ................................................................................ 13 1.3.2 Lao đ ng, vi c làm và m c s ng ................................................................. 14 1.3.3 Ho t đ ng giáo d c .................................................................................... 14 1.3.4 Ho t đ ng y t ............................................................................................ 14 1.4. GI I THI U V KHU CÔNG NGHI P H NAI – HUY N TR NG BOM – T NH Đ NG NAI ............................................................................................ 14 1.4.1 T ng quan v Khu công nghi p H Nai ...................................................... 14 B ng 1.2 Danh sách các công ty trong KCN H Nai ............................................... 16 CHƯƠNG II ........................................................................................................... 24 T NG QUAN CH T TH I R N VÀ CH T TH I R N NGUY H I................. 24 2.1 T NG QUAN V CTR SINH HO T ........................................................... 24 2.1.1 Đ nh nghĩa CTR Sinh Ho t......................................................................... 24 2.1.2: Ngu n g c và thành ph n CTR .................................................................. 24 2.1.2.1 Ngu n phát sinh ...................................................................................... 24 Baûng 2.1: Nguoàn phaùt sinh vaø caùc daïng chaát thaûi raén ............................... 25 2.1.2.2: Thaønh phaàn ....................................................................................... 25 Baûng 2.2: Thaønh phaàn phaân loaïi cuûa chaát thaûi raén. .................................... 25 2.1.3 Tính chaát cuûa chaát thaûi raén ................................................................. 26 iv
 6. 2.1.3.1 Tính chaát lyù hoïc cuûa chaát thaûi raén sinh hoaït ............................... 26 Baûng 2.3: Soá lieäu thöôøng thaáy veà ñoä aåm cuûa chaát thaûi raén sinh hoaït ....... 28 Baûng 2.4 : Naêng löôïng vaø phaàn chaát trô coù trong chaát thaûi raén töø khu daân cö 30 2.2 T NG QUAN V CRT CÔNG NGHI P NGUY H I ................................. 33 2.2.1 Đ nh nghĩa ch t th i nguy h i..................................................................... 33 2.2.2 Đ c tính c a ch t th i nguy h i .................................................................. 34 2.2.3 Ngu n phát sinh ch t th i r n công nghi p nguy h i .................................. 37 2.2.4 Phân lo i ch t th i r n nguy h i................................................................ 37 B ng 2.6: B ng phân lo i CTR NH theo ngành công nghi p ................................... 38 B ng 2. 7: Các ngành công nghi p và d ng ch t th i phát sinh .............................. 40 2.3 T NG QUAN CTR CÔNG NGHI P KHÔNG NGUY H I ........................ 42 2.3.1 Khái ni m CTR Công Nghi p không nguy h i ............................................. 42 2.3.2 Ngu n g c phát sinh ................................................................................... 43 2.4 TRUNG CHUY N VÀ V N CHUY N ....................................................... 43 2.4.1 Đ i v i CTR Sinh Ho t trong KCN ........................................................... 43 2.4.2 Đ i v i CTR Công Nghi p nguy h i và không nguy h i .............................. 44 2.5 X LÝ VÀ CHÔN L P ............................................................................... 46 2.5.1 Phương pháp n đ nh CTR b ng công ngh Hydromex............................... 46 2.5.2 X lý ch t th i b ng phương pháp sinh h c ................................................ 46 2.5.3 X lý rác th i b ng phương pháp đ t.......................................................... 47 2.5.4 Phương pháp chôn l p ................................................................................ 48 CHƯƠNG 3 ............................................................................................................ 49 HI N TR NG THU GOM CTR VÀ CTR NH T I KCN H NAI ....................... 49 3.1. HI N TR NG QU N LÝ CH T TH I R N KCN H N AI ..................... 49 Sơ đ h th ng qu n lý....................................................................... 49 3.1.1 3.1.2. Nhi m v c a ban qu n lý ........................................................................ 49 3.1.3. Ch t th i r n sinh ho t .............................................................................. 50 3.1.3.1. Ngu n phát sinh ch t th i r n sinh ho t KCN ...................................... 50 3.1.3.2. Kh i lư ng ch t th i r n sinh ho t ......................................................... 50 3.1.4. Ch t th i r n công nghi p ......................................................................... 50 3.1.4.1. Ngu n phát sinh ch t th i r n sinh ho t KCN ...................................... 50 3.1.4.2. Kh i lư ng ch t th i r n công nghi p ..................................................... 50 3.1.5. Ch t th i r n Nguy H i ............................................................................. 51 3.1.5.1. Ngu n phát sinh ch t th i r n Nguy H i KCN ..................................... 51 3.1.5.2. Kh i lư ng ch t th i r n Nguy H i ......................................................... 51 B ng 3.1: B ng th ng kê kh i lư ng rác t 2009 .................................................... 51 B ng 3.2: B ng th ng kê kh i lư ng rác t 2010 ..................................................... 52 3.1.5.3 Thành ph n CTR Nguy h i....................................................................... 53 B ng 3.3: danh m c ch t th i CTy TNHH Ken Fon ................................................. 53 B ng 3.4: danh m c ch t th i CTy TNHH Geo Gear ............................................... 54 B ng 3.4: Danh m c ch t th i CTy TNHH SEEWELL............................................. 54 3.1.6. Bi n pháp lưu tr ....................................................................................... 55 3.1.7. Hình th c thu gom ..................................................................................... 55 3.1.7.1. Hình th c thu gom v i rác sinh ho t ....................................................... 55 v
 7. 3.1.7.2 Hình th c thu gom v i ch t th i công nghi p không nguy h i .................. 56 3.1.8. Ho t đ ng thu gom c a đ i v sinh dân l p ............................................... 57 3.1.8.1 Ho t đ ng c a đ i v sinh trong Khu công nghi p ................................... 57 3.1.8.2 Ho t đ ng c a đ i v sinh c a công ty Môi trư ng .................................. 57 3.1.8.3 Phương ti n thu gom ch t th i khu công nghi p ...................................... 58 B ng 3.5: Tên các doanh nghi p và phương ti n thu gom ....................................... 58 3.1.9. M t s sơ đ x lý ch t th i mà các Công Ty đang áp d ng....................... 59 Hình 3.1: sơ đ x lý rác sinh ho t.......................................................................... 59 Sơ đ 3.3: sơ đ công ngh làm phân Compost ....................................................... 60 Hình 3.4: sơ đ tái ch nh a t rác sinh ho t.......................................................... 61 Hình 3.5: sơ đ lò đ t rác sinh ho t ........................................................................ 62 Hình 3.6: H th ng thiêu đ t ch t th i ................................................................... 63 CHƯƠNG 4 ............................................................................................................ 64 Đ XU T G I I PHÁP QU N LÝ......................................................................... 64 4.1. M t s gi i pháp ng d ng x lý ch t th i r n công nghi p .......................... 64 4.1.1. Gi i pháp hóa h c và hóa lý nh m tái sinh CTNH ..................................... 64 M t s gi i pháp bao g m : ................................................................................... 64 4.1.2. Gi i pháp sinh h c – hư ng đ s n xu t phân Compost ............................. 65 Công ngh này đư c phân chia thành 2 lo i : ...................................................... 66 4.1.3. Gi i pháp thiêu đ t CTRCN và CTCNNH nh m thu h i nhi t .................... 67 4.2. M t s gi i pháp ng d ng qu n lý ch t th i r n công nghi p ....................... 70 4.2.1. Qu n lý ch t th i công nghi p nguy h i .................................................... 70 Các bi n pháp bao g m: ........................................................................................ 70 4.2.3. Qu n lý CTRCN trong Khu Công Nghi p .................................................. 71 Ki n ngh nh ng tuy n đư n g thích h p nh t cho các phương ti n thu gom ch t th i, hoàn thi n k ho ch thu gom ch t th i…là nhi m v c a m i xí nghi p trong KCN. Hơn n a, m i KCN (ban qu n lý) ph i thành l p nh ng con đư ng và k ho ch tương t cho toàn b KCN. ........................................................................... 73 4.2.4. Qu n lý CTRCN trong Khu Công Nghi p t phía nhà qu n lý ....................... 74 4.2.5. Đ xu t gi i pháp ...................................................................................... 75 4.3 Áp d ng các công c pháp lý trong qu n lý CRT và CRT nguy h i ............... 76 4.3.1 Áp d ng công c tin h c đ qu n lý CRT và CRT nguy h i ......................... 76 4.3.2 Áp d ng công c chính sách pháp lu t ........................................................ 77 Hình 4.1. Sơ đ qu n lý CTR không nguy h i và CTNH ......................................... 78 Hình 4.1. Sơ đ qu n lý CTR không nguy h i và CTNH ......................................... 78 4.3.3 Đ u tư nâng c p trang thi t b và phương ti n............................................ 78 4.3.4 Gi i pháp v truy n thông giáo d c ............................................................ 78 4.3.5 Chương trình giám sát môi trư ng............................................................. 78 CHƯƠNG 5 ............................................................................................................ 79 K T LU N - KI N NGH ..................................................................................... 79 5.1 K T LU N ................................................................................................... 79 5.2 KI N NGH .................................................................................................. 79 Danh sách b ng bi u ............................................................................................... 80 B ng 2.1. B ng th ng kê kh i lư ng rác t 2009 ..................................................... 80 B ng 2.2. B ng th ng kê kh i lư ng rác t 2010 ..................................................... 87 vi
 8. DANH M C B NG B ng 2.1: Ngu n phát sinh các d ng ch t th i r n Bàng 2.2: Thành ph n phân lo i c a ch t th i r n B ng 2.3: S li u thư ng th y v đ m c a ch t th i r n sinh ho t B ng 2.4: Năng lư ng và ph n ch t trơ có trong ch t th i r n t khu dân cư B ng 2.5: Các thành ph n h u cơ c n thi t cho quá tr ình chuy n hóa sinh h c B ng 2.6: B ng phân lo i CTR NH theo ngành công nghi p B ng 2. 7: Các ngành công nghi p và d ng ch t th i phát sinh B ng 3.1. B ng th ng kê kh i lư ng rác t 2009 B ng 3.2. B ng th ng kê kh i lư ng rác t 2010 B ng 3.3: danh m c ch t th i CTy TNHH Ken Fon B ng 3.4: danh m c ch t th i CTy TNHH Geo Gear B ng 3.4: danh m c ch t th i CTy TNHH SEEWELL B ng 3.5: Tên các doanh nghi p và phương ti n thu gom vii
 9. DANH M C HÌNH Hình 1.1 Khu công nghi p H Nai Hình 1.2 Sơ đ khu công nghi p H Nai Hình 3.1: Sơ đ x lý rác sinh ho t Hình 3.2: Sơ đ công ngh phân lo i Rác Hình 3.3: Sơ đ công ngh làm phân Compost Hình 3.4: Sơ đ tái ch nh a t rác sinh ho t Hình 3.5: Sơ đ lò đ t rác sinh ho t Hình 4.1. Sơ đ qu n lý CTR không nguy h i và CTNH viii
 10. DANH M C KÝ HI U, CH VI T T T K CN Khu công nghi p CTR Ch t t h i r n CTRSH Ch t th i r n sinh ho t CTRCN Ch t th i r n công nghi p CTRNH Ch t th i r n nguy h i ix
 11. SVTH: TR N QUANG HUY MSSV:106108007 L IM ĐU Đ tv nđ Vi t Nam đang đ y m nh s nghi p công nghi p hóa – hi n đ i hóa đ t nư c v i nh p đ ngày càng cao, đ c bi t là s n xu t công nghi p nh m ch đ ng h i nh p vào n n kinh t khu v c và th gi i trong th i gian t i. S phát tri n công nghi p luôn đi kèm v i áp l c v ch t th i. Do nhi u y u t khách quan và ch quan mà ch t th i công nghi p đã và đang là m t trong nh ng ngu n gây ô nhi m cao, nh hư ng lâu dài đ n s c kh e con ngư i và h sinh thái. Đ ng nai nói riêng và c nư c nói chung đang t ng bư c ti n hành s nghi p công nghi p hóa – hi n đ i hóa đ ng th i v i quá trình đô th hóa. S hình thành các khu công nghi p, s phát tri n v s lư ng các cơ s s n xu t cùng v i s gia tăng các d ch v h tr là c n thi t góp ph n quan tr ng cho ti n trình công nghi p hóa – hi n đ i hóa đ t nư c. Nơi đây cũng t p trung nhi u ho t đ ng kinh t , văn hóa – xã h i, vi c t p trung đa s các ngành kinh t đã d n t i các ch t th i nguy hi m m c đ cao làm tăng áp l c v môi trư ng cho Đ ng Nai. Công tác qu n lý, bao g m quá trình thu gom và x lý ch t th i r n phát sinh trong các khu công nghi p đang là m i quan tâm hàng đ u các các ngành có liên quan và c a c đ t nư c. Đó cũng là lý do em ch n đ tài “Đánh giá hi n tr ng thu gom và đ xu t phương pháp qu n lý ch t th i r n t i Khu công nghi p H Nai, huy n Tr ng Bom, t nh Đ ng Nai và Đ xu t gi i pháp qu n lý ” làm đ án t t nghi p cho mình. Do th i gian và năng l c có h n nên đ án s còn nhi u đi u thi u sót, em r t mong nh n đư c s đóng góp và hư ng d n nhi t tình c a các th y cô đ giúp cho đ án c a em hoàn thi n hơn. M c đích nghiên c u c a đ tài D a vào tình hình th c t c a v n đ thu gom, lu n văn đã l a th ng kê l i tình hình phát th i CTR Công Nghi p và CTR Nguy H i trong hai năm qua trong KCN, t đó đưa ra các gi i pháp nh m gi i thi u tình hình pháp th i cũng như qu n lý ch t th i phù h p v i th c t hơn. 1 GVHD: ThS VŨ H I Y N
 12. SVTH: TR N QUANG HUY MSSV:106108007 N i dung nghiên c u c a đ tài a. T ng quan v CTR, CTR công nghi p và CTR Nguy H i. b. T ng quan Khu Công Nghi p H Nai . c. Hi n tr ng phát th i CTR và CTRNH t các Doanh Nghi p trong KCN H Nai. d. Đ xu t các gi i pháp x lý và qu n lý CTR KCN H Nai. Ph m vi nghiên c u c a đ tài Trong khuôn kh gi i h n c a Lu n V ăn T t Nghi p cũng như gi i h n th i gian th c hi n t ngày 15/ 10/ 2010 – đ n ngày 8/1/ 2011 đ tài nên ph m vi nghiên c u c a lu n văn ch t p chung vào CTRCN và CTRNH. Phương pháp nghiên c u - Phương pháp nghiên c u lý thuy t: T ng quan sưu t m các tài li u, s li u có liên quan v các phương pháp x lý và qu n lý CTR Khu Công Nghi p H Nai. - Phương pháp nghiên c u th c ti n: Kh o sát th c t s lư ng phát th i c a m t s DN trong KCN. Ý nghĩa khoa h c và th c ti n - Ý nghĩa khoa h c: Lu n văn đư c th c hi n trên cơ s kh o sát tình hình th c t v đ c đi m, thành ph n, tính ch t rác th i KCN. So sánh các phương pháp x lý thông thư ng t đó đ xu t các phương án x lý và qu n lý CRT. Do v y, k t qu nghiên c u mang ý nghĩa khoa h c và phù h p v i tình hình th c t , s li u đ đ tin c y. - Ý nghĩa th c ti n: Đánh giá đư c m c đ x th i c a các doanh nghi p, t đó đ xu t các phương án qu n lý phù h p hơn và đánh giá s c ép c a CTR trên đ a bàn T nh Đ ng Nai nói chung và KCN H Nai nói riêng. 2 GVHD: ThS VŨ H I Y N
 13. SVTH: TR N QUANG HUY MSSV:106108007 CHƯƠNG I GI I THI U T NG QUAN V T NH Đ NG NAI VÀ KHU CÔNG NGHI P H NAI 1.1 GI I THI U C HUNG V ĐI U KI N T NHIÊN, KINH T , X Ã H I C A T N H Đ NG NAI: 1.1.1 V trí đ a lý và di n tích t nhiên Đ ng Nai n m vùng Đông Nam B , v i di n tích 586.034 ha, chi m 1,76% di n tích t nhiên toàn qu c và 25,5% di n tích t nhiên vùng Đông Nam B . Đ ng Nai n m trong vùng kinh t tr ng đi m phía Nam, là vùng kinh t năng đ ng c a toàn qu c vì Đ ng Nai là c a ngõ ra vào Tp. H Chí Minh và liên quan tr c ti p đ n t nh Bà R a - Vũng Tàu. Đ ng Nai n m trong các tr c giao thông quan tr ng, đư ng b l n đư ng thu và đư ng hàng không đ i v i c nư c cũng như đ i v i các t nh phía Nam. V Trí đ a lý T 10o31’17” đ n 11o34’49” vĩ đ B c T 106o44’45” đ n 107o34’50” kinh đ Đông Đ ng Nai có 9 đơn v hành chính, g m 1 thành ph là Biên Hoà và 8 huy n: Tân Phú, Đ nh Quán, Long Khánh, Xuân L c, Nhơn Tr ch, Long Thành, Vĩnh C u và Th ng Nh t. V ranh gi i hành chính: phía B c và phía Đông B c giáp t nh Lâm Đ ng, phía B c và Tây B c giáp hai t nh Bình Dương và Bình Phư c, phía đông giáp t nh Bình Thu n, phía Đông và Dông Nam giáp Bà Ria - Vũng Tàu, phía Tây và Tây Nam giáp Tp. H Chí Minh. N m trên đ u m i giao thông quan tr ng c a khu v c kinh t tr ng đi m phía Nam, Đ ng Nai có nhi u đi u ki n thu n l i c v đư ng b , đư ng thu và đư ng hàng không đ thu hút đ u tư, phát tri n kinh t - xã h i. Nh n th c đư c t m quan tr ng đó, trong nhi u năm qua ngành Giao thông V n t i đã không ng ng 3 GVHD: ThS VŨ H I Y N
 14. SVTH: TR N QUANG HUY MSSV:106108007 ph n đ u, t ng bư c xây d ng hoàn thi n h th ng giao thông, ph c v k p th i nhu c u phát tri n kinh t - xã h i c a đ a phương và c a khu v c. Hình 1.1 Khu công nghi p H Nai Trong tương lai h th ng giao thông trên đ a bàn t nh s ti p t c đư c nâng c p, m r ng và đ u tư m i như tr c đư ng b các nư c khu v c Đông Nam Á, đư ng cao t c n i TP. H Chí Minh v i Bà R a - Vũng Tàu, h th ng đư ng s t Biên Hòa - Vũng Tàu, k ho ch n i m ng đư ng s t Singapore - Côn Minh (Trung qu c) có 50 km ch y qua Đ ng Nai đ hòa vào m ng lư i đư ng s t B c - Nam đư c c i t o theo tiêu chu n qu c t . M ng lư i giao thông đ n năm 2020 Đ ng Nai s hòa v i m ng lư i giao thông qu c gia t qu c l , đư ng vành đai, đư ng cao t c, sân bay qu c t đ n các c ng bi n. V đư ng b s m hàng l at các đư ng cao t c như: Biên Hòa – Vũng Tàu; TPHCM - Long Thành - D u Giây; D u Giây – Đà L t. Ngoài ra, d ki n s hình thành các tuy n cao t c trong vùng như: tuy n Long Thành - C m M - Xuân L c; tuy n cao t c B c - Nam và tuy n cao t c B n L c - Nhơn Tr ch - Long Thành. 4 GVHD: ThS VŨ H I Y N
 15. SVTH: TR N QUANG HUY MSSV:106108007 + H th ng đư ng vành đai TP. Biên Hòa và đư ng vành đai vùng kinh t tr ng đi m phía Nam s đư c chú tr ng đ u t ư ngang t m v i s phát tri n KT-XH c a khu v c, theo tiêu chu n đư ng c p I - c p II, v i t 4 - 6 làn xe. + H th ng đư ng t nh s m thêm 16 tuy n v i chi u dài trên 390km theo tiêu chu n đư ng c p III, v i l gi i 45m, hàng lang an toàn 15m m i bên. + Đ i v i h th ng giao thông đư ng s t, s chuy n tuy n đư ng s t B c - Nam t ga Tr ng Bom xu ng khu v c ga Biên Hòa m i, đ n c u Đ ng Nai dài 18,5km. T ga Biên Hòa m i s m tuy n đi B à R a - Vũng Tàu, v i d ki n m thêm nhánh t ga Long An vào khu v c c ng Phú H u, KCN Ông Kèo và c ng Phư c An dài 32km. Ngoài ra s tri n khai thêm h th ng đư ng s t trên cao ni ô TP. Biên Hòa và t TP. Biên Hòa đi TP.HCM. + H th ng đư ng hàng không, sân bay Long Thành theo tiêu chu n qu c t có năng l c thi t k t 80 - 100 tri u hành khách/năm, tr thành sân bay l n nh t phía Nam và c nư c d ki n s kh i công vào năm 2008. + V h th ng đư ng th y và c ng, ti p t c đ u tư nâng c p và xây m i hàng lo t các c ng sông, c ng bi n v i quy mô đáp ng các tàu qu c t có tr ng t i l n như: các c ng ti m năng ph c v các KCN Tam Phư c, An Phư c; các c ng trên khu v c sông Th V i như: c ng chuyên d ng Phư c Thái, Khu c ng Gò d u A, Gò D u B. 1.1.2 Đ c đi m giao thông – cơ s h t ng Đ ng Nai có h th ng giao thông thu n ti n v i nhi u tuy n đư ng huy t m ch qu c gia đi qua như: + Qu c l 1A, qu c l 20, qu c l 51; + Tuy n đư ng s t B c - Nam; Biên Hòa – Vũng Tàu + G n c ng Sài Gòn, sân bay qu c t Tân Sơn Nh t + Sân bay qu c t Long Thành 100 tri u khách/năm, 5 tri u t n hàng hoá/năm - Kh i công vào năm 2008. 5 GVHD: ThS VŨ H I Y N
 16. SVTH: TR N QUANG HUY MSSV:106108007 + H th ng c ng nư c sâu Vũng Tàu - Th V i - Gò D u- Phư c An cho tàu có t i tr ng t 10.000 - 60.000 DWT. + H th ng đư ng d n khí t Vũng Tàu đi qua Đ ng Nai Các đư ng cao t c và đư ng s t xuyên Á đi qua Đ ng Nai đã t o đi u ki n thu n l i cho ho t đ ng kinh t trong vùng cũng như giao thương v i c nư c đ ng th i có vai trò g n k t vùng Đông Nam B v i Tây Nguyên. 1.1.3 Đ c đi m khí h u Khí h u Đ ng Nai là khí h u nhi t đ i gió mùa c n xích đ o, có hai mùa. Mùa khô có gió mùa Đông B c, không khí nhi t đ i ít hơi m, nóng và h u như không mưa. Mùa mưa có gió mùa Tây Nam, mang nhi u hơi m t vùng bi n n Đ Dương, thu c không khí xích đ o và nhi t đ i, có đ c tính nóng, m và mưa nhi u. Lư ng mưa mùa khô chi m 10 - 15% lư ng mưa c năm (t tháng 11 đ n tháng 4 năm sau). Lư ng mưa mùa mưa chi m 90% t ng lư ng mưa c năm (t tháng 5 đ n tháng l0). 1.1.4 Đ c đi m đ a hình Đ ng Nai có đ a hình tương đ i b ng ph ng. M t cách t ng quát có th th y t nh Đ ng Nai có đ a hình vùng đ ng b ng và bình nguyên v i nh ng núi sót r i rác, có xu hư ng th p d n theo hư ng B c Nam. T ng di n tích đ t 589. 473 ha D i n tích đ t nông nghi p 302. 845 ha D i n tích đ t lâm nghi p 179. 807 ha D i n tích đ t chuyên dùng 68.0 18 ha D i n tích đ t 10.5 6 GVHD: ThS VŨ H I Y N
 17. SVTH: TR N QUANG HUY MSSV:106108007 46 ha Di n t ích đ t chưa s d ng và sông su i, 28.2 núi đá 55 ha Đ ng Nai v n là t nh có quy mô đ t nông nghi p l n nh t Đông Nam Bô 1.1.5 Tài nguyên nư c m t Tài nguyên nư c m t trên đ a bàn t nh Đ ng Nai r t phong phú và có vai trò quan tr ng trong phát tri n kinh t - xã h i. Ngu n nư c quan tr ng nh t là sông Đ ng Nai. Trên đ a bàn t nh, sông Đ ng Nai h p l a v i sông Bé, sông La Ngà, c p nư c cho h Tr An đ ng th i ti p nh n nư c th i c a thành ph Biên Hoà, các KCN lân cân thu c t nh Đ ng Nai, Tp. H Chí Minh. V i vai trò là ngu n cung c p nư c s ch cho sinh ho t, nư c sông Đ ng Nai đ b o v đư c lo i A c a TCVN v ch t lư ng nư c m t. Tuy nhiên đo n sông Đ ng Nai (đo n sông t c u Hoá An đ n c u Đ ng Nai) là nơi ti p nh n nhi u ngu n ô nhi m khác nhau như: ngu n th i t các su i Săn Máu, su i Linh thư n g xuyên b ô nhi m n ng đ vào; ch t th i sinh ho t c a các phư ng n m d c theo 2 ven sông và nghiêm tr ng nh t v n là ngu n th i công nghi p chưa đư c x lý t các nhà máy thu c khu công nghi p c a đ vào đang làm suy gi m ch t lư ng c a môi trư ng nư c. 1.1.6 Tài nguyên nư c ng m Ti m năng nư c ng m c a t nh Đ ng Nai khá phong phú nhưng không đ ng đ u bao g m 5 t ng ch a nư c ng m: - T ng ch a nư c Halocen (pq) - T ng ch a nư c Pleistocen (gp) - T ng ch a nư c Pliocen (m4) - T ng ch a nư c trong các thành t o phun trào bazan (qp) - Ph c h ch a nư c trong các đá Mezozai (ms) Hi n nay nư c ng m t nh Đ ng Nai chưa khai thác nhi u, m t ph n nư c ng m đư c s d ng t p trung ch y u là gi ng khoan các h gia đình. Ch t lư n g 7 GVHD: ThS VŨ H I Y N
 18. SVTH: TR N QUANG HUY MSSV:106108007 nư c ng m t i các khu v c trên đ a bàn t nh Đ ng Nai có nhi u s khác bi t, t p trung vào thông s pH, đ c ng, n ng đ Fe...Nhi u khu v c nư c ng m có pH th p (l-4) không đ t TCVN 5944-1995 v ch t lư ng nư c ng m trư c x lý. Các ch t ô nhi m nh ư kim lo i n ng, màu nh hơn TCVN. Di n bi n nông đ ch t ô nhi m ít thay đ i. Riêng ch tiêu Coliform luôn cao hơn TCVN 5944-1995.v ch t lư ng nư c ng m trư c x lý, t p trung các h dân v i lý do chính là tình tr ng k thu t c a gi ng không đ t yêu c u cũng như do gi v sinh kém. Tuy nhiên hi n tư ng trên ch t p trung t i các gi ng c a các h dân khoan công nghi p t i các nhà máy đ m b o đư c ch tiêu vi sinh trong nư c khá t t hi m có m u ki m tra nào có s lư ng Coliform cao hơn m c cho phép c a TCVN 5944- 1995 v nư c ng m trư c x lý. 1.2. Đ C ĐI M K INH T T N H Đ NG NAI 1.2.1 Đ c đi m kinh t T ng s n ph m trong nư c (GDP theo giá c đ nh năm 1994) c a t nh đã tăng t 5.043,7 t đ ng (1994 ) lên 8.661,6 t đ ng (1998).Nh p đ phát tri n bình quân tăng 14.5%/năm. T đó, m c GDP bình quân đ u ngư i tăng t 391 USD (1994) lên 637 USD (1998). Nh p đ phát tri n b ình quân tăng 13%/năm. Cơ c u kinh t có xu hư ng chuy n t công- nông-d ch v sang công nghi p , d ch v , nông nghi p. 1.2.2. Phát tri n công nghi p Trong giai đo n 1996 - 2000 ngành công nghi p c a t nh Đ ng Nai đ t m c tăng trư ng khá, tăng bình quân 20% năm (giai đo n 1996-2000); trong đó công nghi p trung ương tăng 8,27%; công nghi p đ a phương tăng 9,96%; công nghi p có v n đ u tư nư c ngoài tăng 31,3%. Cơ c u công nghi p trên đ a bàn t ng bư c đư c quy ho ch, b trí phát tri n h p lý. Công nghi p c a các thành ph n kinh t phát tri n khá nhanh, trong đó công nghi p có v n đ u tư nư c ngoài đóng vai trò quan tr ng trong vi c nâng cao giá tr s n ph m trên đ a bàn và xu t kh u. Công nghi p đ a phương phát tri n theo hư ng 8 GVHD: ThS VŨ H I Y N
 19. SVTH: TR N QUANG HUY MSSV:106108007 đ u tư chi u sâu, g n công nghi p v i vùng nguyên li u, đ c bi t là vùng nguyên li u nông s n. Đ ng Nai đã đư c Chính ph giao nhi m v quy ho ch 13.500 ha trong t ng s 20.000 ha đ t công nghi p c a đ a bàn kinh t tr ng đi m phía Nam. Đ n nay Đ ng Nai đã quy ho ch 29 khu công nghi p đã đi vào ho t đ ng v i hơn 2000 doanh nghi p đang ho t đ ng. V n đ x lý ch t th i đ t tiêu chu n, h u h t các khu công nghi p đ u chưa th c hi n t t. Hi n nay trong 21 khu công nghi p đang ho t đ ng đã có 19 khu công nghi p có nhà máy x lý nư c th i t p trung. còn 2 KCN Ông Kèo và Th nh Phú chưa xây d ng nhà máy do vư ng m c khâu gi i phóng m t b ng. Tuy nhiên, có nh ng khu công nghi p đã có h th ng x lý nư c th i t p trung nhưng quá tr ình v n hành l i b tr c tr c vì chưa có đư ng thoát nư c th i sau x lý. Đi n hình như khu công nghi p d t may Nhơn Tr ch ti n hành ch y th nhà máy x lý nư c th i t cu i tháng 5/2010, nhưng do tuy n thoát nư c ngoài khu công nghi p chưa đư c xây d ng, nên h th ng này không ho t đ ng. Vì v y, nư c th i sau khi x lý đành đ ch y ra h ch a ngay c nh nhà máy và t th m th u. Ông Tr n Hưng An, Giám đ c Ban k thu t nhà máy cho bi t: H th ng thoát nư c sau hàng rào là do kinh phí c a t nh đ u tư xây d ng, nhưng d án này hi n v n đang n m trên gi y, vì t ng kinh phí đ u tư hơn 100 t đ ng. Tương t , đ xây d ng đư ng ng thoát nư c th i sau x lý c a khu công nghi p Bàu Xéo ph i thu h i đ t t m th i c a g n 20 h . Nhưng hi n Ban b i thư ng gi i phóng m t b ng huy n Tr ng Bom m i ti n hành bư c kê khai các h có đ t n m trong d án, sau đó, m i h p nh ng h có đ t trong d án đ đưa ra m c th a thu n, đ n bù. Như v y, nhanh nh t cũng ph i sang đ u năm 2011, khu công nghi p Bàu Xéo m i có đ t s ch đ thi công ti p h th ng thoát nư c ... Bên c nh đó, có nh ng khu công nghi p đã hoàn thành h th ng x lý nư c th i t p trung nhưng v n không th đi vào ho t đ ng. Đi n hình là khu công nghi p Xuân L c đã xây d ng h th ng x lý nư c th i t p trung t tháng 10/2009, nhưng đ n nay chưa th v n hành th vì không có nư c th i đ x lý; hay như khu công nghi p Đ nh 9 GVHD: ThS VŨ H I Y N
 20. SVTH: TR N QUANG HUY MSSV:106108007 Quán cũng đã có h th ng x lý nư c th i t p trung, song do nư c th i ít nên nhà máy hi n v n... n m ch . T ng lư ng nư c th i phát sinh t i 21 khu công nghi p đang ho t đ ng c a Đ ng Nai kho ng 71.000m3 /ngày, trong đó nư c th i c a các khu công nghi p đã có nhà máy x lý nư c th i t p trung t p trung kho ng 64.500m3 /ngày và các khu công nghi p chưa có h th ng x lý nư c th i t p trung kho ng 6.500m3/ngày. T l đ u n i nư c th i c a các d án trong các khu công nghi p vào h th ng x lý nư c th i t p trung ngày càng tăng cao, đã có 9 khu công nghi p th c hi n x lý nư c th i t p trung v i t l đ u n i đ t 100%. Các khu công nghi p còn l i t l đ u n i t 48% đ n 88% đã h n ch ph n l n tình tr ng ô nhi m môi trư n g Các khu công nghi p còn l i đ u đã có quy ho ch d án xây d ng nhà máy x nư c th i t p trung. B ng1.1: Danh sách các Khu công nghi p trên đ a bàn t nh Đ ng Nai ST Khu công nghi p V trí Di n T tích 1 Khu Công Xã Su i Tre, th xã Long 150 ha Nghi p Su i Tre Khánh, t nh Đ ng Nai Xã Long Th , huy n N h ơn 315 ha 2 Khu Công Nghi p N hơn Tr ch VI Tr ch, t nh Đ ng Nai 3 Khu Công Xã Su i Tre, th xã Long 264 ha Nghi p Long Khánh Khánh, t nh Đ ng Nai 4 Khu Công Xã Bàu Hàm & xã Xuân 330.80 Nghi p D u G iây Th nh, huy n Th ng Nh t, t nh 4 ha Đ ng Nai 5 Khu Công Xã Tam An, huy n Long 488 ha Nghi p Long Thành Thành, t nh Đ ng Nai 6 Khu Công Phư ng Long Bình, thành 410 ha Nghi p AMATA ph Biên Hòa, t nh Đ ng Nai 7 Khu Công Phư ng Long Bình, Tp. 47 ha 10 GVHD: ThS VŨ H I Y N

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản