intTypePromotion=1
ADSENSE

Một số đặc điểm về lẽ thường trong lập luận (trên cứ liệu ngôn ngữ của nhân vật trong văn xuôi Việt Nam giai đoạn 1930- 1945)

Chia sẻ: Trương Tiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

80
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết khảo sát và phân tích một số ví dụ có sử dụng các lẽ thường của hai tầng lớp nhân vật thống trị và bị thống trị trong văn xuôi Việt Nam giai đoạn 1930- 1945. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số đặc điểm về lẽ thường trong lập luận (trên cứ liệu ngôn ngữ của nhân vật trong văn xuôi Việt Nam giai đoạn 1930- 1945)

104<br /> <br /> XG6NNGg&B6ls6NG<br /> <br /> S6 H (241)-2015<br /> <br /> MQT S6 D^C DIEM Vt LE THlTCfNG TRONG L^P<br /> L U ^ (TREN Ctr LIEU NGON NGf CIFA N H A N VAT<br /> TRONG VAN XU6l Vlf T NAM GLVI DO^N 1930 - 1945)<br /> CHARACTERISTICS IN VIETNAMESE PROSE IN THE PERIOD 1930 TO 1945<br /> REGARDING COMMON SENSE<br /> CHU Tiq TlrtlY PHlTONG<br /> (ThS - NCS; Tnrtmg fi»i hjc Tan Trio)<br /> Abstract: Hie tole of common sense in argument of chaiacteis: Reptesenlmg cultural depth, social<br /> - national moialify in tbe language; Expiessing behavior in thefemilyrelationship; And expressing<br /> behavior in stratum relationship. Hnough common sense in argument, some levels of people<br /> obviously expose and are typical for the age. It afliims proficiency of prose writers in the period 1930<br /> to 1945.<br /> Keywords: argmnent; character, common sense.<br /> <br /> tinh chit pho quit, nhd dd mi chung ta xiy<br /> 1. 8$tv&idl<br /> Khi x^ 1^ lu$n trong giao tilp, die ti£n dl dvmg dupc mdt lip lu$n riSng. d Vi^ Nam, E)5<br /> logic vh cActiiaot ^ Idgic khdng ph^ IA co s6 HQu Chiu djnh nghia: "li Ihudng Id nhiing<br /> 1^ lu^ mitiieoO. Ducrot, 16 thu^mg mdi li CO chdn li Ihdr^ thudng cd tinh kinh n^dim,<br /> sd c(ia c ^ l|p lu$iL Le thudng li nhQng chin li khdng cd llnh tdt yiu, bdt bufc nhe cdc din ^<br /> thong thudng, cdtinhchit kinh nghidm, khdng Idgic. Do nhdn logi Id m0l thttc thi Irion lin mg<br /> cdtinhtat yeu, b9t bu$c nhu cicti&l
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2