intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu số 4.2 Mẫu quyết định phê duyệt thiết kế thi công và tổng dự toán dự án

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

1.113
lượt xem
55
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu số 4.2 mẫu quyết định phê duyệt thiết kế thi công và tổng dự toán dự án', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu số 4.2 Mẫu quyết định phê duyệt thiết kế thi công và tổng dự toán dự án

  1. Mẫu số 4.2 Mẫu quyết định phê duyệt thiết kế thi công và tổng dự toán dự án (Tên chủ đầu tư) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM –––– Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: ––––––––––––––––––––––– ....., ngày..... tháng..... năm...... Q U Y Ế T Đ Ị N H P H Ê D U Y Ệ T TH I Ế T K Ế T H I C Ô NG VÀ TỔNG DỰ TOÁN DỰ ÁN ........................ ( NG Ư Ờ I ĐẠI DIỆN TH EO PH ÁP LUẬT CỦA CH Ủ ĐẦU T Ư ) Căn cứ chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của .......................................; Căn cứ Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; Căn cứ Quyết định số ngày / / / của …….phê duyệt thiết kế sơ bộ dự án ............................. ; Căn cứ báo cáo kết quả khảo sát do....... (t ên nhà thầu khảo sát lập; Căn cứ kết quả thẩm định thiết kế thi công của............. (t ên đơn vị chức năng của chủ đầu tư được giao nhiệm vụ thẩm định) và thiết kế thi công đã được hoàn chỉnh theo kết quả thẩm định; Các căn cứ khác (nếu có). Q UY ẾT ĐỊNH
  2. Đ i ều 1 . Phê duyệt thiết kế thi công và tổng dự toán................ do ................ (tên nhà thầu lập thiết kế) lập với các nội dung chủ yếu sau 1. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng ..................................... 2. Những chi tiết cấu tạo và các bản vẽ để thi công ......... 3. Tổng dự toán: - Chi phí xâylắp: - Chi phí thiết bị: - Chi phí quản lý dự án: - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: - Chi phí khác: - Chi phí dự phòng: Tổng cộng: Đ i ều 2 . Kết luận 1. Thiết kế thi công và tổng dự toán được phê duyệt là căn cứ để thi công thực hiện dự án 2. Những lưu ý khi thi công (nếu có). Đ i ều 3 . Trách nhiệm của các bên liên quan thi hành quyết định./. Nơi nhận: Người đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư -
  3. (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) - Lưu
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2