intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghị định 37/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

144
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 37/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về đăng ký kinh doanh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 37/2003/NĐ-CP của Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh   ® c ñ a ch Ý n h  p h ñ  S è  37/2003/N§­C P  n g µ y   10 th¸ng 4 n¨ m  2003  Q u y  ® Þ n h  x ö   h ¹t vi p h ¹ m  h µ n h  ch Ý n h   p v Ò   ¨n g  k ý  kinh d o a n h ® C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; C¨n  LuËt Doanh  cø    nghiÖp  µy  th¸ng6  ng 12    n¨m  1999; C¨n  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy  th¸ng7  cø  l X l    h ch ng 02    n¨m  2002; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  Õ   ¹ch vµ  Çu , ®Ò ngh c B tr B K ho   § t Ngh Þ   Þ nh: ® C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    èit ng vµ  ¹m    iÒu  1. §  î   ph vi® chØnh 1. NghÞ   nh  µy    ông  i víi   ©n, tæ    ®Þ n ¸p d ®è     nh c¸   chøc  ã  µnh      ¹m  ch viviph hµnh  Ýnh  Ò   ¨ng  ý  ch v® k kinh doanh,®¨ng  ý  ¹t®éng        k ho   chinh¸nh,v¨n phßng     ®¹idiÖn  ña    c doanh  nghiÖp theo  Ët Doanh  Lu   nghiÖp;®¨ng  ý    k kinh doanh  é    h kinh doanh    Ó    c¸ th theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 02/2000/N§­   µy  th¸ng 02    CP ng 03    n¨m 2000  ña  Ýnh  ñ  Ò   ¨ng  ý  c Ch ph v ® k kinhdoanh.   2.Vi ph¹m  µnh  Ýnh  Ò   ¨ng  ý     h ch v® k kinh doanh  µc¸chµnh      ¹m      l    viviph c¸c quy  nh  ®Þ qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   ¨ng  ý  l  n  ® k kinh doanh  µ     m kh«ng  ph¶ilµtéiph¹m       vµ theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtph¶ibÞ  ö  ¹thµnh  Ýnh,cô  Ó:viph¹m  lu     x ph   ch   th     quy  nh   ®Þ qu¶n  ý nhµ   íc vÒ   ©n   ©n  ña  l  n  nh th c doanh  nghiÖp  µ  é   v h kinh   doanh    Ó;vÒ     c¸th   kª khaitrôsë,®Þa  iÓ m   ña      ® c doanh  nghiÖp,hé    kinh doanh    c¸ thÓ; vÒ   ¨ng  ý  ãp  èn  µo     ® k g v v C«ng    Ò   ty;v thay ® æi  éidung  å  ¬  ¨ng    n  hs® ký kinh doanh  ña    c doanh  nghiÖp  µ  é  v h kinhdoanh    Ó;vÒ     Ón  Öu;   c¸th   treobi hi   vÒ   ¨ng    µ      µichÝnh. ® b¸o v b¸o c¸o t   §i Ò u    2. Nguyªn  ¾c  ö  ¹t t x ph 1. M äi    ¹m  µnh  Ýnh  Ò   ¨ng  ý    viph h ch v® k kinh doanh    ph¶i® îc ph¸thiÖn       kÞp  êivµ  th   ph¶i bÞ   nh    ®× chØ  ngay. ViÖc  ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  Ò     x ph     h ch v ®¨ng  ý  k kinh doanh    ph¶i ® îc tiÕn  µnh     h nhanh  ãng, c«ng  ch   minh, tr Öt®Ó;   i  m äi  Ëu  h qu¶  viph¹m  µnh  Ýnh  ©y  ph¶i® îc kh ¾c  ôc  do    h ch g ra     ph theo  ng  ®ó quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   2.ViÖc  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò   ¨ng  ý    x ph     h ch v® k kinh doanh    ph¶ido  êi   ng   cã  Èm  Òn  Õn hµnh  th quy ti   theo ®óng    quy  nh  ¹ NghÞ   nh  µy. ®Þ t i ®Þ n
  2. 2 3. M ét  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  Ò   ¨ng  ý    h viviph h ch v® k kinh doanh    chØ  Þ   ö  bx ph¹thµnh  Ýnh  ét  Çn.Tæ     ch m l   chøc,c¸nh©n  ùc hiÖn  Òu  µnh      ¹m      th   nhi h viviph hµnh  Ýnh  × bÞ  ö  ¹ttõng hµnh    ch th   x ph     vi. 4. ViÖc  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò   ¨ng  ý    x ph     h ch v® k kinh doanh    ph¶ic¨n cø     vµo  Ýnh  Êt,møc       ¹m, nh©n  ©n  êi viph¹m  µ  ÷ng  ×nh  Õt t ch   ®é viph   th ng     v nh t ti   gi¶m  Ñ,    nh t¨ngnÆng   quy  nh  ¹ §iÒu  vµ  Òu  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m   ®Þ ti   8  §i 9  l X l    hµnh  Ýnh    Õt ®Þnh  ×nh  ch ®Ó quy   h thøc vµ  Ön    bi ph¸p xö  ýthÝch  îp.   l  h §i Ò u    êihiÖu  ö  ¹t 3. Th   x ph 1. ThêihiÖu  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò   ¨ng  ý      x ph     h ch v® k kinh doanh  µm ét    l  n¨m  Ó   õ ngµy  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  îcthùc hiÖn.N Õ u     êih¹n  k t  h viviph h ch ®      qu¸ th   nãitrªnth× kh«ng  ö  ¹tnhng  Én  Þ    ông    Ön      x ph   v b ¸p d c¸cbi ph¸p kh ¾c  ôc  Ëu    ph h qu¶ quy  nh  ¹ NghÞ   nh  µy. ®Þ t i ®Þ n 2. §èivíic¸ nh©n  ∙  Þ   ëitè,truytè hoÆc   ∙  ã  Õt  nh  a          ® b kh         ® c quy ®Þ ® ra xÐt xö    theo  ñ tôc tè tông  ×nh  ù,nhng  th       h s  sau    ã  Õt  nh  nh  ®ã c quy ®Þ ®× chØ   ®iÒu    tra hoÆc   nh  ®× chØ   ô  m µ   µnh      ¹m  ã  Êu  Öu    ¹m  v ¸n  h vi vi ph cd hi vi ph hµnh  Ýnh  Ò   ¨ng  ý  ch v® k kinh doanh  × bÞ  ö  ¹thµnh  Ýnh;trong thêih¹n    th   x ph   ch      ba  µy,kÓ   õngµy    Õt ®Þnh  nh  ng   t   ra quy   ®× chØ  iÒu    nh  ® tra,®× chØ  ô    ­ v ¸n,ng êi®∙    Õt  nh    ra quy ®Þ ph¶igöiquyÕt  nh     ®Þ cho  êicã  Èm  Òn  ö  ¹tvi ng   th quy x ph     ph¹m  µnh  Ýnh  Ò   ¨ng  ý  h ch v® k kinh doanh; trong tr ng  îp  µy, thêihiÖu  ö       ê h n     x ph¹tviph¹m  µnh  Ýnh  µba     h ch l   th¸ng,kÓ   õ ngµy  êicã  Èm  Òn  ö  ¹t   t  ng   th quy x ph   nhËn  îcquyÕt ®Þnh  nh  ®    ®× chØ  µ  å  ¬  ô    ¹m. v h s v viph 3. Trong  êih¹n  îc quy  nh  ¹    th   ®  ®Þ tikho¶n  vµ  1  kho¶n  §iÒu  µy  µ     2  n m c¸ nh©n, tæ    chøc  ¹ thùc hiÖn    ¹m  µnh  Ýnh  íitrong cïng lÜnh  ùc  íc l i   viph h ch m      v tr   ®©y   ∙    ¹m  ® vi ph hoÆc   è  ×nh  èn tr¸nh,c¶n  ë viÖc  ö  ¹tth×  ct tr     tr   x ph   kh«ng    ¸p dông  êihiÖu  th   quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  vµ  1  kho¶n  §iÒu  µy;thêihiÖu  ö  ¹t 2  n   x ph   viph¹m  µnh  Ýnh  Ò   ¨ng  ý    h ch v® k kinhdoanh  îctÝnh  ¹kÓ   õthêi®iÓ m  thùc   ®  l  t     i     hiÖn    ¹m  µnh  Ýnh  íi hoÆc   êi®iÓ m   Ê m     µnh    èn tr¸nh, viph h ch m  th   ch døt h vitr     c¶n  ëviÖc  ö  ¹t. tr   x ph 4. C¸  ©n, tæ    nh   chøc  Þ  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh,n Õu  b x ph     h ch   qua  ét  m n¨m,  kÓ   õ ngµy  Êp  µnh  t  ch h xong  Õt  nh  ö  ¹thoÆc   õ ngµy  Õt  Öu  ùc quy ®Þ x ph   t  h hi l   thihµnh  Õt  nh  ö  ¹tm µ     quy ®Þ x ph   kh«ng  i ¹m,  ×  îc coi nh cha  Þ   ö  t¸ ph th ®     bx ph¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò   ¨ng  ý     h ch v® k kinh doanh.   C h ¬ n g  II  C¸c H µ n h  vi vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h  V Ò  ® ¨n g k ý   kinh d o a n h  ­ h × n h  thøc v µ  m ø c  p h ¹t §i Ò u      ¹m    4. Vi ph c¸c quy  nh  Ò       ©n  ©n  ña  êithµnh  ®Þ v kª khainh th c ng   lËp doanh    nghiÖp,ngêiqu¶n  ýdoanh      l  nghiÖp 1. Ph¹ttiÒn  õ 1.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  c¸chµnh      visau  y: ®© a)  khai ngêi kh«ng  ã  Kª      c quyÒn  µnh  Ëp  µ  th l v qu¶n  ý doanh  l  nghiÖp  theo quy  nh  ¹ §iÒu  LuËt Doanh    ®Þ t  i 9    nghiÖp; b) Kª    khaingêikh«ng  ã  ùc,ngêi®∙  Õt      c th     ch hoÆc   Êt  Ých; mt
  3. 3 c)M¹o    danh  êikh¸c,gi¶m¹o  ÷  ý; ng      ch k d) M înhä            tªn®Ó kª khaithµnh  Ëp,qu¶n  ýdoanh    l  l  nghiÖp; ®)  khaikh«ng  Kª    trung thùc,kh«ng  Ýnh    Ò   ©n  ©n      ch x¸c v nh th trong hå    s¬  ¨ng  ý  ® k kinh doanh.   2. BiÖn    ph¸p  ¾c  ôc  Ëu  kh ph h qu¶  dông  i  íihµnh      ¹m    ¸p  ®è v   vi vi ph quy ®Þnh  ¹ §iÒu  µy: t i n Ngoµi viÖc  Þ   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    b x ph     h ch theo quy  nh  ¹ §iÒu  µy, ®Þ ti  n  c¸ nh©n,  chøc    ¹m  µnh  Ýnh    tæ  vi ph h ch cßn ph¶i lËp  ¹  å  ¬  ¨ng  ý    li s ® h k kinh  doanh; ®èi  íitr ng  îp  ∙  îc cÊp  Êy    v ê h ® ®   Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh,  doanh nghiÖp  ph¶ithùc hiÖn  Öc  ¨ng  ý  Êp  ¹ .     vi ® k c li §i Ò u      ¹m    ®Þnh  Ò       ©n  ©n  ña  ñ  é    5. Vi ph c¸cquy  v kª khainh th c ch h kinh doanh    Ó c¸th 1. Ph¹ttiÒn  õ 100.000  ng  n       t  ®å ®Õ 500.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong c¸c    hµnh    visau  y: ®© a)  khaingêi kh«ng  ã  Òn  ¨ng  ý  Kª      c quy ® k kinh doanh    quy  nh  ¹  Òu  ®Þ ti§i 18 NghÞ   nh   è  ®Þ s 02/2000/N§­   µy  th¸ng 02  CP ng 03    n¨m  2000  ña  Ýnh  c Ch phñ  Ò   ¨ng  ý  v® k kinh doanh;   b) Kª    khaingêikh«ng  ã  ùc,ngêi®∙  Õt      c th     ch hoÆc   Êt  Ých; mt c)M¹o    danh  êikh¸c,gi¶m¹o  ÷  ý; ng      ch k d) M înhä            tªn®Ó kª khai®¨ng  ý    k kinhdoanh;   ®)  khaikh«ng  Kª    trung thùc,kh«ng  Ýnh    Ò   ©n  ©n      ch x¸c v nh th trong hå    s¬  ¨ng  ý  ® k kinh doanh.   2. BiÖn    ph¸p  ¾c  ôc  Ëu  kh ph h qu¶  dông  i  íihµnh      ¹m    ¸p  ®è v   vi vi ph quy ®Þnh  ¹ §iÒu  µy: t i n Ngoµi viÖc  Þ   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    b x ph     h ch theo quy  nh  ¹ §iÒu  µy, ®Þ ti  n  c¸ nh©n    ¹m  µnh  Ýnh    viph h ch cßn ph¶ilËp  ¹ hå  ¬  ¨ng  ý    l  s ® i k kinh doanh; ®èi      víitr ng  îp ®∙  îccÊp  Êy   ê h   ®   Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh, c¸ nh©n       ph¶i  thùc hiÖn  Öc  ¨ng  ý  Êp  ¹ .   vi ® k c li §i Ò u      ¹m    ®Þnh  Ò       ôsë  6. Vi ph c¸cquy  v kª khaitr   doanh  nghiÖp 1. Ph¹ttiÒn  õ 1.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  c¸chµnh      visau  y: ®© a)  khai ®Þa   Kª    chØ   ô së  tr   kh«ng  ã  Ët trªnb¶n    µnh  Ýnh; kª c th     ®å h ch    khaitrôsë  ng  ùc tÕ      nh th   kh«ng  giao dÞch  ¹ trôsë  ;   t     ®ã i b) Kª    khai®Þa     chØ  ôsë  µ   tr   m kh«ng  éc quyÒn  ë  ÷u  thu   s h hoÆc   Òn  quy sö  ông  îp ph¸p cña  × nh; d h    m c)Kª    khaikh«ng    trungthùc,kh«ng  Ýnh    ¬i®¨ng  ý  é  Èu  êng      ch x¸cn   k h kh th tró, ¬ië  Ön  ¹   ¬it¹m  ócña  ÷ng  êiqu¶n  ýdoanh      hi t in   tr   n , nh ng   l  nghiÖp. 2. BiÖn    ph¸p  ¾c  ôc  Ëu  kh ph h qu¶  dông  i  íihµnh      ¹m    ¸p  ®è v   vi vi ph quy ®Þnh  ¹ §iÒu  µy: t i n
  4. 4 Ngoµi viÖc  Þ   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    b x ph     h ch theo quy  nh  ¹ §iÒu  µy, ®Þ ti  n  c¸ nh©n,  chøc    ¹m  µnh  Ýnh    tæ  vi ph h ch cßn ph¶i lËp  ¹  å  ¬  ¨ng  ý    li s ® h k kinh  doanh; ®èi  íitr ng  îp  ∙  îc cÊp  Êy    v ê h ® ®   Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh,  doanh nghiÖp  ph¶ithùc hiÖn  Öc  ¨ng  ý  Êp  ¹ .     vi ® k c li §i Ò u      ¹m    7. Vi ph c¸c quy  nh  Ò       a   iÓ m     ®Þ v kª khai®Þ ® kinh doanh  é  h kinhdoanh    Ó   c¸th 1. Ph¹ttiÒn  õ 100.000  ng  n       t  ®å ®Õ 500.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong c¸c    hµnh    visau  y: ®© a) Kª khai ®Þa  ®iÓ m  kinh doanh kh«ng cã thËt    trªn b¶n ®å  hµnh  chÝnh; kª khai®Þa   iÓ m        ® kinh doanh  ng  ùc tÕ    nh th   kh«ng  giao dÞch  ¹  a     ti ®Þ ®iÓ m   kinhdoanh  ;   ®ã b) Kª    khai®Þa   iÓ m     ® kinh doanh  µ     m kh«ng  éc quyÒn  ë  ÷u  thu   s h hoÆc   quyÒn  ö  ông  îp ph¸p cña  ×nh; sd h    m c)Kª    khaikh«ng    trungthùc,kh«ng  Ýnh    ¬i®¨ng  ý  é  Èu  êng      ch x¸cn   k h kh th tró, ¬ië  Ön  ¹   ¬it¹m  ócña    ©n      hi t in   tr   n , c¸nh hoÆc   idiÖn  é    nh. ®¹   h gia®× 2. BiÖn    ph¸p  ¾c  ôc  Ëu  kh ph h qu¶  dông  i  íihµnh      ¹m    ¸p  ®è v   vi vi ph quy ®Þnh  ¹ §iÒu  µy: t i n Ngoµi viÖc  Þ   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    b x ph     h ch theo quy  nh  ¹ §iÒu  µy, ®Þ ti  n  c¸ nh©n    ¹m  µnh  Ýnh    viph h ch cßn ph¶ilËp  ¹ hå  ¬  ¨ng  ý    l  s ® i k kinh doanh; ®èi      víitr ng  îp ®∙  îccÊp  Êy   ê h   ®   Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh, c¸ nh©n       ph¶i  thùc hiÖn  Öc  ¨ng  ý  Êp  ¹ .   vi ® k c li §i Ò u  Vi ph¹m    ®Þnh  Ò   ¨ng  ý  èn  ãp  µo  8.    c¸cquy  v® k v g v C«ng  ty 1. Ph¹ttiÒn tõ 5.000.000 ®ång  n            ®Õ 10.000.000 ®ång  i víim ét    ®è     trong  c¸chµnh      visau  y: ®© a) §¨ng  ý  èn  ng  ùc tÕ  k v nh th   kh«ng  ã  èn,®¨ng  ý  èn  ính¬n  è  èn  cv   k v l  sv cã    ùc tÕ; trªnth   b) Kh«ng  ùc hiÖn  Öc  Êp  Êy  th   vi c Gi chøng  Ën  Çn  èn  ãp  nh ph v g cho    c¸c thµnh    ã  èn  ãp; viªnc v g c) Kh«ng  Ëp sæ   ¨ng  ý  µnh    i víi   l  ® k th viªn®è     C«ng    tytr¸chnhiÖm   ÷u  ¹n   h h  cã  õ haithµnh    ëlªnvµ  t    viªntr     C«ng    îp danh;sæ   ¨ng  ý    «ng  i víi tyh    ® k cæ ® ®è     C«ng      Çn. tycæ ph 2. BiÖn    ph¸p  ¾c  ôc  Ëu  kh ph h qu¶  dông  i  íihµnh      ¹m    ¸p  ®è v   vi vi ph quy ®Þnh  ¹ §iÒu  µy: t i n Ngoµi viÖc  Þ   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    b x ph     h ch theo quy  nh  ¹ §iÒu  µy; ®Þ ti   n  viph¹m    quy  nh  ¹  iÓ m   kho¶n  §iÒu  µy  ×      ©n,  chøc    ®Þ ti ® a  1  n th c¸c c¸ nh tæ  vi ph¹m  µnh  Ýnh  h ch cßn  ph¶i gãp  èn   ®∙    v nh cam   Õt; vi ph¹m  k    quy  nh   ¹  ®Þ ti ®iÓ m   vµ  iÓ m   kho¶n  §iÒu  µy  ×  êi ®¹i diÖn  b  ® c  1  n th ng     theo ph¸p  Ëtcña  lu   C«ng   ty ph¶icÊp  Êy    Gi chøng  Ën  Çn  èn  ãp  µ  Ëp    ¨ng  ý  µnh  nh ph v g v l sæ ® k th viªn®èi víi      C«ng    tytr¸chnhiÖ m  ÷u  ¹n cã  õhaithµnh    ëlªnvµ    h h   t    viªntr     C«ng   ty hîp danh;sæ   ¨ng  ý    «ng  i víi    ® k cæ ® ®è    C«ng      Çn. tycæ ph
  5. 5 §i Ò u      ¹m    9. Vi ph c¸c quy  nh  Ò   ¨ng  ý  ®Þ v® k thay ® æi  éidung  å  ¬    n  hs ®¨ng  ý  k kinhdoanh  ña    c doanh  nghiÖp 1.  ¹t c¶nh  Ph   c¸o hoÆc   ¹t tiÒn  õ  ph   t 1.000.000  ng  n   ®å ®Õ 5.000.000  ®ång  i víi ét  ®è    m trongc¸chµnh       visau  y:  ®© a) Thay  æi  a    ® ®Þ chØ  ôsë,thay ® æi    tr       tªndoanh nghiÖp,tªnchinh¸nh,       tªnv¨n phßng  idiÖn,ngµnh,nghÒ      ®¹       kinh doanh,vèn  ¨ng  ý,thay ® æi  êi     ® k    ng   qu¶n  ý,ngêi ®¹idiÖn  l     theo ph¸p  Ët,thµnh    lu   viªnC«ng    µ   ty m kh«ng  ¨ng  ý  ® k víi ¬    quan  ¨ng  ý  c ® k kinh doanh;   b) §¨ng  ý    k kh«ng  trung thùc néidung       thay ® æi  íi ¬    v   quan  ¨ng  ý  c ® k kinh  doanh; c)§∙th«ng    ¹m  õng  ¹t®éng  ng  Én     b¸o t ng ho   nh v kinh doanh.     2. BiÖn    ph¸p  ¾c  ôc  Ëu  kh ph h qu¶  dông  i  íihµnh      ¹m    ¸p  ®è v   vi vi ph quy ®Þnh  ¹ §iÒu  µy: t i n NgoµiviÖc  Þ  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    b x ph     h ch theo  quy  nh  ¹ ®iÓ m   vµ  ®Þ t i a  ®iÓ m   kho¶n  §iÒu  µy, ngêi ®¹i diÖn  b  1  n     theo ph¸p  Ëtcña  lu   doanh  nghiÖp  cßn ph¶i thùc hiÖn  Öc  ¨ng  ý    îc cÊp  ¹ GiÊy      vi ® k ®Ó ®   li  chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh. §èi víitr ng  îp          ê h quy  nh  ¹  iÓ m   kho¶n  §iÒu  µy, doanh  ®Þ ti® c  1  n  nghiÖp  ph¶i ngõng  ¹t®éng    ho   kinh doanh cho  n   êi®iÓ m   Õt  óc  ¹m  ®Õ th   k th t ngõng  ¹t®éng    ho   ghitrong th«ng    ña    b¸o c doanh  nghiÖp. §i Ò u      ¹m    ®Þnh  Ò   ¨ng  ý    æi  éidung  å  ¬  10. Vi ph c¸cquy  v® k thay ® n  hs ®¨ng  ý  k kinhdoanh  ña  é    c h kinhdoanh    Ó   c¸th 1. Ph¹tc¶nh      c¸o hoÆc   ¹ttiÒn  õ 100.000  ng  n   ph   t  ®å ®Õ 500.000  ng  ®å ®èi víi ét     m trongc¸chµnh       visau  y:  ®© a) Thay  æi  a  iÓ m     ® ®Þ ® kinh doanh,thay ® æi    é        tªnh kinh doanh,ngµnh,       nghÒ  kinh doanh, thay ® æi  êi ®¹idiÖn  é        ng     h kinh doanh  µ     m kh«ng  ¨ng  ý  ® k víi ¬    quan  ¨ng  ý  c ® k kinh doanh;   b) §¨ng  ý    k kh«ng  trung thùc néidung       thay ® æi  íi ¬    v   quan  ¨ng  ý  c ® k kinh  doanh; c)§∙th«ng    ¹m  õng     b¸o t ng kinh doanh  ng  Én    nh v kinhdoanh.     2. BiÖn    ph¸p  ¾c  ôc  Ëu  kh ph h qu¶  dông  i  íihµnh      ¹m    ¸p  ®è v   vi vi ph quy ®Þnh  ¹ §iÒu  µy: t i n NgoµiviÖc  Þ  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    b x ph     h ch theo quy  nh  ¹ ®iÓ m   vµ  ®Þ t  i a  ®iÓ m   kho¶n  §iÒu  µy, hé  b  1  n   kinh  doanh    Ó    ¹m  µnh  Ýnh    c¸ th vi ph h ch cßn ph¶ithùc hiÖn  Öc  ¨ng  ý    îc cÊp  ¹ GiÊy      vi ® k ®Ó ®   li  chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh   doanh. §èi víitr ng  îp        ê h quy  nh  ¹  iÓ m   kho¶n  §iÒu  µy, th×  é  ®Þ ti ® c  1  n  h kinh   doanh    Ó  c¸ th ph¶ingõng  ¹t®éng    ho   kinh doanh    cho  n   êi®iÓ m   Õt  óc ®Õ th   k th   t¹m  õng  ¹t®éng    ng ho   ghitrong th«ng    ña  é    b¸o c h kinh doanh    Ó.   c¸th §i Ò u      ¹m  ®Þnh  Ò   11. Vi ph quy  v kh«ng  ¨ng  ý  ® k kinhdoanh   C¸c  µnh    h vi:kinh doanh    kh«ng  ¨ng  ý  ® k kinh doanh, tiÕp  ôc ho¹t®éng       t    kinh doanh    ∙  Þ     åiGiÊy    khi® b thu h   chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh,sÏbÞ   ö       x ph¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh     h ch theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët vÒ   ö  ¹tvi ph¹m  lu   x ph     hµnh  Ýnh  ch trong lÜnh  ùc  ¬ng  ¹i.   v th m
  6. 6 §i Ò u      ¹m  ®Þnh  Ò     Ón  Öu 12. Vi ph quy  v treobi hi 1.  ¹t c¶nh  Ph   c¸o hoÆc   ¹t tiÒn  õ  ph   t 1.000.000  ng  n   ®å ®Õ 5.000.000  ®ång  i víi µnh    ®è    h vikh«ng    Ón  Öu  ¹ trôsë  Ýnh  ña  treobi hi t i   ch   c doanh  nghiÖp  vµ  ôsë  ña    tr   c chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn.    ®¹   2. BiÖn    ph¸p  ¾c  ôc  Ëu  kh ph h qu¶  dông  i  íihµnh      ¹m    ¸p  ®è v   vi vi ph quy ®Þnh  ¹ §iÒu  µy: t i n Ngoµi viÖc  Þ   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    b x ph     h ch theo  quy  nh  ¹ §iÒu  µy, ®Þ ti   n  ngêi®¹idiÖn     theo ph¸p  Ëtcña  lu   doanh nghiÖp cßn ph¶ithùc hiÖn  Öc        vi treo biÓn  Öu  ¹  ô së  Ýnh  ña  hi t itr   ch c doanh  nghiÖp  µ  ô së  ña    v tr   c chi nh¸nh, v¨n    phßng  idiÖn. ®¹     3. ViÖc    Ón  Öu    treo bi hi kh«ng  ng  ®ó quy  nh  îcxö  ýtheo  ®Þ ®   l  quy  nh   ®Þ t¹ NghÞ   nh  ña  Ýnh  ñ  Ò   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    i ®Þ c Ch ph v x ph     h ch trong lÜnh  ùc    v v¨n ho¸ th«ng     tin. §i Ò u      ¹m    ®Þnh  Ò   ¨ng  13. Vi ph c¸cquy  v® b¸o 1.  ¹t c¶nh  Ph   c¸o hoÆc   ¹t tiÒn  õ  ph   t 1.000.000  ng  n   ®å ®Õ 5.000.000  ®ång  i víi ét  ®è    m trongc¸chµnh       visau  y: ®© a) Kh«ng  ¨ng  ® b¸o  éi dung  ∙  ¨ng  ý  n  ®® k kinh doanh    theo quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  LuËt Doanh  1  21    nghiÖp; b) Kh«ng  ¨ng    éidung  ∙  ¨ng  ý    ® b¸o n   ®® k thay ® æi;   c)Kh«ng  ¨ng    Õt ®Þnh    Ó  ña    ® b¸o quy   gi¶ith c doanh  nghiÖp.   2. BiÖn    ph¸p  ¾c  ôc  Ëu  kh ph h qu¶  dông  i  íihµnh      ¹m    ¸p  ®è v   vi vi ph quy ®Þnh  ¹ §iÒu  µy: t i n Ngoµi viÖc  Þ   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    b x ph     h ch theo quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n    1 §iÒu  µy, doanh  n  nghiÖp ph¶i thùc  Ön  Öc  ¨ng    hi vi ® b¸o theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u      ¹m  Ò   öib¸o    µichÝnh 14. Vi ph v g   c¸o t   1.  ¹t c¶nh  Ph   c¸o hoÆc   ¹t tiÒn  õ  ph   t 1.000.000  ng  n   ®å ®Õ 5.000.000  ®ång  i víi µnh    ®è    h vikh«ng  öib¸o c¸o tµichÝnh  g       theo quy  nh.   ®Þ 2. BiÖn    ph¸p  ¾c  ôc  Ëu  kh ph h qu¶  dông  i  íihµnh      ¹m    ¸p  ®è v   vi vi ph quy ®Þnh  ¹ §iÒu  µy: t i n Ngoµi viÖc  Þ   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    b x ph     h ch theo quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n    1 §iÒu  µy, ngêi ®¹i diÖn  îp  n     h ph¸p  ña  c doanh  nghiÖp  íc ph¸p  Ëtcßn  tr   lu   ph¶i  thùc hiÖn  Öc  öib¸o    µichÝnh    vi g   c¸o t   theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u      ¹m  Ò   ö  ông  Êy  15. Vi ph v s d Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh,     GiÊy  chøng  Ën  ¨ng  ý  ¹t®éng nh ® k ho  
  7. 7 C¸c  µnh    Õtthªm,tÈy xo¸,söa  ÷a    éidung  h vi:vi       ch c¸cn   trong GiÊy    chøng  nhËn  ¨ng  ý  ® k kinh doanh,GiÊy      chøng  Ën  ¨ng  ý  ¹t®éng; cho  nh ® k ho     thuª,     cho m în GiÊy    chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh  doanh, GiÊy    chøng  Ën  ¨ng  ý  ¹t nh ® k ho   ®éng, sÏbÞ   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh      x ph     h ch theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   ö  lu   x ph¹tviph¹m  µnh  Ýnh     h ch trong lÜnh  ùc  ¬ng  ¹i.   v th m
  8. 8 C h ¬ n g  III T h È m  q u y Ò n, th ñ t ô c x ö  p h ¹t vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h   V Ò  ® ¨n g k ý  kinh d o a n h §i Ò u    È m   Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò   ¨ng  ý    16. Th quy x ph     h ch v® k kinh doanh 1. Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n    êng, thÞ  Ên  nh d x∙,ph   tr trong ph¹m    Èm     vith quyÒn  ña  × nh  cm quy  nh  ¹  Òu  Ph¸p  Önh  ö   ýviph¹m  µnh  Ýnh  ®Þ ti§i 28  l X l    h ch cã  Òn  dông  ×nh  quy ¸p  h thøc  ö  ¹thµnh  Ýnh  µ  Ön  x ph   ch v bi ph¸p  ¾c  ôc  kh ph hËu qu¶  quy  nh  ¹    Òu    vµ  Òu  NghÞ   nh  µy    ö  ývi ®Þ t i §i 5, 7  §i 10  c¸c ®Þ n ®Ó x l     ph¹m  µnh  Ýnh  Ò   ¨ng  ý  h ch v® k kinhdoanh.     2. Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n  Ën, huyÖn,  Þ    µnh  è  éc  nh d qu   th x∙,th ph thu tØnh  trong ph¹m    Èm   Òn  ña  ×nh    vith quy cm quy  nh  ¹  Òu  Ph¸p  Önh  ®Þ ti§i 29  l Xö   ýviph¹m  µnh  Ýnh  ã  Òn    ông  ×nh  l    h ch c quy ¸p d h thøc  ö  ¹tviph¹m  µnh  x ph     h chÝnh  µ    Ön  v c¸c bi ph¸p  ¾c  ôc  Ëu  kh ph h qu¶ quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   nh  µy  ®Þ n ®Ó   ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  Ò   ¨ng  ý  x l    h ch v® k kinhdoanh.   3. C¬     quan  Qu¶n  ýthÞ  êng  l  tr trong ph¹m    Èm  Òn  ña  × nh      vith quy cm quy ®Þnh   ¹  Òu  Ph¸p  Önh  ö   ý vi ph¹m  µnh  Ýnh  ã  t i§i 37  l X l    h ch c quyÒn  dông  ¸p  h×nh thøc  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  µ    Ön  x ph     h ch v c¸c bi ph¸p  ¾c  ôc  Ëu    kh ph h qu¶ quy  nh  ¹    Òu      vµ  Òu  NghÞ   nh  µy    ö  ýviph¹m   ®Þ t i §i 6, 7, 9  §i 10  c¸c ®Þ n ®Ó x l     hµnh  Ýnh  Ò   ¨ng  ý  ch v® k kinh doanh.   §i Ò u    ñ  ôcxö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh 17. Th t   ph     h ch Thñ  ôc xö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  Ò   ¨ng  ý  t   ph     h ch v® k kinh  doanh  îc thùc ®    hiÖn theo quy  nh  ¹    Òu                      vµ  ®Þ t i §i 53, 54, 55, 56, 57, 58, 62, 64, 65, 66, 67  c¸c §iÒu  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. 68  l X l    h ch C h ¬ n g  IV K hi Õ u  n ¹i, è c¸o  t §i Ò u    Õu  ¹i, èc¸o vµ    Õt  Õu  ¹i, èc¸o 18. Khi n       gi¶iquy khi n     t t 1. Tæ     chøc, c¸ nh©n  Þ   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò   ¨ng  ý     b x ph     h ch v® k kinh  doanh hoÆc   êi®¹idiÖn  îp ph¸p  ña  ä  ã  Òn  Õu  ¹i®èi víi ng     h  c h c quy khi n       Õt  quy ®Þnh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ña  êi®∙    Õt ®Þnh. x ph     h ch c ng   ra quy   Thñ  ôc khiÕu  ¹ivµ    Õt  Õu  ¹iquyÕt  nh  ö  ¹tviph¹m  t  n   gi¶iquy khi n   ®Þ x ph     hµnh  Ýnh  Ò   ¨ng  ý  ch v® k kinh doanh  ùc hiÖn    th   theo    c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËtvÒ   Õu  ¹i, èc¸o.   khi n     t Trong  êigian  ê  i kÕt  th   ch ®î   qu¶    gi¶iquyÕt  Õu  ¹icña  ¬  khi n   c quan  ã  c thÈm   Òn,  chøc, c¸ nh©n  Þ   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò   ¨ng  ý  quy tæ     b x ph     h ch v® k kinhdoanh  Én    v ph¶ithi µnh  Õt ®Þnh  ö  ¹t.    h quy   x ph Trong  êng  îp kh«ng  ng    íi Öc    Õt  Õu  ¹ith× tæ  tr h  ®å ý v   vi gi¶iquy khi n     chøc,   c¸ nh©n  Þ   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò   ¨ng  ý    b x ph     h ch v® k kinh doanh  ã  Ó  ëi   c th kh   kiÖn  ¹ toµ hµnh  Ýnh  t    i ch theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.  
  9. 9 2.C«ng  ©n  ã  Òn  èc¸o víi ¬    d c quy t       quan  µ  íccã  Èm  Òn  ÷ng  c nh n   th quy nh hµnh      ¹m  µnh  Ýnh  Ò   ¨ng  ý  viviph h ch v® k kinh doanh  ña    chøc,c¸nh©n     c c¸ctæ     theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtvÒ   Õu  ¹i, èc¸o.     khi n     t 3. C«ng  ©n  ã  Òn  è c¸o  íic¬    d c quy t  v   quan  µ  íc cã  Èm   Òn  Ò   nh n   th quy v hµnh      vitr¸ph¸p luËtcña  êicã  Èm  Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò   i    ng   th quy x ph     h ch v ®¨ng  ý  k kinhdoanh.   ViÖc    Õt  è c¸o cña  gi¶iquy t     c«ng  ©n  îcthùc hiÖn  d ®    theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvÒ   Õu  ¹i, èc¸o.     khi n     t §i Ò u    ö  ýviph¹m 19. X l     1. Ng êi cã  Èm   Òn  ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  Ò   ¨ng  ý      th quy x ph     h ch v® k kinh  doanh  µ   m s¸ch  Ôu, dung  óng, bao  nhi   t   che, kh«ng  ö  ¹t hoÆc   ö  ¹t   x ph   x ph   kh«ng  Þp  êi, k th   kh«ng  ng  ®ó møc,  ö  ¹tvîtqu¸ thÈm  Òn  x ph       quy quy  nh  × ®Þ th   tuú theo  Ýnh  Êt,møc       ¹m  Ï bÞ   ö  ýkû  ËthoÆc     t ch   ®é viph s   x l   lu   truycøu tr¸ch   nhiÖ m  ×nh  ù;n Õu  ©y  Öth¹ith× ph¶ibåith ng  h s  g thi           ê theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p   luËt. 2. Ng êi bÞ   ö  ý vi ph¹m  µnh  Ýnh  Ò   ¨ng  ý      x l    h ch v® k kinh  doanh  Õu   ã  n c hµnh    vic¶n  ë,chèng  êi thihµnh  tr   ng     c«ng  ô, tr× ho∙n,trèn tr¸nh viÖc  Êp  v         ch hµnh  Õt  nh  ö  ¹thoÆc   ã  ÷ng  µnh      ¹m  quy ®Þ x ph   c nh h viviph kh¸c th×  ú    tu theo  tÝnh  Êt,møc       ¹m  Ï bÞ   ö  ýhµnh  Ýnh  ch   ®é viph s   x l   ch hoÆc   Þ     b truy cøu  tr¸ch  nhiÖ m  ×nh  ù;n Õu  ©y  Öth¹ith× ph¶ibåith ng  h s  g thi           ê theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p   luËt. C h ¬ n g  V §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u    Öu  ùcthihµnh 20. Hi l     NghÞ   nh   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy, kÓ   õ  µy  ¨ng  15    t ng ® C«ng b¸o. C¸c quy  nh  Ò   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò   ¨ng  ý  ®Þ v x ph     h ch v® k kinh doanh  ­   tr íc®©y    íi   tr¸v   i NghÞ   nh  µy  u   Þ    á. ®Þ n ®Ò b b∙i   b §i Ò u    21. Tr¸chnhiÖm    µnh   thih C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan  ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ, Chñ   Þch  û   ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ­ ¬ng  Þu  ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2