intTypePromotion=1

Quyết định 103/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
65
lượt xem
2
download

Quyết định 103/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 103/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin đến năm 2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 103/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a T h ñ  tí ng ch Ý n h  p h ñ  S è  103/2003/Q§­T T g   n g µ y 27   th¸ng  n¨ m  2003 P hª  u y Ö t P h ¬ n g   5  d ¸n t æ n g  th Ó   s ¾ p  x Õ p, ® æ i   íi d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n íc trù c  m thu é c  B é  V¨n h o¸ ­  h « n g  tin ® Õ n   m  2005 T n¨ Th ñ   íng ch Ý nh ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 58/2002/Q§­ TTg  µy  th¸ng 4  ng 26    n¨m  2002  ña  c Thñ  t ng Ch Ýnh  phñ  vÒ  ban hµnh tiªu Ý, danh m ôc  ph©n  lo¹ doanh  í  ch i nghiÖp  µ  ícvµ  nh n   Tæng  c«ng    µ  íc; tynh n C¨n  ChØ   Þ  è  cø  th s 01/2003/CT­TTg  µy  th¸ng 01  ng 16    n¨m  2003  ña  c Thñ íng  Ýnh  ñ  Ò   Õp  ôc ®Èy  ¹nh  ¾p  Õp,  æi  íi,ph¸ttr Ón vµ   t Ch ph v ti t   m s x ® m    i   n©ng cao  Öu  hi qu¶  doanh  nghiÖp  µ  íc; nh n XÐt    Þ   ña  é   ®Ò ngh c B V¨n  ho¸    ­ Th«ng    tin(c«ng  sè    v¨n  49/ TTr­ BVHTT,  c«ng v¨n sè  1180/§A­ BVHTT  ngµy 27  th¸ng 3  n¨m  2003, c«ng v¨n sè  1696/VHTT    µy  th¸ng 4  KH ng 25    n¨m  2003),ý  Õn  ña    é     Õ   ¹ch  µ    ki c c¸c B : K ho v §Çu  t(c«ng    è  v¨n s 2441 BKH/DN   µy  th¸ng 4  ng 23    n¨m  2003),Tµi chÝnh     (c«ng  v¨n sè    4287  TC/TCDN   µy  th¸ng4  ng 28    n¨m  2003),Lao  ng    ¬ng    µ      ®é ­ Th binh v X∙ héi(c«ng    è    v¨ns 1169/L§TBXH­CSL§VL  µy  th¸ng4  ng 15    n¨m 2003),  éivô   N   (c«ng  v¨n  è  s 704/BNV­ TCBC   µy  th¸ng 4  ng 11    n¨m  2003) vµ    Ban  Kinh  Õ  t Trung  ng   ¬ (c«ng v¨nsè      182  CV/KTTW   µy  th¸ng4  ng 15    n¨m 2003), Q uy Õ t  Þ nh   ® : §i Ò u  1. Phª  Öt  ¬ng  tæng  Ó  ¾p   Õp,  æi  íi doanh  duy Ph ¸n  th s x ® m  nghiÖp  µ  íctrùcthuéc Bé   nh n       V¨n      ho¸ ­ Th«ng    n   tin®Õ n¨m 2005    ô  ôc nh Ph l   kÌm  theo. §i Ò u    é  ëng  é  ho¸ ­Th«ng    ã  2. B tr B V¨n     tinc tr¸chnhiÖ m    chØ  o  ùc ®¹ th   hiÖn  Öc  ¾p  Õp, ® æi  íidoanh  vi s x   m  nghiÖp  µ  íctrùcthuéc theo  ng  éi nh n       ®ó n  dung  µ  Õn    ∙  îc duyÖt.Trêng  îp  iÒu  v ti ®é ® ®     h® chØnh,    bæ sung  ¬ng    Ph ¸n ph¶i® îcsù  Êp  Ën  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ.     ch thu c Th t   ph   §i Ò u 3. Bé   µi chÝnh, Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu  , Bé   éi  ô, Bé     T    K ho v§ t   N v   Lao ®éng    ¬ng  ­ Th binh vµ  héivµ    ¬    X∙    c¸cc quan  ªnquan  ã  li   c tr¸chnhiÖ m  èihîp    ph   víi é    V¨n     B ho¸ ­Th«ng    tintrong viÖc  ùc hiÖn  ¬ng    ãitrªn.   th   Ph ¸n n     Ban  ChØ   o  ®¹ §æi  íi vµ  m   Ph¸t tr Ón    i doanh  nghiÖp  Þu  ch tr¸ch nhiÖ m     ®«n  c, híng dÉn  µ  ®è     v theo  âiviÖc  ùc hiÖn  ¬ng    µy,®ång  êikiÕn  d  th   Ph ¸n n   th   nghÞ   íiThñ íng  Ýnh  ñ      v  t Ch ph c¸c gi¶iph¸p th¸o gì khã     kh¨n trong qu¸  ×nh tr   thùc hiÖn.    
  2. 2 §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy,kÓ   õ ngµy  ¨ng  4. Quy ®Þ n c hi l   15    t  ® C«ng  b¸o. Bé  ëng  é  tr B V¨n     ho¸ ­Th«ng    µ  ñ  ëng    ¬  tinv Th tr c¸cc quan  ªnquan  Þu  li   ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  3. 3 P h ô   ôc l D a n h  m ô c  d o a n h  n g hi Ö p  n h µ   íc trù c thu é c  n B é  V¨n h o¸  h « n g   ­ T tin th ù c  Ö n  s ¾ p   Õ p, ® æ i  m í i ® Õ n   hi x n¨ m  2005 (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 103/2003/Q§­ TTg ngµy  th¸ng5  27    n¨m 2003  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ) c Th t   ph A. D o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n í c. I. o a n h  n g hi Ö p  n h µ   íc gi ÷ n g u yªn p h¸p  h © n  D n n ­Nhµ   Êtb¶n    xu   V¨n    ©n  éc, ho¸ d t ­Nhµ   Êtb¶n    xu   V¨n     ho¸ ­Th«ng  tin, ­Nhµ   Êtb¶n    xu   V¨n  äc, h ­Nhµ   Êtb¶n  Õ   í ,   xu   Th gi i ­Nhµ   Êtb¶n    ¹c,   xu   ¢m nh ­H∙ng    phim  µiliÖu khoa  äc  T    h Trung  ng, ¬ ­H∙ng    phim  ¹th×nh, Ho   ­H∙ng    phim  TruyÖn  ÖtNam   Vi   , ­H∙ng    phim    ãng, Gi¶iph ­H∙ng    phim  TruyÖn   I, ­C«ng      Çn  ó,   tyInTr Ph ­C«ng      µ    tyInv V¨n    È m, ho¸ ph ­C«ng    ü   ËtTrung  ng,   tyM thu   ¬ ­C«ng    bæ     Ých  µ  ÕtbÞ      tyTu  dit v Thi   v¨n ho¸, ­C«ng    Êt  Ëp  Èu  µ    tyXu nh kh v Ph¸thµnh    phim  ÖtNam, Vi   ­Trung  ©m  éi chîtr Ónl∙m ViÖtNam,   t H    i       ­C«ng    Êt nhËp  Èu    tyXu   kh s¸ch b¸o (Tæng     c«ng    tyPh¸thµnh    s¸ch). II.D o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n íc th ù c hi Ö n  c¸c  × n h     h thøc  s ¾ p  x Õ p 1.Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Çn  th   cæ ph ho¸. a) N¨m    2003. * Doanh nghiÖp  ùc  Ön    Çn  th hi cæ ph ho¸,Nhµ   íc gi÷ cæ   Çn      n     ph ë møc   thÊp  hoÆc  kh«ng  ÷cæ   Çn  gi   ph : ­C«ng    ©y  ùng    tyX d c«ng  ×nh v¨n ho¸, tr    
  4. 4 ­C«ng    ©y  ùng  µ  öa  ÷a  µ  öa,   tyX d v S ch nh c ­C«ng      Ên  µ  ÕtkÕ     tyT v v Thi   c«ng  ×nh v¨n ho¸, tr     ­C«ng    Õp    tyNhi ¶nh  µ  v Diafilm, ­C«ng      tyKh¸ch  ¹n vµ  Þch  ô      s  D v v¨n ho¸ (Tæng  c«ng    tyPh¸thµnh    s¸ch). b) N¨m    2004. * Doanh nghiÖp  µnh    th viªnTæng  c«ng    ty Ph¸thµnh    s¸ch thùc hiÖn        cæ phÇn    µ   ícn ¾ m   ÷trªn50%   ho¸,Nh n   gi     tæng  è    Çn  ña  s cæ ph c doanh  nghiÖp: ­C«ng        tyInkhoa  äc  ü  Ët, h k thu ­C«ng      tyPh¸thµnh    s¸ch H¶iD ¬ng,    ­C«ng      tyPh¸thµnh    s¸ch Hµ   ©y,  T ­C«ng      tyPh¸thµnh    s¸ch khu  ùc  ,   v II ­C«ng      tyPh¸thµnh    s¸ch Ngh Ö     An, ­C«ng      tyPh¸thµnh    s¸ch Thanh    Ho¸. * Doanh nghiÖp  ùc  Ön    Çn  th hi cæ ph ho¸, Nhµ   íc n ¾ m   ÷ cæ   Çn    n  gi   ph thÊp  Êt 51%,        Çn  Çn  u   nh   khib¸n cæ ph l ®Ç : ­C«ng    Êt  Ëp  Èu  Ëtt­ThiÕtbÞ  µnh    tyXu nh kh v       ng in, ­C«ng    Êt  Ëp  Èu  µnh    tyXu nh kh ng in. c)N¨m    2005. * Doanh nghiÖp  ùc  Ön    Çn  th hi cæ ph ho¸, Nhµ   íc n ¾ m   ÷      n  gi trªn 50%   tæng  è    Çn  ña  s cæ ph c doanh  nghiÖp  : ­C«ng      èng  Êt,   tyInTh Nh ­C«ng      tyPh¸thµnh    s¸ch Nam   µ     H (Tæng  c«ng    tyPh¸thµnh    s¸ch), ­C«ng      tyPh¸thµnh    s¸ch Qu¶ng    Ninh  (Tæng  c«ng    tyPh¸thµnh    s¸ch), ­C«ng      tyPh¸thµnh    s¸ch Ninh  ×nh    B (Tæng  c«ng    tyPh¸thµnh    s¸ch), ­C«ng      tyPh¸thµnh    s¸ch §µ  ½ ng   N (Tæng  c«ng    tyPh¸thµnh    s¸ch). * Doanh nghiÖp  ùc  Ön    Çn  th hi cæ ph ho¸, Nhµ   íc n ¾ m   ÷ cæ   Çn    n  gi   ph thÊp  Êt 51%,        Çn  Çn  u   nh   khib¸n cæ ph l ®Ç : ­C«ng    Êt  Ëp  Èu  µ    tyXu nh kh v Ph¸ttr Ónv¨n ho¸,  i     ­C«ng    Êt  Ëp  Èu  ÕtbÞ  iÖn    tyXu nh kh thi   ® ¶nh   ­TruyÒn  ×nh. h * Doanh nghiÖp  ùc  Ön    Çn  th hi cæ ph ho¸,Nhµ   íc gi÷ cæ   Çn      n     ph ë møc   thÊp  hoÆc  kh«ng  ÷cæ   Çn  gi   ph : ­C«ng    Êt  Ëp  Èu  Ëtt­ThiÕtbÞ      tyXu nh kh v       v¨n ho¸, ­C«ng      tyPh¸ttr Ónc«ng  Ö   µ   i   ngh v TruyÒn  ×nh. h 2. Doanh nghiÖp thùc hiÖn b¸n, giao cho ngêi lao ®éng  t¹ doanh  i nghiÖp : N¨m   2004. ­C«ng    Êt  Ëp  Èu      È m.   tyXu nh kh v¨n ho¸ ph
  5. 5 B . T æ n g  c « n g  ty n h µ  n í c Gi÷ nguyªn ph¸p  ©n,  Õp  ôc cñng  è  nh ti t   c Tæng  c«ng    ty Ph¸thµnh    s¸ch  ViÖt Nam     (n¨m 2003 chuyÓn  µ   Êt b¶n  Nh xu   V¨n ho¸  Th«ng    µ   Êt ­  tin,Nh xu   b¶n    ¹c vµ  ¢m nh   C«ng      ty In khoa  äc  ü  Ëtlµm  µnh    h k thu   th viªnTæng  c«ng    ty) vµ  æi    µnh  ® tªnth Tæng  c«ng    tyS¸ch  ÖtNam. Vi  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2