intTypePromotion=1
ADSENSE

Open Source Business Models

Chia sẻ: Monkey68 Monkey68 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:45

108
lượt xem
18
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Can they increase the chance of developing successful products in terms of market shares?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Open Source Business Models

 1. 0DVWHU7KHVLVLQ 6RIWZDUH(QJLQHHULQJ 7KHVLVQR06( 0DUV Open Source Business Models Can they increase the chance of developing successful products in terms of market shares? Mats Nilsson 'HSDUWPHQWRI 6RIWZDUH(QJLQHHULQJDQG&RPSXWHU6FLHQFH %OHNLQJH,QVWLWXWHRI7HFKQRORJ\ %R[ 6( 5RQQHE\ 6ZHGHQ
 2. 7KLVWKHVLVLVVXEPLWWHGWRWKH'HSDUWPHQWRI6RIWZDUH(QJLQHHULQJDQG&RPSXWHU6FLHQFHDW %OHNLQJH,QVWLWXWHRI7HFKQRORJ\LQSDUWLDOIXOILOPHQWRIWKHUHTXLUHPHQWVIRUWKHGHJUHHRI 0DVWHURI6FLHQFHLQ6RIWZDUH(QJLQHHULQJ7KHWKHVLVLVHTXLYDOHQWWRZHHNVRIIXOOWLPHVWXGLHV &RQWDFW,QIRUPDWLRQ $XWKRU 0DWV1LOVVRQ $GGUHVV.DQDOJDWDQ%.ULVWLDQVWDG6ZHGHQ (PDLOPDWV#NHIIR]]QFRP ([WHUQDODGYLVRU V
 3. $QGHUV+HGHUVWLHUQD 'HSDUWPHQWRI(FRQRPLFVDQG0DQDJHPHQW 8QLYHUVLW\DGYLVRU V
 4. &ODHV:RKOLQ 'HSDUWPHQWRI6RIWZDUH(QJLQHHULQJDQG&RPSXWHU6FLHQFH 'HSDUWPHQWRI ,QWHUQHW ZZZLSGEWKVH 6RIWZDUH(QJLQHHULQJDQG&RPSXWHU6FLHQFH 3KRQH %OHNLQJH,QVWLWXWHRI7HFKQRORJ\ )D[ 6( 5RQQHE\ 6ZHGHQ 3DJH RI
 5. Abstract 7KLV WKHVLV LV GHVFULELQJ D EXVLQHVV VWUDWHJ\ RI KRZ WR OLFHQVH D VRIWZDUH SURGXFW 7KH OLFHQVHV GLVFXVVHGLQWKLVWKHVLVDUHFDOOHGRSHQVRXUFHOLFHQVHV7KHRSHQVRXUFHOLFHQVHVKDYHJDLQHGPXFK DWWHQWLRQODWHO\E\FRPSDQLHVVXFKDV0LFURVRIW,%0DQG6XQ0LFURV\VWHPV7KHUHDVRQIRUWKLVLV WKDW VRPH SURGXFWV FRQVLGHUHG EHLQJ RSHQ VRXUFH VRIWZDUH DUH YHU\ ZLGHO\ XVHG 7KHVH SURGXFWV LQFOXGHWKHPRVWSRSXODUZHEVHUYHUWKH$SDFKHZHEVHUYHUZLWKPRUHWKDQPDUNHWVKDUH RI WKH LQVWDOOHG RSHUDWLQJ V\VWHPVWKDW DUH UXQQLQJ $SDFKH DQG RWKHU ZHE VHUYHUVDUHLQVWDOOHGZLWK /LQX[ DV RSHUDWLQJ V\VWHP ZKLFK LV DOVR FRQVLGHUHG DV RSHQ VRXUFH VRIWZDUH 7KHVH DUH RQO\ WZR H[DPSOHVRISRSXODUSURGXFWVWKDWDUHFRQVLGHUHGDVRSHQVRXUFHVRIWZDUHSURGXFWV7KHVHSURGXFWVDUH FKRLFHVIRUPDQ\SHRSOHDQGFRPSDQLHVZKHQFKRRVLQJVRIWZDUHWRXVHIRUH[DPSOH1$6$ 2SHQVRXUFHOLFHQVHVDUHFDOOHGRSHQLQWKHZD\WKDWWKHVRIWZDUHLVVKLSSHGQRWRQO\LQELQDU\IRUP EXWDOVRZLWKWKHVRXUFHFRGHWKDWFDQEHPRGLILHGDQGUHFRPSLOHGWRVXLWWKHEX\HU¶VQHHGEHWWHU $SDFKHZHEVHUYHUDQGWKH/LQX[RSHUDWLQJV\VWHPDUHIUHHIRUGRZQORDGLQVWDOOUXQDQGPRGLI\WR VXLW\RXUQHHGV ,QWKLVWKHVLV,ZLOOGLVFXVVZKHWKHUWKHVHOLFHQVHVFDQLQFUHDVHWKHFKDQFHRIGHYHORSLQJDVXFFHVVIXO SURGXFWRUQRWLQWHUPVRIPDUNHWVKDUHV .H\ZRUGVRSHQVWDQGDUGVRSHQVRXUFHVRIWZDUHOLFHQVHEXVLQHVVVWUDWHJ\ 3DJH RI
 6. Acknowledgement , ZRXOG OLNH WR H[SUHVV P\ JUDWLWXGH WRZDUGV P\ DGYLVRU $QGHUV +HGHUVWLHUQD IRU JLYLQJ PH FRQVWUXFWLYHFULWLFLVPDVVLVWLQJPHWRUHDFKWKHJRDORIWKLVUHSRUW Abbreviations $3,± $SSOLFDWLRQ3URJUDPPLQJ,QWHUIDFH &$± &DOLIRUQLD &96± &RQFXUUHQW9HUVLRQLQJ6\VWHP '16± 'RPDLQ1DPH6HUYHU /*3/± /LEUDU\*HQHUDO3XEOLF/LFHQVH *3/± *HQHUDO3XEOLF/LFHQVH 0,7± 0DVVDFKXVHWWV,QVWLWXWHRI7HFKQRORJ\ 26%0± 2SHQ6RXUFH%XVLQHVV0RGHOV 26,± 2SHQ6RXUFH,QLWLDWLYH 266± 2SHQ6RXUFH6RIWZDUH 3*3± 3UHWW\*RRG3ULYDF\ 63,± 6RIWZDUHLQWKH3XEOLF,QWHUHVW 3DJH RI
 7. 1 INTRODUCTION ___________________________________________________________________ 7 1.1 Background ______________________________________________________________________ 7 1.2 Aim of the Thesis__________________________________________________________________ 9 1.3 Research Question_________________________________________________________________ 9 1.4 Method __________________________________________________________________________ 9 1.5 Limitations _______________________________________________________________________ 9 2 THEORETICAL STUDIES OF OPEN SOURCE SOFTWARE_____________________________ 10 2.1 Introduction _____________________________________________________________________ 10 'LIIHUHQWFDWHJRULHVRIVRIWZDUHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 2.2 Open Source Software ____________________________________________________________ 12 7KHLGHDVEHKLQG2SHQ6RXUFH6RIWZDUH BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB  7KH2SHQ6RXUFH'HILQLWLRQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB  7KHOLFHQVLQJPRGHO BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB  2SHQ6RXUFH *18*HQHUDO3XEOLF/LFHQVH *3/
 8. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB  2SHQ6RXUFH %6'/LFHQFH
 9. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBB  6XPPDU\RIRWKHUOLFHQVHV BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBB  7KH2SHQ6RXUFH'HYHORSPHQW0RGHO BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB  7KH6RIWZDUH(QJLQHHULQJSURFHVVLQWKH2SHQ6RXUFH0RGHO BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB  7KH%XVLQHVV6WUDWHJ\LQWKH2SHQ6RXUFH0RGHOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB  1HWZRUNVBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB  1HWZRUNHIIHFWVBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBB  2SHQVWDQGDUGV BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBB 2.3 The Commercialisation of Open Source Software ______________________________________ 21 5HYHQXH6WUHDPVLQWKH2SHQ6RXUFH6RIWZDUH0RGHO BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 3 CASE STUDIES OF OPEN SOURCE SOFTWARE COMPANIES _________________________ 22 3.1 Open source software companies and their products ___________________________________ 22  6HQGPDLO BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB  ± 3HUO BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB  ± *18/LQX[BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB  ± $SDFKH+7736HUYHU BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB  ± 1HWVFDSH1DYLJDWRU0R]LOODBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB  0\64/'DWDEDVH0DQDJHPHQW6\VWHPBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 4 ANALYSES OF THE CASE STUDIES COMPARED TO THE THEORY____________________ 34 4.1 Case studies _____________________________________________________________________ 34 3DJH RI
 10. $QDO\VHRI6HQGPDLO,QFDQGWKH6HQGPDLOSURGXFWBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB  $QDO\VHRI2¶5HLOO\DQGWKH3HUOSURGXFWBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB  $QDO\VHRI5HG+DWDQGWKH/LQX[SURGXFWBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB  $QDO\VHRI1HWVFDSHDQGWKH0R]LOODSURGXFW BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB  $QDO\VHRI$SDFKH6RIWZDUH)RXQGDWLRQDQGWKH$SDFKHZHEVHUYHUSURGXFWBBBBBBBBBBBBBBBB  $QDO\VHRI0\64/$%DQGWKH0\64/SURGXFW BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB  &RQFOXVLRQRIWKHFRPSDQLHV BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 4.2 Alliances in the open source environment_____________________________________________ 36 4.3 Implementing standards in alliances _________________________________________________ 38 4.4 From the producers’ point of view __________________________________________________ 38 4.5 From the consumers’ point of view __________________________________________________ 38 5 CONCLUSIONS____________________________________________________________________ 39 6 REFERENCES _____________________________________________________________________ 41 6.1 The Open Source Initiative (OSI) References__________________________________________ 41 6.2 PERL References ________________________________________________________________ 41 6.3 Sendmail References ______________________________________________________________ 41 6.4 Microsoft References _____________________________________________________________ 42 6.5 Apache References _______________________________________________________________ 42 6.6 Linux / RedHat References_________________________________________________________ 42 6.7 Books __________________________________________________________________________ 42 6.8 GNU References _________________________________________________________________ 43 6.9 Other References_________________________________________________________________ 43 6.10 MySQL References _______________________________________________________________ 44 6.11 Netscape / Mozilla References ______________________________________________________ 44 7 BIBLIOGRAPHY __________________________________________________________________ 44 3DJH RI
 11. ,QWURGXFWLRQ %DFNJURXQG :KHQWKHYDOXHRIDSURGXFWWRRQHXVHUGHSHQGVRQKRZPDQ\RWKHUXVHUVWKHUHDUHHFRQRPLVWVVD\ WKDWWKLVSURGXFWH[KLELWVQHWZRUNH[WHUQDOLWLHVRUQHWZRUNHIIHFWVDFFRUGLQJWR&DUO6KDSLURDQG+DO 59DULDQ>@7HOHSKRQHVHPDLO,QWHUQHWDFFHVVDUHDOOH[DPSOHVWKDWH[KLELWVQHWZRUNH[WHUQDOLWLHV 7REHDEOHWRPDNHSURGXFWVWKDWH[KLELWQHWZRUNHIIHFWVRQHPXVWPDNHWKHSURGXFWVRDWWUDFWLYHWKDW RQH FDQ JDLQ D FULWLFDO PDVV RI FXVWRPHUV IRU D VWDUW DQG WKHQ LW WHQG WR VHOO LW VHOI EHFDXVH QHZ FXVWRPHUVZDQWWRKDYHWKHSURGXFWEHFDXVHWKHUHDUHDOUHDG\PDQ\ FXVWRPHUV XVLQJLW7KLVPHDQV WKDWIRUHDFKSHUVRQWKDWJHWVWKHSURGXFWWKHYDOXHRIWKHSURGXFWLQFUHDVHV7KHTXHVWLRQLVWKHQKRZ RQH FDQ DFKLHYH WKLV" 2I FRXUVH WKH SURGXFW KDV WR EH JRRG EXW WKDW LV QRW WKH RQO\ UHFLSH 0DQ\ FRPSDQLHV XVHV WKH HFRQRPLF ODZV RI RSHQ VWDQGDUGV WR JDLQ QHWZRUN HIIHFWV ORFNLQ WR NHHS WKH SURGXFW¶VFXVWRPHUEDVHODUJHDQGPDQ\PRUHODZVWKDWLVGHVFULEHGLQERRNVOLNH,QIRUPDWLRQ5XOHV >@ , DP LQ WKLV WKHVLV FRQFHQWUDWLQJ RQ D UDWKHU QHZ EXVLQHVV VWUDWHJ\ WKDW KDV VLPLODULWLHV ZLWK RSHQ VWDQGDUGVDQGWKHEXVLQHVVVWUDWHJ\LVFDOOHGRSHQVRXUFH7RFODVVLI\VRIWZDUHDVRSHQVRXUFHVRIWZDUH LWPXVW FRQIRUPWRDFRXSOHRIOLFHQVHUXOHV,ZLOOUHIHUWRWKHVHOLFHQVLQJVWUDWHJLHVDVRSHQVRXUFH EXVLQHVVPRGHOVLQWKHUHVWRI WKLVWKHVLV ,QWKHODVW\HDUVZHKDYHVHHQDFRXSOHRIGLIIHUHQWEXVLQHVVPRGHOVRQWKH,7PDUNHW&RPSDQLHVKDYH WR PDNH SURILWV RQ WKHLU VRIWZDUH VHUYLFHV LQ RQH ZD\ RU DQRWKHU 2QH EXVLQHVV PRGHO WKDW LV PRVW OLNHO\WREHDPRQJ WKHEXVLQHVVPRGHOVLQWKHIXWXUHLVWKH2SHQ6RXUFH%XVLQHVV0RGHO 26%0
 12. 26%0LVDUDWKHUQHZZD\RIWKLQNLQJZKHQGHYHORSLQJVRIWZDUHDQGWKHLGHDEHKLQGWKHPRGHOLVWR JLYH DZD\ WKH VRIWZDUH LQFOXGLQJ WKH VRXUFH FRGH DQG VHOO VXUURXQGLQJ VHUYLFHV DQG VXSSRUW RQ LW 2QHFDQGUDZSDUDOOHOVZLWKWKLVDQGRSHQVWDQGDUGVZKHUHFRPSDQLHVFDQJDLQQHWZRUNHIIHFWVRIWKH SURGXFW ZKHQ FUHDWLQJ ODUJHU PDUNHWV WRJHWKHU LQ DOOLDQFHV 7KHQ FRPSDQLHV FRPSHWH DERXW WKH UHYHQXHVZLWKLQWKLVPDUNHW7KLVLVFDOOHGFRRSHWLWLRQ>@ZKLFKLVDFRPELQHGZRUGRIFRRSHUDWLRQ DQGFRPSHWLWLRQ 7KHRSHQVRXUFHOLFHQVLQJVWUDWHJ\PHDQVWKDW\RXDUHJLYLQJHYHU\ERG\WKHDELOLW\WRGRZQORDGWKH ELQDULHVDQGWKHVRXUFHFRGHIURPWKH,QWHUQHWIRUIUHHWRLQVWDOOWHVWPRGLI\DQGWRSDUWLFLSDWHRQ WKH IXUWKHUGHYHORSPHQWRIWKHSURGXFW7KLVPDNHVWKHVRIWZDUHDQ³LPSOHPHQWHGRSHQVWDQGDUG´WKDWLV IUHHRIFKDUJH7KHUHDVRQVIRUFKRRVLQJDQRSHQVRXUFHOLFHQVLQJVWUDWHJ\FDQEHWKDWRQHFRPSDQ\ ZDQWVWKHLUVRIWZDUHSURGXFWWREHDVWDQGDUGWKDWZLOOEHZLGHO\XVHG+DYLQJWKHVRXUFHFRGHRSHQ 3DJH RI
 13. PD\JLYHWKHFRPSDQLHVWKHDELOLW\WRHDVLHUIRUPDOOLDQFHVZLWKZKRPHYHUWKDWZDQWVWRSDUWLFLSDWHRQ WKHGHYHORSPHQWRIWKHSURGXFW 7KLVVWDQGDUGVKDOODWWUDFWPRUHXVHUVDQGWKHUHIRUHFUHDWHDODUJHUPDUNHWDQGWKHQWKHFRPSDQLHVWKDW DUH VSHQGLQJ PRQH\ RQ WKH GHYHORSPHQW VKDOO WU\ WR SURILW IURP VXSSRUW DQG VHUYLFHV DURXQG LW ,QWHJUDWLQJ WKH VRIWZDUH SURGXFW LQWR RWKHU FRPSDQLHV¶ LQIUDVWUXFWXUH DQG VHOOLQJ ERRNV RQ KRZ WKH VRIWZDUHSURGXFWZRUNVDUHSRVVLEOHUHYHQXHVWUHDPV 2QHHFRQRPLFUHDVRQEHKLQGLWLVWKDWRSHQVWDQGDUGVDQGKHQFHRSHQVRXUFHLPSOHPHQWDWLRQVHDVLHU FUHDWHDODUJHPDUNHW7KHSRVVLELOLW\IRURWKHUFRPSDQLHVWRPDNHSURGXFWVWKDWPDNHVXVHRIWKHRSHQ VRXUFHSURGXFWPDNHVWKHFKDQFHVRISURGXFLQJDSRSXODUSURGXFWLQFUHDVH$QRWKHUUHDVRQLVWKDWWKH GHYHORSPHQWFRVWVRIWKHSURGXFWVKDOOEHORZHUZLWKWKHRSHQQHVVRIWKHVRXUFHFRGHEHFDXVHLWVKDOO DWWUDFWRWKHUSHRSOHDQGFRPSDQLHVWRPDNHDQDOOLDQFHWRJHWKHUEXLOGLQJDSURGXFWWKDWFRPSDQLHVFDQ PDNHUHYHQXHVIURP7KLVPHDQVWKDWLWPD\EHHDVLHUWRKDYHFRVWVKDULQJDQGULVNVSUHDGLQJRQRSHQ VRXUFHVRIWZDUHWKDQRQSURSULHWDU\VRIWZDUH ,W DOO KDV LW URRWV LQ WKH KREE\LVW DQG WKH VFLHQWLILF FRPPXQLW\ DV DQ H[FKDQJH RI VRXUFH FRGH E\ GHYHORSHUV1RZPDQ\ IDPRXVSURGXFWVFDQEHFRQVLGHUHGDV2SHQ6RXUFH6RIWZDUH7KHVHLQFOXGH %6' 81,; 6HQGPDLO $SDFKH %,1' '16
 14. ,QWHU1HW1HZV *18/LQX[ DQG 1HWVFDSH &RPPXQLFDWRU DOVR FDOOHG 0R]LOOD ,W ZDV ILUVW WKRXJKW RI DV WRR DGKRF DQG FKDRWLF IRU VHULRXV SURMHFWVDFFRUGLQJWR'DYRU>@EXWLVQRZEHLQJUHFRQVLGHUHGDVDYLDEOHGHYHORSPHQWPRGHOHYHQIRU FRPPHUFLDOVRIWZDUH 7KHUH KDYH EHHQ PDQ\ GLVFXVVLRQV FRQFHUQLQJ WKH 26%0 GXULQJ WKH ODVW FRXSOH RI \HDUV ERWK E\ SHRSOH DSSO\LQJ LW DQG SHRSOH DJDLQVW LW (VSHFLDOO\ WZR OHDGLQJ FRPSDQLHV DUH GHEDWLQJ DERXW WKH IXWXUHRI26%0DQGWKDWLV5HG+DW XVLQJWKHPRGHOZLWKLWVIUHHVRIWZDUHRSHUDWLQJV\VWHP/LQX[
 15. DQG0LFURVRIW YHU\PXFKDJDLQVWWKHPRGHO
 16. ³,Q JHQHUDO D ORW PRUH WKRXJKWGLVFXVVLRQ QHHGV WR SXW LQWR 0LFURVRIW¶V UHVSRQVH WR WKH 266 SKHQRPHQD´ VD\V D 0LFURVRIW HPSOR\HH QDPHG 9DOORSSLOOLO LQ KLV LQWHUQDO UHSRUW >@ 7KH UHDVRQ EHKLQGWKLVZDVREYLRXV/LQX[ZDVJURZLQJUDSLGO\IURPDQGVWLOOGRHVDQGWKLVLVFRQFHUQLQJ 0LFURVRIWEHFDXVHLWLVVWHDOLQJPDUNHWVKDUHVIURP:LQGRZV17:KRZHUHWKH\WKH2SHQ6RXUFH &RPPXQLW\WRFRPSHWHZLWKWKHVRIWZDUHFRPSDQ\WKDWZDVVHOOLQJPRVW2SHUDWLQJ6\VWHPV":KDW EXVLQHVV WDFWLFV VKRXOG 0LFURVRIW DSSO\ WR KDYH WKH QXPEHU RQH SRVLWLRQ RI WKH VHUYHU VLGH RQ WKH ,QWHUQHW" 3DJH RI
 17. $LPRIWKH7KHVLV ,Q WKLV WKHVLV , ZLOO VHH LI RSHQ VRXUFH VRIWZDUH FDQ EH FRQVLGHUHG DV D ZD\ WR GHYHORS SURILWDEOH VRIWZDUH RU QRW $ SURILWDEOH SURGXFW LV LQ WKLV WKHVLV FRQVLGHUHG DV D SURGXFW WKDWKDVJRRGPDUNHW VKDUH3URILWDEOHSURGXFWVDUHFRQVLGHUHGSURGXFWVWKDWDUHRIYDOXHIRUWKHFRPSDQLHVWKDWLQYHVWLQWKH SURGXFWVDQGKHQFHPDUNHWVKDUHFDQEHDYLDEOHLQGLFDWLRQRISURILWDELOLW\ 5HVHDUFK4XHVWLRQ ³&DQRSHQVRXUFHEHDSURILWDEOHZD\WRGHYHORSVRIWZDUHRUQRW"´ 0HWKRG 7R EH DEOH WR VHH WKH ZKROH SLFWXUH RI WKH RSHQ VRXUFH EXVLQHVV PRGHOV , ILUVW GHVFULEH ZKDW RSHQ VRXUFH VRIWZDUH LV ZLWK WKH KHOS RI WKH FXUUHQW UHVHDUFK LQ WKH ILHOG 7KLV PHDQV VWXG\LQJ DUWLFOHV ERRNVDVZHOODVVWXG\LQJWKHOLFHQVHVDQGGLVFXVVLQJWKHWKHRU\EHKLQGRSHQVWDQGDUGVPDUNHWVDQG QHWZRUNHIIHFWV , KDYH FRQGXFWHG FDVH VWXGLHV RQ D FRXSOH RI RSHQ VRXUFH VRIWZDUH SURMHFWV DQG KDYH GRQH D EULHI H[SODQDWLRQRIWKHLPSRUWDQWWKLQJVLQWKHVHSURMHFWVWKDWLV ZKDWWKHSURGXFWVDUHWKHKLVWRU\EHKLQG WKHPKRZWKH\KDYHRUJDQLVHGWKHPVHOYHVDQGZKDWOLFHQVHWKH\KDYHRQWKHSURGXFWVDVZHOODVKRZ WKH\ KDYHEHHQ FRPPHUFLDOLVHG , WU\ WR LGHQWLI\ DQG GLVFXVVLIWKH\DUHRUPD\ EHVXFFHVVIXOZKHQ XVLQJRSHQVRXUFHVRIWZDUHDVDEXVLQHVVVWUDWHJ\LQWHUPVRIPDUNHWVKDUHV $IWHUWKLV,LGHQWLI\ZKHWKHURSHQVRXUFHDVDEXVLQHVVVWUDWHJ\FDQLQFUHDVHWKHFKDQFHRIGHYHORSLQJ VXFFHVVIXO VRIWZDUH RU QRW LQ WHUPV RI PDUNHW VKDUHV FRPSDUHG WR RWKHU OLFHQVHV , GR WKLV E\ LGHQWLI\LQJDFRXSOHRIIDFWRUVWKDWPD\PDNHWKHRSHQVRXUFHVRIWZDUHSURGXFWDVHULRXVFRPSHWLWRU RQWKHPDUNHW $Q DOWHUQDWLYH PHWKRG IRU DQVZHULQJ WKH UHVHDUFK TXHVWLRQ FRXOG EH WR FRPSDUH WKH RSHQ VRXUFH OLFHQVHG SURGXFWV ZLWK FRPSHWLWLYH FRPPHUFLDO OLFHQVHG SURGXFWV DQG FRPSDUH WKH KLVWRU\ RI WKHLU PDUNHWVKDUHVWRVHHLIWKHJURZWKRIWKHPDUNHWVKDUHVDUHIDVWHURQRQHSURGXFWWKDQWKHRWKHU 7KHYDOLGLW\RIWKHUHVXOWVLVEDVHGRQWKHWKHRU\WKDWRSHQVWDQGDUGVHDVLHUFUHDWHDODUJHUPDUNHWDQG, GUDZSDUDOOHOVZLWKRSHQVWDQGDUGVDQGRSHQVRXUFHVRIWZDUH /LPLWDWLRQV 7KHWHUPSURILWDEOHLVLQWKLVWKHVLVEDVHGRQPDUNHWVKDUHVDQGWKLVFDQDIIHFWWKHUHSRUWLQDZD\WKDW ZKDW , FRQVLGHU D SURILWDEOH SURGXFW EDVHG RQ P\ IDFWV FDQ LQ WKH UHDOLW\ EH D FRVWO\ SURGXFW IRU 3DJH RI
 18. FRPSDQLHV LQ WHUPV RI PRQH\ 7KH SURMHFWV WKDW , KDYH FKRVHQ WR FRQGXFW FDVH VWXGLHV RQ DUH DOO NQRZQRSHQVRXUFHVRIWZDUHSURMHFWVDQGKHQFHWKH\KDYHPDUNHWVKDUHV 7KHLQWHUHVWLQJWKLQJLQWKHWKHVLVLVWKRXJKLIDQGKRZWKHVHRSHQVRXUFHVRIWZDUHSURMHFWVKDVJDLQHG WKH ODUJH PDUNHWVKDUH WKDW WKH\ KDYH DQG LI WKLV FDQ EH D EXVLQHVV VWUDWHJ\ WKDW FDQ FRPSHWH DERXW PDUNHWVKDUHVZLWKWKHRWKHUOLFHQVLQJVWUDWHJLHVIRUH[DPSOHFRPPHUFLDOOLFHQVHV 7KH DFWXDO UHYHQXHV WKDW D FRPSDQ\ JDLQV IURP D SURGXFW DUH YHU\ KDUG WR ILQG DQG LQ PDQ\ FDVHV H[WUHPHO\ KDUG WR PHDVXUH )RU H[DPSOH LQ WKLV UHSRUW , DP GHVFULELQJ VRIWZDUH SURMHFWV WKDW DUH IXQGHGE\WZRRUPRUHKDUGZDUHFRPSDQLHVWKDWVHOOVPRUHKDUGZDUHLIWKHVRIWZDUHWKDWUXQVRQWRS RIWKHKDUGZDUHKDVODUJHPDUNHWVKDUHV7KHVRIWZDUHLQWKLVFDVHKDVQRGLUHFWLQFRPHFRQQHFWHGWRLW VRWKDWPDUNHWVKDUHLVWKHUHIRUHDYLDEOHPHDVXUH 7KLVFDQKDYHWKHHIIHFWWKDW,DPGUDZLQJFRQFOXVLRQVWKDWDVRIWZDUHSURGXFWZLWKKLJKPDUNHWVKDUH DOVRLVJRRGIRUWKHFRPSDQ\WKDWLQYHVWVLQLWZKLFKPD\EHIDOVH,ILWLVSURILWDEOHLQWHUPVRIDFWXDO FRVW YHUVXV UHYHQXH LV GHSHQGLQJ RQ LI WKH FRPSDQ\ KDV JRRG UHYHQXH VWUHDPV FRQQHFWHG WR WKH VRIWZDUHDQGWKLVLVQRWFRQVLGHUHG LQWKLVWKHVLV 7KHRUHWLFDO6WXGLHVRI2SHQ6RXUFH6RIWZDUH ,QWURGXFWLRQ 7KH\HDUZDVZKHQWKHWHUP2SHQ6RXUFHZDVFRLQHGLQ3DOR$OWR&$E\&KULV3HWHUVRQ>@ 7KH VDPH \HDU 6RIWZDUH LQ WKH 3XEOLF ,QWHUHVW 63,
 19. >@ DSSOLHG WR WKH 86 3DWHQW DQG 7UDGHPDUN 2IILFHWRUHJLVWHUWKHWHUP2SHQ6RXUFHDVDFHUWLILFDWLRQPDUNZKLFKLVDVSHFLDONLQGRIWUDGHPDUN 2SHQ6RXUFHLVQRZD5HJLVWHUHG&HUWLILFDWLRQ0DUNDW63,DQG0U(ULF5D\PRQGPDQDJHVWKH2SHQ 6RXUFH WUDGHPDUN RQ EHKDOI RI WKH IUHH VRIWZDUH FRPPXQLW\ 63, HQFRXUDJHV SHRSOH WR GHYHORS VRIWZDUHXQGHUWKH*18*3//LFHQVH VHH/LFHQVHVHFWLRQ 
 20. IRUPRUHLQIRUPDWLRQ
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=108

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2