intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Quá trình thiết bị truyền nhiệt (Phạm Văn Bôn) - Phần đề thi

Chia sẻ: Vo Tan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:57

0
382
lượt xem
124
download

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Quá trình thiết bị truyền nhiệt (Phạm Văn Bôn) - Phần đề thi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn quá trình thiết bị truyền nhiệt (phần đề thi), của trường Đại Học Bách Khoa TPHCM dành cho các bạn sinh viên tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Quá trình thiết bị truyền nhiệt (Phạm Văn Bôn) - Phần đề thi

 1. Lri" Fz- t PH?,.M VÄN BÖN crs ffi p A\ NffiAHffiANG .r\2-.rr\ CAU HOI TI{I TRAC NGHI}fiIbß MÖN oguT TRitrn Tffrfrr B{ ,\ t^/\c
 2. Cäu (A01): Cd cdc phrrong trinh vi phän sau däy bidu di6n tn/öng nhiöt trong var rän döng nhä't vä cläng hrldng: a. v2r= tl*tl*4=o 0x" Ay' Az' fr b.iöt =uY'T+9' cp c. -i^ a2T I ar I;-azT a2T V'T= ,- +---+ ;+:-*=0 dr' r Ar r' 0e' öz' d v2r= #.?#.i*[t--')#] .ffiff =o a a2T q,, dr q-r-:-:--- q^t- -- öx2 cP öt Höi: Häy chi ra phtrdng trinh dän nhiQt khöng dn dinh
 3. Cäu (A04): .-,! C6 cdcphuong trinh vi phän sau däy bidu di6n truöng nhiQt trong var rän döng nhdt vä däng hudng: a. v2r= *.*.+4 dx- dy- dz- b. il=ny21*Qu &cp I ar I a2T a2T C. e2n a2T --r-- V-I= --- --0 - ör2 r Or r?. Oqz ' yz d v2r= #.?#.i*[r--,)#].4]ffi =o e. A-:-T 'T q., azT -:i- ar öx' cp= -öt, Höi: Häy chi ra phuong rrinh dän nhiQt dn dinh trong vät rrq cd oidnt Cäu (A05): C6 cäc phrrong trinh vi phän sau däy bidu di6n truöng nhiQt trong v{t rän tldng nhe't vä däng hudng: a, v2r= **tl*t]=o Ax" fu' Az' äT Q' b. = 6y'1* 0'c cp c. V2r=4*19!*l{I*{I=o Ar' r fu r" öq' Az' d v2r= #.?#.-i*[t_-,)#].rrhffi =o azT q., ar e. A_-_ * -, =_ }xz cP Ar H6i: Häy chi ra phrrong trinh dän nhiöt dn dinh rrong vAt cäu? Cäu (A06): Häy chi ra tläu lä phrrong trinh Furiö cho trudng nhiQt khöng dn dinh rong v{t rän rlöng nhä't, rläng hüdng vä c6 nguön nhiöt bön rrong. a. av2T+9r=o cp b. {=^(Ü*u'r-q1l ar I ax2 N' or' ) &cp Cäu (A07): Cö cäc cÖng thrlc bidu thi diöu ki§n biön vä didu kiQn ban tläu cho cäc bäi toän dän nhiöt trong vät rän: a,To(x,y,Z,to)=To(x,y,z,0)b.T5(t)=T(xt,Yt,zt,7) c. - q(x1, y1, 21, t) Q'(t) d. gr(r) = g(t) (T, - T") e. q,(r)=_^,*1,, =_^,*1,, H6i: Häy chi ra tliöu kiQn biÖn loai 1 _2.
 4. Cäu (A08): Cd cäc cöng thrlc bidu thi diöu kiQn biön vä diöu kiQn ban cläu cho ci{c bäi toän dän nhiQt trong : vät rän: a. To(x, y, z, tro) =To(x, y, z, 0) b. T.(r) - T(x1, !1,21, r) c. Qr(t) = q(x1, )i, 21, t) d. Qr(r) = cr(r) (T, - T") e. e,(.)=-^,91 =-^,+l Höi: Häy chi ra riidu kiQn biön loar} Cäu (A09): Cd cäc cÖng thrlc bidu thi diöu ki0n biön vä didu kiQn ban tläu cho c6c bäi todn dän nhiöt trong vft rän: a. To(x, y, z,'to) = To(x, y, z, 0) b. Tr(r) = T(x1, !1,21, t) e. Q'(t) = q(x1, /i, zr, r) d. gr(r) = cr(r) (T, - T") e. q.(.):-^,+l =-^,+l gX oX ls, 1., Höi: Häy chi ra diöu ki§n biön loai 3 Cäu (A10): C6 cdc cöng thri'c bidu thi didu kiön biön vä diöu kiQn Uan Oäu cho cäc bäi toän dän nhi6t trong vät rän: a. To(x, y, z. ro) = To(x, y, z, 0) b. T.(t) = T(x1, y 1, 21, r) c. Q'(t) = q(x1, )r, Zi, r) d. qr(r) = cr(t) (T, - Tu) e. q,(r)=-^,*l =-^,*l xx lsr dx I,, Höi: Häy chi ra däu lä diöu kiQn ban däu? Cäu (A11): Cö c6.c cöng thri'c bidu thi diöu kiQn biön vä diöu kiQn ban tläu cho cäc bäi toän dän nhi6t trong vät rän: a. To(x, y, z, "co) = To(x, y, z, 0) b. Tr(t) - z; r) T(x1, !1, c. qr(t) = q(x1, y1,21,'c) d. qr(r) = o(t) (T, - T") e. q,(r)=-^,+l =-^,+l oX lr, 6X lr, Höi: Häy chi ra däu lä di6u kiQn biön loai 4. Cäu (A12): Cöng thrlc sau däy bidu diön didu kiQn bi6n loai mdy: - igll = .,(T. - lx=+o on T*=*o l - .r, p$l dT lx=_o a. 1 Didu kiQn biön loai b. Diöu kiQn biön loar.2 c. Eiöu kiQn biOn loai 3 d. Diöu kiQn biön loai 4 e. Eiöu tien UiCn loai 6 . '""' -3^
 5. Cäu (A13): -.-;- Vdi cüng kich thr/dc xäc dinh (L hay d) vä cüng diäu kiQn trao cldi nhi§t (T", o, gJ, cäc yät thd cüa cüng 1 loai vät liQu thi vät näo drtdc nung ndng (hay läm lanh) nhanh nhdt? a. VQt tru trön L = d? ? b. V{t trg trön däi vö han? c. Vät cäu d. Thanh vuöng däi vö h4n e. Khdi lap phrrong? Cäu (A14): Cho phrldng trinh cd bän: dr(x,t)_ , a.2T(x,r). [", o & -4 'axz ' l0
 6. g+ (A17): Cho phrrongtrlnh vi phän co bän: dr(x,r) _oo'T. 'Ax2' !r>o Aa L-R
 7. Cäu (A2l): a .., Bäi toän cö phrldng trinh vi phän cd bän sau: 1 dr(x,t) _ f, >o ^a2T(x,r,), ör-- -.u*-' t-R
 8. Cäu (A25): Cho phuong trinh vi phän cd bän: flr(r,t) 0r =^(ü.1q) (a, ,e) Vdi diäu kiön: T(r, 0) = Toconst; i T(R2, t) = Tzconsti T(R1, t) = Ttconst; Höi: Cö phäi däy 1ä bäi toän dän nhiöt: a. Trong vät phäng cd tnröng nhier ddi xüng, didu kiön loai 1 b. Trong vät cäu cö tntöng nhiQt khöng ddi xrl'ng, didu ki6n loai 3 c. Trong vät dang dng cd rnröng nhiQt dn dinh khöng ddi xring, cliöu kiön loai 3 d. Trong vQt dang dng cd tnlöng nhiQt dn dinh ddi xrfng, diöu kiÖn ioai 1 e. Trong vQt dang dng, tntüng nhiQt khöng dn clinh, didu kiön loai 1 Cäu (A26): Cho phuong trinh vi phän cd bän: 6rf(x,t)_ ^ a't(x,t). I'= o At -e-. Ax' lo
 9. Cäu A28: Häy xdc tlinh mö hinh cd bän näo td h-o.p nön v{r thd c6 3 m4tphäng sau: a. V{tphäng * vätphäng? b. Thanh bän vö han * vfltphäng? c. Thanhbän vö han * thanhbän vöhan? d. Thanh bän vö han * vflt phäng * thanh bän vö han? e. VQtphäng x thanhbänvöhan * vftphäng? Cäu (429\: Häy xdc dinh mö hinh cd bän näo td ho. p n€n v{t thd cd mär rru vä m4t däu phäng sau: a. Vät phäng * v{t trq * thanh bän vö han? b. Vftphäng * thanhbänvöhan? c. VatkU * Thaghbänvöhan? d. VatEU * vftphäng? e. Vflt phäng * vät tru? (430): Hdy xdc dinh mö hinh cd bän näo td hop nÖn v{t thd cd rhän rrq cao h sau: a. Thanh bän vö han * thanh bän vö han? b. Thanh bän vö han * vQtphäng? c. Thanh vö han {' vQt phäng * vft tru? d. Vat rrU i' vät phäng? e. Vat EU x Vflt phäng * vft tru? Cäu (A31): Häy xäc dinh mö hinh cd bän näo td hgp n€n v{t thd cd 5 m4t phäng vuöng g6c nhau: a. Vft phäng {' vQr phEng? b. Vftphäng x thanh bän vö han? c. Thanh vö han * vft phäng * thanh bän vö han? f d. e. Vitphäng * vätphäng * thanh bän vö han? Thanh bän vö han * thanhbän vö han? _8-
 10. Cäu (A32): I Phr.tdng trinh näo sau däy lä phrrong trlnh Furiö tdng quät vä däy dü: ^ üf a. --=&:--;-t--i, . _azT q" , dt- -[ j_-_l_rt_j_r-arr) _(art. art - b. -- -41 0r Ax' cp A. ' Ax' il, ' Ar, )' l. ..' # =r'r, d. 9I = yrla 9". Cäu (A33): Phrrong trinh näo sau däy äp dung thich hdp nhä't cho vät phäng dang "cd'didn" trüdng hQp c6 nguön nhi-6t b6n trong: a. S=v'T*9., Ar cp ) b. {=y'7 v' O-c v. a'r c. m _ -'[a,, a2T a2t) ------;T-=T== , il il. -:-=a ü_q" -=1lr ^( tu Ay, 1 -' & -* Ax, ) _ Az, cp' Cäu (A34): Quä trinh näo sau tläy drrgc xem lä qud trlnh truyön nhiQt khöng dn dinh cd ngudn nhisr b6n trong: a. Häm (ninh) rhit (heo, bö, gä, vit ....); b. Läm lanh tlöng thit (heo, bö, gä, vit, nudc....); c" Cä2 qad trinh a vä b rlöu khöng thuöc cäu h6i trön (sai hdt). d. Cä 2 tldu cö thd xem thuöc cäu höi trön (dring hdt). Cäu (435): Y{t liQu näo sau däy
 11. , Cäu (A38): pdi voi trr/öng nhiÖt khÖng dn dinh trong thanh nr?a vö h4n (nrta gidi han hay cön goi bän vö han), Q, = 0 ö diöu kiQn loai 1 rhi ra c6 bidu rhrlc tinh: T(x,t)-r T" -L =.rrf-L') [zJro. .J' Väy dai ludng Fo* näy rinh nhrr rhd näo Iä drlng: a. Fo* = Ps.x' - b. Fo*=v762' c. Cä a vä b ddu sai; d. a hay b clöu duoc. Cäu (A39): Bdi vdi bän phäng dang cd didn, tfliöng niriet ddi xrl'ng khöng dn dinh, diäu kiön bien loai 3 c6 thd xäc dinh gän dring bäng 1 sö'hang ctäu ü6n cüa chu6i. u-'T(x,t).'e -T @ ^ =fAncos(p"X),exp(_p:Fo), böivi: q -I' n-r a. pl r{tton; b. Fo rä't ldn; c. Tichsd pf;fordtlOn; d. Fo > d,25 vdi bdt k!' pn näo. Cäu trä löi näo thrröng CIrrOc chä.p nh{n nhä.t? Cäu (A40): vät rän näo sau ciäy drrdc xem lä sügiao nha u glita2bän phäng dang cd clidn a. Midng bänh phöng t6m hinh trön; b. Mi6ng phö-mai hiöu "Con bö cüöi', c. Midng mrit bi (tidr dien vuöng); d. Cä ba. e. Khöng cd vätnäo. Cäu (A41): YQtrännäo sau däy drroc xem lä srrgiao nhau giüa 3 bän phäng dang cd didn a. Chidc bänh t6t; b. Chidc bänh chüng; c. Viön bänh däu xanh; d. Cäba. e. Chäng c6 vQr näo. Cäu (A4Z) r Yäträn näo sau däy drroc xem lä srrgiao nhau giüa bän phäng dang cd ilidn vd,i vär rru dang cd oren. a, Cäy nem chua (L/D = i0); b. Cäy giö iua (chä lqa) (LtD - L,Z) c. Chidc xric xich (L/D =20); d. Cäba; e, Chäng cd vät näo. Cäu (443): Vät rän näo sau däy gän vdi vQt cäu dang cd didn nhdt: a. Cü khoai täy (L1lL2= 1,2); b. Träi cä chua (D1lD2 - 1,3); c. Träi bo (LlI-z= L,5 + 2); d. H§t d{u xanh (L1/I-2= 1,1)l -lo - I
 12. Cäu {444) z Vät rän näo sau däy gän vdi vat cäu dang cd didn nht't: a. Trrlng gä trroi L,/ t,t; Höt däu phOng tuoiL/r, = t,l; /L, = b. c. Höt däu -/y, = t )' nennL,/ - t|z; d. Cäba Cäba e: Khöng v{tnäo. Cäu (A45): Häy xäc dinh mö hinh cd bän näo td hop n€n vät thd sau däy (thän rrg, 2 däu cö 2 chöm cäu tdi) t2h a. b. c. d. Vät tru * thanh bän v6 han? Vät cäu * bän phäng s vft tru? VAt trr1 * bän phäng x vQt tru? Var ku * vät cäu? e. Vat ffil * vät cäu * thanh bän vö han? + l--a--*l Cäu (446): Häy xäc ilinh mö hinh cd bän näo td hgp n6n vät thd sau däy (thäneäit cdS mätphäng chü nh{t song song nhau tunng , "äp)., + -t- a. Vät tru * vät phäng? b. Vftphäng x vat cäu * vät tru ? 'c. Vät cäu * vflt phäng * vätphäng? d. Vat cäu * thanh bän vö h4n * thanh bän vö han? e. Vat EU x vet cäu * vät tru? Cäu (A47): Cha 2 bän phäng bäng vät liQu ddng (), = 40w/m.d0), vä bäng thit gä (1, = 0,40wim.clQ), cd cüng bö däy / = 20mm vä cüng crrdng dö trao ddi nhiet cr = 50 w/m2.c16. H6i t1i sd gir1a sd Biot ddi vdi rhir (Bir) vä doi vdi ctöng Giz) c6 phäi lä: a. 2,5 b. 0,025 c. 1 d. 10 e. 100 Cäu (A48): Cho 2 bän phäng bäng vflt iiÖu döng vä thit gä (sö'liöu nhrr cäu rren), khi thay edi t va cr 6 möi vät thi diöu kiön Od Si,1ga)= Biz (döng) cö phäi tä: a. crt = 100crz; b. lz= l00lt o"fly = 100azlz d. azlz= 100crr/r; e. a1\ = srl, 14
 13. a Cäu (A,49) z Häy xdc dinh mö hinh cd bän näo td hgp nön vät rhd hinh höp a x b x c: l
 14. Cäu (81): Cd phäi ddi luu nhiöt lä 1 trong 3 phtrdng thrlc dän truyön näng hlong nhiQt cüa v{t chdt ? Cäu trä ldi näo sau cläy lä düng nhdt? a. C6 thd dring b. Dring c. Khöng clring d. Khöng chäc chän Cäu , (B2) z Khi giäi quydt möt bäi toän truydn nhiöt cö ddi luu nhiQt thi trüdc tiön ta phäi khäo sät cliöu gi sau däv brl'c a. DO'i lüu nhiöt tü nhiön hay crrdng b. Cö srr chuydn pha khöng? c. Trong khoäng khöng gian nhrl thdnäo d. Tt't cä cäc diöu trön Cäu (83): "Eö'i hru nhiör" cd phäi cilloc chia ra 2 nhdm quä trinh chinh lä ddi ldu nhiQt tu nhiön vä ddi lüu nhiöt crlöng brlc? Cäu rä löi näo lä dring nhft? a. Cö thd dring b. Dring c. Khöng ching d. Kh6ng cd qui luät rö räng Cäu (84): Cd thd xäy ra tn/dng h-d. p 1 quä trlnh truyön nhiöt tön t4i cä d4ng Adi trru nhi-öt tU nhiön vä cldi lm nhi§t crlöng büc khöng? Cäu trä ldi näo 1ä dring nhdt? a. Khöng thd cö b. Cd thd c6 c. Luön luön c6 Cäu (85): Ngrröi ra n6i "Ddi lüu nhiQt trr nhiön tä hQ quä cüa sü phän bd khöng döu cüa trrröng khdi lrrgng riöng cüa lrru chdt - möi tn/öng". Cäu trä löi näo sau däy lä dring nhä't? a. C6 thd dring b. Khöng ching c. Drlng d. Döi khi dring Cäu (86): D6i Iüu nhiQt trr nhi0n phu thuQc väo nhrTng ydu tdnäo sau däy: a. Dö chönh l€ch giüa nhiöt d0 bö m{t (hay vüng) bi ddt ndng (hay läm lanh) vdi möi truöng b6n ngoäi. b. Vi tri ddt n6ng (hay läm lanh) c. Flinh dang vä vi tri tudng ddi cüa vfit thd trong möi truöng d. Kich thudc cüa vät thd e. Tä't cä cdc y€utdtrön Cäu (87): D4ng tdng quät cdc cöng thü'c thrrc nghiQm näo sau cläy drrgc düng cld tinh hQ sd cdp nhiQt (cr) trong quä trinh cldi lrru nhiöt trI nhiön: a. Nui = CRer*.PrJ b. Nur = C(Gr.Pr)n _43_
 15. Cäu (88): Cöng thrlc thr/c nghiQm näo sau däy düng cld tinh hQ sd cdp nhiQt (cr) trong quä trinh ddi lrru nhiet trJ nhi€n trong khoäng khöng gian rQng ldn: b' Nur= 0'069Grr1o'P"o'0" a. Nu = o,rrecrt'[f) c. Nu1= 0,54(Grr.Prr)0'25 d. Nur = 0,018Rer0's0 Cäu (89): C6 thd dnh hQ sd cdp nhiQt (g) cüa quä rrinh ddi trlu nhiQt tr/ nhiÖn trong cäc khe h0 giüa cäc v{t thd theo cäc cöng rhri'c rinh ddi luu nhiet hI nhi6n ö khoäng khÖng gian rQng ldn khöng? ^, a. Uo the , ^1 b. KhÖng thd c. Tüy tinh hudng Cäu (810): Crröng d0 cüa quä trinh ddi Iüu nhier tr1 nhiÖn trong cäc khe hep giüa 2 v|tthd rän rüy thuQc väo nhüng ydu tdnäo sau däy: a. Tüy thuQc väo kich cö cüa khe b. Tüy thuQc väo vi tri trrdng cldi cria cäc vft thd cd nhiQt d0 khäc nhau c. Tüy thuQc döng thdi cähaiydu tdtrÖn Cäu (811): " E6ng 1rc crla quä trinh ddi luu nhiQt crröng brlc 1ä ngoai htc tdc dOng IÖn ttrdi vat chdt crla möi trüöng - lrru chdt'lErlng hay sai? a. Dring b. Sai c' Dring nhrrng chrla dü Cäu (812): Khi cd ngo4i h,rc täc döng lOn khdi vät chä't cüa möi trrJöng - luu chdt thi didü ki§n näo sau tläy sE gäy ra sU ddi luu nhiet? a. C6 si/ phän bd khöng clöu cüa trüöng nhiQt dÖ trong khdi lrru chdt b. C6 sU chuydn d§ng cüa lrru chdt c. Khöng cän cliäu kiQn näo d. Cüng hic xäy ra 2 cliöu kiQn a vä b e. Chi cän 1 diöu kiQn hoäc a, ho{c b Cäu (813): Cäu trä löi näo sau däy lä dring nhdt ndu n6i räng ngoai lrrctdc cIöng läm trru chdt dfchchuydn thänh döng chäy cö thd lä d0 cÖng cüa: a. Mäy n6n b. M6y bdm c. Quat mäy d. Cä 3 cäu trÖn CIöu ching -,14-
 16. Cäu (Br4): Ddi lrIu nhiQt crröng brlc trong cäc dng thäng cd b! änh hrröng böi trrong quan (ti lQ) giüa ilrröng kinh dng vä dO däi cüa dng khöng? a. Cd b. Khöng c. Tüy trrröng hd. p Cäu (815): ' pdi t.ro nhiöt crldng brfc trong dng thäng ngän (L/d,< 50) manh hon hay y6u hon sU ddi lrru nhiqt crJdng brl'c trong dng thäng däi (L/d > 50)? a. Manh hon b. Ydu hon c. Nhrrnhau d. Tüy rnIöng h-d.p Cäu (816) : Ddi Iüu nhiöt crröng büc trong dng cong ldn hon hay nhö tron ddi lutl nhiet cddng bri'c trong dng .t z thäng cüng d0 däi? a. Nhö hon b. Ldn hon c. NhrJ nhau Cäu (817): Mudn chon cöng thri'c thuc nghiQm thich hop Ad tintr hö sdcdp nhiQt (cr) cüa c6.c qud rrinh ddi lüu nhiöt cudng bri'c thi phäi xdt cäc ydu td näo sau däy: a. Kich thudc vät thd b. Vän tdc döng chäy c. FDnh dang vät thd d. vi rri rrJdng täc giüa v{r rhd vä döng chäy e. Tdt cä cäc ydu tdtrön Cäu (818) : Mudn tinh h- sd cdp nhiQt (cr) crta cdc quä trinh ddi lüu nhi0t crldng brtc thi phäi tinh chudn sd (hay sd) näo sau däy: a. Bi b. Nu c. Gr d. Ga e. Pr Cäu (819): Khi tinh hQ sd cä'p nhiöt (o) cia cäcquä trinh ddi luu nhi6t cttöng brlc, thay vi düng cäc dai luong kich thrrdc vät thd vä vän tdc döng chäy, ngrröi ta hay düng cäc clai lrrong khöng thrl nguyön näo sau däy: a. Gr b. Pr c. Re d. Nu Cäu (820): Mudn tinh he sö'cdp nhiQt («) cfra cdcquä trinh ddi hlu nhiQt crröng bri'c ddi vdi 1 vät thd näo cld thi ngrtöi ta phäi tinh sdRe Od läm gi? Cäu trä ldi näo sati däy lä ching nhdt? a. Ed thay väo cöng thri'c tinh Nu b. Ed chon cöng thri'c tinh Nu c. Ed xdc dfnh chd dQ chäy cüa döng lrru chdt qua vät thd d. Dd th1rc. hi6n cäc büdc tinh todn theo trinh rü a -+ b -+ c e. Dd thr;c hi6n cäc brrdc tinh toän theo tdnh fi/ c -+ b -> a i _ 45_
 17. Cäu (821): Trong cäc cöng thri'c -thr/c nghi§m tinh h0 sd cäp nhi0r (o) thuöng thä'y c6 rlr sd @rrlpr*)n hay (Irrlir*)n. Vfy ti sd Od Otng ed Um gi? Cäu trä löi näo sau däy lä dring nhdc a. Dd tinh änh hrröng cüa Pr; hay (pr) cüa hnr chdt b. Dd ünh änh hrröng cüa Prr hay (pr) cüa lrru chä't vä pr* hay (p*) cüa vät thd c. Bd Unfr cl6n änh huöqg cüa chidu döng nhiöt tldn crröng dQ döng nhiöt trao adi gita vät thd vä lrru chdt Cäu (822) t Khi sr? dung cäc cöng thrlc thrlc nghiQm dd tinh toär- qud trinh cldi lüu nhier cr/öng brt'c thi phäi lrru f sfi dung cäc d.ai luOng qui rJdc näo sau däy: a. Kich thudc xäc dinh cria vQt thd b. NhiQt dö xäc clinh cüa döng trru chdt c. Cä 2 d.ai hJdng trön Cäu (823): Khi thay ddi viec lua chon kich thrrdc xäc clinh vä nhigt dQ xäc dinh cüa bäi toän thi cd läm thay Odi dang tdng quät cüa cdc cöng thrl'c thlrc nghiQm dd rinh sd Nu trong quä trinh ddi liru nhior cüöng büc khöng? a. Cd b. Khöng c. Tüy rrrröng hdp Cäu (824) t Cäc cöng thri'c thrrc nghiQm tld tinh hg sd cdp nhiQt (cr) cüa s{ ddi lüu nhiQt crJöng bri'c trong dng vä ngoäi 6ng c6 gidng nhau khöng? Düng chung drrdc khöng? a. Düdc b. Khöng tluoc c. Cö thd ctrrgc Cäu (825): Muö'n tinh h§ sd cä'p nhiQt (o) cü,a cäc qud trinh ddi hru nhiöt cuöng bri'c crla luu chdt phia dng trong thidt bi truydn nhiöt vö - dng thi theo cäu trä röi näo rä düng nhdt? a. Tinh (cr) cho tüng dng b. Tinh (cr) theo vfln tdc trung binh cüa döng chäy trong cäc dng c. Theo cäch näo cüng drtoc Cäu (826): HQ sö'cä'p nhiQt (cr) trung binh ö 1 dng tr0n 1 chüm dng göm n dng bäng nhau bd tri so ie hay thäng häng cd phäi lä bäng n Dn hQ sdcdp nhiöt trön 1 dng clon (ndu cr)ng chdd0 läm viec)? a. Dring b. Khöng dring c. Gän ctring d. Ldn hon e. Nh6 hon *^6-
 18. Cäu {ß27): Khi tinh toän sü truyön nhiöt trong thidt bi phän ri'ng dang ndi 2 vö cd cänh khuä'y thi tinh sd Re theo cöng thri'c näo sau däy lä dring? a. Re = crr.d/u b. Re = n.d2lrt c. Re = o.d2lu d. Re = n.d/u e. Re = n'.d/r, (B2s): Quä trinh truyön nhiÖt trong chdt l6ng chäy thänh mäng thi cttöng ilQ truyön nhiÖt cd phq thuQc väo m{t dö tudi chdt löng khöng? a. Khöng b. Cd c. Khöng däng kd d. Khöng c6 quan hs gi Cäu (829) i Cudng d§ quä trinh truydn nhiQt trong chdt löng chäy thänh mäng phäng ydu hon hay manh hdn trong mäng chäy gdn s6ng; a. NhrJ nhau b. Ydu hon c. M4nh hon d. Khöng cd qui luQt nhdt clinh Cäu (830): Chiöu däi ctoan chäy dn dinh profil vän tdc cüa mäng chät iöng (doan däu cüa mäng Xno) cd täc dung änh huöng gi ddn crröng clQ srr truydn nhiöt trong mäng chäy? a. Tf 1§ thu{n b. Ti 1. nghich c. Khöng c6 qui luät d. Tüy tinh hudng cU thd Cäu (831): DQ nhäm cüa bö mät thänh (ftröng) mä tr6n cl6 chdt löng chäy thänh mäng cd änh hrl8ng nhr/ thd näo tldn crldng dö truydn nhiöt trong mäng? a. Läm giäm b. Läm täng c. Khöng änh hrJ6ng d. Khöng cö qui lu{t Cäu (832): DQ thdm üdt cüa bö mät truyön nhiQt cd änh hrröng rldn kich thrrdc tdi han cüa bqt hoi (d") khi täch khöi bd m4t truyön nhiQt bi ddt ndng (ktri chä't löng söi) khöng? a. Ti lQ thufn b. Ti le nghich c. Khöng änh hu6ng d. Khöng cd qui luät rö räng Cäu (833): Crröng tlQ truyön nhiQt (q hay cr) trong chä't löng tinh khidt söi cd phg thuQc väo tlQ chönh lQch (40 giüa nhiÖt dö bö mät truydn nhiöt vä nhier dO crta ch{tlöng söi khöng? a. Phu thuöc ti tö thu4n b. Phq thuöc ti le nghich c. Phu thuöc nhrlng c6 didm cr/c trf d. Khöng phu thuQc Cäu (834): Cuöng dQ truyön nhiQt (q hay a) trong chdt 16ng tinh khi€t söi mäng hay söi bot lä manh hon? c. Tüy diÖu kiQn thrrc td d. Khöng .O qui luät rö räng -47 _
 19. Cäu (835): Ciröng tlQ truyön nhiöt (q hay cr) trong chdt l6ng tinh khidt söi thi l6n hon hay nhö-hon khi dung dich söi? a. Nhö hon b. Ldn hdn c. Nhu nhau d. Kh6ng cö qui lu6t nhdt clinh Cäu (836): Ydu td näo sau däy änh hrröng ddn crlöng dQ quä trinh ngrlng tu hoi thänh löng: a. Vän tö'c döng hdi ngr:üg b. Nhiet dQ quä lanh hay quä nhiÖt cüa bö m4t truyön nhiQr c. Mrl'c dQ nhäm (hay ri sdt) cüa bö mär rruyön nhiQr d. Häm lrrong khi khöng ngrrng rrong hdi ngrtng rg e. Tdt cä cäc y€u td trön Cäu (837): CÖng thrl'c näo sau däy düng dd xdc clinh elidm sudng (didm bät däu sü ngüng tq hoi) cüa h6n ho. p hdi ngrlng tu: a. t", =tr,u, J-=p..--i-I+=t -'u"'3 ' j=r i=r ' p;'(t) pl(t) nn b. Ip, (t)= f v,RI(t)= P,e,* i=l i=l c. pl'(t)= P,r", Cäu (838): Cöng thri'c näo sau däy düng dd xäc rlinh cildm cudi cüa quä trinh ngung q (didm süi bot) cüa hön hdp hoi ngung tu: a' ä*, =ä**fr=r,*,;fr=r b. tp,(r)= iy,pi(,)= P,sng i=l i=l c. pl(t)= P,s", Cäu (839): Ndi räng "stf truyön nhiQt phrfc h-o. p (tdng quäQ phäi cd mät d$ cä 3 phrrdng thrlc dän truyön näng lrrgng nhiQt lä dän nhiöt trong v{t rän, cldi lüu nhier giüa vät rän vä lrru ch{t vä brJ'c xa nhiet cüa vAt rän." C6 dring khöng? Cäu trä ldi näo sau däy 1ä dring nhdt? " a. Khöng düng b. Düng c. C6 thd dring d. Khöng dring hoän toän e. Tüy trrlöng hOp cu thd ^{ 8_
 20. .. Cäu (840): " Trong khi tinh he sd truyön nhiQt tdng quät (k) cüa quä trlnh truyön nhiQt giüa 2 lrru chdt ö 2 bön i mät cüa 1 väch phäng, cö cäc hQ sdcä'p nhi§t (o) trrong rl'ng lä cr1 vä o2, mä cr )) d.2,thi hQ sö' truyön nhiQt k phU thuOc chü ydu väo hQ sd a"lhay d,2? a. crr b. az c. Cä 2nhrl nhau d. Tüy tnföng hgp cU thd Cäu I (841): Trong bäi todn truyÖn nhiQt giüa 2 lrru chdt 6 2 bön mät cüa 1 väch phäng thi khi täng cdc hQ sd cdp nhiQt cri (ocr ,ccz) l€n 2 Hn thi he sd truyön nhiQt k cüng täng edp Zlän. Cd düng khöng? a. Dring b. Khöng dring c. Täng hon 2 län d. Täng chrra ddn 2 län Cäu (ß42) z . Trong bäi to6n truydn nhiQt giüa 2 lrru chä't ö Zb€nmät cüa 1 väch ngän phäng c6 cdc hQ sd cdp nhiöt tuong rlng 1ä cr,i vä cr,2. Ndu I hQ sd cdp nhiQt näo dd (hoac lä cr1, ho{c lä crz) vö cüng ldn (cri - -+.o) thi bäi toän truyön nhiQt I phia dd theo tliöu kiQn ioai mdy chuydn sang diöu kiQn 1o4i mdy? a. Loai 2 thänh loai 3 b. Loai 3 thänh loai 4 c. Loai 3 thänh loai 1 d. Loai 2 thänh loqi 4 e. Khöng thay ddi Cäu (843): Trddng hgp truyön nhiöt näo sau däy cö hQ sd ruydn nhi§t tdng quät (k) gina:21uu chdt clat giä tri cao nh{t: (hdi) a. Giüa khi vdi khi b. Gir1a khi vdi chä-t löng c. Giüa 2 chdt löng d. Giüa chdt löng söi vdi chdt l6ng khöng söi e. Giüa chdt löng söi vä hdi ngrxrg tq Cäu (844): - Trüdng hop truyön nhiQt näo sau cläy cd hQ sd truyön nhiQt tdng qudt (k) giüa 2lrru chdt dat giä tri thdp nhdt (b6 nhä'$: a. Giüa l6ng vdi l6ng b. Giüa khi vdi löng " c. Gir1a chä't 16ng söi vdi chdt löng khöng söi d.Giüa khi vdi khi (hdi) e. Giüa chdt löng söi vä hdi ngrrng g ' cäu (845) Möi trrrdng truyön nhiQt näo sau däy cö h0 sd cfp nhiQt (o) b6 nhä't: a, Hdi ngmgtri b. Chdr löng söi c. Khöng khi d. Chä't 16ng khöng söi Cäu (846): Möi tnröng truyön nhiQt näo sau däy c6 hQ sd cdp nhiQt (o) ldn nhä't: a. Hoi fiingqg b. Chdt l6ng khöng söi ' c. Khöng-khi d. Dung dich s"öi -49 -

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản