intTypePromotion=1

Quyết định 100/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
74
lượt xem
3
download

Quyết định 100/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 100/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Hải sản Biển Đông sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 100/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 100/2006/QĐ-TTg NGÀY 9 THÁNG 5 NĂM 2006 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CHUYỂN TỔNG CÔNG TY HẢI SẢN BIỂN ĐÔNG SANG HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước số 14/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 13/1999/QH10 ngày 12 tháng 6 năm 1999; Căn cứ Nghị định số 153/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ về tổ chức quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thủy sản, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Hải sản Biển Đông thuộc Bộ Thủy sản sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con như sau: 1. Công ty mẹ - Tổng công ty Hải sản Biển Đông là công ty nhà nước, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng; trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất - kinh doanh và đầu tư vốn vào các công ty con, công ty liên kết; chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển phần vốn nhà nước tại Tổng công ty và vốn đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết. Công ty mẹ là công ty nhà nước được hình thành trên cơ sở tổ chức lại Văn phòng Tổng công ty Hải sản Biển Đông, các đơn vị hạch toán phụ thuộc. Cơ cấu quản lý của Công ty mẹ bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc. 2. Công ty con, công ty liên kết: có tư cách pháp nhân, có tài sản, tên gọi, bộ máy quản lý riêng, tự chịu trách nhiệm dân sự trong phạm vi số tài sản của doanh nghiệp; được tổ chức và hoạt động theo các quy định pháp luật tương ứng với hình thức pháp lý của công ty con, công ty liên kết. 3. Cơ cấu vốn điều lệ, ngành, nghề kinh doanh của Công ty mẹ và công ty con, công ty liên kết; tổ chức, quản lý Công ty mẹ; quan hệ giữa Công ty mẹ với chủ sở hữu nhà nước và với các công ty con, công ty liên kết được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ. 4. Công ty mẹ có trách nhiệm kế thừa các quyền và nghĩa vụ pháp lý của Tổng công ty Hải sản Biển Đông. 5. Lộ trình sắp xếp lại và chuyển Tổng công ty Hải sản Biển Đông sang tổ chức hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con như Phụ lục kèm theo. Điều 2.
  2. 2 1. Giao Bộ trưởng Bộ Thủy sản: - Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án này. - Quyết định thành lập Công ty mẹ; hình thành các công ty con, công ty liên kết nêu tại khoản 1 và khoản 2 Điều 1 Quyết định này theo quy định hiện hành. - Chỉ đạo Tổng công ty Hải sản Biển Đông thực hiện thủ tục phá sản 04 doanh nghiệp nêu tại mục III Phụ lục kèm theo. - Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ. 2. Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bộ trưởng các Bộ: Thủy sản, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng
  3. Phụ lục SẮP XẾP LẠI VÀ CHUYỂN TỔNG CÔNG TY HẢI SẢN BIỂN ĐÔNG SANG HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON (Ban hành kèm theo Quyết định số:100 /2006/QĐ-TTg ngày 09 tháng5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ) ____ I. Các công ty con: 1. Doanh nghiệp chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (năm 2006): - Công ty Khai thác và Dịch vụ hải sản Biển Đông (sau khi sáp nhập Trung tâm Hậu cần nghề cá đảo Đá Tây vào công ty này). 2. Doanh nghiệp đã cổ phần hoá: - Công ty cổ phần Đóng sửa tàu Nhà Bè. 3. Công ty nhà nước thực hiện cổ phần hoá năm 2006: - Công ty Công nghiệp thủy sản. II. Các công ty liên kết: 1. Doanh nghiệp đã cổ phần hoá: - Công ty cổ phần Lưới sợi Hùng Vương, - Công ty cổ phần Thiết bị hàng hải, - Công ty cổ phần Khảo sát thiết kế và Tư vấn đầu tư, - Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế công nghiệp Thủy sản, - Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phú Mỹ. 2. Các công ty nhà nước thực hiện cổ phần hoá năm 2006: - Công ty Phú Thuận, - Công ty Dịch vụ xây lắp thủy sản II, - Công ty Kinh doanh Xuất nhập khẩu thủy sản. III. Doanh nghiệp phá sản năm 2006: - Công ty Thủy sản Thuận Thắng, - Công ty Thủy sản Chiến Thắng, - Công ty In bao bì và Xuất nhập khẩu tổng hợp, - Xí nghiệp Chế biến Xuất khẩu Chiến Thắng./.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2