intTypePromotion=1

Nghị quyết về phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
111
lượt xem
4
download

Nghị quyết về phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết về phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các thành viên của Chính phủ do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết về phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** Hà N i, ngày 01 tháng 10 năm 1992 NGH QUY T PHÊ CHU N Đ NGH C A TH TƯ NG CHÍNH PH V VI C B NHI M CÁC THÀNH VIÊN C A CHÍNH PH Căn c vào i u 84 và i u 114 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam, i u 74 c a Lu t t ch c Qu c h i, i u 2 c a Lu t t ch c Chính ph và Ngh quy t Qu c h i khoá IX, kỳ h p th nh t ngày 30 tháng 9 năm 1992 quy nh danh sách các B và cơ quan ngang B ; Căn c Biên b n k t qu b phi u c a Qu c h i phê chu n thành viên Chính ph ngày 01 tháng 10 năm 1992 theo danh sách ngh c a Th tư ng Chính ph , NGH QUY T: Phê chuNn ngh c a Th tư ng Chính ph v vi c b nhi m các Phó Th tư ng, các B trư ng và các thành viên khác c a Chính ph theo danh sách ch c v t ng ngư i như sau: Phó Th tư ng: Phan Văn Kh i Nguy n Khánh Tr n c Lương Các B trư ng và thành viên khác c a Chính ph : B trư ng B Qu c phòng: oàn Khuê B trư ng B N i v : Bùi Thi n Ng B trư ng B Ngo i giao: Nguy n M nh C m
  2. B trư ng B Tư pháp: Nguy n ình L c B trư ng B Tài chính: H T B trư ng B Thương m i: Lê Văn Tri t B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng: ng H u B trư ng B Lao ng, Thương binh và Xã h i: Tr n ình Hoan B trư ng B Giao thông v n t i: Bùi Danh Lưu B trư ng B Xây d ng: Ngô Xuân L c B trư ng B Công nghi p n ng: Tr n Lum B trư ng B Công nghi p nh : ng Vũ Chư B trư ng B Năng lư ng: Thái Ph ng Nê B trư ng B Nông nghi p và Công nghi p th c phNm: Nguy n Công T n B trư ng B Thu l i: Nguy n C nh Dinh B trư ng B Thu s n:
  3. Nguy n T n Tr nh B trư ng B Văn hoá, Thông tin: Tr n Hoàn B trư ng B Giáo d c và ào t o: Tr n H ng Quân B trư ng B Y t : Nguy n Tr ng Nhân B trư ng, Ch nhi m U ban K ho ch Nhà nư c: Qu c Sam B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c và Mi n núi: Hoàng c Nghi B trư ng, Ch nhi m U ban Nhà nư c v h p tác và u tư: u Ng c Xuân T ng Thanh tra Nhà nư c: Nguy n Kỳ CNm Th ng c Ngân hàng Nhà nư c: Cao S Kiêm B trư ng, Trư ng ban T ch c, cán b Chính ph : Phan Ng c Tư ng B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph : Lê Xuân Trinh B trư ng ph trách công tác dân s và k ho ch hoá gia ình: Mai K B trư ng ph trách công tác b o v và chăm sóc tr em: Tr n Th Thanh Thanh
  4. B trư ng ph trách m t s công tác c a Chính ph : Phan Văn Ti m Hà Quang D Ngh quy t này ã ư c Qu c h i khoá IX, kỳ h p th nh t thông qua ngày 01 tháng 10 năm 1992. Nông c M nh ( ã ký)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2