intTypePromotion=1

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 57-L/CTN của Quốc hội

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

0
271
lượt xem
49
download

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 57-L/CTN của Quốc hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 57-L/CTN của Quốc hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 57-L/CTN của Quốc hội

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Lu Ët  Thu Õ  thu n h Ë p  d o a n h   g hi Ö p n § Ó   ãp  Çn  óc ®Èy  g ph th   s¶n  Êtkinhdoanh    iÓnvµ  ng    ét  xu     ph¸ttr   ®é viªnm phÇn  thu  Ëp  µo  ©n  nh v ng s¸ch  µ   íc;b¶o  ¶m   ù  ng  ãp  Nh n   ® s ®ã g c«ng  b»ng,  hîp lýgi÷a c¸ctæ         chøc,c¸nh©n     s¶n  Êt,kinhdoanh,dÞch  ô  ã    Ëp; xu       v c thu nh C¨n  vµo  Õn  cø  Hi ph¸p  ícCéng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam    n   ho x∙h   ngh Vi   n¨m  1992; LuËt nµy    quy  nh  Õ    Ëp  ®Þ thu thu nh doanh  nghiÖp. C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u   §èit ng nép  Õ    Ëp  1.    î   thu thu nh doanh  nghiÖp Tæ  chøc,c¸ nh©n     s¶n  Êt,kinh doanh  µng  ãa,dÞch  ô  íi y  äi xu     h h  v (d   ®© g   chung  µc¬  ë  l   s kinh doanh) cã    Ëp  u       thu nh ®Ò ph¶inép  Õ    Ëp    thu thu nh doanh  nghiÖp,trõ®èi t ng quy  nh  ¹ §iÒu  cña  Ët nµy.      î   ®Þ t  i 2  Lu   §i Ò u  §èit ng kh«ng  éc diÖn  ép  Õ    Ëp  2.   î   thu   n thu thu nh doanh  nghiÖp Hé     nh, c¸nh©n, tæ  îp t¸c, îp t¸cx∙s¶n  Êtn«ng  gia®×       h          h xu   nghiÖp  ã    c thu nhËp  õs¶n  È m   ång trät ch¨n nu«i, t  ph tr     ,    nu«itrång thñy s¶n        kh«ng  éc diÖn  thu   nép  Õ    Ëp  thu thu nh doanh  nghiÖp,trõhé    nh  µ    ©n      gia ®× v c¸ nh n«ng  ©n    d s¶n xuÊthµng  ãa  íncã    Ëp    h l   thu nh cao  theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ.   ®Þ c Ch ph §i Ò u      Ých  õng÷ 3. Gi¶ith t  Trong  Ët nµy,c¸ctõng÷  íi y  îchiÓu    Lu        d  ®© ®   nh sau: 1­ "Tæ     chøc s¶n  Êt,kinh doanh  µng    Þch  ô" bao  å m:  xu     h ho¸,d v  g doanh  nghiÖp  µ   íc, Nh n  c«ng  tr¸ch nhiÖ m   ÷u  ¹n; c«ng      Çn;  ty    h h  ty cæ ph doanh  nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi vµ  c v ®Ç t n     Bªn  íc ngoµi tham    îp  ng  îp    n    gia h ®å h t¸c kinh doanh    theo  Ët ®Ç u    ícngoµit¹  Öt Nam;    Lu   tn    i Vi   c¸c c«ng    ícngoµivµ  tyn     tæ chøc  ícngoµiho¹t®éng  n     kinh doanh  ¹ ViÖt Nam     ti     kh«ng  theo  Ët ®Ç u    Lu   t níc ngoµit¹  Öt Nam;     i Vi   doanh  nghiÖp   ©n;  îp      hîp    chøc  t nh h t¸cx∙;tæ  t¸c;tæ  kinh tÕ  ña  chøc  Ýnh  Þ,tæ    c tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ­ x∙héi,tæ  ch tr         chøc    éi,tæ  x∙h   chøc    éi­nghÒ   x∙h     nghiÖp,®¬n  Þ  ò    v v trang nh©n  ©n; c¬    d   quan  µnh  Ýnh, h ch   sù nghiÖp  ã  c s¶n  Êt,kinhdoanh  µng    Þch  ô; xu     h ho¸,d v 2­    ©n  "C¸ nh s¶n  Êt,kinh doanh  µng  xu     h ho¸,dÞch  ô" bao  å m:  é      v  g h c¸ thÓ  µ  ã m   v nh kinh doanh; hé    nh,    ©n    gia ®× c¸ nh s¶n  Êt n«ng  xu   nghiÖp; c¸    nh©n  kinh doanh;c¸ nh©n  µnh  Ò   c  Ëp;c¸ nh©n  ã  µis¶n       h ngh ®é l     c t  cho thuª;   c¸nh©n  ícngoµikinhdoanh  ã    Ëp      n      c thu nh ph¸tsinht¹ ViÖtNam;   i   3­  ¬  ë  êng  ó cña  "C s th tr   c«ng    íc ngoµi ë   Öt Nam"  µ c¬  ë  ty n     Vi   l   s kinh   doanh  µ   m th«ng qua  ¬  ë  µy  c s n c«ng    íc ngoµi tiÕn  µnh  ét  Çn    ty n     h m ph hay
 2. 2 toµn  é  ¹t®éng  b ho   kinh doanh  ña  × nh  ¹ ViÖt Nam     cm ti     mang  ¹ thu nhËp, bao  l    i   gå m: a) Chi nh¸nh, v¨n    phßng  iÒu  µnh, nhµ  ® h   m¸y, c«ng  ëng, ph¬ng  Ön   x   ti   vËn  , Ç m   á,  á   Çu  t¶i h mmd hoÆc   Ý  t  kh ®è hoÆc   Êt  ®Þa   iÓ m   b cø  ® khaith¸c    tµinguyªn thiªnnhiªnnµo    ÖtNam;         ë Vi   b) §Þa  iÓ m   ©y  ùng,c«ng  ×nh x©y  ùng,l¾p  Æt,  ¾p    ® xd   tr   d   ® l r¸p; c) C¬   ë    s cung  Êp  Þch  ô  cd v bao  å m   dÞch  ô   Ên  g c¶  v t v th«ng qua  êi ng   lµm  c«ng  cho  ×nh  m hay  ét  i t ng kh¸c; m ®è  î   d) §¹ilýcho       c«ng    ícngoµi; tyn   ®)  ¹idiÖn    ÖtNam   §  ë Vi   trongc¸ctr ng  îp sau:    ê h   ­Cã   Èm  Òn  ý  Õt c¸chîp®ång  øng      th quy k k       ® tªnc«ng    ícngoµi; tyn   ­Kh«ng  ã  Èm  Òn  ý  Õt    îp ®ång  øng      c th quy k k c¸ch   ® tªnc«ng    ícngoµi tyn     nhng  êng  th xuyªn thùc hiÖn  Öc      vi giao  µng    h ho¸ hoÆc  cung øng  Þch  ô  ¹  d v ti ViÖtNam.   Trong  êng  îp HiÖp  nh  tr h  ®Þ tr¸nh®¸nh  Õ    Çn  µ   éng  µ    éi   thu hail m C ho x∙h   chñ  Üa  Öt   ngh Vi   Nam   ý  Õt  ã  k k c quy  nh ®Þ kh¸c vÒ   ¬  ë  th ng  óth×  ùc   c s   ê tr   th   hiÖn theo quy  nh  ña  Öp  nh  .   ®Þ c Hi ®Þ ®ã §i Ò u  4. NghÜa   ô, tr chnhiÖm   ùc  Ön  Ët  Õ  nhËp  v  ¸  th hi Lu thu thu  doanh  nghiÖp 1­ C¬   ë    s kinh doanh  ã  Üa  ô  ép  Õ  y  ,  ng  ¹n theo      c ngh v n thu ®Ç ®ñ ®ó h   quy ®Þnh  ña  Ët nµy. c Lu   2­ C¬     quan  Õ  thu trong ph¹m    Ö m   ô,quyÒn  ¹n  ña  ×nh  ã    vinhi v  hcm c tr¸ch   nhiÖ m  ùc hiÖn  ng    th   ®ó c¸cquy  nh  ña  Ët nµy. ®Þ c Lu   3­ C¸c  ¬    c quan  µ  íc,tæ  nh n   chøc  Ýnh  Þ,tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ ­ x∙héi, ch tr         tæ chøc    éi,tæ  x∙ h   chøc    éi ­ nghÒ   x∙ h     nghiÖp, ®¬n  Þ   ò    v v trang  ©n  ©n   nh d trong ph¹m      vichøc  n¨ng,nhiÖm  ô,quyÒn  ¹n cña  × nh    v  h  m gi¸m    èihîp víi s¸t,ph       c¬ quan  Õ  thu trongviÖc    µnh  Ët thuÕ    Ëp    thih Lu   thu nh doanh  nghiÖp. 4­ C«ng  ©n  Öt Nam   ã    d Vi   c tr¸chnhiÖ m   óp c¬    gi   quan  Õ, c¸n bé  Õ  thu     thu trongviÖc    µnh  Ët nµy.   thih Lu   C h ¬ n g  II C¨n c ø  t Ý n h thu Õ  v µ  thu Õ  s u Ê t §i Ò u    cø  Ýnh  Õ 5. C¨n  t thu C¨n  tÝnh  Õ  µthu nhËp  Þu  Õ  µ  Õ  Êt. cø  thu l     ch thu v thu su §i Ò u    6. Thu  Ëp  Þu  Õ nh ch thu Thu  Ëp  Þu  Õ   nh ch thu bao  å m   g thu  Ëp  õ  ¹t®éng  nh t ho   s¶n  Êt,kinh xu     doanh, dÞch  ô  µ    Ëp    v v thu nh kh¸c,kÓ   thu nhËp    îc tõ ho¹t®éng      c¶    thu ®       s¶n xuÊt,kinhdoanh,dÞch  ô    ícngoµi.       v ën  
 3. 3 §i Ò u    ®Þnh    Ëp  Þu  Õ 7. X¸c  thu nh ch thu 1­ Thu  Ëp  Þu  Õ   õ ho¹t®éng  nh ch thu t     s¶n  Êt,kinh  xu   doanh, dÞch  ô    v b»ng doanh    õc¸c kho¶n    Ý  îp lýcã  ªnquan  n     Ëp  Þu  thu tr     chiph h     li   ®Õ thu nh ch thuÕ. 2­ Thu  Ëp  Þu  Õ  nh ch thu kh¸c bao  å m   nhËp  õ chªnh  Öch    g thu  t  l mua,    b¸n chøng  kho¸n,quyÒn  ë  ÷u,quyÒn  ö  ông  µis¶n,l∙vÒ     sh   sd t      chuyÓn  îng,cho  i nh   thuª,thanh  ýtµis¶n, tiÒn  öi,cho    l      g  vay  èn, b¸n  ¹itÖ; kÕt    èin¨m    v  ngo     d cu   c¸c kho¶n  ù  d phßng;thu c¸ckho¶n  î khã  ßi  ∙  ö  ýxo¸ sæ       n  ® ® x l     nay  ßi  îc;thu c¸c ®®    kho¶n  î ph¶itr¶kh«ng    nh  îc chñ; c¸c kho¶n  nhËp  õ kinh doanh  n     x¸c ®Þ ®     thu  t    cña  ÷ng n¨m  ícbÞ  á  ãtmíiph¸thiÖn    µ    nh   tr   b s       rav c¸ckho¶n    Ëp  thunh kh¸c. Trong  êng  îp HiÖp  nh  tr h  ®Þ tr¸nh®¸nh  Õ  hailÇn  µ   éng  µ    éi   thu     m C ho x∙h   chñ  Üa  Öt Nam   ý  Õt  ã  ngh Vi   k k c quy  nh  ®Þ kh¸c vÒ   ¬ng    ph ph¸p    nh    x¸c ®Þ thu nhËp  Þu  Õ  i víi ¬  ë  êng  óth× thùc hiÖn  ch thu ®è     s th c tr       theo  quy  nh  ña  Öp  ®Þ c Hi ®Þnh  . ®ã §i Ò u    8. Doanh  thu Doanh      Ýnh    Ëp  Þu  Õ  µtoµn  é  Òn b¸n  µng,tiÒn  thu ®Ó t thu nh ch thu l   b ti   h   giac«ng,tiÒn cung        øng  Þch  ô,kÓ   trî d v   c¶    gi¸. Trong  êng  îp  ã  tr h c doanh  b»ng  ¹itÖ  ×  thu  ngo   th ph¶iquy  æi  ¹itÖ    ® ngo   ra  ng  Öt Nam   ®å Vi   theo  û gi¸chÝnh  t    thøc  Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   do  h Nh n     c«ng  è  ¹ thêi®iÓ m     ¹itÖ. b t    i thu ngo   §i Ò u      Ý 9. Chi ph 1­ C¸c kho¶n    Ý   îp  ý® îc trõ ®Ó   Ýnh  chiph h l       t thu  Ëp  Þu  Õ    nh ch thu bao gå m: a)  Êu  Kh hao  µis¶n  è  nh  ö  ông  t  c ®Þ sd cho  ¹t ®éng  ho    s¶n  Êt,kinh xu     doanh,dÞch  ô    v theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   b)    Ý   Chi ph nguyªn  Öu,vËt liÖu,nhiªnliÖu,n¨ng îng,hµng  ãa  ùc li           l  h th   tÕ  ö  ông  µo  sd v s¶n  Êt,kinh doanh,dÞch  ô    xu       v liªnquan  n   ®Õ doanh    µ  thu v thu nhËp  Þu  Õ    ch thu trong kú,® îctÝnh      theo møc    tiªuhao  îp lývµ    ùc h     gi¸th   tÕ  Êt kho; xu   c) TiÒn ¬ng,tiÒn c«ng,tiÒn ¨n gi÷a ca,c¸ckho¶n    l              mang  Ýnh  Êt tiÒn  t ch   l ng, tiÒn  ¬  c«ng  theo  Õ     ch ®é quy  nh,  õ tiÒn ¬ng, tiÒn  ®Þ tr   l   c«ng  ña  ñ  c ch doanh  nghiÖp   ©n,  ñ  é    Ó  t nh ch h c¸ th s¶n  Êt,kinh doanh, dÞch  ô  µ    xu       v v thu nhËp  ña  c s¸ng  Ëp      l viªn c¸c c«ng    µ   ä  ty m h kh«ng  ùc tiÕp  tr   tham gia  iÒu  ® hµnh s¶n  Êt,kinh doanh,dÞch  ô; xu       v d)    Ý   Chi ph nghiªncøu    khoa  äc, c«ng  Ö;  h  ngh s¸ng  Õn,c¶itiÕn;tµitrî ki          cho    ôc;y  Õ;®µo  ¹olao®éng  gi¸od   t   t    theo chÕ       ®é quy  nh; ®Þ ®)    Ý  Þch  ô  Chi ph d v mua   µi:®iÖn, níc,®iÖn  ¹i söa  ÷a  µis¶n  ngo      tho   ; ch t   cè  nh; tiÒn thuªtµis¶n  è  nh; kiÓm  ®Þ        c ®Þ   to¸n;b¶o  Ó m   µis¶n;chitr¶tiÒn   hi t        sö  ông    µiliÖu kü  Ët,b»ng  d c¸c t     thu   s¸ng  Õ,  Êy  Ðp  ch gi ph c«ng  nghÖ  kh«ng  thuéc tµis¶n  è  nh; c¸cdÞch  ô  ü  Ët;    c ®Þ    v k thu
 4. 4 e) C¸c    kho¶n    chicho    ng  ÷  lao ®é n theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët;     lu   b¶o chi hé    ng; chib¶o  Ö   ¬  ë  lao ®é    v c s kinh doanh; trÝch  ép  ü      n qu b¶o  Ó m     éi, hi x∙ h   b¶o  Ó m   tÕ  éc  hi y  thu tr¸chnhiÖ m   ña  ¬  ë    c c s kinh doanh  ö  ông    ng;   sd lao ®é   kinh phÝ    c«ng  oµn; kho¶n  Ých nép  ×nh  µnh  ån    Ý  ®   tr   h th ngu chiph qu¶n  ýcho  l  cÊp    trªntheo chÕ       ®é quy  nh; ®Þ g) Chi tr¶l∙tiÒn vay  èn         i  v s¶n  Êt,kinh doanh,dÞch  ô  ña  ©n  µng, xu       v c ng h   cña    chøc  Ýn  ông  c¸c tæ  td theo    Êt thùc tÕ;chitr¶l∙tiÒn vay  ña    i  l∙su   i          i  c c¸c ®è t ng  î kh¸c theo    Êt thùc  Õ, nhng  èi®a     l∙ su   i t  t   kh«ng  qu¸  û lÖ    Êt trÇn    t   l∙ su   i do Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam   h Nh n     quy  nh  ®Þ cho    chøc  Ýn  ông; c¸ctæ  td h) TrÝch      c¸ckho¶n  ù  d phßng  theo chÕ       ®é quy  nh; ®Þ i) îcÊp    Öc     Tr th«ivi cho  êilao®éng; ng     k)Chi phÝ  Ò     ô hµng  ãa,dÞch  ô;    v tiªuth   h  v l)Chi  Ý     ph qu¶ng    Õp  Þ,khuyÕn  ¹i l ªnquan  ùctiÕp  n   ¹t c¸o,ti th   m  i   tr   ®Õ ho   ®éng  s¶n  Êt,kinh doanh,dÞch  ô  µ    xu       v v c¸ckho¶n    Ý  chiph kh¸c® îckhèng  Õ      ch tèi®a    kh«ng     qu¸ 7% tæng  è    Ý. §èivíi ¹t®éng  ¬ng  s chiph        ho th nghiÖp,tæng  è    s chiphÝ       nh    ®Ó x¸c ®Þ møc   èng  Õ   kh ch kh«ng  bao  åm     g gi¸mua   µo  ña  µng  vch hãa    b¸n ra; m) C¸c kho¶n  Õ, phÝ,  Ö  Ý,  Òn  thu   l ph ti thuª ®Êt    ph¶i nép  ã  ªnquan    c li   ®Õ n   ¹t®éng  ho   s¶n  Êt,kinh doanh,dÞch  ô  îctÝnh  µo    Ý; xu       v®  v chiph n) Chi phÝ     qu¶n  ýkinh doanh  c«ng    ícngoµiph©n    l    do  tyn     bæ cho  ¬  ë  cs th ng  óë  ÖtNam   ê tr   Vi   theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ.   ®Þ c Ch ph 2   ­Kh«ng  îctÝnh  µo    Ý  îp lýc¸ckho¶n  ®  v chiph h       sau  y: ®© a) C¸c    kho¶n  Ých tr cvµo    Ý  µ   ùc tÕ  tr   í   chiph m th   kh«ng  chi; b) C¸c    kho¶n    chikh«ng  ã  c chøng  õhoÆc   t  chøng  õkh«ng  îp ph¸p; t  h  c) C¸c    kho¶n  Òn  ¹t,c¸c kho¶n    ti ph     chi kh«ng  ªnquan  n   li   ®Õ doanh    thu tÝnh  Õ  µ    Ëp  Þu  Õ; thu v thu nh ch thu d) C¸c    kho¶n    c¸cnguån  èn  chido    v kh¸c®µi thä.    3­ C¸c    kho¶n    Ý  îp lýquy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy  îcghitrong chiph h     ®Þ t  i 1  n ®     sæ   Õ     k to¸nb»ng  ng  Öt Nam.  êng  îp cã  ®å Vi   Tr h   kho¶n    Ý chiph b»ng  ¹itÖ  ngo   th× ph¶iquy  æi  ¹itÖ    ng  Öt Nam       ® ngo   ra ®å Vi   theo  û gi¸chÝnh  t    thøc do  ©n     Ng hµng  µ   ícViÖtNam   Nh n     c«ng  è  ¹ thêi®iÓ m     ¹itÖ. b t   i chingo   §i Ò u    Õ   Êt 10. Thu su 1­ Thu Õ   Êt thuÕ  nhËp  su   thu  doanh nghiÖp  dông  i  íic¬  ë  ¸p  ®è v   s kinh   doanh trong nícvµ  chøc,c¸nh©n  ícngoµikinh doanh    ÖtNam       tæ     n      ë Vi   kh«ng  theo LuËt ®Ç u    ícngoµit¹ ViÖtNam   µ32%.     tn      i   l  C¬   ë  s s¶n  Êt,x©y  ùng,vËn    ang  ép  Õ  îtøc víi Õ  Êtlµ xu   d   t¶i® n thu l       i thu su     25%,  nay  ép  Õ   n thu thu  Ëp  nh doanh  nghiÖp  íithuÕ   Êt 32%   µ   ã  ã  v  su   m c kh kh¨n ® îc¸p dông  Õ  Êt 25%        thu su   trong thêih¹n  n¨m, kÓ   õ khiLuËt nµy  ã      03    t      c hiÖu  ùcthihµnh;h Õt  êih¹n  n¨m, thùc hiÖn  Õ  Êt 32%.  Ýnh  ñ  l     th   03      thu su   Ch ph quy  nh    ¬  ë  ®Þ c¸cc s s¶n  Êt,x©y  ùng,vËn    îc¸p dông  Õ  Êt25%. xu   d   t¶i     ® thu su   C¬   ë    s kinhdoanh  ã    Ëp  c thu nh cao  lîthÕ  do    i kh¸chquan    mang  ¹th× ngoµi l    i   viÖc  ép  Õ    Ëp  n thu thu nh theo  Õ  Êt 32%,  thu su   cßn  ph¶inép  Õ    Ëp      thu thu nh bæ
 5. 5 sung  25%     Çn  nhËp  trªnph thu  cao  lî thÕ  do    i kh¸ch quan mang  ¹  Ýnh  ñ  l iCh . ph quy  nh  ¬ng  ®Þ ph ph¸p x¸c®Þnh  Çn    Ëp     ph thu nh cao  lîthÕ  do   i kh¸ch quan    mang   l¹ . i §èi víidù   ®Ç u    míi thuéc      ¸n  t   c¸c  Ünh  ùc, ngµnh  l v  nghÒ,  a   µn  ®Þ b khuyÕn  Ých  u    îc ¸p dông  Õ  Êt 25%,  kh ®Ç t®     thu su   20%, 15%   ChÝnh  ñ  do  ph quy  nh. ®Þ   2­ Thu Õ   Êt thuÕ  su   thu  Ëp  nh doanh nghiÖp  dông  i  íic¸c doanh  ¸p  ®è v     nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi vµ  c v ®Ç t n     Bªn  íc ngoµi tham    îp  ng  îp    n    gia h ®å h t¸c kinh doanh  theo møc   Õ   Êt  thu su quy  nh   ¹  Òu  cña  Ët  u    níc ®Þ t i§i 38  Lu ®Ç t   ngoµit¹ ViÖtNam.   i   Khi chuyÓn    thu  Ëp  níc ngoµi,nhµ  u    íc ngoµi ph¶i nép  ét  nh ra      ®Ç t n       m kho¶n  Õ    è  thu trªns thu  Ëp  nh chuyÓn  níc ngoµi theo  ra      møc   Õ  Êt quy  thu su   ®Þnh  ¹ §iÒu  cña  Ët ®Ç u    ícngoµit¹ ViÖtNam.  t i 43  Lu   tn     i   C¸c  ô m   õ "lîtøc","l   Ën"    ¹ §iÒu  vµ  Òu  cña  Ët ®Ç u   c t    i   înhu i ghit i   38  §i 43  Lu   tnícngoµit¹ ViÖtNam  theo LuËt nµy  îchiÓu  µ" thu nhËp" ®Ó   µm            i         ®  l        l c¨n cø tÝnh  Õ. thu 3­ Thu Õ   Êt  Õ   su thu thu  Ëp  nh doanh  nghiÖp  i  íitæ  ®è v   chøc, c¸ nh©n     trong  íc vµ  íc ngoµi tiÕn  µnh  ×m  Õm,  n  n    h t ki th¨m dß, khai th¸c dÇu  Ý   µ    kh l   50%; khaith¸ctµinguyªn  Ý  Õ m        qu hi kh¸c th×  ã  Ó  dông    c th ¸p  møc  Õ  Êt thu su   tõ32%   n     ®Õ 50%   ïhîp víi õng dù    õng c¬  ë  ph       t   ¸n,t   s kinh doanh.     Ch Ýnh  ñ  ph quy  nh    Õt§iÒu  µy. ®Þ chiti   n C h ¬ n g  III Kª k h ai, é p  thu Õ , q u y Õ t to¸n thu Õ  n §i Ò u    11. Tr¸chnhiÖm  ña  ¬  ë      c c s kinhdoanh C¬   ë  s kinhdoanh  ã    c tr¸chnhiÖ m:   1    Êp  µnh  ­ Ch h nghiªm chØnh  Õ     Õ   ch ®é k to¸n,ho¸ ®¬n,     chøng  õ theo  t  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt;   2    khai®Çy    ­ Kª    ®ñ doanh      Ý, thu nhËp  thu,chiph     theo  ng  Õ       ®ó ch ®é do Bé  µichÝnh  t  quy  nh; ®Þ 3   ép  y  ,  ng  ¹n tiÒn thuÕ,c¸ckho¶n  Òn ph¹tvµo  ©n  ­N ®Ç ®ñ ®ó h        ti     ng s¸ch  Nhµ   íctheo th«ng    ña  ¬  n    b¸o c c quan  Õ; thu 4    ­ Cung  Êp    µiliÖu,sæ   Õ   c c¸c t     k to¸n,b¸o    Õ     c¸o k to¸n,hãa  n,    ®¬ chøng  tõ  ã  ªnquan  n   Öc  Ýnh   Õ   c li   ®Õ vi t thu thu  Ëp  nh theo yªu  Çu  ña  ¬  c c c quan  thuÕ. §i Ò u    khaithuÕ 12. Kª    1  Hµng  ­  n¨m,  ¬  ë  c s kinh  doanh  c¨n  vµo  Õt  cø  k qu¶  s¶n  Êt,kinh xu     doanh,dÞch  ô  ña    v c n¨m  ícvµ  tr   kh¶  n¨ng  ña  c n¨m  Õp theo  ù kª khaidoanh  ti   t      thu,chiphÝ, thu nhËp  Þu  Õ        ch thu theo  É u   ña  ¬  m c c quan  Õ  µ  ép  thu v n cho  ¬ c quan  Õ  ùctiÕp qu¶n  ýchË m   Êt lµngµy  th¸ng01.Sau    Ën  ­ thu tr     l  nh     25     khinh ® îctê khai, ¬       quan  Õ  Óm      nh  è  Õ  ¹m  ép  n¨m, cã  c thu ki tra,x¸c ®Þ s thu t n c¶    chia 
 6. 6 ra  õng  ý    t qu ®Ó th«ng  b¸o cho  ¬  ë  c s kinh  doanh  ép  Õ; n Õu   ×nh  ×nh  n thu   t h s¶n  Êt,kinh doanh, dÞch  ô  xu       v trong n¨m  ã  ù    c s thay  æi  ínth×  ¬  ë  ® l  c s kinh   doanh  ph¶ib¸o    ¬    c¸o c quan  Õ  ùctiÕp  thu tr   qu¶n  ý®Ó   iÒu  l  ® chØnh  è  Õ  s thu t¹m  ép  µng  ý. nh qu 2    èi víic¬  ë  ­ §     s kinh  doanh  a  ùc  Ön  Õ     Õ   ch th hi ch ®é k to¸n,hãa  n,    ®¬ chøng  õ,sè  Õ  t   thu ph¶i nép  µng    h th¸ng ® îc tÝnh     theo  Õ     ch ®é kho¸n doanh  thu  µ  û lÖ  v t   thu  Ëp  Þu  Õ  ï hîp  íitõng  µnh, nghÒ   c¬  nh ch thu ph   v  ng   do  quan  thuÕ  ã  Èm  Òn  n  nh. c th quy Ê ®Þ §i Ò u    ép  Õ 13. N thu 1    ¬   ë  ­ C s kinh doanh  ¹m  ép  è  Õ  µng  ý  y  ,  ng  ¹n  µo    t n s thu h qu ®Ç ®ñ ®ó hv ng©n s¸ch Nhµ   íctheo    n  th«ng  nép  Õ  ña  ¬  b¸o  thu c c quan  Õ. Thêih¹n  ép  thu    n thuÕ  µng  ý  îcghitrong th«ng    Ë m   Êt kh«ng    µy  èiquý. h qu ®       b¸o ch nh   qu¸ ng cu   2    ¬   ë  ­ C s kinh doanh    quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  ph¶inép  Õ  µo  2  12    thu v ng©n  s¸ch  µ   íc hµng  Nh n   th¸ng theo    th«ng b¸o  ña  ¬  c c quan  Õ. Thêi h¹n thu      nép  Õ  ña  thu c th¸ng ® îc ghi trong      th«ng  b¸o  Ë m   Êt  ch nh kh«ng qu¸  µy    ng 25 cña  th¸ngtiÕp theo.     3    ¬   ë  ­ C s kinh doanh    bu«n chuyÕn ph¶ikª khaivµ  ép  Õ       n thu theo  õng  t chuyÕn  µng  íi ¬  h v   quan  Õ  ¬imua  µng  íckhivËn  c thu n   h tr     chuyÓn  µng  i. h ® 4      ­ Tæ chøc,c¸ nh©n  ícngoµikinh doanh     n      kh«ng  ã  ¬  ë  êng  ót¹ c c s th tr     i ViÖt Nam   ng  ã  nhËp      nh c thu  ph¸tsinh ë  Öt Nam   ×  chøc, c¸ nh©n      Vi   th tæ     chi tr¶thu  Ëp  ã    nh c tr¸chnhiÖ m   Êu  õ tiÒn  Õ    kh tr   thu theo  û lÖ  Bé   µichÝnh  t   do  t   quy  nh  Ýnh    ®Þ t trªntæng  è  Òn      µ  ép  µo  ©n  s ti chitr¶v n v ng s¸ch Nhµ   íccïng   n    thêi®iÓ m     chuyÓn    Òn cho  chøc,c¸nh©n  ícngoµi. tr¶ti   tæ     n  §i Ò u    Õt    Õ 14. Quy to¸nthu 1    ¬   ë  ­ C s kinh doanh    ph¶i thùc  Ön  Õt    hi quy to¸n thuÕ  µng    h n¨m  íic¬  v  quan  Õ.Quy Õt    Õ  thu   to¸nthu ph¶ithÓ  Ön  ng, ®Çy        hi ®ó   ®ñ c¸ckho¶n: a) Doanh    thu; b) Chi phÝ  îp lý;    h  c)Thu  Ëp  Þu  Õ;   nh ch thu d) Sè  Õ    Ëp    thu thu nh ph¶inép;   ®)  è  Õ    Ëp  ∙  ¹m  ép  S thu thu nh ® t n trongn¨m;   e)  è   Õ  nhËp  ∙  ép    íc ngoµicho    S thu thu  ® n ën     c¸c kho¶n  nhËp  Ën  thu  nh ® îctõnícngoµi;      g) Sè  Õ    Ëp  ép  Õu hoÆc   ép  õa.   thu thu nh n thi   n th 2    ­ N¨m   Õt    Õ  îctÝnh  quy to¸nthu ®   theo n¨m  ¬ng  Þch.Trêng  îp c¬  ë  d l   h  s kinh doanh  îc phÐp  dông    ®  ¸p  n¨m  µichÝnh  t  kh¸c víin¨m  ¬ng  Þch  ×  îc    d l th ®   quyÕt    to¸ntheo  n¨m  µichÝnh  .  t  ®ã Trong  êih¹n    ¬ingµy,kÓ   õ khikÕt  th   s¸u m     t    thóc n¨m  ¬ng  Þch    d l hoÆc  n¨m  µichÝnh, c¬  ë  t    s kinh doanh    ph¶inép  c¸o   b¸o    quyÕt  to¸n thuÕ    cho  ¬  c quan  Õ  µ  thu v ph¶inép  y     è  Õ    ®Ç ®ñ s thu cßn  Õu thi vµo  ©n  ng s¸ch Nhµ   íctrong thêih¹n  ngµy,kÓ   õ ngµy  ép  c¸o quyÕt   n      10    t  n b¸o      to¸n; Õu  ép  õa th× ® îctrõvµo  è  Õ   n n th         s thu ph¶inép  ña  ú  Õp theo.   c k ti  
 7. 7 Trong  êng  îp  nhËp, hîp  Êt,chia,t¸ch,gi¶ithÓ, ph¸ s¶n, c¬  ë  tr h s¸p    nh            s kinh doanh    ph¶i thùc  Ön  Õt    hi quy to¸n thuÕ  íic¬    v   quan  Õ  µ  öi b¸o    thu v g   c¸o quyÕt    Õ  to¸nthu trong thêih¹n  ngµy,kÓ   õ ngµy  ã  Õt  nh    Ëp,     45    t  c quy ®Þ s¸p nh   hîp nhÊt,chia,t¸ch,   Ó,ph¸ s¶n.         th     gi¶i Bé   µichÝnh  íng  Én  t  h d quyÕt to¸n thuÕ     thu  Ëp  nh doanh nghiÖp    quy ®Þnh  ¹ §iÒu  µy. t i n §i Ò u    Ö m   ô,quyÒn  ¹n  µ  15. Nhi v  h v tr¸chnhiÖ m  ña  ¬    c c quan  Õ thu C¬   quan  Õ  ã  ÷ng  Öm  ô,quyÒn  ¹n vµ  thu c nh nhi v  h   tr¸chnhiÖm  ®©y:   sau  1    íng  Én  ¬  ë  ­H d c s kinh doanh  ùc hiÖn      th   kª khai,nép  Õ    thu theo  ng  ®ó quy  nh  ña  Ët nµy; ®Þ c Lu   2    ­ Th«ng  b¸o cho  ¬  ë  c s kinh  doanh  Ò   è  Õ  v s thu ph¶i nép  µ  êih¹n    v th   nép  Õ  thu theo  ng  ®ó quy  nh; n Õu    êih¹n  ép  Õ      ®Þ   qu¸ th   n thu ghitrªnth«ng    b¸o m µ   ¬  ë  c s kinh doanh  a  ép  × tiÕp tôcra th«ng    Ò   è  Õ  µ  è  Òn   ch n th        b¸o v s thu v s ti   ph¹tchË m   ép    n theo  quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  cña  Ët nµy; n Õu  ¬  ë  2  24  Lu     cs kinh  doanh  Én  v kh«ng  ép    è  Õ, sè  Òn  ¹ttheo  n ®ñ s thu   ti ph   th«ng b¸o  ×  ã  th c quyÒn  dông    Ön  ¸p  c¸c bi ph¸p  ö  ýquy  nh  ¹  x l  ®Þ tikho¶n  §iÒu  cña  Ët 4  24  Lu   nµy    ®Ó b¶o  ¶m   ® thu    è  Õ, sè  Òn  ¹t;n Õu  ∙  ùc hiÖn    Ön  ®ñ s thu   ti ph   ® th   c¸c bi ph¸p  ö  ýtrªnm µ   ¬  ë  x l     c s kinh doanh  Én    v kh«ng  ép    è  Õ, sè  Òn ph¹t n ®ñ s thu   ti     th×  chuyÓn  å  ¬  h s sang  ¬  c quan  µ   íc cã  Èm  Òn    ö  ýtheo    Nh n   th quy ®Ó x l   quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt;   3    Ó m     ­ Ki tra,thanh    Öc    travi kª khai,nép  Õ, quyÕt    Õ  ña  ¬    thu   to¸nthu c c së kinh doanh, b¶o  ¶m   ùc hiÖn  ng      ® th   ®ó quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët.Trong  ­ lu   tr êng  îp  h ph¸thiÖn      gi¸mua,    gi¸b¸n, chi phÝ      kinh doanh  µ    Õu  è kh¸c v c¸c y t    kh«ng  îp lý, ¬  h     quan  Õ  ã  Òn    nh  ¹®Ó   c thu c quy x¸c®Þ l   b¶o  ¶m     ng, thu  i ® thu ®ó   ®ñ   Õ    Ëp  thu thu nh doanh  nghiÖp; 4   ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  Ò   Õ  µ    Õt khiÕu  ¹i Ò   Õ; ­X l     h ch v thu v gi¶iquy   n   thu v 5    ­ Yªu  Çu  ¬  ë  c c s kinh doanh    cung  Êp    Õ   c sæ k to¸n,hãa  n,    ®¬ chøng  õt  vµ  å  ¬  µiliÖu kh¸c cã  ªnquan  í viÖc  Ýnh  Õ, nép  Õ; yªu  Çu    h s t      li   t i t thu   thu   c c¸c tæ chøc  Ýn  ông, ng©n  µng  µ  chøc, c¸ nh©n  ã  ªnquan  td   h v tæ     c li   kh¸c cung    cÊp  µiliÖu cã  ªnquan  n   Öc  Ýnh  Õ  µ  ép  Õ; t     li   ®Õ vi t thu v n thu 6    u  ÷ vµ  ö  ông  è  Öu,tµiliÖu m µ   ¬  ë  ­ L gi   s d s li       c s kinh doanh  µ  i t ng   v ®è  î   kh¸ccung  Êp    c theo chÕ       ®é quy  nh. ®Þ §i Ò u    Òn  n  nh    Ëp  Þu  Õ 16. Quy Ê ®Þ thu nh ch thu 1­ C¬     quan  Õ  n  nh    Ëp  Þu  Õ    Ýnh  Õ  i víi ¬  thu Ê ®Þ thu nh ch thu ®Ó t thu ®è     c së  kinhdoanh    trongc¸ctr ng  îp sau:    ê h   a) Kh«ng  ùc hiÖn  th   hoÆc   ùc hiÖn  th   kh«ng  ng  Õ     Õ   ®ó ch ®é k to¸n,hãa    ®¬n, chøng  õ;   t b) Kh«ng  khai hoÆc   khai kh«ng  ng    kª    kª    ®ó c¸c c¨n  ®Ó   Ýnh  Õ  cø  t thu hoÆc   kh«ng chøng minh ® îcc¸cc¨n cø  ∙            ® ghitrongtêkhaitheo yªu cÇu  ña          c c¬  quan  Õ; thu c)Tõ  èiviÖc  Êttr×nh sæ   Õ     ch   xu     k to¸n,hãa  n, chøng  õvµ    µiliÖu   ®¬   t   c¸ct     cÇn  Õtli   thi   ªnquan  íviÖc  Ýnh  Õ    Ëp  t  i t thu thu nh doanh  nghiÖp;
 8. 8 d) Kinh    doanh  kh«ng  ã  ¨ng  ý  c® k kinh doanh  µ   Þ    Ön.   m b ph¸thi 2­  ¬   C quan  Õ  cø  µo  µiliÖu ®iÒu    Ò   ×nh  ×nh  ¹t®éng  thu c¨n  v t     trav t h ho   kinh doanh  ña  ¬  ë    c c s kinh doanh    hoÆc     vµo    Ëp  Þu  Õ  ña  c¨n cø  thu nh ch thu c c¬  ë  s kinh doanh  ïng ngµnh  Ò,  ã    c  ngh c quy   m« kinh doanh ¬ng  ¬ng    n    t ® ®Ó Ê ®Þnh    Ëp  Þu  Õ. thu nh ch thu Trong  êng  îp  ¬  ë  tr h c s kinh  doanh kh«ng  ng    íimøc   n  nh     ®å ýv   Ê ®Þ thu nhËp  Þu  Õ  ×  ã  Òn  Õu  ¹ilªnc¬  ch thu th c quy khi n     quan  Õ  Êp    ùc tiÕp; thu c trªntr     trongkhichê    Õt,c¬  ë       gi¶iquy   s kinhdoanh  Én    ép  Õ  v ph¶in thu theo møc  Õ  ∙    thu ® Ên  nh. ®Þ C h ¬ n g  IV m i Ô n  thu Õ , gi¶ m  thu Õ  thu n h Ë p  d o a n h  n g hi Ö p §i Ò u    Ôn  Õ,gi¶m  Õ  c¬  ë    17. Mi thu   thu cho  s kinhdoanh  íithµnh  Ëp m  l 1   èivíi ¬  ë  ­§     s kinh doanh  c   trong níc:   a) C¬   ë    s s¶n  Êtmíithµnh  Ëp ® îcmiÔn  Õ    xu     l    thu hain¨m  u,  Ó   õkhicã  ®Ç k t     thunhËp  Þu  Õ  µ  îcgi¶m    ch thu v ®   50%   è  Õ    Ëp    ép  s thu thunh ph¶in trongthêi    gian  hai n¨m  Õp    ti theo;riªngc¸c c¬  ë        s s¶n  Êt thµnh  Ëp    Òn  ói,h¶i®¶o  µ  xu   l ë mi n   v vïngcã  ã    kh kh¨nkh¸cth× thêi         giangi¶m  Õ  îckÐo  µithªm    thu ®   d  hain¨m  ÷a; n b) C¬   ë  íithµnh  Ëp thuéc c¸c dù    ®∙i®Ç u    îcmiÔn  Õ, gi¶m    sm  l      ¸n u    t®   thu   thuÕ: ­  èivíic¬  ë  §     s s¶n  Êt míithµnh  Ëp  îcmiÔn  Õ    xu     l®  thu hain¨m  u,  Ó   õ ®Ç k t   khicã    Ëp  Þu  Õ  µ  îcgi¶m    thu nh ch thu v ®   50%   è  Õ    Ëp  s thu thu nh ph¶inép  èi®a     t  bèn  n¨m  Õp theo;riªng®Çu   vµo  Òn  ói,   ¶o  µ  ïng cã  ã  ti       t  mi n   ® v v   kh kh¨n kh¸c h¶i     thêigian ® îcmiÔn  Õ    Ëp       thu thu nh thªm  õm ét  n     t  ®Õ hain¨m, gi¶m    50%   è  Õ  s thu thunhËp    ép    ph¶in thªm  õm ét  n   t  ®Õ n¨m  n¨m  Õptheo; ti   ­  èi víic¬  ë  §     s kinh  doanh  µng  ãa, dÞch  ô  íi thµnh  Ëp  îc gi¶m  h h  vm  l®  50%   è  Õ    Ëp  s thu thu nh ph¶inép   trong thêigian tõ m ét  n           ®Õ hain¨m  u,  Ó   ®Ç k tõ khicã    Ëp  Þu  Õ; riªng®Ç u    µo  Òn  ói,h¶i®¶o  µ  ïng cã      thu nh ch thu     tv mi n   vv   khã  kh¨n kh¸c ® îc miÔn  Õ     thu thu  Ëp  nh trong thêigian  õ m ét  n        t  ®Õ hai n¨m   ®Ç u,  Ó   õ khicã  k t     thu  Ëp  Þu  Õ  µ  îc gi¶m  nh ch thu v ®   50%   è  Õ  s thu ph¶i nép    trongthêigian tèi a  µn¨m         l  ® n¨m  Õp theo. ti   2­  èivíidoanh  §   nghiÖp  ã  èn  ®Ç u    ícngoµivµ  cv   tn     Bªn  ícngoµitham  n    giahîp ®ång  îp t¸ckinh doanh:    h     a) C¨n  vµo  Ünh  ùc  u  ,®Þa   µn  u      cø  l v ®Ç t  b ®Ç tquy  nh  ¹  Ët ®Ç u    ®Þ ti Lu   t níc ngoµi t¹  Öt      iVi Nam,  doanh  nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi vµ  c v ®Ç t     Bªn  íc n  ngoµitham    îp ®ång  îp t¸ckinh doanh  ã  Ó  îcmiÔn  Õ    Ëp    gia h   h     c th ®   thu thu nh trong  êigian  èi®a   µ hai n¨m,  Ó   õ khi cã  th   t   l    k t     thu  Ëp  Þu  Õ   µ  îc nh ch thu v ®   gi¶m 50%   è  Õ  nhËp  s thu thu  ph¶inép    trong thêigian  èi®a   µ hai n¨m  Õp    t   l    ti   theo; b) Trong  êng  îp doanh  tr h   nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµivµ  c v ®Ç tn     Bªn  ícngoµi n    tham gia  îp  ng  îp    h ®å h t¸c kinh doanh  ùc  Ön  ù  cã  Òu  ªuchuÈn  th hi d ¸n  nhi ti  
 9. 9 khuyÕn  Ých  u    × ® îcmiÔn  Õ    Ëp  kh ®Ç tth     thu thu nh trong m ét  êigian tèi®a  µ   th       l  bèn n¨m, kÓ   õ khicã    Ëp  Þu  Õ  µ  îcgi¶m    t     thu nh ch thu v ®   50%   è  Õ    Ëp  s thu thu nh ph¶inép    trongthêi       èi a  µbèn  giant   l   ® n¨m  Õptheo; ti   c)  èi víinh÷ng  êng  îp  Æc   Öt khuyÕn  Ých  u   , thêigian §   tr h® bi   kh ®Ç t       miÔn  Õ    Ëp  èi a  µt¸m  thu thu nh t   l   n¨m. ® ChÝnh  ñ  ®Þnh  ô  Ó  Öc  Ôn  Õ,gi¶m  Õ  ®Þnh  ¹§iÒu  ph quy  c th vi mi thu   thu quy  t  i nµy. §i Ò u 18. MiÔn  Õ, gi¶m  Õ  i  íic¬  ë      thu   thu ®è v   s kinh doanh trong níc    trong tr ng  îp ®Ç u    ©y  ùng  ©y   ê h   tx d d chuyÒn s¶n  Êt míi,m ë   éng  xu     r quy    m«, ® æi  íic«ng  Ö,    Ön m«i  êng  m  ngh c¶ithi   tr sinhth¸in©ng     , cao  n¨ng  ùcs¶n  Êt l  xu C¬   ë  s s¶n  Êt ®Ç u    ©y  ùng  ©y  xu   tx d d chuyÒn  s¶n  Êt míi,m ë   éng    xu     r quy m«,  æi  íic«ng  Ö,    Ön  ® m  ngh c¶ithi m«i  êng  tr sinh th¸   ©ng    in , cao n¨ng  ùcs¶n  l  xuÊt ® îc miÔn  Õ     thu thu  Ëp  nh doanh nghiÖp cho  Çn  ph thu  Ëp  nh t¨ng thªm    cña  n¨m  u   µ  ®Ç v gi¶m  50%   è  Õ  s thu ph¶inép      hain¨m  Õp theo  ®Ç u    íi ti   do  tm   nµy  mang  ¹ . li §i Ò u    µn  Õ  sè    Ëp  i u    i víidoanh  19. Ho thu cho  thu nh t¸  ®Ç t®è     nghiÖp  cã  èn  u    ícngoµivµ  v ®Ç tn     Bªn  ícngoµitham    îp ®ång  îp t¸ckinh doanh n    giah   h     Doanh  nghiÖp  ã  èn  u   níc ngoµi vµ  c v ®Ç t     Bªn  íc ngoµi tham  hîp n    gia    ®ång  îp    h t¸ckinh doanh  ïng  nhËp  îc chia ®Ó   i u    µo    ù      d thu  ®    t¸ ®Ç t v c¸c d ¸n khuyÕn  Ých  u  , sÏ ® îc hoµn  ¹ m ét  Çn  kh ®Ç t      li   ph hoÆc   µn  é  è  Õ    to b s thu thu nhËp  ∙  ép  ® n cho  è  s thu  Ëp  i®Ç u   . Ch Ýnh  ñ  nh t¸  t  ph quy  nh   û lÖ  µn  ®Þ t   ho thuÕ  ïythuéc vµo  Ünh  ùc,®Þa  µn,h×nh  t    l v  b  thøc vµ  êih¹n t¸ ®Ç u  .   th       i t §i Ò u    Ôn  Õ  c¬  ë    20. Mi thu cho  s kinhdoanh    dichuyÓn  n   Òn  ói, ®Õ mi n  h¶i®¶o  µ  ïng cã  ã    v v   kh kh¨n kh¸c   C¬   ë  s kinh doanh    di chuyÓn  n   Òn  ói,h¶i ®¶o  µ  ïng  ã  ã  ®Õ mi n   vv c kh kh¨n kh¸c ® îc miÔn  Õ    Ëp       thu thu nh doanh nghiÖp  n¨m  u,  Ó   õ khicã  ba  ®Ç k t     thu nhËp  Þu  Õ.   ch thu §i Ò u    Ôn  Õ,gi¶m  Õ  c¸ctr ng  îp kh¸c 21. Mi thu   thu cho    ê h   1    Ôn  Õ    Ëp  ­ Mi thu thu nh doanh nghiÖp cho    Çn  nhËp  ña    c¸c ph thu  c c¸c c¬  ë  s kinhdoanh    trongnícnh      sau: a) PhÇn    Ëp  õviÖc thùchiÖn    îp®ång    thunh t      c¸ch   nghiªncøu    khoa  äc; h b) Ph Çn    Ëp  õ viÖc  ùc hiÖn    îp ®ång  Þch  ô  ü  Ëttrùc   thu nh t   th   c¸c h   d v k thu     tiÕp phôc  ô    v n«ng  nghiÖp; c)Ph Çn    Ëp  õho¹t®éng    thu nh t     s¶n  Êt,kinh doanh,dÞch  ô  ña  ¬  ë  xu       vc cs kinhdoanh  µnh    d riªngcho    ng  µngêitµn tËt;   lao®é l      d)  Çn   Ph thu  Ëp  õ ho¹t®éng  ¹y  nh t    d nghÒ   µnh  d riªng cho  êi tµn  Ët,   ng   t  ngêi d©n  éc thiÓu  è, trÎ   ã  µn    t  s     c ho c¶nh  Æc   Öt khã  em ® bi   kh¨n,®èi  îng  Ö    tt n¹n x∙héi;    ®)  é     Ó  H c¸ th s¶n  Êt,kinh doanh,dÞch  ô  ã    Ëp  Êp  xu       v c thu nh th theo    quy ®Þnh  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph
 10. 10 2    Ôn  Õ, gi¶m  Õ    Ëp  ­ Mi thu   thu thu nh doanh  nghiÖp  cho    µ  u    ­ c¸cnh ®Ç tn ícngoµinh      sau: a) Ng êiViÖt Nam   nh      ícngoµi®Ç u    Ò   íctheo  Ët ®Ç u    íc       ®Þ cë n     tv n   Lu   tn   ngoµit¹  Öt Nam   îcgi¶m   i Vi   ®  20%   è  Õ    Ëp  víic¸c dù    ïng lo¹   s thu thu nh so      ¸n c   i , trõtr ng  îp ® îchëng   ê h     møc   Õ  Êt thuÕ    Ëp  µ 10%;  îchëng  thu su   thu nh l   ®  møc   thuÕ  Êt thuÕ  su   chuyÓn    Ëp    ícngoµilµ5%   è    Ëp  thu nh ra n       s thu nh chuyÓn    ra nícngoµi;   b) B»ng    s¸ng  Õ,  Ý  Õt  ü  Ët,quy  ×nh c«ng  Ö,  Þch  ô  ü  ch b quy k thu   tr   ngh d vk thuËtdïng ®Ó   ãp  èn      g v ph¸p ®Þnh  îcmiÔn  Õ    Ëp;   ®  thu thu nh c)  Ôn  Õ   Mi thu hoÆc   gi¶m  Õ   thu thu  Ëp  nh cho thu  Ëp  õ  ¹t®éng  nh t ho   chuyÓn  îng    Þ  Çn   èn  ña  nh gi¸ tr ph v c c¸c  µ   u    níc ngoµi cho  nh ®Ç t     doanh  nghiÖp  ÖtNam   Vi   theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ.   ®Þ c Ch ph 3­ Gi¶m   Õ   thu thu  Ëp  nh cho    ¬  ë  c¸c c s kinh doanh trong  íc vµ  n   doanh  nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi ho¹t®éng  c v ®Ç t       s¶n  Êt,x©y  ùng, vËn    ö  xu   d   t¶is dông  Òu    ng  ÷  nhi lao®é n theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ.   ®Þ c Ch ph   §i Ò u    22. ChuyÓn  ç l C ¬   ë  s kinh doanh  trong  íc vµ  n   doanh  nghiÖp    liªndoanh sau    ∙  khi ® quy Õt to¸n thuÕ   íic¬    v   quan  Õ   µ   Þ   ç th×  îc chuyÓn  ç sang  thu m b l   ®  l  n¨m  sau, sè  ç nµy  îc trõ vµo    l  ®   thu  Ëp  Þu  Õ. Thêi gian  îc chuyÓn  ç nh ch thu     ®  l  kh«ng    qu¸ n¨m n¨m. §i Ò u    Ðt  Ôn  Õ,gi¶m  Õ 23. X mi thu   thu 1    Öc  Ôn  Õ, gi¶m  Õ  ­ Vi mi thu   thu theo quy  nh  ¹    iÒu        ®Þ ti ® c¸c 17, 18, 19, 20  µ  cña  Ët nµy  v 21  Lu   chØ    ông  i víi   ¬  ë  ¸p d ®è     c s kinh doanh  ∙  ùc hiÖn  c¸c   ® th   ®óng  Õ     Õ     µ  ép  Õ  ch ®é k to¸nv n thu theo kª khai.    2    Ýnh  ñ  ­ Ch ph quy  nh  Èm   Òn,  ñ  ôc miÔn  Õ, gi¶m  Õ  ®Þ th quy th t   thu   thu quy  nh  ¹ c¸c®iÒu        vµ  cña  Ët nµy. ®Þ t    i 17,18,19,20  21  Lu   C h ¬ n g  V X ö  l ý vi  p h ¹ m, k h e n  thë n g §i Ò u    ö  ýviph¹m  Ò   Õ  i víi i t ng nép  Õ  24. X l     v thu ®è      î   ®è thu §èit ng nép  Õ    ¹m  Ët thuÕ    Ëp   î   thu viph Lu   thu nh doanh  nghiÖp  ×  Þ   ö  th b x lýnh    sau: 1  Kh«ng  ùc  Ön  ng  ÷ng  ­  th hi ®ó nh quy  nh   Ò   Õ     Õ   ®Þ v ch ®é k to¸n,ho¸    ®¬n, chøng  õ,kª khai, ép  Õ,quyÕt to¸nthuÕ    t    n thu      theo quy  nh  ¹ c¸c®iÒu    ®Þ t    i 11,12,13  µ  cña  Ët nµy  × tïytheo  Ýnh  Êt,møc      ¹m  µ   Þ      v 14  Lu   th     t ch   ®é viph m b xö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò   Õ; ph     h ch v thu 2  Nép  Ë m   Òn  Õ, tiÒn ph¹tso  íingµy  ­  ch ti thu       v  quy  nh  ®Þ ph¶inép    hoÆc   quyÕt  nh  ö  ývÒ   Õ  ×  µi viÖc  ép    è  Õ, sè  Òn  ¹t  çi  ®Þ x l   thu th ngo   n ®ñ s thu   ti ph ,m ngµy  ép  Ë m   n ch cßn    ép  ¹t0,1%  étphÇn  ×n)sè  Ònnép  Ë m; ph¶in ph   (m   ngh   ti   ch
 11. 11 3   Khai man   Õ,  èn thuÕ   ×  ­    thu tr   th ngoµi viÖc    ph¶i nép    è  Õ    ®ñ s thu theo quy  nh  ña  Ët  µy, tïytheo  Ýnh  Êt,møc       ¹m  ®Þ c Lu n     t ch   ®é viph cßn  Þ   b ph¹ttiÒn  õ  ét  n     tm ®Õ n¨m  Çn  è  Õ   l s thu gian  Ën; trèn thuÕ   íisè îng  ín l    v  l l  hoÆc   ∙  Þ   ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  Ò   Õ  µ   ® b x ph     h ch v thu m cßn    ¹m  vi ph hoÆc   cã  µnh      ¹m  h viviph nghiªm  äng kh¸c th×  Þ     tr     b truycøu  tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù    h s theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët; lu 4­ Kh«ng  ép  Õ,nép  ¹ttheo    n thu   ph   th«ng  hoÆc   Õt  nh  ö  ývÒ   b¸o  quy ®Þ x l  thuÕ  × bÞ  ö  ýnh  th   x l   sau: a) TrÝch  Òn göicña  ¬  ë    ti     c s kinh doanh  ¹ ng©n  µng,kho  ¹c,tæ    ti   h   b   chøc  tÝn  ông    ép  Õ,nép  ¹t. d ®Ó n thu   ph   ©n  µng,kho  ¹c,tæ  Ng h   b   chøc  Ýn  ông  ã  td c tr¸chnhiÖ m   Ých tiÒn tõ tµi   tr        kho¶n  Òn  öicña  ¬  ë  ti g   c s kinh doanh    ép  Õ, nép  ¹tvµo  ©n    ®Ó n thu   ph   ng s¸ch  Nhµ   íc theo  n  quyÕt  nh   ö  ý vÒ   Õ   ña  ¬  ®Þ x l   thu c c quan  Õ   thu hoÆc   ña  ¬  cc quan  ã  Èm  Òn  íckhithu nî; c th quy tr       b)   ÷  µng     Gi h ho¸,tang vËt®Ó       b¶o  ¶m       è  Õ,sè  Òn ph¹t; ® thu ®ñ s thu   ti   c) Kª    µis¶n    biªnt   theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët®Ó   lu   b¶o  ¶m       è  ® thu ®ñ s thuÕ,sè  Òn ph¹tcßn  Õu.   ti     thi §i Ò u 25. ThÈm   Òn  ña  ¬    quy c c quan  Õ  thu trong viÖc  ö  ýviph¹m  Ò     x l    v thuÕ 1    ñ  ëng  ¬  ­ Th tr c quan  Õ  ùctiÕp  thu tr   qu¶n  ýthu thuÕ  îcquyÒn  ö  ý l    ®  x l  ®èi  íic¸c vi ph¹m  ña  i îng  ép  Õ  v     c ®è t n thu quy  nh  ¹    ®Þ ti c¸c kho¶n    vµ    1, 2  3 §iÒu  cña  Ët nµy. 24  Lu   2   ôc  ëng,Chicôc  ëng  ¬  ­C tr     tr c quan  Õ  ùctiÕpqu¶n  ýthuthuÕ  îc¸p thu tr     l    ®    dông    Ön  c¸c bi ph¸p  ö  ýtheo  x l  quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  cña  Ët nµy  µ  ®Þ ti   4  24  Lu   v chuyÓn  å  ¬  h s sang  ¬  c quan  ã  Èm  Òn    ö  ýtheo quy  nh  ña  c th quy ®Ó x l     ®Þ c ph¸p  luËt®èivíi êng  îpviph¹m  ®Þnh  ¹kho¶n  §iÒu  cña  Ëtnµy.      tr h     quy  t  i 3  24  Lu   §i Ò u    ö  ýviph¹m  i víi   é  Õ  µ    ©n  26. X l     ®è     b thu v c¸nh c¸n kh¸c 1    ­ C¸n  é  Õ, c¸ nh©n  b thu     kh¸c lî dông     i chøc  ô, quyÒn  ¹n    Õm   v  h ®Ó chi dông    Ðp, chiÕm  o¹ttiÒn thuÕ, tiÒn ph¹tth× ph¶ibåihoµn  tr¸ph i   ®             cho  µ   ­ Nh n íctoµn  é  è  Òn  Õ, sè  Òn  ¹t®∙  ö  ông    Ðp, chiÕm  o¹tvµ  ïy   b s ti thu   ti ph   s d tr¸ ph i   ®   t  theo  Ýnh  Êt,møc       ¹m  µ   Þ   ö  ý kû  Ët hoÆc     t ch   ®é vi ph m b x l   lu   truy cøu tr¸ch   nhiÖ m  ×nh  ù  h s theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   2­ C¸n  é  Õ,c¸nh©n    b thu     kh¸cthiÕu tinhthÇn       tr¸chnhiÖm    hoÆc   ö  ýsai x l    g©y  Öth¹icho  êi nép  Õ  ×  thi     ng   thu th ph¶i båi th ng  Öth¹itheo      ê thi     quy  nh   ®Þ cña ph¸p  Ët vµ  ïytheo  Ýnh  Êt,møc       ¹m  µ   Þ   ö  ý kû  Ët lu   t   t ch   ®é vi ph m b x l   lu   hoÆc     truycøu tr¸chnhiÖm  ×nh  ù    h s theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   3    ­ C¸n  é  Õ, c¸ nh©n  b thu     kh¸c lî dông     i chøc  ô, quyÒn  ¹n    v  h ®Ó th«ng  ®ång, bao    che  cho  êiviph¹m  Ët thuÕ    Ëp  ng     Lu   thu nh doanh  nghiÖp hoÆc   ã  c hµnh    vikh¸c viph¹m     quy  nh  ña  Ët nµy  ×  ïytheo  Ýnh  Êt,møc    ®Þ c Lu   th t   t ch   ®é vi ph¹m  µ   Þ   ö  ý kû  Ët hoÆc       m b x l   lu   truy cøu tr¸ch nhiÖ m   ×nh  ù    h s theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.   4   êic¶n  ëhoÆc   óigiôcngêikh¸cc¶n  ëviÖc    µnh  Ët thuÕ  ­Ng   tr   x        tr   thih Lu   thu nhËp    doanh nghiÖp  ×  ïytheo  Ýnh  Êt,møc      ¹m  µ   Þ   ö  ý th t   t ch   ®é viph m b x l  
 12. 12 hµnh  Ýnh  ch hoÆc     truy cøu tr¸ch nhiÖ m   ×nh  ù    h s theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËt. §i Ò u    27. Khen  ëng th C¬  quan  Õ,  thu c¸n  é  Õ   µn  µnh  ètnhiÖ m   ô  îc giao; tæ  b thu ho th t  v®    chøc,c¸nh©n  ã  µnh  Ých     c th t trong viÖc  ùc hiÖn  Ët thuÕ    Ëp    th   Lu   thu nh doanh  nghiÖp;c¬  ë    s kinh doanh  ùc hiÖn  ètnghÜa  ô  ép  Õ  ×  îckhen  ­   th   t  v n thu th ®   th ëng. Ch Ýnh  ñ  ph quy  nh  ô  Ó  Öc  ®Þ c th vi khen  ëng. th C h ¬ n g  VI K hi Õ u  n ¹i µ  th êi  v  hi Ö u §i Ò u 28. Quy Òn   µ    v tr¸chnhiÖ m   ña  i  îng  ép  Õ    c ®è t n thu trong  Öc  vi khiÕu  ¹ivÒ   Õ n   thu 1  §èi t ng  ép  Õ   ã  ­    î n thu c quyÒn  Õu  ¹iviÖc  khi n   c¸n  é  Õ, c¬  b thu   quan  thuÕ    µnh  thih kh«ng  ng  Ët thuÕ    Ëp  ®ó Lu   thu nh doanh nghiÖp.  §¬n  Õu  ¹iph¶i® îcgöi®Õ n   ¬  khi n       c quan  Õ  ùctiÕp qu¶n  ýthu thuÕ  thu tr     l    trong  êih¹n  m ¬i ngµy, kÓ   õ  µy  Ën  îc th«ng  th   ba      t ng nh ®  b¸o hoÆc  quyÕt  ®Þnh  ö  ýcña    é  Õ,c¬  x l  c¸n b thu   quan  Õ.thu Trong    ê    Õt, ®èi  îng  ép  Õ   Én  khi ch gi¶iquy   t n thu v ph¶i thùc  Ön    hi theo  th«ng    b¸o hoÆc   Õt ®Þnh  ö  ýcña  ¬  quy   x l  c quan  Õ. thu 2  Trong  êng  îp ngêikhiÕu  ¹ikh«ng  ng    víiquyÕt  nh  ña  ¬  ­  tr h    n  ®å ý     ®Þ cc quan    Õt khiÕu  ¹ihoÆc     êih¹n quy  nh  ¹ §iÒu  cña  Ët nµy  gi¶iquy   n  qu¸ th     ®Þ t i 29  Lu   m µ   a  îc gi¶iquyÕt  ×  ã  Òn  Õu  ¹ilªnc¬  ch ®     th c quy khi n     quan  Õ  Êp    ùc thu c trªntr   tiÕphoÆc   ëikiÖn  n     kh   ®Õ Tßa    ¸ntheo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u 29. Tr¸ch  Öm   µ  Òn  ¹n  ña  ¬    nhi v quy h c c quan  Õ  thu trong  Öc  vi gi¶i   Õt khiÕu  ¹ivÒ   Õ  quy   n   thu   1  C¬   ­  quan  Õ     Ën  îc khiÕu  ¹ivÒ   Õ   thu khi nh ®  n   thu ph¶i xem   Ðt      x gi¶i quyÕt  trong  êih¹n  êi l¨m  µy, kÓ   õ ngµy  Ën  îc khiÕu  ¹i  i  íi th   m  ng   t   nh ®  n ;®è v   nh÷ng  ô  Öc  v vi phøc  ¹pth×  êih¹n    ã  Ó  Ðo  µi nhng  t   th   ®ã c th k d  kh«ng  îc qu¸ ®   ba  ¬ingµy.N Õ u   ô  Öc  m    v vi kh«ng  éc thÈm  Òn    Õt cña  × nh  ×  thu   quy gi¶i quy   m th ph¶i chuyÓn  å   ¬    h s hoÆc   b¸o c¸o  ¬  c quan  ã  Èm   c th quyÒn     gi¶iquyÕt  µ  v th«ng  b¸o cho  êi khiÕu  ¹ibiÕt trong thêih¹n  êi ngµy, kÓ   õ ngµy  Ën  ng   n       m    t  nh ® îckhiÕu  ¹i.   n 2    ¬   ­ C quan  Õ  Ën  Õu  ¹icã  Òn    Çu  êikhiÕu  ¹icung  thu nh khi n   quy yªu c ng   n  cÊp    å  ¬, tµiliÖu  ªnquan  n   Öc  Õu  ¹i; Õu  êi khiÕu  ¹itõ c¸c h s     li   ®Õ vi khi n   n ng   n   chèicung  Êp  å  ¬,tµiliÖu th× cã  Òn  õ chèixem   Ðt gi¶iquyÕt  Õu    c h s         quy t    x    khi n¹i. 3  C¬   ­  quan  Õ   thu ph¶i hoµn    è  Òn  Õ, sè  Òn  ¹tthu    tr¶ s ti thu   ti ph   kh«ng  ®óng cho  ¬  ë  c s kinh doanh    trong thêih¹n  êil¨m  µy,kÓ   õ ngµy  Ën  îc     m   ng   t   nh ®  
 13. 13 quyÕt  nh  ö  ýcña  ¬  ®Þ x l  c quan  Õ  Êp    thu c trªnhoÆc   ¬  c quan  ã  Èm  Òn  c th quy theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   4    Õ u     Ön  µ  Õt  Ën  ã  ù    ­N ph¸thi v k lu c s khaiman,  ènthuÕ tr   hoÆc   Ç m   Én nh l  vÒ   Õ,c¬  thu   quan  Õ  ã  thu c tr¸chnhiÖm      Òn thuÕ,tiÒn ph¹thoÆc   µn    truythu ti       ho tr¶tiÒn thuÕ      trong thêih¹n      n¨m  n¨m  ëvÒ   íc,kÓ   õ ngµy  Óm       Ön  tr   tr   t   ki traph¸thi cã  ù    s khaiman,  ènthuÕ  tr   hoÆc   Ç m   Én vÒ   Õ.Trong  êng  îp c¬  ë    nh l   thu   tr h   s kinh doanh  kh«ng  ¨ng  ý, kª  ® k   khai,nép  Õ  ×  êih¹n    tiÒn  Õ, tiÒn   thu th th   truy thu  thu     ph¹t  Ó   õkhic¬  ë    , t     s kinhdoanh  ¾t  u  ¹t®éng. k b ®Ç ho   5   ñ  ëng  ¬  ­Th tr c quan  Õ  Êp    ã  thu c trªnc tr¸chnhiÖ m     Õt c¸ckhiÕu    gi¶iquy     n¹ivÒ   Õ  ña ®èi t ng nép  Õ  i víi ¬    thu c    î   thu ®è     quan  Õ  Êp  íi c thu c d   .  Quy Õt  nh  ña  é  ëng  é  µichÝnh    Õt khiÕu  ¹ivÒ   Õ  µ ®Þ c B tr B t  gi¶iquy   n   thu l   quyÕt ®Þnh  èicïng   cu   C h ¬ n g  VII T æ  c h ø c th ù c hi Ö n §i Ò u 30. Ch Ýnh  ñ  ph chØ  o  Öc  chøc  ùc hiÖn  Ët thuÕ    Ëp  ®¹ vi tæ  th   Lu   thu nh doanh  nghiÖp  trong c¶  íc.  n §i Ò u 31. Bé   ëng  é   µichÝnh  ã  tr B t  c tr¸chnhiÖ m   chøc  ùc  Ön  µ  Óm       tæ  th hi v ki tra viÖc  ùc hiÖn  Ët thuÕ    Ëp  th   Lu   thu nh doanh  nghiÖp  trong c¶  íc.  n §i Ò u 32. ñy  ban  ©n  ©n    Êp  nh d c¸cc trong ph¹m    Ö m  ô,quyÒn  ¹n  ña  ×nh     vinhi v  hcm chØ   o  Öc  ùc  Ön  µ  Óm     Öc  Êp  µnh  Ët  Õ   ®¹ vi th hi v ki tra vi ch h Lu thu thu  Ëp  nh doanh nghiÖp    a  ¬ng  ×nh. ë ®Þ ph m C h ¬ n g  VIII ® i Ò u  k h o ¶ n  thi µ n h    h §i Ò u 33. LuËt thuÕ    Ëp    thu nh doanh  nghiÖp  ã  Öu  ùcthi µnh  õngµy  th¸ng c hi l     h t  01    01  n¨m 1999.  B∙ibá  Ët thuÕ  î tøc,LuËt söa  æi, bæ     Lu   l    i   ®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët m s® c Lu   thuÕ  îtøc vµ    l     c¸c quy  nh  Ò   Õ  îtøc trong c¸c v¨n b¶n  i ®Þ v thu l     i     quy  ¹m  ph ph¸p   luËtkh¸c,kÓ   õngµy  Ët thuÕ    Ëp      t  Lu   thu nh doanh  nghiÖp  ã  Öu  ùcthi µnh. c hi l     h   ViÖc     gi¶iquyÕt  ÷ng  ån  ¹  Ò   Õ,  nh t t iv thu quyÕt  to¸n thuÕ,  Ôn    mi gi¶m  thuÕ  µ  ö  ýc¸c viph¹m  Ò   Õ  îtøc tr cngµy  th¸ng 01  v x l      v thu l     í   i 01    n¨m  1999  îc ®  thùc  Ön  hi theo  ÷ng  nh quy  nh   ¬ng  ®Þ t øng  ña  Ët  Õ   î tøc,LuËt  öa  c Lu thu l i     s ® æi,bæ     sung  ét  è  iÒu  ña  Ët thuÕ  îtøc vµ    m s® c Lu   l     c¸cquy  nh  Ò   Õ  î i ®Þ v thu l   i tøc trong c¸cv¨n b¶n        quy  ¹m  ph ph¸p luËtkh¸c.   
 14. 14 §i Ò u 34. Ch Ýnh  ñ  ph quy  nh    Õtthi µnh  Ët nµy. ®Þ chiti    h Lu   LuËt  µy  ∙  îc Quèc  éi níc Céng  n ®®  h    hßa    éi chñ  x∙ h   nghÜa  Öt Nam   Vi   khãa    ú  äp  11  IX,k h thø  th«ng  qua  µy  th¸ng5  ng 10    n¨m 1997.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2