intTypePromotion=1

Nghị định 54/2005/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Hue Man | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
246
lượt xem
20
download

Nghị định 54/2005/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 54/2005/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 54/2005/NĐ-CP của Chính phủ

  1. NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ Sè 54/2005/N§-CP ngµy 19 th¸ng 4 n¨m 2005 VÒ chÕ ®é th«i viÖc, chÕ ®é båi thêng chi phÝ ®µo t¹o ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø Ph¸p lÖnh C¸n bé, c«ng chøc ngµy 26 th¸ng 02 n¨m 1998; Ph¸p lÖnh söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh C¸n bé, c«ng chøc ngµy 28 th¸ng 4 n¨m 2000 vµ Ph¸p lÖnh söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh C¸n bé, c«ng chøc ngµy 29 th¸ng 4 n¨m 2003; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Néi vô, NghÞ ®Þnh Ch¬ng I nh÷ng quy ®Þnh chung §iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh NghÞ ®Þnh nµy quy ®Þnh chÕ ®é th«i viÖc, chÕ ®é båi thêng chi phÝ ®µo t¹o ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc trong c¸c c¬ quan nhµ níc (sau ®©y gäi chung lµ c¬ quan), ®¬n vÞ sù nghiÖp cña nhµ níc (sau ®©y gäi chung lµ ®¬n vÞ). §iÒu 2. §èi tîng ®iÒu chØnh §èi tîng ®iÒu chØnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy gåm: 1. Nh÷ng ngêi ®îc quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm b, c, ®, e vµ h (sau ®©y gäi chung lµ c«ng chøc) vµ nh÷ng ngêi ®îc quy ®Þnh t¹i ®iÓm d (sau ®©y gäi chung lµ viªn chøc) kho¶n 1 §iÒu 1 cña Ph¸p lÖnh söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh C¸n bé, c«ng chøc ngµy 29 th¸ng 4 n¨m 2003; 2. Nh÷ng ngêi quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 2 cña NghÞ ®Þnh nµy biÖt ph¸i sang lµm viÖc t¹i c¸c tæ chøc kinh tÕ, tæ chøc x· héi, tæ chøc x· héi - nghÒ nghiÖp. §iÒu 3. Nguyªn t¾c thùc hiÖn chÕ ®é th«i viÖc, chÕ ®é båi thêng chi phÝ ®µo t¹o C¬ quan, ®¬n vÞ khi thùc hiÖn chÕ ®é th«i viÖc, chÕ ®é båi thêng chi phÝ ®µo t¹o ®èi víi c«ng chøc, viªn chøc ph¶i b¶o ®¶m c¸c nguyªn t¾c sau:
  2. 2 1. Gi¶i quyÕt nguyÖn väng th«i viÖc cña c«ng chøc, viªn chøc ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ sö dông cã hiÖu qu¶ chi phÝ ho¹t ®éng thêng xuyªn hµng n¨m cña c¬ quan, ®¬n vÞ ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt hoÆc tõ nguån thu sù nghiÖp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 2. C«ng chøc, viªn chøc ®îc c¬ quan, ®¬n vÞ cö ®i ®µo t¹o (ë trong níc vµ níc ngoµi) mµ trong thêi gian ®ang häc tËp hoÆc khi trë vÒ c¬ quan, ®¬n vÞ tù ý bá viÖc hoÆc ®¬n ph¬ng chÊm døt hîp ®ång lµm viÖc th× ph¶i båi thêng chi phÝ ®µo t¹o; 3. C¬ quan, ®¬n vÞ ph¶i thµnh lËp Héi ®ång xÐt båi thêng chi phÝ ®µo t¹o; Héi ®ång xÐt båi thêng chi phÝ ®µo t¹o c¨n cø vµo th©m niªn c«ng t¸c, cèng hiÕn cña c«ng chøc, viªn chøc ®Ó quyÕt ®Þnh møc båi thêng mét phÇn hoÆc toµn bé chi phÝ ®µo t¹o ®îc tÝnh theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 2 §iÒu 13 cña NghÞ ®Þnh nµy; 4. C«ng chøc, viªn chøc ®îc gi¶i quyÕt chÕ ®é th«i viÖc hoÆc ph¶i båi thêng chi phÝ ®µo t¹o cã quyÒn khiÕu n¹i ®Õn c¬ quan, ®¬n vÞ cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ khiÕu n¹i, tè c¸o hoÆc ®Ò nghÞ Tßa ¸n gi¶i quyÕt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; C¬ quan, ®¬n vÞ khi nhËn ®îc khiÕu n¹i cña c«ng chøc, viªn chøc ph¶i cã tr¸ch nhiÖm tr¶ lêi ®¬ng sù theo ph©n cÊp qu¶n lý vµ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ khiÕu n¹i, tè c¸o; 5. C¬ quan, ®¬n vÞ cã thÈm quyÒn qu¶n lý c«ng chøc, viªn chøc cã tr¸ch nhiÖm lu gi÷ hå s¬ cña c«ng chøc, viªn chøc th«i viÖc, ngêi ph¶i båi th- êng chi phÝ ®µo t¹o; C¬ quan, ®¬n vÞ, c¸ nh©n cã thÈm quyÒn qu¶n lý hå s¬ cña c«ng chøc, viªn chøc ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt khi lµm mÊt, lµm háng hoÆc lµm sai lÖch hå s¬ cña c«ng chøc, viªn chøc th«i viÖc, ngêi ph¶i båi thêng chi phÝ ®µo t¹o. §iÒu 4. C«ng chøc, viªn chøc th«i viÖc do s¾p xÕp tæ chøc, gi¶m biªn chÕ C«ng chøc, viªn chøc th«i viÖc do s¾p xÕp tæ chøc, gi¶m biªn chÕ theo quyÕt ®Þnh cña c¬ quan, ®¬n vÞ cã thÈm quyÒn kh«ng thuéc ®èi tîng thùc hiÖn chÕ ®é th«i viÖc theo quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy. Ch¬ng II ChÕ ®é th«i viÖc §iÒu 5. Trêng hîp c«ng chøc, viªn chøc ®îc hëng chÕ ®é th«i viÖc 1. C«ng chøc cã ®¬n tù nguyÖn xin th«i viÖc ®îc c¬ quan, ®¬n vÞ cã thÈm quyÒn ®ång ý b»ng v¨n b¶n. 2. Viªn chøc ®îc hëng chÕ ®é th«i viÖc trong c¸c trêng hîp sau:
  3. 3 a) Viªn chøc tuyÓn dông tríc ngµy 01 th¸ng 7 n¨m 2003 cã ®¬n tù nguyÖn xin th«i viÖc ®îc c¬ quan, ®¬n vÞ cã thÈm quyÒn ®ång ý b»ng v¨n b¶n; b) Viªn chøc tuyÓn dông tõ ngµy 01 th¸ng 7 n¨m 2003 cã ®¬n tù nguyÖn xin th«i viÖc ®îc ngêi ®øng ®Çu ®¬n vÞ ®ång ý chÊm døt hîp ®ång lµm viÖc; c) Viªn chøc tuyÓn dông tõ ngµy 01 th¸ng 7 n¨m 2003 hÕt thêi h¹n cña hîp ®ång lµm viÖc mµ kh«ng ®îc ngêi ®øng ®Çu ®¬n vÞ ký tiÕp hîp ®ång lµm viÖc. §iÒu 6. Trêng hîp c«ng chøc, viªn chøc kh«ng ®îc hëng chÕ ®é th«i viÖc 1. C«ng chøc, viªn chøc bÞ xö lý kû luËt h×nh thøc buéc th«i viÖc. 2. C«ng chøc, viªn chøc tù ý bá viÖc hoÆc xin th«i viÖc mµ cha ®îc sù ®ång ý cña c¬ quan, ®¬n vÞ cã thÈm quyÒn. 3. Viªn chøc ®¬n ph¬ng chÊm døt hîp ®ång lµm viÖc. §iÒu 7. Trêng hîp c«ng chøc, viªn chøc cha ®îc gi¶i quyÕt chÕ ®é th«i viÖc 1. C«ng chøc, viªn chøc ®ang trong thêi gian bÞ xem xÐt kû luËt hoÆc bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù. 2. C«ng chøc, viªn chøc ®ang ph¶i båi thêng thiÖt h¹i vËt chÊt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. Viªn chøc ®ang thuéc mét trong c¸c trêng hîp sau cha ®îc cho th«i viÖc theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm c kho¶n 2 §iÒu 5 cña NghÞ ®Þnh nµy: a) NghØ phÐp hµng n¨m, nghØ vÒ viÖc riªng vµ nh÷ng trêng hîp nghØ kh¸c ®îc ngêi ®øng ®Çu ®¬n vÞ cho phÐp; b) èm ®au hoÆc bÞ tai n¹n, bÖnh nghÒ nghiÖp ®ang ®iÒu trÞ cã x¸c nhËn cña c¬ quan y tÕ cã thÈm quyÒn tõ cÊp huyÖn trë lªn; c) Cã thai, nghØ thai s¶n, nu«i con díi 12 (mêi hai) th¸ng tuæi. §iÒu 8. Trî cÊp th«i viÖc C«ng chøc, viªn chøc th«i viÖc theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy th× cø mçi n¨m lµm viÖc ®îc tÝnh b»ng 1/2 (mét phÇn hai) th¸ng l¬ng hiÖn hëng (lµ møc l¬ng theo ng¹ch, bËc) vµ c¸c kho¶n phô cÊp hiÖn hëng (nÕu cã gåm c¸c kho¶n phô cÊp ®îc ®ãng b¶o hiÓm x· héi) do nhµ níc quy ®Þnh; trêng hîp thÊp nhÊt còng ®îc hëng b»ng 01 (mét) th¸ng l¬ng hiÖn hëng vµ c¸c kho¶n phô cÊp hiÖn hëng (nÕu cã) do nhµ níc quy ®Þnh. §iÒu 9. Thêi gian lµm viÖc ®îc tÝnh trî cÊp th«i viÖc 1. Thêi gian lµm viÖc ®îc tÝnh trî cÊp th«i viÖc ®èi víi c«ng chøc quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy lµ tæng thêi gian lµm viÖc (céng dån) kÓ tõ khi cã
  4. 4 quyÕt ®Þnh tuyÓn dông ®Õn khi c«ng chøc cã quyÕt ®Þnh th«i viÖc cña c¬ quan cã thÈm quyÒn. Tæng thêi gian lµm viÖc bao gåm: a) Thêi gian c«ng chøc lµm viÖc thùc tÕ t¹i c¬ quan, ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp nhµ níc; b) Thêi gian lµm viÖc trong c¸c doanh nghiÖp nhµ níc, lùc lîng vò trang mµ cha ®îc hëng trî cÊp th«i viÖc hoÆc cha ®îc hëng chÕ ®é phôc viªn, chÕ ®é xuÊt ngò; c) Thêi gian ®îc c¬ quan, ®¬n vÞ ký hîp ®ång lao ®éng; d) Thêi gian ®îc c¬ quan, ®¬n vÞ cö ®i ®µo t¹o, båi dìng; ®) Thêi gian nghØ theo quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 73, 74, 75 vµ §iÒu 78 cña Bé luËt Lao ®éng; e) Thêi gian nghØ viÖc ®Ó ch÷a bÖnh cã giÊy chøng nhËn cña c¬ quan y tÕ cã thÈm quyÒn tõ cÊp huyÖn trë lªn vµ thêi gian nµy ®îc hëng trî cÊp b¶o hiÓm x· héi; g) Thêi gian nghØ sinh con theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 144 vµ kho¶n 1 §iÒu 117 cña Bé luËt Lao ®éng; h) Thêi gian bÞ xö lý kû luËt hoÆc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù mµ ®· ®îc c¬ quan, tæ chøc cã thÈm quyÒn kÕt luËn lµ oan, sai theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 45 cña Ph¸p lÖnh C¸n bé, c«ng chøc; i) Thêi gian bÞ t¹m ®×nh chØ c«ng t¸c theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 41 cña Ph¸p lÖnh C¸n bé, c«ng chøc; k) Thêi gian chÊp hµnh h×nh ph¹t theo b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh cña Tßa ¸n (trêng hîp ®îc hëng ¸n treo, c¶i t¹o kh«ng giam gi÷) vµ trong thêi gian nµy ®îc c¬ quan, ®¬n vÞ bè trÝ lµm viÖc. 2. Thêi gian lµm viÖc ®îc tÝnh trî cÊp th«i viÖc ®èi víi viªn chøc quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy: a) Viªn chøc ®îc tuyÓn dông tríc ngµy 01 th¸ng 7 n¨m 2003: lµ tæng thêi gian lµm viÖc (céng dån) kÓ tõ khi cã quyÕt ®Þnh tuyÓn dông ®Õn khi viªn chøc cã quyÕt ®Þnh th«i viÖc cña c¬ quan, ®¬n vÞ cã thÈm quyÒn; Tæng thêi gian lµm viÖc bao gåm thêi gian quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a, b, c, d, ®, e, g, h, i vµ k kho¶n 1 §iÒu 9 cña NghÞ ®Þnh nµy; b) Viªn chøc ®îc tuyÓn dông tõ ngµy 01 th¸ng 7 n¨m 2003: lµ tæng thêi gian lµm viÖc theo hîp ®ång lµm viÖc (céng dån) t¹i ®¬n vÞ ®ã ®Õn khi viªn chøc cã quyÕt ®Þnh th«i viÖc cña c¬ quan, ®¬n vÞ cã thÈm quyÒn. Tæng thêi gian lµm viÖc bao gåm: - Thêi gian viªn chøc lµm viÖc thùc tÕ theo hîp ®ång lµm viÖc t¹i ®¬n vÞ n¬i viªn chøc ®îc c¬ quan, ®¬n vÞ cã thÈm quyÒn cho th«i viÖc; - Thêi gian tham gia lùc lîng vò trang thuéc thêi gian viªn chøc lµm viÖc theo hîp ®ång lµm viÖc t¹i ®¬n vÞ n¬i viªn chøc ®îc c¬ quan, ®¬n vÞ cã thÈm quyÒn cho th«i viÖc mµ thêi gian nµy cha ®îc hëng trî cÊp th«i viÖc hoÆc cha ®îc hëng chÕ ®é phôc viªn, chÕ ®é xuÊt ngò;
  5. 5 - Thêi gian quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm d, ®, e, g, h, i vµ k kho¶n 1 §iÒu 9 cña NghÞ ®Þnh nµy thuéc thêi gian lµm viÖc theo hîp ®ång lµm viÖc t¹i n¬i viªn chøc ®îc c¬ quan, ®¬n vÞ cã thÈm quyÒn cho th«i viÖc. 3. Thêi gian lµm viÖc ®Ó tÝnh trî cÊp th«i viÖc ®îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 9 cña NghÞ ®Þnh nµy lµ thêi gian cã ®ãng b¶o hiÓm x· héi t¹i c¬ quan, ®¬n vÞ cña Nhµ níc. 4. C¸ch tÝnh thêi gian lµm viÖc ®èi víi th¸ng lÎ ®îc quy ®Þnh nh sau: a) Tõ 01 (mét) th¸ng ®Õn díi 07 (b¶y) th¸ng th× ®îc tÝnh b»ng 1/2 (mét phÇn hai) n¨m lµm viÖc; b) Tõ ®ñ 07 (b¶y) th¸ng ®Õn 12 (mêi hai) th¸ng th× ®îc tÝnh b»ng 01 (mét) n¨m lµm viÖc. §iÒu 10. Kinh phÝ chi tr¶ trî cÊp th«i viÖc Kinh phÝ chi tr¶ trî cÊp th«i viÖc ®îc quy ®Þnh nh sau: 1. Trong c¸c c¬ quan nhµ níc th× nguån kinh phÝ chi tr¶ trî cÊp th«i viÖc ®èi víi c«ng chøc do c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng lÊy trong chi phÝ ho¹t ®éng thêng xuyªn ®· ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn giao hµng n¨m; 2. Trong c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña nhµ níc: a) §¬n vÞ sù nghiÖp do ng©n s¸ch nhµ níc cÊp toµn bé chi phÝ ho¹t ®éng thêng xuyªn; ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu tù b¶o ®¶m mét phÇn chi phÝ ho¹t ®éng thêng xuyªn th× nguån kinh phÝ chi tr¶ trî cÊp th«i viÖc lÊy trong chi phÝ ho¹t ®éng thêng xuyªn cña ®¬n vÞ, bao gåm chi phÝ ho¹t ®éng ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn giao vµ nguån thu tõ ho¹t ®éng sù nghiÖp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; b) §¬n vÞ sù nghiÖp cã thu tù b¶o ®¶m chi phÝ ho¹t ®éng thêng xuyªn th× nguån kinh phÝ chi tr¶ trî cÊp th«i viÖc lÊy trong chi phÝ ho¹t ®éng thêng xuyªn cña ®¬n vÞ. §iÒu 11. C¸c chÕ ®é kh¸c 1. C«ng chøc, viªn chøc th«i viÖc ®îc hëng trî cÊp th«i viÖc theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 8 cña NghÞ ®Þnh nµy, ®îc hëng trî cÊp x· héi, b¶o hiÓm x· héi vµ c¸c chÕ ®é kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. C«ng chøc, viªn chøc th«i viÖc quy ®Þnh t¹i §iÒu 5 cña NghÞ ®Þnh nµy ®îc chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng gióp ®ì, ®¨ng ký hé khÈu vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó lµm ¨n sinh sèng. Ch¬ng III chÕ ®é båi thêng chi phÝ ®µo t¹o
  6. 6 §iÒu 12. Trêng hîp c«ng chøc, viªn chøc ph¶i båi thêng chi phÝ ®µo t¹o 1. C«ng chøc, viªn chøc sau khi ®îc cö ®i ®µo t¹o mµ cha hÕt thêi gian yªu cÇu phôc vô quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 13 cña NghÞ ®Þnh nµy mµ tù ý bá viÖc hoÆc ®¬n ph¬ng chÊm døt hîp ®ång lµm viÖc. 2. C«ng chøc, viªn chøc ®ang trong thêi gian ®îc cö ®i ®µo t¹o tù ý bá viÖc hoÆc ®¬n ph¬ng chÊm døt hîp ®ång lµm viÖc. §iÒu 13. C¸c kho¶n chi phÝ ®µo t¹o ®îc tÝnh ®Ó båi thêng vµ c¸ch tÝnh chi phÝ båi thêng 1. C¸c kho¶n chi phÝ ®µo t¹o ®îc tÝnh ®Ó båi thêng bao gåm: c¸c kho¶n chi cho khãa ®µo t¹o (bao gåm c¶ chi phÝ ®i l¹i) tÝnh theo tõng ngêi ®îc ®µo t¹o cã thêi gian tõ 03 (ba) th¸ng trë lªn tõ nguån ng©n s¸ch nhµ níc, tõ nguån tµi chÝnh viÖn trî chÝnh thøc cña níc ngoµi cho ViÖt Nam, tõ nguån tµi chÝnh cña c¬ quan, ®¬n vÞ. 2. C¸ch tÝnh chi phÝ båi thêng: a) §èi víi c«ng chøc, viªn chøc ®ang trong thêi gian ®îc cö ®i ®µo t¹o mµ tù ý bá viÖc, ®¬n ph¬ng chÊm døt hîp ®ång lµm viÖc hoÆc trë vÒ c¬ quan, ®¬n vÞ mµ tù ý bá viÖc, ®¬n ph¬ng chÊm døt hîp ®ång lµm viÖc ngay th× ph¶i båi thêng toµn bé chi phÝ ®µo t¹o cña khãa häc ®ã. b) §èi víi c¸c trêng hîp kh¸c th× chi phÝ båi thêng ®îc tÝnh nh sau: C¨n cø vµo thêi gian yªu cÇu phôc vô vµ thêi gian c«ng chøc, viªn chøc lµm viÖc liªn tôc t¹i c¬ quan, ®¬n vÞ sau khi hoµn thµnh khãa ®µo t¹o vµ tæng chi phÝ cña khãa ®µo t¹o ®Ó tÝnh møc båi thêng nh sau: Thêi gian yªu _ Thêi gian lµm Chi phÝ ®µo cÇu phôc vô viÖc sau khi ®µo Tæng chi t¹o ph¶i båi = t¹o x phÝ cña thêng khãa ®µo t¹o Thêi gian yªu cÇu phôc vô Trong ®ã: thêi gian yªu cÇu phôc vô ®îc quy ®Þnh gÊp 03 (ba) lÇn so víi thêi gian cña khãa ®µo t¹o. §iÒu 14. Héi ®ång xÐt båi thêng chi phÝ ®µo t¹o vµ quy tr×nh xÐt båi thêng 1. Héi ®ång xÐt båi thêng chi phÝ ®µo t¹o do ngêi ®øng ®Çu c¬ quan, ®¬n vÞ quyÕt ®Þnh thµnh lËp. Héi ®ång cã 05 thµnh viªn gåm:
  7. 7 a) Ngêi ®øng ®Çu c¬ quan, ®¬n vÞ hoÆc cÊp phã cña ngêi ®øng ®Çu c¬ quan, ®¬n vÞ lµ Chñ tÞch Héi ®ång; b) §¹i diÖn l·nh ®¹o tæ chøc c«ng ®oµn cïng cÊp hoÆc ®¹i diÖn c«ng ®oµn c¬ quan, ®¬n vÞ lµ ñy viªn; c) Ngêi phô tr¸ch c«ng t¸c ®µo t¹o, båi dìng c«ng chøc, viªn chøc cña bé phËn tæ chøc c¸n bé cña c¬ quan, ®¬n vÞ lµ ñy viªn; d) Ngêi phô tr¸ch bé phËn tµi chÝnh - kÕ to¸n cña c¬ quan, ®¬n vÞ lµ ñy viªn; ®) Ngêi phô tr¸ch trùc tiÕp c¬ quan, ®¬n vÞ cña ngêi ph¶i båi thêng lµ ñy viªn; Héi ®ång lµm viÖc theo nguyªn t¾c tËp thÓ, biÓu quyÕt theo ®a sè. Héi ®ång chØ tiÕn hµnh häp xem xÐt khi cã ®ñ c¸c thµnh viªn Héi ®ång. 2. Quy tr×nh xÐt båi thêng chi phÝ ®µo t¹o ®îc thùc hiÖn theo tr×nh tù sau: Chñ tÞch Héi ®ång c«ng bè thµnh phÇn tham gia, cö th ký; Ngêi phô tr¸ch c«ng t¸c ®µo t¹o, båi dìng cña bé phËn tæ chøc c¸n bé b¸o c¸o néi dung liªn quan ®Õn viÖc båi thêng vµ c¸c quy ®Þnh vÒ chÕ ®é båi thêng; Ngêi phô tr¸ch bé phËn tµi chÝnh - kÕ to¸n b¸o c¸o møc båi thêng theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 13 cña NghÞ ®Þnh nµy; Ngêi phô tr¸ch trùc tiÕp c¬ quan, ®¬n vÞ cña ngêi ph¶i båi thêng b¸o c¸o qu¸ tr×nh c«ng t¸c cña ngêi ph¶i båi thêng; Héi ®ång th¶o luËn vµ bá phiÕu kÝn vÒ møc båi thêng sau khi c¨n cø vµo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 3 cña NghÞ ®Þnh nµy. KiÕn nghÞ møc båi th- êng cña Héi ®ång ®îc lËp thµnh v¨n b¶n ®Ò nghÞ c¬ quan, ®¬n vÞ cã thÈm quyÒn hoÆc ngêi ®øng ®Çu ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc quyÕt ®Þnh; Héi ®ång tù gi¶i thÓ sau khi hoµn thµnh nhiÖm vô. §iÒu 15. Thu håi chi phÝ båi thêng 1. Ngêi båi thêng chi phÝ ®µo t¹o cã tr¸ch nhiÖm nép tr¶ kho¶n tiÒn ph¶i båi thêng cho bé phËn tµi chÝnh - kÕ to¸n cña c¬ quan, ®¬n vÞ trong thêi h¹n 03 (ba) th¸ng kÓ tõ khi cã quyÕt ®Þnh cña c¬ quan, ®¬n vÞ cã thÈm quyÒn. 2. Chi phÝ båi thêng ®µo t¹o ®îc gi¶i quyÕt nh sau: a) §èi víi c¸c c¬ quan nhµ níc, ®¬n vÞ sù nghiÖp do ng©n s¸ch nhµ níc cÊp toµn bé chi phÝ ho¹t ®éng thêng xuyªn th× chi phÝ båi thêng ®µo t¹o ®îc nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc; b) §èi víi ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu tù b¶o ®¶m chi phÝ ho¹t ®éng thêng xuyªn; ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu tù b¶o ®¶m mét phÇn chi phÝ ho¹t ®éng th- êng xuyªn th× chi phÝ båi thêng ®µo t¹o do ®¬n vÞ sù nghiÖp quyÕt ®Þnh trong c©n ®èi thu, chi ®Ó thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng vÒ ®µo t¹o cña ®¬n vÞ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
  8. 8 3. Trêng hîp ngêi ph¶i båi thêng chi phÝ ®µo t¹o kh«ng thùc hiÖn nép tr¶ kho¶n tiÒn theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy th× c¬ quan, ®¬n vÞ kh«ng lµm thñ tôc chuyÓn tr¶ sæ b¶o hiÓm vµ x¸c nhËn c¸c giÊy tê cÇn thiÕt kh¸c, ®ång thêi cã quyÒn yªu cÇu Tßa ¸n gi¶i quyÕt. Ch¬ng IV §iÒu kho¶n thi hµnh §iÒu 16. HiÖu lùc thi hµnh 1. NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. 2. NghÞ ®Þnh nµy thay thÕ NghÞ ®Þnh sè 96/1998/N§-CP ngµy 17 th¸ng 11 n¨m 1998 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é th«i viÖc ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc. §iÒu 17. Tr¸ch nhiÖm híng dÉn thi hµnh 1. Bé trëng Bé Néi vô chÞu tr¸ch nhiÖm híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy. 2. Bé trëng Bé Tµi chÝnh chÞu tr¸ch nhiÖm híng dÉn viÖc qu¶n lý, sö dông vµ quyÕt to¸n kinh phÝ chi tr¶ chÕ ®é th«i viÖc vµ kinh phÝ thu håi båi thêng chi phÝ ®µo t¹o. 3. C¬ quan cã thÈm quyÒn cña tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi c¨n cø c¸c quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy híng dÉn ¸p dông ®èi víi c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ thuéc tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi. §iÒu 18. Tr¸ch nhiÖm thi hµnh C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung - ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2