intTypePromotion=3

MẪU ĐƠN DỰ THẦU

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
269
lượt xem
49
download

MẪU ĐƠN DỰ THẦU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu dự thầu Ban hành kèm theo Thông tư số 09 /2011/TT-BTNMT ngày 31 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU ĐƠN DỰ THẦU

  1. Tài liệu tham khảo các biểu mẫu dự thầu (Ban hành kèm theo Thông tư số 09 /2011/TT-BTNMT ngày 31 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) Mẫu số 1 TÊN NHÀ THẦU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN DỰ THẦU ________, ngày ____ tháng ____ năm ____ Kính gửi: __________________[ghi tên Bên mời thầu] (sau đây gọi là Bên mời thầu) Sau khi nghiên cứu HSMT và văn bản sửa đổi HSMT số [ghi số của văn bản bổ sung nếu có] mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi, [ghi tên nhà thầu], cam kết thực hiện gói thầu [ghi tên gói thầu] theo đúng yêu cầu của HSMT với tổng số tiền là [ghi giá trị bằng số, bằng chữ] cùng với biểu giá kèm theo. Thời gian thực hiện hợp đồng là ____ ngày/tháng (ghi số ngày hoặc tháng phù hợp với tổng tiến độ thực hiện tất cả các công việc của gói thầu nêu trong HSDT). Nếu HSDT của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 34 Ch ương I và Điều 3 Chương IX trong HSMT.
  2. HSDT này có hiệu lực trong thời gian ____ ngày, kể từ ___ giờ, ngày ____ tháng ____ năm ____ [ghi thời điểm đóng thầu]. Đại diện hợp pháp của nhà thầu (1) [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] Ghi chú: (1) Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Mẫu số 2. Trường hợp tại điều lệ công ty hoặc tại các tài liệu khác liên quan có phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo bản chụp các văn bản, tài liệu này (không cần lập Giấy ủy quyền theo Mẫu số 2 Chương này). Nếu nhà thầu được lựa chọn trúng thầu, trước khi ký kết hợp đồng, nhà thầu phải trình bên mời thầu bản sao được công chứng, chứng thực của các văn bản, tài liệu này. Trường hợp phát hiện thông tin kê khai ban đầu là không chính xác thì nhà thầu bị coi là vi phạm khoản 2 Điều 12 Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại Mục 41 Chương I của HSMT này.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản