intTypePromotion=1

Nghị định 64/2002/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

0
80
lượt xem
6
download

Nghị định 64/2002/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 64/2002/NĐ-CP của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 64/2002/NĐ-CP của Chính phủ

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA ngh Þ   Þ nh   ® c ñ a  h Ý n h  p h ñ  S è  64/2002/N§­C P  n g µ y  19 th¸ng  c  6 n¨ m  2002  V Ò   Ö c ch uy Ó n  d o a n h  n g hi Ö p  n h µ   íc  vi n th µ nh C « n g  ty  æ  p h Ç n c   C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; C¨n  LuËt Doanh  cø    nghiÖp  µy  th¸ng6  ng 12    n¨m  1999; C¨n  LuËt Doanh  cø    nghiÖp  µ  ícngµy  th¸ng4  nh n   20    n¨m  1995; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  µichÝnh, ®Ò ngh c B tr BT  Ngh Þ   Þ nh: ® C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u  1. M ôc  tiªu cña viÖc chuyÓn  doanh nghiÖp nhµ  níc thµnh    C«ng      Çn  tycæ ph (sau ®©y  äit¾tlµcæ   Çn    g       ph ho¸) 1. G ãp  Çn    ph quan  äng n©ng  tr   cao  Öu  hi qu¶,søc  ¹nh    c tranh cña    doanh  nghiÖp; t¹o ra  ¹  ×nh      lo ih doanh nghiÖp  ã  Òu  ñ  ë  ÷u, trong    ã  c nhi ch s h   ®ã c ®«ng  ¶o  êilao ®éng; t¹o®éng  ùcm¹nh  Ï  µ  ¬  Õ   ® ng        l  m v c ch qu¶n  ýn¨ng  ng  l  ®é cho doanh  nghiÖp    ö  ông  ã  Öu  ®Ó s d c hi qu¶  èn,tµis¶n  ña  µ   ícvµ  ña  v    c Nh n   c doanh  nghiÖp. 2. Huy  ng  èn  ña  µn    éi,bao  å m:    ©n,    chøc    ®é v c to x∙ h   g c¸ nh c¸c tæ  kinh  tÕ,tæ    chøc    éitrong nícvµ  µiníc®Ó   u    æi  íic«ng  Ö,    x∙h       ngo     ®Ç t® m  ngh ph¸t tr Óndoanh  i  nghiÖp. 3.Ph¸thuy      µm  ñ  ùc sù  ña  êilao®éng, cña      «ng;     vaitrßl ch th   c ng       c¸ccæ ®   t¨ng cêng  ù    s gi¸m    ña  µ  u    i víidoanh  s¸tc nh ®Ç t®è     nghiÖp;b¶o  ¶m   µihoµ    ® h  lîÝch  ña  µ   íc,doanh    i c Nh n   nghiÖp,nhµ  u    µ  êilao®éng.   ®Ç tv ng     §i Ò u    èit ng ¸p dông 2. §  î     1. NghÞ   nh   µy  dông  i  íic¸c doanh  ®Þ n ¸p  ®è v     nghiÖp  µ  n   Þ   ô  v ®¬ v ph thuéc cña      c¸cdoanh  nghiÖp  quy  nh  ¹ §iÒu  cña  Ët Doanh  ®Þ t  i 1  Lu   nghiÖp  µ  nh níc(trõnh÷ng     doanh  nghiÖp  µ   íccÇn  Õp tôc n ¾ m   ÷ 100%   èn  iÒu  Nh n   ti     gi   v® lÖ),kh«ng  ô  éc vµo  ùc tr¹ngkÕt    ph thu   th     qu¶ s¶n  Êt kinh doanh  ña  xu     c doanh  nghiÖp. Danh  ôc  ©n  ¹    m ph lo idoanh nghiÖp  µ  íc do  ñ íng  Ýnh  ñ  nh n   Th t Ch ph quyÕt ®Þnh    trong tõng thêikú.      2. ViÖc    Çn    cæ ph ho¸  n   Þ   ô  éc  ña    ®¬ v ph thu c c¸c doanh  nghiÖp  éc thu   ®èi t ng quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy   î   ®Þ t i 1  n chØ  îctiÕn hµnh    ®    khi:
 2. 2 a)  ¬n  Þ  ô  éc  ña  § v ph thu c doanh nghiÖp  ã    iÒu  Ön  ¹ch    c  c ®ñ ® ki h to¸n ®é lËp; b) Kh«ng  ©y  ã  g kh kh¨n hoÆc  ¶nh  ëng  Êu  n   Öu  h x ®Õ hi qu¶  s¶n  Êt, xu   kinhdoanh  ña    c doanh  nghiÖp  hoÆc     é  Ën  c¸cb ph cßn  ¹cña  l  i doanh  nghiÖp. 3. Nh÷ng    doanh nghiÖp  ¹ch  h to¸n ®éc  Ëp  éc  i  îng    l thu ®è t quy  nh  ¹®Þ ti   kho¶n  §iÒu  µy  ã  èn  µ  íc trªn sæ   1  n c v nh n     s¸ch  Õ   k to¸n díi5  û ®ång  Õu       t  n kh«ng    Çn    îc th×  ùc hiÖn  cæ ph ho¸ ®   th   giao,b¸n,kho¸n kinh doanh, cho           thuª   theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u    ×nh  3. H thøc cæ   Çn      ph ho¸ doanh  nghiÖp  µ  íc nh n 1.  ÷  Gi nguyªn  èn  µ   íc hiÖn  ã  ¹  v nh n   c t idoanh nghiÖp, ph¸t hµnh        cæ phiÕu    ótthªm  èn. thu h   v 2.B¸n  ét  Çn  èn  µ  íchiÖn  ã  ¹ doanh    m ph v nh n   c t  i nghiÖp. 3.B¸n  µn  é  èn  µ  íchiÖn  ã  ¹ doanh    to b v nh n   c t  i nghiÖp. 4. Thùc  Ön    ×nh    hi c¸c h thøc  hoÆc   kÕt  îp  íiph¸thµnh    Õu  2  3  h v    cæ phi thu hótthªm  èn.    v §i Ò u    èit ng vµ  iÒu  Ön  4. §  î   ® ki mua    Çn cæ ph 1. C¸c  i îng    ®è t sau  y   îc quyÒn  ®© ®   mua     Çn      cæ ph ë c¸c doanh nghiÖp  nhµ  íccæ   Çn    n   ph ho¸: a) C¸c  chøc  tæ  kinh  Õ, tæ  t   chøc    éi vµ  nh©n  êi ViÖt Nam     x∙ h   c¸  ng     ë trongníc(sau ®©y  äit¾tlµnhµ  u         g      ®Ç ttrong níc);   b) C¸c  chøc    tæ  kinh tÕ,tæ      chøc    éivµ    ©n  êinícngoµi,kÓ     x∙h   c¸ nh ng       c¶ ngêiViÖtNam   nh      ícngoµivµ  êinícngoµi®Þnh      ÖtNam       ®Þ cën     ng       c ë Vi   (sau  ®©y  äit¾tlµnhµ  u    ícngoµi). g      ®Ç tn     2. Nhµ   u    íc ngoµicã    ®Ç t n     nhu  Çu  c mua     Çn      cæ ph ë c¸c doanh nghiÖp  nhµ  íc cæ   Çn  n  ph ho¸ ph¶i m ë   µikho¶n  ¹    chøc    t  ti c¸c tæ  cung  øng  Þch  ô  d v thanh    ang  ¹t®éng      to¸n® ho   trªnl∙nhthæ  Öt Nam   µ  ©n  ñ ph¸p luËtViÖt Vi   v tu th        Nam.  äi  ¹t®éng  M ho   mua,  cæ   Çn; nhËn, sö  ông      µ    b¸n  ph    d cæ tøc v c¸c kho¶n  thu kh¸ctõ®Ç u         tmua    Çn  u   cæ ph ®Ò ph¶ith«ng   qua  µikho¶n  µy. t  n §i Ò u 5.  Òn   îc mua     Çn  Çn  u   ¹    Quy ®  cæ ph l ®Ç t i doanh  c¸c nghiÖp    cæ phÇn  ho¸ C¸c  i  îng  ®è t quy  nh   ¹  ®Þ t ikho¶n  §iÒu  NghÞ   nh   µy  u   ã  1  4  ®Þ n ®Ò c quyÒn  mua     Çn  Çn  u   ¹    cæ ph l ®Ç t i doanh  c¸c nghiÖp  µ  íccæ   Çn    íi nh n   ph ho¸ v   sè îng kh«ng  ¹n  Õ;  ng  l  h ch nh ph¶ib¶o  ¶m       ® c¸cquy  nh  Ön  µnh  ña  µ   ®Þ hi h c Nh nícvÒ   è îng cæ   «ng  èi Óu,cæ   Çn    èicña  µ   íct¹ c¸cdoanh    sl   ® t  thi   ph chiph   Nh n       i nghiÖp  µ   µ   íccÇn  ¾ m   ÷cæ   Çn    èi. m Nh n   n gi   ph chiph   C¸c  µ   u    níc ngoµi ® îc mua   è îng    Çn   ã  nh ®Ç t      s l cæ ph c tæng    Þ gi¸ tr   kh«ng qu¸ 30%   èn  iÒu  Ö  ña    v® l c c¸c doanh  nghiÖp  ¹t®éng  ho   trong  ÷ng  nh ngµnh  Ò   Thñ íng Ch Ýnh  ñ  ngh do  t  ph quy  nh. ®Þ
 3. 3 §i Ò u      Õu  µ    «ng  6. Cæ phi v cæ ® s¸ng lËp   1.    Õu  µ chøng  Cæ phi l   chØ   C«ng      Çn  do  ty cæ ph ph¸thµnh    Ën    x¸c nh quyÒn  ë  ÷u  ét  s h m hoÆc   ét  è    Çn  ña    «ng  ãp  èn  m s cæ ph c cæ ® g v trong C«ng    ty.Cæ   Õu  ã  Ó        phi c th ghi tªn hoÆc   kh«ng      ng  ghi tªn nh ph¶icã    éi dung    ®ñ n   chñ  Õu  y quy  nh  ¹ §iÒu  cña  Ët Doanh  ®Þ t i 59  Lu   nghiÖp. Bé  Tµi chÝnh híng dÉn  m É u  cæ  phiÕu thèng nhÊt ®Ó  c¸c doanh  nghiÖp    µ  inv qu¶n  ýtheo quy  nh. l    ®Þ 2.    «ng  Cæ ® s¸ng  Ëp  ña  l c doanh nghiÖp    Çn  cæ ph ho¸  µ nh÷ng    l  cæ ®«ng  ã      iÒu  Ön  c ®ñ c¸c® ki sau:   a) Tham       giath«ng  qua  Òu  Ö  Çn  u   ña  §i l l ®Ç c C«ng      Çn; tycæ ph b)Cïng    nhau  ¾ m   ÷Ýt nhÊt20%   è    Çn  n gi       s cæ ph phæ   th«ng  îcquyÒn  µo  ®  ch b¸n; c) Së   ÷u  è îng    Çn    h s l cæ ph b¶o  ¶m   ® møc   èithiÓu  t  theo quy  nh  ¹ ®Þ t i §iÒu  Ö  l C«ng  ty. Sè  îng    Çn  èithiÓu  ña  çi    «ng  l cæ ph t  c m cæ ® s¸ng  Ëp  µ  è îng    l v s l cæ ®«ng s¸ng lËp do  ¹ihéi®ång    «ng  Õt  nh  µ      §    cæ ® quy ®Þ v quy  nh  ¹ §iÒu  Ö  ®Þ t  i l C«ng ty. §i Ò u    Òn  µ  Üa  ô  ña  7. Quy v ngh v c doanh  nghiÖp    Çn  cæ ph ho¸ 1. Doanh    nghiÖp    Çn    ã  cæ ph ho¸ c tr¸chnhiÖm   ¾p  Õp, sö  ông  èi®a     s x  d t  sè    ng  ã  ¹ thêi®iÓ m     Çn    µ    Õt    Õ     lao ®é c t i    cæ ph ho¸ v gi¶iquy c¸cch ®é cho  êi ng   lao®éng    theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h C«ng      Çn  ã  tycæ ph c tr¸chnhiÖ m   Õ   õa  äi  Üa  ô  i víi êilao   k th m ngh v ®è     ng     ®éng  õ doanh  t  nghiÖp  µ  íc chuyÓn  nh n   sang; cã  Òn  Ón  än, bè  Ý   quy tuy ch   tr   sö  ông    ng  µ  èihîp víi   ¬  d lao®é v ph       c quan  ªnquan    Õt chÕ       c¸c li   gi¶iquy   ®é cho ngêilao®éng     theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   2. C«ng      Çn  îcchñ  ng  ö  ông  µn  é  µis¶n,tiÒn vèn  ∙    tycæ ph ®  ®é sd to b t       ® cæ   Çn      chøc  ph ho¸ ®Ó tæ  s¶n  Êtkinhdoanh;kÕ   õa m äi  Òn  î  Üa  xu       th   quy l ingh , vô, tr¸ch nhiÖm   ña      c doanh  nghiÖp  µ  íc tr c khi cæ   Çn  nh n   í     ph ho¸  µ  ã    v c c¸c quyÒn, nghÜa  ô    v kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.     3.Doanh    nghiÖp  µnh    ña  th viªnc Tæng  c«ng    µ  íccæ   Çn    µ   tynh n   ph ho¸ m Nhµ   íc gi÷ cæ   Çn    èi (trªn50%   èn  iÒu  Ö) th×  Én  µ thµnh    n     ph chiph     v® l  v l  viªn cña Tæng  c«ng ty. §i Ò u    8. B¶o  é  ña  µ  íc®èi víi µ  u   h c Nh n       nh ®Ç t Quy Òn   ë  ÷u  µ  äi  Òn,  î Ých  îp  s h v m quy l i h ph¸p  ña    µ  u     c c¸c nh ®Ç t trong  nícvµ  ícngoµimua    Çn        n    cæ ph ë c¸cdoanh nghiÖp    Çn    îcNhµ   íc cæ ph ho¸ ®   n  b¶o  é  h theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.  
 4. 4 C h ¬ n g  II X ö  l ý t µi h Ý n h  v µ  x¸c ® Þ n h  gi¸ Þ d o a n h  n g hi Ö p  tr c k hi c æ    c  tr í p h Ç n  h o¸ §i Ò u    µi s¶n  9. T   thuª,m în,nhËn  ãp  èn  ªndoanh,li   Õt,tµis¶n      g v li     ªnk     kh«ng  Çn  ïng,tµis¶n  îc®Ç u    cd    ®  tb»ng  ü   Qu khen  ëng,Quü   óc  î th   ph l i   íckhithùc hiÖn    Çn    Tr       cæ ph ho¸,doanh  nghiÖp  ph¶itiÕn hµnh  Óm        ki kª, ph©n  ¹ vµ  ñ  ng  ö  ýtheo quy  nh  lo i ch ®é x l       ®Þ sau: 1. §èi víitµis¶n  doanh        do  nghiÖp thuª,m în,nhËn  ãp  èn  ªndoanh,     g v li     li   Õt  µ    µis¶n  ªnk v c¸ct   kh¸ckh«ng    ph¶icña    doanh  nghiÖp:doanh    nghiÖp  ph¶i   thanh  ý hîp  ng  l  ®å hoÆc  tho¶  Ën  íichñ  ë  ÷u  µis¶n    thu v   s h t  ®Ó C«ng      ty cæ phÇn  Õ   õa c¸chîp ®ång  ∙  ý  íc®©y  k th       ® k tr   hoÆc   ý  ¹hîp ®ång  íi. k l    i m 2. §èivíi ÷ng  µis¶n  ña       nh t  c doanh  nghiÖp kh«ng  Çn  ïng,ø  ng, chê  cd   ®ä   thanh  ý:doanh  l  nghiÖp thanh  ý,nhîng  l  b¸n hoÆc  b¸o c¸o  ¬  c quan  ã  Èm   c th quyÒn    iÒu  ®Ó ® chuyÓn cho  n  Þ  ®¬ v kh¸c theo    quy  nh  Ön  µnh. Trêng  ®Þ hi h   hîp  n   êi®iÓ m     Çn  ®Õ th   cæ ph ho¸  a  Þp  ö  ý th×  ch k x l  kh«ng  Ýnh  µo    Þ t v gi¸tr   doanh  nghiÖp  µ  û  Òn  v u quy cho C«ng      Çn  Õp  ôc b¶o  ty cæ ph ti t   qu¶n, xö  ý   l  hoÆc  chuyÓn  cho  chøc  ña  µ   íccã  tæ  c Nh n   chøc  n¨ng  Õp nhËn,gi¶i ti       Õt. quy 3.  èi víinh÷ng  µis¶n  éc  §   t  thu c«ng  ×nh  óc  î   µ   Π É u   tr ph l i nh tr ,m : gi¸o,   b Önh    µ    µis¶n  óc  îkh¸c ®Ç u    x¸ v c¸c t   ph l   i   t b»ng  ån  ü   ngu Qu khen  ëng, Quü   th   phóc  î th×  l   chuyÓn  i giao cho  Ëp  Ó  êi lao ®éng  t th ng     trong C«ng      Çn    ty cæ ph qu¶n  ý, ö  ông  l  d s th«ng  qua  chøc  tæ  c«ng  oµn. ® Riªng ®èi víinhµ    ña    é, c«ng  ©n       ë c c¸n b   nh viªn,kÓ   nhµ    îc®Ç u      c¶  ë®   t b»ng  èn  ©n  v ng s¸ch nhµ  íc,th× chuyÓn    n   giao cho  ¬    c quan  µ  t  ña  a   nh ®Ê c ®Þ ph¬ng    ®Ó qu¶n  ý hoÆc   l  b¸n cho  êi ®ang  ö  ông  ng   sd theo quy  nh   Ön  ®Þ hi hµnh. 4.  èi víitµis¶n  ang  ïng  §    ® d trong  s¶n  Êt  xu kinh  doanh  u    b»ng  ®Ç t nguån  ü   Qu khen  ëng, Quü   óc  î cña  th   ph l  i doanh nghiÖp  ×  Ýnh  µo    Þ th t v gi¸tr   doanh  nghiÖp    Çn    µ  cæ ph ho¸ v chuyÓn  µnh    Çn  éc së  ÷u  ña  ­ th cæ ph thu   h c ng êi lao  ng    ®é trong doanh nghiÖp  ¹  êi®iÓ m     Çn  t ith   cæ ph ho¸ theo  êigian th     thùc tÕ  ∙  µm  Öc  ña  õng ngêit¹ doanh    ® l vi c t     i nghiÖp.  §i Ò u    kho¶n  îph¶ithu 10. C¸c  n    Doanh nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖm   i chiÕu,x¸c nhËn, thu håivµ  ö  ýc¸c   ®è            x l    kho¶n  î ph¶i thu  íc khi cæ   Çn  n    tr     ph ho¸ theo  ¬  Õ   Ön  µnh. Trêng  îp c ch hi h   h  ®Õ n   êi®iÓ m     Çn    th   cæ ph ho¸ cßn  ån ®äng  î ph¶ithu  ã  ßi  ×  ö  ýnh  t  n    kh ® th x l   sau:  1. §èivíic¸c kho¶n  î ®∙  ã           n   c ®ñ chøng  lµ kh«ng  ã  cø    c kh¶ n¨ng    åi, thu h   kh«ng    nh  îctr¸chnhiÖ m     ©n, tæ  x¸c ®Þ ®    c¸ nh   chøc  ×  ïng  ån  ù  th d ngu d phßng  ®Ó   ï ®¾ p,  Õu  Õu  × phÇn  b  n thi th   chªnh  Öch  îctrõvµo  Õt  l ®   k qu¶  kinh doanh,     gi¶m    ¹  êi®iÓ m     Çn    êng  îp    ån    l∙ t i   i th cæ ph ho¸.Tr h c¸c ngu trªnkh«ng    ï th× ®ñ b     phÇn  chªnh  Öch  îc trõ vµo  Çn  èn  µ  íc t¹  l ®   ph v nh n   i doanh nghiÖp  íc khi cæ   tr     phÇn ho¸. 2. §èi víic¸c kho¶n  î kh«ng  ã         n  c kh¶ n¨ng thu  åi do  h   nguyªn  ©n  ñ  nh ch quan  µ  ∙  v ® quy  îc tr¸chnhiÖ m   ×  ö  ýtr¸chnhiÖm     ©n,  chøc    ®    th x l     c¸ nh tæ  ®Ó
 5. 5 båith ng. Ph Çn   ê   tæn  Êtsau    ∙  õphÇn    åi® îcxö  ýnh  th   khi® tr   thu h     l   quy  nh   ®Þ t¹ kho¶n  §iÒu  µy.   i 1  n 3. §èivíinh÷ng       kho¶n  î ph¶ithu ®∙    ¹n  n      qu¸ h thanh    õ 3  to¸nt   n¨m  ëlªn, tr     con  î®ang  ån t¹ nhng  n  t  i   kh«ng  cßn kh¶ n¨ng    î,doanh  tr¶n   nghiÖp  ∙    ông  ® ¸p d nhiÒu    gi¶iph¸p nhng  Én    v kh«ng    åi® îcth× xö  ýnh  thu h       l   quy  nh  ¹ kho¶n    ®Þ t i 1 §iÒu  µy. n 4.§èivíi         kho¶n  îph¶ithu qu¸ h¹n kh¸cth× doanh  c¸c n          nghiÖp  ã  Ó    c th b¸n cho    chøc  c¸c tæ  kinh tÕ  ã    c chøc n¨ng  mua   nî.Ph Çn  b¸n    tæn  Êttõ viÖc    th     b¸n nî® îcxö  ýnh      l   quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy. ®Þ t i 1  n §i Ò u    kho¶n  îph¶itr¶ 11. C¸c  n    1. Doanh    nghiÖp ph¶ihuy  ng    ån      ®é c¸c ngu ®Ó thanh      to¸nc¸c kho¶n  î n  ®Õ n   ¹n    íc khithùc hiÖn    Çn  h tr¶tr       cæ ph ho¸ hoÆc  tho¶  Ën  íic¸c chñ  î thu v     n  ®Ó   ö  ýhoÆc   x l  chuyÓn  µnh  èn  ãp    Çn. th v g cæ ph ViÖc chuyÓn  î thµnh  èn  ãp    Çn  îc x¸c ®Þnh  n  v g cæ ph ®   th«ng qua  Õt  k qu¶  u    cæ   Çn  ®Ê gi¸b¸n  ph hoÆc   doanh  do  nghiÖp  µ  ñ  î tho¶ thuËn  ng  v ch n     nh kh«ng  Êp  ¬n        Çn  th h gi¸b¸n cæ ph cho    i t ng kh¸cngoµidoanh  c¸c®è  î       nghiÖp. 2.  êng  îp  Tr h doanh  nghiÖp  ã  ã  c kh kh¨n  Ò   v kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c    kho¶n  îqu¸ h¹n th× xö  ýnh  n         l   sau:   a) §èivíic¸c kho¶n  î thuÕ  µ  î ng©n         n  v n  s¸ch:doanh    nghiÖp  îckhoanh  ®  nî,gi∙nnî,xo¸nîhoÆc   ç  î èn  u             h tr  v ®Ç ttheo quy  nh  ña  Ýnh  ñ;   ®Þ c Ch ph b)  èi víic¸c kho¶n  î ®äng  §     n  vay  ©n   µng  ¬ng  ¹i:doanh  Ng h th m  nghiÖp  tho¶  Ën  íiNg ©n   µng  thu v   h cho vay    îcgi∙nnî,khoanh  î,xo¸ nî,gi¶m    ®Ó ®       n      l∙i suÊtvay    hoÆc  chuyÓn  èn  v vay  µnh  èn  ãp    Çn. th v g cæ ph   C¸c  ©n   µng  ¬ng  ¹i cã  Ng h th m   tr¸chnhiÖ m   ö  ýc¸c kho¶n  î ®äng    x l    n  theo  quy  nh  Ön  µnh; ®Þ hi h c) §èivíic¸c kho¶n  î níc ngoµicã         n      b¶o    ×  êi b¶o    µ  l∙nhth ng   l∙nhv doanh  nghiÖp  ph¶i tho¶  Ën  íichñ  î ®Ó     thu v   n  khoanh  î,gi∙nnî,gi¶m  î vµ  è  Ý n      n   b tr   nguån      î.N Õ u   ®Ó tr¶n   kh«ng  tho¶ thuËn  îc,ngêib¶o      ®    l∙nhph¶itr¶nîcho  ñ       ch nî. Doanh    nghiÖp  ã  c tr¸ch nhiÖ m   µn      ho tr¶ cho  êi b¶o  ng   l∙nh hoÆc     tho¶  thuËn  íi êib¶o      v  ng   l∙nh®Ó chuyÓn  µnh  èn  ãp  th v g trong C«ng      Çn;   tycæ ph d)  èivíic¸c kho¶n  î níc ngoµido  §     n      doanh  nghiÖp  ù vay  t  kh«ng  ã    c b¶o l∙nhth× doanh     nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖ m  è  Ýnguån      b tr   ®Ó thanh    to¸nhoÆc  tho¶  thuËn  íichñ  î ®Ó   ö  ýhoÆc   v  n  x l  chuyÓn  î thµnh  èn  ãp  n  v g trong C«ng        ty cæ phÇn  theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u    kho¶n  ù  12. C¸c  d phßng  µ    a  ©n  èi v l∙ch ph i ph C¸c kho¶n  ù  d phßng  gi¶m    µng  ån kho,nîph¶ithu khã  ßi,gi¶m    gi¸h t        ®  gi¸ chøng  kho¸n,chªnh  Öch  û gi¸, ù    l t     phßng  î Êp  Êt  Öc  µm, dù  d tr  c m vi l   phßng  µi t  chÝnh... µ      c¸c kho¶n    a  ©n  èi ph¶i® îc xö  ýtheo  v l∙ ch ph i ph       l  quy  nh  Ön  ®Þ hi hµnh  íc khix¸c ®Þnh    Þ doanh  tr       gi¸tr   nghiÖp    Çn    êng  îp  cæ ph ho¸.Tr h doanh  nghiÖp  cßn  è  çluü kÕ   ña    s l     c c¸c n¨m  íc th×  îc dïng  nhËp  íc thuÕ  ã  tr   ®   thu  tr   c ®Õ n   êi®iÓ m     Çn      ï ®¾ p   íckhithùc hiÖn    Ön  th   cæ ph ho¸ ®Ó b   tr       c¸cbi ph¸p quy    ®Þnh  ¹ c¸c®iÓ m     kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  µy. t    i a,b  2  11  ®Þ n
 6. 6 §i Ò u    µis¶n  ãp  èn  ªndoanh  íi ícngoµi 13. T   g v li   v   n 1. Trêng  îp    h doanh  nghiÖp    Çn    Õ   õa  ¹t®éng  ªndoanh  cæ ph ho¸ k th ho   li   th× toµn  é  µis¶n  ña    b t  c doanh  nghiÖp  em   ãp  èn  ªndoanh  îcx¸c ®Þnh   ® g v li   ®   theo nguyªn  ¾c  t quy  nh  ¹  Òu  NghÞ   nh  µy      nh    Þ ®Þ ti§i 18  ®Þ n ®Ó x¸c ®Þ gi¸tr   doanh  nghiÖp    Çn  cæ ph ho¸. 2.  êng  îp  Tr h c¸c doanh nghiÖp    Çn  cæ ph ho¸ kh«ng  Õ   õa    ¹t k th c¸c ho   ®éng  ªndoanh  × b¸o c¸o c¬  li   th       quan  ã  Èm  Òn    ö  ýtµis¶n  ãp  èn  c th quy ®Ó x l     gv li   ªndoanh    nh sau:   a) Tho¶  Ën      thu ®Ó mua  hoÆc     ¹vèn  ãp  ªndoanh; b¸n l   i g li   b) ChuyÓn    giao cho    doanh  nghiÖp  kh¸clµm  i t¸c.   ®è   §i Ò u    è    14. S d b»ng  Òn cña  ü   ti   Qu khen  ëng,Quü   óc  î th   ph l i Sè     d b»ng  Òn cña  ü   ti   Qu khen  ëng, Quü   óc  î® îcchiacho  êilao th   ph l     i   ng     ®éng  ang  µm  Öc  ¹  ® l vi t idoanh  nghiÖp    ®Ó mua     Çn.  êi lao  ng  cæ ph Ng   ®é kh«ng  ph¶inép  Õ    Ëp  i víi   thu thu nh ®è     kho¶n    Ëp  µy. thu nh n §i Ò u      Þdoanh  15. Gi¸tr   nghiÖp    Çn  cæ ph ho¸ 1. Gi¸ trÞ thùc tÕ  ña        c doanh  nghiÖp  µ gi¸trÞ toµn  é  µis¶n  Ön  ã  l      b t  hi c cña  doanh  nghiÖp  ¹  êi®iÓ m     Çn    ã  Ýnh  n   ti   th cæ ph ho¸ c t ®Õ kh¶  n¨ng sinh lêi    cña  doanh  nghiÖp  µ   êimua,  êib¸n    Çn  u   Êp  Ën  îc.Gi¸ m ng   ng   cæ ph ®Ò ch nh ®     trÞ thùc tÕ  Çn  èn  µ  íc t¹      ph v nh n   i doanh nghiÖp  µ gi¸trÞ thùc tÕ  ña  l        c doanh  nghiÖp  sau    ∙  õ c¸c kho¶n  î  khi ® tr     n ph¶i tr¶ vµ  è   Quü      sd khen  ëng, Quü   th   phóc  î . li 2.Gi¸trÞthùc tÕ  ña        c doanh  nghiÖp    Çn    cæ ph ho¸ kh«ng  bao  å m:  g a) Gi¸trÞnh÷ng  µis¶n      t  quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  µy; ®Þ t  i 1  9  ®Þ n b) Gi¸trÞnh÷ng  µis¶n      t  kh«ng  Çn  ïng,chê  cd   thanh  ý; l c)C¸c    kho¶n  îph¶ithu khã  ßi  ∙  îctrõvµo    Þdoanh  n     ® ®®    gi¸tr   nghiÖp; d) Chi phÝ  ©y  ùng  ¬     xd c b¶n  ë  d dang  ña  ÷ng  c nh c«ng  ×nh ®∙  Þ  nh   tr   b ®× ho∙n tr cthêi®iÓ m     nh    Þdoanh    í    x¸c®Þ gi¸tr   nghiÖp; ®) C¸c kho¶n  u    dµi h¹n  µo  ®Ç t   v doanh  nghiÖp kh¸c  îc c¬  ®   quan  ã  c thÈm  Òn  Õt ®Þnh  quy quy   chuyÓn  cho  i t¸ckh¸c; ®è     e) Tµis¶n  éc c«ng  ×nh phóc  î® îc®Ç u       thu   tr   l    i tb»ng  ån  ü   ngu Qu khen  ­ th ëng, Quü   óc  î cña    ph l   i doanh nghiÖp  µ  µ    ña  v nh ë c c¸n  é, c«ng  ©n    b  nh viªn trongdoanh    nghiÖp. §i Ò u    c¨n cø    nh    ÞthùctÕ  ña  16. C¸c    x¸c®Þ gi¸tr     c doanh  nghiÖp 1.Sè  iÖu trong sæ    l    s¸ch kÕ     ña    to¸nc doanh  nghiÖp  ¹ thêi®iÓ m     Çn   t    i cæ ph ho¸. 2.Sè îng vµ  Êtl ng tµis¶n    l   ch  î     theo  Óm    ©n  ¹ tµis¶n  ùc tÕ  ña  ki kª ph lo i     th   c doanh  nghiÖp  ¹ thêi®iÓ m     Çn  t    i cæ ph ho¸.
 7. 7 3. TÝnh    n¨ng  ü  Ëtcña  µis¶n,nhu  Çu  ö  ông  µ    Þ  êng  ¹ k thu   t    c sd v gi¸th tr t i thêi®iÓ m     Çn    cæ ph ho¸. 4. Gi¸trÞ quyÒn  ö  ông  t,lîthÕ      sd ®Ê     i kinh doanh  ña    c doanh nghiÖp  Ò   v vÞ   Ý  a   ý,uy  Ýn  ña  tr ®Þ l   t c doanh nghiÖp, tÝnh  Êt  c    ch ®é quyÒn   Ò     v s¶n phÈ m,  É u     ¬ng  Öu  Õu  ã). m m∙,th hi (n c 5. Kh¶    n¨ng sinh  êicña  l  doanh nghiÖp    nh    ¬  ë  û suÊt lî x¸c ®Þ trªnc s t      i nhuËn    èn  ñ  ë  ÷u  ña  trªnv ch s h c doanh  nghiÖp. §i Ò u    ®Þnh  Êt l ng  µis¶n,gi¸trÞ quyÒn  ö  ông  t,gi¸ 17. X¸c  ch  î t       sd ®Ê     trÞlîthÕ    i kinhdoanh  ña    c doanh  nghiÖp 1. X¸c  nh  Êt l ng  µis¶n  ña    ®Þ ch  î t   c doanh  nghiÖp c¨n  vµo  cø  kh¶ n¨ng  b¶o  ¶m   toµn  ® an  trong vËn  µnh  µ  ö  ông  µis¶n;b¶o  ¶m   Êt l ng s¶n    h vsd t    ® ch  î   phÈ m   µ  v m«i  êng. tr 2.Gi¸trÞquyÒn  ö  ông  t:     sd ®Ê   a)  íc m ¾t,  Én  dông  Ýnh  Tr   v ¸p  ch s¸ch thuª ®Êt  µ    v giao  t  ®Ê theo    quy ®Þnh  Ön  µnh. hi h Uû   ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ã    ph tr     ¬ c tr¸chnhiÖ m     tÝnh  ¹ gi¸thuª®Êt    ÷ng  Þ  Ý thuËn  î ®Ó   dông  l    i   ë nh v tr   l i ¸p  chung cho  äi  ¹ m lo i  h×nh doanh  nghiÖp; b) §èivíi Ön  Ých  t  µ   ícgiao cho       di t ®Ê Nh n     doanh  nghiÖp    ®Ó kinh doanh    nhµ  µ  ¹  Çng  ×  vht th ph¶i tÝnh    Þ quyÒn  ö  ông  t  µo    Þ doanh    gi¸tr   sd ®Ê v gi¸tr   nghiÖp    Çn      Þ quyÒn  ö  ông  t  ãitrªn® îcx¸c ®Þnh  cæ ph ho¸.Gi¸tr   sd ®Ê n         theo  khung    gi¸chuyÓn  Òn  ö  ông  t  c¬  quy sd ®Ê do  quan  ã  Èm  Òn  c th quy quy  nh   ®Þ vµ kh«ng  Êp  ¬n    Ý   ∙  u     : ®Ò n   ï,gi¶iphãng, san  Êp  Æt   th h chiph ® ®Ç t nh   b      lm b»ng... 3. Gi¸ trÞ lî thÕ         i kinh doanh  ña    c doanh  nghiÖp  îcx¸c ®Þnh    ¬  ë  ®   trªnc s tû suÊt lînhuËn       i sau  Õ    Ëp  thu thu nh doanh  nghiÖp    èn  µ  íct¹ doanh  trªnv nh n   i   nghiÖp  ×nh  ©n  b qu trong  n¨m  Òn  Ò   íc khi cæ   Çn  3  li k tr     ph ho¸  víil∙ suÊt so      i   cña    Õu  Ýnh  ñ  ú  ¹n  n¨m    êi®iÓ m   Çn  Êt  ©n  íigi¸ tr¸ phi Ch i ph k h 10  ë th   g nh nh v    trÞphÇn  èn  µ  íct¹ doanh    v nh n     i nghiÖp  ¹ thêi®iÓ m   nh  t    i ®Þ gi¸. N Õu  doanh  nghiÖp  ã    Þ th ng  Öu  îc thÞ  êng  Êp  Ën  × c gi¸tr   ¬ hi ®   tr ch nh th   x¸c®Þnh    vµo  Þ  êng.   c¨n cø  th tr §i Ò u    ®Þnh    Þtµis¶n  ãp  èn  ªndoanh 18. X¸c  gi¸tr     g v li   1. Gi¸ trÞ tµis¶n  ãp  èn  ªndoanh  Ýnh  µo    Þ doanh        g v li   t v gi¸tr   nghiÖp    cæ phÇn    îcx¸c®Þnh    ¬  ë: ho¸ ®     trªnc s   a)    Þ  èn  ñ  ë  ÷u  îc thÓ  Ön  Gi¸ tr v ch s h ®  hi trong  b¸o c¸o  µichÝnh  ña  t  c C«ng    ªndoanh  ¹  êi®iÓ m   Çn  Êt  íithêi®iÓ m   ty li   t ith   g nh v     x¸c  nh     Þ ®Þ gi¸tr   doanh  nghiÖp    Çn    ∙  îctæ  cæ ph ho¸,® ®   chøc  Óm    c  Ëp kiÓm  ki to¸n®é l   to¸n; b) Tû  Ö  èn  ãp  ña    l v g c doanh  nghiÖp    Çn    µo  ªndoanh; cæ ph ho¸ v li   c) Tû      gi¸chuyÓn  æi  ÷a ngo¹itÖ  ãp  èn  íi®ång  Öt Nam   ® gi     g v v  Vi   theo  û t  gi¸giao  Þch  ×nh  ©n    Þ  êng  ¹itÖ  ªnng©n  µng  Ng ©n     d b qu trªn th tr ngo   li   h do  hµng  µ   íc ViÖt Nam   Nh n     c«ng  è  ¹  êi®iÓ m   nh    i  íic¸c C«ng    b ti  th ®Þ gi¸®è v     ty li   ªndoanh  ¹ch to¸nb»ng  ¹itÖ. h   ngo  
 8. 8 2. Gi¸ trÞ tµis¶n  ãp  èn  ªndoanh    nh    ¬  ë        g v li   x¸c ®Þ trªnc s nªu    µ c¨n trªnl     cø      nh    Þ doanh  ®Ó x¸c ®Þ gi¸tr   nghiÖp    Çn    cæ ph ho¸;kh«ng  iÒu  ® chØnh    gi¸ trÞvèn  ãp  ªndoanh    Êy phÐp  u  .   g li   trªngi   ®Ç t §i Ò u    ¬ng  19. Ph ph¸p x¸c®Þnh    Þdoanh     gi¸tr   nghiÖp Tuú  theo  Æc   iÓ m   ña  µnh  ® ® c ng nghÒ   ¹t®éng  ho   s¶n  Êt kinh doanh  xu     vµ  iÒu  Ön  ô  Ó  ña  õng  ® ki c th c t doanh  nghiÖp, cho  Ðp  dông    ¬ng    ph ¸p  c¸c ph ph¸p  kh¸c nhau      nh    Þ doanh    ®Ó x¸c ®Þ gi¸tr   nghiÖp    Çn  cæ ph ho¸ theo  íng h  dÉn  ña  é  µichÝnh. c BT  §i Ò u      20. Tæ chøc    nh    Þdoanh  x¸c®Þ gi¸tr   nghiÖp    Çn  cæ ph ho¸ 1. C¬     quan  ã  Èm   Òn  Õt  nh     Çn  c th quy quy ®Þ cæ ph ho¸ doanh nghiÖp  quyÕt ®Þnh  µnh  Ëp Héi ®ång    nh    Þdoanh    th l    x¸c®Þ gi¸tr   nghiÖp    Çn    cæ ph ho¸ hoÆc   ùa chän  l  C«ng    Óm   ty ki to¸n,tæ    chøc kinh tÕ  ã    c chøc  n¨ng  nh    ®Þ gi¸ ®Ó   doanh  nghiÖp    Çn    ý  îp ®ång    nh    Þdoanh  cæ ph ho¸ k h   x¸c®Þ gi¸tr   nghiÖp. 2.Thµnh  Çn  éi ®ång    nh    Þdoanh    ph H   x¸c®Þ gi¸tr   nghiÖp  bao  å m:  g a)  ¹idiÖn  ¬  §  c quan  Õt  nh    Çn  quy ®Þ cæ ph ho¸ doanh nghiÖp  µm  ñ   l Ch tÞch  éi ®ång; H  b) §¹idiÖn  ¬     c quan  µichÝnh; t  c) L∙nh  o    ®¹ doanh nghiÖp    Çn    µ  idiÖn  cæ ph ho¸ v ®¹   Tæng c«ng    µ  tynh níc(nÕu    doanh nghiÖp  µthµnh    ña  l  viªnc Tæng  c«ng  ty). C¨n  vµo  ùc tr¹ngdoanh  cø  th     nghiÖp  µ  v yªu  Çu  ô  Ó, Héi  ng  îc c c th   ®å ®  m êi thªm    chøc  c¸c tæ  hoÆc     c¸c chuyªn gia kü  Ët,kinh tÕ  µichÝnh      thu     t  trong  vµ  µidoanh  ngo   nghiÖp  Çn  Õtcho  Öc  ¸nh    Êt l ng vµ    nh    c thi   vi ® gi¸ch  î   x¸c®Þ gi¸ trÞthùc tÕ  ña  õng lo¹ tµis¶n      c t   i    trong doanh    nghiÖp. 3.Héi ®ång    nh    Þdoanh     x¸c®Þ gi¸tr   nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖ m:    a) ThÈ m   nh  Õt    ®Þ k qu¶  Óm    ©n  ¹   ¸nh    µis¶n  µ    nh   ki kª,ph lo i® , gi¸t   v x¸c ®Þ gi¸trÞdoanh     nghiÖp    Çn    cæ ph ho¸ theo    c¸cquy  nh  Ön  µnh  ®Þ hi h trong thêih¹n     15  µy,kÓ   õngµy  ã  ng   t   c Quy Õt  nh  µnh  Ëp Héi ®ång. K Õt  ®Þ th l      qu¶  Èm  nh   th ®Þ cña  éi  ng  îc lËp  µnh    H ®å ®  th biªn b¶n, cã  y     ÷  ý  ña    µnh      ®Ç ®ñ ch k c c¸c th viªn chÝnh thøc; b) X¸c  nh   ¹  Õt  ®Þ l ik qu¶    Þ  gi¸tr doanh nghiÖp  Õu   ¬  n c quan  ã  Èm   c th quyÒn  Õt ®Þnh    Çn    quy   cæ ph ho¸ doanh  nghiÖp    Çu. yªu c Héi  ng  ®å x¸c  nh     Þ doanh  ®Þ gi¸tr   nghiÖp  Þu  ch tr¸ch nhiÖ m   Ò   Ýnh    vt chÝnh    ña  Õt  x¸cc k qu¶    nh    Þdoanh  x¸c®Þ gi¸tr   nghiÖp. 4. C«ng    Óm   ty ki to¸n vµ  chøc    tæ  kinh  Õ  ùc  Ön    nh     Þ t th hi x¸c ®Þ gi¸tr   doanh  nghiÖp  ph¶ib¶o  ¶m       ® c¸c quy  nh  Ön  µnh  µ  µn  µnh  ng   ®Þ hi h v ho th ®ó thêih¹n    theo  îp ®ång  ∙  ý;ph¶ichÞu  h  ®k    tr¸chnhiÖ m   Ò   Ýnh  Ýnh    Ýnh    vt ch x¸c,t hîp ph¸p  ña  Õt    c k qu¶  nh    Òn      nh    Þ doanh  ®Þ gi¸.Ti thuªx¸c ®Þ gi¸tr   nghiÖp  îc ®  tÝnh  µo    Ý    Çn    ña  v chiph cæ ph ho¸ c doanh  nghiÖp. 5. K Õt    qu¶    nh    Þdoanh  x¸c®Þ gi¸tr   nghiÖp ph¶i® îcgöi®Õ n   ¬      c quan  ã  c thÈm   Òn  Õt  nh    Çn  quy quy ®Þ cæ ph ho¸ doanh nghiÖp    Õt  nh   µ  ®Ó quy ®Þ v c«ng  è. b
 9. 9 §i Ò u    ö  ông  Õt  x¸c®Þnh    Þdoanh  21. S d k qu¶    gi¸tr   nghiÖp K Õt  qu¶ x¸c  nh     Þ  ®Þ gi¸tr doanh  nghiÖp  theo c¸c quy  nh   ¹  ®Þ t iNghÞ   ®Þnh  µy  µ c¬  ë      nh  ¬  Êu    Çn  n l   s ®Ó x¸c ®Þ cc cæ ph b¸n  Çn  u,  ùc  Ön  l ®Ç th hi chÝnh s¸ch u  ∙i®èi víi êilao ®éng   ®     ng     trong doanh    nghiÖp,ngêis¶n  Êt vµ      xu   cung  Êp  c nguyªn liÖu,x¸c®Þnh       møc    µn"®Ó   chøc  cæ   Çn    gi¸"s   tæ  b¸n  ph cho c¸c®èi t ng bªn  µidoanh     î   ngo   nghiÖp. §i Ò u    Òu  22. §i chØnh    Þdoanh  gi¸tr   nghiÖp    Çn  cæ ph ho¸ C¬  quan  ã  Èm  Òn  Õt  nh    Çn    c th quy quy ®Þ cæ ph ho¸ doanh nghiÖp  xem   xÐt  µ  Õt  nh  Öc  iÒu  v quy ®Þ vi ® chØnh    Þ doanh  gi¸tr   nghiÖp trong    êng  c¸c tr hîp:   1. Doanh    nghiÖp  ã  ã  c kh kh¨n trong viÖc      b¸n    Çn    cæ ph nh quy  nh  ¹ ®Þ t i kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  µy. 5  24  ®Þ n 2. X¸c  nh   ¹    Þ doanh    ®Þ l i tr   gi¸ nghiÖp  õ thêi®iÓ m   nh     n   êi t    ®Þ gi¸®Õ th   ®iÓ m   doanh  nghiÖp  Ýnh  ch thøc chuyÓn  µnh    th C«ng      Çn. tycæ ph C h ¬ n g  III B¸n c æ  p h Ç n  v µ  q u ¶ n  l ý, ö  d ô n g  ti Ò n thu t õ   s b¸n p h Ç n  v è n N h µ  n í c t¹i o a n h  n g hi Ö p  c æ  p h Ç n  h o¸  d §i Ò u    ®Þnh  ¬  Êu    Çn  Çn  u 23. X¸c  c c cæ ph l ®Ç C¬   Êu    Çn  Çn  u   ña  c cæ ph l ®Ç c doanh nghiÖp    Çn   cæ ph ho¸  îc x¸c ®   ®Þnh theo thø  ùnh    t   sau:  1. Gi÷  ¹ sè îng cæ   Çn  ña  µ   ícë  ÷ng    l   l   ph i c Nh n   nh doanh  nghiÖp  éc ®èi thu     t ng m µ   µ   íccÇn  ¾ m   ÷cæ   Çn. î   Nh n   n gi   ph 2. Dµnh    Çn    theo    ®∙icho  êilao ®éng    cæ ph ®Ó b¸n  gi¸u    ng     trong doanh    nghiÖp theo quy  nh  ¹ c¸ckho¶n  vµ  §iÒu  NghÞ   nh  µy.   ®Þ t    i 1  2  27  ®Þ n 3. Dµnh    Çn    theo    ®∙icho  êis¶n  Êt vµ    cæ ph ®Ó b¸n  gi¸u    ng   xu   cung  Êp  c nguyªn liÖu ë  ÷ng      nh doanh nghiÖp  Õ   Õn  µng  ch bi h n«ng,l©m,  ñy s¶n    th   theo  quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  µy. ®Þ t i 1  29  ®Þ n 4. Dµnh  èithiÓu    t  30%   è    Çn  s cæ ph cßn  ¹ (nÕu  ã) ®Ó   cho    i l i c  b¸n  c¸c ®è   t ng ngoµidoanh  î    nghiÖp,trong ®ã   tiªnb¸n      u    cho  µ  u    ã  Òm  nh ®Ç tc ti n¨ng  Ò   v c«ng  Ö,  Þ  êng,vèn  µ  ngh th tr   v kinh nghiÖ m    qu¶n  ý. l §i Ò u    cæ   Çn  Çn  u 24. B¸n  ph l ®Ç 1. Cæ   Çn  îc b¸n    ph ®  c«ng khait¹   idoanh  nghiÖp    Çn  ãa  cæ ph h hoÆc   ¹ ti  c¸c tæ    chøc  µichÝnh  t  trung gian theo  ¬  Êu    Çn  Çn  u   ∙  îc c¬  cc cæ ph l ®Ç ® ®   quan  ã  Èm  Òn    Öt trongph¬ng      Çn  ãa.Trong  : c th quy phª duy     ¸n cæ ph h   ®ã a) ViÖc      Çn  µ  ùc hiÖn  Ýnh    b¸n cæ ph v th   ch s¸ch u  ∙ivÒ     cæ   Çn    ®   gi¸b¸n  ph cho  êi lao ®éng  ng     trong doanh    nghiÖp, ngêi s¶n  Êt vµ      xu   cung  Êp  c nguyªn  liÖu do    doanh  nghiÖp    Çn  ãa  ¶m   Ën; cæ ph h ® nh
 10. 10 b)  Öc  Vi b¸n    Çn  cæ ph cho c¸c  i  îng  µi doanh  ®è t ngo   nghiÖp  îc thùc ®    hiÖn th«ng qua    chøc  µichÝnh  c¸c tæ  t  trung gian do  ¬      c quan  ã  Èm  Òn  c th quy quyÕt  nh    Çn  ãa  ®Þ cæ ph h doanh  nghiÖp  ùa chän  µ  ùc hiÖn  l  v th   b»ng  ×nh  h thøc ®Êu      gi¸hoÆc   b¶o      µnh  l∙nhph¸th theo híng dÉn  ña  é  µichÝnh.     c BT  N Õu  doanh nghiÖp    Çn  ãa  ã  è îng cæ   Çn  cæ ph h c s l   ph b¸n    ra bªn  µi ngo   thÊp hoÆc   iÒu  Ön  th«ng  ® ki b¸n  qua    chøc  µichÝnh  c¸ctæ  t  trung gian cã  ã      kh kh¨n, chi phÝ      b¸n    Çn  îtqu¸  cæ ph v  møc  hoa  ång  h cho  Ðp  ×  ¬  ph th c quan  quyÕt  nh    Çn  ãa  ®Þ cæ ph h giao  cho doanh nghiÖp  chøc  tæ  b¸n    Çn    cæ ph ra bªn  µitheo h×nh  ngo     thøc ®Êu    gi¸. 2. C¸c  chøc  µichÝnh  îc lùa chän    tæ  t  ®   b¸n    Çn  Çn  u   ngoµi cæ ph l ®Ç ra    cña    c¸c doanh  nghiÖp    Çn  ãa, trong thêih¹n  ngµy  íc khib¸n  cæ ph h     30  tr     ph¶i  thùc hiÖn    th«ng  c«ng  b¸o  khait¹   i doanh nghiÖp  µ      ¬ng  Ön th«ng  v trªnc¸c ph ti   tin®¹ichóng  Ò   êigian,®Þa  iÓ m,  ×nh     v th     ® h thøc b¸n,®iÒu  Ön     ki tham    è  gia,s l ng cæ   Çn  ù  Õn  vµ    Ên    î   ph d ki b¸n  c¸c v ®Ò kh¸c cã  ªnquan  n   Öc  cæ     li   ®Õ vi b¸n  phÇn. 3. ViÖc  cæ   Çn    b¸n  ph cho    µ  u    c¸c nh ®Ç ttrong nícvµ  ícngoµi® îcthùc     n       hiÖn  èng  Êt b»ng  ng  ÖtNam.  êng  îp mua  th nh   ®å Vi   Tr h  b»ng  ¹itÖ  × ph¶i ngo   th     chuyÓn  æi  µnh  ng  Öt Nam   ® th ®å Vi   theo quy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ýngo¹ihèicña  l     Nhµ   ícViÖtNam. n    ViÖc  cæ   Çn  b¸n  ph theo    ®∙icho  êis¶n  Êt vµ  gi¸u    ng   xu   cung  Êp  c nguyªn   liÖu ®èi  íic¸c doanh    v    nghiÖp  Õ   Õn  µng  ch bi h n«ng, l©m,  ñy s¶n  îc thùc   th   ®    hiÖn theo quy  nh  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ.   ®Þ c Th t   ph Trêng  îp    h c¸c bªn tham    u       Çn  ã      gia ®Ê gi¸cæ ph c gi¸tr¶b»ng  nhau  × th   c¸cnhµ  u    ã  Òm    ®Ç tc ti n¨ng  Ò  v c«ng  Ö,  Þ  êng,vèn,kinh nghiÖ m  ngh th tr       qu¶n  lývµ    i t ng chuyÓn  îthµnh    Çn  îcu      c¸c®è  î   n  cæ ph ®   tiªnmua    Çn. C¸c  µ  cæ ph   nh ®Ç u    níc ngoµi kh«ng  ã  iÒu  Ön  ùc tiÕp  t     c® ki tr   tham  gia  u     îc tho¶ ®Ê gi¸®     thuËn  íibªn  v  b¸n  Ò     v gi¸mua  b¸n    Çn  ng  cæ ph nh kh«ng  Êp  ¬n    th h gi¸b¸n   cho c¸cnhµ  u      ®Ç ttrong nícvµ      ph¶ib¶o  ¶m     iÒu  Ön    ® c¸c® ki quy  nh  ¹ kho¶n    ®Þ ti   2 §iÒu  vµ  Òu  NghÞ   nh  µy. 4  §i 5  ®Þ n 4. Doanh  nghiÖp    Çn   ãa  ã  ×nh  ×nh  µichÝnh  ï  îp  íi cæ ph h ct h t  ph h v   ®iÒu  Ön  ki niªm  Õt    Þ  êng  y trªnth tr chøng kho¸n th×  ¬ng  b¸n    Çn    ph ¸n  cæ ph ra bªn ngoµi ph¶i b¶o  ¶m     iÒu  Ön    îc niªm  Õt    Þ  êng      ® c¸c ® ki ®Ó ®   y trªnth tr chøng  kho¸n sau      khichuyÓn  µnh  th C«ng      Çn. tycæ ph 5. Sau  ngµy,kÓ   õ ngµy  Õt  nh    60    t  quy ®Þ phª  Öt  ¬ng  cæ   Çn  duy ph ¸n  ph hãa, n Õu  è îng cæ   Çn  ù  Õn    s l   ph d ki b¸n  trong doanh    nghiÖp  a  ch b¸n  Õt  Ó  h (k c¶    Çn  cæ ph b¸n theo    ®∙icho  êi lao ®éng  gi¸u    ng     trong doanh    nghiÖp, ngêi     s¶n  Êt vµ  xu   cung  Êp c nguyªn liÖu)th×  ¬      c quan  ã  Èm  Òn  Õt  nh   c th quy quy ®Þ cæ   Çn  ph ho¸ quyÕt  nh  ®Þ b¸n  è    Çn  s cæ ph cßn  ¹  éng  ira  µi doanh  li r r∙  ngo   nghiÖp. Sau  ngµy  dông  Ön  30  ¸p  bi ph¸p    µ   Én  trªnm v kh«ng  hÕt  ×  ¬  b¸n  th c quan  quyÕt  nh    Çn  ®Þ cæ ph ho¸  Õt  nh  iÒu  quy ®Þ ® chØnh    Þ doanh  gi¸tr   nghiÖp  µ  v ph¬ng  b¸n    Çn    ¸n  cæ ph ®Ó chuyÓn doanh nghiÖp  µ  íc thµnh  nh n   C«ng      ty cæ phÇn.
 11. 11 §i Ò u    25. Qu¶n  ývµ  ö  ông  è  Òn thu tõb¸n    Çn. l  s d s ti       cæ ph 1.Sè  Òn thu ® îctõb¸n  Çn  èn  µ   íct¹ c¸cdoanh    ti         ph v Nh n   i     nghiÖp  µ  íc nh n   cæ   Çn    ph ho¸,sau    õchiphÝ    Çn  ãa  îcchuyÓn  Ò: khitr     cæ ph h ®  v a)  ü   ç  îs ¾p   Õp   µ    Çn  ãa  Qu h tr  x v cæ ph h doanh nghiÖp  µ   íc cña  nh n   Trung  ng  i  íitr ng  îp    Çn  ãa  µn  é  ¬ ®è v   ê h cæ ph h to b doanh  nghiÖp hoÆc   n   ®¬ vÞ  ô  éc  ña  ph thu c doanh  nghiÖp  c  Ëp  ùcthuéc  é,  ¬  ®é l tr   B c quan  ngang  é,  B c¬ quan  éc Ch Ýnh  ñ; thu   ph b)  ü   ç  îs ¾p   Õp   µ    Çn  ãa  Qu h tr  x v cæ ph h doanh  nghiÖp  µ   íc cña  nh n   tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  i víi êng  îp cæ   Çn  ãa  µn  é    ph tr     ¬ ®è     tr h   ph h to b doanh  nghiÖp hoÆc   n  Þ  ô  éc cña  ®¬ v ph thu   doanh nghiÖp  c  Ëp trùcthuéc ®é l       tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng;   ph tr     ¬ c)  ü   ç  îs ¾p   Õp   µ    Çn  ãa  Qu h tr  x v cæ ph h doanh nghiÖp  µ   íc cña  nh n   Tæng  c«ng    µ  íc®èi víi êng  îp cæ   Çn  ãa  n  Þ  ô  éc hoÆc   tynh n       tr h   ph h ®¬ v ph thu   toµn  é  b doanh  nghiÖp  µnh    ¹ch to¸n®éc  Ëp cña  th viªnh     l  Tæng  c«ng  ty. 2. Sè   Òn  ® îc tõ b¸n  Çn  èn  µ  íc t¹    ti thu      ph v nh n   i doanh nghiÖp    Çn  cæ ph hãa  îcsö  ông  ® d theo thø  ùu        t   tiªnnh sau: a)  ç   îdoanh  H tr  nghiÖp thanh to¸n trî Êp     c cho  êi lao ®éng    Öc, ng     th«ivi   m Êt  Öc  ¹ thêi®iÓ m     Çn  ãa; vi t     i cæ ph h b)  ç   îdoanh  H tr  nghiÖp thanh to¸n trî Êp     c cho  êi lao ®éng    Öc, ng     th«ivi   m Êt  Öc  vi sau    ∙  khi® chuyÓn  õdoanh  t  nghiÖp  µ  ícsang  µm  Öc  ¹ C«ng  nh n   l vi t i   tycæ   Çn    ph theo quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  µy;   ®Þ t  i 6  27  ®Þ n c) Hç  î   tr  doanh nghiÖp  o  ¹ol¹ lao ®éng      ¹ thêi®iÓ m     Çn  ®µ t       i d«id t i     cæ ph ho¸ ®Ó   è  ÝviÖc  µm  íitrong C«ng      Çn;   b tr   l m    tycæ ph d)  Çu   § t cho    c¸c doanh nghiÖp  ∙    Çn  ãa    ® cæ ph h ®Ó b¶o  ¶m   û träng ® t    vèn    èicña  µ  íc®èi víilo¹  chiph   nh n       i doanh nghiÖp  µ   µ   ícph¶in ¾ m   ÷ m Nh n     gi   cæ   Çn    èi; ph chiph ®)  ç  î èn  H tr v cho   c¸cdoanh  nghiÖp  µ  íctr ckhi    Çn    ã  ã  nh n   í    cæ ph ho¸ c kh kh¨n  Ò   v kh¶  n¨ng thanh to¸n ®Ó   ö  ýc¸c kho¶n  î qu¸  ¹n,nî b¶o  Ó m       x l    n  h    hi x∙ héi; e)  ç   î H tr  thanh      to¸nc¸c kho¶n  î cña    n  c¸c doanh nghiÖp    µ   íc b¸n khiNh n     doanh  nghiÖp  ã  è    õviÖc    c s thu t   b¸n doanh nghiÖp  kh«ng      ®ñ ®Ó thanh  to¸n; g)  ç   î èn  H tr  v cho   c¸c doanh nghiÖp  µ  íc®Ç u    æi  íic«ng  Ö,  nh n   t® m  ngh n©ng cao søc  ¹nh tranhvµ    iÓndoanh  c    ph¸ttr   nghiÖp. C h ¬ n g  IV c h Ý n h  s¸ch ® è i v íi o a n h  n g hi Ö p  v µ  n g ê i lao ® é n g  trong   d d o a n h  n g hi Ö p  c æ  p h Ç n  h ã a §i Ò u    Ýnh    i víi 26. Ch s¸ch ®è     doanh  nghiÖp    Çn  ãa cæ ph h 1. §îchëng  ®∙ivÒ   Õ     u    thu theo  quy  nh  ña  Ët KhuyÕn  Ých  u   ®Þ c Lu   kh ®Ç ttrong nícnh  i víi       ®è     doanh  nghiÖp  µnh  Ëp  íim µ   th l m   kh«ng  Çn  c ph¶ilµm  ñ   th   tôccÊp    chøng  Ën  ®∙i®Ç u  . nh u    t
 12. 12 2.  îc miÔn   Ö  Ý   íc b¹  i  íiviÖc  §  l ph tr   ®è v   chuyÓn  ÷ng  µis¶n  éc  nh t  thu quyÒn qu¶n  ývµ  ö  ông  ña  l  s d c doanh  nghiÖp  µ  íccæ   Çn  ãa  µnh  ë  nh n   ph h th s h÷u  ña  c C«ng      Çn. tycæ ph 3. §îc tiÕp  ôc kinh doanh  ÷ng  µnh     t    nh ng nghÒ   ∙  ¨ng  ý  µ  Ôn  Ö  ®® k v mi l phÝ   Êp  Êy  c gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh      khichuyÓn  õ doanh  t  nghiÖp  nhµ  ícthµnh  n  C«ng      Çn. tycæ ph 4. §îcduy  ×c¸c hîp ®ång     tr       thuªnhµ  öa,vËt kiÕn  óccña    ¬    c   tr   c¸c c quan  nhµ  íc vµ  n   doanh  nghiÖp  kh¸c hoÆc   îc u      ®   tiªnmua   ¹ theo    Þ  êng  ¹ li   gi¸th tr t  i thêi®iÓ m     Çn        nh  ¹t®éng    cæ ph ho¸ ®Ó æn ®Þ ho   s¶n  Êt,kinh doanh. xu     5. §îc hëng    Òn  ö  ông  t     c¸c quy sd ®Ê theo quy  nh  ña  Ët  Êt  ai  ®Þ c Lu § ® trong  êng  îp    Þ doanh  tr h gi¸tr   nghiÖp    Çn  ãa  ∙  cæ ph h ® bao  å m   gi¸trÞ g c¶      quyÒn  ö  ông  t. sd ®Ê 6. §îctiÕp  ôc vay  èn  ¹  ©n   µng  ¬ng  ¹i,C«ng    µichÝnh, c¸c    t  v ti Ng h th m  tyt      tæ chøc  Ýn  ông  td kh¸c cña  µ   íctheo  ¬  Õ   µ    Êt nh  i víidoanh    Nh n   c ch v l∙su   ®è     i nghiÖp  µ  íc. nh n 7. §îc duy  × vµ     tr   ph¸ttr Ón quü  óc  î díid¹ng  Ön  Ët nh: c¸c c«ng   i   ph l     i hi v       tr×nh v¨n hãa,c©u  ¹cbé,b Önh    µ  iÒu  ìng,nhµ  Î        l    x¸,nh ® d   tr ®Ó b¶o  ¶m   óc  ® ph lîcho  êilao®éng    i ng     trong C«ng      Çn. Nh÷ng  µis¶n  µy  éc së  ÷u    tycæ ph   t  n thu   h cña  Ëp  Ó  êi lao ®éng  C«ng      Çn  t th ng     do  ty cæ ph qu¶n  ývíisù  l     tham    ña  gia c tæ  chøc  C«ng  oµn. ® 8. §îc trõ vµo  Òn      ti b¸n    Çn  éc  èn  µ  íc c¸c kho¶n    Ý  cæ ph thu v nh n     chi ph thùc  Õ, hîp  ý vµ  Çn  Õt cho  t  l  c thi   qu¸  ×nh  tr chuyÓn doanh nghiÖp  µ  íc nh n   thµnh C«ng      Çn  tycæ ph (bao  å m   phÝ     Ên,®Þnh    g c¶  thuªtv   gi¸)theo møc    quy ®Þnh  ña  é  µichÝnh;tr ng  îp cæ   Çn  ãa  c BT    ê h   ph h theo  ×nh  h thøc quy  nh  ¹    ®Þ ti kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  µy  × ® îctrõvµo  èn  µ  íchiÖn  ã  ¹ doanh  1  3  ®Þ n th       v nh n   c ti  nghiÖp. §i Ò u    Ýnh  27. Ch s¸ch ®èi  íingêilao ®éng    v     trong doanh    nghiÖp    cæ phÇn  ãa h 1. Ng êilao ®éng  ã         c tªntrong danh    s¸ch th ng    ê xuyªn cña    doanh  nghiÖp  cæ   Çn    ¹  êi®iÓ m   Õt  nh    Çn    îcNhµ   ícb¸n  èi®a   ph ho¸ t i   th quy ®Þ cæ ph ho¸ ®   n   t  10    Çn  cæ ph cho  çi  m n¨m  ∙  µm  Öc  ùc tÕ  ¹ khu  ùc  µ  ícvíi   ® l vi th   t i   v nh n     gi¶m  gi¸ 30%   víi Ö nh     so    m gi¸ban  u.  Þ    ét    Çn  µ100.000  ng. ®Ç Tr gi¸m cæ ph l   ®å Trêng  îp    Çn  h cæ ph ho¸ theo  ×nh  h thøc quy  nh  ¹  ®Þ t ikho¶n  §iÒu    1  3 NghÞ   nh  µy  ×    Þ u  ∙icho  êi lao ®éng  ®Þ n th gi¸tr   ®   ng     trong doanh    nghiÖp  îc ®  trõvµo  Çn  èn  µ  íchiÖn  ã  ¹ doanh    ph v nh n   c t  i nghiÖp. Tæng     Þ  ®∙i,kÓ   gi¸trÞ  ®∙icho  êi s¶n  Êt vµ  gi¸tr u    c¶    u    ng   xu   cung  Êp  c nguyªn  Öu kh«ng  îtqu¸ gi¸trÞ phÇn  èn  µ  íc t¹  li   v        v nh n   i doanh nghiÖp sau    khi ®∙  õgi¸trÞcæ   Çn  µ   ícn ¾ m   ÷. tr       ph Nh n   gi Ng êilao ®éng  ë  ÷u  è    Çn  îcmua     s h s cæ ph ®  theo    ®∙icã  Òn    gi¸u    quy ®Ó thõa  Õ   µ    Òn  k v c¸c quy kh¸c cña    «ng    cæ ® theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtvµ  lu   §iÒu  Ö  chøc, ho¹t®éng  ña  l tæ      c C«ng      Çn.    Õu  ña  ¹    ty cæ ph Cæ phi c lo icæ phÇn  µy  µcæ   Õu      µ  n l   phi ghitªnv chØ  îcchuyÓn  îng sau  n¨m  Ó   õ khi ®  nh   3  k t    mua.  êng  îp  Æc   Öt cÇn  Tr h® bi   chuyÓn  îng  è    Çn  µy  íc thêih¹n  nh s cæ ph n tr     trªnth× ph¶i® îcHéi ®ång         qu¶n  Þ C«ng    Êp  Ën.C«ng      Çn    tr   tych thu   tycæ ph u tiªnmua  ¹theo gi¸thÞ  êng  ¹ thêi®iÓ m     l  i     tr t    i b¸n.
 13. 13 2.Ng êilao®éng  Ìo trong doanh       ngh     nghiÖp    Çn    îcmua  Þu  cæ ph ho¸ ®   ch cæ   Çn  ph theo    ®∙i, îcho∙n tr¶trong 3  gi¸u      ®      n¨m  u   µ    Çn  èi®a  ®Ç v tr¶d t   trong   7 n¨m  Õp theo  ti   kh«ng ph¶ichÞu    Êt.Sè    Çn    l∙su   cæ ph i mua    Çn  µnh    tr¶d d cho ngêilao ®éng  Ìo kh«ng       ngh   qu¸ 20%   tæng  è    Çn  µ   ícb¸n  s cæ ph Nh n   theo      gi¸u ®∙icho  êi lao ®éng    ng     trong doanh    nghiÖp.Cæ   Õu  ña  ¹    Çn  µy    phi c lo i phcæ n lµcæ   Õu      êisë  ÷u    Çn  µy    phi ghitªn.Ng   h cæ ph n chØ  îcchuyÓn  îng sau    ®  nh   3 n¨m  Ó   õkhimua  µ  ∙    Õt  îcho  µ   íc. k t    v ® tr¶h n   Nh n 3. Ng êi lao ®éng       chuyÓn  sang  µm  Öc  ¹  l vi t i C«ng      Çn  îc tiÕp ty cæ ph ®    tôctham    µ  ëng  Òn  îvÒ     giav h quy l   b¶o  Ó m     éitheo quy  nh  Ön  µnh. i hi x∙h     ®Þ hi h 4. Ng êi lao ®éng  ∙  ã    iÒu  Ön    ëng  Õ     u  Ý t¹  êi      ® c ®ñ ® ki ®Ó h ch ®é h tr   i   th ®iÓ m     Çn  ãa  îcgi¶i cæ ph h ®     Õt quyÒn  îtheo chÕ     Ön  µnh. quy   l  i   ®é hi h 5.  êi lao  ng  Êt  Öc, th«iviÖc  ¹  êi®iÓ m     Çn  ãa  îc Ng   ®é m vi     t ith   cæ ph h ®  thanh    î Êp  Êt  Öc,th«iviÖc  to¸ntr  c m vi     theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   6.Sau      khidoanh nghiÖp  µ  ícchuyÓn  µnh  nh n   th C«ng      Çn,nÕu    tycæ ph   do nhu  Çu  chøc  ¹ho¹t®éng    c tæ  l    i kinh doanh,thay ® æi      c«ng  Ö   Én  n   êi ngh d ®Õ ng   lao ®éng      ë doanh nghiÖp  µ  ícchuyÓn  nh n   sang  Þ   Êt  Öc  b m vi hoÆc     Öc, th«ivi   kÓ   tr ng  îp ngêilao®éng  ùnguyÖn    Öc,th× ® îcgi¶i c¶  ê h      t  th«ivi         Õt nh  quy   sau: a)  Trong  th¸ng kÓ   õ  µy  12    t ng C«ng      Çn  îc cÊp  Êy  ty cæ ph ®  gi chøng  nhËn  ¨ng  ý  ® k kinh doanh, n Õu   êi lao  ng  Þ   Êt  Öc  c¬  Êu  ¹   ng   ®é bm vi do  c l  i thuéc ®èi t ng hëng  Ýnh     î   ch s¸ch ®èi víilao ®éng      s ¾p  Õp  ¹ doanh         d«id do  x l  i nghiÖp  µ   íc theo  nh n   NghÞ   nh   è  ®Þ s 41/2002/N§­   µy  th¸ng  n¨m  CP ng 11  4  2002  ña  Ýnh  ñ  × ® îcQuü   ç  î   ng      ç  î c Ch ph th     h tr  ®é d«id h tr   lao . C¸c  i îng    ng  Êt  Öc,th«iviÖc  ®è t lao ®é m vi     cßn  ¹ th×  îc hëng  îcÊp  li  ®  tr  m Êt  Öc,th«iviÖc  vi     theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtlao ®éng  Ön  µnh  µ  îc lu     hi h v®  Quü   ç  î ¾p  Õp  µ    Çn    h tr s x v cæ ph ho¸ doanh  nghiÖp  µ  íchç  î nh n   tr . b) Trêng  îp ngêilao®éng  Þ  Êt  Öc,th«iviÖc    h     b m vi     trong 4    n¨m  Õp theo  ti   th× C«ng      Çn  ã  ty cæ ph c tr¸chnhiÖm     thanh    to¸n50%  tæng  møc   î Êp  tr c theo  quy  nh  ña  é   Ët Lao  ng, sè  ®Þ c B Lu   ®é   cßn  ¹ ® îc Quü   ç  î ¾p  Õp  µ    li     h tr  s x v cæ phÇn  ho¸ doanh  nghiÖp  µ  íc thanh  nh n   to¸n.H Õt  êih¹n    th   trªn,C«ng        ty cæ phÇn  Þu  ch tr¸chnhiÖ m    thanh    µn  é  î Êp  to¸nto b tr  c cho  êilao®éng. ng     7. §èivíi è    ng      ¹ thêi®iÓ m     Çn    Çn  îc®µo  ¹o,       lao ®é s d«id t i     cæ ph ho¸ c ®   t  ®µo  ¹ol¹ ®Ó   è  Ý viÖc  µm  íitrong C«ng      Çn  ×  µ   íchç  î t   i b tr   l m    tycæ ph th Nh n   tr  m ét  Çn  ph kinh phÝ    cho  C«ng      Çn    chøc  o  ¹o,®µo  ¹ol¹ tõ tycæ ph ®Ó tæ  ®µ t   t    i Quü   ç  îs ¾p   Õp  µ    Çn  h tr  x v cæ ph ho¸ doanh nghiÖp  µ  íc theo  íng  Én  nh n   h d cña  é  µichÝnh. BT  C h ¬ n g  V q u y Ò n  v µ  n g h Ü a  v ô  c ñ a c æ  ® « n g  l µ n h µ  ® Ç u  t  n í c n g o µ i v µ  n g ê i s ¶ n x u Ê t v µ  c u n g  c Ê p   n g u yªn li Ö u c h o  c¸c d o a n h  n g hi Ö p  c h Õ  bi Õ n   n « n g, l © m, th ñ y s ¶ n §i Ò u    Òn  µ  Üa  ô  ña    «ng  µnhµ  u    ícngoµi 28. Quy v ngh v c cæ ® l  ®Ç tn   1.  îc quyÒn  §  tham gia qu¶n  ý C«ng      Çn  l  ty cæ ph theo quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p luËtvµ  Òu  Ö  chøc,ho¹t®éng  ña      §i l tæ     c C«ng      Çn. tycæ ph
 14. 14 2. §îc sö  ông    Õu    Ç m   è    d cæ phi ®Ó c c trong c¸c quan  Ö   Ýn  ông    Öt    htd ë Vi   Nam. 3.  îc ® æi    §  c¸c kho¶n thu  Ò     v cæ tøc,tiÒn    chuyÓn  îng    Çn  ¹ nh cæ ph ti   ViÖt Nam   µnh  ¹itÖ      th ngo   ®Ó chuyÓn    ícngoµisau    ∙  ùc hiÖn  y   ra n     khi® th   ®Ç ®ñ   Üa  ô  Ò   Õ  ngh v v thu theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   Trêng  îp nhµ  u    ícngoµidïng        îc®Ó   i u    ¹ ViÖt h  ®Ç tn     cæ tøc thu ®   t¸ ®Ç tt i       Nam   ×  îc hëng  u  ∙itheo  th ®   c¸c  ®   quy  nh  ña  Ët  ®Þ c Lu KhuyÕn  Ých  u    kh ®Ç t trongníc.   4. §îc quyÒn     tham    gia giao  Þch    Þ  êng  d trªnth tr chøng kho¸n ViÖt Nam       vµ  ã  Üa  ô  ©n  ñ quy  nh  ña  Ýnh  ñ  Öt Nam   Ò   Öc  c ngh v tu th   ®Þ c Ch ph Vi   v vi tham   gia cña    bªn  íc ngoµivµo  Þ  êng  n    th tr chøng kho¸n  Öt Nam   Vi   sau    khiC«ng    ty cæ   Çn  ∙  ùc hiÖn  ph ® th   niªm  Õt    Þ  êng  y trªnth tr chøng kho¸n. 5. Cã   Òn  µ  Üa  ô    quy v ngh v kh¸c theo    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtViÖt Nam   lu     vµ  Òu  Ö  chøc,ho¹t®éng  ña  §i l tæ     c C«ng      Çn. tycæ ph §i Ò u  29.  Quy Òn  vµ  nghÜa  vô cña ngêi s¶n xuÊt vµ  cung cÊp  nguyªn liÖu cho       c¸cdoanh  nghiÖp  Õ   Õn  ch bi n«ng,l©m, thñy s¶n       1.§îcmua    Çn, kÓ   cæ   Çn     cæ ph   c¶  ph mua  theo gi¸u  ∙it¹ doanh     ®   i nghiÖp  ®∙ tham    gia cung  Êp  c nguyªn l Öu víigi¸gi¶m   i       30%   víim Ö nh     so    gi¸ban  u.  ®Ç Tæng    Þcæ   Çn  ®∙ikh«ng    gi¸tr   ph u    qu¸ 10%     ÞphÇn  èn  µ  íct¹ doanh  gi¸tr   v nh n   i   nghiÖp.Cæ   Õu  ña  ÷ng    Çn  µy  µ cæ   Õu        phi c nh cæ ph n l   phi ghitªn,chuyÓn  ­ nh îng cã  iÒu  Ön     ® ki nh quy  nh  i víi Öc  ®Þ ®è    vi chuyÓn  îng cæ   Çn  nh   ph mua  theo  gi¸u  ∙icña  êilao®éng   ®  ng     trongdoanh    nghiÖp    Çn  cæ ph ho¸. 2. §îc sö  ông    Õu    Ç m   è    d cæ phi ®Ó c c trong c¸c quan  Ö   Ýn  ông    Öt    htd ë Vi   Nam. 3. Cã     tr¸chnhiÖ m     cung  Êp  c nguyªn  Öu cho  li   doanh nghiÖp theo  ng  ®ó hîp ®ång  ∙  ý  Õt.   ®kk 4.  ã   C c¸c quyÒn  µ  v nghÜa  ô  v kh¸c theo quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët vµ  lu   §iÒu  Ö  chøc,ho¹t®éng  ña  l tæ     c C«ng      Çn. tycæ ph C h ¬ n g  VI t æ  c h ø c  th ù c hi Ö n §i Ò u 30. QuyÒn   ¹n  µ    h v tr¸chnhiÖm   ña    é,  û     c c¸c B U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuécTrung  ng,Héi®ång    ph tr     ¬   qu¶n  ÞTæng  tr   c«ng    µ  íc tynh n   1.C¸c  é  ëng,Thñ  ëng  ¬    B tr   tr c quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc ChÝnh  ñ, thu   ph   Chñ   Þch  û   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  µ  éi ¬ vH  ®ång  qu¶n  ÞTæng  tr   c«ng    cã  ty91  tr¸chnhiÖm   ©y  ùng  ¬ng      xd ph ¸n tæng  Ó  th s¾p  Õp  x doanh  nghiÖp  µ  ícthuéc ph¹m    nh n     viqu¶n  ý,tr×nh Thñ íng ChÝnh  l    t  phñ phª  Öt  µ  Þu  duy v ch tr¸chnhiÖm   chøc  ùc hiÖn.Trêng  îp kh«ng  ùc   tæ  th     h  th   hiÖn  ¬ng  ®∙  îc phª  Öt  ×  ñ   ëng    ¬  ph ¸n  ®   duy th Th tr c¸c c quan  qu¶n  ý doanh  l  nghiÖp  ph¶ichÞu    ×nh    c¸ch thøc kû  Ëttheo quy  nh  Ön  µnh.   lu     ®Þ hi h 2. Trªn c¬  ë  ¬ng    ¾p  Õp      s ph ¸n s x doanh nghiÖp  µ  íc®∙  îcThñ íng nh n   ®   t  ChÝnh  ñ    Öt: ph phª duy
 15. 15 a)  éi ®ång  H  qu¶n  Þ Tæng   tr   c«ng    µ  íc chØ  o  ©y  ùng  ¬ng  ty nh n   ®¹ x d ph ¸n cæ   Çn        ph ho¸ c¸c doanh  nghiÖp  µnh    th viªnTæng c«ng    c¸o Bé   ëng  ty,b¸o    tr Bé  qu¶n  ýngµnh  l  kinh tÕ  ü  ËthoÆc   ñ   Þch  û     k thu   Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,  thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Õt ®Þnh. ph tr     ¬ quy   b) C¸c  é   ëng, Thñ   ëng  ¬  B tr   tr c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  thu Ch phñ,  ñ   Þch Uû    nh©n   ©n   Ch t ban d tØnh, thµnh  è   ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ quyÕt  nh    Çn      ®Þ cæ ph ho¸ c¸c doanh nghiÖp  éc  ¹m    thu ph viqu¶n  ý,tæ  l   chøc  x¸c®Þnh    Þdoanh    gi¸tr   nghiÖp;quyÕt  nh    Þdoanh    ®Þ gi¸tr   nghiÖp;phª duyÖt     ph¬ng      Çn      ¸n cæ ph ho¸ ®Ó chuyÓn  doanh  nghiÖp  µ  ícthµnh  nh n   C«ng      tycæ phÇn  theo  íng  Én cña c¸c  ¬   h d c quan cã  ªn li  quan. §èi víi ÷ng     nh doanh  nghiÖp    Çn    µ   µ   íccÇn  ÷ cæ   Çn  Æc   Ötth×  cæ ph ho¸ m Nh n   gi   ph ® bi   ph¶itr×nh     Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt ®Þnh. t  ph quy   3. C¸c  é   ëng, Thñ   ëng  ¬  B tr   tr c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  thu Ch phñ,  ñ   Þch Uû    nh©n   ©n   Ch t ban d tØnh, thµnh  è   ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ quyÕt  nh    Þ doanh  ®Þ gi¸tr   nghiÖp  hoÆc   iÒu  ® chØnh    Þ doanh  gi¸tr   nghiÖp.  Trêng  îp    Þ thùc tÕ  Çn  èn  µ  íc t¹  h gi¸tr     ph v nh n   i doanh nghiÖp  á  ¬n  víi nh h so    gi¸trÞghitrªnsæ           s¸ch kÕ     õ500  iÖu ®ång  ëlªnph¶i® îcBé  ëng  é    to¸nt   tr   tr         tr B TµichÝnh  Êp  Ën    ch thu b»ng    v¨n b¶n  íckhiquyÕt ®Þnh. tr       4. Hå   ¬    nh    Þ doanh    s x¸c ®Þ gi¸tr   nghiÖp, ph¬ng  cæ   Çn      ¸n  ph ho¸ doanh  nghiÖp  µ  ícvµ      nh n   c¸cv¨n b¶n  Ò     Çn    ña    é, c¬  v cæ ph ho¸ c c¸cB   quan  ngang  é,  B c¬ quan  éc  Ýnh  ñ, Uû   thu Ch ph   ban  ©n   ©n   nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng  µ    ¬ v c¸c Tæng  c«ng    µ  ícph¶igöivÒ   tynh n       Ban  ChØ   o  æi  íivµ  ®¹ ® m  ph¸ttr Óndoanh   i   nghiÖp,Bé  µichÝnh      T  ®Ó theo dâi,    tæng  îp b¸o c¸o Thñ íng h      t  ChÝnh  ñ. ph 5. Ban  ChØ   o  æi  íi vµ  ®¹ ® m   ph¸t tr Ón    i doanh  nghiÖp, Bé   µi chÝnh    T  chÞu tr¸chnhiÖ m   óp Thñ íng ChÝnh  ñ    gi   t  ph chØ  o,kiÓm     ®¹   tra,gi¸m    «n   s¸t,® ®èc    é, c¬  c¸cB   quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc ChÝnh  ñ,Uû   thu   ph   ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  µ      ph tr     ¬ v c¸cTæng  c«ng    µ  ícthùc hiÖn  tynh n     c«ng      Çn  t¸ccæ ph ho¸ theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtvµ  ¬ng  s ¾p   Õp  lu   ph ¸n  x doanh  nghiÖp  µ  íc®∙  îcphª duyÖt. nh n   ®     §i Ò u    31. §¨ng  ý    k kinhdoanh  ña  c C«ng      Çn tycæ ph Doanh nghiÖp  µ  ícsau        Çn  µ  chøc  ¹ihéicæ   «ng  nh n   khib¸n cæ ph v tæ  §    ® theo  ng  ®ó quy  nh  ña  Ët Doanh  ®Þ c Lu   nghiÖp ph¶i®¨ng  ý    k kinh doanh    theo  quy  nh  ¹ NghÞ   nh  è  ®Þ ti  ®Þ s 02/2000/N§­   µy  th¸ng 02 n¨m  CP ng 03     2000  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   ¨ng  ý  ph v ® k kinh doanh  µ  ¹t®éng    v ho   theo LuËt Doanh      nghiÖp  Ó   k tõkhi® îccÊp  Êy chøng  Ën  ¨ng  ý      gi   nh ® k kinhdoanh.   §i Ò u    32. Qu¶n  ýphÇn  èn  µ  íct¹i l  v nh n     C«ng      Çn tycæ ph 1. Ph Çn  èn  µ  íct¹    v nh n   i C«ng      Çn  îcqu¶n  ýtheo  tycæ ph ®  l  quy  nh  ¹  ®Þ ti NghÞ   nh  è  ®Þ s 73/2000/N§­   µy  th¸ng 12  CP ng 06    n¨m  2000  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph vÒ   Öc  vi ban  µnh  h Quy  Õ   ch qu¶n  ýphÇn  èn  µ  ícë  l  v nh n   doanh  nghiÖp kh¸c.   Ng êi ®ang  µm  Öc  ¹    l vi t i doanh nghiÖp  µ  íc ®Õ n   êi®iÓ m     Çn    nh n   th   cæ ph ho¸ ® îc giao  ùctiÕp    tr   qu¶n  ýphÇn  èn  µ  íc t¹  l  v nh n   i C«ng      Çn  ã  Òn   ty cæ ph c quy mua    Çn    ÷ng  êilao®éng  cæ ph nh nh ng     kh¸ctrong doanh      nghiÖp.
 16. 16 2. §èi víidoanh       nghiÖp    Çn  cæ ph ho¸ kh«ng  éc  Ön  µ   íc n ¾ m   thu di Nh n   gi÷ cæ   Çn    èi,cæ   Çn  Æc   Öt th×  ¬    ph chiph   ph ® bi   c quan  idiÖn  ñ  ë  ÷u  ®¹   ch s h phÇn  èn  µ  íct¹  v nh n   i C«ng      Çn  îcquyÒn  Õt  nh  Öc  tiÕp tycæ ph ®  quy ®Þ vi b¸n    cæ   Çn  éc  ë  ÷u  µ  íc t¹  ph thu s h nh n   i C«ng      Çn  ty cæ ph sau  n¨m  Ó   õ ngµy  3  k t  C«ng      Çn  ¹t®éng  tycæ ph ho   theo LuËt Doanh      nghiÖp. §i Ò u    Bé,  ¬  33. C¸c  c quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc ChÝnh  ñ, Uû   thu   ph   ban  ©n   ©n   nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ã  ¬ c tr¸ch nhiÖm       gi¶i quyÕt nh÷ng víng m ¾ c  cho c¸c doanh nghiÖp cæ  phÇn  ho¸ theo thÈm   quyÒn  îcgiao trong thêih¹n  èi®a  ngµy,kÓ   õ ngµy  Ën    å  ¬.Tr­ ®        t   15    t  nh ®ñ h s   êng  îp  îtqu¸  Èm   h v  th quyÒn  ×  ã  th c tr¸ch nhiÖ m   Þp  êib¸o    k th   c¸o  ñ   íng Th t   ChÝnh  ñ  ph xem   Ðt,quyÕt ®Þnh. x    C h ¬ n g  VII §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u 34. NghÞ   nh  µy    ®Þ n thay thÕ    NghÞ   nh  è  ®Þ s 44/1998/N§­   CP ngµy  th¸ng 6  29    n¨m  1998  ña  Ýnh  ñ  µ  ã  Öu  ùc thihµnh  c Ch ph v c hi l     sau    15 ngµy, kÓ   õ ngµy  ý. C¸c    t  k  quy  nh  íc ®©y   Ò     Çn  ®Þ tr   v cæ ph ho¸    íiNghÞ   tr¸ v   i ®Þnh  µy  u   n ®Ò kh«ng  cßn  Öu  ùcthi µnh. hi l     h §i Ò u    é  µi chÝnh, Bé   35. B T     Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi,Ng ©n     X∙    hµng Nhµ   íc ViÖt  n Nam, Uû  ban Chøng  kho¸n  µ   íc, Nh n  Tæng  côc §Þa  chÝnh, c¸c Bé   µ  ¬      v c quan  kh¸c cã  ªnquan  ã    li   c tr¸ch nhiÖ m   íng  Én  ùc   h d th   hiÖn  NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u 36. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬    B tr   tr c quan  ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  û   thu Ch ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng, Héi ®ång  ¬   qu¶n  Þ Tæng   tr   c«ng    chÞu  ty 91  tr¸chnhiÖ m       thi hµnh NghÞ   nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2