intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghị định 109/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:26

178
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 109/2004/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký kinh doanh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 109/2004/NĐ-CP của Chính phủ

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA ngh Þ   ®Þ nh  cña ChÝnh phñ sè 109/2004/N§­CP ngµy 02 th¸ng 4 n¨m 2004  vÒ ®¨ng ký kinh doanh ChÝnh  phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng 12   n¨m   2001; C¨n cø LuËt Doanh nghiÖp ngµy 12 th¸ng 6 n¨m 1999; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Ngh Þ   ®Þ nh: Ch¬ng I nh÷ng quy ®Þnh chung §i Ò u  1.  Ph¹m vi ®iÒu chØnh NghÞ   ®Þnh nµy quy  ®Þnh vÒ  c¬  quan  ®¨ng ký  kinh doanh  vµ  viÖc  ®¨ng ký  kinh doanh  ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ho¹t  ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp vµ hé kinh doanh c¸ thÓ. §i Ò u  2.  QuyÒn ®¨ng ký kinh doanh 1. Thµnh lËp doanh nghiÖp vµ   ®¨ng ký  kinh doanh theo  quy ®Þnh cña ph¸p luËt lµ quyÒn cña c¸ nh©n vµ tæ chøc ® ­ îc nhµ níc b¶o hé. 2.  C¸c Bé,  c¬  quan  ngang  Bé,  Uû  ban  nh©n d©n  tØnh,  thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng kh«ng ®îc ban hµnh c¸c quy  ®Þnh vÒ   ®¨ng ký  kinh doanh ¸p dông riªng cho ngµnh hoÆc  ®Þa ph¬ng m×nh. 3. Nghiªm cÊm c¬  quan  ®¨ng ký  kinh doanh s¸ch nhiÔu,  g©y phiÒn hµ ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n trong khi tiÕp nhËn  hå s¬ vµ gi¶i quyÕt viÖc ®¨ng ký kinh doanh, ®¨ng ký thay  ®æi néi dung ®¨ng ký kinh doanh. Ch¬ng II NhiÖm vô, quyÒn h¹n, tæ chøc bé m¸y  cña c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh
 2. 2 § i Ò u  3.  C¬ quan ®¨ng ký kinh doanh  1.   C¬   quan   ®¨ng   ký   kinh   doanh   ®îc   tæ   chøc   ë   tØnh,  thµnh phè  trùc thuéc Trung ¬ng (sau  ®©y gäi chung lµ  cÊp  tØnh) vµ ë huyÖn, quËn, thÞ x∙, thµnh phè thuéc tØnh (sau   ®©y gäi chung lµ cÊp huyÖn), bao gåm: a) Phßng  ®¨ng ký  kinh doanh trong Së  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu  t  (sau   ®©y   gäi   chung   lµ   Phßng   ®¨ng   ký   kinh   doanh   cÊp  tØnh). b) C¨n cø vµo yªu cÇu vµ nhiÖm vô cô thÓ cña c«ng t¸c   ®¨ng ký  kinh doanh  ë   ®Þa ph¬ng, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n  cÊp   tØnh   quyÕt   ®Þnh   thµnh  lËp  Phßng   ®¨ng   ký   kinh   doanh   cÊp huyÖn; trêng hîp kh«ng thµnh lËp Phßng  ®¨ng ký  kinh  doanh cÊp huyÖn, th× giao Phßng tµi chÝnh ­ kÕ ho¹ch hoÆc   Phßng kinh tÕ  thùc hiÖn nhiÖm vô   ®¨ng ký  kinh doanh quy  ®Þnh t¹i §iÒu 5 NghÞ   ®Þnh nµy (sau  ®©y gäi chung lµ  C¬  quan ®¨ng ký kinh doanh cÊp huyÖn).  2. Phßng ®¨ng ký kinh doanh cÊp tØnh vµ Phßng ®¨ng ký   kinh doanh cÊp huyÖn (®èi víi nh÷ng quËn, huyÖn ®îc thµnh  lËp   Phßng   ®¨ng   ký   kinh   doanh)   cã   tµi   kho¶n   vµ   con   dÊu  riªng. §i Ò u   4.  NhiÖm vô, quyÒn h¹n, tr¸ch nhiÖm cña Phßng  ®¨ng ký kinh doanh cÊp tØnh 1. Trùc tiÕp nhËn hå  s¬   ®¨ng ký  kinh doanh; xem xÐt  tÝnh   hîp   lÖ   cña   hå   s¬   ®¨ng   ký   kinh   doanh   vµ   cÊp   GiÊy   chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh cho doanh nghiÖp. 2.   Híng   dÉn   ngêi   ®¨ng   ký   kinh   doanh   vÒ   ngµnh,   nghÒ  kinh doanh ph¶i cã   ®iÒu kiÖn vµ   ®iÒu kiÖn kinh doanh c¸c  ngµnh, nghÒ ®ã. 3.   X©y   dùng,   qu¶n   lý   hÖ   thèng   th«ng   tin   vÒ   doanh   nghiÖp   trong   ph¹m   vi   ®Þa   ph¬ng;   cung   cÊp   th«ng   tin   vÒ  doanh nghiÖp trong ph¹m vi  ®Þa ph¬ng cho Uû  ban nh©n d©n  cÊp   tØnh,  c¸c  së   cã   liªn   quan  vµ   Bé   KÕ   ho¹ch   vµ   §Çu   t  theo ®Þnh kú, cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã yªu cÇu. 4. Yªu cÇu doanh nghiÖp b¸o c¸o t×nh h×nh kinh doanh  cña doanh nghiÖp khi xÐt thÊy cÇn thiÕt theo quy ®Þnh t¹i   kho¶n   3   §iÒu   116   LuËt   Doanh   nghiÖp;   ®«n   ®èc   viÖc   thùc  hiÖn chÕ   ®é  b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m cña doanh nghiÖp  theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 118 LuËt Doanh nghiÖp. 5.   Khi   xem   xÐt   hå   s¬   ®¨ng   ký   kinh   doanh,   nÕu   ph¸t  hiÖn néi dung  ®¨ng ký  kª khai kh«ng chÝnh x¸c, kh«ng  ®Çy  ®ñ, th×  yªu cÇu ngêi  ®¨ng ký  kinh doanh  hiÖu   ®Ýnh hoÆc  lµm l¹i hå  s¬   ®¨ng ký  kinh doanh; nÕu ph¸t hiÖn néi dung  ®¨ng ký  kª khai lµ  gi¶ m¹o, th×  tõ  chèi cÊp  ®¨ng ký  kinh   doanh.
 3. 3 Sau khi cÊp GiÊy chøng nhËn  ®¨ng ký  kinh doanh, nÕu   ph¸t hiÖn cã  néi dung kª khai trong hå  s¬   ®¨ng ký  kinh  doanh lµ  kh«ng chÝnh x¸c, th×  tïy theo møc  ®é  vi ph¹m mµ  xö  lý  theo quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh sè  37/2003/N§­CP ngµy  10   th¸ng   4   n¨m   2003   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   xö   ph¹t   vi  ph¹m hµnh chÝnh vÒ ®¨ng ký kinh doanh. 6. Trùc tiÕp kiÓm tra hoÆc yªu cÇu c¬ quan nhµ níc cã  thÈm   quyÒn   kiÓm   tra   doanh  nghiÖp   theo  néi  dung   ®¨ng   ký   kinh doanh. 7. Thu håi GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh ®èi víi   doanh nghiÖp trong c¸c trêng hîp sau ®©y: a) Cã néi dung kª khai trong hå s¬ ®¨ng ký kinh doanh  lµ gi¶ m¹o hoÆc tr¸i víi §iÒu 9 LuËt Doanh nghiÖp; b) Kh«ng ®¨ng ký m∙ sè thuÕ trong thêi h¹n mét n¨m kÓ  tõ khi ®îc cÊp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh; c) Kh«ng ho¹t  ®éng t¹i trô  së   ®¨ng ký  trong thêi h¹n  mét n¨m kÓ  tõ  ngµy  ®îc cÊp GiÊy chøng nhËn  ®¨ng ký  kinh  doanh hoÆc chøng nhËn thay ®æi trô së chÝnh; d)   Ngõng   ho¹t   ®éng   kinh   doanh   mét   n¨m   liªn   tôc   mµ  kh«ng b¸o c¸o c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh; ®)   Kh«ng   b¸o   c¸o   vÒ   ho¹t   ®éng   kinh   doanh   cña   doanh  nghiÖp  víi c¬  quan   ®¨ng ký  kinh doanh  trong  2 n¨m  liªn  tiÕp; e) Kh«ng göi b¸o c¸o theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu  116   LuËt   Doanh   nghiÖp   ®Õn   c¬   quan   ®¨ng   ký   kinh   doanh   trong   thêi   h¹n   6   th¸ng   kÓ   tõ   ngµy   cã   yªu   cÇu   b»ng   v¨n  b¶n; g) Kinh doanh c¸c ngµnh, nghÒ bÞ cÊm.  C¬   quan   ®¨ng   ký   kinh   doanh   kh«ng   ®îc   quyÒn   thu   håi  GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh cña doanh nghiÖp trong   bÊt cø trêng  hîp  nµo  kh¸c  ngoµi c¸c trêng  hîp  quy   ®Þnh  t¹i kho¶n nµy. §i Ò u   5.   NhiÖm   vô,   quyÒn   h¹n,   tr¸ch   nhiÖm   cña   C¬  quan ®¨ng ký kinh doanh cÊp huyÖn  1. Trùc tiÕp nhËn  ®¬n  ®¨ng ký  kinh doanh cña hé  kinh  doanh c¸ thÓ, xem xÐt tÝnh hîp lÖ  cña  ®¬n  ®¨ng ký  kinh  doanh  vµ  cÊp GiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng  ký  kinh  doanh  cho hé  kinh doanh c¸ thÓ. 2.   Híng   dÉn   ngêi   ®¨ng   ký   kinh   doanh   vÒ   ngµnh,   nghÒ  kinh doanh ph¶i cã   ®iÒu kiÖn vµ   ®iÒu kiÖn kinh doanh c¸c  ngµnh, nghÒ ®ã.
 4. 4 3.  X©y dùng,  qu¶n  lý  hÖ  thèng  th«ng  tin  vÒ  hé  kinh  doanh c¸ thÓ  ho¹t  ®éng trªn ph¹m vi  ®Þa bµn;  ®Þnh kú  b¸o  c¸o Uû  ban nh©n d©n cÊp huyÖn, Phßng  ®¨ng ký  kinh doanh  cÊp   tØnh   vÒ   hé   kinh   doanh   c¸   thÓ   vµ   doanh   nghiÖp,   chi  nh¸nh, v¨n phßng  ®¹i diÖn doanh nghiÖp trªn ph¹m vi  ®Þa  bµn. 4.   Trùc   tiÕp   hoÆc   phèi   hîp   víi   c¬   quan   nhµ   níc   cã  thÈm   quyÒn   kiÓm   tra   doanh  nghiÖp,  hé   kinh  doanh   c¸   thÓ   theo néi dung   ®¨ng  ký  kinh  doanh trªn  ph¹m  vi  ®Þa  bµn;  x¸c   minh   néi   dung   ®¨ng   ký  kinh   doanh   cña   doanh   nghiÖp,   chi nh¸nh vµ v¨n phßng ®¹i diÖn trªn ph¹m vi ®Þa bµn theo  yªu cÇu cña Phßng ®¨ng ký kinh doanh cÊp tØnh. 5. Thu håi GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh ®èi víi   hé kinh doanh c¸ thÓ trong c¸c trêng hîp sau ®©y: a)   Kh«ng   tiÕn   hµnh   ho¹t   ®éng   kinh   doanh   trong   thêi   h¹n s¸u m¬i ngµy, kÓ tõ ngµy ®îc cÊp GiÊy chøng nhËn ®¨ng  ký kinh doanh; b) Ngõng ho¹t  ®éng kinh doanh qu¸ s¸u m¬i ngµy liªn  tôc mµ kh«ng th«ng b¸o víi c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh cÊp  huyÖn n¬i ®¨ng ký kinh doanh; c) ChuyÓn ®Þa ®iÓm kinh doanh sang quËn, huyÖn kh¸c; d) Kinh doanh ngµnh, nghÒ bÞ cÊm. C¬  quan  ®¨ng ký  kinh doanh cÊp huyÖn kh«ng cã  quyÒn   thu håi GiÊy chøng  nhËn  ®¨ng ký  kinh doanh  cña hé  kinh  doanh  c¸ thÓ  trong  bÊt kú  trêng  hîp  nµo  kh¸c  ngoµi c¸c  trêng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n nµy. §i Ò u   6.  NhiÖm vô, quyÒn h¹n, tr¸ch nhiÖm cña Bé KÕ  ho¹ch vµ §Çu t vÒ ®¨ng ký kinh doanh 1. Ban hµnh theo thÈm quyÒn nh÷ng v¨n b¶n h íng dÉn vÒ  chuyªn m«n, nghiÖp vô, biÓu mÉu phôc vô  c«ng t¸c  ®¨ng ký  kinh doanh. 2. Híng dÉn, ®µo t¹o, båi dìng nghiÖp vô ®¨ng ký kinh  doanh cho c¸n bé lµm c«ng t¸c ®¨ng ký kinh doanh. 3. Quy  ®Þnh chÕ   ®é  b¸o c¸o vÒ  c«ng t¸c  ®¨ng ký  kinh  doanh vµ  kiÓm tra viÖc chÊp hµnh chÕ   ®é  b¸o c¸o  ®ã  trong  ph¹m vi toµn quèc. 4.   X©y   dùng,   qu¶n   lý   hÖ   thèng   th«ng   tin   vÒ   doanh   nghiÖp   trong   ph¹m   vi   toµn   quèc;   cung   cÊp   th«ng   tin   vÒ  doanh nghiÖp cho c¸c c¬  quan cã  liªn quan cña ChÝnh phñ  theo ®Þnh kú, cho tæ chøc, c¸ nh©n cã yªu cÇu. 5.   Gi¸m   s¸t,   kiÓm   tra   c«ng   t¸c   ®¨ng   ký   kinh   doanh;  kiÓm   tra   c¸c   v¨n   b¶n   quy   ph¹m   ph¸p   luËt   liªn   quan   ®Õn  ®¨ng ký  kinh doanh do c¸c Bé, Héi  ®ång nh©n d©n, Uû  ban 
 5. 5 nh©n d©n tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng ban hµnh;  ph¸t hiÖn nh÷ng quy ®Þnh do c¸c c¬ quan ®ã ban hµnh kh«ng  ®óng thÈm quyÒn hoÆc tr¸i víi LuËt Doanh nghiÖp hoÆc nghÞ   ®Þnh híng dÉn thi hµnh LuËt vµ  gi¶i quyÕt theo quy  ®Þnh  t¹i c¸c kho¶n 3, 4, 5 §iÒu 13 NghÞ   ®Þnh sè  86/2002/N§­CP  ngµy   05   th¸ng   11   n¨m   2002   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   chøc  n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  c¬  cÊu tæ chøc cña Bé, c¬  quan ngang Bé. 6. Hîp t¸c quèc tÕ trong lÜnh vùc ®¨ng ký kinh doanh. Ch¬ng III §Æt tªn doanh nghiÖp §i Ò u  7.  Tªn doanh nghiÖp 1.  Tªn doanh  nghiÖp   Ýt  nhÊt ph¶i  cã  2 thµnh  tè   sau  ®©y: a) Lo¹i h×nh doanh nghiÖp;  b) Tªn riªng.  Tªn riªng ph¶i viÕt  ®îc b»ng tiÕng ViÖt, cã  thÓ  kÌm  theo ch÷ sè vµ ký hiÖu, ph¸t ©m ®îc. 2. Doanh nghiÖp cã thÓ sö dông ngµnh, nghÒ kinh doanh   hay phô trî kh¸c ®Ó cÊu thµnh tªn doanh nghiÖp. §i Ò u  8.  Nh÷ng ®iÒu cÊm trong ®Æt tªn doanh nghiÖp 1. Kh«ng  ®îc  ®Æt tªn trïng hoÆc tªn g©y nhÇm lÉn víi  tªn cña doanh nghiÖp ®∙ ®¨ng ký. 2. Kh«ng  ®îc sö  dông tªn c¬  quan nhµ  níc,  ®¬n vÞ  lùc  lîng   vò   trang   nh©n   d©n,   tªn   cña   tæ   chøc   chÝnh   trÞ,   tæ  chøc chÝnh trÞ  ­ x∙ héi  ®Ó  lµm toµn bé  hoÆc mét phÇn tªn   riªng  cña  doanh   nghiÖp,   trõ   trêng  hîp  cã   sù   chÊp   thuËn  cña c¬ quan, ®¬n vÞ hoÆc tæ chøc ®ã.  3. Kh«ng  ®îc sö  dông tõ  ng÷, ký  hiÖu vi ph¹m truyÒn  thèng lÞch sö, v¨n hãa, ®¹o ®øc vµ thuÇn phong mü tôc cña  d©n téc ®Ó ®Æt tªn riªng cho doanh nghiÖp. §i Ò u  9.  Tªn doanh nghiÖp viÕt b»ng tiÕng níc ngoµi Tªn doanh nghiÖp viÕt b»ng tiÕng níc ngoµi lµ tªn ®îc  dÞch   tõ   tiÕng   ViÖt   sang   tiÕng   níc   ngoµi   t¬ng   øng.   Khi  dÞch sang tiÕng níc ngoµi, tªn riªng cña doanh nghiÖp cã  thÓ  gi÷  nguyªn hoÆc dÞch t¬ng øng toµn bé  sang tiÕng níc  ngoµi.
 6. 6 § i Ò u  10.  Tªn trïng vµ tªn g©y nhÇm lÉn 1. Tªn trïng lµ trêng hîp tªn cña doanh nghiÖp yªu cÇu  ®¨ng ký ®îc viÕt vµ ®äc b»ng tiÕng ViÖt hoµn toµn gièng víi  tªn cña doanh nghiÖp ®∙ ®¨ng ký.  2. C¸c trêng hîp sau  ®©y  ®îc coi lµ  g©y nhÇm lÉn víi  tªn cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c: a) Tªn b»ng tiÕng ViÖt cña doanh nghiÖp yªu cÇu  ®¨ng  ký ®îc ®äc gièng nh tªn doanh nghiÖp ®∙ ®¨ng ký; b) Tªn b»ng tiÕng ViÖt cña doanh nghiÖp yªu cÇu  ®¨ng  ký chØ kh¸c tªn doanh nghiÖp ®∙ ®¨ng ký bëi ký hiÖu “&”; c)   Tªn   viÕt   t¾t   cña   doanh   nghiÖp   yªu   cÇu   ®¨ng   ký   trïng víi tªn viÕt t¾t cña doanh nghiÖp ®∙ ®¨ng ký; d) Tªn b»ng tiÕng níc ngoµi cña doanh nghiÖp yªu cÇu  ®¨ng   ký   trïng   víi   tªn   b»ng   tiÕng   níc   ngoµi   cña   doanh  nghiÖp ®∙ ®¨ng ký; ®) Tªn cña doanh nghiÖp yªu cÇu  ®¨ng ký  kh¸c víi tªn  cña doanh nghiÖp  ®∙  ®¨ng ký  bëi sè  tù  nhiªn, sè  thø tù  hoÆc c¸c ch÷  c¸i tiÕng  ViÖt (A, B, C,...)  ngay  sau tªn  riªng cña doanh nghiÖp ®ã, trõ trêng hîp doanh nghiÖp yªu  cÇu  ®¨ng ký  lµ  doanh nghiÖp con cña doanh nghiÖp  ®∙  ®¨ng  ký. e) Tªn cña doanh nghiÖp yªu cÇu  ®¨ng ký  kh¸c víi tªn  cña doanh nghiÖp  ®∙  ®¨ng ký  bëi tõ  “t©n” ngay tríc, hoÆc  "míi" ngay sau tªn cña doanh nghiÖp ®∙ ®¨ng ký. g) Tªn cña doanh nghiÖp yªu cÇu  ®¨ng ký  chØ kh¸c tªn  cña doanh nghiÖp ®∙ ®¨ng ký bëi c¸c tõ “B¾c”, “miÒn B¾c”,   “Nam”,   “miÒn   Nam”,   “Trung”,   “miÒn   Trung”,   “T©y”,   “miÒn  T©y”, “§«ng”, “miÒn §«ng”, trõ  trêng hîp doanh nghiÖp yªu  cÇu  ®¨ng ký  lµ  doanh nghiÖp con cña doanh nghiÖp  ®∙  ®¨ng   ký. h)   C¸c   trêng   hîp   tªn   g©y   nhÇm   lÉn   kh¸c   theo   quyÕt  ®Þnh cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t. §i Ò u   11.   C¸c   vÊn   ®Ò   kh¸c   liªn   quan   ®Õn   ®Æt   tªn  doanh nghiÖp 1. C¨n cø quy  ®Þnh t¹i Ch¬ng nµy, trong thêi h¹n ba  th¸ng kÓ  tõ  khi NghÞ   ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc Phßng  ®¨ng ký  kinh doanh cÊp tØnh tËp hîp danh môc doanh nghiÖp trïng tªn   vµ   doanh   nghiÖp   cã   tªn   g©y   nhÇm   lÉn   víi   tªn   cña   doanh  nghiÖp   kh¸c   trªn   ph¹m  vi   ®Þa  ph¬ng;   Trung   t©m   th«ng   tin  doanh nghiÖp quèc gia tËp hîp vµ   ®a danh môc doanh nghiÖp  trïng tªn vµ  doanh nghiÖp cã  tªn g©y nhÇm lÉn víi doanh   nghiÖp kh¸c trong c¶ níc lªn trang th«ng tin doanh nghiÖp  trong níc cña hÖ thèng th«ng tin doanh nghiÖp quèc gia.
 7. 7 2. C¸c doanh nghiÖp ®¨ng ký tríc khi NghÞ ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc cã  tªn g©y nhÇm lÉn víi tªn doanh  nghiÖp  kh¸c  kh«ng bÞ buéc ph¶i ®¨ng ký ®æi tªn. 3. Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  híng dÉn chi tiÕt viÖc  ®Æt  tªn doanh nghiÖp quy ®Þnh t¹i Ch¬ng nµy. Ch¬ng IV T r × n h   t ù ,   t h ñ   t ô c   ® ¨ n g   k ý   k i n h   d o a n h   ® è i   v í i   c ¸ c  doanh nghiÖp ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp §i Ò u  12.  Hå s¬ ®¨ng ký kinh doanh 1.   Hå   s¬   ®¨ng   ký   kinh   doanh   ®èi   víi   c«ng   ty   tr¸ch  nhiÖm h÷u h¹n vµ c«ng ty cæ phÇn bao gåm: a) §¬n ®¨ng ký kinh doanh lËp theo mÉu do Bé KÕ ho¹ch  vµ §Çu t quy ®Þnh; b) §iÒu lÖ c«ng ty; c) Danh s¸ch thµnh viªn  ®èi víi c«ng ty tr¸ch nhiÖm   h÷u h¹n cã  tõ  hai thµnh viªn trë  lªn, danh s¸ch cæ  ®«ng  s¸ng lËp ®èi víi c«ng ty cæ phÇn. §èi   víi   c«ng   ty   kinh   doanh   c¸c   ngµnh,   nghÒ   ph¶i   cã  vèn ph¸p  ®Þnh, th×  ph¶i cã  thªm x¸c nhËn cña c¬  quan cã  thÈm quyÒn hoÆc chøng chØ hîp ph¸p chøng minh vÒ  sè  vèn  cña c«ng ty. §èi   víi   c«ng   ty   kinh   doanh   c¸c   ngµnh,   nghÒ   ph¶i   cã   chøng chØ hµnh nghÒ, th× ph¶i cã thªm b¶n sao hîp lÖ chøng  chØ hµnh nghÒ  cña mét trong sè  nh÷ng ngêi qu¶n lý  c«ng ty  theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 12 §iÒu 3 LuËt Doanh nghiÖp. 2. Hå  s¬   ®¨ng ký  kinh doanh  ®èi víi c«ng ty hîp danh  bao gåm: a) §¬n ®¨ng ký kinh doanh lËp theo mÉu do Bé KÕ ho¹ch  vµ §Çu t quy ®Þnh; b) §iÒu lÖ c«ng ty; c) Danh s¸ch thµnh viªn hîp danh. §èi   víi   c«ng   ty   kinh   doanh   c¸c   ngµnh,   nghÒ   ph¶i   cã  vèn ph¸p  ®Þnh, th×  ph¶i cã  thªm x¸c nhËn cña c¬  quan cã  thÈm quyÒn hoÆc chøng chØ hîp ph¸p chøng minh vÒ  sè  vèn  cña c«ng ty. §èi   víi   c«ng   ty   kinh   doanh   c¸c   ngµnh,   nghÒ   ph¶i   cã  chøng   chØ   hµnh   nghÒ,   th×   ph¶i   cã   thªm   b¶n   sao   hîp   lÖ  chøng chØ hµnh nghÒ cña c¸c thµnh viªn hîp danh.
 8. 8 3.  Hå  s¬   ®¨ng  ký  kinh  doanh   ®èi víi  doanh  nghiÖp  t  nh©n bao gåm: §¬n  ®¨ng ký  kinh doanh lËp theo mÉu do Bé  KÕ  ho¹ch vµ   §Çu t quy ®Þnh. §èi   víi   doanh   nghiÖp   t  nh©n   kinh   doanh   c¸c   ngµnh,  nghÒ ph¶i cã vèn ph¸p ®Þnh, th× ph¶i cã thªm x¸c nhËn cña  c¬  quan cã  thÈm quyÒn hoÆc chøng chØ hîp ph¸p chøng minh  vÒ sè vèn cña doanh nghiÖp. §èi   víi   doanh   nghiÖp   t  nh©n   kinh   doanh   c¸c   ngµnh,  nghÒ  ph¶i  cã  chøng  chØ hµnh nghÒ,  th×  ph¶i  cã  thªm  b¶n  sao   hîp   lÖ   chøng   chØ   hµnh   nghÒ   cña   chñ   doanh   nghiÖp   t  nh©n hoÆc gi¸m ®èc qu¶n lý doanh nghiÖp. §i Ò u  13.  Tr×nh tù vµ thñ tôc ®¨ng ký kinh doanh  Tr×nh tù  vµ  thñ  tôc  ®¨ng ký  kinh doanh  ®îc thùc hiÖn  nh sau: 1.   Ngêi   thµnh   lËp   doanh   nghiÖp   hoÆc   ngêi   ®¹i   diÖn  theo uû quyÒn nép ®ñ hå s¬ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 12 NghÞ   ®Þnh nµy t¹i Phßng  ®¨ng ký  kinh doanh cÊp tØnh n¬i doanh  nghiÖp   ®Æt   trô   së   chÝnh.   Thµnh   viªn   s¸ng   lËp,   cæ   ®«ng  s¸ng lËp, chñ  së  h÷u c«ng ty, chñ  së  h÷u doanh nghiÖp t  nh©n,   thµnh   viªn   hîp   danh   cïng   víi   ngêi   ®¹i   diÖn   theo  ph¸p luËt cña doanh nghiÖp liªn  ®íi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ  tÝnh   chÝnh   x¸c,   trung   thùc   cña   néi   dung   hå   s¬   ®¨ng   ký  kinh doanh. Phßng  ®¨ng ký  kinh doanh cÊp tØnh kh«ng  ®îc yªu cÇu  ngêi thµnh lËp doanh nghiÖp nép thªm bÊt kú  giÊy tê  nµo  kh¸c ngoµi hå  s¬  quy  ®Þnh t¹i  §iÒu 12 NghÞ   ®Þnh nµy  ®èi   víi tõng lo¹i h×nh doanh nghiÖp. 2. Khi tiÕp nhËn hå  s¬, Phßng  ®¨ng ký  kinh doanh cÊp   tØnh ph¶i trao giÊy biªn nhËn vÒ  viÖc nhËn hå  s¬  cho ng êi  nép   hå   s¬.   Phßng   ®¨ng  ký   kinh  doanh   cÊp   tØnh   chÞu  tr¸ch   nhiÖm vÒ  tÝnh hîp lÖ  cña hå  s¬, kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ  nh÷ng hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt cña doanh nghiÖp x¶y ra sau  ®¨ng ký kinh doanh.  3. Phßng  ®¨ng ký  kinh doanh cÊp tØnh cÊp GiÊy chøng   nhËn  ®¨ng ký  kinh doanh cho doanh nghiÖp trong thêi h¹n  mêi l¨m ngµy, kÓ  tõ  ngµy nhËn hå  s¬, nÕu cã   ®ñ  c¸c  ®iÒu  kiÖn sau ®©y: a) Ngµnh, nghÒ kinh doanh kh«ng thuéc danh môc ngµnh,  nghÒ cÊm kinh doanh; b)   Tªn   doanh   nghiÖp   ®îc   ®Æt   ®óng   theo   quy   ®Þnh   t¹i  Ch¬ng III NghÞ ®Þnh nµy.
 9. 9 c) Hå  s¬   ®¨ng ký  kinh doanh hîp lÖ  theo quy  ®Þnh t¹i  kho¶n 3 §iÒu 3 LuËt Doanh nghiÖp; d) Nép ®ñ lÖ phÝ ®¨ng ký kinh doanh theo quy ®Þnh. Sau khi  ®îc cÊp GiÊy chøng nhËn  ®¨ng ký  kinh doanh,   doanh nghiÖp ®îc kh¾c dÊu vµ cã quyÒn sö dông con dÊu cña  m×nh. 4. Trêng hîp hå s¬ kh«ng hîp lÖ hoÆc tªn doanh nghiÖp   ®îc  ®Æt kh«ng  ®óng theo quy  ®Þnh, th×  Phßng  ®¨ng ký  kinh   doanh cÊp tØnh ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho ngêi thµnh  lËp doanh nghiÖp biÕt trong thêi h¹n b¶y ngµy, kÓ tõ ngµy   nhËn hå s¬. Th«ng b¸o ph¶i nªu râ néi dung cÇn söa ®æi vµ   c¸ch   thøc   söa   ®æi.   Qu¸   thêi   h¹n   nãi   trªn   mµ   kh«ng   cã  th«ng b¸o, th× tªn cña doanh nghiÖp coi nh  ®îc chÊp nhËn,  hå s¬ ®¨ng ký kinh doanh ®îc coi lµ hîp lÖ. 5. NÕu sau mêi l¨m ngµy, kÓ tõ ngµy nép hå s¬ ®¨ng ký  kinh   doanh,   mµ   kh«ng   nhËn   ®îc   GiÊy   chøng   nhËn   ®¨ng   ký  kinh   doanh,   th×   ngêi   thµnh   lËp   doanh   nghiÖp   cã   quyÒn  khiÕu n¹i ®Õn Phßng ®¨ng ký kinh doanh cÊp tØnh, n¬i tiÕp   nhËn hå  s¬   ®¨ng ký  kinh doanh. Sau thêi h¹n b¶y ngµy, kÓ  tõ  ngµy nép  ®¬n khiÕu n¹i, mµ  kh«ng nhËn  ®îc tr¶ lêi cña  Phßng   ®¨ng   ký   kinh   doanh   cÊp   tØnh,   th×   ngêi   thµnh   lËp  doanh nghiÖp cã  quyÒn khiÕu n¹i lªn Uû  ban nh©n d©n cÊp  tØnh hoÆc kiÖn ra Toµ  hµnh chÝnh cÊp tØnh n¬i nép hå  s¬  ®¨ng ký kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 6.   KÓ   tõ   khi   ®îc   cÊp   GiÊy   chøng   nhËn   ®¨ng   ký   kinh  doanh,   doanh   nghiÖp   cã   quyÒn   ho¹t   ®éng   kinh   doanh   mµ  kh«ng  cÇn  ph¶i  xin phÐp bÊt cø c¬  quan  nhµ  nícnµo,  trõ  trêng   hîp   doanh   nghiÖp   kinh   doanh   ngµnh,   nghÒ   ph¶i   cã  ®iÒu kiÖn. 7. Trong thêi h¹n b¶y ngµy, kÓ tõ ngµy cÊp GiÊy chøng   nhËn  ®¨ng ký  kinh doanh cho doanh nghiÖp, Phßng  ®¨ng ký  kinh doanh cÊp tØnh göi b¶n sao GiÊy chøng nhËn  ®¨ng ký  kinh doanh  ®Õn Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t, Trung t©m th«ng tin  doanh   nghiÖp,   c¬   quan   thuÕ,   c¬   quan   thèng   kª,   c¬   quan  qu¶n lý  ngµnh kinh tÕ  ­ kü  thuËt cïng cÊp, c¬  quan  ®¨ng  ký   kinh   doanh   cÊp   huyÖn   n¬i   doanh   nghiÖp   ®Æt   trô   së  chÝnh. 8. GiÊy chøng nhËn  ®¨ng ký  kinh doanh do Phßng  ®¨ng   ký kinh doanh cÊp tØnh cÊp cã hiÖu lùc trong ph¹m vi toµn  quèc.
 10. 10 § i Ò u  14.  §¨ng ký lËp chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn 1.   Khi   lËp   chi   nh¸nh,   v¨n   phßng   ®¹i   diÖn,   doanh   nghiÖp   ph¶i   göi   th«ng  b¸o  tíi  Phßng   ®¨ng   ký   kinh   doanh   cÊp tØnh n¬i  ®Æt chi nh¸nh, v¨n phßng  ®¹i diÖn. Néi dung  th«ng b¸o gåm cã: a) Tªn vµ ®Þa chØ trô së chÝnh cña doanh nghiÖp; b) Ngµnh, nghÒ kinh doanh cña doanh nghiÖp; c)   Tªn   chi   nh¸nh,   v¨n   phßng   ®¹i   diÖn   dù   ®Þnh   thµnh  lËp; tªn ph¶i  kÌm  theo  ch÷  “Chi nh¸nh”   ®èi víi  ®¨ng ký  thµnh lËp chi nh¸nh vµ  ch÷  “V¨n phßng  ®¹i diÖn”  ®èi víi  trêng hîp ®¨ng ký thµnh lËp v¨n phßng ®¹i diÖn; d) Hä  tªn, sè  chøng minh nh©n d©n, ch÷  ký  vµ  n¬i c  tró cña ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña doanh nghiÖp; ®)   Tªn   vµ   ®Þa   chØ   trô   së   chi   nh¸nh,   v¨n   phßng   ®¹i  diÖn; e)   Néi   dung,   ph¹m   vi   ho¹t   ®éng   cña   chi   nh¸nh,   v¨n  phßng ®¹i diÖn; g) Hä tªn, n¬i c tró, sè chøng minh nh©n d©n cña ngêi  ®øng ®Çu chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn. 2. KÌm theo th«ng b¸o quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy,  ph¶i cã: a)   B¶n   sao   GiÊy   chøng   nhËn   ®¨ng   ký   kinh   doanh   cña  doanh nghiÖp; b)   B¶n   sao   §iÒu   lÖ   c«ng   ty   ®èi   víi   c«ng   ty   tr¸ch  nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty hîp danh. c) QuyÕt  ®Þnh b»ng v¨n b¶n, kÌm b¶n sao biªn b¶n häp  cña Héi  ®ång thµnh viªn  ®èi víi c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u  h¹n hai thµnh viªn trë  lªn, cña chñ  së  h÷u c«ng ty  ®èi  víi c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn, cña Héi  ®ång qu¶n trÞ ®èi víi c«ng ty cæ phÇn, cña c¸c thµnh viªn  hîp danh  ®èi víi c«ng ty hîp danh vÒ  viÖc thµnh lËp chi  nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn. §èi víi chi nh¸nh kinh doanh c¸c ngµnh nghÒ  ph¶i cã  chøng chØ hµnh nghÒ, th×  ph¶i cã  thªm b¶n sao chøng chØ  hµnh nghÒ  cña   Ýt nhÊt  mét  trong  sè  ngêi nh÷ng ngêi lµm  viÖc t¹i chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn. 3. NÕu ngµnh, nghÒ  kinh doanh cña chi nh¸nh phï  hîp   víi   ngµnh,   nghÒ   kinh   doanh   cña   doanh   nghiÖp,   néi   dung  ho¹t   ®éng   cña   v¨n   phßng   ®¹i   diÖn   phï   hîp   víi   néi   dung  ho¹t  ®éng cña doanh nghiÖp th×  trong thêi h¹n b¶y ngµy,   kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®îc th«ng b¸o, Phßng  ®¨ng ký  kinh doanh  cÊp tØnh cÊp GiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng  ký  ho¹t   ®éng  cña chi  nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn.
 11. 11 Sau   khi   ®îc   cÊp   GiÊy   chøng   nhËn   ®¨ng   ký   ho¹t   ®éng,   chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn ®îc kh¾c dÊu vµ cã quyÒn sö  dông con dÊu cña m×nh. 4.   Trêng   hîp   doanh   nghiÖp   lËp   chi   nh¸nh,   v¨n   phßng   ®¹i   diÖn   t¹i   tØnh,   thµnh   phè   kh¸c  n¬i  doanh   nghiÖp   ®Æt   trô së chÝnh, th× trong thêi h¹n b¶y ngµy, kÓ tõ ngµy ®îc  cÊp   GiÊy   chøng   nhËn   ®¨ng   ký   ho¹t   ®éng   chi   nh¸nh,   v¨n   phßng  ®¹i diÖn, doanh nghiÖp ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n  tíi   Phßng   ®¨ng   ký  kinh   doanh   cÊp   tØnh  n¬i  doanh   nghiÖp   ®Æt trô së chÝnh vµ bæ sung vµo hå s¬ ®¨ng ký kinh doanh. 5. ViÖc lËp chi nh¸nh, v¨n phßng  ®¹i diÖn cña doanh   nghiÖp  ë  níc ngoµi  ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh cña ph¸p  luËt níc ®ã. Trong thêi h¹n mêi l¨m ngµy, kÓ tõ ngµy chÝnh thøc më  chi nh¸nh, v¨n phßng  ®¹i diÖn  ë  níc ngoµi, doanh nghiÖp  ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho Phßng  ®¨ng ký  kinh doanh  cÊp tØnh n¬i doanh nghiÖp ®Æt trô së chÝnh ®Ó bæ sung vµo  hå s¬ ®¨ng ký kinh doanh. §i Ò u   15.   §¨ng   ký   bæ   sung,   thay   ®æi   ngµnh,   nghÒ  kinh doanh  1.   Khi   bæ   sung,   thay   ®æi   ngµnh,   nghÒ   kinh   doanh,   doanh nghiÖp göi th«ng b¸o  ®Õn Phßng  ®¨ng ký  kinh doanh   cÊp tØnh n¬i doanh nghiÖp  ®∙  ®¨ng ký. Néi dung th«ng b¸o  gåm cã: a) Tªn doanh nghiÖp, sè   ®¨ng ký  kinh doanh, ngµy cÊp  GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh; b) §Þa chØ trô së chÝnh cña doanh nghiÖp; c) Ngµnh, nghÒ kinh doanh ®∙ ®¨ng ký; d) Ngµnh, nghÒ ®¨ng ký bæ sung hoÆc thay ®æi; ®) Hä  tªn, sè  chøng minh nh©n d©n, ch÷  ký  vµ  n¬i c  tró cña ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña doanh nghiÖp. §èi   víi   bæ   sung,   thay   ®æi   ngµnh,   nghÒ   ph¶i   cã   vèn  ph¸p  ®Þnh, th×  ph¶i cã  thªm x¸c nhËn cña c¬  quan cã  thÈm  quyÒn hoÆc chøng chØ hîp ph¸p chøng minh sè vèn cña doanh   nghiÖp. §èi víi bæ sung, thay  ®æi ngµnh, nghÒ  ph¶i cã  chøng   chØ hµnh nghÒ, th×  ph¶i cã  thªm b¶n sao hîp lÖ  chøng chØ  hµnh nghÒ theo quy ®Þnh. KÌm theo th«ng b¸o ph¶i cã quyÕt ®Þnh b»ng v¨n b¶n vµ   b¶n sao biªn b¶n häp cña Héi ®ång thµnh viªn ®èi víi c«ng  ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n hai thµnh viªn trë lªn, cña chñ së  h÷u c«ng ty ®èi víi c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh  viªn, cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng ®èi víi c«ng ty cæ phÇn vµ  
 12. 12 cña c¸c thµnh viªn hîp danh  ®èi víi c«ng ty hîp danh vÒ  viÖc bæ sung, thay ®æi ngµnh, nghÒ kinh doanh. 2. Khi nhËn th«ng b¸o, Phßng  ®¨ng ký  kinh doanh cÊp   tØnh   ph¶i   trao   giÊy   biªn   nhËn   vµ   thùc   hiÖn   ®¨ng   ký   bæ  sung, thay  ®æi ngµnh, nghÒ  kinh doanh trong thêi h¹n b¶y  ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn th«ng b¸o. §i Ò u   16.  §¨ng ký thay ®æi ®Þa chØ trô së chÝnh cña  doanh nghiÖp  1.   Khi   chuyÓn   ®Þa   chØ   trô   së   chÝnh   ®Õn   n¬i   kh¸c  trong ph¹m vi tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, doanh  nghiÖp   göi   th«ng   b¸o   ®Õn   Phßng   ®¨ng   ký   kinh   doanh   cÊp  tØnh. Néi dung th«ng b¸o gåm cã: a) Tªn doanh nghiÖp, sè   ®¨ng ký  kinh doanh, ngµy cÊp  GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh; b) §Þa chØ trô së chÝnh cña doanh nghiÖp; c) §Þa chØ trô së chÝnh dù ®Þnh chuyÓn ®Õn; d) Hä  tªn, sè  chøng minh nh©n d©n, ch÷  ký  vµ  n¬i c  tró cña ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña doanh nghiÖp. KÌm theo th«ng b¸o ph¶i cã quyÕt ®Þnh b»ng v¨n b¶n vµ   b¶n sao biªn b¶n häp cña Héi ®ång thµnh viªn ®èi víi c«ng  ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n hai thµnh viªn trë lªn, cña chñ së  h÷u c«ng ty ®èi víi c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh  viªn, cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng ®èi víi c«ng ty cæ phÇn vµ   cña c¸c thµnh viªn hîp danh  ®èi víi c«ng ty hîp danh vÒ  viÖc   ®¨ng   ký   thay   ®æi   ®Þa   chØ   trô   së   chÝnh   cña   doanh  nghiÖp. Khi nhËn th«ng b¸o, Phßng ®¨ng ký kinh doanh cÊp tØnh   ph¶i trao  giÊy  biªn nhËn vµ  thùc hiÖn   ®¨ng  ký  thay   ®æi  ®Þa chØ trô  së  chÝnh cña doanh nghiÖp trong thêi h¹n b¶y  ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn th«ng b¸o. Sau   thêi   h¹n   b¶y   ngµy   nãi   trªn   mµ   doanh   nghiÖp   vÉn  kh«ng ®îc ®¨ng ký thay ®æi trô së chÝnh, th× doanh nghiÖp   vÉn cã  quyÒn chuyÓn sang trô  së  míi, nh ng ph¶i göi th«ng  b¸o vÒ ®Þa chØ trô së míi cho tÊt c¶ c¸c chñ nî biÕt tríc  khi chuyÓn ®Þa chØ.  2. Khi chuyÓn  ®Þa chØ trô  së  chÝnh cña doanh nghiÖp   sang tØnh kh¸c, doanh nghiÖp göi th«ng b¸o ®Õn Phßng ®¨ng   ký   kinh   doanh   cÊp   tØnh   n¬i   doanh   nghiÖp   ®∙   ®¨ng   ký   vµ  Phßng   ®¨ng   ký   kinh   doanh   cÊp   tØnh   n¬i   doanh   nghiÖp   dù  ®Þnh ®Æt trô së míi. Néi dung th«ng b¸o gåm cã: a) Tªn doanh nghiÖp, sè   ®¨ng ký  kinh doanh, ngµy vµ  n¬i cÊp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh; b) §Þa chØ trô së chÝnh cña doanh nghiÖp;
 13. 13 c) §Þa chØ trô së chÝnh dù ®Þnh chuyÓn ®Õn; d) Hä  tªn, sè  chøng minh nh©n d©n, ch÷  ký  vµ  n¬i c  tró cña ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña doanh nghiÖp. KÌm theo th«ng b¸o göi  ®Õn Phßng  ®¨ng ký  kinh doanh   cÊp tØnh n¬i doanh nghiÖp dù ®Þnh ®Æt trô së míi, ph¶i cã  §iÒu lÖ  c«ng ty vµ  danh s¸ch thµnh viªn  ®èi víi c«ng ty  tr¸ch  nhiÖm  h÷u h¹n cã  tõ  hai  thµnh  viªn trë  lªn,  danh  s¸ch cæ  ®«ng s¸ng lËp  ®èi víi c«ng ty cæ phÇn, danh s¸ch  thµnh viªn hîp danh  ®èi víi c«ng ty hîp danh; quyÕt  ®Þnh  b»ng v¨n b¶n vµ  b¶n sao biªn b¶n häp cña Héi  ®ång thµnh  viªn  ®èi víi c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n hai thµnh viªn  trë   lªn,   cña   chñ   së   h÷u   c«ng   ty   ®èi   víi   c«ng   ty   tr¸ch  nhiÖm  h÷u  h¹n  mét  thµnh  viªn,  cña  §¹i  héi   ®ång  cæ  ®«ng  ®èi víi c«ng ty cæ phÇn vµ  cña c¸c thµnh viªn hîp danh  ®èi víi c«ng ty hîp danh. Trêng hîp tªn cña doanh nghiÖp kh«ng trïng hoÆc kh«ng  g©y nhÇm lÉn víi tªn cña doanh  nghiÖp   ®∙  ®¨ng  ký  trong  ph¹m vi  ®Þa ph¬ng n¬i doanh nghiÖp chuyÓn  ®Õn, th×  Phßng  ®¨ng ký kinh doanh cÊp tØnh, n¬i doanh nghiÖp dù ®Þnh ®Æt   trô  së  míi,  ®¨ng ký  viÖc chuyÓn  ®æi  ®Þa chØ trô  së  chÝnh  vµ  cÊp l¹i GiÊy chøng nhËn  ®¨ng ký  kinh doanh cho doanh  nghiÖp  trong thêi  h¹n  mêi l¨m ngµy kÓ  tõ  ngµy  nhËn  ®îc  th«ng b¸o. Trêng   hîp   tªn   cña   doanh   nghiÖp   trïng   hoÆc   g©y   nhÇm   lÉn víi tªn cña doanh nghiÖp ®∙ ®¨ng ký trong ph¹m vi ®Þa  ph¬ng n¬i doanh nghiÖp chuyÓn ®Õn, th× trong thêi h¹n b¶y   ngµy, kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®îc th«ng b¸o, Phßng  ®¨ng ký  kinh  doanh cÊp tØnh, n¬i doanh nghiÖp dù   ®Þnh  ®Æt trô  së  míi  ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho doanh nghiÖp biÕt,  ®ång  thêi híng dÉn doanh nghiÖp chän tªn kh¸c vµ  thay  ®æi c¸c  néi dung cã liªn quan trong hå s¬ cña doanh nghiÖp. Trong   trêng hîp nµy, Phßng  ®¨ng ký  kinh doanh cÊp tØnh  ®¨ng ký  chuyÓn   ®æi   ®Þa   chØ   trô   së   chÝnh   khi   doanh   nghiÖp   thùc  hiÖn ®óng c¸c yªu cÇu nãi trªn.  Trong thêi h¹n b¶y ngµy, kÓ  tõ  ngµy  ® îc cÊp l¹i GiÊy  chøng nhËn  ®¨ng ký  kinh doanh, doanh nghiÖp ph¶i göi b¶n  sao hîp lÖ ®Õn Phßng ®¨ng ký kinh doanh cÊp tØnh, n¬i tr­ íc ®©y doanh nghiÖp ®∙ ®¨ng ký kinh doanh. 3.   ViÖc   thay   ®æi   ®Þa   chØ   trô   së   chÝnh   cña   doanh  nghiÖp   kh«ng   lµm   thay   ®æi   quyÒn   vµ   nghÜa   vô   cña   doanh  nghiÖp.
 14. 14 § i Ò u  17.  §¨ng ký ®æi tªn doanh nghiÖp  1. Khi  ®æi tªn, doanh nghiÖp göi th«ng b¸o  ®Õn Phßng  ®¨ng ký kinh doanh cÊp tØnh, n¬i doanh nghiÖp ®∙ ®¨ng ký.   Néi dung th«ng b¸o gåm cã: a)   Tªn   hiÖn   t¹i   cña   doanh   nghiÖp;   sè   ®¨ng   ký   kinh  doanh vµ ngµy cÊp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh; b) §Þa chØ trô së chÝnh cña doanh nghiÖp; c) Tªn dù kiÕn thay ®æi; d) Hä  tªn, sè  chøng minh nh©n d©n, ch÷  ký  vµ  n¬i c  tró cña ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña doanh nghiÖp. KÌm theo th«ng b¸o ph¶i cã quyÕt ®Þnh b»ng v¨n b¶n vµ   b¶n sao biªn b¶n häp cña Héi ®ång thµnh viªn ®èi víi c«ng  ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, cña chñ  së  h÷u c«ng ty  ®èi víi  c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn, cña §¹i héi  ®ång   cæ   ®«ng   ®èi   víi   c«ng   ty   cæ   phÇn   vµ   cña   c¸c   thµnh  viªn hîp danh  ®èi víi c«ng ty hîp danh vÒ  viÖc  ®æi tªn  doanh nghiÖp. 2. Khi nhËn th«ng b¸o, Phßng  ®¨ng ký  kinh doanh cÊp   tØnh ph¶i  trao  giÊy biªn nhËn  vµ  thùc  hiÖn   ®¨ng ký   ®æi  tªn doanh nghiÖp trong thêi h¹n b¶y ngµy kÓ  tõ  ngµy nhËn  th«ng   b¸o,   nÕu   tªn   dù   kiÕn   thay   ®æi   cña   doanh   nghiÖp   kh«ng tr¸i víi quy ®Þnh vÒ ®Æt tªn doanh nghiÖp. 3. ViÖc thay  ®æi tªn cña doanh nghiÖp kh«ng lµm thay  ®æi quyÒn vµ nghÜa vô cña doanh nghiÖp. §i Ò u   18.  §¨ng ký  thay  ®æi ngêi  ®¹i diÖn theo ph¸p  luËt cña doanh nghiÖp  1. Trêng hîp c«ng ty hîp danh tiÕp nhËn thµnh viªn  hîp danh, khai trõ thµnh viªn hîp danh, cã thµnh viªn hîp   danh rót khái c«ng ty, th× c«ng ty hîp danh göi th«ng b¸o  ®Õn Phßng  ®¨ng ký  kinh doanh cÊp tØnh, n¬i c«ng ty  ®¨ng  ký kinh doanh. Néi dung th«ng b¸o gåm cã: a) Tªn c«ng ty, sè   ®¨ng ký  kinh doanh, ngµy cÊp GiÊy  chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh; b) §Þa chØ trô së chÝnh cña c«ng ty; c) Hä tªn, n¬i c tró cña thµnh viªn hîp danh míi; cña  thµnh viªn hîp danh bÞ  khai trõ  hoÆc tù  nguyÖn rót khái  c«ng ty; d) Ch÷  ký  cña tÊt c¶ thµnh viªn hîp danh hoÆc thµnh  viªn hîp danh ®îc ñy quyÒn.
 15. 15 Khi nhËn th«ng b¸o, Phßng ®¨ng ký kinh doanh cÊp tØnh   trao giÊy biªn nhËn vµ  thùc hiÖn  ®¨ng ký  thay  ®æi thµnh  viªn hîp danh  trong  thêi h¹n b¶y ngµy,  kÓ  tõ  ngµy  nhËn  th«ng b¸o. 2.   Trêng   hîp   thay   ®æi   ngêi   ®¹i   diÖn   theo   ph¸p   luËt  cña c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n vµ  c«ng ty cæ phÈn, th×  c«ng ty göi th«ng  b¸o   ®Õn  Phßng   ®¨ng ký  kinh doanh  cÊp  tØnh n¬i c«ng ty ®∙ ®¨ng ký. Néi dung th«ng b¸o gåm cã: a) Tªn c«ng ty, sè   ®¨ng ký  kinh doanh, ngµy cÊp GiÊy  chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh; b) §Þa chØ trô së chÝnh cña c«ng ty; c) Hä  tªn, sè  chøng minh nh©n d©n, chøc danh, n¬i c  tró cña ngêi ®ang lµ ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña c«ng ty; d) Hä  tªn, sè  chøng minh nh©n d©n, chøc danh, n¬i c  tró   cña   ngêi   thay   thÕ   lµm   ®¹i   diÖn   theo   ph¸p   luËt   cña  c«ng ty; ®) Hä  tªn vµ  ch÷  ký  cña Chñ  tÞch Héi  ®ång thµnh viªn  ®èi víi c«ng ty tr¸ch  nhiÖm  h÷u h¹n hai thµnh  viªn  trë  lªn, cña  ®¹i diÖn cã  thÈm quyÒn cña chñ  së  h÷u c«ng ty  ®èi víi c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn, cña  Chñ   tÞch   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ   ®èi   víi   c«ng   ty   cæ   phÇn   vµ  c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn theo m« h×nh  Héi   ®ång   qu¶n   trÞ.   Trêng   hîp   Chñ   tÞch   Héi   ®ång   thµnh  viªn, Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n trÞ  hoÆc ngêi  ®¹i diÖn theo  ph¸p   luËt   cña   c«ng   ty   bá   trèn   khái   n¬i   c  tró,   bÞ   t¹m  giam,  bÞ  bÖnh  t©m  thÇn  hoÆc c¸c bÖnh kh¸c  mµ  kh«ng  thÓ  nhËn thøc, lµm chñ   ®îc b¶n th©n hoÆc tõ  chèi ký  tªn vµo  th«ng b¸o cña c«ng ty, th×  ph¶i cã  hä  tªn vµ  ch÷  ký  cña  c¸c   thµnh  viªn   Héi   ®ång   thµnh  viªn   hoÆc   c¸c   thµnh  viªn   Héi  ®ång qu¶n trÞ   ®∙ tham dù  vµ  biÓu quyÕt nhÊt trÝ  vÒ  viÖc thay ®æi ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña c«ng ty.  KÌm theo th«ng b¸o ph¶i cã quyÕt ®Þnh vµ b¶n sao biªn   b¶n   häp   cña   Héi   ®ång   thµnh   viªn   ®èi   víi   c«ng   ty   tr¸ch  nhiÖm h÷u h¹n hai thµnh viªn trë lªn, cña chñ së h÷u c«ng  ty  ®èi víi c«ng ty tr¸ch nhiÖm  h÷u h¹n mét thµnh viªn,  cña Héi  ®ång qu¶n trÞ   ®èi víi c«ng ty cæ phÇn vµ  c«ng ty   tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn tæ chøc theo m« h×nh  cã Héi ®ång qu¶n trÞ.  Khi nhËn th«ng b¸o, Phßng ®¨ng ký kinh doanh cÊp tØnh   ph¶i trao  giÊy  biªn nhËn vµ  thùc hiÖn   ®¨ng  ký  thay   ®æi  thµnh viªn hîp danh trong thêi h¹n b¶y ngµy, kÓ  tõ  ngµy  nhËn th«ng b¸o.
 16. 16 § i Ò u   19.  §¨ng ký  thay  ®æi vèn  ®Çu t cña chñ  doanh  nghiÖp t nh©n vµ vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty 1. Khi t¨ng, gi¶m  vèn   ®Çu  t  ®∙  ®¨ng ký, chñ  doanh  nghiÖp   t  nh©n   ph¶i   th«ng   b¸o   vÒ   viÖc   thay   ®æi   vèn   víi  Phßng   ®¨ng   ký   kinh   doanh   cÊp   tØnh   n¬i   doanh   nghiÖp   ®∙  ®¨ng ký. Néi dung th«ng b¸o gåm cã: a) Tªn doanh nghiÖp, sè   ®¨ng ký  kinh doanh, ngµy cÊp  GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh; b)    Hä  tªn, sè  chøng minh nh©n d©n, ch÷  ký  vµ  n¬i c   tró cña chñ doanh nghiÖp; c) §Þa chØ trô së chÝnh cña doanh nghiÖp; d) Ngµnh, nghÒ kinh doanh; ®)   Møc   vèn   ®Çu   t  ®∙   ®¨ng   ký,   møc   vèn   ®¨ng   ký   thay  ®æi, ph¬ng thøc vµ thêi ®iÓm thay ®æi vèn ®Çu t. Khi nhËn th«ng b¸o, Phßng ®¨ng ký kinh doanh cÊp tØnh   trao giÊy biªn nhËn vµ thùc hiÖn ®¨ng ký thay ®æi vèn ®Çu  t trong thêi h¹n b¶y ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn th«ng b¸o. 2. Khi t¨ng, gi¶m vèn  ®iÒu lÖ, c«ng ty göi th«ng b¸o  ®Õn Phßng ®¨ng ký kinh doanh cÊp tØnh n¬i c«ng ty ®∙ ®¨ng  ký. Néi dung th«ng b¸o gåm cã: a) Tªn c«ng ty, sè   ®¨ng ký  kinh doanh, ngµy cÊp GiÊy  chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh; b) §Þa chØ trô së chÝnh cña c«ng ty; c) Ngµnh, nghÒ kinh doanh; d) Vèn  ®iÒu lÖ   ®∙  ®¨ng ký  vµ  vèn  ®iÒu lÖ   ®¨ng ký  sau   khi   t¨ng   hoÆc   gi¶m;   ph¬ng   thøc   vµ   thêi   ®iÓm   thùc   hiÖn  t¨ng hoÆc gi¶m vèn; ®) Hä  tªn, sè  chøng minh nh©n d©n, ch÷  ký  vµ  n¬i c  tró cña ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña c«ng ty hoÆc cña  thµnh   viªn   hîp   danh   ®îc   ñy   quyÒn   ®èi   víi   c«ng   ty   hîp  danh. KÌm theo th«ng b¸o ph¶i cã quyÕt ®Þnh vµ b¶n sao biªn   b¶n   häp   cña   Héi   ®ång   thµnh   viªn   ®èi   víi   c«ng   ty   tr¸ch  nhiÖm h÷u h¹n hai thµnh viªn trë lªn, cña chñ së h÷u c«ng  ty  ®èi víi c«ng ty tr¸ch nhiÖm  h÷u h¹n mét thµnh viªn,  cña §¹i héi  ®ång cæ  ®«ng  ®èi víi c«ng ty cæ phÇn vµ  cña  c¸c thµnh viªn hîp danh ®èi víi c«ng ty hîp danh; ®èi víi  trêng hîp gi¶m vèn  ®iÒu lÖ, kÌm theo th«ng b¸o cßn ph¶i  cã  thªm b¶ng c©n  ®èi tµi s¶n cña c«ng ty t¹i thêi  ®iÓm  quyÕt ®Þnh gi¶m vèn ®iÒu lÖ. Khi nhËn th«ng b¸o, Phßng ®¨ng ký kinh doanh cÊp tØnh   trao giÊy biªn nhËn vµ  thùc hiÖn  ®¨ng ký  t¨ng, gi¶m vèn 
 17. 17 cho c«ng ty trong thêi h¹n b¶y ngµy, kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®îc  th«ng b¸o. 3. Trêng hîp gi¶m vèn ®èi víi doanh nghiÖp kinh doanh  ngµnh, nghÒ ph¶i cã vèn ph¸p ®Þnh, th× Phßng ®¨ng ký kinh   doanh cÊp tØnh chØ  ®¨ng ký  gi¶m vèn  ®Çu t  hoÆc gi¶m vèn  ®iÒu lÖ, nÕu møc vèn  ®¨ng ký  sau khi gi¶m kh«ng thÊp h¬n  møc vèn ph¸p ®Þnh ¸p dông ®èi víi ngµnh, nghÒ ®ã. §i Ò u  20.  §¨ng ký thay ®æi thµnh viªn c«ng ty 1. Kh«ng thùc hiÖn ®¨ng ký thay ®æi cæ ®«ng s¸ng lËp  c«ng ty cæ phÇn; viÖc thay ®æi cæ ®«ng c«ng ty cæ phÇn ® ­ îc  ®¨ng ký  t¹i Sæ  ®¨ng ký  cæ  ®«ng cña c«ng ty; viÖc  ®¨ng   ký   do   Chñ   tÞch   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ   thùc   hiÖn   trªn   c¬   së  chøng tõ  x¸c nhËn chuyÓn nhîng cæ phÇn hoÆc mua cæ phÇn  míi ph¸t hµnh cña c«ng ty. Cæ  ®«ng lµ  tæ chøc níc ngoµi, c¸ nh©n ngêi níc ngoµi  kh«ng thêng tró ë ViÖt Nam chØ ®îc ®¨ng ký vµo Sæ ®¨ng ký  cæ  ®«ng vµ  trë  thµnh cæ  ®«ng cña c«ng ty, nÕu tæng sè  cæ   phÇn cña c¸c cæ ®«ng níc ngoµi cha vît qu¸ 30% tæng sè cæ  phÇn ®îc quyÒn ph¸t hµnh cña c«ng ty. 2.   ViÖc   ®¨ng   ký   thay   ®æi   thµnh   viªn   c«ng   ty   tr¸ch   nhiÖm   h÷u   h¹n   hai   thµnh   viªn   trë   lªn   ®îc   thùc   hiÖn   nh  sau: a)  §èi víi  trêng  hîp thay   ®æi  do c«ng  ty tiÕp  nhËn  thªm thµnh viªn míi, c«ng ty göi th«ng b¸o ®Õn Phßng ®¨ng   ký kinh doanh cÊp tØnh, n¬i c«ng ty ®∙ ®¨ng ký. Th«ng b¸o  ph¶i cã c¸c néi dung chñ yÕu sau ®©y: ­ Tªn c«ng ty; ­ Sè ®¨ng ký kinh doanh; ­ §Þa chØ trô së chÝnh; ­ Tªn, trô  së  chÝnh (®èi víi thµnh viªn lµ  tæ chøc),  hä  tªn, sè  chøng minh nh©n d©n hoÆc sè  hé  chiÕu (®èi víi  thµnh   viªn   lµ   c¸   nh©n),   quèc   tÞch,   gi¸   trÞ   vèn   gãp   vµ  phÇn vèn gãp, thêi ®iÓm gãp vèn, lo¹i tµi s¶n gãp vèn, sè  lîng   vµ   gi¸   trÞ   cña   tõng   lo¹i   tµi   s¶n   gãp   vèn   cña   c¸c  thµnh viªn míi; ­   PhÇn   vèn   gãp   ®∙   thay   ®æi   t¬ng   øng   ®èi   víi   thµnh  viªn hiÖn cã sau khi tiÕp nhËn thªm thµnh viªn míi; ­ Vèn  ®iÒu lÖ  cña c«ng ty sau  ®¨ng ký  tiÕp nhËn thªm  thµnh viªn míi; ­ Hä tªn, sè chøng minh nh©n d©n, ch÷ ký cña ngêi ®¹i  diÖn theo ph¸p luËt cña c«ng ty.
 18. 18 KÌm theo th«ng b¸o ph¶i cã quyÕt ®Þnh vµ b¶n sao biªn   b¶n häp cña Héi  ®ång thµnh  viªn vÒ  viÖc tiÕp nhËn  thªm  thµnh viªn míi, giÊy tê  x¸c nhËn viÖc gãp vèn cña thµnh  viªn míi vµo c«ng ty;  ®èi víi thµnh viªn lµ  tæ chøc níc  ngoµi,  ph¶i cã  thªm b¶n sao hîp lÖ  GiÊy phÐp thµnh  lËp  hoÆc   GiÊy  chøng   nhËn   ®¨ng  ký   kinh  doanh;   ®èi   víi   thµnh   viªn lµ  c¸ nh©n ngêi níc ngoµi ph¶i cã  thªm b¶n sao hé  chiÕu cßn hiÖu lùc cña ngêi ®ã. Khi nhËn th«ng b¸o, Phßng ®¨ng ký kinh doanh cÊp tØnh   trao giÊy biªn nhËn vµ   ®¨ng ký  thay  ®æi thµnh viªn,  ®¨ng  ký  t¨ng vèn  ®iÒu lÖ  c«ng ty trong thêi h¹n b¶y ngµy, kÓ  tõ  ngµy nhËn th«ng  b¸o. Trêng hîp thµnh  viªn  míi lµ  tæ  chøc   níc   ngoµi   hoÆc   c¸   nh©n   ngêi   níc   ngoµi   kh«ng   thêng  tró  t¹i ViÖt Nam,  th×  viÖc   ®¨ng ký  thay  ®æi thµnh  viªn  chØ thùc hiÖn khi phÇn gãp vèn cña c¸c cæ ®«ng níc ngoµi  cha vît qu¸ 30% vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty. b)   §èi   víi   trêng   hîp   thay   ®æi   thµnh   viªn   do   chuyÓn   nhîng phÇn gãp vèn, c«ng ty göi th«ng b¸o  ®Õn Phßng  ®¨ng  ký   kinh   doanh   cÊp   tØnh,   n¬i   c«ng   ty   ®∙   ®¨ng   ký   kinh   doanh. Th«ng b¸o ph¶i cã c¸c néi dung chñ yÕu sau ®©y: ­ Tªn c«ng ty; ­ Sè ®¨ng ký kinh doanh; ­ §Þa chØ trô së chÝnh; ­ Tªn, ®Þa chØ trô së chÝnh (®èi víi tæ chøc) hoÆc hä  vµ  tªn, sè  chøng minh nh©n d©n hoÆc sè  hé  chiÕu (®èi víi  c¸ nh©n), quèc tÞch, phÇn vèn gãp cña thµnh viªn chuyÓn   nhîng; ­ Tªn, ®Þa chØ trô së chÝnh (®èi víi tæ chøc) hoÆc hä  vµ  tªn, sè  chøng minh nh©n d©n hoÆc sè  hé  chiÕu (®èi víi  c¸   nh©n),  quèc   tÞch   cña   ngêi   nhËn  chuyÓn   nhîng   vµ   phÇn  vèn gãp t¬ng øng vµo c«ng ty sau chuyÓn nhîng; ­ Thêi ®iÓm thùc hiÖn chuyÓn nhîng; ­ Hä tªn, ch÷ ký, sè chøng minh nh©n d©n cña ngêi ®¹i  diÖn theo ph¸p luËt cña c«ng ty, cña ng êi chuyÓn nhîng vµ  ngêi nhËn chuyÓn nhîng. KÌm theo th«ng b¸o ph¶i cã  hîp  ®ång chuyÓn nhîng vµ  c¸c giÊy tê  chøng thùc  ®∙ hoµn tÊt viÖc chuyÓn nh îng, cã  x¸c nhËn cña c«ng ty. Phßng  ®¨ng ký  kinh doanh cÊp tØnh  nhËn th«ng b¸o, trao giÊy biªn nhËn vµ  thùc hiÖn  ®¨ng ký  thay  ®æi thµnh  viªn trong  thêi  h¹n b¶y ngµy, kÓ  tõ  khi  nhËn th«ng b¸o; nÕu ngêi nhËn chuyÓn nhîng lµ tæ chøc níc  ngoµi, ngêi níc ngoµi kh«ng thêng tró  t¹i ViÖt Nam, th×  viÖc  ®¨ng ký  thay  ®æi thµnh viªn  ®îc thùc hiÖn, khi phÇn  gãp   vèn   cña   c¸c   cæ   ®«ng   níc   ngoµi   cha   vît   qu¸   30%   vèn  ®iÒu lÖ cña c«ng ty.
 19. 19 c)  §èi víi  thay  ®æi  thµnh  viªn  do thõa  kÕ, c«ng  ty  göi th«ng b¸o thay  ®æi thµnh viªn  ®Õn Phßng  ®¨ng ký  kinh  doanh  cÊp  tØnh   n¬i   doanh   nghiÖp   ®∙   ®¨ng   ký   kinh   doanh.   Th«ng b¸o ph¶i cã c¸c néi dung chñ yÕu sau ®©y: ­ Tªn c«ng ty; ­ Sè ®¨ng ký kinh doanh; ­ §Þa chØ trô së chÝnh; ­ Hä   tªn, sè   chøng  minh nh©n  d©n  hoÆc sè   hé  chiÕu,  quèc tÞch, phÇn vèn gãp cña thµnh viªn ®Ó l¹i thõa kÕ; ­   Hä   tªn,   sè   chøng   minh   nh©n   d©n   hoÆc   sè   hé   chiÕu  (nÕu cã), quèc tÞch, ch÷ ký vµ phÇn vèn gãp cña tõng ngêi  nhËn thõa kÕ; ­ Thêi ®iÓm thõa kÕ; ­ Hä tªn, ch÷ ký, sè chøng minh nh©n d©n cña ngêi ®¹i  diÖn theo ph¸p luËt cña c«ng ty. KÌm theo th«ng b¸o ph¶i cã  b¶n sao c¸c giÊy tê  chøng  thùc viÖc thõa kÕ. Phßng ®¨ng ký kinh doanh cÊp tØnh nhËn   th«ng b¸o, trao giÊy biªn nhËn vµ  thùc hiÖn  ®¨ng ký  thay  ®æi thµnh  viªn  trong thêi  h¹n  b¶y  ngµy,  kÓ  tõ  khi  nhËn  th«ng b¸o. §i Ò u  21.  QuyÒn khiÕu n¹i cña doanh nghiÖp Sau thêi h¹n b¶y ngµy, kÓ  tõ  ngµy göi th«ng b¸o bæ  sung thay   ®æi  néi  dung   ®¨ng ký  kinh doanh  quy   ®Þnh  t¹i  c¸c §iÒu 15, 16, 17, 18, 19, vµ  20 cña NghÞ   ®Þnh nµy  ®Õn  Phßng ®¨ng ký kinh doanh cÊp tØnh, mµ doanh nghiÖp kh«ng ®­ îc  ®¨ng ký  bæ sung, thay  ®æi néi dung  ®¨ng ký  kinh doanh   nh quy ®Þnh, th× cã quyÒn khiÕu n¹i theo quy ®Þnh t¹i kho¶n  5 §iÒu 13 cña NghÞ ®Þnh nµy. §i Ò u  22.  Th«ng b¸o t¹m ngõng ho¹t ®éng Doanh nghiÖp t¹m ngõng ho¹t ®éng ph¶i th«ng b¸o b»ng  v¨n b¶n cho Phßng  ®¨ng ký  kinh doanh cÊp tØnh n¬i doanh  nghiÖp  ®∙  ®¨ng ký  vµ  c¬  quan thuÕ   Ýt nhÊt mêi l¨m ngµy  tríc khi t¹m ngõng ho¹t ®éng. Néi dung th«ng b¸o gåm cã: 1.   Tªn   doanh   nghiÖp,   sè   ®¨ng   ký   kinh   doanh   vµ   ngµy  cÊp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh; 2. §Þa chØ trô së chÝnh cña doanh nghiÖp; 3. Ngµnh, nghÒ kinh doanh; 4. Thêi h¹n t¹m ngõng ho¹t ®éng, ngµy b¾t ®Çu vµ ngµy   kÕt thóc thêi h¹n t¹m ngõng ho¹t ®éng;
 20. 20 5. Lý do t¹m ngõng ho¹t ®éng; 6.  Hä  tªn,  sè  chøng  minh  nh©n d©n,  ch÷   ký  cña ngêi  ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña doanh nghiÖp. KÌm theo th«ng b¸o ph¶i cã quyÕt ®Þnh vµ biªn b¶n häp   cña Héi  ®ång thµnh viªn  ®èi víi c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u  h¹n hai thµnh viªn trë  lªn, cña chñ  së  h÷u c«ng ty  ®èi  víi c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn, cña §¹i  héi ®ång cæ ®«ng ®èi víi c«ng ty cæ phÇn vµ cña c¸c thµnh   viªn hîp danh (®èi víi c«ng ty hîp danh). Phßng ®¨ng ký kinh doanh cÊp tØnh nhËn th«ng b¸o vµ ghi  vµo sæ theo dâi. §i Ò u   23.     Thu   håi   GiÊy   chøng   nhËn   ®¨ng   ký   kinh  doanh  1.   Trêng   hîp   c¬   quan   ®¨ng   ký   kinh   doanh   ph¸t   hiÖn  néi dung kª khai trong ®¨ng ký kinh doanh lµ gi¶ m¹o, th×  ra th«ng b¸o vÒ  vi ph¹m vµ  quyÕt  ®Þnh thu håi GiÊy chøng  nhËn ®¨ng ký kinh doanh. 2.   Trêng   hîp   chñ   së   h÷u   doanh   nghiÖp   t  nh©n,   thµnh  viªn c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, cæ  ®«ng s¸ng lËp c«ng  ty   cæ   phÇn   vµ   thµnh   viªn   hîp   danh   cña   doanh   nghiÖp   ®∙  ®¨ng ký thuéc ®èi tîng bÞ cÊm thµnh lËp doanh nghiÖp theo  §iÒu 9 LuËt Doanh nghiÖp  ®îc xö  lý  theo c¸c quy  ®Þnh sau  ®©y: a)   §èi   víi   doanh   nghiÖp   t  nh©n,   Phßng   ®¨ng   ký   kinh  doanh cÊp tØnh n¬i doanh nghiÖp  ®∙  ®¨ng ký  ra th«ng b¸o  vi   ph¹m   vµ   quyÕt   ®Þnh   thu   håi   GiÊy   chøng   nhËn   ®¨ng   ký  kinh doanh. b) §èi víi c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n vµ  c«ng ty cæ  phÇn, Phßng  ®¨ng ký  kinh doanh cÊp tØnh n¬i doanh nghiÖp  ®∙  ®¨ng ký  th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n yªu cÇu c«ng ty thay  ®æi   thµnh   viªn   hoÆc   cæ   ®«ng   thuéc   ®èi   tîng   kh«ng   ®îc  quyÒn  thµnh   lËp   doanh  nghiÖp   vµ   thùc   hiÖn   ®¨ng   ký  thay   ®æi   thµnh   viªn,   cæ   ®«ng   trong   thêi   h¹n   ba   th¸ng   kÓ   tõ  ngµy th«ng  b¸o. Qu¸ thêi h¹n nãi trªn  mµ  kh«ng   ®¨ng ký  thay  ®æi thµnh viªn hoÆc cæ  ®«ng, th×  Phßng  ®¨ng ký  kinh  doanh cÊp tØnh ra th«ng b¸o vi ph¹m vµ quyÕt ®Þnh thu håi  GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh. c)   §èi   víi   c«ng   ty   hîp   danh,   c¬   quan   ®¨ng   ký   kinh  doanh göi th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n yªu cÇu c«ng ty thay ®æi  thµnh viªn hîp danh thuéc ®èi tîng bÞ cÊm thµnh lËp doanh  nghiÖp vµ   ®¨ng ký  thay  ®æi thµnh viªn trong thêi h¹n mêi  l¨m ngµy, kÓ  tõ  ngµy th«ng b¸o. Qu¸ thêi h¹n nãi trªn mµ  kh«ng   ®¨ng   ký   thay   ®æi   thµnh   viªn   hîp   danh,   th×   Phßng 
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2