intTypePromotion=1

Mẫu biên bản nghiệm thu

Chia sẻ: Nguuyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
2.023
lượt xem
177
download

Mẫu biên bản nghiệm thu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu biên bản nghiệm thu (Cơ quan thông tin đại chúng)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu biên bản nghiệm thu

  1. Mẫu NT-4B/KNKNQG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------------------------- BIÊN BẢN NGHIỆM THU (Cơ quan thông tin đại chúng) Căn cứ hợp đồng số /KN-HĐ ngày tháng năm 200 , giữa Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Quốc gia và ................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................... Hôm nay, ngày tháng năm 200 , chúng tôi gồm: 1. ĐẠI DIỆN BÊN A: TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG - KHUYẾN NGƯ QUỐC GIA Ông: Phùng Quốc Quảng Chức vụ: Phó Giám đốc Ông: Nguyễn Văn Thuận Chức vụ: Trưởng phòng TTTT Địa chỉ cơ quan: Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội. 2. ĐẠI DIỆN BÊN B: ............................................................................................................................................................. Ông (bà): ................................................................................................................... Chức vụ:.................................................................... Ông (bà): ................................................................................................................... Chức vụ:.................................................................... Địa chỉ cơ quan: ............................................................................................................................................................ Căn cứ kết quả thực hiện, chúng tôi thống nhất đánh giá việc thực hiện hợp đồng như sau: I- Kết quả thực hiện: Số Theo hợp Kết quả Tên sản phẩm/chuyên mục Đơn vị tính Ghi chú TT đồng thực hiện Đánh giá theo các chỉ tiêu sau: - Thời gian thực hiện ............................................................................................................................................................. - Địa bàn thực hiện (quay phim, chụp ảnh, thu thập nội dung…) .............................................. ........................................................................................................................................................................................................................ 1
  2. - Địa bàn phát hành (tỉnh, đơn vị…): ..................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................ - Danh sách các tin, bài tuyên truyền về khuyến nông đã đăng năm 200 (có danh sách kèm theo) II- Kinh phí: 1- Kinh phí thực hiện: .......................................................................................................................................................... 2- Kinh phí hỗ trợ: .................................................................................................................................................................... - Tổng kinh phí hỗ trợ bên B đã nhận: ..................................................................................................................... Viết bằng chữ: ......................................................................................................................................................................... - Tổng kinh phí hỗ trợ bên B đã chi: ......................................................................................................................... Viết bằng chữ: ......................................................................................................................................................................... III- Đánh giá chung: (Do bên A nhận xét) ........................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................ IV. Kết luận: - §ång ý ®­a vµo quyÕt to¸n: - Kh«ng ®ång ý ®­a vµo quyÕt to¸n : - Nh÷ng néi dung cÇn tiÕp tôc thùc hiÖn: Hai bên thống nhất nghiệm thu kết quả thực hiện và đề nghị cho quyết toán, thanh lý hợp đồng. Biên bản được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 02 bản. ĐẠI DIỆN BÊN B ĐẠI DIỆN BÊN A Thủ trưởng Cán bộ phụ trách Cán bộ phụ trách Thủ trưởng (ký, đóng dấu) (ký, đóng dấu) 2
  3. DANH SÁCH TIN, BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ KHUYẾN NÔNG – KHUYẾN NGƯ ĐÃ ĐĂNG NĂM 200 TRÊN BÁO, ĐÀI, TẠP CHÍ .............................................................................. (Kèm theo Biên bản nghiệm thu số: ) Tên tin, bài tuyên truyền STT Đăng trên số Ghi chú về khuyến nông, khuyến ngư Ngày tháng năm 200 Thủ trưởng đơn vị (Ký, đóng dấu) 3
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2