intTypePromotion=1
ADSENSE

Ngân hàng đề thi hết học phần Ngôn ngữ lập trình C++

Chia sẻ: Ben Ben | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

921
lượt xem
140
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngân hàng đề thi hết học phần Ngôn ngữ lập trình C++ gồm 7 đề thi. Cùng tham khảo đề thi giúp các bạn tổng hợp kiến thức và rèn luyện kỹ năng làm bài giúp đạt kết quả tốt nhất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ngân hàng đề thi hết học phần Ngôn ngữ lập trình C++

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG<br /> Km10 Đường Nguyễn Trãi, Hà Đông-Hà Tây Tel: (04).5541221; Fax: (04).5540587 Website: 0Hhttp://www.e-ptit.edu.vn; E-mail: 1Hdhtx@e-ptit.edu.vn<br /> <br /> NGÂN HÀNG ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN<br /> HỌC PHẦN: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C++ (60 tiết – 4 tín chỉ)<br /> ĐỀ SỐ 1 Thời gian: 60 phút Câu 1 a. Sử dụng con trỏ để viết hàm chuyển đổi hai số nguyên cho 2 biến b. Sử dụng hàm này để viết chương trình sắp xếp thứ tự một mảng số nguyên nhập vào từ bàn phím. Câu 2 Cho<br /> class SinhVien{ char ten[20]; int tuoi; //phương thức void nhap(); //nhập tên tuổi sapXep() //sắp xếp theo tên }<br /> <br /> Viết chương trình: a. Nhập mảng sinh viên gồm tên, tuổi và lưu vào tệp tep1.txt b. Sắp xếp mảng này theo tên và lưu vào tệp tep2.txt c. Hiển thị kết quả sắp xếp ra màn hình<br /> <br /> 1<br /> <br /> ĐỀ SỐ 2 Thời gian: 60 phút Câu 1 Viết chương trình sắp xếp một mảng xâu ký tự nhập vào từ bàn phím. Câu 2 Cho<br /> class SinhVien{ char hoTen[20]; int tuoi; //phương thức ………. //friend DanhSachDangKy; } class MonHoc{ int maMonHoc char tenMonHoc[20]; //Phuong thuc ……… //friend DanhSachDangKy } class DanhSachDangKy{ ………… …………. }<br /> <br /> Viết chương trình: a. Nhập danh sách sinh viên và danh sách môn học theo mảng b. Sử dụng friend để nhập danh sách sinh viên đăng ký môn học và ghi vào tệp c. Hiển thị kết quả ra màn hình<br /> <br /> 2<br /> <br /> ĐỀ SỐ 3 Thời gian: 60 phút Câu 1 Viết chương trình sắp xếp một mảng xâu ký tự nhập vào từ bàn phím. Câu 2 Cho<br /> class KhachHang{ char hoTen[20]; int tuoi; //phương thức ………. //friend HoaDon; } class MatHang{ int maHang char tenHang20]; //Phuong thuc ……… //friend HoaDon } class HoaDon{ …………. …………. }<br /> <br /> Viết chương trình: a. Nhập danh sách mặt hàng b. Sử dụng friend để nhập khách hàng và mặt hàng bán ra trong HoaDon, ghi vào tệp c. Hiển thị hoá đơn ra màn hình<br /> <br /> 3<br /> <br /> ĐỀ SỐ 4 Thời gian: 60 phút Câu 1 Viết hàm tìm giá trị lớn nhất của 2 số và sử dụng hàm này để viết chương trình tìm giá trị lớn nhất của mảng nhập vào từ bàn phím Câu 2 Cho<br /> class KhachHang{ char hoTen[20]; int tuoi; //phương thức ………. //friend HoaDon; } class MatHang{ int maHang char tenHang20]; //Phuong thuc ……… //friend HoaDon } class HoaDon{ …………. …………. }<br /> <br /> Viết chương trình: a. Nhập danh sách khách hàng và mặt hàng, ghi vào tệp b. Sử dụng friend để nhập khách hàng và mặt hàng bán ra trong HoaDon c. Hiển thị hoá đơn ra màn hình<br /> <br /> 4<br /> <br /> ĐỀ SỐ 5 Thời gian: 60 phút Câu 1 Viết chương trình sắp xếp một mảng xâu ký tự nhập vào từ bàn phím. Câu 2 Cho<br /> class SinhVien{ char hoTen[20]; int tuoi; //phương thức ………. //friend SachMuon; } class Sach{ int maSach; char tenSach[20]; //Phuong thuc ……… //friend SachMuon } class SachMuon{ ………… …………. }<br /> <br /> Viết chương trình: a. Nhập mảng sách vào từ bàn phím và ghi vào tệp b. Sử dụng friend để nhập sách mà sinh viên mượn tại thư viện trong SachMuon c. Hiển thị danh sách ra màn hình<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2