intTypePromotion=1

Mẫu Thông báo nộp thuế (Mẫu số: 01/TB-SDDPNN)

Chia sẻ: Ocmo999 Ocmo999 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
3
lượt xem
0
download

Mẫu Thông báo nộp thuế (Mẫu số: 01/TB-SDDPNN)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Thông báo nộp thuế là thông tin kê khai của người nộp thuế và thông tin xác định của các cơ quan chức năng, cơ quan Thuế thông báo nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và thông báo cấp mới mã số thuế cho người nộp thuế. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Thông báo nộp thuế (Mẫu số: 01/TB-SDDPNN)

  1. Mẫu số:  01/TB­SDDPNN (Ban hành kèm theo Thông tư số   156/TT­BTC ngày 6/11 /2013  của   Bộ Tài chính)  CỤC THUẾ………….                       CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CHI CỤC THUẾ……...                       Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc           Số:……/TB…                                                    ……, ngày…..  tháng……năm.......  THÔNG BÁO NỘP THUẾ Lần …. Năm…….. Căn cứ vào thông tin kê khai của người nộp thuế và thông tin xác định của các cơ  quan chức năng, cơ quan Thuế thông báo nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và thông  báo cấp mới mã số thuế cho người nộp thuế như sau:  1. Người nộp thuế:  ­ Họ và tên:  ..................................................................................................................................................  ­ Mã số thuế (nếu có): .......................ngày cấp: ......../......../........đối với trường hợp cấp MST mới)  ­ Địa chỉ nhận thông báo: ........................................................................................................................ 2. Tên Đại lý thuế (nếu có): ....................................................................................................................    ­ Mã số thuế: ............................................................................................................................................    ­ Địa chỉ nhận thông báo: ...................................................................................................................... 3. Địa chỉ thửa đất:  ..................................................................................................................................... 4. Vị trí thửa đất chịu thuế:  4.1. Loại đất : Đất ở đô thị; Đất ở nông thôn; Đất sản xuất, kinh  doanh: ..................................... 4.2. Tên đường/vùng: ...................................................................................................................  4.3. Đoạn đường/khu  vực: ............................................................................................................ 4.4. Loại đường: .........................................      4.5. Vị  trí/hạng: ............................................... 4.6. Hệ số (đường/hẻm): ............................     4.7. Giá 1 m2 đất:  ............................................ 5. Diện tích chịu thuế: ..............................................    5.1. Trong đó diện tích đất ở trên Giấy  chứng nhận: .... 6. Hạn mức: …………..………….. 7. Tổng số thuế  trước khi miễn, giảm:…………, Trong đó: 7.1. Số thuế tính cho phần diện tích đất ở trên Giấy chứng nhận: ……..     7.2. Số thuế tính cho phần diện tích lấn chiếm:………… 7.3. Số thuế sử dụng không đúng mục đích:………….. 8. Thông tin chi tiết các khoản thuế tính đến ngày thông báo (với trường hợp thông báo từ lần   2) Số thuế  Số thuế  Thuế  Thuế  Số  Tiểu  thừa thiếu  còn phải  STT Nội dung phát sinh  miễn  thuế đã  mục của kỳ  nộp trong kỳ giảm nộp trước Ví dụ: Thuế đất ở tại đô thị 1602 .......................
  2. Cộng Số tiền thuế còn phải nộp (viết bằng chữ): ……………………...  đồng. 9. Thời hạn nộp tiền: Chậm nhất là ngày ……../…..…/……… 10.   Địa   điểm   nộp   thuế:  ............................................................................................................................... Nếu có vướng mắc,  đề   nghị   người   nộp   thuế   liên   hệ   với   …( tên   cơ   quan   thuế)...   theo   số     điện  thoại: ............................ địa chỉ: ........................................................................................... ...(tên cơ quan thuế)... thông báo để người nộp thuế được biết và thực hiện./. NGƯỜI NHẬN THÔNG BÁO THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ Ngày ……. tháng ….… năm …….… (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ  và đóng dấu )                          (Ký, ghi rõ họ tên)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2