intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Ngôn ngữ UML - Bài 7

Chia sẻ: Son Cung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:79

321
lượt xem
152
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'ngôn ngữ uml - bài 7', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ngôn ngữ UML - Bài 7

 1. Phaân Tích vaø Thieát Keá Höôùng Ñoái Töôïng Söû duïng UML Use-Case Analysis Digitally signed by Duon Duong Anh Duc DN: cn=Duong g Anh Anh Duc, o=HCMUN S, ou=SE Departmen t, c=VN Signatu re Not Verified Duc Date: 2001.09.18 07:12:05 Z OOAD Sử dụng UML - Phân tích Use-Case Dương Anh Đức 9/2000 1
 2. Muïc tieâu: Use-Case Analysis Tìm hiểu mục đích của công đoạn Use- Case Analysis vị trí của nó trong chu kỳ sống của QT PTPM Xác định các class thực hiện một use- case flow of events Phân phối các hành vi (behaviour) của use- case về các class của nó, thông qua việc xác định nhiệm vụ của các class Phát triển các use-case realization mô hình hóa collaboration giữa các thể hiện của các class đã xác định OOAD Sử dụng UML - Phân tích Use-Case Dương Anh Đức 9/2000 2
 3. Use-Case Analysis trong ngöõ caûnh Architectural Analysis Architectural Describe Review the Architecture Describe Architecture Reviewer Architect Design Concurrency Distribution Subsystem Design Use-Case Analysis Review the Use-Case Design Design Designer Design Reviewer Class Design OOAD Sử dụng UML - Phân tích Use-Case Dương Anh Đức 9/2000 3
 4. Toång quan veà Use-Case Analysis Software Architecture Glossary Use-Case Document Modeling Guidelines Analysis Classes Supplementary Specifications Use-Case Use-Case Realization Use-Case Realization (identified) Analysis (developed) Use-Case Model Design Model Analysis Model (optional) OOAD Sử dụng UML - Phân tích Use-Case Dương Anh Đức 9/2000 4
 5. Caùc böôùc thöïc hieän phaân tích Use-Case Bổ sung Use-Case Description Với mỗi use-case realization – Tìm các Class từ Use-Case Behavior – Phân bổ Use-Case Behavior về các Class Với mỗi analysis class đã tìm thấy – Mô tả nhiệm vụ của chúng – Mô tả các Attribute và các Association – Lượng giá (qualify) các Analysis Mechanism Hợp nhất các Analysis Class Checkpoints OOAD Sử dụng UML - Phân tích Use-Case Dương Anh Đức 9/2000 5
 6. Caùc böôùc thöïc hieän phaân tích Use-Case Bổ sung Use-Case Description Với mỗi use-case realization – Tìm các Class từ Use-Case Behavior – Phân bổ Use-Case Behavior về các Class Với mỗi analysis class đã tìm thấy – Mô tả nhiệm vụ của chúng – Mô tả các Attribute và các Association – Lượng giá (qualify) các Analysis Mechanism Hợp nhất các Analysis Class Checkpoints OOAD Sử dụng UML - Phân tích Use-Case Dương Anh Đức 9/2000 6
 7. Boå sung Use-Case Description • Hệ thống truy vấn • Hệ thống hiển và hiển thị một danh thị một danh sách các lớp học sách các lớp đang mở từ CSDL học (course course catalog kế offerings). thừa từ HT cũ. OOAD Sử dụng UML - Phân tích Use-Case Dương Anh Đức 9/2000 7
 8. Caùc böôùc thöïc hieän phaân tích Use-Case Bổ sung Use-Case Description Với mỗi use-case realization – Tìm các Class từ Use-Case Behavior – Phân bổ Use-Case Behavior về các Class Với mỗi analysis class đã tìm thấy – Mô tả nhiệm vụ của chúng – Mô tả các Attribute và các Association – Lượng giá (qualify) các Analysis Mechanism Hợp nhất các Analysis Class Checkpoints OOAD Sử dụng UML - Phân tích Use-Case Dương Anh Đức 9/2000 8
 9. Review: Class Là một sự trừu tượng hóa Mô tả một nhóm các đối tượng có chung: – Properties (attributes) – Behavior (operations) – Relationships Class Name Professor name – Ngữ nghĩa (Semantics) Attributes empID Operations create( ) save( ) delete( ) change( ) OOAD Sử dụng UML - Phân tích Use-Case Dương Anh Đức 9/2000 9
 10. Review: Use-Case Realization Use-Case Model Design Model Use Case Use-Case Realization Sequence Diagrams Collaboration Diagrams Use Case OOAD Sử dụng UML - Phân tích Use-Case Class Diagrams Dương Anh Đức 9/2000 10
 11. Tìm kieám caùc Class töø Use-Case Behavior Toàn bộ hành vi của một use case phải được phân bổ về cho các analysis class OOAD Sử dụng UML - Phân tích Use-Case Dương Anh Đức 9/2000 11
 12. Theá naøo laø moät Analysis Class? Use-case behavior coordination System boundary System information OOAD Sử dụng UML - Phân tích Use-Case Dương Anh Đức 9/2000 12
 13. Caùc Analysis Class: Böôùc ñaàu tieán ñeán caøi ñaët Use Cases Analysis Design Source Exec Classes Elements Code Use-Case Analysis OOAD Sử dụng UML - Phân tích Use-Case Dương Anh Đức 9/2000 13
 14. Theá naøo laø Boundary Class? Làm trung gian giao tiếp với những gì nằm ngoài hệ thống Một số kiểu – Các User interface class – Các System interface class – Các Device interface class Một boundary class cho 1 cặp actor/use case Analysis class stereotype OOAD Sử dụng UML - Phân tích Use-Case Phụ thuộc môi trường Dương Anh Đức 9/2000 14
 15. Vai troø cuûa moät Boundary Class Customer Mô hình hóa sự tương tác giữa system và môi trường của nó OOAD Sử dụng UML - Phân tích Use-Case Dương Anh Đức 9/2000 15
 16. Ví duï: Tìm kieám caùc Boundary Class Một boundary class cho 1 cặp actor/use case Student Register for Courses Course Catalog System RegisterForCoursesForm CourseCatalogSystem OOAD Sử dụng UML - Phân tích Use-Case Dương Anh Đức 9/2000 16
 17. Guidelines: Boundary Class Các User Interface Class – Tập trung vào những thông tin gì được thể hiện cho người dùng – KHÔNG tập trung vào các chi tiết UI Các System và Device Interface Class – Tập trung vào những protocols nào phải đ/n – KHÔNG tập trung vào cách mà các protocol sẽ được cài đặt Tập trung vào các nhiệm vụ, chứ không phải chi tiết! OOAD Sử dụng UML - Phân tích Use-Case Dương Anh Đức 9/2000 17
 18. Theá naøo laø moät Entity Class? Các trừu tượng hóa then chốt của system Analysis class stereotype Glossary Use Case Business-Domain Model Architectural Analysis Abstractions Độc lập môi trường OOAD Sử dụng UML - Phân tích Use-Case Dương Anh Đức 9/2000 18
 19. Vai troø cuûa moät Entity Class Customer Lưu trữ và quản trị các thông tin trong system OOAD Sử dụng UML - Phân tích Use-Case Dương Anh Đức 9/2000 19
 20. Ví duï: Tìm kieám caùc Entity Class Dùng use-case flow of events như input Các trừu tượng hóa then chốt của use case Hướng tiếp cận truyền thống (nouns filtering) – Gạch dưới các cụm danh từ trong flow of events – Loại bỏ các ứng viên dư thừa – Loại bỏ các ứng viên mơ hồ, không rõ ràng – Loại bỏ các actor (ngoài phạm vi) – Loại bỏ các kiến trúc cài đặt – Loại bỏ các attribute (để lại dùng sau) – Loại bỏ các operation OOAD Sử dụng UML - Phân tích Use-Case Dương Anh Đức 9/2000 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2