intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghị định 73/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

73
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 73/2000/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý phần vốn Nhà nước ở doanh nghiệp khác

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 73/2000/NĐ-CP của Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA ngh Þ   Þ nh   ® c ñ a ch Ý n h  p h ñ  S è  73/2000/N§­C P  n g µ y   06 th¸ng 12 n¨ m  2000 B a n  h µ n h  Q u y   h Õ  q u ¶ n  lý p h Ç n  v è n n h µ  n íc  c ë  d o a n h  n g hi Ö p  k h¸c C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992;   C¨n  LuËt Doanh  cø    nghiÖp  µ  ícngµy  th¸ng4  nh n   20    n¨m  1995; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  µichÝnh, ®Ò ngh c B tr BT  Ngh Þ   Þ nh: ® §i Ò u   Ban  µnh  Ìm  1.   h k theo NghÞ   nh  µy  'QuychÕ     ®Þ n'   qu¶n  ýphÇn  l  vèn  µ  ícë  nh n   doanh  nghiÖp kh¸c' . ' §i Ò u 2. NghÞ   nh   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy, kÓ   õ 15    t  ngµy  ý.Nh÷ng  k  quy  nh  Ò   Öc  ®Þ v vi qu¶n  ývèn  µ  ícë  l  nh n   doanh  nghiÖp  kh¸c  tr¸víi    i quy  nh  ®Þ trongQuy  Õ   µy  u     á.   ch n ®Ò b∙i b §i Ò u 3. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan  ngang  é,  ñ   ëng  ¬  B Th tr c quan  éc Ch Ýnh  ñ,Chñ   Þch  y  thu   ph   t ñ ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng, Héi  ng  ¬  ®å qu¶n  Þ,Tæng   tr   gi¸m  c, Gi¸m  c    ®è   ®è c¸c doanh  nghiÖp  µ  ícchÞu  nh n   tr¸chnhiÖm    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
  2. 2 c h Ý n h  p h ñ c é n g  h ß a  x∙ h é i c h ñ  n g h Ü a  vi Ö t na m §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph quy  Õ ch Q u ¶ n  l ý p h Ç n  v è n n h µ  n í c ë  d o a n h  n g hi Ö p  k h¸c (Ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  è:73/2000/N§­     ®Þ s  CP ngµy  th¸ng12  06    n¨m 2000  ña  Ýnh  ñ) c Ch ph I. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g  N             §i Ò u 1.  µ   íc thùc  Ön  Öc  Nh n   hi vi qu¶n  ýphÇn  èn  µ  íc ë  l  v nh n   doanh  nghiÖp kh¸c  th«ng qua  êi ®¹i diÖn  Çn  èn  µ   íc vµ  êi trùc tiÕp ng     ph v nh n   ng       qu¶n  ýphÇn  èn  µ  ícë  l  v nh n   doanh  nghiÖp kh¸c.      d   ét  è  õng÷  M s t  trongQuy  Õ   µy  îchiÓu      ch n ®   nh sau: 1. '   'Doanh nghiÖp kh¸c' lµ doanh     ' nghiÖp  ¹t®éng  ho   theo  Ët  Lu Doanh  nghiÖp;LuËt §Çu   ícngoµit¹ ViÖtNam       tn      i   hoÆc   Ët Hîp    Lu   t¸cx∙. 2. ' Çn  èn  µ  ícë    'Ph v nh n   doanh  nghiÖp  kh¸c'lµsè  èn  éc së  ÷u  µ      v thu   h nh ' níc do  ©n    ng s¸ch hoÆc  doanh nghiÖp  µ  íc ®Ç u    µo    nh n   t v c¸c doanh nghiÖp  kh¸c;bao  å m   phÇn  èn  µ  íct¹ doanh    g c¶  v nh n   i   nghiÖp  µ  íc®∙  ùc hiÖn    nh n   th   cæ phÇn  ho¸. 3. ' êi®¹idiÖn  Çn  èn  µ  ícë    'Ng     ph v nh n   doanh  nghiÖp  kh¸c'(sau  y  äi   ' ®© g   t¾t lµngêi®¹idiÖn) lµtæ            chøc  hoÆc     ©n  c¸ nh quy  nh  ¹ §iÒu  Quy  Õ   ®Þ ti   6  ch nµy  idiÖn  ®¹   cho  µ   ícthùc hiÖn  Òn  ñ  ë  ÷u  i víi Çn  èn  µ  Nh n     quy ch s h ®è     ph v nh nícë    doanh  nghiÖp  kh¸c. 4. ' êi trùctiÕp    'Ng     qu¶n  ýphÇn  èn  µ  íc ë  l  v nh n   doanh  nghiÖp  kh¸c' (sau   '   ®©y   äi t¾t lµ ngêi trùc tiÕp  g         qu¶n  ý)lµ ngêi ® îc ngêi ®¹i diÖn  ö    ùc l         c ®Ó th   hiÖn    Òn,  Üa  ô  ña  êi gãp  èn  c¸c quy ngh v c ng   v hoÆc     «ng  µ  íc.Ng êi cæ ® nh n     trùctiÕp    qu¶n  ýcã  Ó  ¹t®éng  l   th ho   chuyªn tr¸chhoÆc       kiªm  Öm.  êng  îp nhi Tr h  nhiÒu  êi trùc tiÕp  ng     qu¶n  ýtrong m ét  l    doanh  nghiÖp  kh¸c th×  êi ®¹i diÖn    ng     ph¶icö  êiphô    ng   tr¸chchÞu    tr¸chnhiÖm   èihîp nh÷ng  êitrùctiÕp qu¶n  ý   ph     ng       l  ®Ó   ùchiÖn    Òn  µ  Üa  ô  îcgiao. th   c¸cquy v ngh v ®   §i Ò u    èn  ña  µ  ícë  3. V c Nh n   doanh  nghiÖp  kh¸cbao  å m:   g 1. Vèn  éc së  ÷u  µ  íct¹    thu   h nh n   i doanh nghiÖp  µ  ícgå m   Òn,gi¸trÞ nh n   ti       quyÒn  ö  ông  t  sd ®Ê hay  Òn thuª®Êt,gi¸trÞtµis¶n  éc së  ÷u  µ  íc® ­ ti          thu   h nh n   îc doanh    nghiÖp  µ  íc ®Ç u    µo  nh n   t v doanh  nghiÖp kh¸c hoÆc   ãp  èn  ªn   g v li   doanh  íi chøc,c¸nh©n  v  tæ     trong vµ  µiníc.   ngo   2.Ng ©n    s¸ch nhµ  ícgãp  èn  µo    n  v v doanh nghiÖp  kh¸c.
  3. 3 3. Gi¸ trÞ cæ   Çn  µ  íc trong      ph nh n   doanh nghiÖp  µ  íc ®∙  ùc  Ön  nh n   th hi cæ   Çn  ph ho¸,bao  å m   gi¸trÞ cæ   Õu  µ  íc cÊp    g c¶      phi nh n   cho  êi lao ®éng  ng     trong doanh    nghiÖp    ëng        ®Ó h cæ tøc khidoanh  nghiÖp  µ  ícthùc hiÖn    nh n     cæ phÇn  ãa    o¹n  íc khiNghÞ   nh  è  h giai® tr     ®Þ s 44/1998/N§­   µy  th¸ng 6  CP ng 29    n¨m 1998  ña  Ýnh  ñ  ã  Öu  ùcthi µnh. c Ch ph c hi l     h 4. Lîitøc  îc chia do  Öc  µ   íc ®Ç u    µo     ®    vi Nh n   t v doanh nghiÖp kh¸c ® îc    dïng ®Ó     u    ¹ doanh    t¸ ®Ç tt   i i nghiÖp  µy. n §i Ò u    èivíi êng  îp Nhµ   íckh«ng  ¾ m     Çn    èitrong 4. §     tr h  n  n cæ ph chiph     tæng  è    Çn  ña  s cæ ph c doanh  nghiÖp kh¸c,th× cã  Ó      th kh«ng  Çn  ö  êitrùc c c ng     tiÕp qu¶n  ý.Song  êi ®¹idiÖn  l  ng     ph¶itæ    chøc  c«ng  Öc  vi b¶o  ¶m   ® theo  âi d  ® îcsè  èn  µ  íc®∙  u    µ  è  îtøc ® îcchiatõ phÇn  èn  µ  íc®Ç u      v nh n   ®Ç tv s l       i    v nh n   t t¹  idoanh  nghiÖp  µy  µ  ©n  n v ph c«ng  êithùc hiÖn    Òn  ña    «ng  ng     c¸c quy c cæ ® theo §iÒu  Ö    l doanh  nghiÖp. §i Ò u 5. 1. Doanh    nghiÖp kh¸c cã  èn  u    ña  µ   ícho¹t®éng    v ®Ç t c Nh n     theo  Ëtt lu  ­ ¬ng øng  µ  Òu  Ö  ña  v §i l c doanh  nghiÖp;thùc hiÖn  Õ     c¸o tµichÝnh,     ch ®é b¸o        b¸o c¸o  èng  theo  th kª  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët.Khi göi b¸o  lu       c¸o cho  ¬  c quan  nhµ  íccã  Èm  Òn, doanh  n   th quy   nghiÖp  ng  êigöicho  êi®¹idiÖn  Çn  ®å th     ng     ph vèn  µ  ícb¶n  nh n   sao        µy. c¸cb¸o c¸o n 2. C¬     quan  µ  íc cã  Èm   Òn  ùc  Ön  Óm     nh n   th quy th hi ki tra,gi¸m    s¸ttheo  chøc n¨ng qu¶n  ý nhµ  íc ®èi  íic¸c ho¹t®éng  ña  l  n  v      c doanh nghiÖp, kh«ng    can  Öp vµo  ¹t®éng  thi   ho   kinh doanh  ña    c doanh  nghiÖp. II. u y Ò n  v µ  n g h Ü a  v ô  c ñ a n g ê i ®¹i di Ö n  q p h Ç n  v è n n h µ  n í c ë  d o a n h  n g hi Ö p  k h¸c §i Ò u 6. Ng êi ®¹i diÖn  Çn  èn  µ  íc ë     ph v nh n   doanh nghiÖp kh¸c ® îc    x¸c®Þnh      nh sau: 1.Bé  µichÝnh  i víi   êng  îp sau:   T  ®è     tr c¸c h  a) Ph Çn  èn  µ  ícë    v nh n   doanh  nghiÖp  kh¸cdo  ©n    ng s¸ch Trung  ng  ãp    ¬g vèn.   b) Ph Çn  èn  µ  ícë    v nh n   doanh  nghiÖp  îccæ   Çn    õdoanh  ®   ph ho¸ t   nghiÖp  nhµ  íc®éc  Ëp do  é, ngµnh  Õt  nh  µnh  Ëp thùc hiÖn    Çn    n  l  B  quy ®Þ th l    cæ ph ho¸ toµn  é  b doanh  nghiÖp. c) Ph Çn  èn  µ  íc ë    v nh n   doanh  nghiÖp  ªndoanh  îc thµnh  Ëp  õ viÖc  li   ®  l t  doanh nghiÖp  µ  íc®éc  Ëp do  é, ngµnh  Õt ®Þnh  µnh  Ëp gãp  µn  nh n   l B  quy   th l  to bé  è  èn  µo  ªndoanh  µ  s v v li   v kh«ng  cßn  ph¸p nh©n    doanh  nghiÖp  µ  íc. nh n 2.Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  i víi   ­   ph tr     ¬ ®è     trc¸c êng  îp sau: h  a) PhÇn  èn  µ  ícë    v nh n   doanh nghiÖp kh¸c do  ©n    ng s¸ch ®Þa   ¬ng  ãp    ph g vèn.
  4. 4 b) Ph Çn  èn  µ  ícë    v nh n   doanh  nghiÖp  îccæ   Çn    õdoanh  ®   ph ho¸ t   nghiÖp  nhµ  íc®éc  Ëp do  ñ  Þch  y  n  l   Ch t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  Õt  nh     ph quy ®Þ thµnh  Ëp thùc hiÖn    Çn    µn  é  l    cæ ph ho¸ to b doanh  nghiÖp. c) Ph Çn  èn  µ  íc ë    v nh n   doanh  nghiÖp  ªndoanh  îc thµnh  Ëp  õ viÖc  li   ®  l t  doanh  nghiÖp  µ  íc ®éc  Ëp  Chñ   Þch  y  nh n   l do  t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh    phè quyÕt  nh   µnh  Ëp  ãp  µn  é  èn  µo  ªndoanh  µ  ®Þ th lg to b v v li   v kh«ng    cßn ph¸p nh©n    doanh nghiÖp  µ  íc. nh n 3. Héi ®ång     qu¶n  Þ (®èivíidoanh  tr      nghiÖp  µ  íc cã  éi ®ång  nh n   H   qu¶n  trÞ)hoÆc     Gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp  ®èi víidoanh  (    nghiÖp  µ  íc ®éc  Ëp nh n   l  kh«ng  ã  éi ®ång  cH  qu¶n  Þ)®èi víi   êng  îp sau: tr       tr c¸c h  a) Ph Çn  èn  µ  ícë    v nh n   doanh nghiÖp  kh¸cdo    Çn    ét  é  Ën    cæ ph ho¸ m b ph doanh  nghiÖp  µ  íc®éc  Ëp. nh n   l b) Ph Çn  èn  µ  ícë    v nh n   doanh  nghiÖp kh¸cdo    Çn    ét  é  Ën    cæ ph ho¸ m b ph hoÆc   µn  é  to b doanh  nghiÖp  µnh    éc Tæng  th viªnthu   c«ng  ty. c) Doanh    nghiÖp  µ  íc®em   ét  Çn  èn  µ  íc®Ç u    µo  nh n   m ph v nh n   tv doanh  nghiÖp  kh¸c hoÆc   ãp  µo  ªndoanh  íi   chøc    ©n    g v li   v   tæ  c¸c c¸ nh trong vµ  µi   ngo   níc. §èivíic¸c Tæng        c«ng    µ  íc,Héi ®ång  tynh n     qu¶n  Þ ® îcñy  Òn    tr     quy cho Gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp  µnh    µ®¹idiÖn  Çn  èn  µ  íc®èi víi êng  th viªnl     ph v nh n       tr hîp    Çn  cæ ph ho¸  ét  é  Ën  m b ph doanh  nghiÖp  µnh  th viªn,hoÆc   em   ét    ® m phÇn  èn  ña  v c doanh  nghiÖp  µnh    ãp  µo  ªndoanh. ViÖc  y  Òn  th viªng v li     ñ quy ph¶i® îcquy  nh     ®Þ trong §iÒu  Ö    l Tæng  c«ng ty. §i Ò u    êi®¹idiÖn  ã    Òn  7. Ng     c c¸cquy sau: 1.Cö,    Ôn, khen  ëng,kû  ËtngêitrùctiÕp qu¶n  ý.   b∙imi   th   lu        l §èivíitr ng  îp ngêi®¹idiÖn  µBé   µi chÝnh     ê h      l  T   theo  quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  1  Òu  cña  §i 6  Quy  Õ   µy,Thñ  ëng  é, ngµnh  Õt  nh  ch n   tr B  quy ®Þ sau    èng  khith nhÊt víi é  µichÝnh.    T  B 2. Yªu  Çu  êitrùctiÕp qu¶n  ýb¸o    nh  ú    c ng       l  c¸o ®Þ k hoÆc   t  Êt t×nh  ®é xu   h×nh  kinh doanh, c«ng        t¸cqu¶n  ý tµichÝnh, qu¶n  ý vèn, tµis¶n, kÕt    l      l       qu¶ kinhdoanh  ña    c doanh  nghiÖp kh¸ccã  èn  u    ña  µ   íc.Giao  Ö m  ô    v ®Ç tc Nh n   nhi v vµ yªu  Çu  êi trùctiÕp  c ng     qu¶n  ýcæ   Çn    èicña  µ   íc t¹  l   ph chiph   Nh n   i C«ng    ty cæ   Çn,  ph b¸o c¸o  Öc  ö  ông  Òn    Çn    èi cña  µ   íc ®Ó   vi s d quy cæ ph chi ph   Nh n   ®Þnh  íng  Õn îc,x¸c ®Þnh  ôc    Õ   ¹ch  µi h¹n  µ  µng  h chi l     m tiªu, ho k d  vh n¨m  ña  c c¸cdoanh    nghiÖp  µy. n 3.KiÓ m       tra,gi¸m    ¹t®éng  ña  êitrùctiÕp qu¶n  ý, s¸tho   c ng       l     Ön  Þp  ph¸thi k thêic¸cthiÕu sãt,yÕu  Ð m           k ®Ó ng¨n chÆn,  Ên    ch chØnh. 4. Quy Õt  nh    ®Þ hoÆc   ×nh ngêicã  Èm  Òn  Õt  nh  Öc  u   tr     th quy quy ®Þ vi ®Ç t t¨ng vèn      hoÆc  thu  åi vèn  µ  íc t¹  h  nh n   i doanh nghiÖp kh¸c phï hîp  íiph¸p     v  luËtvµ  Òu  Ö    §i l doanh  nghiÖp. 5. Trêng  îp ng©n    h  s¸ch nhµ  íc,nhiÒu    n  doanh nghiÖp  µ  íccïng gãp  nh n     vèn  µo  ét  v m doanh  nghiÖp kh¸cth× nh÷ng  êi®¹idiÖn  ö  ét  êitrong sè     ng     c m ng     nh÷ng  êi ®¹i diÖn  ñ  × phèi hîp  ÷a  ÷ng  êi ®¹i diÖn    ng     ch tr     gi nh ng     ®Ó b¶o  Ö   v quyÒn  µ  îÝch  ña  µ   íct¹ doanh  v l  i c Nh n     i nghiÖp kh¸c.
  5. 5 6.Thùc  Ön    Òn    hi c¸cquy kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u    êi®¹idiÖn  ã    Üa  ô  8. Ng     c c¸cngh v sau: 1. Thùc  Ön    Òn    Çn    èicña  µ   íc ®Ó   nh  íng   hi c¸c quy cæ ph chiph   Nh n   ®Þ h  doanh  nghiÖp  kh¸cho¹t®éng     theo m ôc    µ   ícquy  nh.   tiªuNh n   ®Þ 2. §Þnh  ú    k hoÆc   theo yªu  Çu  ña  é   µi chÝnh, b¸o  c c BT    c¸o  ×nh  ×nh  t h ho¹t®éng    kinh doanh,kÕt      qu¶  µichÝnh, c«ng    t    t¸cqu¶n  ýtµichÝnh,qu¶n  ý l      l  vèn,tµis¶n  ña     c doanh  nghiÖp kh¸c,viÖc    åicæ   Õu  µ  íccÊp      thu h   phi nh n   cho ngêilao ®éng    ëng      Öc    åitiÒn nhµ  íccho  êilao ®éng     ®Ó h cæ tøc,vi thu h     n  ng     vay    ®Ó mua    Õu,thu tiÒn b¸n  Þu    Çn  cæ phi       ch cæ ph cho  êilao ®éng  Ìo ng     ngh   trongdoanh    nghiÖp. §èivíi êi®¹idiÖn     ng     quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu    ng  êiph¶igöic¸c ®Þ ti   3  6, ®å th       b¸o c¸o trªncho  ¬      c quan  Õt  nh  µnh  Ëp doanh  quy ®Þ th l  nghiÖp  µ  íccã  èn  nh n   v ®Ç u    µo  tv doanh  nghiÖp  kh¸c. Ch Õ     µ  ®é v chØ        tiªub¸o c¸o theo quy  nh  ña  é  µichÝnh.   ®Þ c BT  3. B¸o c¸o  é   µi  Ýnh  µ  ¬  B T ch v c quan  quyÕt  nh   µnh  Ëp  ®Þ th l doanh  nghiÖp  Ò   Ön  v bi ph¸p  håi phÇn  èn  µ  íc t¹  thu    v nh n   i doanh nghiÖp kh¸c;viÖc    thùc hiÖn  Ö m   ô  ña  êi®¹idiÖn,ngêitrùctiÕp qu¶n  ýtrong tr ng  îp   nhi v c ng            l   ê h   doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ña  µ   ícgi¶i Ó,ph¸ s¶n. c v ®Ç tc Nh n     th     4. ChØ   o  êitrùctiÕp qu¶n  ýcã  Ön    ®¹ ng       l   bi ph¸p  Þp  êi®Ó   k th   b¶o  Ö   è  vs vèn  µ  íctrong tr ng  îp doanh  nh n    ê h   nghiÖp  ã  èn  u    ña  µ   ícthua  ç, c v ®Ç tc Nh n   l  m Êt  èn,ph¶ixem   Ðt gi¶i Ó  v    x    th hoÆc   ©m  µo  ×nh  ¹ngph¸ s¶n. lvt tr     5. Gi¸m    Öc    åivèn  µ  íccho  êilao ®éng    s¸tvi thu h   nh n   ng     vay    ®Ó mua     cæ phiÕu    ùc  Ön  Öc    Çn  khi th hi vi cæ ph ho¸ doanh nghiÖp  µ  íc,thu  åi cæ   nh n   h  phiÕu  Êp  c cho  êilao ®éng    ëng        êilao ®éng  Õt  ng     ®Ó h cæ tøc khing     ch kh«ng  cã  êi thõa  Õ   ng   k hoÆc   êi lao ®éng  ù nguyÖn    ¹ (®èivíidoanh  ng     t  tr¶l   i    nghiÖp  thùc hiÖn    Çn    íckhiNghÞ   nh  è    cæ ph ho¸ tr     ®Þ s 44/1998/N§­   µy  th¸ng6  CP ng 29    n¨m 1998  ña  Ýnh  ñ  ã  Öu  ùc thihµnh) cæ   Çn  c Ch ph c hi l       ph b¸n  Þu  ch cho  êi ng   lao  ng  Ìo  ®é ngh trong  doanh nghiÖp  µ   íc thùc  Ön    Çn  nh n   hi cæ ph ho¸ theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 44/1998/N§­ CP. 6. Gi¸m    Öc  s¸tvi thu  åi lî tøc  îc chia tõ  è  èn  µ  íc ®Ç u    vµo  h  i   ®    s v nh n   t doanh nghiÖp kh¸c. III.q u y Ò n  v µ  n g h Ü a  v ô  c ñ a n g ê i tr ù c ti Õ p q u ¶ n  l ý   §i Ò u    êitrùctiÕp qu¶n  ýcã    Òn  9. Ng       l   c¸cquy sau: 1. Tham       gia øng  ö  µo  é  c v b m¸y  qu¶n  ý,®iÒu  µnh  ña  l  h c doanh nghiÖp  kh¸ctheo §iÒu  Ö  ña      l c doanh  nghiÖp. 2.  ùc  Ön  Òn  ña    «ng,  ña  êi gãp  èn  Th hi quy c cæ ® c ng   v theo  quy  nh   ®Þ cña  ph¸p  Ëtvµ  Òu  Ö  lu   §i l c«ng    ty.Yªu  Çu  c doanh  nghiÖp kh¸c chuyÓn  îtøc   l    i ® îcchiavÒ   a      ®Þ chØ  theo quy  nh  ña  Òu  Quy  Õ   µy.   ®Þ c §i 12  ch n
  6. 6 3. Ng êi trùc tiÕp       qu¶n  ý cæ   Çn    èi,tham    Õt  nh    l  ph chi ph   gia quy ®Þ c¸c biÖn ph¸p qu¶n  ý,®iÒu  µnh  ña  l  h c doanh  nghiÖp    ¬  ë  ö  ông  Òn  trªnc s s d quy cæ   Çn    èitheo quy  nh  ña  ph chiph     ®Þ c ph¸p luËt.   4. § Ò   Þ   êi ®¹i diÖn  ¹o ®iÒu  Ön    ùc  Ön  Öm   ô  îc   ngh ng     t  ki ®Ó th hi nhi v®  giao. 5.Ng êitrùctiÕp qu¶n  ýtham           l  gia ban  qu¶n  ý®iÒu  µnh  l  h doanh  nghiÖp  cã  èn  u    ña  µ   íc ® îc hëng ¬ng, c¸c kho¶n  ô  Êp  µ  Òn  ëng  v ®Ç t c Nh n     l    ph c v ti th theo c¸cquy  nh  ña     ®Þ c doanh  nghiÖp,do    doanh  nghiÖp tr¶. Ng êi trùc tiÕp     qu¶n  ýlµm  Öc  l  vi kiªm  Ö m   nhi kh«ng tham    gia trong ban    qu¶n  ý ®iÒu  µnh  l  h doanh nghiÖp  ×  Òn ¬ng  ®¬n  Þ  th ti l do  v c«ng    Ýnh  t¸cch cña  êi®ã   ng   tr¶.   §i Ò u    êitrùctiÕp qu¶n  ýcã  Üa  ô: 10. Ng       l   ngh v 1. Nghiªn cøu, ®Ò   Êt biÖn        xu   ph¸p qu¶n  ý,®iÒu  µnh  l  h doanh  nghiÖp,   ph¬ng  íng,biÖn  h   ph¸p  ¹t®éng  ña  ×nh  ×nh  êi ®¹i diÖn  ho   cm tr ng     phª  Öt. duy   §èi víinh÷ng  Ên       v ®Ò quan  äng  ña  tr c doanh  nghiÖp  a  th¶o  Ën  ® ra  lu trong   Héi ®ång    qu¶n  Þ,§¹ihéicæ   «ng    ¬ng  íng,nhiÖ m   ô  tr       ® nh ph h   v s¶n  Êt cña  xu   doanh  nghiÖp,huy  ng    ®é thªm    Çn, chialîtøc cho    «ng...ngêitrùc cæ ph        i cæ ®   ,    tiÕp qu¶n  ýph¶ixiný  Õn  êi®¹idiÖn  íckhitham    Óu  Õt.   l      ki ng     tr     giabi quy 2.Ng êitrùctiÕp qu¶n  ýcæ   Çn    èicña  µ   íct¹ doanh         l   ph chiph   Nh n     i nghiÖp  kh¸c ph¶i®Ò   Êt ph¬ng  íng,m ôc  , Ön      xu   h   tiªu bi ph¸p  ö  ông  Òn  ña    sd quy c cæ ®«ng  ¾ m     Çn    èi ®Ó   nh  íng  ¹t®éng  ña  n cæ ph chi ph   ®Þ h ho   c doanh nghiÖp  phôc  ô  ôc    ña  µ   íc®Ó   êi®¹idiÖn    Öt. vm tiªuc Nh n   ng     phª duy N Õ u     Ön  ph¸thi doanh nghiÖp  i  Öch  ôc    nh  íng cña  µ   íc ® ch m tiªu®Þ h  Nh n   ph¶ib¸o c¸o kÞp  êivµ    Êtý  Õn  ö  ývíi êi®¹idiÖn.Nghiªncøu,®Ò       th   ®Ò xu   ki x l     ng           xuÊt ®Ó   êi®¹idiÖn    Çn    èicña  µ   íct¹ doanh    ng     cæ ph chiph   Nh n   i   nghiÖp  Õt  quy ®Þnh    Ên    c¸cv ®Ò quan  ängcña  tr   doanh nghiÖp  theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   3.    Tæ chøc  ùc  Ön  Öm   ô  êi ®¹i diÖn  ∙  th hi nhi v ng     ® giao, th ng   ê xuyªn  ph©n  Ých  ¸nh    ×nh  ×nh  ¹t®éng  t ® gi¸t h ho   kinh doanh, ho¹t®éng  µichÝnh      t  cña doanh  nghiÖp  kh¸ccã  èn  u    ña  µ   íc,ph¸thiÖn    v ®Ç tc Nh n     kh¶  n¨ng  thua lç,    m Êt  èn  ña  v c doanh  nghiÖp        Þp  êi, y    ®Ó b¸o c¸o k th   ®Ç ®ñ cho  êi®¹idiÖn. ng     4.Theo  âivµ  ùc hiÖn  Öc    åiphÇn  èn  µ  íccÊp    d   th   vi thu h   v nh n   cho  êilao ng     ®éng    ëng      ®Ó h cæ tøc,cho  êi lao ®éng  ng     vay    ®Ó mua     Çn    cæ ph khidoanh  nghiÖp  µ  íc thùc hiÖn    Çn    ®èivíidoanh  nh n     cæ ph ho¸ (     nghiÖp  ùc hiÖn    th   cæ phÇn  ho¸  íc khi NghÞ   nh  è  tr     ®Þ s 44/1998/N§­   µy  th¸ng 6  CP ng 29    n¨m 1998  cña  Ýnh  ñ  ã  Öu  ùc thihµnh),thu håisè  Òn  chÞu    Çn    Ch ph c hi l           ti b¸n  cæ ph cho ngêilao ®éng  Ìo trong doanh     ngh     nghiÖp  µ  ícthùc hiÖn    Çn    nh n     cæ ph ho¸ theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 44/1998/N§­ CP. 5. Theo  âiviÖc    îtøc ® îcchia tõ sè  èn  µ  íc®Ç u    µo    d  thu l       i     v nh n   tv doanh  nghiÖp kh¸c. 6.  Þnh  ú  § k hoÆc  theo yªu  Çu  ña  êi ®¹i diÖn, b¸o  c c ng       c¸o  y   ,  ®Ç ®ñ chÝnh    ×nh  ×nh  ¹t®éng  x¸c t h ho   kinh doanh,c«ng        t¸cqu¶n  ýtµichÝnh, qu¶n  l      lývèn  µ  µis¶n  ña    v t  c doanh nghiÖp  kh¸c cã  èn  u    ña  µ   íc,kÕt      v ®Ç t c Nh n   qu¶ tµichÝnh  µ  Öc  ©n    v vi ph chia lî tøc cña       i doanh nghiÖp,viÖc    åivèn  Êp    thu h   c cho  êi lao ®éng    ëng    ng     ®Ó h cæ tøc  hoÆc   èn  v cho  êi lao  ng  ng   ®é vay    ®Ó mua    Õu. cæ phi
  7. 7 Ng êitrùctiÕp qu¶n  ý®èi víi êng  îp quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  Quy       l      tr h  ®Þ t  i 1  6  chÕ   µy    öib¸o    n khig   c¸o cho  êi®¹idiÖn  ng  öicho  é, ngµnh  ng     ®å g   B  kinh tÕ  ü   k thuËtm ét    b¶n. 7. ChÞu    tr¸chnhiÖm   ícngêi®¹idiÖn  Ò   Öc  ùc hiÖn    Òn  µ    tr      v vi th   c¸c quy v nhiÖ m  ô  îcgiao vÒ   v®    qu¶n  ýsè  èn  µ  íc®Ç u    µo  l   v nh n   tv doanh  nghiÖp kh¸c. 8.  Ëp  å  ¬  Ò   L h s v doanh  nghiÖp  ã  èn  u    cña  µ   íc theo    c v ®Ç t Nh n   quy ®Þnh  ña  ¬  c c quan  qu¶n  ýtµichÝnh  l    doanh nghiÖp. Ng êi trùc tiÕp     qu¶n  ý ho¹t®éng  l    kiªm  Ö m   ùc  Ön    nhi th hi c¸c nghÜa  ô  v quy  nh  ¹ kho¶n          vµ  §iÒu  µy. ®Þ t  i 3,4,5,6,7  8  n §i Ò u      Èn  ña  êitrùctiÕp qu¶n  ý 11. Tiªuchu c ng       l  Ng êitrùctiÕp qu¶n  ýph¶ilµngêib¶o  ¶m       Èn       l       ® c¸ctiªuchu sau: 1. Lµ    c«ng  ©n  Öt Nam,  êng  ó t¹  Öt Nam.  èi víitr ng  îp    d Vi   th tr   iVi   §     ê h do Héi  ng  ®å qu¶n  Þ hoÆc   tr   Gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp  µ  íc (®èi víidoanh  nh n      nghiÖp  µ  íc kh«ng  ã  éi  ng  nh n   c H ®å qu¶n  Þ)cö  ×  êi trùc tiÕp  tr   th ng     qu¶n  ý l  ph¶ilµngêicña       doanh  nghiÖp  µ  íc®ã. nh n   2.Cã   È m   Êt®¹o  øc  èt, ã    ph ch   ® t   søc  ή¶m   ¬ng  Ö m  ô. c kho   ® nhi v 3.HiÓu  Õtph¸p luËt, ã      bi       ý thøc chÊp  µnh  Ëtph¸p. c   h lu   4. Cã   ×nh ®é     tr   chuyªn m«n   Ò   µichÝnh    v t  doanh nghiÖp  hoÆc   Ünh  ùc  l v kinhdoanh  ña    c doanh  nghiÖp  kh¸ccã  èn  u    ña  µ   íc,cã    v ®Ç tc Nh n   n¨ng  ùckinh l    doanh  µ  chøc  v tæ  qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp. §èi víingêi trùctiÕp          qu¶n  ýphÇn  l  vèn  µ  íct¹ l ªndoanh  íinícngoµiph¶icã  ×nh ®é   ¹ing÷      µm  nh n   i i     v        tr   ngo   ®ñ ®Ó l viÖc  ùctiÕp víi êinícngoµitrongl ªn tr       ng        i   doanh  kh«ng  Çn  c phiªndÞch.   5.Kh«ng  µngêith©n  éc (bè,m Ñ,  îhoÆc   ång,con,anh,chÞ,em     l    thu     v  ch         ruét)víi ÷ng  êitrong Héi ®ång     nh ng      qu¶n  Þ,Gi¸m  c  tr   ®è doanh  nghiÖp  ã  èn  cv gãp  µo  v doanh  nghiÖp  µ   êi®ã   îcgiao trùctiÕp qu¶n  ý; m ng   ®        l  kh«ng  ã  c quan  h Ö   ãp  èn,cho  gv  vay  èn,ký  Õt  îp ®ång  v  k h  mua   víi b¸n   doanh  nghiÖp  ã  èn  cv nhµ  ícm µ   êi®ã   îccö  ùctiÕp qu¶n  ý. n   ng   ®   tr     l IV. g u yªn t ¾ c x ö  l ý p h Ç n  lîi  N  tøc ® î c c hia v µ  p h Ç n  v è n thu h å i t õ c¸c d o a n h  n g hi Ö p  k h¸c §i Ò u    Çn  î tøc  îcchia tõ doanh  12. Ph l  ®   i    nghiÖp kh¸c,ngêi trùctiÕp        qu¶n  ýcã  l   tr¸chnhiÖ m    Çu    yªu c doanh nghiÖp: 1. ChuyÓn  µo  ü   ç   î ¾p  Õp  µ    Çn      v Qu H tr  s x v cæ ph ho¸ doanh  nghiÖp  µ  nh níc ®èi  íic¸c tr ng  îp  é   µi chÝnh    v   ê h B T   hoÆc   y  ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh    phè  ùcthuéc  tr   Trung  ng  µ ngêi ®¹idiÖn  ¬ l     theo quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  hoÆc   1  kho¶n  §iÒu  Quy  Õ   µy. 2  6  ch n 2. Chuy Ón     cho  doanh nghiÖp  µ  íc cã  èn  ãp  µo  nh n   v g v doanh  nghiÖp  kh¸c ®èi víitr ng  îp Héi ®ång       ê h     qu¶n  Þ hoÆc   tr   Gi¸m  c  ®è doanh nghiÖp  µ  nh níclµngêi®¹idiÖn        theo quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  Quy  Õ   µy.   ®Þ t i 3  6  ch n
  8. 8 §i Ò u  13. Öc  ïng  î tøc  îc chia ®Ó     Çn  èn  µ  íc t¹   Vi d li  ®    t¨ng ph v nh n   i doanh  nghiÖp kh¸c hoÆc     gi¶m  ítphÇn  èn  µ  íc t¹  b  v nh n   i doanh nghiÖp kh¸c  ® îcquy  nh      ®Þ nh sau: 1.  èi víitr ng  îp  é   µi chÝnh  µ ngêi ®¹i diÖn  §    ê h BT  l     theo quy  nh   ¹ ®Þ ti   kho¶n  §iÒu  Quy  Õ   µy,Bé   ëng  é   µi chÝnh  1  6  ch n   tr BT  xem   Ðt,quyÕt  nh   x  ®Þ sau    ã    Õn  ña  ñ  ëng  ¬  khic ý ki c Th tr c quan qu¶n  ýngµnh,lÜnh  ùc. l    v 2.§èivíi êng  îp ñy       tr h   ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  µngêi®¹idiÖn  l     theo      quy ®Þnh   ¹  t ikho¶n  §iÒu  Quy  Õ   µy, Chñ   Þch  y  2  6  ch n   t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh,  thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ph tr     ¬ xem  Ðt,quyÕt ®Þnh. x    3. §èi víitr ng  îp  éi  ng        ê h H ®å qu¶n  Þ hoÆc   tr   Gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp  nhµ  íclµngêi®¹idiÖn  n       theo quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  Quy  Õ   µy.   ®Þ t i 3  6  ch n a)  èi víidoanh  §   nghiÖp  µ  íc cã  éi  ng  nh n   H ®å qu¶n  Þ th×  éi  ng  tr   H ®å qu¶n  ÞquyÕt ®Þnh. tr     b)  èi víidoanh  §   nghiÖp  µ  íc kh«ng  ã  éi ®ång  nh n   cH  qu¶n  Þ th×  tr   Gi¸m  ®èc doanh  nghiÖp  Õt  nh  quy ®Þ sau    ã    Õn  ña  ¬  khic ý ki c c quan  Õt  nh   quy ®Þ thµnh  Ëp doanh  l  nghiÖp. 4. Ph¬ng    thøc t¨ng,gi¶m  èn  µ  íc t¹    v nh n   i doanh nghiÖp kh¸c theo      quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËtvµ  Òu  Ö  ña      §i l c doanh  nghiÖp. §i Ò u    è  èn  µ  ícthu  åikhiquyÕt  nh  14. S v nh n   h     ®Þ gi¶m  ítphÇn  èn  b  v nhµ  íct¹  n  i doanh nghiÖp kh¸c,hoÆc       khidoanh  nghiÖp kh¸c bÞ     Ó, ph¸   gi¶ith     s¶n;thu håisè  Òn        ti cho  êi lao ®éng  ng     vay    ®Ó mua     Õu      Çn   cæ phi khicæ ph ho¸ doanh    nghiÖp  µ  íc,gi¸trÞcæ   Õu  nh n       phi chiacho  êilao ®éng    ëng    ng     ®Ó h cæ       Çn  chÞu  tøc,cæ ph b¸n  cho  êilao®éng  Ìo trong doanh  ng     ngh     nghiÖp  ®èi (  víidoanh    nghiÖp  µ  íccæ   Çn  ãa  nh n   ph h sau  NghÞ   nh  è  ®Þ s 44/1998/N§­  CP) ® îcxö  ýnh    l   sau: 1. Nép  µo  ü   ç  î ¾p  Õp  µ    Çn      v Qu H tr  s x v cæ ph ho¸ doanh nghiÖp  µ  íc nh n   ®èi víi êng  îp quy  nh  ¹ kho¶n    §iÒu  Quy  Õ   µy.    tr h  ®Þ t i 1,2  6  ch n 2. ChuyÓn  Ò     v cho  doanh nghiÖp  µ  íc ®∙  ãp  èn  i  íitr ng  îp nh n   g v ®è v   ê h   quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  Quy  Õ   µy. ®Þ t  i 3  6  ch n V. tr¸ch n hi Ö m  c ñ a c¸c c ¬  q u a n  q u ¶ n  l ý n h µ  n í c ® è i v íi Ö c q u ¶ n  l ý p h Ç n  v è n n h µ  n í c   vi ë  d o a n h  n g hi Ö p  k h¸c §i Ò u    é  µichÝnh: 15. B T   1.Theo  âi,   d  gi¸m    ¹t®éng  ña  êitrùctiÕp qu¶n  ýtrong c¸ctr ng  s¸tho   c ng       l     ê hîp quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  Quy  Õ   µy; theo  âi,gi¸m    Öc  ùc 1  6  ch n   d  s¸tvi th   hiÖn  Ö m  ô  ña  êi®¹idiÖn  nhi v c ng     quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  Quy  Õ   µy. ®Þ t i 3  6  ch n 2. Tæng   îp ph©n  Ých,®¸nh    Öu    h  t   gi¸hi qu¶  Öc  ãp  èn  µ  íct¹    vi g v nh n   i c¸c doanh nghiÖp  kh¸c.Tæng  îp t×nh  ×nh  u    èn,thu håivèn  µ  íc,t×nh    h  h ®Ç tv       nh n   h×nh thu  î nhuËn  ¹  li  t idoanh nghiÖp kh¸c cã  èn  u    cña  µ   íc,t×nh    v ®Ç t Nh n  
  9. 9 h×nh    åivèn  thu h   cho  êilao ®éng  ng     vay    ®Ó mua    Õu  ¹ doanh  cæ phi t i  nghiÖp  nhµ  íccæ   Çn      åicæ   Õu  Êp  n   ph ho¸,thu h   phi c cho  êilao ®éng    ëng    ng     ®Ó h cæ tøc,vèn    cho  êilao®éng  Ìo trong doanh  ng     ngh     nghiÖp  vay    ®Ó mua    Õu  cæ phi theo  Òn  µ  Üa  ô  ña  êi ®¹idiÖn  quy v ngh v c ng     quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n    §iÒu    1, 2  6 Quy  Õ   µy. ch n 3. Yªu  Çu  êi ®¹idiÖn    c ng     quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n    §iÒu  Quy  Õ   µy  2, 3  6  ch n b¸o c¸o  t  Êt t×nh  ×nh  ®é xu   h kinh doanh, qu¶n  ý vèn  µ  µis¶n, qu¶n  ý tµi   l  v t    l    chÝnh  µ  Õt  v k qu¶  µichÝnh  ña  t  c doanh  nghiÖp  kh¸cvµ  Öc  ùc hiÖn  Ö m     vi th   nhi vô  ña  êi®¹idiÖn,ngêitrùctiÕp qu¶n  ý. c ng            l 4. Yªu  Çu  êi ®¹i diÖn  ùc  Ön  c ng     th hi c¸c  Ön  bi ph¸p  t¨ng cêng    qu¶n  ý l  phÇn  èn  µ  íc ®Ç u    vµo    v nh n   t c¸c doanh nghiÖp kh¸c ®Ó     b¶o  µn  µ  to v ph¸t   tr Ónvèn  µ  íc. i  nh n §i Ò u    é,  ¬  16. B c quan qu¶n  ýngµnh  l  kinh tÕ  ü  Ët,ñy    k thu   ban  ©n  nh d©n    c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng:   ph tr     ¬ 1. Phª  Öt  ¬ng    ïng  îtøc ®Ó       duy ph ¸n d l    i bæ sung  èn  iÒu  Ö  v® l hoÆc   Öc  vi gi¶m  ít phÇn   èn  µ   íc ®Ç u    vµo  b  v nh n   t doanh nghiÖp  kh¸c  i  íidoanh  ®è v   nghiÖp  µ  íc kh«ng  ã  éi  ng  nh n   c H ®å qu¶n  Þ quy  nh  ¹  iÓ m   kho¶n    tr   ®Þ ti® b  3 §iÒu  Quy  Õ   µy. 13  ch n 2. Phèi hîp ví  ¬        ic quan qu¶n  ýtµichÝnh  l    doanh nghiÖp theo  âi,gi¸m    d  s¸t viÖc thùchiÖn  Öm  ô  ña  êi®¹idiÖn  ®Þnh  ¹kho¶n  §iÒu  Quy  Õ      nhi v c ng     quy  t i 3  6  ch nµy. 3.Ph ©n  Ých  ¸nh    Öu    t ® gi¸hi qu¶  ña  Öc  ãp  èn  íi c vi g v v   doanh nghiÖp  kh¸c  vµ ¶nh  ëng  ña  ã  i  íiho¹t®éng  ña  h c n ®è v     c doanh nghiÖp  µ  íc gãp  èn  nh n   v trongc¸ctr ng  îp quy  nh  ¹ kho¶n    §iÒu  Quy  Õ   µy.    ê h   ®Þ t i 1,2  6  ch n 4. Cã   Òn    quy yªu  Çu  êi ®¹i diÖn  c ng     quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu  Quy   3  6  chÕ   µy, b¸o  n  c¸o  t  Êt  ×nh  ×nh  ¹t ®éng   ®é xu t h ho   kinh doanh, qu¶n  ý tµi   l    chÝnh, ph©n    chia lî tøc  ña     i c doanh  nghiÖp kh¸c,viÖc  ùc  Ön  Öm   ô    th hi nhi v cña  êi®¹idiÖn  µ  êiqu¶n  ýtrùctiÕp. ng     v ng   l    VI. ö  l ý vi p h ¹ m  x §i Ò u 17. êi ®¹i diÖn   Ng     kh«ng  ùc  Ön  y     th hi ®Ç ®ñ hoÆc   ¹m  ông  ld quyÒn   µ  v nghÜa  ô  ña  × nh   µm  Öt h¹i phÇn   èn  µ   íc t¹  vc m l thi     v nh n   idoanh  nghiÖp  kh¸c,tïytheo     møc      ¹m  Þ  û  Ëthµnh  Ýnh,n Õu  Êu  µnh  ®é viph b k lu   ch   c th téiph¹m  Þ       b truy cøu  tr¸ch nhiÖ m   ×nh  ù. Trêng  îp    h s  h kh«ng  ph¸thiÖn  Þp    k thêit×nh  ¹ng thua  ç,m Êt  èn, m Êt    tr   l  v  kh¶ n¨ng  thanh to¸n nî  n   ¹n  ña    ®Õ h c doanh  nghiÖp kh¸c,ph¸thiÖn  îcnhng     ®  kh«ng  ö  ýkÞp  êi®Ó   Êt  èn  µ  x l  th   m v nh níct¹ doanh   i  nghiÖp  µy  × ngoµikû  Ëthµnh  Ýnh  n th     lu   ch ph¶itrõ10%  ¬ng  ña     l c n¨m x¶y  sù  Öc.N Õ u   ã  µnh      ng  ùc tiÕp  ©y  thiÖth¹ivËt ra  vi   ch vit¸c®é tr   g ra       chÊt ph¶i båi th ng        ê theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët.§èi víitr ng  îp  êi ®¹i lu       ê h ng     diÖn  µ tæ  l   chøc  ph¶i x¸c ®Þnh  â     r tr¸ch nhiÖ m   ña    ©n  i  íiviÖc      c c¸ nh ®è v   vi ph¹m  µ  ö  ýc¸nh©n    ¹m    v x l    viph nh quy  nh    y. ®Þ trªn®©
  10. 10 §i Ò u    êitrùctiÕp  18. Ng     qu¶n  ý,kh«ng  ùc hiÖn  y  ,  ¹m  ông  l  th   ®Ç ®ñ l d quyÒn  µ  Üa  ô  ©y  Öth¹iphÇn  èn  µ  íct¹ doanh  v ngh v g thi     v nh n   i   nghiÖp  kh¸c,tïy    theo møc      ¹m  Þ  û  Ëthµnh  Ýnh,n Õu  Êu  µnh  éi ¹m  Þ      ®é viph b k lu   ch   c th t  ph b truy cøu  tr¸ch nhiÖ m   ×nh  ù; tr ng  îp    h s   ê h kh«ng  «n  c  Þp  êisè  î tøc  îc ® ®è k th   l   i ®  chia®Ó     cho  doanh  nghiÖp  kh¸c chiÕm  ông    d ph¶ibåith ng      ê theo    Êt tiÒn l∙su   i   vay  èn  ¾n  ¹n  ña  ©n  µng.Thêigian x¸c ®Þnh  v ng h c ng h        tr¸chnhiÖ m   åith ng    b  ê tÝnh  õngµy  31  Ó   õkhidoanh  t  thø  k t     nghiÖp th«ng qua  ¬ng    ©n  ph ¸n ph chialî   i nhuËn  n     ®Õ khidoanh  nghiÖp  chuyÓn  è  înhuËn  îcchiavÒ   ¬iquy  nh   s l i ®    n  ®Þ t¹ §iÒu  Quy  Õ   µy.N Õ u   ã  µnh    ùctiÕp g©y  Öth¹ivËt chÊt ph¶i   i 12  ch n   ch vitr     thi           båith ng    ê theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u    ¬   19. C quan  qu¶n  ýnhµ  íc kh«ng  ùc hiÖn  y     Ö m   l  n  th   ®Ç ®ñ nhi vô  Óm     ki tra,gi¸m    s¸tnªn kh«ng  ph¸thiÖn  îc nh÷ng    ¹m  ña  êi ®¹i   ®  sai ph c ng     diÖn hay    Ön  îc nhng  ph¸thi ®   kh«ng b¸o    c¸o,kh«ng  ã  Ön  c bi ph¸p  ng¨n chÆn   ®Ó  x¶y  nh÷ng  Öth¹iphÇn  èn  µ  íc t¹  ra  thi     v nh n   i doanh nghiÖp  kh¸c th×    ph¶i   li   ichÞu  ªn®í   tr¸chnhiÖ m  íi êi®¹idiÖn  µ  êiqu¶n  ýtrùctiÕp.   v  ng     v ng   l   
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2