intTypePromotion=1

Nghị định 03/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:25

0
111
lượt xem
9
download

Nghị định 03/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 03/2000/NĐ-CP của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 03/2000/NĐ-CP của Chính phủ

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh ® c ñ a ch Ý n h  p h ñ  S è  03/2000/N§­C P  n g µ y   03 th¸ng 02 n¨ m  2000 H í ng d É n   thi µ n h   é t s è  ® i Ò u  c ñ a L u Ë t D o a n h  n g hi Ö p  h m C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  LuËt  cø  Doanh nghiÖp  è  s 13/1999/QH10  µy  th¸ng  n¨m   ng 12  6  1999; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  Õ   ¹ch vµ  Çu , ®Ò ngh c B tr B K ho   § t n G H Þ   Þ N H: § §i Ò u    èit ng  dông 1. §  î ¸p  NghÞ   nh  µy    ông  i víi   ¹ h×nh  ®Þ n ¸p d ®è     lo i c¸c   doanh  nghiÖp  sau  y: ®© 1. C«ng      ty tr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n,c«ng      Çn, c«ng    îp danh  µ    hh  tycæ ph   tyh   v doanh  nghiÖp   ©n  îcthµnh  Ëp theo quy  nh  ña  Ët Doanh  tnh ®  l    ®Þ c Lu   nghiÖp;   2.C«ng      tytr¸chnhiÖ m  ÷u  ¹n,c«ng      Çn, doanh    hh  tycæ ph   nghiÖp   ©n  tnh ®∙  µnh  Ëp  µ  ¹t®éng  th l v ho   theo quy  nh   ña  Ët  ®Þ c Lu C«ng    Ët  ty,Lu Doanh  nghiÖp   ©n  µy  th¸ng12  tnh ng 21    n¨m  1990  µ  Ët söa  æi,bæ   v Lu   ®   sung  ét  è  ms ®iÒu  ña  Ët  c Lu C«ng    Ët  öa  æi,    ty,Lu s ® bæ sung  ét  è  iÒu  ña  Ët m s® c Lu   Doanh  nghiÖp   ©n  µy  th¸ng6  tnh ng 22    n¨m 1994; 3. C«ng      Çn  îcthµnh  Ëp  õ viÖc    Çn      ty cæ ph ®  l t  cæ ph ho¸ doanh nghiÖp  nhµ  íc; n 4. C«ng      Çn  îcthµnh  Ëp  õ viÖc    Çn      ty cæ ph ®  l t  cæ ph ho¸ doanh nghiÖp  cña  §¶ng,doanh    nghiÖp  ña  chøc  Ýnh  Þ­x∙héi; c tæ  ch tr      5. C«ng    ty tr¸ch nhiÖ m   ÷u  ¹n  îc thµnh  Ëp  õ  Öc    h h ®  l t vi chuyÓn  æi  ® doanh  nghiÖp  µ  íc; nh n 6. C«ng    ty tr¸ch nhiÖ m   ÷u  ¹n  îc thµnh  Ëp  õ  Öc    h h ®  l t vi chuyÓn  æi  ® doanh  nghiÖp  ña  c §¶ng,doanh    nghiÖp  ña  chøc  Ýnh  Þ­x∙héi. c tæ  ch tr      §i Ò u   p  ông  luËtchuyªn  µnh 2. ¸ d c¸c    ng Trêng  îp  ã  ù  h c s kh¸c nhau  ÷a    gi quy  nh  ña  Ët  ®Þ c Lu Doanh  nghiÖp  µ  v quy  nh  ña    Ëtchuyªn  µnh  ®Þ c c¸c lu   ng sau  y   Ò   Öc  µnh  Ëp,tæ  ®© v vi th l   chøc  qu¶n  ý vµ  ¹t®éng  ña  l   ho   c c«ng    ty tr¸ch nhiÖ m   ÷u  ¹n, c«ng      Çn,   hh  ty cæ ph   c«ng    îp  ty h danh  µ  v doanh nghiÖp   ©n,  ×  dông  t nh th ¸p  theo quy  nh  ña  ®Þ c luËtchuyªn ngµnh:     1.LuËt C¸c  chøc  Ýn  ông  µy  th¸ng12      tæ  td ng 12    n¨m  1997; 2.LuËt Kho¸ng      s¶n  µy  th¸ng3  ng 20    n¨m  1996;
 2. 2 3.LuËt D Ç u   Ý  µy  th¸ng7      kh ng 06    n¨m  1993; 4.LuËt Tµinguyªn nícngµy  th¸ng5          20    n¨m  1998;   5. LuËt  µng    H kh«ng  ©n  ông  Öt Nam   µy  th¸ng 12  d d Vi   ng 26    n¨m  1991;   LuËt  öa  æi, bæ   s®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët  µng  m s® c Lu H kh«ng  ©n  ông  Öt d d Vi   Nam   µy  th¸ng4  ng 20    n¨m  1995; 6.LuËt XuÊt      b¶n  µy  th¸ng7  ng 07    n¨m  1993; 7. LuËt    B¸o  Ý   µy  th¸ng 12  ch ng 28    n¨m  1989; LuËt  öa  æi, bæ     s®   sung  m ét  è  iÒu  ña  Ët B¸o  Ý  µy  th¸ng6  s® c Lu   ch ng 12    n¨m 1999; 8.LuËt Gi¸odôc  µy  th¸ng12        ng 02    n¨m  1998; 9.Bé  ËtHµng    µy  th¸ng6    lu   h¶ing 30    n¨m  1990; 10. LuËt    chuyªn  µnh  ng kh¸c hoÆc   Ëtsöa  æi, bæ     lu   ®   sung  Ëtchuyªn lu     ngµnh  îcth«ng  ®  qua sau    khiNghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùcthi µnh. ®Þ n c hi l     h §i Ò u    µnh,  Ò   Ê m   3. Ng ngh c kinh  doanh 1.Danh  ôc  µnh,nghÒ   Ê m     m ng   c kinhdoanh    bao  å m: g a) Kinh doanh  ò  Ý, ®¹n  îc,qu©n  v kh   d  trang,qu©n  ông  µ  ¬ng  Ön   d v ph ti   kü  Ëtqu©n  ù  thu   s chuyªn dïng cña    ùcl ng vò      c¸cl  î   trang; b) Kinh    doanh  Êtnæ,  Êt®éc,chÊtphãng  ¹; ch   ch       x c)Kinh    doanh  Êtma   ý; ch   tu d) Kinh    doanh  ¹id© m,  Þch  ô  chøc  ¹id© m,  m  d v tæ  m  bu«n  phô  ÷,trÎ b¸n  n    em; ®)  Kinh  doanh  Þch  ô  chøc  ¸nh  ¹c,g¸ b¹c; d v tæ  ® b    e) Kinh    doanh      Êtcã  Ýnh  c  ¹im¹nh; c¸cho¸ ch   t ®é h   g) Kinh    doanh    Ön  Ëtthuéc ditÝch  Þch sö,v¨n ho¸,b¶o  µng; c¸chi v      l       t h) Kinh doanh    c¸c s¶n  È m   ph v¨n ho¸ ph¶n  ng,  i  ôy,mª  Ýn,dÞ   ®é ®å tr   t   ®oan hoÆc   ã  ¹i®Õ n     ôc  ©n  c h  gi¸od nh c¸ch; i)  Kinh  doanh    ¹ ph¸o; c¸clo   i k) Kinh doanh  ùc  Ët,®éng  Ët  th v   v hoang  thuéc  d∙  danh  ôc   iÒu   c m ® í  quèc  Õ  µ   Öt Nam   ý  Õt  t m Vi   k k hoÆc  tham    gia quy  nh  µ    ¹  ng  Ët, ®Þ v c¸c lo i®é v  thùc vËtquý  Õ m      hi kh¸ccÇn  îcb¶o  Ö;   ®  v l)Kinh    doanh    ¬icã  ¹icho    ôc  ©n  ®å ch   h   gi¸od nh c¸ch,søc  Îcña  Î     kho   tr em hoÆc   ¶nh  ëng  ían  h t   ninh,trËttù,an  µn    éi. i       to x∙h 2. Bé  C«ng  nghiÖp, Bé  Khoa häc, C«ng  nghÖ  vµ  M«i tr ng tr×nh ê   ChÝnh  ñ  ph ban  µnh  h danh  ôc  ô  Ó  Ò   Êtnæ,  Êt ®éc, chÊt phãng  ¹ m c th v ch   ch       x  vµ      Êt cã  Ýnh  c  ¹im¹nh  c¸c ho¸ ch   t ®é h   quy  nh  ¹ ®iÓ m   vµ  iÓ m   kho¶n  ®Þ ti  b  ® e  1  Òu  µy. §i n Bé  C«ng  tr×nh ChÝnh  ñ  an    ph ban  µnh  h danh  ôc  ô  Ó  Ò   Êt ma   m c th v ch   tuýquy  nh  ¹ ®iÓ m   kho¶n  §iÒu  µy.   ®Þ t i c  1  n  Bé  V¨n ho¸  µ  v Th«ng    ×nh  Ýnh  ñ  tintr Ch ph ban  µnh  h danh  ôc  ô  Ó  m c th vÒ     Ön  Ët thuéc ditÝch  Þch sö,v¨n ho¸,b¶o  µng  c¸chi v      l      t quy  nh  ¹ ®iÓ m     ®Þ t  i g vµ danh  ôc  ô  Ó  Ò     m c th v c¸c s¶n  È m       ph v¨n ho¸ ph¶n  ng, ®åi  ôy,mª  Ýn, ®é   tr   t  
 3. 3 dÞ   oan  ® hoÆc   ã  ¹i®Õ n     ôc  ©n  c h  gi¸od nh c¸ch quy  nh  ¹ ®iÓ m   kho¶n      ®Þ ti  h  1 §iÒu  µy. n Bé  N«ng nghiÖp  µ  v Ph¸t tr Ón n«ng   i   th«n  ×nh  Ýnh  ñ  tr Ch ph ban  µnh  h danh  ôc  ô  Ó  Ò   ùc  Ët,®éng  Ët hoang    éc  m c th v th v   v  d∙ thu danh  ôc  iÒu  c m ® í  quèc  Õ  µ   Öt Nam   ý  Õt  t m Vi   k k hoÆc   tham    gia quy  nh  µ    ¹  ng  Ët, ®Þ v c¸c lo i®é v  thùc vËtquý  Õ m   Çn     hi c b¶o  Ö   v quy  nh  ¹ ®iÓ m   kho¶n  §iÒu  µy. ®Þ t i k  1  n Bé   Gi¸o dôc  µ  µo  ¹otr×nh ChÝnh  ñ    v § t    ph ban  µnh  h danh  ôc  ô  Ó  Ò   m c th v ®å   ¬icã  ¹icho    ôc  ©n  ch   h   gi¸od nh c¸ch,søc  Îcña  Î     kho   tr  hoÆc   em ¶nh  ëng  í h t  i an ninh,trËttù,an  µn    éiquy  nh  ¹ ®iÓ m          to x∙h   ®Þ t  i lkho¶n  §iÒu  µy. 1  n C¸c  é  ã  B c tr¸chnhiÖ m   ×nh ChÝnh  ñ    tr   ph danh  ôc  ô  Ó    m c th nh quy  nh   ®Þ t¹  ikho¶n  µy  n trong  êih¹n  th   s¸u  ¬i ngµy, kÓ   õ  µy  m    t ng NghÞ   nh   µy  ã  ®Þ nc hiÖu  ùcthi µnh. l   h §i Ò u    µnh,  Ò   4. Ng ngh kinh  doanh  ã  iÒu  Ön c® ki 1. Ngµnh, nghÒ       kinh doanh  ã  iÒu  Ön  µ  iÒu  Ön    c® ki v ® ki kinh doanh      c¸c ngµnh, nghÒ     îc ¸p  ông    ®ã ®   d theo quy  nh  ña    Ët,ph¸p  Önh  ®Þ c c¸c lu   l hoÆc   nghÞ   nh   ã  ªnquan. §iÒu  Ön  ®Þ c li     ki kinh  doanh  îc thÓ  Ön  íihai h×nh  ®  hi d     thøc sau  y:   ®© a) GiÊy  Ðp    ph kinh doanh  c¬    do  quan  µ  íccã  Èm  Òn  Êp; nh n   th quy c   b) C¸c    quy  nh  Ò     Èn  Ö   ®Þ v tiªuchu v sinh m«i  êng,vÖ     tr   sinh an  µn  ùc   to th   phÈ m; quy  nh  Ò   ®Þ v phßng  ch¸y,ch÷a    ch¸y,trËttù x∙héi,an  µn            to giao th«ng   vµ quy  nh  Ò     cÇu  ®Þ v c¸c yªu  kh¸c ®èi víi ¹t®éng         ho kinh doanh    (sau  y  äi ®© g   t¾tlµ®iÒu  Ön     ki kinh doanh    kh«ng  Çn  Êy phÐp). c gi   C¸c    v¨n b¶n quy  ¹m  ph ph¸p  Ëtdo    é, ngµnh  lu   c¸c B   hoÆc     Êp  Ýnh  c¸c c ch quyÒn  a   ¬ng  ®Þ ph ban  µnh  µ   h m kh«ng  c¨n  vµo  Ët,ph¸p  Önh, nghÞ  cø  lu   l   ®Þnh  quy  nh   Ò   µnh, nghÒ   ®Þ v ng   kinh doanh  ã  iÒu  Ön  µ  iÒu  Ön  c® ki v ® ki kinhdoanh    µnh,nghÒ     u     c¸cng   ®ã ®Ò kh«ng  ã  Öu  ùcthi µnh. c hi l     h   2. Trêng  îp  µnh  Ëp    h th l doanh  nghiÖp    ®Ó kinh doanh    µnh, nghÒ     c¸c ng   kinh doanh  ã  iÒu  Ön,th×    ¨ng  ý    c® ki   khi® k kinh doanh, c¬      quan  ¨ng  ý  ® k kinh   doanh  ph¶i th«ng    b¸o  µ  íng  Én  êi thµnh  Ëp  vh d ng   l doanh  nghiÖp  Ò   iÒu  v® kiÖn kinhdoanh    µnh,nghÒ   .   c¸cng   ®ã Trêng  îp doanh  h  nghiÖp  ¨ng  ý    ® k bæ sung,thay ® æi  µnh, nghÒ       ng   kinh  doanh  ã  iÒu  Ön, th×    ¨ng  ý    c® ki   khi® k bæ sung, thay ® æi  µnh, nghÒ       ng   kinh  doanh, c¬  quan ®¨ng  ý kinh  k doanh ph¶i th«ng b¸o vµ  híng dÉn  doanh  nghiÖp  ÕtvÒ   iÒu  Ön  bi   ® ki kinh doanh  µnh,nghÒ   .   ng   ®ã 3. §èi víingµnh, nghÒ          kinh doanh ph¶i cã  Êy  Ðp    gi ph kinh doanh, th×    doanh  nghiÖp  îc quyÒn  ®  kinh  doanh  µnh, nghÒ   ,  Ó   õ    îc cÊp  ng   ®ã k t khi ®   giÊy phÐp    kinhdoanh.   §èi víingµnh, nghÒ        kinh doanh ph¶i cã  iÒu  Ön   ® ki kinh  doanh kh«ng  cÇn  Êy  Ðp,  ×  gi ph th doanh  nghiÖp  îc quyÒn  ®  kinh doanh  µnh, nghÒ   ,    ng   ®ã kÓ   õ khicã      iÒu  Ön  t     ®ñ c¸c ® ki kinh doanh    theo quy  nh  µ  ®Þ v cam   Õt  ùc k th   hiÖn  ng    iÒu  Ön    ®ó c¸c® ki ®ã trong suètqu¸ tr×nh ho¹t®éng          kinhdoanh.     Ng êithµnh  Ëp doanh    l  nghiÖp  µ  êi®¹idiÖn  v ng     theo ph¸p luËtcña       doanh  nghiÖp ph¶i chÞu tr¸ch    nhiÖ m  vÒ  viÖc thùc hiÖn  ng  ®iÒu kiÖn  ®ó kinh  doanh theo quy  nh.  Õ u   ®Þ N doanh  nghiÖp  Õn  µnh  ti h kinh doanh  µ     m kh«ng 
 4. 4 cã    iÒu  Ön, th×  êi thµnh  Ëp  ®ñ ® ki   ng   l doanh  nghiÖp  µ  êi ®¹i diÖn  v ng     theo  ph¸p  Ëtcña  lu   doanh nghiÖp  ph¶icïng li   ichÞu      ªn®í   tr¸chnhiÖ m   ícph¸p  Ët   tr   lu   vÒ   Öc  vi kinhdoanh  .   ®ã §i Ò u    µnh,  Ò   5. Ng ngh kinh  doanh  ph¶i cã  èn    v ph¸p  nh ®Þ 1.  µnh,  Ng nghÒ  kinh doanh  ph¶i cã  èn   v ph¸p  nh,  ®Þ møc   èn  v ph¸p  ®Þnh  ô  Ó,c¬  c th   quan  ã  Èm  Òn  c th quy qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   èn  l  n   v ph¸p ®Þnh, c¬      quan  ã  Èm  Òn    Ën  µ  c th quy x¸c nh v c¸ch thøc    Ën  èn    x¸c nh v ph¸p  nh  îcx¸c ®Þ ®   ®Þnh  theo quy  nh  ña  Ët,ph¸p  Önh  µ  Þ   nh  ®Þ c lu   l v ngh ®Þ quy  nh  Ò   èn  ®Þ vv ph¸p ®Þnh.     2. Ng êi®¹idiÖn       theo ph¸p luËtcña     doanh nghiÖp  Þu  ch tr¸chnhiÖm   Ò     v tÝnh trung  ùc,chÝnh  th   x¸c  ña  è  èn  îc x¸c  Ën    µnh  Ëp  c sv ®  nh khi th l doanh  nghiÖp  µ  v trong qu¸ tr×nh ho¹t®éng        kinh doanh  ña    c doanh  nghiÖp. 3.  ñ   ëng  ¬  Th tr c quan  ã  Èm   c th quyÒn  qu¶n  ý nhµ   íc vÒ   èn  l  n  v ph¸p   ®Þnh,  ñ  ëng  ¬  th tr c quan    Ën  èn  x¸c nh v ph¸p  nh   ïng  ªn®íi chÞu  ®Þ c li     tr¸ch   nhiÖ m   Ò   Ýnh  Ýnh  vt ch x¸c  ña  è  èn  îc x¸c  Ën    µnh  Ëp  c sv ®  nh khi th l doanh  nghiÖp. §i Ò u    µnh,  Ò   6. Ng ngh kinh  doanh  ph¶i cã    chøng  chØ   µnh  h ngh Ò 1. Chøng  chØ   µnh  h nghÒ  quy  nh   ¹  ®Þ t ikho¶n  §iÒu  LuËt  4  6  Doanh  nghiÖp  µ  l v¨n  b¶n  µ   ¬  m c quan  µ   íc cã  Èm   nh n   th quyÒn  hoÆc   éi nghÒ   h  nghiÖp chØ   Êp  c cho    ©n  ã    ×nh    c¸ nh c ®ñ tr ®é chuyªn  m«n   µ  v kinh nghiÖm   nghÒ   nghiÖp  Ò   ét  µnh,nghÒ   Êt ®Þnh. v m ng   nh   C¸c  chøng  chØ  µnh  Ò   ∙  Êp  h ngh ® c cho  chøc  u   Õt  Öu  ùc. tæ  ®Ò h hi l 2.Ngµnh,nghÒ       kinh doanh    ph¶icã    chøng  chØ  µnh  Ò   h ngh bao  å m: g a) Kinh    doanh  Þch  ô  d v ph¸p lý;   b) Kinh    doanh  Þch  ô  d v kh¸m,ch÷a  Önh  µ    b v kinhdoanh  îcphÈ m;   d  c)Kinh    doanh  Þch  ô  ó y  µ  d v th   v kinh doanh  èc thu ý;   thu     d) Kinh    doanh  Þch  ô  ÕtkÕ   d v thi   c«ng  ×nh; tr   ®)  Kinh  doanh  Þch  ô  Óm  d v ki to¸n; e) Kinh    doanh  Þch  ô  d v m«i  íchøng  gi   i kho¸n. 3. §èi íi  v  doanh nghiÖp kinh doanh c¸c ngµnh, nghÒ  quy ®Þnh  t¹i   kho¶n  §iÒu  µy,th×  Öc  ¨ng  ý  2  n   vi ® k kinh doanh, ph¶icã        thªm  iÒu  Ön  Ò   ® ki v chøng chØ  µnh  Ò   h ngh theo quy  nh  íi y:   ®Þ d  ®© a)  èi víic«ng    §   ty tr¸chnhiÖm   ÷u  ¹n,c«ng      Çn,  ét    hh  ty cæ ph m trong sè    nh÷ng  êi qu¶n  ýdoanh  ng   l  nghiÖp theo quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  LuËt 12  3    Doanh nghiÖp  ph¶icã    chøng  chØ  µnh  Ò; h ngh b)  èi víic«ng    îp  §   ty h danh, tÊt c¶  µnh    îp      th viªn h danh ph¶i cã    chøng  chØ  µnh  Ò; h ngh c)§èivíi      doanh nghiÖp   ©n, chñ  tnh   doanh nghiÖp  hoÆc   gi¸m  c  ®è qu¶n  lýdoanh    nghiÖp ph¶icã    chøng  chØ  µnh  Ò. h ngh
 5. 5 §i Ò u    Ò n   ¨ng  ý  µnh,  Ò   7. Quy ® k ng ngh kinh  doanh Doanh  nghiÖp  ã  Òn  ñ  ng  ¨ng  ý  µ  ¹t®éng  c quy ch ®é ® k v ho   kinh doanh,     kh«ng  Çn  c ph¶ixinphÐp  Êt cø  ¬     b   c quan  µ  ícnµo,n Õu  µnh,nghÒ   nh n     ng   kinh  doanh: 1.Kh«ng  éc ngµnh,nghÒ   Ê m     thu     c kinhdoanh;   2.Kh«ng  éc ngµnh,nghÒ     thu     kinh doanh    ph¶icã  Êy phÐp    gi   kinh doanh;   3.Kh«ng  éc ngµnh,nghÒ     thu     kinh doanh    ph¶icã  èn    v ph¸p ®Þnh;   4. Kh«ng thuéc ngµnh, nghÒ  kinh doanh ph¶i ã  chøng chØ  hµnh   c nghÒ.  §i Ò u    Ò n   µnh  Ëp  8. Quy th l doanh  nghiÖp 1. M äi  chøc    tæ  kh«ng  ©n  Öt n¬i ®¨ng  ý  a   ph bi     k ®Þ chØ   ô së  Ýnh, tr   ch   m äi    ©n  c¸ nh kh«ng  ©n  Öt n¬i c  ó,n Õu  ph bi     tr   kh«ng  éc  i îng  Þ   Ê m   thu ®è t b c thµnh  Ëp  l doanh  nghiÖp quy  nh  ¹  Òu  LuËt  ®Þ ti§i 9  Doanh nghiÖp, ®Ò u   ã    c quyÒn  µnh  Ëp doanh  th l  nghiÖp  ¹ ViÖt Nam   ti    theo quy  nh  ña  Ët Doanh  ®Þ c Lu   nghiÖp. 2. Ng êi ViÖt Nam   nh      íc ngoµi,ngêi níc ngoµith ng  ót¹  Öt       ®Þ cën          ê tr   i Vi   Nam   ã  c quyÒn  µnh  Ëp  th l doanh  nghiÖp  ¹  Öt  t iVi Nam   theo quy  nh   ña  ®Þ c LuËt Doanh    nghiÖp. §i Ò u    êi kh«ng  îc quy Òn   µnh  Ëp  9. Ng   ®  th l doanh nghiÖp  µ  ãp   vg vèn  µo  v doanh  nghiÖp 1. Tæ     chøc, c¸ nh©n     quy  nh  ¹    ®Þ t i kho¶n  õ kho¶n  ®Õ n   c¸c t  1  kho¶n    8 §iÒu  LuËt Doanh  9    nghiÖp kh«ng  îcquyÒn  µnh  Ëp doanh  ®  th l  nghiÖp  ¹ ViÖt t  i   Nam. 2. Nghiªm  Ê m   ¬    c c quan  µ  íc,®¬n  Þ  éc  ùc l ng  ò  nh n   v thu l  î v trang nh©n    d©n  ö  ông  µis¶n  ña  µ   íc vµ  sd t  c Nh n   c«ng  ü    µnh  Ëp  qu ®Ó th l doanh  nghiÖp  hoÆc   ãp  èn  µo  g v v doanh  nghiÖp    îriªngcho  ¬  thu l   i   c quan,®¬n  Þ  × nh.   vm 3.  µi s¶n  ña  µ   íc vµ  T  c Nh n   c«ng  ü  qu quy  nh   ¹  ®Þ t ikho¶n  §iÒu  µy  2  n gå m:    a) Tµis¶n  îcmua  ¾ m      ®  s b»ng  èn  ©n  v ng s¸ch nhµ  íc;   n  b) Kinh  Ý  îccÊp  õng©n    ph ®   t  s¸ch nhµ  íc;   n  c) §Êt ® îcgiao sö  ông    ùc hiÖn       d ®Ó th   chøc  n¨ng  µ  Öm   ô  v nhi v theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt;     d)  µi s¶n  µ  nhËp  T  v thu  kh¸c ® îc t¹ora  õ viÖc  ö  ông  µis¶n  µ        t  sd t  v kinh  phÝ  ãitrªn. n  4. Thu  îriªngcho  ¬    l i   c quan,®¬n  Þ  × nh  µviÖc  ö  ông  înhuËn      vm l  sd l  i thu ® îctõkinh doanh  ña       c doanh  nghiÖp  hoÆc   õvèn  ãp  µo  ét  t  g v m trong c¸cm ôc      ®Ých  sau  y:  ®© a) Chia  íim äi  ×nh  d  h thøc cho  ét  è  m s hoÆc   Êtc¶    é  ña  ¬  t   c¸n b c c quan,  ®¬n  Þ; v
 6. 6 b)    Bæ sung  µo  ©n  v ng s¸ch  ¹t®éng  ña  ¬  ho   c c quan, ®¬n  Þ    íiquy    v tr¸ v   i ®Þnh  ña  c ph¸p luËtvÒ   ©n      ng s¸ch; c) LËp  ü    qu hoÆc     bæ sung  µo  ü  ôc  ô  î Ých  v qu ph v l   i riªngcña    é  ¬    c¸n b c quan,®¬n  Þ.   v  5. C¸n  é    o, qu¶n  ýnghiÖp  ô    b l∙nh®¹   l  v trong doanh    nghiÖp  µ  íc quy  nh n   ®Þnh  ¹  ti kho¶n  §iÒu  LuËt  4  9  Doanh  nghiÖp bao  å m   µnh    éi  ng  g th viªnH ®å qu¶n  Þ,Tæng  tr   gi¸m  c, Phã  ®è   Tæng gi¸m  c, Gi¸m  c, Phã  ®è   ®è   Gi¸m  c, K Õ   ®è   to¸ntr ng, thµnh     ë   viªnBan  Óm   ki so¸t, ëng, Phã     Tr   c¸c phßng, ban    nghiÖp  ô, v  Trëng    chinh¸nh  µ    v v¨n phßng  idiÖn  ña  ®¹   c doanh  nghiÖp. 6. C¸n  é    o, c¸n  é    b l∙nh ®¹   b nghiÖp  ô  v trong doanh    nghiÖp  µ  íc ® îc nh n     quyÒn  µm  êi qu¶n  ý ë   l ng   l   doanh nghiÖp kh¸c  íit v    c¸ch  i diÖn  ®¹   theo  û  u quyÒn  cho  doanh nghiÖp  µ  íc hoÆc   ¬  nh n   c quan  µ  íc cã  Èm   Òn  nh n   th quy hoÆc   ©n  nh danh    ©n  ãp  èn  µo  c¸ nh g v v doanh  nghiÖp  kh¸c,nhng    kh«ng  µm  l ngêiqu¶n  ýë    l   doanh nghiÖp  .  ®ã §i Ò u    Òu  Ö  10. §i l c«ng    ty 1. §iÒu  Ö    l c«ng    µ b¶n  ty l   cam   Õt  ña  Êtc¶  µnh    Ò   µnh  Ëp, k c t   th viªnv th l  tæ  chøc  qu¶n  ývµ  ¹t®éng  ña  l   ho   c c«ng   ty. §iÒu  Ö  u     ña  l ®Ç tiªnc c«ng    tytr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n    h h ph¶i® îctÊtc¶  µnh        th viªns¸ng lËp chÊp  Ën.      thu   §iÒu  Ö  u     ña  l ®Ç tiªnc c«ng      Çn  ty cæ ph ph¶i ® îc tÊtc¶    «ng        cæ ® s¸ng  lËp chÊp  Ën.   thu   §iÒu  Ö  ña  l c c«ng    îp danh  ty h   ph¶i® îctÊtc¶  µnh    îp danh  Êp        th viªnh   ch thuËn. Néi dung  Òu  Ö  §i l c«ng   ty kh«ng  îc tr¸ víiquy  nh  ña  Ët  ®    i ®Þ c Lu Doanh  nghiÖp  µ      v c¸cv¨n b¶n  ph¸p luËtkh¸ccã  ªnquan.      li   2.§iÒu  Ö    l c«ng    tytr¸chnhiÖ m  ÷u  ¹n ph¶icã    éidung    h h    c¸cn   sau  y: ®© a) Tªn, ®Þa     chØ   ô së  Ýnh  ña  tr   ch c c«ng    a   ty;®Þ chØ     chi nh¸nh, v¨n    phßng  idiÖn  Õu  ã); ®¹   (n c b) M ôc    µ  µnh,nghÒ     tiªuv ng   kinh doanh;   c)Vèn  iÒu  Ö;   ® l d) Tªn,®Þa     chØ  ña  µnh  c th viªn,phÇn  èn  ãp  ña  çi  µnh    i   v g c m th viªn®è   víic«ng      tytr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n  ã  õ haithµnh    ëlªn;tªn,®Þa    h h c t    viªntr       chØ  ña  c chñ  ë  ÷u  s h c«ng    tytr¸chnhiÖ m  ÷u  ¹n  ét  µnh    h h m th viªn; ®)  Quy Òn  µ  Üa  ô  ña  µnh    v ngh v c th viªnhoÆc   ñ  ë  ÷u  ch s h c«ng    ty; e) C¬   Êu  chøc    c tæ  qu¶n  ývµ  Óm    Õu  ã); l   ki so¸t(n c g) Quy Òn,  Üa  ô  µ  Ó  ngh v v th thøc  th«ng qua  Õt  nh  ña  õng  ¬  quy ®Þ ct c quan  trong c¬  Êu  chøc    c tæ  qu¶n  ýc«ng  l  ty; h) Quy Òn,  Üa  ô  µ  Õ     µm  Öc  ña  ngh v v ch ®é l vi c Ban  Óm     µ  ëng  ki so¸tv Tr ban  Óm    i víi ki so¸t®è    c«ng    tytr¸chnhiÖ m  ÷u  ¹n cã    êim ét  µnh    h h   trªnm   th viªn; i) êi®¹idiÖn   Ng     theo ph¸p luËtcña       c«ng  ty; k)Nguyªn  ¾c    Õt tranh chÊp  ÷a c¸cthµnh    t gi¶iquy     gi     viªn;
 7. 7 l)Nh÷ng  êng  îp  µnh    ã  Òn    tr h th viªn c quy yªu  Çu  c c«ng    ty mua   ¹ phÇn   li  vèn  ãp; g m) Nguyªn  ¾c  ©n  t ph chia lî nhuËn  i  íic«ng    ã  õ hai thµnh      i ®è v   ty c t     viªn trëlªn,    nguyªn t¾c  ö  ông  înhuËn  i víi   sd l  i ®è     c«ng    ã  ét  µnh  tyc m th viªn; n) C¸c  êng  îp gi¶i Ó  µ  ñ tôcthanh  ýtµis¶n  ña    tr h    th v th     l    c c«ng  ty; o) Th Ó     thøc söa  æi,bæ     ®   sung  Òu  Ö  §i l c«ng  ty; p) Ch÷  ý  ña  Êtc¶  µnh    ña    k c t   th viªnc c«ng    tyhoÆc   ña  ñ  ë  ÷u  c ch s h c«ng  ty. C¸c  µnh  th viªn cã  Ó     th tho¶  Ën  thu hoÆc   ñ  ë  ÷u  ch s h c«ng    ã  Ó  ty c th quyÕt ®Þnh    µo  Òu  Ö    ghiv §i l c«ng      éidung  tyc¸cn   kh¸c. 3.§iÒu  Ö    l c«ng      Çn  tycæ ph ph¶icã    éidung    c¸cn   sau  y: ®© a) Tªn, ®Þa     chØ   ô së  Ýnh  ña  tr   ch c c«ng    a   ty;®Þ chØ     chi nh¸nh, v¨n    phßng  idiÖn  Õu  ã); ®¹   (n c b) M ôc    µ  µnh,nghÒ     tiªuv ng   kinh doanh;   c) Vèn  iÒu  Ö, lo¹    Çn,    ® l  i cæ ph tæng  è    Çn  îc quyÒn  µo    s cæ ph ®  ch b¸n cña  õng lo¹   Ö nh       Çn; t   im , gi¸cæ ph d) Quy Òn  µ  Üa  ô  ña  õng lo¹ cæ   «ng;   v ngh v c t     ® i ®)  C¸c  êng  îp cæ   «ng  ã  Òn    Çu  tr h  ® c quy yªu c c«ng    tymua  ¹cæ   Çn; l   ph i e) C¬   Êu  chøc    c tæ  qu¶n  ývµ  Óm    l   ki so¸tc«ng    Õu  ã); ty(n c g) Quy Òn, nghÜa  ô  µ  Õ     µm  Öc  ña  õng  ¬  v v ch ®é l vi c t c quan trong  ¬  c cÊu  chøc  tæ  qu¶n  ýc«ng    µ  ña  l  tyv c Ban  Óm  ki so¸t, ëng   Tr ban  Óm  ki so¸t; h) Ng êi®¹idiÖn       theo ph¸p luËtcña       c«ng  ty; i)  C¸c  ¹ quü,møc  íh¹n tõng lo¹ quü  îclËp t¹ c«ng  lo i     gi     i    i ®      i ty; k)Nguyªn  ¾c        t tr¶cæ tøc; l)  Nguyªn  ¾c    Õt tranhchÊp  éibé; t gi¶iquy     n  m)  Ó   Th thøc söa  æi,bæ     ®   sung  Òu  Ö  §i l c«ng  ty; n) C¸c  êng  îp gi¶i Ó,tr×nh tùvµ  ñ tôcthanh  ýtµis¶n    tr h    th       th     l    c«ng  ty; o)  ÷   ý  ña  Êtc¶    «ng  Ch k c t   cæ ® s¸ng  Ëp  l hoÆc   ña  êi ®¹i diÖn  c ng     theo  ph¸p luËtcña     c«ng ty. C¸c    «ng  ã  Ó  cæ ® c th tho¶  Ën    µo  Òu  Ö  thu ghi v §i l c«ng      éi dung  ty c¸c n   kh¸c. 4.§iÒu  Ö    l c«ng    îp danh  tyh   ph¶icã    éidung    c¸cn   sau  y: ®© a) Tªn, ®Þa     chØ   ô së  Ýnh  ña  tr   ch c c«ng    a   ty;®Þ chØ     chi nh¸nh, v¨n    phßng  idiÖn  Õu  ã); ®¹   (n c b) M ôc    µ  µnh,nghÒ     tiªuv ng   kinh doanh;   c)Hä     a    tªn,®Þ chØ  ña  Êtc¶  µnh    îp danh; c t   th viªnh   d) Tªn,®Þa      chØ  ña  Êtc¶  µnh    ãp  èn  Õu  ã); c t   th viªng v (n c ®)  Quy Òn  µ  Üa  ô  ña  õng lo¹ thµnh  v ngh v c t   i   viªn; e) Vèn  iÒu  Ö  µ  Çn  èn  ãp  ña  çi thµnh    ® l v ph v g c m   viªn;
 8. 8 g) C¬   Êu  chøc    c tæ  qu¶n  ýc«ng  l  ty; h) Nguyªn  ¾c  èihîp c«ng  Öc,ph©n    t ph     vi   chiaquyÒn  ¹n  µ    h v tr¸chnhiÖ m     trongc¬  Êu  chøc    c tæ  qu¶n  ýc«ng  l  ty; i) Ó    Th thøc th«ng    qua  Õt ®Þnh  ña  quy   c c«ng  ty; k)Nh÷ng  iÒu  Ê m     ® c hoÆc   ¹n chÕ   i víi µnh    îp danh; h  ®è     th viªnh   l)Nh÷ng  êng  îp  µnh    ã  Òn  ótkháic«ng      tr h th viªnc quy r    ty hoÆc   Þ   b khai   trõkháic«ng      ty; m) Nguyªn  ¾c  ©n  t ph chia lînhuËn     i hoÆc   Þu  çtrong ho¹t®éng  ch l      kinh  doanh; n) C¸ch    thøc gi¶i     Õt bÊt ®ång  ÷a c¸cthµnh  quy     gi     viªn; o) Th Ó     thøc thay ® æi,bæ         sung  Òu  Ö  §i l c«ng  ty; p) Thêih¹n ho¹t®éng  µ  ÷ng  êng  îp gi¶i Ó        v nh tr h    th c«ng  ty; q) Ch÷  ý  ña  Êtc¶  µnh    îp danh.   k c t   th viªnh   C¸c  µnh    îp danh  ã  Ó  th viªnh   c th tho¶  Ën    µo  Òu  Ö  thu ghiv §i l c«ng      ty c¸c néidung    kh¸c. §i Ò u    éi  11. N dung danh s¸ch  µnh  th viªn vµ    danh s¸ch    «ng   cæ ® s¸ng  Ëp l 1. C«ng      ty tr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n  ã  ét  µnh      h h c m th viªnkh«ng ph¶ilËp    danh  s¸ch thµnh    viªn.   2.Danh    s¸ch thµnh      viªnc«ng    tytr¸chnhiÖ m  ÷u  ¹n  ã  õhaithµnh      h h c t    viªn trëlªnph¶icã    éidung       c¸cn   sau  y: ®© a) Tªn,®Þa      chØ  ña  õng thµnh  ct  viªn; b) Ph Çn  èn  ãp  µ    Þvèn  ãp  ña  õng thµnh    v g v gi¸tr   gct  viªn;   c) Lo¹itµis¶n,sè îng tµis¶n  ãp  èn;gi¸trÞ cßn  ¹ cña  çi  µis¶n  i        l    g v     l  i m t  ®è   víitµis¶n  ãp  èn     g v kh«ng  ph¶ilµ tiÒn ViÖt Nam,  ¹itÖ  ù do         ngo   t   chuyÓn  æi, ®   vµng; d) Thêi®iÓ m   ãp  èn;     gv ®)  ÷  ý  ña  êi®¹idiÖn  Ch k c ng     theo  ph¸p luËtcña     c«ng    tyhoÆc   ña  Êtc¶  c t  thµnh viªn. 3. Danh    s¸ch cæ   «ng   ® s¸ng  Ëp  l c«ng      Çn  ty cæ ph ph¶icã    éidung    c¸c n   sau  y: ®© a) Tªn,®Þa      chØ  ña  Êtc¶    «ng  c t   cæ ® s¸ng lËp;    b) Tæng  è    Çn, sè    Çn  µ    Þcæ   Çn  õng  ¹ cña  õng    s cæ ph   cæ ph v gi¸tr   ph t lo i   t cæ   «ng  ® s¸ng lËp;   c)Lo¹itµis¶n  µ  è îng tµis¶n  ãp  èn    Çn; gi¸trÞcßn  ¹cña  çi       vsl    g v cæ ph     l i m tµis¶n  i  íitµis¶n  ãp  èn    ®è v     g v kh«ng  ph¶i lµ tiÒn  Öt Nam,  ¹itÖ  ù do     Vi   ngo   t   chuyÓn  æi,vµng; ®   d) Thêi®iÓ m   ãp  èn    Çn;     g v cæ ph
 9. 9 ®) Tæng  è    Çn  µ    Þ tæng  è    Çn  ña  Êtc¶    «ng  s cæ ph v gi¸tr   s cæ ph c t   cæ ® s¸ng lËp;   e)  ÷   ý  ña  Êtc¶    «ng  Ch k c t   cæ ® s¸ng  Ëp  l hoÆc   ña  êi ®¹i diÖn  c ng     theo  ph¸p luËtcu¶     c«ng ty. 4. Danh    s¸ch thµnh    îp    viªnh danh  ña  c c«ng    îp  ty h danh ph¶icã    éi   c¸c n   dung sau  y:   ®© a) Hä,    µ  ¬ic  ócña  õng thµnh    tªnv n   tr   t  viªn; b) Ngh Ò     nghiÖp  µ  ×nh ®é   v tr   chuyªn m«n  ña  õng thµnh    ct  viªn; c)Ph Çn  èn  ãp  µ    ÞphÇn  èn  ãp;   v g v gi¸tr   vg d) Lo¹itµis¶n  µ  è îng tµis¶n  ãp  èn;gi¸trÞ cßn  ¹ cña  õng  µis¶n       vsl    g v     l i t t  ®èi  íitµis¶n  ãp  èn  v    g v kh«ng  ph¶ilµ tiÒn  Öt Nam,  ¹itÖ  ù do     Vi   ngo   t   chuyÓn  ® æi,vµng;   ®)  êi®iÓ m   ãp  èn; Th   gv e) Ch÷  ý  ña  Êtc¶  µnh    îp danh.   k c t   th viªnh     §i Ò u    Òu  Ön  Õn  µnh  äp  éi  ng  µnh    ña  12. §i ki ti h h H ®å th viªn c c«ng   ty tr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n     hh 1. §iÒu  Ön    Õn hµnh  äp  éi ®ång  µnh    µph¶icã  è  µnh    ki ®Ó ti   h H  th viªnl     s th viªn tham  ù  i diÖn    d ®¹   cho  t  Êt  Ý nh 65%   èn  iÒu  Ö; n Õu   Òu  Ö  v® l  §i l c«ng   ty kh«ng  quy  nh  ét  û lÖ  ®Þ m t   kh¸c cao  ¬n    h 65%.  Trong  êng  îp §iÒu  Ö  tr h  l c«ng  tyquy  nh  û lÖ    ®Þ t   kh¸c cao  ¬n, th×    ông  û lÖ  èithiÓu    h   ¸p d t  t   ph¶icã    theo    quy ®Þnh  ña  Òu  Ö  c §i l c«ng  ty. 2. Trêng  îp  éc  äp  ña  éi  ng  µnh      h cu h c H ®å th viªn ph¶i tr Öu tËp  Çn     i   l thø hai,th×  iÒu  Ön    Õn  µnh  äp  µ ph¶i cã  è  µnh      ® ki ®Ó ti h h l    s th viªn tham  ù  i d ®¹   diÖn  cho  t  Êt 50%   è  èn  iÒu  Ö,n Õu  Òu  Ö  Ý nh   sv ® l  §i l c«ng    tykh«ng  quy  nh   ®Þ m ét  û lÖ  t   kh¸c cao  ¬n    h 50%.  Trong  êng  îp §iÒu  Ö  tr h  l c«ng    tyquy  nh  û lÖ  ®Þ t  kh¸c cao  ¬n, th× ¸p dông  û lÖ  èithiÓu    h      t  t   ph¶icã    theo  quy  nh  ña  Òu  Ö  ®Þ c §i l c«ng  ty. 3.Trêng  îp cuéc  äp  ña  éi ®ång  µnh    îctr ÖutËp  Çn  ba,   h  h c H  th viªn®   i   l thø    th×  éc  äp    ña  éi  ng  µnh    cu h ®ã c H ®å th viªn lu«n  îc tiÕn  µnh, kh«ng  ô  ®  h   ph thuéc vµo  è  µnh      s th viªntham  ù. d §i Ò u    13. Th«ng  qua  quy Õt  nh   ña  éi  ng  µnh  ®Þ c H ®å th viªn 1.  éi  ng  µnh    H ®å th viªn th«ng qua quyÕt  nh   ®Þ b»ng  ×nh  h thøc  Óu  bi quyÕt t¹ cuéc  äp     i h hoÆc   Êy ý  Õn    µnh    l   ki c¸cth viªnb»ng    v¨n b¶n. 2. Trêng  îp    h th«ng qua  Õt  nh  quy ®Þ b»ng  Óu  Õt  ¹  éc  äp, th×  bi quy t i cu h   thùc hiÖn    theo quy  nh    ®Þ sau  y: ®© a) C¸c  Õt  nh    quy ®Þ sau  y   îcth«ng  ®© ®   qua    îcsè  Õu  idiÖn  khi®   phi ®¹   cho  t  Êt 75%   è  èn  ña    µnh    ù  äp  Êp  Ën,n Õu  Òu  Ö  Ý nh   s v c c¸c th viªnd h ch thu   §i l c«ng    tykh«ng  quy  nh  ét  ûlÖ  ®Þ m t   kh¸ccao  ¬n    h 75%;  êng  îp §iÒu  Ö  tr h  l c«ng  tyquy  nh  û lÖ    ®Þ t   kh¸c cao  ¬n, th×    ông  û lÖ  èithiÓu    h   ¸p d t  t   ph¶icã    theo    quy ®Þnh  ña  Òu  Ö  c §i l c«ng  ty:
 10. 10 ­Quy Õt  nh    µis¶n  ã    Þb»ng    ®Þ b¸n t   c gi¸tr   hoÆc   ính¬n  l  50%   tæng    Þ gi¸tr   tµis¶n  ña    c c«ng    îcghitrong sæ   Õ     ña  ty®       k to¸nc c«ng    Õu  Òu  Ö  ty,n §i l c«ng  ty kh«ng    quy  nh  ét  û lÖ  ®Þ m t   kh¸c nhá  ¬n    h 50%;  êng  îp  Òu  Ö  tr h §i l c«ng    ty quy  nh  ûlÖ  á  ¬n,th× ¸p dông  ûlÖ  §iÒu  Ö  ®Þ t   nh h       t   do  l c«ng    tyquy  nh; ®Þ ­Quy Õt  nh  öa  æi,bæ     ®Þ s®   sung  Òu  Ö  §i l c«ng  ty; ­Quy Õt  nh  chøc  ¹c«ng      ®Þ tæ  l  i tybao  å m   g chia,t¸ch, îp nhÊt,s¸p nhËp       h    vµ  chuyÓn  æi  ® c«ng  ty; ­Quy Õt  nh    Ó    ®Þ gi¶ith c«ng  ty. b) C¸c  Õt ®Þnh    quy   kh¸cthuéc thÈm  Òn  ña  éi ®ång  µnh    îc     quy c H   th viªn®   th«ng qua    îc sè  Õu  idiÖn  khi®   phi ®¹   cho  t  Êt 51%   è  èn  ña    µnh  Ý nh   s v c c¸c th viªndù  äp  Êp  Ën,n Õu  Òu  Ö    h ch thu   §i l c«ng    tykh«ng quy  nh  ét  ûlÖ  ®Þ m t   kh¸c   cao  ¬n  h 51%;  êng  îp §iÒu  Ö  tr h  l c«ng    tyquy  nh  û lÖ  ®Þ t   kh¸c cao  ¬n,th×      h   ¸p dông  ûlÖ  èi Óu ph¶icã  t  t   thi     theo quy  nh  ña  Òu  Ö    ®Þ c §i l c«ng  ty. 3. Trêng  îp    h th«ng  qua  Õt  nh  quy ®Þ b»ng  ×nh  h thøc  Êy ý  Õn  µnh  l   ki th viªn b»ng    v¨n b¶n, th×  Õt  nh  ña  éi  ng  µnh    Ò   Êtc¶      quy ®Þ c H ®å th viªn v t   c¸c vÊn    éc thÈm  Òn  îcth«ng  ®Ò thu   quy ®  qua    îcsè  µnh    idiÖn    khi®   th viªn®¹   cho Ýt  Êt  nh 65%   èn  iÒu  Ö  v® l c«ng    Êp  Ën, n Õu  Òu  Ö  ty ch thu   §i l c«ng    ty kh«ng  quy  nh  ét  û lÖ  ®Þ m t   kh¸c cao  ¬n    h 65%;  êng  îp §iÒu  Ö  tr h  l c«ng   ty quy  nh   ®Þ tû lÖ    kh¸c cao  ¬n, th×  dông  û lÖ  èithiÓu    h  ¸p  t  t   ph¶i cã    theo  quy  nh  ña  ®Þ c §iÒu  Ö  l c«ng  ty. 4.Thñ  ôclÊy ý  Õn  µnh    îcthùc hiÖn      t     ki th viªn®     nh sau: a)  ñ   Þch  éi  ng  µnh    öi ®Õ n   õng  µnh    Õu  Êy ý  Ch t H ®å th viªng   t th viªnphi l   kiÕn,kÌm    µiliÖu cÇn  Õt. Õu  Êy ý  Õn    c¸c t     thi  Phi l   ki ph¶inªu  â nh÷ng  Ên      r  v ®Ò cÇn  Êy ý  Õn    l   ki ®Ó th«ng  qua  Õt ®Þnh  µ  êih¹n cuèicïng thµnh    öi quy   v th         viªng   ý  Õn    êi Ò   ki tr¶l   c«ng  v ty; b)  ùc  Ön  Óm   Õu  µ  Ëp  Th hi ki phi v l biªn b¶n  Õt    k qu¶  Óm   Õu, th«ng  ki phi   b¸o  Õt  k qu¶  Êy    Õn  µ    Õt  nh   îc th«ng  l ý ki v c¸c quy ®Þ ®  qua  n   µnh    ®Õ th viªn trong thêih¹n      b¶y  µy,kÓ   õthêih¹n cuèicïng thµnh    ng   t           viªnph¶igöiý  Õn  Ò       ki v c«ng ty. §i Ò u    ñ   ë  ÷u  14. Ch s h c«ng    ty tr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n  ét  µnh    h h m th viªn Tæ   chøc  µchñ  ë  ÷u  l  s h c«ng   tytr¸chnhiÖm   ÷u  ¹n  ét  µnh        h h m th viªnquy ®Þnh  ¹ §iÒu  LuËt Doanh  t i 46    nghiÖp  ph¶ilµph¸p nh©n  µ  ã  Ó       v c th bao  å m: g 1.C¬     quan  µ  íc,®¬n  Þ  éc lùcl ng vò  nh n   v thu    î   trang; 2.C¬     quan  §¶ng  Êp  c Trung  ng,tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng; ¬    ph tr     ¬ 3.  y  ñ ban  Trung  ng  Æt   Ën    èc  Öt Nam   µ  Æt   Ën    ¬ M tr Tæ qu Vi   vM tr Tæ quèc  ÖtNam   Vi   tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng;   ph tr     ¬ 4. Tæng     oµn    Liªn ® Lao  ng  Öt Nam   µ    oµn  ®é Vi   v Liªn ® Lao  ng  ®é tØnh,   thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng; ph tr     ¬  5. Trung  ng  éi Liªn hiÖp  ô   ÷  Öt Nam   µ  éi Liªn hiÖp  ô   ÷    ¬ H    Ph n Vi   vH    Ph n tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng;   ph tr     ¬  6. Trung  ng  µn    ¬ §o Thanh    éng  niªn C s¶n  å   Ý   H Ch Minh  µ  µn  v §o thanh  niªnCéng    s¶n  å   Ý   H Ch Minh tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng;   ph tr     ¬
 11. 11 7. Trung  ng  éi  ùu   Õn  ¬ HC chi binh  Öt  Vi Nam   µ  éi  ùu   Õn  vH C chi binh  tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng;   ph tr     ¬ 8.Héi N«ng  ©n  ÖtNam   µ  éi N«ng  ©n     d Vi   vH  d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng; ¬  9.LiªnhiÖp    chøc  µ  ×nh,®oµn  Õt,h÷u  Þ  ÖtNam;    c¸ctæ  ho b   k  ngh Vi   10.Doanh    nghiÖp  µ  íc; nh n 11.Doanh    nghiÖp  ña  c §¶ng,cña    chøc  Ýnh  Þ­x∙héi;   c¸ctæ  ch tr      12.Hîp      t¸cx∙; 13.C«ng      tytr¸chnhiÖ m  ÷u  ¹n;   hh 14.C«ng      Çn;   tycæ ph 15.C¸c  chøc    éi,   chøc    éi­nghÒ     tæ  x∙h   tæ  c¸c x∙h    nghiÖp; 16.Quü     éi, ü   õthiÖn;   x∙h   Qu t   17.C¸c  chøc    tæ  kh¸c. §i Ò u 15. Quy Ò n   ña  ñ   ë  ÷u  c ch s h c«ng  tr¸ch  Ö m   ÷u  ¹n  ty  nhi h h m ét  µnh  th viªn  1. C¨n  vµo  iÓ m       cø  ® (i)kho¶n  §iÒu  LuËt  1  47  Doanh  nghiÖp, §iÒu  Ö    l c«ng      tybæ sung    Òn  c¸cquy kh¸ccña  ñ  ë  ÷u    ch s h c«ng    ty.C¸c  Òn  quy kh¸ccña    chñ  ë  ÷u  s h c«ng    îcbæ   ty®   sung  µo  Òu  Ö  v §i l c«ng    ô  éc vµo    ×nh  typh thu   m« h tæ chøc  qu¶n  ý® îclùachän  µ    ông  l      v ¸p d theo quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy.   ®Þ t i 2  n 2. Trêng  îp  dông    ×nh  chøc    h ¸p  m« h tæ  qu¶n  ýgå m   ñ   Þch  l  Ch t c«ng    ty vµ Gi¸m  c  ®è (Tæng  gi¸m  c),th×  ñ  ë  ÷u  ®è   ch s h c«ng    µic¸c quyÒn    ty,ngo     quy ®Þnh  ¹  ti kho¶n  §iÒu  LuËt  1  47  Doanh nghiÖp, cßn    ph¶icã    thªm    Òn   c¸c quy vµ  Üa vô  ngh   sau  y: ®© a) Quy Õt  nh  ¬ng  íng ph¸ttr Ónc«ng    ®Þ ph h    i   ty; b) Quy Õt  nh        ®Þ c¸cgi¶iph¸p ph¸ttr ÓnthÞ  êng,tiÕp thÞ,c«ng  Ö;     i   tr      ngh c) Th«ng    qua  îp  ng  h ®å vay, cho    vay  µ  îp  ng  v h ®å kh¸c ® îc x¸c ®Þnh       trong §iÒu  Ö    l c«ng    ã    Þ b»ng  tyc gi¸tr   hoÆc   ính¬n  l  50%  tæng    Þ tµis¶n  gi¸tr     ® îc ghi trong    Õ      sæ k to¸n cña    c«ng    ty hoÆc   ét  û lÖ  á  ¬n  §iÒu  Ö  m t   nh h do  l c«ng    tyquy  nh; ®Þ d) Quy Õt  nh  ¬  Êu  chøc,quy  Õ     ®Þ c c tæ    ch qu¶n  ýc«ng  l  ty; ®) Quy Õt  nh  µnh  Ëp  ®Þ th l c«ng    tycon,gãp  èn  µo    v v c«ng    tykh¸c,thµnh    lËp chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn;       ®¹   e) Quy Õt  nh   ®Þ møc  ¬ng, th ng  i  íiChñ   Þch  l  ë ®è v   t c«ng    ty,Gi¸m  c  ®è (Tæng  gi¸m  c)  µ  ®è v c¸c  c¸n  é   b qu¶n  ý kh¸c  chñ  ë  ÷u  l  do  sh c«ng      ty bæ nhiÖ m. §i Ò u 16. C¬   Êu  chøc   c tæ  qu¶n  ý c«ng  tr¸ch nhiÖ m   ÷u  ¹n  l  ty    h h m ét  µnh  th viªn 1. Theo    quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  LuËt  1  49  Doanh nghiÖp, c¬  Êu      c tæ chøc qu¶n  ý cña  l  c«ng    ty tr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n  ét  µnh    îc tæ    h h m th viªn ®   chøc 
 12. 12 theo  ét  m trong hai m«   ×nh. M«   ×nh     h   h thø  Êt  å m   éi  ng  nh g H ®å qu¶n  Þ vµ  tr   Gi¸m  c  ®è (Tæng  gi¸m  c)  äi lµ m«   ×nh  éi ®ång  ®è g     h H  qu¶n  Þ quy  nh  ¹ tr   ®Þ t  i §iÒu  NghÞ   nh  µy. M«   ×nh  17  ®Þ n  h thø    å m   ñ   Þch  hai g Ch t c«ng    µ  ty v Gi¸m  ®èc (Tæng gi¸m  c)  äilµm«   ×nh  ñ   Þch  ®è g     h Ch t c«ng    tyquy  nh  ¹ §iÒu    ®Þ ti  18 NghÞ   nh  µy. ®Þ n Trong  êng  îp  tr h quy    m« kinh doanh  ín,ngµnh, nghÒ   l    kinh doanh  a   ® d¹ng,th× lùachän    ×nh  éi ®ång      m« h H  qu¶n  Þ. tr 2.Quy Òn  µ  Üa  ô  ña  éi ®ång    v ngh v c H   qu¶n  Þvµ  tr   Gi¸m  c  ®è (Tæng gi¸m  ®èc) hoÆc   ña  ñ   Þch  c Ch t c«ng    µ  ty v Gi¸m  c  ®è (Tæng  gi¸m  c)  chñ  ë  ®è do  s h÷u c«ng    Õt  nh   µ  ty quy ®Þ v quy  nh   ®Þ trong  Òu  Ö  §i l c«ng    ñ   ë  ÷u  ty.Ch s h c«ng    tykh«ng  îcuû  Òn  ®   quy cho  éi ®ång  H  qu¶n  Þvµ  tr   Gi¸m  c  ®è (Tæng gi¸m  ®èc) hoÆc   ñ  Þch  Ch t c«ng    µ  tyv Gi¸m  c  ùc hiÖn    Òn  µ  Üa  ô  ®è th   c¸c quy v ngh v quy  nh  ¹ §iÒu  LuËt Doanh  ®Þ t i 47    nghiÖp. §i Ò u      17. Tæ chøc  qu¶n  ý c«ng    l  ty theo    ×nh  éi  ng  m« h H ®å qu¶n   trÞ 1. Trong  êng  îp  dông    ×nh  éi  ng  tr h ¸p  m« h H ®å qu¶n  Þ,th×  a   Þ  tr   ®Þ v ph¸p lý,     Òn  µ  Üa  ô  ña  éi ®ång  quy v ngh vc H  qu¶n  Þvµ  tr   Gi¸m  c  ®è (Tæng  gi¸m  ®èc)  îc thùc hiÖn  ®    theo quy  nh  ¹    ®Þ t i kho¶n    vµ    c¸c 2, 3  c¸c kho¶n    §iÒu  4, 5  nµy. 2. Héi ®ång     qu¶n  Þ lµ c¬  tr     quan qu¶n  ýc«ng    ã  µn  Òn  ©n   l  ty,c to quy nh danh c«ng      ty ®Ó quyÕt  nh   äi  Ên    ªnquan  n   ®Þ mv ®Ò li   ®Õ qu¶n  ý vµ  ¹t l   ho   ®éng cu¶ c«ng    õnh÷ng  Ên    éc thÈm  Òn  ña  ñ  ë  ÷u  ty,tr   v ®Ò thu   quy c ch s h c«ng  ty. 3.Héi ®ång     qu¶n  Þcã    Òn  µ  Üa  ô  tr   c¸cquy v ngh v sau  y: ®© a) Quy Õt  nh  Õn îcph¸ttr Óncña    ®Þ chi l     i   c«ng  ty; b) Quy Õt  nh  ù    u    ã    Þ nhá  ¬n    ®Þ d ¸n ®Ç tc gi¸tr   h 50%   tæng    Þ tµis¶n  gi¸tr     ® îcghitrong sæ   Õ     ña       k to¸nc c«ng  ty; c) Quy Õt  nh      ®Þ gi¶iph¸p ph¸ttr Ón thÞ  êng, tiÕp  Þ  µ   i   tr   th v c«ng nghÖ;  t h«ng qua  îp  ng  h ®å mua,    b¸n,vay,cho    vay  µ  îp  ng  v h ®å kh¸c cã    Þ b»ng    gi¸tr   hoÆc   ính¬n  l  50%  tæng    Þ tµis¶n  îc ghi trong sæ   Õ     ña  gi¸tr     ®     k to¸n c c«ng    ty hoÆc  ûlÖ    á  ¬n  îcquy  nh  ¹§iÒu  Ö  t   kh¸cnh h ®   ®Þ t   i l c«ng  ty; d)    Öm,  Ôn  Öm,  Bæ nhi mi nhi c¸ch chøc Gi¸m  c  ®è (Tæng gi¸m  c)  µ  ®è v c¸n bé    qu¶n  ýquan  äng kh¸c cña  l  tr     c«ng    Õt  nh  ty;quy ®Þ møc ¬ng  µ  îÝch  l v l i kh¸ccña      é    c¸cc¸n b qu¶n  ý®ã; l  ®) Quy Õt  nh  ¬  Êu  chøc,quy  Õ   ®Þ c c tæ    ch qu¶n  ýc«ng    Õt  nh   l  ty,quy ®Þ lËp chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn;       ®¹   e) Tr×nh      Õt to¸ntµichÝnh  µng    b¸o c¸o quy       h n¨m    ñ  ë  ÷u  lªnch s h c«ng  ty; g) KiÕn  Þ  ¬ng    ö  ông  înhuËn  ña    ngh ph ¸n s d l  i c c«ng  ty; h)  Õn  Þ    ù  ®Ç u    éc  Èm  Òn  Õt  nh  ña  ñ  Ki ngh c¸c d ¸n  t thu th quy quy ®Þ c ch së  ÷u  h c«ng  ty; i) Õn  Þ  iÒu   Ki ngh ® chØnh  èn  iÒu  Ö  v® l c«ng  ty; k) KiÕn  Þ  tµis¶n  ã    Þ b»ng    ngh b¸n    c gi¸tr   hoÆc   ính¬n  l  50%   tæng    Þ gi¸tr   tµis¶n  îcghitrongsæ   Õ     ña    ®     k to¸nc c«ng  ty;
 13. 13 l) Õn  Þ     Ki ngh bæ sung,söa  æi  Òu  Ö    ® §i l c«ng  ty; m)  Õn  Þ  Öc  chøc  ¹hoÆc     Ó  Ki ngh vi tæ  l  i gi¶ith c«ng  ty. C¸c  Ên    v ®Ò kh¸cli     ªnquan  n   éi ®ång  ®Õ H   qu¶n  Þ® îc¸p dông  tr       theo quy    ®Þnh  ¹ c¸c§iÒu          vµ  LuËt Doanh  t    i 81,82,83,84,86  87    nghiÖp. 4. Gi¸m  c    ®è (Tæng gi¸m  c)  µ ngêi ®iÒu  µnh  ¹t®éng  µng  µy  ®è l     h ho   h ng cña  c«ng    µ  Þu  ty v ch tr¸chnhiÖ m   íc Héi  ng    tr   ®å qu¶n  Þ vÒ   Öc  ùc hiÖn  tr   vi th   c¸cquyÒn  µ  Öm  ô  îcgiao.   v nhi v®  5.Gi¸m  c    ®è (Tæng  gi¸m  c) cã    Òn  µ  Üa  ô  ®è   c¸cquy v ngh v sau  y: ®© a) Quy Õt  nh     Ên    ªnquan  n   ¹t®éng  µng  µy  ña  ®Þ c¸c v ®Ò li   ®Õ ho   h ng c c«ng  ty; b) Tæ     chøc  ùc hiÖn    Õt ®Þnh  ña  éi ®ång  th   c¸cquy   c H  qu¶n  Þ; tr c)Tæ     chøc  ùc hiÖn  Õ   ¹ch kinh doanh  µ  ¬ng    u    ña  th   k ho     v ph ¸n ®Ç tc c«ng  ty; d) KiÕn  Þ  ¬ng    chøc,quy  Õ     ngh ph ¸n tæ    ch qu¶n  ýc«ng  l  ty; ®)    Ö m,  Ôn  Ö m,  Bæ nhi mi nhi c¸ch chøc      c¸c chøc danh qu¶n  ýc«ng    l  ty, trõc¸cchøc     danh  Héi ®ång  do    qu¶n  Þbæ   Öm,  Ôn  Öm,  tr   nhi mi nhi c¸ch chøc;   e) Quy Õt  nh ¬ng  µ  ô  Êp  Õu  ã) ®èi  íingêi lao ®éng  ®Þ l v ph c (n c   v     trong  c«ng    Ó   c¸n  é  ty,k c¶  b qu¶n  ý thuéc  Èm   Òn    Ö m   ña  l  th quy bæ nhi c Gi¸m  c  ®è (Tæng gi¸m  c); ®è g) C¸c  Òn  µ  Üa  ô  quy v ngh v kh¸c theo    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët,§iÒu  Ö  lu   l c«ng    µ  Õt ®Þnh  ña  éi ®ång  tyv quy   c H  qu¶n  Þ. tr §i Ò u      18. Tæ chøc  qu¶n  ý c«ng    l  ty theo    ×nh  ñ   Þch  m« h Ch t c«ng   ty 1. Trêng  îp  dông    ×nh  ñ   Þch    h ¸p  m« h Ch t c«ng    ×  a   Þ   ty,th ®Þ v ph¸p  ý, l  quyÒn  µ  Üa  ô  ña  ñ   Þch  v ngh v c Ch t c«ng    µ  tyv Gi¸m  c  ®è (Tæng gi¸m  c)    ®è ¸p dông  theo quy  nh  ¹ c¸ckho¶n    vµ      ®Þ t    i 2,3  c¸ckho¶n    §iÒu  µy. 4,5  n 2. Chñ   Þch    t c«ng    µngêitrùctiÕp gióp chñ  ë  ÷u  tyl          s h c«ng   tytrong viÖc    thùc hiÖn    Òn  µ  Üa  ô    c¸c quy v ngh v quy  nh  ¹  Òu  LuËt Doanh  ®Þ ti §i 47    nghiÖp  vµ kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  µy. 2  15  ®Þ n 3.Chñ  Þch    t c«ng    ã    Òn  µ  Üa  ô  tyc c¸cquy v ngh v sau  y: ®© a)  Õn  Ki nghÞ   íichñ  ë  ÷u  v  s h c«ng    ty quyÕt  nh   ®Þ c¸c  Ên    éc v ®Ò thu   thÈm  Òn  ña  ñ  ë  ÷u; quy c ch s h b)  Õn  Þ  íichñ  ë  ÷u  Ki ngh v   s h c«ng    Ò   Öc    Öm,  Ôn  Öm,  ty v vi bæ nhi mi nhi c¸ch chøc Gi¸m  c  ®è (Tæng  gi¸m  c)  µ  ®è v c¸c chøc danh qu¶n  ý kh¸c    l  quy ®Þnh  ¹ §iÒu  Ö  ti  l c«ng    Ò   ty;v møc ¬ng  µ    îÝch  l v c¸cl   i kh¸ccña      é    c¸cc¸n b qu¶n  lý®ã;   c)    Tæ chøc  gi¸m    Öc  ùc  Ön  s¸tvi th hi c¸c  quyÕt  nh   ña  ñ  ë  ÷u  ®Þ c ch s h c«ng    ty;b¸o c¸o  ñ  ë  ÷u  ch s h c«ng    Õt  ty k qu¶  µ  ×nh  ×nh  ¹t®éng  vt h ho   kinh  doanh  ña  c c«ng  ty; 4. Gi¸m  c    ®è (Tæng  gi¸m  c)  ®è c«ng    µ ngêi ®iÒu  µnh  ¹t®éng  ty l     h ho   kinh doanh  µng  µy  ña    h ng c c«ng    Þu  ty,ch tr¸chnhiÖ m   ícchñ  ë  ÷u    tr   s h c«ng    ty
 14. 14 vÒ   Öc  ùc hiÖn    Òn  µ  Üa  ô  ña  ×nh.  vi th   c¸c quy v ngh vc m Gi¸m  c  ®è (Tæng gi¸m  ®èc) lµngêi®¹idiÖn        theo ph¸p luËtcña       c«ng    ty. 5.Gi¸m  c    ®è (Tæng  gi¸m  c) cã    Òn  µ  Üa  ô  ®è   c¸cquy v ngh v sau  y: ®© a) Tæ     chøc  ùc hiÖn    Õt ®Þnh  ña  ñ  ë  ÷u  th   c¸cquy   c ch s h c«ng  ty; b) Quy Õt  nh     Ên    ªnquan  n   ¹t®éng  µng  µy  ña  ®Þ c¸c v ®Ò li   ®Õ ho   h ng c c«ng  ty; c)Tæ     chøc  ùc hiÖn  Õ   ¹ch kinh doanh  µ  Õ   ¹ch ®Ç u    ña  th   k ho     v k ho   tc c«ng  ty; d) Ban  µnh    h quy  Õ   ch qu¶n  ýc«ng  l  ty; ®)    Ö m,  Ôn  Ö m,  Bæ nhi mi nhi c¸ch chøc      c¸c chøc danh qu¶n  ýc«ng    l  ty, trõc¸cchøc     danh  éc thÈm  Òn  ña  ñ  ë  ÷u  thu   quy c ch s h c«ng  ty; e) KiÕn  Þ  ¬ng    chøc    ngh ph ¸n tæ  c«ng  ty; g) Phèihîp víi ñ  Þch         Ch t c«ng    ×nh b¸o c¸o quyÕt to¸ntµichÝnh  µng  tytr            h n¨m    ñ  ë  ÷u  lªnch s h c«ng    µ  ¬ng    ö  ông  înhuËn, xö  ýc¸c kho¶n  ç tyv ph ¸n s d l i   l    l  trongkinh doanh;     h) TuyÓn  ông    ng;   d lao®é i)Thùc  Ön    Òn  µ  Ö m   ô  îcgiao m ét    hi c¸c quy v nhi v®    c¸ch trung thùc,m É n         c¸n v×  îÝch  îp ph¸p cña    l  i h    c«ng  ty; k) Kh«ng  îcl¹m  ông  a  Þ  µ  Òn  ¹n,sö  ông  µis¶n  ña    ®  d ®Þ v v quy h d t  c c«ng  ty®Ó     îriªngcho    thu l   i   b¶n  ©n,cho  êikh¸c;kh«ng  îctiÕtlébÝ   Ët  ña  th   ng     ®      m c c«ng    õtr ng  îp ® îcchñ  ë  ÷u  ty,tr   ê h     s h c«ng    Êp  Ën; tych thu l)Khi c«ng       tykh«ng  thanh        to¸n®ñ c¸c kho¶n  î vµ    Üa  ô  µis¶n  n   c¸c ngh v t  kh¸c®Õ n   ¹n ph¶itr¶th× ph¶ith«ng    ×nh  ×nh  µichÝnh  ña    h         b¸o t h t  c c«ng      tycho chñ  ë  ÷u  s h c«ng    µ  ñ  î biÕt;kh«ng  îc t¨ng tiÒn ¬ng, kh«ng  îc tr¶ ty v ch n     ®    l   ®   tiÒn  ëng  th cho c«ng  ©n    ña  nh viªn c c«ng    Ó   cho  êi qu¶n  ý;ph¶i ty,k c¶  ng   l    chÞu  tr¸chnhiÖ m     ©n  Ò   Öth¹ix¶y  ®èi  íichñ  î do    c¸ nh v thi     ra  v  n   kh«ng  ùc th   hiÖn  Üa  ô  ngh v quy  nh  ¹ ®iÓ m   µy;kiÕn  Þ  Ön  ®Þ ti  n  ngh bi ph¸p  ¾c  ôc  ã  kh ph kh kh¨n vÒ   µichÝnh  ña    t  c c«ng  ty; m) C¸c  Òn  µ  Üa  ô  quy v ngh v kh¸c do    ph¸p  Ëtvµ  Òu  Ö  lu   §i l c«ng      ty quy ®Þnh.  §i Ò u      Çn   ®∙ibiÓu  Õt 19. Cæ ph u    quy 1. M ét    Çn  ®∙ibiÓu  Õt  ã  Òu  ¬n  ét  Õu  Óu  Õt;   cæ ph u    quy c nhi h m phi bi quy   kh«ng  ¹n  Õ   h ch møc   èi®a   è  Õu  Óu  t   s phi bi quyÕt  ña    Çn   ®∙  Óu  c cæ ph u  bi quyÕt.Sè   Õu  Óu  Õt  ô  Ó  ña  ét    Çn  ®∙ibiÓu  Õt      phi bi quy c th c m cæ ph u    quy do §iÒu  Ö  l c«ng    tyquy  nh. ®Þ 2. Trêng  îp c«ng      Çn  íithµnh  Ëp,c¸c cæ   «ng    h  tycæ ph m  l   ® s¸ng  Ëp ph¶i l    thùc   Ön   hi nguyªn t¾c  Êt trÝkhiquyÕt ®Þnh    Ên      nh         c¸cv ®Ò sau  y: ®© a) Tæng  è    Çn  ®∙ibiÓu  Õt;   s cæ ph u    quy b) Sè  Õu  Óu  Õt cña  ét    Çn  ®∙ibiÓu  Õt;   phi bi quy   m cæ ph u    quy   c) Cæ   «ng  îc quyÒn  ¾ m   ÷ cæ   Çn  ®∙ibiÓu  Õt  µ  è      ® ®  n gi   ph u    quy v s cæ phÇn  ®∙ibiÓu  Õt cña  çi cæ   «ng. u    quy   m  ®
 15. 15 3. Trêng  îp c«ng      Çn  îcchuyÓn  æi  õ doanh    h  tycæ ph ®  ® t  nghiÖp  µ  ­ nh n íc,th× cæ   Çn  ®∙ibiÓu  Õt      ph u    quy chØ  îcsö  ông  i víi ® d ®è     doanh  nghiÖp  ¹t ho   ®éng  trongc¸cngµnh:    a) TiÒn  Ö,tÝn  ông  µ    Þch  ô  µi Ýnh    t  d v c¸cd v t  ch kh¸c; b) B u  Ýnh  Ôn    ch vi th«ng; c)VËn    µng    t¶ih kh«ng; d) C¸c  µnh    ng kh¸ctheo quyÕt ®Þnh  ña  ñ íng ChÝnh  ñ.       c Th t   ph Tæng  è    Çn  ®∙ibiÓu  Õt,sè  Õu  Óu  Õt  ña  çi    s cæ ph u    quy   phi bi quy c m cæ phÇn  ®∙ibiÓu  Õt,tæ  u    quy   chøc  îcuû  Òn  ¾ m   ÷ cæ   Çn  ®∙ibiÓu  ®   quy n gi   ph u    quyÕt trong doanh  nghiÖp  µ   íc cæ   Çn  nh n   ph ho¸  Thñ   íng  Ýnh  ñ  do  t Ch ph quyÕt  nh  ®Þ theo    Þ  ña  é   ëng,Thñ  ëng  ¬  ®Ò ngh c B tr   tr c quan qu¶n  ýnhµ  íc l  n  cã  ªnquan. li   §i Ò u    20. Møc     cña    Çn   ®∙icæ   cæ tøc  cæ ph u    tøc 1. Møc       cæ tøc  è  nh  µng  c ®Þ h n¨m  ña    Çn   ®∙icæ   c cæ ph u    tøc  îc x¸c ®   ®Þnh  b»ng  û lÖ  Çn  t   ph tr¨m  ña  c tæng  è  èn    Çn  ùc gãp  µo  s v cæ ph th   v c«ng    ty. C¨n  vµo  û  Ö  µ  cø  t l v tæng  è  èn    Çn  ùc  ãp  µo  s v cæ ph th g v c«ng        ty ®Ó x¸c ®Þnh  è      è  nh  µng  s cæ tøc c ®Þ h n¨m  ña    «ng  ®∙icæ   c cæ ® u    tøc. 2. Cæ     ëng  ña    Çn  ®∙icæ     îc x¸c ®Þnh    tøc th c cæ ph u    tøc ®     theo nguyªn  t¾c  sau  y: ®© a)  Kh«ng  ã    c cæ tøc  ëng  th trong  êng  îp  tr h kh«ng      tr¶ cæ tøc cho    cæ phÇn phæ  th«ng hoÆc  møc      ña    Çn  cæ tøc c cæ ph phæ  th«ng  Êp  ¬n  th h møc   cæ     è  nh  ña    Çn  ®∙icæ   tøc c ®Þ c cæ ph u    tøc; b) Trêng  îp møc      ña    Çn    h  cæ tøc c cæ ph phæ  th«ng cao  ¬n  h hoÆc   b»ng  møc      è  nh  ña    Çn  ®∙icæ     × ph¶icã  cæ tøc c ®Þ c cæ ph u    tøc,th     thªm      ­ cæ tøc th ëng. Cæ     ëng  îc x¸c ®Þnh      tøc th ®   ë møc  b¶o  ¶m   ® tæng  è      è  nh   s cæ tøc c ®Þ vµ      ëng  ña    Çn  ®∙icæ     cæ tøc th c cæ ph u    tøc ph¶icao  ¬n    h møc      ña    cæ tøc c cæ phÇn  phæ  th«ng  îctr¶trongn¨m  ; ®     ®ã c) Møc       è  nh  µng    cæ tøc c ®Þ h n¨m  µ  v c¸ch thøc    nh  x¸c ®Þ møc       cæ tøc th ng  c«ng    µ  êi ®Ç u    cã  ªnquan  ë do  ty v ng   t li   tho¶  Ën  thu hoÆc  c«ng    n  ty Ê ®Þnh  theo quyÕt ®Þnh  ña  ¹ihéi®ång    «ng.     c §    cæ ® 3. Tû  Ö        l cæ tøc,tæng  è  èn  ãp    Çn, tæng  è      è  nh   s v g cæ ph   s cæ tøc c ®Þ ® îcnhËn  µng    h n¨m  µ  v c¸ch thøc x¸c ®Þnh      ëng       cæ tøc th ph¶i® îcghitrªncæ        phiÕu  ña    Çn  ®∙icæ   c cæ ph u    tøc. §i Ò u      Çn   ®∙ihoµn  ¹i 21. Cæ ph u    l C«ng      Çn  îcquyÒn  ö  ông    ¹    Çn  ®∙ihoµn  ¹ lµ tycæ ph ®  sd hailo i ph cæ u    l    i cæ   Çn  îchoµn  ¹ bÊt cø    µo  ph ®  l     khin theo    Çu  ña    «ng  µ    Çn   i yªu c c cæ ® v cæ ph ® îc hoµn  ¹ theo    iÒu  Ön  c«ng    µ  êi ®Ç u    ã  ªnquan    li  c¸c ® ki do  ty v ng   t c li   tho¶  thuËn  µ  îcghivµo    Õu  ña    Çn  ®∙ihoµn  ¹ . v®    cæ phi c cæ ph u    li
 16. 16 §i Ò u    ×nh  ù  µ  ñ  ôc  µo  chøng  22. Tr t v th t ch b¸n  kho¸n C«ng    µo  ty ch b¸n    Çn, tr¸ phiÕu  cæ ph    i theo  ×nh  h thøc    µnh  ph¸th chøng  kho¸n  c«ng  óng  ra  ch theo quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët vÒ   lu   chøng  kho¸n. ViÖc    chµo  cæ   Çn, tr¸phiÕu  b¸n  ph    i theo  ×nh  h thøc kh¸c do      c«ng    Õt  nh  µ  tyquy ®Þ v ® îcthùc hiÖn      theo tho¶ thuËn  ÷a c«ng    µ  êimua.     gi   tyv ng   §i Ò u  23. Òu  Ön,  Ó    §i ki th thøc  Õn  µnh   äp  ¹i héi  ng     ti h h §  ®å cæ ®«ng 1. Cæ   «ng  ã  Òn  ùctiÕp    ® c quy tr   hoÆc   û  Òn  u quy cho  êi kh¸c dù  äp  ng    h §¹ihéi®ång    «ng. Trêng  îp uû  Òn, th× ngêi® îcuû  Òn     cæ ®   h   quy        quy ph¶ixuÊt     tr×nh  Êy  û  gi u quyÒn  µ    Õu  v cæ phi cho  ñ  ¹ biÕt tr c khi khai m¹c. Cæ   ch to     í        ®«ng  öiphiÕu  Óu  Õt  ã  g  bi quy c niªm  phong  n   ®Õ c«ng    íckhikhaim¹c  äp  tytr       h §¹ihéi®ång    «ng  îccoilµdù  äp  ¹ihéi®ång    «ng.    cæ ® ®      h §    cæ ® 2.  éc  äp  ña  ¹ihéi ®ång    «ng  îc tiÕn  µnh    ã  è    Cu h c §    cæ ® ®  h khi c s cæ ®«ng  ù  äp  idiÖn  d h ®¹   cho  t  Êt 51%   è    Çn  ã  Òn  Óu  Õt, Ý nh   s cæ ph c quy bi quy   n Õu  Òu  Ö  §i l c«ng   tykh«ng quy  nh  ét  û lÖ  ®Þ m t   kh¸c cao  ¬n    h 51%;  êng  îp tr h  §iÒu  Ö  l c«ng    tyquy  nh  ét  û lÖ  ®Þ m t   kh¸c cao  ¬n,th× ¸p dông  û lÖ  èithiÓu    h      t  t   ph¶icã    theo quy  nh  ña  Òu  Ö    ®Þ c §i l c«ng  ty. 3. Trêng  îp cuéc  äp  ña  ¹ihéi®ång    «ng  îctr Öu tËp  Çn      h  h c §    cæ ® ®  i   l thø hai,th× cuéc  äp    îctiÕn hµnh    ã  è    «ng     h ®ã ®     khic s cæ ® tham  ù  idiÖn    d ®¹   cho Ýt  Êt 30    è    Çn  ã  Òn  Óu  Õt,n Õu  Òu  Ö  nh   % s cæ ph c quy bi quy   §i l c«ng    tykh«ng  quy  nh  ét  û lÖ  ®Þ m t   kh¸c cao  ¬n    h 30%;  êng  îp §iÒu  Ö  tr h  l c«ng    ty quy  nh   ®Þ m ét  ûlÖ  t   kh¸ccao  ¬n,th× ¸p dông  ûlÖ  èi Óu ph¶icã    h      t  t   thi     theo quy  nh  ña    ®Þ c §iÒu  Ö  l c«ng ty. 4. Trêng  îp cuéc  äp  ña  ¹ihéi®ång    «ng    h  h c §    cæ ® ph¶itr Öu tËp  Çn     i   l thø ba, th×  éc  äp      cu h ®ã lu«n  îc tiÕn  µnh, kh«ng  ô  éc  µo  è    «ng  ®  h   ph thu v s cæ ® dù  äp  µ  ûlÖ  è    Çn  ã  Òn  Óu  Õt m µ   ä  idiÖn. h v t   s cæ ph c quy bi quy   h ®¹   §i Ò u    24. Th«ng  qua  quy Õt  nh   ña  ¹ihéi ®ång    «ng ®Þ c §    cæ ® 1. §¹ihéi ®ång    «ng  ã  Òn      cæ ® c quy th«ng qua  Õt  nh  quy ®Þ b»ng  ×nh  h thøc biÓu  Õt t¹ cuéc  äp    quy     i h hoÆc   Êy ý  Õn    «ng  l   ki cæ ® b»ng    v¨n b¶n. 2. Trêng  îp  ¹ihéi ®ång    «ng    h §    cæ ® th«ng qua  Õt  nh  quy ®Þ b»ng  ×nh  h thøc biÓu  Õt t¹ cuéc  äp,th× thùc hiÖn    quy     i h     theo quy  nh    ®Þ sau  y:  ®© a) C¸c  Õt ®Þnh    quy   sau  y  îcth«ng  ®© ®   qua    îcsè    «ng  idiÖn  khi®   cæ ® ®¹   cho  t  Êt  Ý nh 65%   tæng  è  Õu  Óu  s phi bi quyÕt  ña  Êt c¶    «ng  ù  äp  c t   cæ ® dh chÊp  Ën, n Õu  Òu  Ö  thu   §i l c«ng   ty kh«ng quy  nh  ét  û lÖ  ®Þ m t   kh¸c cao  ¬n    h 65%;  êng  îp §iÒu  Ö  tr h  l c«ng    tyquy  nh  ét  ûlÖ  ®Þ m t   kh¸ccao  ¬n,th× ¸p dông    h      tûlÖ  èi Óu ph¶icã    t  thi     theo quy  nh  ña  Òu  Ö    ®Þ c §i l c«ng  ty: ­ Quy Õt  nh  Ò   ¹ cæ   Çn  µ  è îng cæ   Çn  îcquyÒn  µo      ®Þ v lo i ph   v s l   ph ®  ch b¸n cña  çi lo¹ ; m i ­Quy Õt  nh  öa  æi,bæ     ®Þ s®   sung  Òu  Ö  §i l c«ng  ty; ­Quy Õt  nh  chøc  ¹c«ng    ®Þ tæ  l  i ty; ­Quy Õt  nh    Ó    ®Þ gi¶ith c«ng  ty;
 17. 17 ­ Quy Õt  nh  tµis¶n  ã    Þlính¬n    ®Þ b¸n    c gi¸tr     50%   tæng    Þ tµis¶n  îc gi¸tr     ®  ghitrong sæ   Õ     ña      k to¸nc c«ng  ty. b) C¸c  Õt  nh  quy ®Þ kh¸c thuéc  Èm   Òn  ña  ¹ihéi ®ång    «ng    th quy c §    cæ ® ® îcth«ng    qua    îcsè    «ng  idiÖn  khi®   cæ ® ®¹   cho  t  Êt 51%   Ý nh   tæng  è  Õu  s phi biÓu  Õt  ña  Êtc¶    «ng  ù  äp  Êp  Ën, n Õu   Òu  Ö  quy c t   cæ ® d h ch thu   §i l c«ng    ty kh«ng  quy  nh  ét  ûlÖ  ®Þ m t   cao  ¬n  h 51%;  êng  îp §iÒu  Ö  tr h  l c«ng    tyquy  nh   ®Þ m ét  ûlÖ  t   kh¸ccao  ¬n,th× ¸p dông  ûlÖ  èi Óu ph¶icã    h      t  t   thi     theo quy  nh  ña    ®Þ c §iÒu  Ö  l c«ng  ty. 3. Trêng  îp  ¹ihéi ®ång    «ng    h §    cæ ® th«ng qua  Õt  nh  quy ®Þ b»ng  ×nh  h thøc lÊy ý  Õn    «ng      ki cæ ® b»ng    v¨n b¶n,th× quyÕt  nh  ña  ¹ihéi®ång       ®Þ c §    cæ ®«ng  îcth«ng  ®  qua    îcsè    «ng  idiÖn  khi®   cæ ® ®¹   cho  t  Êt 51%   Ý nh   tæng  è  s phiÕu  Óu  bi quyÕt  ña  Êt c¶    «ng  Êp  Ën, n Õu   Òu  Ö  c t   cæ ® ch thu   §i l c«ng    ty kh«ng  quy  nh  ét  ûlÖ  ®Þ m t   cao  ¬n  h 51%;  êng  îp §iÒu  Ö  tr h  l c«ng    tyquy  nh   ®Þ m ét  ûlÖ  t   kh¸ccao  ¬n,th× ¸p dông  ûlÖ  èi Óu ph¶icã    h      t  t   thi     theo quy  nh  ña    ®Þ c §iÒu  Ö  l c«ng ty. 4.  êng  îp  Tr h th«ng  qua  quyÕt  nh   ®Þ b»ng  ×nh  h thøc  Êy    Õn    l ý ki cæ ®«ng b»ng    v¨n b¶n,th× Héi ®ång      qu¶n  Þph¶ilµm    tr     c¸cc«ng  Öc  vi sau  y: ®© a) Quy Õt  nh   ®Þ c¸c  Ên    Çn  Êy    Õn, h×nh  v ®Ò c l ý ki   thøc  µ  éi dung  vn  phiÕu  Êyý  Õn; l   ki b) Néi dung  Õu  Êy ý  Õn  t  Êt ph¶icã    a     phi l   ki Ý nh     tªn, ®Þ chØ  ôsë  Ýnh  tr   ch cu¶ c«ng    ôc  ch  Êy ý  Õn;vÊn    Çn  Êy ý  Õn  µ  u       µi ty;m ®Ý l   ki   ®Ò c l   ki v ®Ç ®Ò c¸ct   liÖu ¬ng  t øng  îc göi kÌm; thêih¹n  èi cïng  ®      cu   ph¶i göi phiÕu  Êy    Õn  Ò      l ý ki v c«ng    ¬ng    Óu  Õt "nhÊttrÝ", ty;ph ¸n bi quy      "kh«ng  Êt trÝ", nh     "kh«ng  ã    Õn"; c ý ki c) G öi  Õu  Êy ý  Õn  Ìm    phi l   ki k theo  µiliÖu  ªnquan  n   Êtc¶      t  li   ®Õ t   c¸c cæ ®«ng  ã  Òn  ù  äp  ¹ihéi®ång    «ng; c quy d h §     cæ ® d) KiÓ m   Õu  µ  Ëp      phi v l biªnb¶n  Õt  k qu¶  Óm  Õu;th«ng  kÕt    ki phi   b¸o  qu¶ kiÓm   Õu  µ  phi v c¸c quyÕt  nh   îc th«ng  ®Þ ®  qua  n   Êt c¶    «ng   ã  ®Õ t   cæ ® c quyÒn  ù  äp  ¹ihéi®ång    «ng  d h §    cæ ® trong thêih¹n  êi l¨m  µy,kÓ   õ thêi    m   ng   t     h¹n  èicïng  µ     «ng  cu   m cæ ® ph¶igöi ý  Õn  ña  ä  Ò       ki c h v c«ng    õtr ng  îp ty,tr   ê h   §iÒu  Ö  l c«ng   tyquy  nh  êih¹n kh¸c. ®Þ th     §i Ò u    25. Biªn  b¶n  äp  éi  ng  h H ®å qu¶n  Þ tr TÊt  c¸c cuéc  äp  ña  éi ®ång  c¶    h c H  qu¶n  Þ ph¶i® îc ghi®Çy     µo  tr       ®ñ v sæ     biªnb¶n.Biªnb¶n  äp  éi ®ång     h H  qu¶n  Þph¶icã    éidung  tr     c¸cn   sau  y: ®© 1.Thêigian vµ  a  iÓ m   äp;       ®Þ ® h 2.Hä     µnh      tªnth viªntham  ù; d 3.Ch ¬ng  ×nh häp;   tr   4.C¸c  Ên      v ®Ò th¶o luËn  µ  Óu  Õt,kÕt    v bi quy   qu¶  Óu  Õt; bi quy 5.Tã m   ¾tph¸tbiÓu    Õn  ¹ phiªnhäp;   t    ý ki t   i   6.C¸c  Õt ®Þnh  ∙  îcHéi ®ång    quy   ®®     qu¶n  Þth«ng  tr   qua; 7.Ch÷  ý  ã    â hä    ña  Êtc¶  µnh    ù  äp.   k c ghir   tªnc t   th viªnd h Chñ   äa  µ    ý  t v th k ph¶i li   ichÞu    ªn®í   tr¸chnhiÖ m   Ò   Ýnh  Ýnh    µ    vt ch x¸c v trungthùc cña        biªnb¶n  äp  éi ®ång  h H  qu¶n  Þ. tr
 18. 18 §i Ò u    26. C«ng    îp  ty h danh 1. Cã     ¹    hailo ic«ng    îp danh  µ c«ng    îp danh  ã  Êtc¶  µnh    ty h   l  ty h   c t   th viªn ®Ò u   µthµnh    îp danh  µ  l  viªnh   v c«ng    îp danh  ã  thµnh    îp danh  µ  tyh   c c¶  viªnh   v thµnh    ãp  èn. viªng v 2.  Òu  Ön  §i ki chuyªn  m«n   µ  tÝn  v uy  nghÒ  nghiÖp  ña  µnh    îp c th viªn h   danh  îcquy  nh    ®  ®Þ nh sau: a)  èi víic«ng    îp  §   ty h danh kinh doanh    µnh, nghÒ   c¸c ng   quy  nh   ¹ ®Þ t i kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  µy,th×  Êtc¶  µnh    îp danh  u   2  6  ®Þ n   t   th viªnh   ®Ò ph¶icã    chøng chØ  µnh  Ò. h ngh b)  èivíic«ng    îp danh  §   tyh   kinh doanh    µnh, nghÒ     c¸c ng   kh¸c,th×  µnh    th viªnhîp danh  µngêi®∙  îc®µo  ¹ovÒ   µnh,nghÒ   .    l   ®  t   ng   ®ã §i Ò u    Ò n   µ  Üa  ô  ña  µnh    îp  27. Quy v ngh v c th viªn h danh 1.Thµnh    îp danh  ã  Òn:   viªnh   c quy a) Tham       gia th¶o  Ën  µ  Óu  Õt  Ò   Êtc¶    lu v bi quy v t   c¸c c«ng  Öc  ña  vi c c«ng  ty; b) §îcchialînhuËn       i theo tho¶ thuËn      quy  nh  ®Þ trong§iÒu  Ö    l c«ng  ty; c)Trùc tiÕp tham          giaqu¶n  ýho¹t®éng  l    kinh doanh  ña    c c«ng  ty; d) Sö   ông  µis¶n  ña   d t  c c«ng      ôc  ô  ty®Ó ph v cho  îÝch  ña  l  i c c«ng    îc ty;®   hoµn    ¹m äi  tr¶l   i kho¶n    ∙  ùc hiÖn    ôc  ô  îÝch  ña  chi® th   ®Ó ph v l  i c c«ng ty; ®)  îcnhËn  §  th«ng    Ò   ¹t®éng  tinv ho   kinh doanh  µ    v qu¶n  ýc«ng    l  ty,xem   sæ   Õ     µ    å  ¬  k to¸nv c¸ch s kh¸ccña    c«ng ty; e) C¸c  Òn    quy kh¸cquy  nh    ®Þ trong §iÒu  Ö    l c«ng  ty. 2.Thµnh    îp danh  ã  Üa  ô:   viªnh   c ngh v a) G ãp    è  èn  ∙    ®ñ s v ® cam   Õt  ãp  µo  k g v c«ng  ty; b)  Þu  Ch tr¸chnhiÖ m     b»ng  µn  é  µis¶n  ña  × nh  Ò     Üa  ô  to b t   cm v c¸c ngh v cña  c«ng  ty; c) Trêng  îp    h kinh doanh  Þ     b thua  ç,th×  l  ph¶i chÞu  ç theo    l  nguyªn  ¾c  t quy  nh  ®Þ trong§iÒu  Ö    l c«ng ty; d) Khiqu¶n  ýhoÆc   ùc hiÖn  ¹t®éng     l  th   ho   kinh doanh  ©n    nh danh c«ng    ty hoÆc   i diÖn  ®¹   cho c«ng    ty,ph¶i hµnh  ng  ét    ®é m c¸ch  trung  ùc,m É n     th   c¸n phôc  ô  îÝch  îp ph¸p cña  v l  i h    c«ng  ty; ®)  Êp  µnh  éiquy  µ  Õt ®Þnh  ña  Ch h n  v quy   c c«ng  ty; e) Thµnh    îp danh    viªnh   kh«ng  îc®ång  êilµ thµnh    îp danh  ña  ®  th     viªnh   c c«ng    îp danh  tyh   kh¸choÆc   ñ    ch doanh  nghiÖp   ©n; tnh g)  µnh    îp  Th viªnh danh  kh«ng  îc tù m × nh  ®    hoÆc   ©n  nh danh  êi thø  ng   ba  ùc hiÖn  ¹t®éng  th   ho   kinh doanh    trong cïng  µnh, nghÒ     ng   kinh doanh  ña    c c«ng ty;
 19. 19 h) Thµnh    îp danh    viªnh   kh«ng  îcnh©n  ®  danh  c«ng    ý  Õt  îp ®ång, tyk k h     x¸clËp vµ  ùc hiÖn        th   c¸cgiao dÞch    kh¸cnh»m     îriªngcho    ©n  µ      thu l   i   c¸nh v cho ngêikh¸c;   i)  C¸c  Üa  ô  ngh v kh¸cdo  Òu  Ö    §i l c«ng    tyquy  nh. ®Þ §i Ò u    Ò n   µ  Üa  ô  ña  µnh    ãp  èn 28. Quy v ngh v c th viªn g v 1.Thµnh    ãp  èn  ã  Òn:   viªng v c quy a) Tham     gia th¶o  Ën  µ  Óu  Õt  Ò   Öc    lu v bi quy v vi bæ sung, söa  æi      ® c¸c quyÒn  µ  v nghÜa  ô  ña  µnh  v c th viªn gãp  èn  îc quy  nh     v ®  ®Þ trong  Òu  Ö  §i l c«ng    Ò   Öc  chøc  ¹vµ    Ó  ty;v vi tæ  l   gi¶i i th c«ng  ty; b)  îc chia lî nhuËn; ® îc chia gi¸trÞ tµis¶n  §     i         cßn  ¹ khic«ng      Ó  l    i ty gi¶ith theo quy  nh    ®Þ trong§iÒu  Ö    l c«ng  ty; c) §îcchuyÓn  îng phÇn  èn  ãp  ña  × nh  ¹     nh   vgcm ti c«ng    tycho  êikh¸c, ng     n Õu  Òu  Ö  §i l c«ng   tykh«ng quy  nh  ®Þ kh¸c; d) §îcnhËn     th«ng    Ò   ¹t®éng  tinv ho   kinh doanh  µ    v qu¶n  ýc«ng    l  ty,xem   sæ   Õ     µ  å  ¬  k to¸nv h s kh¸ccña    c«ng  ty; ®)  C¸c  Òn  quy kh¸cdo  Òu  Ö    §i l c«ng    tyquy  nh. ®Þ 2.Thµnh    ãp  èn  ã  Üa  ô:   viªng v c ngh v a) G ãp    è  èn  ∙    ®ñ s v ® cam   Õt  µ  Þu  k v ch tr¸chnhiÖm   Ò       v c¸ckho¶n  îcña  n  c«ng    tytrong ph¹m      Þsè  èn  ∙    vigi¸tr   v ® cam  Õt  ãp  µo  k g v c«ng  ty; b) Kh«ng  îctham      ®  giaqu¶n  ýc«ng    l  ty,kh«ng  îcho¹t®éng  ®    kinh doanh    nh©n danh c«ng  ty; c)ChÊp  µnh  ng  éiquy  µ  Õt ®Þnh  ña    h ®ó n   v quy   c c«ng  ty; d) C¸c  Üa  ô    ngh v kh¸cdo  Òu  Ö    §i l c«ng    tyquy  nh. ®Þ §i Ò u      29. Tæ chøc  qu¶n  ýc«ng    îp  l  ty h danh 1.  éi  ng  µnh  H ®å th viªn gå m   Êt c¶  µnh    t   th viªn hîp    danh, lµ  ¬    c quan  quyÕt  nh  ®Þ cao  Êt  ña  nh c c«ng    éi  ng  µnh    Õt  nh  Êtc¶  ty.H ®å th viªnquy ®Þ t  c¸c ho¹t®éng  ña     c c«ng      Óu  Õt,m çi  µnh    îp  ty.Khi bi quy   th viªnh danh  chØ   ã  c m ét  Õu. phi 2. Quy Õt  nh  Ò     Ên      ®Þ v c¸c v ®Ò sau  y   ®© ph¶i® îc tÊtc¶    µnh          c¸c th viªn hîp danh  ã  Òn  Óu  Õt chÊp  Ën:   c quy bi quy   thu a) Cö     gi¸m  c  ®è c«ng  ty; b) TiÕp  Ën  µnh    nh th viªn; c)Khaitrõthµnh    îp danh;      viªnh   d) Bæ     sung,söa  æi  Òu  Ö    ® §i l c«ng  ty; ®)    Tæ chøc  ¹    Ó  l igi¶i , th c«ng  ty; e)  îp  ng  ña  H ®å c c«ng    íithµnh    îp  ty v   viªnh danh, ngêi cã  ªnquan  ña      li   c thµnh    îp danh. viªnh  
 20. 20 3. Quy Õt  nh  Ò   ÷ng  Ên      ®Þ v nh v ®Ò kh¸c ph¶i ® îc ®a   è  µnh    îp       s th viªn h   danh  Êp  Ën. ch thu 4. TÊt  c¸c quyÕt  nh  ña  éi ®ång  µnh      c¶    ®Þ c H  th viªnph¶i® îcghivµo        sæ biªnb¶n  µ    v ph¶i® îcl gi÷t¹ trôsë  Ýnh  ña     u        ch i c c«ng ty. 5. Trong    ×nh ho¹t®éng, c¸c thµnh    îp    qu¸ tr        viªnh danh  ©n  ph c«ng  ¶m   ® nhiÖ m     c¸c chøc tr¸chqu¶n  ývµ  Óm     ¹t®éng  ña    l   ki so¸tho   c c«ng    µ  ö  ét  ty v c m ngêitrong sè  ä  µm      h l gi¸m  c. ®è Thµnh  viªn hîp    danh  ñ  ng  ùc  Ön  ch ®é th hi c«ng  Öc  îc ph©n   vi ®   c«ng  nh»m   t ® îc m ôc    ña  ®¹     tiªuc c«ng    idiÖn  ty;®¹   cho c«ng    ty trong ®µ m     ph¸n  ý  k kÕt  îp ®ång  ùc hiÖn    h  th   c¸cc«ng  Öc  îcgiao;®¹idiÖn  vi ®      cho  c«ng    ícph¸p tytr     luËtvµ  ¬    c quan  µ  íctrong ph¹m    nh n     vic«ng  Öc  îcph©n  vi ®   c«ng. Khi nh©n    danh c«ng    ùc hiÖn    tyth   c¸c c«ng  Öc  îcgiao,thµnh    îp vi ®     viªnh   danh ph¶ilµm  Öc  ét    vi m c¸ch trung thùc,kh«ng    íi   Õt ®Þnh  ña  éi       tr¸v   quy   i c¸c c H  ®ång  µnh  th viªn,kh«ng    ¹m    iÒu  Ê m     viph c¸c ® c hoÆc   ¹n  Õ     h ch nh quy  nh   ®Þ t¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  µy.   i 2  27  ®Þ n 6.Gi¸m  c    ®è c«ng    îp danh  ã  Ö m  ô: tyh   c nhi v a)  ©n   Ph c«ng, ®iÒu  µ  µ  èi hîp    ho v ph   c«ng  Öc  ña    µnh    îp vi c c¸c th viªnh   danh; b) §iÒu  µnh    h c«ng  Öc  vi trong c«ng    ty; c)  ùc  Ön  Th hi c«ng  Öc  vi kh¸c theo  û   u quyÒn   ña  c c¸c  µnh  th viªn hîp    danh. §i Ò u    Õp  Ën  µnh    30. Ti nh th viªn 1. Ng êi® îctiÕp nhËn  µm  µnh    îp danh         l th viªnh   hoÆc   îctiÕp nhËn  µm  ®    l thµnh    ãp  èn  ña  viªng v c c«ng      îctÊtc¶  µnh    îp danh  ña  tykhi®     th viªnh   c c«ng   ty ®ång  ,trõtr ng  îp §iÒu  Ö  ý    ê h   l c«ng    tyquy  nh  ®Þ kh¸c. 2.  µnh  Th viªn hîp    danh  îc  Õp  Ën  µo  ® ti nh v c«ng  chØ   Þu  ty  ch tr¸ch   nhiÖ m   Ò     Üa  ô  ña  v c¸c ngh v c c«ng      typh¸tsinh sau    ¨ng  ý  µnh        khi® k th viªn®ã víi ¬    quan  ¨ng  ý  c ® k kinh doanh.   §i Ò u    Ê m   tc¸ch  µnh  31. Ch døt   th viªn 1.T    c¸ch thµnh    îp danh  Ê m       viªnh   ch døttrong c¸ctr ng  îp sau  y:    ê h   ®© a) §∙chÕt     hoÆc   Þ  µ ¸n tuyªnbè  µ®∙  Õt; b to       l   ch b) M Êt  Ých,bÞ  ¹n chÕ     t   h  hoÆc   Êt  m n¨ng  ùchµnh    ©n  ù; l  vid s c)Tù    nguyÖn  ótkháic«ng  r    ty; d) BÞ     khaitrõkháic«ng       ty. 2. Trêng  îp  Ê m     h ch døt   t c¸ch  µnh    th viªn theo quy  nh  ¹  iÓ m   vµ  ®Þ ti ® a  ®iÓ m   kho¶n  §iÒu  µy, th×  b  1  n  c«ng    Én  ã  Òn  ö  ông  µis¶n ¬ng  ty v c quy sd t  t øng  íi v  tr¸chnhiÖ m  ña  êi®ã     ùc hiÖn    Üa  ô  ña    c ng   ®Ó th   c¸cngh v c c«ng  ty. 3. Trêng  îp     h t c¸ch  µnh    Ê m     th viªn ch døt theo quy  nh  ¹  iÓ m   vµ  ®Þ ti ® c  ®iÓ m   kho¶n  §iÒu  µy, th×  êi ®ã   d  1  n  ng   ph¶i li   i chÞu    ªn®í   tr¸ch nhiÖ m   Ò     v
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2