intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu Biên bản bàn giao chất lượng giáo dục học sinh

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

14
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Biên bản bàn giao chất lượng giáo dục học sinh là biểu mẫu được lập ra vào dịp cuối năm học nhằm tổng kết lại chất lượng giáo dục, chất lượng học sinh trong suốt một năm học vừa qua. Nội dung mẫu cần trình bày các thông tin cơ bản như: thông tin giáo viên bàn giao, nội dung bàn giao, số học sinh, tình hình chung của lớp, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh, kết quả các môn học và hoạt động giáo dục, mức độ hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Biên bản bàn giao chất lượng giáo dục học sinh

 1. Biên bản bàn giao chất lượng giáo dục ­ Mẫu 1 PHÒNG GD&ĐT................ CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH.................. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   ............, ngày...... tháng..... năm....... BIÊN BẢN Bàn giao chất lượng giáo dục học sinh năm học............ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Thời gian bắt đầu ...... giờ ..... phút ngày .... tháng ..... năm ..... Địa điểm: Trường Tiểu học............................................ Thành phần tham dự: 1. Ông: ......................................... ­ Hiệu trưởng 2. Bà: ......................................... ­ Phó Hiệu trưởng 3. Ông (Bà):..................................................­ Bên bàn giao 4. Ông (Bà):...................................................­ Bên nhận bàn giao Nội dung: Căn cứ ........................................................................................................................... Căn cứ ............................ về việc Hướng dẫn tổ chức ra đề, coi, chấm bài kiểm tra  cuối năm và bàn giao chất lượng giáo dục học sinh tiểu học; Căn cứ vào kết quả kiểm tra cuối năm học.......... Chúng tôi tiến hành lập biên bản  bàn giao chất lượng giáo dục học sinh lớp…. năm học....... với những nội dung cụ  thể như sau: I. Tình hình chung của lớp: 1. Tổng số: Số lượng HS: …....; Nữ: .....; Dân tộc: .....; Nữ DT: ……; HS khuyết tật học hoà nhập: ..............; HS thuộc diện chính sách: ………...; 2. Độ tuổi: 6 tuổi: …..; 7 tuổi: …..; 8 tuổi: …..; 9 tuổi: …..; 10 tuổi: …..; II. Bàn giao chất lượng giáo dục học sinh: 1. Hồ sơ đánh giá học sinh: Học bạ: Gồm: …… bộ/….. HS Bảng tổng hợp chất lượng cuối năm. 2. Thông tin cần thiết Nhận xét về  Diện  Khuyết  những điểm nổi  TT Họ và tên Nơi ở Chính  tật bật, hạn chế  sách của học sinh             2          
 2. 3           4           5           6           7           8           9           10           11           12           13           14           15           16           17           18           19           20           21           22           23           24           25           26           27           28           29           30           31           32           33          
 3. 34           35                       3. Kết quả các môn học và hoạt động giáo dục, mức độ hình thành và phát  triển năng lực, phẩm chất của học sinh (Kèm theo bảng tổng hợp chất lượng) Biên bản này lập thành 3 bản (nhà trường, người nhận, người giao), mỗi bên giữ  01 bản. Biên bản kết thúc vào lúc ….. giờ …. phút, ngày …. tháng …. năm …. Các thành phần ký và ghi rõ họ tên: 1.   2.   3.   4.   HIỆU TRƯỞNG       ...........................
 4. Biên bản bàn giao chất lượng giáo dục ­ Mẫu 2 PHÒNG GD&ĐT……… CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG………….. Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc. BIÊN BAN̉ BAN GIAO CHÂT L ̀ ́ ƯỢNG GIAO DUC NĂM HOC ………… ́ ̣ ̣ * Thơi gian ̀ : ……......... giờ …….........phut, ngay …….........thang  ́ ̀ ́ …….........năm………… * Đia điêm ̣ ̉ : Tai văn phong tr ̣ ̀ ường ……………….. * Thanh phân tham d ̀ ̀ ự : ̣ ̣ ̀ ương ­ Đai diên nha tr ̀  co : ́ + Đ/c ……….. ­ Phó Hiệu trưởng + Đ/c ……………. ­ CTCĐ trường + Đ/c………………..– TPT đội ̣ ̣ ̉ ­ Đai diên tô chuyên môn co: ́ +  Đ/c:................................................................................................................................... ..... ̉ ̣ ơp và nh ­ Hai giao viên chu nhiêm l ́ ́ ững giáo viên cùng dạy trong lớp. 1. Đ/c...............................................................­ GVCN lơp ... năm hoc …………. ́ ̣ ̣ ơp năm  2. Đ/c............................................................................................­ GV nhân l ́ ̣ hoc … 3. Đ/c................................................................................................. ­ GV dạy Môn  Âm nhạc 4. Đ/c .................................................................................................­ GV dạy môn  Thể dục 5. Đ/c ................................................................................................. ­ GV dạy môn Mĩ  thuật 6. Đ/c ............................................................................................... ­ GV dạy môn  Tiếng Anh 7. Đ/c ................................................................................................. ­ GV dạy môn  Tin học 8. Đ/c .................................................................................................­ GV dạy buổi 2 Căn cư theo s ́ ự chi đao cua Ban giam hiêu nha tr ̉ ̣ ̉ ́ ̣ ̀ ường vê viêc th ̀ ̣ ực hiên nhiêm vu  ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ư l ban giao kêt qua giao duc t ̀ ́ ̀ ơp d ́ ươi lên l ́ ớp trên theo hướng dân t ̃ ại điều 15 cua  ̉ Thông tư 22/2016/TT­BGDĐT, ngày 22/9/2016. Hôm nay Ban Giám hiệu tiên hanh hop giáo viên đ ́ ̀ ̣ ể xét học sinh hoàn thành chương  lớp học, hoàn thành chương trình Tiểu học và tổ chức bàn giao kêt qua giao duc l ́ ̉ ́ ̣ ớp  ̣ ......... năm hoc …………. lên lớp .........năm học ………….
 5. * Nội dung bàn giao cụ thể như sau: 1. Bàn giao số lượng học sinh ̉ Tông sô HS : ……......... em. ́ + Nư : …….........em. ̃ + Nam: …….........em + Dân tộc: ……..............em (Nữ dân tộc: .............................) + Khuyết tật: ……..............em (tật gì? ……............). + Hộ nghèo: ……...........em + Cận nghèo: ............................. + H/c éo le: …….........em 2. Bàn giao chất lượng giáo dục + Chất lượng bài kiểm tra cuối năm Điểm 9 ­ 10 Điểm 7 ­ 8 Điểm 5 ­6 Điểm dưới 5 Môn học SL % SL % SL % SL % Tiếng Việt                 Toán                 Khoa học                 Sử ­ Địa                 Tin học                 Tiếng Anh                 + Chất lượng các môn học HTT HT CHT Môn học Ghi chú SL % SL % SL % Tiếng Việt               Toán               THXH (Khoa                học) Sử ­ Địa               Tin học               Tiếng Anh               Đạo đức               Kĩ thuật                (Thủ công)
 6. Thể dục               Âm nhạc               Mĩ thuật               + Chất lượng về sự hình thành phát triển năng lực, phẩm chất. Tốt Đạt Cần cố gắng Tổng số HS Ghi chú SL % SL % SL %                 ­ Hoàn thành chương trình lớp học: ……....................em = ……......... % ­ Chưa hoàn thành chương trình lớp học cần bồi dưỡng trong hè: ......... em =  ……......... % ­ Số học sinh được khen: ….....…......... em = …….........% Trong đó: + Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn  luyện: ..............................em. + Học sinh có thành tích đột xuất: ...................................................em. * Cụ thể: Ghi  STT Họ và tên Nội dung khen chú                                                                                                                
 7.         Trên đây la nh ̀ ưng sô liêu cu thê vê kêt qua giao duc cua l ̃ ́ ̣ ̣ ̉ ̀ ́ ̉ ́ ̣ ̉ ớp ........., năm  ̣ hoc .............đ ược ghi vao biên ban ban giao chât l ̀ ̉ ̀ ́ ượng giáo dục cho giao viên nhân  ́ ̣ lơp chu nhiêm m ́ ̉ ̣ ới trong năm hoc ..........va đa đ ̣ ̀ ̃ ược sự thông nhât gi ́ ́ ữa giữa các  bên: BGH nhà trường, giao viên giao l ́ ơp va giao viên nhân l ́ ̀ ́ ̣ ớp, GV cùng dạy, Tổ  chuyên môn, Công đoàn, Đội. ̉ Biên ban kêt thuc vao luc ……......... gi ́ ́ ̀ ́ ờ……......... phút, cung ngay. Biên ban nay  ̀ ̀ ̉ ̀ được lâp thanh 4 ban: GV nhân l ̣ ̀ ̉ ̣ ớp giữ 1 ban; GV bàn giao l ̉ ớp giữ 1 bản; Tô ̉ chuyên môn giữ 1 ban; BGH gi ̉ ữ 1 ban.̉ .............., ngày…......... tháng......... năm ...... Đai diên nha tr ̣ ̣ ̀ ương̀ Đai diên tô chuyên môn ̣ ̣ ̉ ́ ̃ ̣ ̀ (Ki, ghi ro ho va tên) ̃ ̣ ̀ (Ki, ghi ro ho va tên) ́
 8. Biên bản bàn giao chất lượng giáo dục ­ Mẫu 3 PHÒNG GD&ĐT ………………. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ……………………… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: ……………… …………., ngày … tháng … năm ....... BIÊN BẢN Bàn giao chất lượng giáo dục Thời gian bắt đầu lúc: 8 giờ, ngày … tháng … năm......... Địa điểm: Phòng truyền thống, trường ……………………………………….. Thành phần tham dự: Bà ……………………………………, Hiệu trưởng, chủ tọa Ông ………………………………….., P. Hiệu trưởng Bà ……………………………………, Văn thư – thủ quỹ, thư kí; Ông …………………………………..., tổng phụ trách đội; Ông, bà ………………………………..GVCN lớp………………. Nội dung: a) Chất lượng hai mặt giáo dục đầu năm học............. Tổng số học sinh giao đầu năm: ……..HS. Học lực: + Giỏi:…. , tỉ lệ:…………..% + Khá:…. , tỉ lệ:…………..% + Trung bình:…. , tỉ lệ:…………..% + Yếu:…. , tỉ lệ:…………..% + Kém:…. , tỉ lệ:…………..% Hạnh kiểm: + Tốt:…. , tỉ lệ:…………..% + Khá:…. , tỉ lệ:…………..% + Trung bình:…. , tỉ lệ:…………..% + Yếu:…. , tỉ lệ:…………..% b) Chỉ tiêu kết quả hai mặt giáo dục đạt được cuối năm ............ Học lực: + Giỏi:…. , tỉ lệ:…………..% + Khá:…. , tỉ lệ:…………..% + Trung bình:…. , tỉ lệ:…………..% + Yếu:…. , tỉ lệ:…………..%
 9. + Kém:…. , tỉ lệ:…………..% Hạnh kiểm: + Tốt:…. , tỉ lệ:…………..% + Khá:…. , tỉ lệ:…………..% + Trung bình:…. , tỉ lệ:…………..% + Yếu:…. , tỉ lệ:…………..% Tôi xin cam kết với Lãnh đạo đơn vị sẽ thực hiện nghiêm túc và phấn đấu đạt kết  quả đề ra. Biên bản kết thúc lúc …..giờ…..phút, ngày … tháng 8 năm ......../. CHỦ TỌA THƯ KÍ Hiệu trưởng
 10. Biên bản bàn giao chất lượng giáo dục ­ Mẫu 4 PHÒNG GD&ĐT………… CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG………….. Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc. BIÊN BẢN BÀN GIAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC............ Họ và tên giáo viên:............................. Dạy lớp:…………… Năm vào ngành:.................. Nhiệm vụ được giao:............................... Họ và tên giáo viên nhận bàn giao:.............................. * NỘI DUNG BÀN GIAO I­ TÌNH HÌNH HỌC SINH Sĩ số:…………..Nam:…………Nữ.......... II­ ĐÁNH GIÁ CHUNG 1) Đánh giá định kì về học tập TỪ 5 ĐIỂM ĐẾN 10 ĐIỂM DƯỚI 5 ĐIỂM HOÀN THÀNH  (CHƯA HOÀN  MÔN SĨ SỐ HOÀN THÀNH TỐT THÀNH) SL % SL % SL % TIẾNG                VIỆT TOÁN               ANH VĂN               TIN HỌC               THỂ DỤC               MỸ THUẬT               ÂM NHẠC               THỦ CÔNG               ĐẠO ĐỨC               TNXH               2) Đánh giá định kì về năng lực Tốt: …………….. Tỉ lệ:……….% Đạt: …………….. Tỉ lệ:……….% Cần cố gắng: ………. Tỉ lệ:……….%
 11.   3) Đánh giá định kì về phẩm chất   Tốt: …………….. Tỉ lệ:……….% Đạt: …………….. Tỉ lệ:……….% Cần cố gắng: ………. Tỉ lệ:……….% 4) Nội dung khác ­ Số học sinh học Hòa nhập: ……….. ­ Quá trình học tập từng môn học (Nêu những điểm nổi bật và còn hạn  chế)............. ­ Mức độ hình thành và phát triển năng lực (Nêu những điểm nổi bật và còn hạn  chế).............. ­ Quan hệ giao tiếp với bạn bè và người xung quanh lực ( Nêu những điểm nổi bật  và còn hạn chế)................... III­ KẾT LUẬN Học sinh phổ thông ­ Hoàn thành chương trình lớp …..; Được lên lớp…..: ………. Tỉ lệ:………..% ­ Lên lớp thẳng:……………. ­ Kiểm tra lại:……… ­ Khen thưởng Xuất sắc: ………….. Tiến bộ: ………….. IV­ ĐỀ NGHỊ (nếu có): Biên bản kết thúc lúc ………..ngày………tháng………năm...... Giáo viên bàn giao Giao viên nhận bàn giao
 12. Biên bản bàn giao Chất lượng học sinh ­ Mẫu 5 CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc ­­­­­­­­­­­­­­­ BIÊN BẢN NGHIỆM THU, BÀN GIAO CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP DƯỚI LÊN LỚP TRÊN NĂM HỌC 20…. – 20………. Căn cứ Điều 15, Thông tư số 27/2020/TT­BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo  dục và Đào tạo về Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học; Căn cứ vào kết  quả học tập và rèn luyện của học sinh trong năm học 20......­20....... Hôm nay, vào lúc..... giờ......, ngày …../ 05/ 20......, tại trường Tiểu học Thị  trấn .......................... Chúng tôi gồm có: 1. Bên bàn giao: .................................. GVCN lớp: 1D năm học 20......­20...... 2. Bên nhận bàn giao: ...........................GVCN lớp: 2D năm học 20......­20...... 3. Với sự chứng kiến của Ban giám hiệu nhà trường. Hai bên tiến hành nghiệm thu, bàn giao chất lượng học sinh từ lớp dưới lên lớp  trên, với nội dung cụ thể sau: A. SỐ LƯỢNG Tổng số học sinh Học sinh dân tộc HS HS có HCKK Số lượng nữ Số lượng nữ khuyết tật             B. CHẤT LƯỢNG Kiến thức Năng lực Phẩm chất TSHS Đạt CĐ Đ ạt CĐ Đ ạt CĐ               * Chất lượng cụ thể môn Toán ­ Tiếng Việt TOÁN TIẾNG VIỆT TSHS Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm Dưới  Dưới 5 9­10 7­8 5­6 9­10 7­8 5­6 5                   C. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH CỦA LỚP 1. Ưu điểm: ­ Đa số học sinh đều đọc và viết tạm ổn.
 13. ­ Đa số học sinh ngoan, đã biết đi học đều và đúng giờ, có ý thức học tập hơn. ­ Một số em như: ………………… có chữ viết đẹp, trình bày sạch sẽ, cần lưu ý  để tạo điều kiện thi VSCĐ năm sau. ­ Em …………… có khả năng thi đổ nước vào chai tốt. 2. Hạn chế và những điểm cần lưu ý ­ Đa số học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chưa được sự quan tâm nhiều từ phụ  huynh. ­ Một số học sinh con hiếu động như: ……………. ­ Có trường hợp em …………. có mẹ mất sớm nên tâm lí không tốt, cần được sự  chỉ bảo ân cần, nhẹ nhàng. ­ Một số em thường mất tập trung khi học như: ……………………………… D. HỒ SƠ BÀN GIAO: Bàn giao hồ sơ đánh giá học sinh theo quy định tại……………………….. 1. Danh sách học sinh lên lớp và rèn luyện hè. 2. Học bạ: …………………. quyển 3. Sổ theo dõi chất lượng giáo dục:………..quyển 4. Bài kiểm tra định kì cuối năm học (Toán – Tiếng Việt): ……………. bài 5. Bài kiểm tra lại (nếu có): ………. bài 6. Sổ liên lạc:………………. quyển Nay chúng tôi nhất trí bàn giao chất lượng học sinh cuối năm với tình hình chất  lượng nói trên. Bên nhận bàn giao chịu trách nhiệm về tình hình học sinh lớp mình  kể từ năm học mới. Biên bản này được lập thành 3 bản cho bên bàn giao, bên nhận bàn giao và lưu vào  hồ sơ của nhà trường. Biên bản hoàn thành vào lúc .... giờ........... , cùng ngày. BÊN BÀN GIAO  BÊN NHẬN BÀN GIAO (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2