intTypePromotion=1

Quyết định 01/1998/QĐ-ĐMDN của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
96
lượt xem
3
download

Quyết định 01/1998/QĐ-ĐMDN của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 01/1998/QĐ-ĐMDN của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 01/1998/QĐ-ĐMDN của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a P h ã   h ñ   í ng C h Ý n h  p h ñ  ­ Trë n g  B a n   æ i  m íi  u ¶ n  lý T t ® q d o a n h  n g hi Ö p  Trun g  ¬ n g  s è  01/1998/Q§­§ M D N   n g µ y 19  th¸ng 9 n¨ m  1998 v Ò  vi Ö c b a n  h µ n h  Q u y  c h Õ  T æ  ch øc  v µ   o ¹t h   ® é n g   ñ a B a n   æ i  m íi  u ¶ n  lý  o a n h  n g hi Ö p   c ® q d Trun g  ¬ n g ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 111/1998/Q§­TTg  µy  th¸ng 6  ng 29    n¨m  1998   cña  ñ íng  Ýnh  ñ  Ò   µnh  Ëp  Th t Ch ph v th l Ban  æi  íi qu¶n  ý doanh  ® m  l  nghiÖp  Trung  ng, ¬ ­ C¨n  Quy Õt  nh   è  cø  ®Þ s 635/Q§­ TTg  µy  th¸ng 7  ng 22    n¨m 1998  ña  c Thñ   íng  Ýnh   ñ   Ò   µnh  t Ch ph v th viªn l∙nh ®¹o      Ban  æi  íi qu¶n  ý doanh   ® m  l  nghiÖp  Trung  ng. ¬ ­ Theo    ®Ò nghÞ   ña  ã   ëng  c Ph tr ban  êng  ùc Ban  æi  íi qu¶n  ý th tr   ® m  l  doanh  nghiÖp Trung  ng  µ  é  ëng,Chñ  Ö m  ¬ v B tr   nhi V¨n phßng  Ýnh  ñ, Ch ph Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u    1. Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy  ®Þ n Quy  Õ     ch Tæ chøc  µ  v ho¹t®éng  ña    c Ban  æi  íiqu¶n  ýdoanh  ® m  l  nghiÖp  Trung  ng. ¬ §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  ý. 2. Quy ®Þ n c hi l   t   k Ban  æi  íi qu¶n  ýdoanh  ® m  l  nghiÖp Trung  ng, V¨n  ¬  phßng  Ýnh  ñ  Ch ph vµ    ¬  c¸cc quan  ã  ªnquan  Þu  c li   ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n Q uy   Õ ch T æ  c h ø c v µ  h o ¹t ® é n g  c ñ a  a n  ® æ i  m í i q u ¶ n  lý B d o a n h   g hi Ö p  Trun g  ¬ n g n (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 01/§MDN   µy  th¸ng9  ng 19    n¨m 1998 cña  ëng  Tr ban Ban  æi  íiqu¶n  ýdoanh  ® m  l  nghiÖp  Trung  ng) ¬ I. hi Ö m  v ô  v µ  q u y Ò n  h ¹ n c ñ a B a n  ® æ i  m í i q u ¶ n  l ý  N d o a n h  n g hi Ö p  Tru n g ¬ n g: C¨n  §iÒu  Quy Õt  nh  è  cø  2  ®Þ s 111/1998/Q§­TTg  µy  th¸ng 6    ng 29    n¨m 1998  ña  ñ   íng  Ýnh  ñ  Ò   µnh  Ëp  c Th t Ch ph v th l Ban  æi  íi qu¶n  ý doanh  ® m  l  nghiÖp  Trung  ng,quy  nh  Ö m  ô  ô  Ó    ¬  ®Þ nhi v c th nh sau: 1. X ©y  ùng  ¬ng  ×nh,kÕ   ¹ch  Ò   æi  íic¬  Õ   Ýnh    d ch tr   ho v® m   ch ch s¸ch,tæ    chøc  qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp  éc c¸cthµnh  Çn  thu     ph kinh tÕ.  
  2. 2 2. X ©y  ùng  ¬ng  ×nh  Ò   ¾p   Õp,    Çn    d ch tr vs x cæ ph ho¸,®a   ¹ng   d ho¸  ë  s h÷u  doanh  nghiÖp  µ  íc. nh n 3.  Ý   iÓ m   Ýnh  Th ® ch s¸ch  íi,m«   ×nh  chøc  m  h tæ  qu¶n  ý míi ®èi  íi l    v  doanh  nghiÖp. 4. Phèi hîp  íic¸c c¬      v     quan  chøc  n¨ng    ©y  ùng    ®Ó x d c¸c v¨n b¶n ph¸p  quy,ph¸p  ËtvÒ   æi  íic¬  Õ     lu   ® m   ch qu¶n  ý,chÝnh  l  s¸ch qu¶n  ýdoanh    l  nghiÖp  thuéc m äi  µnh  Çn    th ph kinh tÕ,s ¾p  Õp  µ    Çn       x v cæ ph ho¸ doanh nghiÖp  µ  nh níc.Theo  âi,®«n  c  ùc hiÖn        d  ®è th   c¸c v¨n b¶n quy  ¹m  ph ph¸p  ËtvÒ   lÜnh  lu   2  vùc trªn. 5.KiÕn  Þ  íi ñ íng Ch Ýnh  ñ    Ýnh    ngh v  Th t   ph c¸cch s¸ch,c¬  Õ     ch nh»m   óc th   ®Èy    iÓndoanh  ph¸ttr   nghiÖp,hç  î   tr  doanh  nghiÖp  õa  µ  á. v v nh 6.  íng  Én,  «n   c,  Óm       ùc  Ön  H d ® ®è ki tra ®Ó th hi c¸c  ¬ng  ×nh, kÕ   ch tr   ho¹ch    iÓ m     vµ  m ôc   µy) sau    îc Thñ   íng  Ýnh  ñ    (c¸c ® 1, 2  3  n  khi ®   t Ch ph phª duyÖt. 7. Theo  âi,tæng  îp t×nh  ×nh  æi  íic¬  Êu  chøc,c¬  Õ     d  h  h ® m   c tæ    ch qu¶n  lýcña      c¸c tæng  c«ng    µ  íc do  ñ íng  Ýnh  ñ  Õt  nh  µnh  ty nh n   Th t Ch ph quy ®Þ th lËp. 8. ThÈ m   nh  ×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ    ®Þ tr   t  ph xem   Ðt,quyÕt  nh    ­ x  ®Þ c¸c ph ¬ng    ¾p  Õp, cæ   Çn    µ  a  ¹ng    ë  ÷u    ¸n s x   ph ho¸ v ® d ho¸ s h c¸c doanh  nghiÖp  µ  nh níc do    é,  ¬    c¸c B c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ, Uû   thu Ch ph   ban  ©n  nh d©n    c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng, c¸c Tæng   ¬   c«ng    µnh  Ëp ty th l  theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 91/TTg  µy  th¸ng3  ng 07    n¨m  1994  ×nh Thñ íng Ch Ýnh  tr   t  phñ. 9. Phèihîp víi   ¬          c quan  ªnquan  c¸c li   trong viÖc    Õt    íng m ¾ c,    gi¶iquy c¸cv   kiÕn  Þ  ña  ngh c doanh  nghiÖp  Ò   æi  íic¬  Õ   Ýnh  v® m   ch ch s¸ch,c¬  Õ     ch qu¶n  ýl  ®èi  íidoanh  v  nghiÖp  éc  thu c¸c  µnh  Çn  th ph kinh  Õ, cæ   Çn  t  ph ho¸  doanh  nghiÖp  µ  íctrong ph¹m    Öm  ô  îcgiao. nh n     vinhi v®  10. § Ò   Êt  íiThñ   íng  Ýnh  ñ      xu v   t Ch ph gi¶iquyÕt  ÷ng  Ên    éc nh v ®Ò thu   lÜnh  ùc  æi  íiqu¶n  ýdoanh  v® m  l  nghiÖp  µ    Çn    îtqu¸ thÈm  Òn  v cæ ph ho¸ v     quy cña  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan  ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  éc ChÝnh  thu   phñ, Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng,   ph tr     ¬  Héi ®ång    qu¶n  ÞTæng  tr   c«ng   ty91. 11. S¬   Õt,tæng  Õt, b¸o   k  k  c¸o  ñ  íng  Ýnh  ñ  Th t Ch ph theo  nh  ú    ®Þ k c¸c m Æt  c«ng t¸c s ¾p  xÕp, ® æi míi    doanh nghiÖp vµ  cæ   Çn   ph ho¸ doanh  nghiÖp  µ  íc. nh n II. æ  c h ø c, n hi Ö m  v ô  v µ  q u y Ò n  h ¹ n c ñ a c¸c th µ nh viªn B a n    T ® æ i  m í i q u ¶ n  l ý d o a n h  n g hi Ö p  Tru n g ¬ n g: 1. Trëng    Ban  Þu  ch tr¸chnhiÖ m   Ò   µn  é  ¹t®éng  ña    v to b ho   c Ban  ícThñ  tr   t ng  Ýnh  ñ. Trùc  Õp  í Ch ph   ti tham    Õt  nh  ©n  ù  ñ  èt cña    gia quy ®Þ nh s ch ch   c¸c Tæng   c«ng      ty 91. ChØ   o  ©y  ùng  Õn îc,ch¬ng  ×nh,kÕ   ¹ch  µi ®¹ x d chi l   tr   ho d  h¹n vÒ   æi  íic¬  Õ   Ýnh   ® m   ch ch s¸ch,tæ    chøc  qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp  éc m äi  thu   thµnh  Çn  ph kinh tÕ  µ    Çn      v cæ ph ho¸ doanh nghiÖp  µ  íc.Chñ   ×c¸c cuéc  nh n   tr     häp  ña  c Ban.
  3. 3 2. Gióp  ëng    Tr ban  ã    ã   c c¸c Ph ban  chuyªn tr¸chvµ    µnh      c¸c th viªn kiªm  nhiÖ m   îc quy  nh  ¹  Òu  Quy Õt  nh  è  ®  ®Þ ti§i 2  ®Þ s 111/1998/Q§­TTg  µy    ng 29 th¸ng6    n¨m  1998  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ. c Th t   ph C¸c  µnh    Þu  th viªnch tr¸chnhiÖ m     ©n  íc Trëng    c¸ nh tr   ban  Ò   Ö m   ô  v nhi v do  ëng  Tr ban  ©n  ph c«ng. 3. Phã   ëng    tr ban  êng  ùc ® îc Trëng  th tr     ban  û  Òn  iÒu  µnh  äi  u quy ® h m ho¹t®éng  ña    c Ban, cã  Òn:   quy 3.1.TriÖu  Ëp  äp  µn    t h to Ban    µn  ÷ng  Ên    ªnquan  n   Öc  ®Ó b nh v ®Ò li   ®Õ vi x©y  ùng  µ  iÓn khaithùc hiÖn  ¬ng  ×nh,®Ò     æi  íitæ  d v tr       ch tr   ¸n ® m   chøc  µ  ¬  vc chÕ   qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp. 3.2.§«n  c, kiÓm     Öc  ùc hiÖn  Ö m   ô  Trëng    ®è   travi th   nhi v do  ban  ∙  ® giao  cho    µnh  c¸cth viªn. 3.3.TriÖu  Ëp  µ  ñ  ×c¸c cuéc  äp  íil∙nh®¹o    t v ch tr     h v    Ban  æi  íiqu¶n  ý ® m  l  doanh  nghiÖp    é,    a   ¬ng  µ  éi  ng  c¸c B c¸c ®Þ ph v H ®å qu¶n  Þ tæng  tr   c«ng    ty nhµ  íc ®Ó   Êy ý  Õn  n  l   ki hoÆc   phæ   Õn, qu¸n  iÖtnéi dung, híng  Én  Öc  bi   tr       d vi thùc hiÖn    Ýnh    c¸c ch s¸ch,chÕ     ªnquan  n   Ünh  ùc  æi  íitæ    ®é li   ®Õ l v® m   chøc  vµ  ¬  Õ   c ch qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp. 3.4.Yªu  Çu  ëng    c Tr ban  §æi  íi qu¶n  ýdoanh  m  l  nghiÖp  ña    é,    c c¸c B c¸c ®Þa   ¬ng  µ  éi ®ång  ph vH  qu¶n  Þ c¸c Tæng   tr     c«ng    b¸o  ®Þnh  ú  µ  ty 91  c¸o  kv ®ét  Êt vÒ   ×nh  ×nh, kÕt  xu   t h   qu¶  µ  ÷ng  Õn  Þ   v nh ki ngh trong viÖc  ùc  Ön    th hi c«ng    æi  íiqu¶n  ývµ    Çn    t¸c® m  l   cæ ph ho¸ doanh  nghiÖp. 3.5.Tæ     chøc    oµn  c¸c ® c«ng    n   µm  Öc  íic¸c Bé,    a   ­ t¸c®Õ l vi v     c¸c ®Þ ph ¬ng, c¸c tæng     c«ng    µ  ét  è  ty v m s doanh  nghiÖp    ¾ m   µ  Óm     ×nh  ®Ó n v ki tra t h×nh  ùc  Ön  ÷ng  th hi nh c«ng  Öc  ªnquan  n   Ünh  ùc  æi  íi qu¶n  ý vi li   ®Õ l v® m  l  doanh  nghiÖp  µ    Çn  v cæ ph ho¸. 3.6.Yªu  Çu    é, ®Þa  ¬ng  µ    c c¸cB   ph v Tæng  c«ng    cö    é  ty91  c¸n b tham    gia nh÷ng  ã m   nh c«ng    ¾n  ¹n ®Ó   t¸cng h   nghiªncøu  µ  ©y  ùng  ét  è      ô    vx d m s ®Ò ¸n c thÓ  Ò   æi  íiqu¶n  ýdoanh  v® m  l  nghiÖp. 3.7.M êi    chuyªn gia giáitrong vµ  µiníc cã        ngo     kinh nghiÖm   Ò       v c¶ic¸ch  vµ qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp     Ên. Trong  ÷ng  êng  îp  Çn  Õtcö    ®Ó t v   nh tr hc thi   c¸c ®oµn    é  i  c¸n b ® nghiªncøu    kinh nghiÖ m   Ò   æi  íiqu¶n  ýdoanh    v® m  l  nghiÖp    ë nícngoµi.   4. C¸c  ã   ëng  Ph tr ban chuyªn tr¸ch thùc  Ön  Ö m   ô  Trëng      hi nhi v do  ban ph©n c«ng; ® îc thay  Æt   ëng     m Tr ban    gi¶iquyÕt c«ng  Öc  vi trong  êigian th     Phã  ëng  tr ban  êng  ùcv ¾ng  Æt. th tr   m 5. Bé   ëng,Chñ  Ö m     tr   nhi V¨n  phßng  Ýnh  ñ  ©n  Ch ph ph c«ng  ét  ã  ñ  m Ph ch nhiÖ m   V¨n  phßng  Ýnh  ñ  Ch ph tham    û    êng  ùcgi÷vaitrß®Ç u   èi  gia u viªnth tr         m gi÷a Ban  æi  íiqu¶n  ýdoanh    ® m  l  nghiÖp Trung  ng  íi ¬ v  V¨n  phßng  Ýnh  ñ. Ch ph 6. C¸c  û     U viªn kh«ng chuyªn tr¸ch kh¸c do    é,    ¬      c¸c B c¸c c quan  ö  ã  cc tr¸chnhiÖm   ùc  Ön  ÷ng  Ö m   ô  Trëng    th hi nh nhi v do  ban  ©n  ph c«ng, tham  ù    d ®Çy      éc  äp  ®ñ c¸c cu h Ban  æi  ® qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp  Trung  ng  µ  ¬ v tham   gia cã  Öu  hi qu¶  µo  v c«ng    t¸cchØ  o  ®¹ chung  ña  c Ban.
  4. 4 III.T æ  c h ø c  B é  p h Ë n  thê n g  tr ù c c ñ a B a n  v µ  m è i    q u a n  h Ö  c ñ a B a n  v íi  V¨n p h ß n g  C h Ý n h  p h ñ 1. Bé   Ën  êng  ùccña    ph th tr   Ban  æi  íi qu¶n  ýdoanh  ® m  l  nghiÖp  Trung ­ ¬ng bao  å m     ã  ëng  g c¸c Ph tr ban  chuyªn tr¸chvµ          c¸c Tæ c«ng    t¸cchuyªn m«n     sau  y:    ®© Tæ Tæng  îp,Tæ   ¾p  Õp, ® æi  íidoanh  h  s x   m  nghiÖp,Tæ     Çn     cæ ph ho¸ vµ  a  ¹ng    ë  ÷u,Tæ    ®d ho¸ s h   theo  âiho¹t®éng  ña    d    c c¸c tæng  c«ng    µ  tynh nícvµ    doanh  nghiÖp  µiquèc  ngo   doanh. C¸c      Tæ c«ng    µy  c¸n bé  Êp  t¸cn do    c vô  ô  ph tr¸ch. 2. Bé   Ën  êng  ùc Ban  æi  íi qu¶n  ý doanh    ph th tr   ® m  l  nghiÖp Trung  ng  ¬ chÞu  ù    o  µn  Ön  ña  ã  ëng  s l∙nh®¹ to di c Ph tr ban  êng  ùcBan  æi  íiqu¶n  th tr   ® m  lý doanh    nghiÖp Trung  ng  ï hîp  íiquy  Õ   ¹t®éng  ña  ¬ ph   v  ch ho   c V¨n  phßng  ChÝnh  ñ. ph 3. Bé  Ën  êng  ùcBan  æi  íiqu¶n  ýdoanh    ph th tr   ® m  l  nghiÖp  Trung  ng  ã  ¬c nhiÖ m  ô: v 3.1.TriÓn    khaic¸cnhiÖm  ô  ô  Ó  ∙      Òu  cña     v c th ® ghië §i 2  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 111/1998/Q§­TTg  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò   µnh  Ëp Ban. c Th t   ph v th l  3.2.Biªnso¹n c¸c tµiliÖu chuyªn m«n  Ò   æi  íidoanh               v® m  nghiÖp      ®Ó tæ chøc  éi nghÞ  íng dÉn    µnh, c¸c ®Þa   ¬ng  µ    H  h  c¸c ng    ph v c¸c Tæng c«ng      ty91 thùc hiÖn.   3.3.Gióp    o    l∙nh ®¹ Ban  Èn  Þ   éi dung    éc  äp  chu bn  c¸c cu h Ban  æi  íi ® m  qu¶n  ý doanh  l  nghiÖp  Trung  ng  µ    éc  îp  Ban  æi  íi qu¶n  ý ¬ v c¸c cu h do  ® m  l  doanh nghiÖp Trung  ng  ñ  × lµm  Öc  íic¸c c¬  ¬ ch tr   vi v     quan  kh¸c vÒ   æi  íi  ® m  doanh nghiÖp. 3.4. Gióp    l∙nh ®¹o    Ban  µm  ñ  ôc  ×nh  ñ   íng, c¸c  ã   ñ  íng l th t tr Th t   Ph th t   ChÝnh  ñ  ÷ng  Ên    Ò   æi  íic¬  Õ   ph nh v ®Ò v ® m   ch qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp  µ    v cæ phÇn    ho¸ doanh nghiÖp  µ  íc. nh n 3.5.TiÕp  Ën  ÷ng  Õn  Þ  ña      nh nh ki ngh c c¸c doanh  nghiÖp  Ò   ÷ng  Ên  v nh v ®Ò   îtthÈm   Òn  ña  é,  a   ¬ng  v  quy c B ®Þ ph hoÆc   a  îc Bé,  a   ¬ng    ch ®   ®Þ ph gi¶i quyÕt tho¶ ®¸ng.     Chñ   ng  èi hîp  íic¸c Vô   ®é ph   v     trong  V¨n phßng  Ýnh  ñ  µ    é,  Ch ph v c¸c B ngµnh  ªnquan, nghiªncøu  ×nh Thñ íng ChÝnh  ñ  Ön  li       tr   t  ph bi ph¸p    Õt  gi¶iquy kÞp  êinh÷ng  Õn  Þ  ña  th   ki ngh c doanh  nghiÖp. 4. M èi    quan  Ö   ÷a  é   ©n  êng  ùc Ban  æi  íi qu¶n  ý doanh  h gi B ph th tr   ® m  l  nghiÖp  Trung  ng  µ  ¬ v V¨n  phßng  Ýnh  ñ: Ch ph 4.1.C«ng    chøc,biªnchÕ   µ  ©n  ù:   t¸ctæ     v nh s ­ Bé   Ën  êng  ùccña    ph th tr   Ban  æi  íiqu¶n  ýdoanh  ® m  l  nghiÖp  Trung  ng  ¬ cã    Õ   biªn ch riªng® îc tæng  îp     h chung  trong biªn chÕ   ña     c V¨n  phßng  Ýnh  Ch phñ.Vµo  ý  I µng    Qu II  h n¨m  Ban th«ng  cho  b¸o  V¨n  phßng  Ýnh  ñ  ù  Õn  Ch ph d ki biªnchÕ       ®Ó V¨n phßng  Ýnh  ñ  Ch ph tæng  îp chung. h  BiªnchÕ   Ýnh    ch thøc tr cm ¾t  ña  é  Ën  êng  ùcgå m   ngêi.   í  c b ph th tr   20  ­ ViÖc  Ón  ông    tuy d c¸n  é, ®Ò   ¹tvµ  ùc hiÖn    Ýnh  b  b   th   c¸c ch s¸ch c¸n  é  b kh¸c cã  ªnquan  Trëng    li   do  ban  èng  Êt víiV¨n  th nh     phßng  Ýnh  ñ  Õt  Ch ph quy ®Þnh.
  5. 5 Trëng  ban  Õt ®Þnh  Öc  è  Ý,sö  ông    é  ña  quy   vi b tr   d c¸n b c Ban. 4.2.V Ò     c«ng    t¸cchuyªn m«n:   ­Bé  Ën  êng  ùcBan  æi  íiqu¶n  ýdoanh    ph th tr   ® m  l  nghiÖp Trung  ng  ¬ ph¶i   cã  tr¸chnhiÖ m   Èn  Þ    chu b chu  ¸o      ® c¸cv¨n b¶n  Ò   æi  íic¬  Õ   Ýnh  v® m   ch ch s¸ch  ®èi víi    doanh  nghiÖp  íckhitr×nh l∙nh®¹o  tr        V¨n  phßng  Ýnh  ñ  ý. Ch ph k ­Phã  ñ  Ö m    ch nhi V¨n  phßng  Ýnh  ñ  µuû    êng  ùccña  Ch ph l   viªnth tr   Ban  ý  k tªnvµ  ng  Êu    ®ã d V¨n  phßng  Ýnh  ñ      Ch ph c¸cv¨n b¶n  sau  y: ®© + Th«ng  b¸o    Õn  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  Ò     ñ  ¬ng  ô  Ó  ý ki c Th t Ch ph v c¸c ch tr c th ®èi  íic¸c kiÕn  Þ   Ò   æi  íi doanh  v    ngh v ® m  nghiÖp  éc    µnh  Çn  thu c¸c th ph kinh  tÕ,s ¾p  Õp  µ    Çn      x v cæ ph ho¸ doanh  nghiÖp  µ  íc. nh n +  êi  äp. Mh +  Yªu  Çu    é, ®Þa  ¬ng  µ  c c¸cB   ph v doanh nghiÖp        ×nh nh÷ng  b¸o c¸o gi¶itr   vÊn    ô  Ó  Ò     ¬ng    æi  íiqu¶n  ýdoanh  ®Ò c th v c¸cph ¸n ® m  l  nghiÖp. + Tho¶  Ën  éidung  ù  thu n   d th¶o  Òu  Ö  ña    §i l c c¸c Tæng   c«ng    µ   íc ty Nh n   vµ c«ng    íncã  éi ®ång  tyl   H   qu¶n  Þ tr ckhiBé   ëng    é   µ  ñ   Þch  û   tr   í     tr c¸c B v Ch t U ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh  ý  k ban  µnh. h + C¸c    v¨n b¶n kh¸c vÒ   íng dÉn   h  nghiÖp  ô  æi  íidoanh  v® m  nghiÖp theo  uû  Òn  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ. quy c Th t   ph +    Ých  ÷ng  Ên    ªnquan  n   ¬  Õ,  Ýnh  Gi¶ith nh v ®Ò li   ®Õ c ch ch s¸ch ® æi  íi   m  doanh nghiÖp  ∙  îc Quèc  éi,ChÝnh  ñ  µ  ñ  íng  Ýnh  ñ  Õt ®®  h  ph v Th t Ch ph quy   ®Þnh    Ën  ông  ®Ó v d cho  èng  Êt. th nh ­ C¸c    chuyªn    ña  é   Ën  êng  ùc Ban  æi  íi qu¶n  ý doanh  viªn c B ph th tr   ® m  l  nghiÖp  Trung  ng  ã  ¬ c tr¸chnhiÖm   êng    th xuyªn phèihîp vµ        tham      Õn  íi gia ý ki v   c¸c Vô,  ôc  ªnquan  ña    C li   c V¨n  phßng  Ýnh  ñ    ã  Ch ph khic yªu  Çu. Trêng  îp c   h  cÇn    Óu  ph¸tbi b»ng   v¨n b¶n,ph¶icã    Õn  ña    o      ý ki c l∙nh®¹ Ban  æi  íiqu¶n  ý ® m  l  doanh  nghiÖp Trung  ng. ¬ 4.3.C«ng    µnh  Ýnh:   t¸ch ch ­ C¸c      v¨n b¶n  ña    é, c¬  c c¸c B   quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc Ch Ýnh  ñ  thu   ph vµ  û   U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng, c¸c Tæng   ¬   c«ng    tr×nh Thñ íng  Ýnh  ñ    Õt    Ên    ªnquan  n   ty 91    t Ch ph gi¶iquy c¸c v ®Ò li   ®Õ ® æi  íiqu¶n  ýdoanh  m  l  nghiÖp  öitheo  a  g  ®Þ chØ:  V¨n phßng  Ýnh  ñ, sè  Ch ph   1 B¸ch  Th¶o, Ba  ×nh, Hµ   éi.Vô   µnh  Ýnh   §  N H ch (phßng  v¨n  )  th V¨n phßng  ChÝnh  ñ  Õp nhËn, lµm  ñ tôcvµ  ph ti     th     chuyÓn  cho      v¨n th Ban  æi  íiqu¶n  ý ® m  l  doanh  nghiÖp Trung  ng. ¬ ­ C¸c    c«ng    µiliÖu cña    é,  ¬  v¨n,t     c¸c B c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc thu   ChÝnh  ñ, c¸c ®Þa   ¬ng  µ    ph     ph v c¸c Tæng  c«ng    µ  íc göi trùc tiÕp    ty nh n       cho Ban  æi  íi qu¶n  ý doanh  ® m  l  nghiÖp  Trung  ng  ¬ theo  a   ®Þ chØ:  è   Bµ   S 6  Huy Ön  Thanh Quan, Ba  ×nh,Hµ   éi.  §  N ­ Ban  æi  íiqu¶n  ýdoanh    ® m  l  nghiÖp Trung  ng  µ ®Ç u   èi  Õp  Ën: ¬ l  m ti nh   c¸c v¨n b¶n     ph¸p quy  ña  Ýnh  ñ,Thñ íng Ch Ýnh  ñ;c¸c v¨n b¶n  iÒu  c Ch ph   t  ph       ® hµnh  ña  ñ íng,c¸cPhã  ñ t ng Ch Ýnh  ñ  µ      c Th t     th  í   ph v c¸cv¨n b¶n  ña  c V¨n  phßng  ChÝnh  ñ  ªnquan  n   Öm   ô  ña  ph li   ®Õ nhi v c Ban; lÞch    c«ng    Çn  ña  ñ ­ t¸ctu c Th t íng vµ    ã  ñ t ng ChÝnh  ñ..      ôc, Vô     c¸c Ph th  í   ph . c¸c C   trong V¨n  nh   phßng  Ýnh  Ch phñ.
  6. 6 ­ C¸c      v¨n b¶n  ×nh Thñ íng,c¸cPhã  ñ t ng Ch Ýnh  ñ  ùc hiÖn  tr   t    th  í   ph th   theo  quy  ×nh xö  ývµ    µnh    tr   l   ph¸th v¨n b¶n  ña  c V¨n  phßng  Ýnh  ñ. Ch ph 4.4.C«ng      t¸cqu¶n  Þ,tµivô: tr     ­ V¨n    phßng  Ýnh  ñ  ¶m   Ch ph ® b¶o kinh phÝ  ¹t®éng  ña    ho   c Ban theo  ù  d to¸n ® îc duyÖt. Dù        to¸n nµy    n»m  trong  ù  d to¸n ho¹t ®éng  ña      c V¨n phßng  ChÝnh  ñ. ph Hµng  n¨m  µo  u   v ®Ç th¸ng 8    Ban  æi  íiqu¶n  ýdoanh  ® m  l  nghiÖp  Trung ­ ¬ng  ù    d to¸nkinh phÝ   ¹t®éng  ña    ho   c n¨m  sau  öiV¨n  g  phßng  Ýnh  ñ    Ch ph ®Ó tæng  îp chung  ×nh duyÖt. h  tr   ­ C¸c  iÒu  Ön  µ  ¬ng  Ön lµm  Öc  ña    ® ki v ph ti   vi c Ban  îcV¨n  ®  phßng  Ýnh  Ch phñ  b¶o  ¶m. ® Vô     Tæ chøc    é,Vô  µnh  Ýnh,Côc  c¸n b   H ch   Qu¶n  ÞI,Côc  µnh  Ýnh    tr     H ch ­ qu¶n  ÞIIcã  tr     tr¸chnhiÖ m   ¹o®iÒu  Ön    t  ki cho  é  Ën  êng  ùcBan  æi  íi b ph th tr   ® m  qu¶n  ý doanh  l  nghiÖp  Trung  ng  ¹t®éng  îc thuËn  î theo    ¬ ho   ®  l  i c¸c quy  Õ   ch cña  V¨n  phßng  Ýnh  ñ. Ch ph IV. g u yªn t ¾ c h o ¹t ® é n g  B a n  ® æ i  m í i q u ¶ n  l ý  N   d o a n h  n g hi Ö p  Tru n g ¬ n g 1. Ban  ¹t®éng    ho   theo nguyªn  ¾c  Ëp  t t trung  ©n  ñ. Tuú   d ch   theo  Ýnh  t chÊt quan  äng cña  õng        tr   t ®Ò ¸n hoÆc   c¸o Trëng  b¸o    ban  iÖu tËp  äp  µn  tr   h to Ban    ®Ó tham      Õn  gia ý ki hoÆc   Êy ý  Õn    µnh    l   ki c¸cth viªnb»ng    v¨n b¶n  íckhi tr     tr×nh Thñ íng  Ýnh  ñ. Tõng  µnh    Õu  ã    Õn    t Ch ph   th viªnn c ý ki kh¸c víikÕt  Ën     lu cña  ëng  Tr ban  ã  c quyÒn  b¶o u  l hoÆc   ×nh  µy    Õn  tr b ý ki riªng lªn Thñ   íng    t  ChÝnh  ñ. ph 2. C¸c  û      u viªnkh«ng  chuyªn tr¸chkhi®¹idiÖn      cho  ¬  c quan  × nh    m ph¸t biÓu    Õn  ×  ý ki th ph¶i ® îc sù  Êt  Ý cña  ñ   ëng  ¬      nh tr   Th tr c quan  m × nh   i do  ®¹   diÖn  µ  kh«ng ký víi v  chøc danh thµnh viªn Ban  ® æi  íi qu¶n lý doanh  m    nghiÖp Trung  ng. ¬
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2