intTypePromotion=1

Nghị định 125/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
89
lượt xem
5
download

Nghị định 125/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 125/2004/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 03/2000/NĐ-CP ngày 3/2/2000 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 125/2004/NĐ-CP của Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Ngh Þ   ®Þ nh  cña ChÝnh phñ sè 125/2004/N§­CP ngµy 19 th¸ng 5 n¨m 2004  vÒ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh  sè 03/2000/N§­CP ngµy 03/02/2000 híng dÉn thi hµnh  mét sè ®iÒu cña LuËt Doanh nghiÖp ChÝnh  phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø LuËt Doanh nghiÖp ngµy 12 th¸ng 6 n¨m 1999; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Ngh Þ   ®Þ nh: §i Ò u   1.  Söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh  sè  03/2000/N§­CP ngµy 03 th¸ng 02 n¨m 2000 cña ChÝnh phñ  híng  dÉn  thi  hµnh  mét sè   ®iÒu  cña LuËt Doanh  nghiÖp  nh  sau: 1. §iÒu 2 ®îc bæ sung thªm ®iÓm 9a nh sau: "9a)   LuËt   Kinh   doanh   b¶o   hiÓm   ngµy   09   th¸ng   12   n¨m  2000". 2. §iÒu 3  ®îc bæ sung thªm  ®iÓm (m) vµo kho¶n 1 nh  sau: "m) Kinh doanh dÞch vô m«i giíi h«n nh©n cã yÕu tè n­ íc ngoµi". 3. §iÒu 4  ®îc söa  ®æi, bæ sung  ®o¹n cuèi kho¶n 3 nh  sau: "Ngêi   thµnh   lËp   doanh   nghiÖp   vµ   ngêi   ®¹i   diÖn   theo  ph¸p luËt cña doanh nghiÖp ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ  viÖc  thùc   hiÖn   ®óng   ®iÒu   kiÖn   kinh  doanh   theo   quy   ®Þnh.   NÕu   doanh   nghiÖp   tiÕn   hµnh   kinh   doanh   mµ   kh«ng   cã   ®ñ   ®iÒu  kiÖn theo quy  ®Þnh, th×  thµnh viªn c«ng ty  ®èi víi c«ng  ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n hai thµnh viªn trë  lªn, Chñ  tÞch  c«ng ty hoÆc thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ ®èi víi c«ng ty  tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn, thµnh viªn Héi  ®ång  qu¶n trÞ ®èi víi c«ng ty cæ phÇn, thµnh viªn hîp danh ®èi  víi c«ng ty hîp danh, chñ  së  h÷u doanh nghiÖp t  nh©n vµ  ngêi  ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña doanh nghiÖp ph¶i cïng  liªn   ®íi   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   tríc   ph¸p   luËt   vÒ   viÖc   kinh  doanh ®ã".
  2. 2 4. Kho¶n 2 §iÒu 5 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: "2.   Thµnh   viªn   c«ng   ty   ®èi   víi   c«ng   ty   tr¸ch   nhiÖm  h÷u   h¹n   hai   thµnh   viªn   trë   lªn,   Chñ   tÞch   c«ng   ty   hoÆc  thµnh viªn Héi  ®ång qu¶n trÞ   ®èi víi c«ng ty tr¸ch nhiÖm  h÷u h¹n mét thµnh viªn, thµnh viªn Héi  ®ång qu¶n trÞ   ®èi  víi c«ng ty cæ phÇn, thµnh viªn hîp danh  ®èi víi c«ng ty  hîp danh, chñ së h÷u doanh nghiÖp t nh©n vµ ngêi ®¹i diÖn  theo ph¸p luËt cña doanh nghiÖp cïng liªn  ®íi chÞu tr¸ch  nhiÖm  vÒ  tÝnh  trung  thùc,  chÝnh  x¸c cña sè  vèn  ®îc x¸c  nhËn khi thµnh lËp doanh nghiÖp vµ  trong qu¸ tr×nh ho¹t  ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp". 5. §iÒu 6 ®îc bæ sung nh sau: a)   Bæ   sung   thªm   c¸c   ®iÓm   g,   h   vµ   i   vµo   kho¶n   2  nh  sau: "g) S¶n xuÊt, gia c«ng, sang chai,  ®ãng gãi, mua b¸n  thuèc b¶o vÖ thùc vËt". "h) Kinh doanh dÞch vô thiÕt kÕ ph¬ng tiÖn vËn t¶i". "i) Mua b¸n di vËt, cæ vËt, b¶o mËt quèc gia". b) Bæ sung thªm c¸c kho¶n 4 vµ 5 nh sau: "4.  C¸c Bé:  T  ph¸p,  Y tÕ,  Thñy s¶n,  N«ng  nghiÖp  vµ  Ph¸t triÓn n«ng th«n, X©y dùng, Tµi chÝnh, Giao th«ng vËn   t¶i vµ  Bé  V¨n hãa ­ Th«ng tin híng dÉn vÒ  tr×nh tù, thñ  tôc, ®iÒu kiÖn, thêi h¹n vµ thÈm quyÒn cÊp chøng chØ hµnh   nghÒ  t¬ng  øng  quy   ®Þnh  t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy; thùc  hiÖn  qu¶n lý nhµ níc ®èi víi viÖc cÊp chøng chØ hµnh nghÒ ®ã". "5. Ngêi cã chøng chØ hµnh nghÒ chØ ®îc ®¨ng ký trong  hå s¬ ®¨ng ký kinh doanh cña mét c¬ së kinh doanh vµ ph¶i   chÞu tr¸ch  nhiÖm vÒ  viÖc tu©n  thñ   ®óng  c¸c quy  ®Þnh vÒ  chuyªn   m«n   vµ   ®¹o   ®øc  nghÒ   nghiÖp  trong   ho¹t   ®éng  kinh   doanh cña c¬ së ®ã". 6. §iÒu 8 ®îc bæ sung c¸c kho¶n 3 vµ 4 nh: "3.   Mét   c¸   nh©n   chØ   ®îc   lµm   chñ   së   h÷u   mét   doanh  nghiÖp  t  nh©n  hoÆc  thµnh viªn  hîp  danh  cña mét c«ng ty  hîp danh". "4. Tæ chøc níc ngoµi, ngêi níc ngoµi kh«ng thêng tró  t¹i ViÖt Nam ®îc quyÒn gãp vèn, mua cæ phÇn theo quy ®Þnh  cña LuËt KhuyÕn khÝch ®Çu t trong níc. ViÖc   gãp   vèn,   mua   cæ   phÇn   do   c¸c   bªn   cã   liªn   quan  tháa thuËn, quyÕt  ®Þnh vµ  ph¶i  ®¨ng ký  thay  ®æi vèn  ®iÒu  lÖ,  ®¨ng ký  thay  ®æi thµnh viªn t¹i c¬  quan  ®¨ng ký  kinh  doanh n¬i doanh nghiÖp ®∙ ®¨ng ký. Tæ   chøc   níc   ngoµi,   ngêi   níc   ngoµi   gãp   vèn,   mua   cæ  phÇn cña doanh nghiÖp ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp cã  quyÒn  ñy quyÒn cho c«ng d©n ViÖt Nam lµm thµnh viªn Héi 
  3. 3 ®ång thµnh viªn t¬ng øng víi phÇn vèn gãp hoÆc ®Ò cö ngêi  vµo Héi  ®ång Qu¶n  trÞ  theo  quy  ®Þnh cña ph¸p luËt  hoÆc  §iÒu lÖ c«ng ty." 7. §iÒu 9 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: a) Thªm mét ®o¹n vµo cuèi kho¶n 1 nh sau: "Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  chñ  tr×, phèi hîp víi c¸c c¬  quan cã  liªn quan, tËp hîp danh s¸ch c¸c  ®èi tîng bÞ  cÊm  thµnh lËp doanh nghiÖp trong c¶ níc theo quy ®Þnh t¹i c¸c  kho¶n 6 vµ 7 §iÒu 9 LuËt Doanh nghiÖp. Danh s¸ch nµy ph¶i  ®îc   ®Þnh   kú   cËp   nhËt   vµ   th«ng   b¸o   ®Õn   c¬   quan   ®¨ng   ký  kinh doanh". b) Söa ®æi kho¶n 6 nh sau: "6.   C¸n   bé   l∙nh   ®¹o,   c¸n   bé   nghiÖp   vô   trong   doanh   nghiÖp nhµ  níc  ®îc quyÒn lµm ngêi qu¶n lý   ë  doanh nghiÖp  kh¸c víi t  c¸ch  ®¹i diÖn theo  ñy quyÒn cho doanh nghiÖp  nhµ níc hoÆc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn; nÕu nh©n danh  c¸ nh©n gãp vèn vµo doanh nghiÖp kh¸c, th× kh«ng lµm ng êi  qu¶n lý ë doanh nghiÖp ®ã". 8. §iÒu 10 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: a) §iÓm d kho¶n 2 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: "d) Tªn, ®Þa chØ, sè chøng minh nh©n d©n, sè hé chiÕu   hoÆc sè  giÊy chøng nhËn  ®¨ng ký  kinh doanh hoÆc sè  quyÕt  ®Þnh thµnh lËp cña thµnh viªn, phÇn vèn gãp cña mçi thµnh   viªn  ®èi víi c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n cã  tõ  hai thµnh  viªn trë  lªn;  tªn,   ®Þa chØ, sè  giÊy chøng  nhËn   ®¨ng ký  kinh doanh  hoÆc sè  quyÕt  ®Þnh  thµnh  lËp cña chñ  së  h÷u  c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn". b) §iÓm o kho¶n 3 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: "o) Tªn,  ®Þa chØ, sè  chøng minh nh©n d©n hoÆc sè  hé  chiÕu,   sè   giÊy   chøng   nhËn   ®¨ng   ký   kinh   doanh   hoÆc   sè   quyÕt  ®Þnh thµnh lËp, ch÷  ký  cña tÊt c¶ cæ  ®«ng s¸ng lËp  vµ cña ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña c«ng ty. C¸c cæ ®«ng cã thÓ tháa thuËn ghi vµo §iÒu lÖ c«ng ty  c¸c néi dung kh¸c kh«ng tr¸i víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt". c) Bæ sung thªm mét ®o¹n vµo cuèi kho¶n 4 nh sau: "C¸c   thµnh   viªn   hîp   danh   cã   thÓ   tháa   thuËn   ghi   vµo  §iÒu lÖ c«ng ty c¸c néi dung kh¸c kh«ng tr¸i víi quy ®Þnh  cña ph¸p luËt". 9. §iÒu 11 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: a) §iÓm a kho¶n 2 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: "a) Tªn,  ®Þa chØ, sè  chøng minh nh©n d©n hoÆc sè  hé  chiÕu,   sè   giÊy   chøng   nhËn   ®¨ng   ký   kinh   doanh   hoÆc   sè   quyÕt ®Þnh thµnh lËp cña tõng thµnh viªn".
  4. 4 b) §iÓm a  kho¶n 3 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: "a) Tªn,  ®Þa chØ, sè  chøng minh nh©n d©n hoÆc sè  hé  chiÕu,   sè   giÊy   chøng   nhËn   ®¨ng   ký   kinh   doanh   hoÆc   sè   quyÕt ®Þnh thµnh lËp cña tõng cæ ®«ng s¸ng lËp." 10. Bæ sung §iÒu 11a vµ 11b nh sau: "§iÒu 11a. Híng dÉn cô  thÓ  vÒ  mét sè  quyÒn vµ  nghÜa  vô cña thµnh viªn c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n. 1. §èi víi c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n cã  hai thµnh  viªn, nÕu thµnh viªn lµ  ngêi  ®¹i diÖn theo ph¸p luËt bÞ  truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù, bÞ  t¹m giam, trèn khái n¬i  c  tró, bÞ  bÖnh t©m thÇn hoÆc m¾c c¸c bÖnh kh¸c mµ  kh«ng  thÓ  nhËn thøc, lµm chñ   ®îc hµnh vi cña m×nh hoÆc bÞ  Tßa  ¸n tíc quyÒn hµnh nghÒ v× ph¹m c¸c téi bu«n lËu, lµm hµng  gi¶, kinh doanh tr¸i phÐp, trèn thuÕ, lõa dèi kh¸ch hµng  vµ  c¸c téi kh¸c theo quy  ®Þnh  cña  ph¸p  luËt, th×  thµnh  viªn cßn l¹i  ®¬ng nhiªn lµm ngêi  ®¹i diÖn theo ph¸p luËt  cña c«ng ty cho ®Õn khi cã quyÕt ®Þnh míi. 2. Trêng hîp c¸ nh©n thµnh viªn c«ng ty tr¸ch nhiÖm  h÷u h¹n bÞ  truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù, bÞ  t¹m giam, bÞ  kÕt ¸n tï  hoÆc bÞ  Tßa ¸n tíc quyÒn hµnh nghÒ  v×  ph¹m c¸c  téi   bu«n   lËu,  lµm  hµng   gi¶,   kinh   doanh   tr¸i   phÐp,  trèn   thuÕ,  lõa  dèi  kh¸ch  hµng vµ  c¸c téi kh¸c theo  quy   ®Þnh  cña ph¸p luËt, th×  thµnh viªn  ®ã   ñy quyÒn cho ngêi kh¸c  tham gia Héi ®ång thµnh viªn qu¶n lý c«ng ty. 3.   Trêng   hîp   c«ng   ty   kh«ng   mua   l¹i   phÇn   vèn   gãp,   kh«ng thanh to¸n  ®îc phÇn vèn gãp  ®îc mua l¹i hoÆc kh«ng  tháa thuËn  ®îc vÒ  gi¸ mua l¹i phÇn vèn gãp nh  quy  ®Þnh  t¹i §iÒu 31   LuËt  Doanh  nghiÖp,  th×  thµnh  viªn  yªu cÇu  c«ng ty mua l¹i cã  quyÒn chuyÓn  nhîng phÇn vèn gãp cña  m×nh cho ngêi kh¸c. Trong trêng hîp nµy, viÖc chuyÓn nh­ îng kh«ng b¾t buéc ph¶i thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu  32 LuËt Doanh nghiÖp. 4. Trêng hîp mét hoÆc mét sè  thµnh viªn bÞ  chÕt hoÆc   bÞ Tßa tuyªn bè lµ ®∙ chÕt së h÷u Ýt nhÊt 65% vèn ®iÒu lÖ  cña c«ng ty th×  c¸c thµnh viªn cßn l¹i cã  quyÒn yªu cÇu  triÖu tËp häp Héi ®ång thµnh viªn ®Ó quyÕt ®Þnh viÖc ng êi  thõa kÕ cña thµnh viªn bÞ chÕt hoÆc bÞ Tßa tuyªn bè lµ ®∙   chÕt trë  thµnh  thµnh viªn  cña  c«ng  ty hoÆc  c«ng ty mua  l¹i hoÆc chuyÓn nhîng phÇn vèn gãp cña thµnh viªn bÞ chÕt   theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 5. Thµnh viªn cha  ®ãng  ®ñ  vµ   ®óng h¹n sè  vèn  ®∙ cam  kÕt ph¶i tr¶ l∙i ph¸t sinh tõ  sè  vèn ch a gãp cho c«ng ty  víi tû lÖ l∙i suÊt cho vay cao nhÊt cña c¸c ng©n hµng th ­ ¬ng m¹i cho ®Õn khi nép ®ñ sè vèn ®∙ cam kÕt gãp." "§iÒu 11b. TriÖu tËp häp Héi ®ång thµnh viªn.
  5. 5 1. §èi víi c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n cã  mét thµnh  viªn së h÷u h¬n 65% vèn ®iÒu lÖ c«ng ty, th× §iÒu lÖ c«ng   ty ph¶i quy  ®Þnh mét tû  lÖ  kh¸c nhá  h¬n 35% vèn  ®iÒu lÖ  mµ   thµnh   viªn,   nhãm   thµnh   viªn   thiÓu   sè   ph¶i   cã   ®Ó   cã  quyÒn yªu cÇu triÖu tËp häp Héi  ®ång thµnh viªn  ®Ó  gi¶i  quyÕt c¸c vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn. 2. Trêng hîp thµnh viªn hoÆc nhãm thµnh viªn quy ®Þnh  t¹i kho¶n 2 §iÒu 29 LuËt Doanh nghiÖp yªu cÇu triÖu tËp  häp Héi ®ång thµnh viªn, th× yªu cÇu ph¶i b»ng v¨n b¶n vµ  cã c¸c néi dung chñ yÕu sau: a) Tªn, ®Þa chØ trô së chÝnh hoÆc tªn, n¬i ®¨ng ký hé  khÈu thêng tró  cña thµnh viªn, nhãm thµnh viªn yªu cÇu;  phÇn vèn gãp cña thµnh viªn, tõng thµnh viªn trong nhãm. b) Lý do yªu cÇu triÖu tËp häp Héi ®ång thµnh viªn vµ  vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt. c) KiÕn nghÞ ch¬ng tr×nh häp. d) Ch÷  ký  cña tõng thµnh viªn hoÆc  ®¹i diÖn cã  thÈm  quyÒn ®èi víi thµnh viªn lµ tæ chøc. 3.   Chñ   tÞch   Héi   ®ång   thµnh   viªn   chuÈn   bÞ   néi   dung,  triÖu  tËp  vµ  chñ  täa häp Héi  ®ång  thµnh  viªn.  Chñ  tÞch  Héi ®ång thµnh viªn triÖu tËp häp Héi ®ång thµnh viªn bÊt   cø khi nµo, nÕu xÐt thÊy cÇn thiÕt cho viÖc qu¶n lý  vµ  ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. Trêng hîp cã  yªu cÇu cña thµnh viªn, nhãm thµnh viªn  quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 29 LuËt Doanh nghiÖp, Chñ  tÞch  Héi   ®ång   thµnh   viªn   ph¶i   triÖu   tËp   häp   Héi   ®ång   thµnh  viªn trong thêi h¹n 15 ngµy, kÓ  tõ  khi nhËn  ®îc yªu cÇu  b»ng v¨n b¶n, nÕu yªu cÇu cã   ®ñ  néi dung nh  quy  ®Þnh vµ  vÊn ®Ò kiÕn nghÞ gi¶i quyÕt thuéc thÈm quyÒn cña Héi ®ång   thµnh viªn. NÕu yªu cÇu kh«ng  ®ñ  c¸c  ®iÒu kiÖn nãi trªn, th×  Chñ  tÞch Héi  ®ång thµnh viªn ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho  thµnh viªn, nhãm thµnh viªn cã  yªu cÇu vµ  c¸c thµnh viªn  kh¸c biÕt trong thêi h¹n 7 ngµy, kÓ  tõ  khi nhËn  ®îc yªu  cÇu. NÕu yªu cÇu cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh mµ Chñ tÞch  Héi   ®ång   thµnh   viªn   kh«ng  triÖu   tËp   häp   Héi   ®ång   thµnh   viªn   theo  quy   ®Þnh,   th×   thµnh  viªn,   nhãm   thµnh   viªn   cã   yªu cÇu cã quyÒn triÖu tËp häp Héi ®ång thµnh viªn. TÊt c¶ chi phÝ hîp lý cho viÖc triÖu tËp vµ tiÕn hµnh  häp Héi ®ång thµnh viªn sÏ ®îc c«ng ty hoµn l¹i. 4.   Mêi   häp   cã   thÓ   ®îc   thùc   hiÖn   b»ng   th  bu   chÝnh,  fax, th  ®iÖn tö  hoÆc  ®iÖn tho¹i; mêi häp ph¶i th«ng b¸o  râ ch¬ng tr×nh häp, thêi gian vµ ®Þa ®iÓm häp.
  6. 6 5. Mçi thµnh viªn  ®Òu cã  quyÒn kiÕn nghÞ  bæ sung ch ­ ¬ng tr×nh häp, nÕu ®îc sè thµnh viªn ®¹i diÖn cho Ýt nhÊt  51% sè phiÕu cña tÊt c¶ thµnh viªn dù häp chÊp thuËn''. 11. Kho¶n 4 §iÒu 14 ®îc söa ®æi nh sau: ''4. Tæng Liªn  ®oµn Lao  ®éng ViÖt Nam, c¬  quan c«ng   ®oµn   ngµnh   vµ   Liªn   ®oµn   Lao   ®éng   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc Trung ¬ng''; 12. Bæ sung thªm §iÒu 18a nh sau: ''§iÒu   18a.   C«ng   khai   hãa   lîi   Ých   cã   liªn   quan   cña  thµnh  viªn,   ngêi   qu¶n   lý   trong   c«ng  ty   tr¸ch   nhiÖm   h÷u   h¹n, c«ng ty cæ phÇn. 1.   C¸c   thµnh   viªn   c«ng   ty   tr¸ch   nhiÖm   h÷u   h¹n   hai  thµnh viªn trë  lªn, ngêi  ®¹i diÖn thµnh viªn lµ  tæ chøc  trong Héi  ®ång thµnh viªn, Chñ  tÞch c«ng ty, thµnh viªn  Héi ®ång qu¶n trÞ, Gi¸m ®èc (Tæng gi¸m ®èc) ph¶i kª khai: a) Doanh nghiÖp, gåm tªn doanh nghiÖp, trô  së  chÝnh,   sè  giÊy chøng nhËn  ®¨ng ký  kinh doanh, trong  ®ã  b¶n th©n  hä   cã  së   h÷u   phÇn  vèn  gãp  hoÆc   cæ  phÇn;   tû   lÖ  vµ   thêi  ®iÓm së h÷u phÇn vèn gãp hoÆc cæ phÇn ®ã. b) Doanh nghiÖp, gåm tªn doanh nghiÖp, trô  së  chÝnh,   sè  giÊy chøng nhËn  ®¨ng ký  kinh doanh, ngµnh, nghÒ  kinh  doanh, do vî, chång, con  ®Î, con nu«i cña hä  lµm chñ  së  h÷u. c) Doanh nghiÖp, gåm tªn doanh nghiÖp, trô  së  chÝnh,   sè  giÊy chøng nhËn  ®¨ng ký  kinh doanh, ngµnh, nghÒ  kinh  doanh,  trong  ®ã, vî, chång,  con  ®Î, con nu«i cña hä  së  h÷u h¬n 40% vèn ®iÒu lÖ. Ngêi ph¶i kª khai theo quy ®Þnh t¹i kho¶n nµy ph¶i kª   khai bæ sung, thay ®æi, nÕu cã, trong thêi h¹n 7 ngµy, kÓ  tõ  ngµy bæ sung, thay  ®æi th«ng tin  ®∙ kª khai cã  hiÖu  lùc. 2. C¸c b¶n kª khai quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy  ®îc  lu gi÷  t¹i trô  së  chÝnh cña doanh  nghiÖp.  TÊt c¶ thµnh  viªn,   ®¹i  diÖn  thµnh viªn  lµ  tæ chøc cña c«ng  ty tr¸ch  nhiÖm   h÷u   h¹n,   thµnh   viªn   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ,   Ban   KiÓm  so¸t, Tæng gi¸m ®èc vµ Gi¸m ®èc ®Òu cã quyÒn xem néi dung  kª khai bÊt cø khi nµo nÕu xÐt thÊy cÇn thiÕt''. 13. Bæ sung thªm §iÒu 21a vµ 21b nh sau: "§iÒu 21a. Vèn cæ phÇn cña cæ  ®«ng s¸ng lËp ph¶i  ®îc  gãp  ®ñ  ngay sau khi  ®îc cÊp giÊy chøng nhËn  ®¨ng ký  kinh  doanh. Cæ  ®«ng s¸ng lËp chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ  c¸c kho¶n nî  vµ  nghÜa vô  tµi chÝnh kh¸c cña c«ng ty trong ph¹m vi gi¸  trÞ   cæ   phÇn   gãp   vµo   c«ng   ty   ®∙   ghi   trong   danh   s¸ch   cæ  ®«ng   s¸ng   lËp   ®îc   ®¨ng   ký   t¹i   c¬   quan   ®¨ng   ký   kinh  doanh".
  7. 7 "§iÒu 21b. Thùc hiÖn quyÒn cña cæ  ®«ng hoÆc nhãm cæ  ®«ng quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 53 LuËt Doanh nghiÖp. 1. C¸c cæ  ®«ng tù  nguyÖn tËp hîp thµnh nhãm tháa m∙n  ®iÒu kiÖn quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 53 LuËt Doanh nghiÖp  (sau  ®©y gäi t¾t lµ  cæ  ®«ng, nhãm cæ  ®«ng theo kho¶n 2  §iÒu 53)  ®Ó   ®Ò  cö  ngêi vµo Héi  ®ång qu¶n trÞ  ph¶i th«ng  b¸o cho tÊt c¶ cæ  ®«ng dù  häp biÕt ngay khi khai m¹c §¹i   héi ®ång cæ ®«ng. 2.   §¹i   héi   ®ång   cæ   ®«ng   quyÕt   ®Þnh   sè   ngêi   mµ   cæ  ®«ng, nhãm cæ  ®«ng theo kho¶n 2 §iÒu 53  ®îc quyÒn  ®Ò  cö  vµo Héi  ®ång qu¶n trÞ  vµ  Ban KiÓm so¸t. Trêng hîp sè  øng  cö   viªn   ®îc   c¸c   nhãm  cæ   ®«ng   ®Ò   cö   thÊp   h¬n   sè   øng   cö  viªn mµ  hä   ®îc quyÒn  ®Ò  cö  theo quyÕt  ®Þnh cña §¹i héi  ®ång cæ ®«ng, th× sè øng cö viªn cßn l¹i do Héi ®ång qu¶n   trÞ, Ban KiÓm so¸t vµ c¸c cæ ®«ng kh¸c ®Ò cö. 3.   Cæ   ®«ng,   nhãm   cæ   ®«ng   theo   kho¶n   2   §iÒu   53   cã  quyÒn  yªu  cÇu  triÖu  tËp häp §¹i héi  ®ång cæ  ®«ng trong  trêng hîp Héi ®ång qu¶n trÞ vi ph¹m nghiªm träng nghÜa vô   cña ngêi qu¶n lý  quy  ®Þnh t¹i §iÒu 86 LuËt Doanh nghiÖp;  ra quyÕt  ®Þnh vît qu¸ thÈm quyÒn  ®îc giao hoÆc c¸c trêng  hîp kh¸c quy ®Þnh t¹i §iÒu lÖ c«ng ty. Yªu cÇu ph¶i b»ng v¨n b¶n vµ ph¶i cã c¸c néi dung chñ  yÕu sau ®©y: a)  Tªn, trô  së  chÝnh  hoÆc  tªn,  n¬i  ®¨ng  ký  hé  khÈu  thêng tró cña cæ ®«ng. b) Sè  cæ phÇn vµ  thêi  ®iÓm  ®¨ng ký  cæ phÇn cña tõng  cæ  ®«ng, tæng sè  cæ phÇn cña c¶ nhãm cæ  ®«ng vµ  tû  lÖ  së   h÷u trong tæng sè cæ phÇn cña c«ng ty. c) C¸c hµnh vi vi ph¹m vµ  c¸c nghÜa vô  cô  thÓ  mµ  Héi   ®ång qu¶n trÞ   ®∙ vi ph¹m, møc  ®é  vi ph¹m hoÆc c¸c quyÕt  ®Þnh cña Héi ®ång qu¶n trÞ ®∙ vît qu¸ thÈm quyÒn. d) KiÕn nghÞ c¸c vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt. KÌm  theo  yªu cÇu  ph¶i cã   c¸c tµi  liÖu,  chøng  cø vÒ  c¸c vi ph¹m cña Héi ®ång qu¶n trÞ, møc ®é vi ph¹m hoÆc vÒ   quyÕt ®Þnh vît qu¸ thÈm quyÒn. 4.   Cæ   ®«ng,   nhãm   cæ   ®«ng   theo   kho¶n   2   §iÒu   53   cã  quyÒn   kiÕn   nghÞ   vÊn   ®Ò   ®a   vµo   ch¬ng   tr×nh   häp   §¹i   héi  ®ång cæ  ®«ng. Ngêi triÖu tËp häp §¹i héi  ®ång cæ  ®«ng  ®a  vÊn  ®Ò  kiÕn nghÞ  nµy vµo dù  kiÕn ch¬ng tr×nh vµ  néi dung  häp, nÕu kiÕn nghÞ   ®ã   ®¸p øng c¸c  ®iÒu kiÖn quy  ®Þnh t¹i  kho¶n   2   vµ   3   §iÒu   73   LuËt   Doanh   nghiÖp;   kiÕn   nghÞ   ®îc  chÝnh thøc bæ sung vµo ch¬ng tr×nh vµ  néi dung häp, nÕu  ®îc §¹i héi ®ång cæ ®«ng chÊp thuËn. 5.   Cæ   ®«ng,   nhãm   cæ   ®«ng   theo   kho¶n   2   §iÒu   53   cã  quyÒn yªu cÇu Ban KiÓm so¸t kiÓm tra tõng vÊn  ®Ò  cô  thÓ 
  8. 8 liªn quan   ®Õn  qu¶n  lý,  ®iÒu hµnh ho¹t   ®éng  cña c«ng ty  khi xÐt thÊy cÇn thiÕt. Yªu cÇu ph¶i b»ng v¨n b¶n vµ ph¶i  cã c¸c néi dung chñ yÕu sau ®©y: a)  Tªn, trô  së  chÝnh  hoÆc  tªn,  n¬i  ®¨ng  ký  hé  khÈu  thêng tró cña cæ ®«ng. b) Sè  cæ phÇn vµ  thêi  ®iÓm  ®¨ng ký  cæ phÇn cña tõng  cæ  ®«ng, tæng sè  cæ phÇn cña c¶ nhãm cæ  ®«ng vµ  tû  lÖ  së   h÷u trong tæng sè cæ phÇn cña c«ng ty. c) VÊn ®Ò cÇn kiÓm tra, môc ®Ých cña kiÓm tra. Ban   KiÓm   so¸t   ph¶i   tiÕn   hµnh   kiÓm   tra   theo   yªu   cÇu  cña cæ ®«ng, nhãm cæ ®«ng theo kho¶n 2 §iÒu 53 trong thêi  h¹n 7 ngµy, kÓ tõ khi nhËn ®îc yªu cÇu, nÕu cæ ®«ng, nhãm  cæ   ®«ng   yªu   cÇu   cã   së   h÷u   sè   cæ   phÇn   nh  quy   ®Þnh   t¹i  kho¶n 2 §iÒu 53 vµ yªu cÇu cã ®ñ néi dung nh quy ®Þnh t¹i  kho¶n nµy. Sau khi kÕt thóc kiÓm tra, Ban KiÓm so¸t ph¶i th«ng   b¸o b»ng v¨n b¶n kÕt qu¶ kiÓm tra  ®Õn Héi  ®ång qu¶n trÞ  vµ  cæ  ®«ng, nhãm cæ  ®«ng cã  yªu cÇu; th«ng b¸o ph¶i nªu  râ  tÝnh hîp ph¸p, hîp lý  vµ  sai sãt, kiÕn nghÞ  gi¶i ph¸p  t¬ng  øng  kh¾c  phôc, nÕu cã, trong  vÊn  ®Ò   ®îc kiÓm  tra;  b¸o c¸o tÊt c¶ cæ ®«ng biÕt t¹i cuéc häp gÇn nhÊt cña §¹i   héi ®ång cæ ®«ng". 14. Bæ sung thªm §iÒu 36a nh sau: "§iÒu   36a.   Thùc   hiÖn   qu¶n   lý   nhµ   níc   ®èi   víi   doanh  nghiÖp. 1. C¸c Bé, c¬  quan ngang Bé, c¬  quan thuéc ChÝnh phñ  trong   ph¹m   vi   nhiÖm   vô,   quyÒn   h¹n   cña   m×nh   cã   tr¸ch  nhiÖm: a) Ban hµnh theo thÈm quyÒn c¸c v¨n b¶n híng dÉn thùc  hiÖn c¸c nghÞ   ®Þnh quy  ®Þnh vÒ   ®iÒu kiÖn kinh doanh  ®èi  víi ngµnh, nghÒ kinh doanh cã ®iÒu kiÖn, vÒ vèn ph¸p ®Þnh   vµ  chøng chØ hµnh nghÒ; qu¶n lý  viÖc chÊp hµnh  ®iÒu kiÖn  kinh   doanh   ®èi   víi   c¸c   ngµnh,   nghÒ   kinh   doanh   cã   ®iÒu  kiÖn thuéc thÈm quyÒn qu¶n lý nhµ níc cña Bé, c¬ quan. b) Tuyªn truyÒn, phæ biÕn c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt quy   ®Þnh   ngµnh,   nghÒ   kinh   doanh   cã   ®iÒu   kiÖn   vµ   ®iÒu   kiÖn  kinh doanh c¸c ngµnh, nghÒ ®ã; v¨n b¶n ph¸p luËt quy ®Þnh   vÒ  chøng chØ hµnh nghÒ  vµ  v¨n b¶n ph¸p luËt quy  ®Þnh vÒ  vèn ph¸p ®Þnh. c)  X©y dùng  vµ  híng dÉn  ph¬ng  thøc  tæ chøc  qu¶n lý  c¸c ngµnh, nghÒ kinh doanh cã ®iÒu kiÖn, ngµnh, nghÒ kinh   doanh   ph¶i   cã   chøng   chØ   hµnh   nghÒ   vµ   ngµnh,   nghÒ   kinh  doanh ®ßi hái ph¶i cã vèn ph¸p ®Þnh; gi¸m s¸t vµ kiÓm tra  viÖc thùc hiÖn qu¶n lý  cña ñy ban nh©n d©n cÊp tØnh, c¸c 
  9. 9 c¬  quan trùc thuéc ñy ban nh©n d©n cÊp tØnh  ®èi víi  ®iÒu  kiÖn kinh doanh c¸c ngµnh, nghÒ kinh doanh cã ®iÒu kiÖn. d) X©y dùng vµ  híng dÉn ph¬ng thøc b¶o vÖ  m«i trêng,  kiÓm so¸t vµ xö lý « nhiÔm m«i trêng. ®) X©y dùng hÖ  thèng tiªu chuÈn ViÖt Nam, tiªu chuÈn  chÊt lîng s¶n phÈm, hµng ho¸ vµ dÞch vô; gi¸m s¸t vµ kiÓm  tra   viÖc   qu¶n   lý   hÖ   thèng   tiªu   chuÈn   ViÖt   Nam   vµ   tiªu  chuÈn chÊt lîng s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô. e) X©y dùng vµ híng dÉn ph¬ng thøc tæ chøc qu¶n lý an  toµn vÖ sinh thùc phÈm, an toµn vµ vÖ sinh lao ®éng. 2. ñy ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung  ­ ¬ng cã tr¸ch nhiÖm: a) Tæ chøc phèi hîp gi÷a c¸c Së, c¬  quan chuyªn m«n  trùc thuéc  vµ  ñy ban  nh©n  d©n cÊp huyÖn trong  cung cÊp  th«ng tin vÒ doanh nghiÖp, trong gi¶i quyÕt khã kh¨n, c¶n   trë   ®Çu t  vµ  ph¸t triÓn doanh nghiÖp trong ph¹m vi thÈm  quyÒn; trong kiÓm tra vµ  thanh tra doanh nghiÖp theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt; b)   Tæ   chøc   ®¨ng   ký   kinh   doanh   vµ   chØ   ®¹o   qu¶n   lý  doanh nghiÖp, hé kinh doanh c¸ thÓ theo c¸c néi dung ®¨ng   ký kinh doanh. c) ChØ  ®¹o c¸c Së, c¬  quan chuyªn m«n trùc thuéc vµ  ñy ban nh©n d©n cÊp huyÖn thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña ph¸p  luËt vµ  híng dÉn t¬ng øng cña c¸c Bé, c¬  quan ngang Bé,  c¬  quan thuéc  ChÝnh  phñ  vÒ  thuÕ, qu¶n  lý  c¸c  ®iÒu  kiÖn  kinh doanh, chÊt lîng s¶n phÈm, dÞch vô, vÖ  sinh an toµn  thùc phÈm, an toµn vµ vÖ sinh lao ®éng, kiÓm so¸t « nhiÔm  m«i trêng; trùc tiÕp xö lý hoÆc kiÕn nghÞ c¬ quan cã thÈm  quyÒn xö lý c¸c vi ph¹m quy ®Þnh vÒ qu¶n lý nhµ n íc trong  c¸c lÜnh vùc nãi trªn. d)   Tæ   chøc   c¬   quan   ®¨ng   ký   kinh   doanh,   quyÕt   ®Þnh  biªn   chÕ   c¬   quan   ®¨ng   ký   kinh   doanh   cÊp   tØnh,   tæ   chøc  thùc hiÖn  ®¨ng ký  kinh doanh theo  ®óng quy  ®Þnh cña ph¸p  luËt vµ  híng dÉn cña Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t; chØ  ®¹o vµ  h­ íng dÉn ñy ban nh©n d©n cÊp huyÖn vµ  ñy ban nh©n d©n cÊp  x∙ xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh trong ®¨ng ký kinh doanh". §i Ò u  2.  HiÖu lùc thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ  ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Nh÷ng quy ®Þnh tríc ®©y tr¸i víi NghÞ ®Þnh nµy ®Òu bÞ  b∙i bá. Bé   trëng,   Thñ   trëng   c¬   quan   ngang   Bé,   Thñ   trëng   c¬  quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ  tÞch ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh, 
  10. 10 thµnh phè  trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh  NghÞ ®Þnh nµy. 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2