intTypePromotion=1

Nghị định 08/1998/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
64
lượt xem
3
download

Nghị định 08/1998/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 08/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 08/1998/NĐ-CP của Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh   ® c ñ a  h Ý n h  p h ñ  S è  08/1998/N§­C P   g µ y  22  th¸ng 01  n¨ m  1998 C n B a n  h µ n h  Q u y   h Õ  th µ nh l Ë p  Ö p  h éi d o a n h   g hi Ö p  n íc n g o µ i  ¹i c Hi n t  Vi Ö t  a m N C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; § Ó   ¹o®iÒu  Ön  Ën  î cho    t  ki thu l   i c¸c doanh nghiÖp  íc ngoµi ho¹t®éng   n      th ng  ¹ivµ  u    ¹ ViÖtNam; ¬ m   ®Ç tt   i    Theo    Þ  ña  é  ëng  é  Õ   ¹ch vµ  Çu ,Bé  ëng  é  ¬ng   ®Ò ngh c B tr B K ho   § t  tr B Th m¹ivµ  ñ  Ö m  y    Ch nhi ñ ban C«ng    Ò         t¸cv c¸cTæ chøc    Ýnh  ñ, phiCh ph Ngh Þ   Þ nh: ® §i Ò u  1. Ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh   µy  ®Þ n Quy  Õ   µnh  Ëp  ch th l HiÖp  éidoanh  h  nghiÖp  ícngoµit¹ ViÖtNam. n     i   §i Ò u    Þ   nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 2. Ngh ®Þ n c hi l   15  k t  k Theo  chøc n¨ng qu¶n  ý Nhµ   íc ® îc giao, Bé   ëng  é   Õ   ¹ch  µ  l  n      tr B K ho v §Çu ,Bé  ëng  é  ¬ng  ¹i  µ  ñ  Ö m  y  t  tr B Th m  v Ch nhi ñ ban  c«ng    Ò     chøc  t¸cv c¸ctæ  phi Ch Ýnh  ñ  Þu    ph ch tr¸chnhiÖ m   íng  Én  µ  Óm     ùc hiÖn    h d v ki trath   Quy  Õ   ch kÌm theo NghÞ   nh  µy.   ®Þ n §i Ò u 3. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan  ngang  é,  ñ   ëng  ¬  B Th tr c quan  éc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  y  thu Ch ph   t ñ ban   ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  Þu    ¬ ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n Ch Ýnh   ñ   ngh Üa  Öt nam   ph céng  hßa    éi chñ  x∙h   vi           éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc   ph         § l    do   Q uy   Õ   ch th µ nh  Ë p hi Ö p  h éi  o a n h  n g hi Ö p   íc n g o µ i  l d n t¹i Ö t na m  vi (Ban  µnh  Ìm  h k theo  Ngh Þ   nh   è 8/1998/N§­ ®Þ s  CP ngµy    22 th¸ng  n¨m  01  1998  ña  Ý nh  ñ) c Ch ph
  2. 2 §i Ò u  1. Cho   Ðp  doanh  ph c¸c  nghiÖp  íc ngoµi ®∙  îc phÐp  ¹t n   ®  ho   ®éng  ¬ng  ¹i,®Ç u    µ  Þch  ô  ¹  Öt Nam,  Õu   ã    iÒu  Ön  µ  th m  tv d v ti Vi   n c ®ñ ® ki v chÊp  Ën    nh c¸c quy  nh  ña  ®Þ c Quy  Õ   µy, ® îc   µnh  Ëp  Öp  éidoanh  ch n     th l Hi h  nghiÖp hoÆc   © u   ¹cbé  C l   doanh nghiÖp  íc ngoµi t¹  Öt Nam   íi®©y   äi n   i Vi   (d   g  t¾tlµHiÖp  éi).    h §i Ò u    Öp  éi® îcthµnh  Ëp    ¬  ë  ù nguyÖn, lµtæ  2. Hi h     l trªnc s t       chøc    phi ChÝnh  ñ,phichÝnh  Þ,phivô  î . ph     tr     l i Doanh  nghiÖp  ícngoµinªu  n    trong §iÒu  bao  å m      1  g :V¨n phßng  idiÖn  ®¹   cña    chøc  c¸c tæ  kinh tÕ, tµichÝnh, b¶o  Ó m,    Ên         hi t v ph¸p  Ët..  íc ngoµi, lu   .   n   Chi nh¸nh  C«ng    íc ngoµi,chinh¸nh  ©n   µng  ¬ng  ¹i níc ngoµi vµ  ty n      Ng h Th m      c¸cBªn  ícngßaitham      n    gia trong c¸cdoanh     nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµit¹ c v ®Ç tn      i ViÖtNam,  îcthµnh  Ëp vµ  ¹t®éng    ®  l   ho   theo ph¸p luËtcña  ícCéng       n  hßa    éi x∙h   chñ  Üa  ÖtNam.  ngh Vi   C¸c  Doanh  nghiÖp  ö  idiÖn  ña  ×nh    c ®¹   cm ®Ó tham    gia c¸cho¹t®éng  ña  Öp  éi.    c Hi h §i Ò u    Òu  Ön  µnh  Ëp  Öp  éi: 3. §i ki th l Hi h   1. Cã   t  Êt 30 ®¹idiÖn    Ý nh       doanh  nghiÖp  ïng quèc  Þch,hoÆc   ã  Êt c  t   c xu   xø  õm ét    t  Tæ chøc  èc  Õ  qu t khu  ùc.  v  2. M çi  éng  ng    c ®å doanh nghiÖp  ícngoµi  ã  ïng quèc  Þch  n   c c   t hoÆc   ã  c xuÊt xø  õ m ét      t  Tæ chøc  èc  Õ  qu t khu  ùc  ¹t®éng  ¹  Öt Nam   v ho   ti Vi   chØ   îc ®  phÐp  µnh  Ëp  ét  Öp  éit¹  Öt Nam,  ® Æt  ôsë  Ýnh  µ  ¨ng  ý  ¹ th l m Hi h   i Vi     tr   ch v® k ti   m ét  tØnh,thµnh  è trùcthuéc Trung  ng  ña  ÖtNam.    ph       ¬ c Vi   §i Ò u    éi dung  ¹t®éng  ña  Öp  éi: 4. N   ho   c Hi h   1.Tæ     chøc  sinh ho¹tth«ng    éibé;    tinn   2.Tæ     chøc    ¹t®éng, t×m  Óu  ¬  éith ng  ¹ivµ  u  ; c¸cho     hi c h   ¬ m   ®Ç t 3.Tham       ¹t®éng  óc  Õn th ng  ¹ivµ  u    Phßng  ¬ng    giac¸cho   x ti   ¬ m   ®Ç tdo  Th m¹ivµ    c«ng  nghiÖp  ÖtNam   µ    ¬  Vi   v c¸cc quan  kh¸ccña  ÖtNam   chøc;   Vi   tæ  4. Tæ     chøc    éc  c¸c cu gÆp   ì gi÷a c¸c thµnh    g     viªntrong HiÖp  éi,  íic¸c   h  v     C¬   quan  qu¶n  ýnhµ  ícViÖt Nam   Ò     Ên    ¬ng  ¹i,®Ç u    µ  Þch  l  n    v c¸c v ®Ò th m  tv d vô; 5. Ban    o  ña  Öp  éicã  Òn  idiÖn    l∙nh®¹ c Hi h   quy ®¹   cho  Öp  éi®Ò   Êt Hi h   xu   c¸c kiÕn  Þ, biÖn    ngh   ph¸p  íic¸c c¬  v     quan  qu¶n  ýNhµ   íc ViÖt Nam,  l  n    nh»m   m ôc  ch  ®Ý b¶o  Ö   Òn  îhîp ph¸p cña    v quy l     i   c¸cdoanh  nghiÖp  µnh    µ  ãp  th viªnv g phÇn  ¹ora m«i  êng  t   tr kinhdoanh  µnh m¹nh.   l  6. §îc phÐp  Êt b¶n  µ u  µnh     xu   v lh trong néi bé  Öp  éi b¶n    Ò         Hi h  tinv c¸c ho¹t®éng  ¬ng  ¹i vµ  u      th m   ®Ç t theo  quy  nh  ña  Ët  Êt  ®Þ c Lu Xu b¶n  íc Céng  n  hßa  héichñ  Üa  ÖtNam. X∙    ngh Vi  
  3. 3 §i Ò u 5.  å   ¬    µnh  Ëp  Öp  éi göi ñy  H s xin th l Hi h     ban  nh©n  ©n    d tØnh,  thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ¬ixinthµnh  Ëp HiÖp  éi. å   ¬  å m: ph tr     ¬ n   l  h   sg H 1. §¬n    µnh  Ëp  Öp  éi,(1 b¶n    xinth l Hi h     b»ng  Õng  Öt Nam,  b¶n  ti Vi   1  b»ng  tiÕng  ícngoµith«ng  ông); n    d 2.§iÒu  Ö  ¹t®éng  ña  Öp  éi;   l ho   c Hi h 3.V¨n    b¶n  íthiÖu cña  gi   i   Phßng  ¬ng  ¹ivµ  Th m   c«ng  nghiÖp  ÖtNam; Vi   4.Hå   ¬  Ò   ôsë  µm  Öc  ña  Öp  éi;   s v tr   l vi c Hi h 5.Lý  Þch cña   l   Ban    o  Öp  éi; l∙nh®¹ Hi h 6. Danh    s¸ch c¸c®¹idiÖn      doanh nghiÖp    xintham    Öp  éi,  ä    gia Hi h  (h tªn, sè  é  Õu,n¬i®¨ng  ý  ¹m  ót¹ ViÖtNam). h chi     k t tr     i   §i Ò u    6. Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ,ñy  th   30  k t  nh ®ñ h s h     ban  nh©n  ©n    d tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  ã  ¬ c tr¸chnhiÖm     êi   tr¶l   (cÊp  hay kh«ng  Êp  Êy  Ðp)  c gi ph cho    c¸c doanh nghiÖp  íc ngoµi xin thµnh  n     lËp  Öp  éi.GiÊy  Ðp  µnh  Ëp HiÖp  éicã    Þho¹t®éng  Hi h   ph th l  h   gi¸tr     trong 5      n¨m kÓ   õngµy  Êp  µ  îcxÐt giah¹n m çi lÇn  t  c v ®           kh«ng    n¨m. qu¸ 3  Ba th¸ng tr ckhih Õt  ¹n  Êy  Ðp, n Õu  èn  Õp tôc ho¹t®éng  th×    í    h gi ph   mu ti         HiÖp  éiph¶ilµm  n      ¹n  öiC¬   h    ®¬ xingia h g   quan  ∙  Êp  Êy  Ðp  µnh  Ëp. ® c gi ph th l  C¬   quan  Ën  n  nh ®¬ ph¶ihoµn  µnh  ñ tôc vµ    êi ¬ng  ù    th th     tr¶l   ® s trong thêigian      kh«ng    ngµy. qu¸ 30  §i Ò u    7. Trong    ×nh  ¹t®éng, nÕu  ã  ÷ng  qu¸ tr ho     c nh thay ® æi    kh¸c víi    néi dung      ghi trong  Êy  Ðp  ×  Öp  éi ph¶i lµm  n    Þ   y    gi ph th Hi h    ®¬ ®Ò ngh ñ ban nh©n  ©n  d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬i cÊp  Êy  Ðp  µnh  ¬ n  gi ph th lËp cho  iÒu  ® chØnh,    bæ sung  Êy  Ðp  µ  gi ph v chØ   îc ho¹t®éng  ®    theo  éi n  dung  íi khicã  m     v¨n  b¶n  Êp  Ën    ch nh bæ sung  Êy  Ðp.  y  gi ph ñ ban  ©n  ©n   nh d nhËn  n  ®¬ ph¶ixem   Ðt  µ    êicho  ¬ng  ù    x v tr¶l   ® s trong thêigian     kh«ng      qu¸ 30 ngµy. §i Ò u 8. Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ  µy  Êp  Êy  Ðp  th   30  k t ng c gi ph hoÆc   chÊp  Ën    nh bæ sung  Êy  Ðp,  Öp  éi ph¶i ®¨ng  gi ph Hi h    b¸o Trung  ng  µ    ¬ v b¸o §Þa  ¬ng    éidung  ph c¸cn   sau: ­Tªn  Öp  éi(t Õng ViÖtNam,  Õng nícngoµith«ng  ông);   Hi h   i     ti       d ­GiÊy  Ðp  µnh  Ëp (sè,ngµy  µ  ¬    ph th l    v c quan  Êp); c ­Ng êi®¹idiÖn  ñ  Þch       (Ch t hoÆc   Tæng    ý  Öp  éi); thk Hi h ­§Þa  iÓ m   Æt  ôsë  è nhµ,® êng  è  . ;   ® ® tr   (s     ph .. ) ­Sè  µikho¶n  ¹ Ng ©n  µng    t  t  i h giao dÞch;   ­§iÖn  ¹iFax.   tho   ,
  4. 4 §i Ò u 9. Quy Òn   ¹n  µ  h v tr¸chnhiÖm   ña  Öp  éi sau    îc thµnh    c Hi h  khi®   lËp :   1. M ë   µikho¶n    t  giao dÞch  ¹ m ét  ©n  µng  ¬ng  ¹i.Tµikho¶n  µy    ti  Ng h Th m   n chØ  ö  ông  ôc  ô  sd ph v cho  ¹t®éng  µnh  Ýnh  ña  Öp  éitheo  éidung  ho   h ch c Hi h   n  quy  nh  ¹ §iÒu  cña  ®Þ t i 4  Quy  Õ   µy. ch n 2. Thuª  ô së, nhµ    µ    tr     ë v thuª nh©n      viªn theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët lu   ViÖtNam;   3. Cã     con  Êu  d riªng(nÕu  Çn).ViÖc  ¾c  Êu    c   kh d theo quy  nh  ña  é   ®Þ cB Néi vô  ÖtNam;   Vi   4. NhËp   Èu    ÕtbÞ     kh c¸c thi   V¨n phßng, ph¬ng  Ön  µm  Öc    ti l vi theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p  ËtViÖt Nam   dông  i  íiV¨n  lu     ¸p  ®è v   phßng  i diÖn  chøc  ®¹   tæ  kinhtÕ  ícngoµit¹ ViÖtNam;   n     i   5. HiÖp  éi cã    h   tr¸chnhiÖ m     b¸o  ho¹t®éng  ña  ×nh  c¸o    cm trong 6    th¸ng,   m ét n¨m  µ    ã  v khic yªu  Çu  t  Êt cho  y  c ®é xu   ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è    ph trùcthuéc Trung  ng  ¬icÊp  Êy phÐp.     ¬ n  gi   §i Ò u 10. ñy    ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung ­ ¬ng, n¬i cã    Öp  éi doanh      c¸c Hi h  nghiÖp  íc ngßai ®¨ng  ý, cã  n    k   tr¸ch nhiÖm     gi¸m    Öc  ©n  ñ luËtph¸p ViÖtNam   µ    s¸tvi tu th         v c¸cquy  nh  ña  ®Þ c Quy  Õ   µy  ch n cña    Öp  éi doanh  c¸c Hi h  nghiÖp  íc ngoµi.Sau    Êp  Êy  Ðp,  y    n    khi c gi ph ñ ban nh©n  ©n  d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ã    ph tr     ¬ c tr¸chnhiÖ m   öib¶n      g  sao giÊy  Ðp  ph cho  é   ¬ng  ¹i,Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   µ  y  B Th m   K ho v§ t v ñ ban c«ng    Ò   t¸cv c¸c Tæ     chøc    Ýnh  ñ,®ång  êi®Þnh  ú  th¸ng vµ  n¨m  ã  c¸o phiCh ph   th   k 6    1  c b¸o    tæng  îp ho¹t®éng  ña    Öp  éidoanh  nghiÖp  ícngoµitrªn®Þa   µn  h    c c¸c Hi h     n     b cho  c¬  3  quan nãitrªn.    §i Ò u    11. 1.HiÖp  éichÊ m     ¹t®éng  h  døtho   trongc¸ctr ng  îp sau     ê h   ­H Õt  êih¹n ghitrong giÊy phÐp  µ     th           m kh«ng  îcgiah¹n; ®   ­Vi ph¹m     nghiªm  äng ph¸p luËtViÖtNam   Þ    åigiÊy phÐp  ícthêi tr        b thu h     tr     h¹n; ­HiÖp  éitùgi¶i Ó.   h      th 2. Trong  êigian  ngµy, kÓ   õ ngµy  Ê m     ¹t®éng, HiÖp  éi   th   30    t  ch døt ho     h  ph¶i hoµn  ÊtviÖc    ô së, nhµ  , ph¬ng  Ön  µm  Öc  ∙    t  tr¶tr     ë  ti l vi ® thuª vµ    thanh  to¸nc¸ckho¶n  î(nÕu  ã)víi Ýa  ÖtNam.    n  c   ph Vi   §i Ò u 12. 1. Nh÷ng  ¹t®éng  ña  Öp  éikh«ng  ï hîp  íigiÊy  Ðp  îc cÊp    ho   c Hi h  ph   v   ph ®  hoÆc     ¹m    viph c¸cquy  nh  ña  ®Þ c Quy  Õ   µy  × tïy  ch n th    theo møc      ¹m  Ï   ®é viph s   bÞ   ö  ¹ttheo  x ph   quy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  Önh  ö   ý vi ph¹m  µnh  Ýnh, ®×nh   l X l    h ch   chØ  ¹t®éng  ¹m  êihoÆc   Þ   håigiÊy  Ðp.  ñ   Þch  y  ho   t th   b thu    ph Ch t ñ ban  ©n   nh d©n  tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  Quy Õt  nh  ö  ýmøc   nh  ¬ ra  ®Þ x l  ®× chØ  ¹t®éng  µ    åigiÊy phÐp. ho   v thu h    
  5. 5 2. C¸c  µnh  th viªn cña  Öp  éi vµ    Hi h   c¸c  ©n   nh viªn lµm  Öc    vi trong   v¨n phßng  ña  Öp  éicã  µnh      ¹m  ph¸p  ËtViÖt Nam   ÏbÞ   ö  ýtheo  c Hi h   h viviph   lu     s   x l  ph¸p luËtViÖtNam.     
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2