intTypePromotion=1

Nghị định 48/1999/NĐ-CP của Chính phủ quy định

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
89
lượt xem
10
download

Nghị định 48/1999/NĐ-CP của Chính phủ quy định

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 48/1999/NĐ-CP của Chính phủ quy định về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân và của doanh nghiệp du lịch Việt Nam ở trong nước, ở nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 48/1999/NĐ-CP của Chính phủ quy định

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh   ® c ñ a  h Ý n h  p h ñ  S è  48/1999/N§­C P  n g µ y  08  th¸ng 7  n¨ m  1999 c Q u y  ® Þ n h  v Ò  V¨n p h ß n g  ®¹i di Ö n, C hi n h¸nh c ñ a  th¬ n g   h © n  v µ   ñ a d o a n h  n g hi Ö p  d u  l Þ ch Vi Ö t N a m   n c ë  trong n íc, ë   íc n g o µ i  n ch Ý nh ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  LuËt Th¬ng  ¹ingµy  th¸ng5  cø    m  10    n¨m  1997; C¨n  Ph¸p  Önh  lÞch ngµy  th¸ng2  cø  l Du    08    n¨m  1999; Theo    Þ   ña  é   ëng  é   ¬ng  ¹i vµ  ®Ò ngh c B tr B Th m   Tæng   ôc  ëng  c tr Tæng   côc  lÞch Du  , Ngh Þ   Þ nh: ® C h ¬ n g  I n h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    ¹m    iÒu  1. Ph vi® chØnh NghÞ   nh  µy  ®Þ n quy  nh  Ò   ®Þ v V¨n  phßng  idiÖn,Chi nh¸nh    ®¹      ë trong n­   íc,ë  íc ngoµi cña  ¬ng  ©n  Öt Nam    n    th nh Vi   (theo quy  nh  ña  Ët  ¬ng  ®Þ c Lu Th m¹i)vµ    doanh  nghiÖp  lÞch  Öt Nam   du  Vi   (theo quy  nh  ña    ®Þ c Ph¸p  Önh    l Du lÞch),sau  y   äi t¾t lµ V¨n    ®© g       phßng  idiÖn, Chi  ®¹     nh¸nh.Th¬ng  ©n  Öt   nh Vi   Nam   µ  v doanh  nghiÖp  lÞch ViÖtNam   du      sau  y  äichung  µth ng  ©n. ®© g   l   ¬ nh   §i Ò u    phßng  idiÖn,Chi nh¸nh 2. V¨n  ®¹      1. V¨n    phßng  idiÖn  µ ®¬n  Þ  ô  éc  ña  ¬ng  ©n  îc thµnh  ®¹   l  v ph thu c th nh ®  lËp    ë trong níc,ë  íc ngoµi ®Ó   óc  Õn  ¬ng  ¹i hoÆc   óc  Õn  lÞch,    n    x ti th m  x ti du    nhng  kh«ng  îc ho¹t®éng  ¬ng  ¹i hoÆc   ®    th m  kinh doanh  lÞch    du  sinh  î trùc l    i tiÕp. 2.Chi nh¸nh  µ®¬n  Þ  ô  éc cña  ¬ng  ©n  îcthµnh  Ëp ë     l  v ph thu   th nh ®  l   trong  níc,ë  ícngoµi®Ó   ¹t®éng  ¬ng  ¹ihoÆc    n     ho   th m  kinh doanh  lÞch.   du  3. V¨n    phßng  idiÖn,Chi nh¸nh    ícngoµikh«ng  ùcthuéc C¬   ®¹      ën     tr     quan  ®¹idiÖn  ícCéng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam     íctiÕp nhËn,nhng    n  ho x∙h   ngh Vi   ën       ph¶i   b¸o c¸o c«ng  Öc  íi êi® øng  u   ña  ¬      vi v   ng   ®Ç c C quan  µy. n  4. M ét  ¬ng  ©n  ã  Ó  µnh  Ëp  ét    th nh c th th l m hoÆc   Òu nhi V¨n  phßng  i ®¹   diÖn, Chi    nh¸nh    ë trong níc,ë  íc ngoµi.Trëng     n    V¨n phßng  i diÖn  µy  ã  ®¹   nc thÓ  kiªm  µm  ëng  l Tr V¨n  phßng  i diÖn  ®¹   kh¸c,nhng  ëng    Tr Chi nh¸nh  µy  n
  2. 2 kh«ng  îc kiªm  µm  ëng  ®  l Tr Chi nh¸nh kh¸c hoÆc     kiªm  µm  ëng  l Tr V¨n phßng  ®¹idiÖn.     §i Ò u    3. Qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   ¹t®éng  ña  phßng  idiÖn,Chi l  n   ho   c V¨n  ®¹      nh¸nh 1.Bé  ¬ng  ¹ichÞu    Th m  tr¸chnhiÖm    qu¶n  ýNhµ   íc®èi víi äi  ¹t®éng  l  n     m ho   cña  V¨n  phßng  idiÖn,Chi nh¸nh  ña  ¬ng  ©n  ®¹      c th nh theo quy  nh  ña  Ët ®Þ c Lu   Th¬ng  ¹i. m 2. Tæng  ôc  lÞch chÞu    c Du    tr¸chnhiÖm     qu¶n  ýNhµ   íc®èi víi äi  ¹t l  n     m ho   ®éng  ña  c V¨n phßng  idiÖn,Chi nh¸nh  Ò   lÞch. ®¹      v du  3. C¸c  é, c¬    B   quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc Ch Ýnh  ñ  ã  thu   ph c tr¸chnhiÖm     phèi hîp  íiBé   ¬ng  ¹i,Tæng   ôc    Þch  µ  û     v   Th m  c Du l v U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,  thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng,n¬ith ng  ©n  Æt  ôsë  Ýnh,thùc hiÖn  ph tr     ¬     ¬ nh ® tr   ch     viÖc  qu¶n  ýNhµ   íc®èi  íiho¹t®éng  ña  l  n  v    c V¨n phßng  idiÖn,Chi nh¸nh    ®¹      ë nícngoµithuéc lÜnh  ùc  × nh        vm qu¶n  ý. l 4. Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ùc  Ön  ¬ th hi viÖc qu¶n  ý Nhµ   íc ®èi  íiho¹t®éng  ña  l  n  v    c V¨n  phßng  i diÖn, Chi  ®¹     nh¸nh  trongph¹m    a  ¬ng  × nh.   vi®Þ ph m C h ¬ n g  II vi Ö c th µ n h l Ë p v¨n p h ß n g  ®¹i di Ö n, c hi n h¸nh §i Ò u    Òu  Ön  µnh  Ëp  phßng  idiÖn,Chi nh¸nh 4. §i ki th l V¨n  ®¹      Th¬ng  ©n  µ doanh  nh l  nghiÖp  éc m äi  µnh  Çn  thu   th ph kinh tÕ  îcthµnh   ®  lËp theo ph¸p  Ët,cã  lu   nhu  Çu  µnh  Ëp  c th l V¨n  phßng  i diÖn, Chi  ®¹     nh¸nh    ë trong níc,ë  íc ngoµi ®Ò u   îc phÐp  µnh  Ëp     n    ®  th l theo    c¸c quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   ®Þnh  µy. n  §èivíi    doanh  nghiÖp  lÞch,chØ  ã  Du    c doanh  nghiÖp  kinh doanh  ÷hµnh    l  quèc  Õ  îclËp V¨n  t®    phßng  idiÖn,Chi nh¸nh    ícngoµi. ®¹      ën   §i Ò u    ¬   5. C quan  ¨ng  ý  µnh  Ëp  phßng  idiÖn,Chi nh¸nh ® k th l V¨n  ®¹      1. Së   ¬ng  ¹i,n¬i V¨n    Th m   phßng  idiÖn, Chi  ®¹     nh¸nh  Æt   ôsë, chÞu  ® tr     tr¸chnhiÖ m   ¨ng  ý  µnh  Ëp V¨n    ® k th l  phßng  idiÖn,Chi nh¸nh    ®¹      ë trong níc,trõ      V¨n phßng  idiÖn,Chi nh¸nh  ña  ®¹      c doanh  nghiÖp  lÞch. du  Së   lÞch,n¬i V¨n  Du     phßng  idiÖn, Chi nh¸nh  Æt   ôsë, chÞu  ®¹      ® tr     tr¸ch   nhiÖ m   ¨ng  ý  µnh  Ëp  ® k th l V¨n  phßng  i diÖn, Chi  ®¹     nh¸nh    ë trong  íc cña  n  doanh  nghiÖp  lÞch. du  2.   ë   ¬ng  ¹i,n¬ith ng  ©n  Æt  ôsë  Ýnh, chÞu    S Th m     ¬ nh ® tr   ch   tr¸chnhiÖm     ®¨ng  ý  µnh  Ëp  k th l V¨n  phßng  idiÖn,Chi nh¸nh    ícngoµi,trõV¨n  ®¹      ën      phßng  ®¹idiÖn,Chi nh¸nh  ña       c doanh  nghiÖp  lÞch. du  Së     Þch,n¬i doanh  Du l    nghiÖp  lÞch  Æt   ô së  Ýnh, chÞu  du  ® tr   ch   tr¸ch  nhiÖ m   ¨ng  ý  µnh  Ëp  ® k th l V¨n  phßng  i diÖn, Chi  ®¹     nh¸nh    íc ngoµi cña  ën     doanh  nghiÖp  lÞch. du 
  3. 3 3. T¹ic¸c ®Þa  ¬ng  ã  ë   ¬ng  ¹i vµ  lÞch  ×  ë   ¬ng  ¹i vµ      ph c S Th m   Du  th S Th m  Du  Þch lµm    Öm  ô  l  c¸cnhi v quy  nh  ¹ kho¶n    ®Þ t  i 1,kho¶n  cña  Òu  µy. 2  §i n    Ò u    ñ  ôc®¨ng  ý  µnh  Ëp  phßng  idiÖn,Chi nh¸nh    §i 6. Th t   k th l V¨n  ®¹      ë trongníc   1.  ¬ng  ©n   ¨ng  ý  µnh  Ëp  Th nh ® k th l V¨n phßng  i diÖn, Chi  ®¹     nh¸nh    ë trong nícgöicho  ¬       C quan  ¨ng  ý,quy  nh  ¹ kho¶n    ® k  ®Þ t i 1,kho¶n  §iÒu  cña  3  5  NghÞ   nh  µy,m ét  é  å  ¬  å m: ®Þ n  bhsg a) §¬n    Þ  îc®¨ng  ý  µnh  Ëp V¨n    ®Ò ngh ®   k th l  phßng  idiÖn,Chi nh¸nh    ®¹      ë trong  íc,trong    n  ®ã nªu  â    a   r tªn,®Þ chØ   ña  ¬ng  ©n,  ôc  ch  µnh  c th nh m ®Ý th lËp, néi dung  ¹t®éng,  êigian  ù  Õn  µnh  Ëp, ®Þa   iÓ m   ù  Õn     ho   th   d ki th l  ® d ki ® Æt  ôsë  tr   V¨n  phßng  idiÖn,Chi nh¸nh. ®¹      b) B¶n    sao  Êy  Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinhdoanh  ã    c chøng  Ën  ña  ¬  nh c c quan  c«ng chøng. 2. Trong  êih¹n  ngµy,kÓ   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ  ña  ¬ng    th   15    t  nh ®ñ h s h   c th nh©n, C¬     quan  ¨ng  ý  Þu  ® k ch tr¸chnhiÖm  Êp    c cho  ¬ng  ©n  b¶n  Ýnh  th nh 01  ch GiÊy  chøng  Ën  ¨ng  ý  µnh  Ëp  nh ® k th l V¨n  phßng  idiÖn, Chi  ®¹     nh¸nh  ña  ­ c th ¬ng  ©n     nh ë trong  íc,®ång  êigöi b¶n  n  th     sao cho  ë   µi  Ýnh,  ¬i V¨n  S T ch n  phßng  idiÖn,Chi nh¸nh  Æt  ôsë  µ  é   ¬ng  ¹i hoÆc   ®¹      ® tr   v B Th m  Tæng  ôc    c Du lÞch (nÕu    V¨n phßng  idiÖn,Chi nh¸nh  éc doanh  ®¹      thu   nghiÖp  lÞch). du  Trêng  îp    Þ   ña  ¬ng  ©n  h ®Ò ngh c th nh kh«ng  îc chÊp  Ën, C¬   ®  thu   quan  ®¨ng  ý  k ph¶icã  b¶n    v¨n  th«ng b¸o cho  ¬ng  ©n  Õt lýdo  th nh bi     trong thêih¹n     quy  nh  ¹ kho¶n  µy. ®Þ t  i n §i Ò u    ñ  ôc ®¨ng  ý  µnh  Ëp  phßng  idiÖn,Chi nh¸nh    7. Th t   k th l V¨n  ®¹      ë nícngoµi   1. Th¬ng  ©n  ¨ng  ý  µnh  Ëp    nh ® k th l V¨n phßng  idiÖn, Chi nh¸nh    íc ®¹      ën   ngoµi göi cho  ¬      C quan  ¨ng  ý,quy  nh  ¹  ® k  ®Þ ti kho¶n    2, kho¶n  §iÒu  cña  3  5  NghÞ   nh  µy,m ét  é  å  ¬  å m: ®Þ n  bhsg a) §¬n    Þ  îc®¨ng  ý  µnh  Ëp V¨n    ®Ò ngh ®   k th l  phßng  idiÖn,Chi nh¸nh    ®¹      ë níc ngoµi trong        ®ã nªu  â    a   r tªn,®Þ chØ   ña  ¬ng  ©n,  ôc  ch  µnh  c th nh m ®Ý th lËp, néi dung  ¹t®éng,  êigian  ù  Õn  µnh  Ëp, ®Þa   iÓ m   ù  Õn     ho   th   d ki th l  ® d ki ® Æt  ôsë  tr   V¨n  phßng  idiÖn,Chi nh¸nh. ®¹      b) B¶n    sao  Êy  Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinhdoanh  ã    c chøng  Ën  ña  ¬  nh c c quan  c«ng chøng. c) §èi víith ng  ©n  µ doanh        ¬ nh l  nghiÖp  µ   íc,ngoµi c¸c v¨n  Nh n       b¶n    quy ®Þnh  ¹  iÓ m     iÓ m   cña  ti® a, ® b  kho¶n  µy, th ng  ©n  n   ¬ nh cßn ph¶igöi cho  ¬      C quan  ¨ng  ý    ® k v¨n b¶n  Êp  Ën  ña  é, c¬  ch thu c B   quan  qu¶n  ýngµnh    l  ë Trung ­ ¬ng hoÆc   û   U ban  ©n   ©n   nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ñ  ¬ ch qu¶n. d)  èi víidoanh  §   nghiÖp    Þch  éc  äi  µnh  Çn  Du l thu m th ph kinh  Õ, ngoµi t    c¸c v¨n b¶n     quy  nh  ¹ ®iÓ m     iÓ m   cña  ®Þ ti  a, ® b  kho¶n  µy,doanh  n  nghiÖp    cßn ph¶igöicho  ¬      C quan  ¨ng  ý    ® k v¨n b¶n  Êp  Ën  ña  ch thu c Tæng  ôc  lÞch. c Du  2. Trong  êih¹n  ngµy, kÓ   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp  Ö,C¬     th   15    t  nh ®ñ h s h l   quan  ®¨ng  ý  ã  k c tr¸chnhiÖ m   Êp    c cho  ¬ng  ©n  b¶n  Ýnh  Êy  th nh 01  ch Gi chøng  Ën  nh
  4. 4 ®¨ng  ý  µnh  Ëp V¨n  k th l  phßng  idiÖn,Chi nh¸nh  ña  ¬ng  ©n    ícngoµi ®¹      c th nh ën     vµ  öi b¶n  g  sao cho  ë   µi chÝnh, n¬i th ng  ©n  Æt   ôsë  Ýnh  µ  é  ST      ¬ nh ® tr   ch vB Th¬ng  ¹i hoÆc   m  Tæng   ôc    Þch  Õu  c Du l (n V¨n phßng  i diÖn, Chi  ®¹     nh¸nh  thuéc doanh    nghiÖp  lÞch). du  Trêng  îp    Þ   ña  ¬ng  ©n  h ®Ò ngh c th nh kh«ng  îc chÊp  Ën, C¬   ®  thu   quan  ®¨ng  ý  k ph¶icã  b¶n    v¨n  th«ng b¸o cho  ¬ng  ©n  Õt lýdo  th nh bi     trong thêih¹n     quy  nh  ¹ kho¶n  µy. ®Þ t  i n §i Ò u    c¸o  Öc  µnh  Ëp  phßng  idiÖn,Chi nh¸nh    íc 8. B¸o  vi th l V¨n  ®¹      ën   ngoµi 1. Th¬ng  ©n  îccÊp  Êy    nh ®  Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  µnh  Ëp  nh ® k th l V¨n  phßng  ®¹idiÖn,Chi nh¸nh    ícngoµiph¶ib¸o    íi ¬        ën       c¸o v   quan  ¨ng  ý  Öc  ∙  Ëp  C ® k vi ® l hay  a  Ëp  îcV¨n  ch l ®   phßng  idiÖn,Chi nh¸nh  ®¹      theo  Êy  Gi chøng  Ën  ¨ng  nh ® ký  µnh  Ëp  th l V¨n  phßng  i diÖn, Chi  ®¹     nh¸nh  ∙  îc cÊp  ®®  trong  êih¹n    th   60 ngµy,kÓ   õngµy  îccÊp  Êy    t  ®  Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  µnh  Ëp V¨n  nh ® k th l  phßng  i ®¹   diÖn,Chi nh¸nh  µ     v ph¶ib¸o    íi ¬     c¸o v   quan  idiÖn  ícCéng  µ    éichñ  C ®¹   n  ho x∙h   nghÜa  Öt Nam     íctiÕp nhËn  Ò   Öc  Ëp  Vi   ën     v vi l V¨n  phßng  idiÖn,Chi nh¸nh  ®¹      ë  íc tiÕp  Ën  n  nh trong  êih¹n  ngµy, kÓ   õ ngµy  îc níc tiÕp  Ën    th   60    t  ®   nh cho phÐp  Ëp V¨n  l  phßng  idiÖn,Chi nh¸nh. ®¹        2. Trêng  îp    h sau  ngµy, kÓ   õ ngµy  îc cÊp  Êy  60    t  ®  Gi chøng  Ën  ¨ng  nh ® ký,th ng  ©n  a  Ëp ® îcV¨n    ¬ nh ch l     phßng  idiÖn,Chi nh¸nh  × ph¶ib¸o c¸o râ ®¹      th          lýdo    b»ng    v¨n b¶n  íi ¬   v   quan  ¨ng  ý.N Õ u   C ® k  sau  ngµy,kÓ   õ ngµy  Ën   60    t  nh ® îcb¸o    Ò   ýdo  a  µnh  Ëp ® îcV¨n    c¸o v l   ch th l    phßng  idiÖn,Chi nh¸nh  ña  ­ ®¹      c th ¬ng  ©n  µ   ¬ng  ©n  Én  a  Ëp ® îcV¨n  nh m th nh v ch l     phßng  idiÖn,Chi nh¸nh  × ®¹      th   C¬  quan  ¨ng  ý  ® k ph¶icã  Õt ®Þnh  û  á  µ  ùctiÕp thu håiGiÊy    quy   hu b v tr       chøng  nhËn  ¨ng  ý  ∙  Êp. ® k®c   C h ¬ n g  III Tr¸ch n hi Ö m  c ñ a th¬ n g  n h © n  v µ  v¨n p h ß n g    ®¹i  di Ö n, c hi n h¸nh §i Ò u    9. Tr¸chnhiÖm  ña  ¬ng  ©n   c th nh 1. Th¬ng  ©n  ã    nh c V¨n  phßng  idiÖn,Chi nh¸nh    ®¹      ë trong nícchÞu     tr¸ch   nhiÖ m   íc ph¸p  ËtvÒ   äi  ¹t®éng  ña  tr   lu   m ho   c V¨n  phßng  i diÖn, Chi  ®¹     nh¸nh;  ®Þnh  ú  µng  kh n¨m  b¸o  b»ng  b¶n  íiC¬   c¸o  v¨n  v   quan  ¨ng  ý  Ò   ¹t®éng  ® k v ho   cña  V¨n  phßng  idiÖn,Chi nh¸nh. ®¹      2.Th¬ng  ©n  ã    nh c V¨n  phßng  idiÖn,Chi nh¸nh    ícngoµiph¶i: ®¹      ën     a)  ©n  ñ  Tu th ph¸p  ËtViÖt Nam   µ  lu     v ph¸p  Ëtcña  íc tiÕp  Ën; chÞu  lu   n  nh   tr¸ch nhiÖ m   íc ph¸p  Ët ViÖt Nam   Ò   äi  ¹t®éng  ña    tr   lu     v m ho   c V¨n  phßng  i ®¹   diÖn,Chi nh¸nh    ícngoµi.    ën     b) Kh«ng  îcuû  Ö m   ®   nhi cho    viªnchøc,nh©n    ¬     viªnC quan  idiÖn  íc ®¹   n  Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam     ícngoµithùc hiÖn  Òn  µ  Üa  ho x∙h   ngh Vi   ën       quy v ngh vô  ña  c V¨n  phßng  idiÖn,Chi nh¸nh  íi Êt kú  ×nh  ®¹      d    h b thøc nµo.     c) ViÖc    chuyÓn  ¹itÖ  V¨n  ngo   ra  phßng  idiÖn, Chi nh¸nh    íc ngoµi ®¹      ën     ph¶itu©n    theo ®óng    quy  Õ   ch qu¶n  ýngo¹ihèihiÖn  µnh. l     h
  5. 5 d) §Þnh  ú  µng    kh n¨m  c¸o b»ng    b¸o    v¨n b¶n  íi ¬   v   quan  ¨ng  ý  Ò   ¹t C ® k v ho   ®éng  ña  c V¨n  phßng  idiÖn,Chi nh¸nh. ®¹      §i Ò u    10. Tr¸chnhiÖm  ña  phßng  idiÖn,Chi nh¸nh   c V¨n  ®¹      1. V¨n phßng  i diÖn, Chi  ®¹     nh¸nh    ë trong  íc ph¶i tu©n  ñ  n    th c¸c    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt; Þu     ch tr¸chnhiÖ m   ícth ng  ©n  Ò   äi  ¹t®éng  ña    tr   ¬ nh v m ho   c m × nh. 2. V¨n    phßng  i diÖn, Chi  ®¹     nh¸nh    íc ngoµi ph¶i tu©n  ñ  ën       th ph¸p  Ët lu   ViÖt Nam   µ    v ph¸p  Ëtcña  íctiÕp  Ën; chÞu  lu   n  nh   tr¸chnhiÖ m   ícth ng  ©n    tr   ¬ nh vÒ   äi  ¹t®éng  ña  ×nh. m ho   cm C h ¬ n g  IV c h Ê m  d øt h o ¹t ® é n g  c ñ a v¨n p h ß n g  ®¹i di Ö n,    c hi n h¸nh v µ  x ö  l ý vi p h ¹ m §i Ò u    Ê m     ¹t®éng  ña  phßng  idiÖn,Chi nh¸nh 11. Ch døt ho   c V¨n  ®¹      V¨n phßng  idiÖn, Chi nh¸nh  Ê m     ¹t®éng  ®¹      ch døt ho   trong c¸c tr ng  îp    ê h   sau: 1.Theo    Þ  ña  ¬ng  ©n  ã    ®Ò ngh c th nh c V¨n  phßng  idiÖn,Chi nh¸nh; ®¹      2.Th¬ng  ©n  Þ    nh b tuyªnbè      ph¸ s¶n  hoÆc     Ó; gi¶ith 3. V¨n    phßng  idiÖn,Chi nh¸nh  Þ   éc  ®¹      b bu ph¶ichÊ m     ¹t®éng      døt ho   do viph¹m    ph¸p luËtViÖtNam        hoÆc   ph¸p luËtcña  íctiÕp nhËn.    n    §i Ò u 12.Thñ  ôc chÊ m     ¹t®éng  ña    t  døt ho   c V¨n phßng  idiÖn, Chi ®¹      nh¸nh Trong    êng  îp  c¸c tr h quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti§i 11  NghÞ   nh  µy, thñ  ôc ®Þ n   t  chÊ m     ¹t®éng  ña  døtho   c V¨n phßng  idiÖn,Chi nh¸nh    ®¹      nh sau:   1.B¸o    ×nh  ×nh:   c¸o t h a) Trêng  îp tù ®Ò   Þ  Ê m     ¹t®éng, th ng  ©n    h    ngh ch døt ho     ¬ nh ph¶ib¸o      c¸o C¬  quan  ¨ng  ý  Õt viÖc  µy  íc ngµy  ù  nh  Ê m     ¹t®éng  ña  ® k bi   n tr   d ®Þ ch døt ho   c V¨n phßng  idiÖn,Chi nh¸nh  t  Êt lµ15  µy. ®¹      Ý nh     ng b)  êng  îp  ¬ng  ©n  Þ     Ó  Tr h th nh b gi¶ith hoÆc  tuyªn bè      ph¸ s¶n, C¬     quan  cã tr¸chnhiÖ m     th«ng  quyÕt  nh    Ó  b¸o  ®Þ gi¶ith hoÆc  tuyªnbè      ph¸ s¶n  ¬ng  th nh©n    ®ã ph¶ith«ng      b¸o cho  ¬   C quan  ¨ng  ý  ÕtchË m   Êt lµ15  µy,kÓ   ® k bi   nh     ng   tõngµy    tuyªnbè      ph¸ s¶n hoÆc   µy  Õt ®Þnh    Ó. ng quy   gi¶ith   c)Trêng  îp V¨n    h   phßng  idiÖn,Chi nh¸nh  Þ  éc  Ê m     ¹t®éng, ®¹      b bu ch døt ho     th ng  ©n        C¬   ¬ nh ph¶ib¸o c¸ocho  quan  ¨ng  ý  ÕtchË m   Êtlµ15  µy,kÓ   õ ® k bi   nh     ng   t   ngµy  phßng  idiÖn,Chinh¸nh bÞ  éc  Ê m     ¹t®éng. V¨n  ®¹        bu ch døtho   2. Trong  êih¹n  ngµy,kÓ   õ ngµy  Ën  îcb¸o    ña  ¬ng  ©n    th   15    t  nh ®   c¸o c th nh hoÆc   th«ng    ña  ¬  b¸o c c quan  ã  c tr¸chnhiÖ m,  ¬     C quan  ¨ng  ý  ® k ph¶icã  Õt    quy ®Þnh  û  á  µ  ùc tiÕp  hu b v tr   thu  åi GiÊy  h  chøng  Ën  ¨ng  ý  µnh  Ëp    nh ® k th l V¨n phßng  i diÖn, Chi  ®¹     nh¸nh  ∙  Êp.  ®c V¨n b¶n  µy  îc göi cho  ¬ng  ©n, n ®   th nh   ®ång  öi cho  ë   µi chÝnh, Ng ©n   µng  µ   íc,n¬i V¨n  g  ST    h Nh n     phßng  i diÖn, ®¹    
  6. 6 Chi nh¸nh  Æt  ôsë    ® tr   (trong tr ng  îp V¨n   ê h   phßng  idiÖn,Chi nh¸nh    ®¹      ë trong  níc)hoÆc   ¬i th ng  ©n  Æt  ôsë  Ýnh    n   ¬ nh ® tr   ch (trong tr ng  îp V¨n   ê h   phßng  i ®¹   diÖn,Chi nh¸nh    ícngoµi), é   ¬ng  ¹i vµ  é, c¬     ën     Th B m   B   quan  qu¶n  ýngµnh    l  ë Trung  ng  ¬ hoÆc   y  ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ chñ qu¶n  Õt®Ó   ö  ýc¸cvÊn    ã  ªnquan. bi   x l     ®Ò c li   §i Ò u    ö  ýviph¹m 13. X l     Trëng V¨n  phßng  idiÖn, Trëng    ®¹     Chi nh¸nh  µ  ÷ng  êi lµm  Öc  ¹ v nh ng   vi t i  V¨n phßng  idiÖn, Chi  ®¹     nh¸nh    ¹m  viph ph¸p  Ët,tuú  lu   theo  møc       ¹m, ®é viph   bÞ  ö  ýtheo c¸cquy  nh  ña  x l     ®Þ c ph¸p luËt.   C h ¬ n g  V §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u    Öu  ùcthihµnh 14. Hi l     1. NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh    ®Þ n c hi l     sau  ngµy,kÓ   õ ngµy  îcký  30    t  ®  ban  µnh.    á   h B∙i b NghÞ   nh   è  ®Þ s 40/CP,  µy  th¸ng  n¨m   ng 19  5  1994  ña  c ChÝnh  ñ  ph ban  µnh  h Quy  Õ   Æt   ch ® V¨n phßng  i diÖn  ¬ng  ©n  Öt ®¹   th nh Vi   Nam     ícngoµi. ën   2. Bé   ¬ng  ¹i chñ  ×,phèihîp víiTæng  ôc  lÞch  µ    ¬    Th m  tr        c Du  v c¸c c quan  cã  ªnquan  íng dÉn    µnh  li   h  thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n 3. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬    B tr   tr c quan  ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ,  ñ   Þch  û   ph Ch t U ban  ©n   ©n   nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng  µ  ¬ng  ©n   ã  ¬ v th nh c V¨n  phßng  i diÖn, Chi  ®¹     nh¸nh  Þu  ch tr¸ch   nhiÖ m    µnh  thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2