intTypePromotion=1

Quyết định 108/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
125
lượt xem
20
download

Quyết định 108/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 108/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 108/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 1. q uy Õ t  ®Þ nh  cña thñ tíng chÝnh phñ Sè 108/2005/Q§­TTg  ngµy 16 th¸ng 5 n¨m 2005 VÒ viÖc phª duyÖt Quy ho¹ch  ph¸t triÓn c«ng nghiÖp xi m¨ng ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010  vµ ®Þnh híng ®Õn n¨m 2020 Thñ tíng ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø LuËt X©y dùng ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003; C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   16/2005/N§­CP   ngµy   07   th¸ng   02   n¨m 2005 cña ChÝnh phñ  vÒ  qu¶n lý  dù  ¸n  ®Çu t  x©y dùng   c«ng tr×nh; XÐt ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé X©y dùng, quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.   Phª duyÖt Quy ho¹ch  ®iÒu chØnh ph¸t triÓn  c«ng nghiÖp  xi m¨ng ViÖt Nam  ®Õn n¨m 2010  vµ   ®Þnh  híng  ®Õn n¨m 2020 víi nh÷ng néi dung chñ yÕu sau ®©y: 1. Môc tiªu ph¸t triÓn: Môc   tiªu   ph¸t   triÓn   cña   ngµnh   c«ng   nghiÖp   xi   m¨ng   ViÖt Nam  ®Õn n¨m 2010 vµ   ®Þnh híng  ®Õn n¨m 2020 lµ   ®¸p  øng ®ñ nhu cÇu tiªu dïng xi m¨ng trong níc (c¶ vÒ sè lîng  vµ   chñng   lo¹i),   cã   thÓ   xuÊt   khÈu   khi   cã   ®iÒu   kiÖn;   ®a  ngµnh xi m¨ng ViÖt Nam thµnh mét ngµnh c«ng nghiÖp m¹nh,  cã  c«ng nghÖ  hiÖn  ®¹i,  ®ñ  søc c¹nh tranh trªn thÞ  trêng  trong níc vµ quèc tÕ trong tiÕn tr×nh héi nhËp.  2. Quan ®iÓm ph¸t triÓn. a) VÒ ®Çu t:  §Çu t c¸c dù ¸n xi m¨ng ph¶i b¶o ®¶m hiÖu qu¶ kinh tÕ   ­ x∙ héi, s¶n phÈm cã  søc c¹nh tranh trong  ®iÒu kiÖn héi  nhËp   kinh   tÕ   khu   vùc   vµ   quèc   tÕ,   sö   dông   hîp   lý   tµi   nguyªn, b¶o vÖ  m«i trêng sinh th¸i, di tÝch lÞch sö  v¨n  ho¸, c¶nh quan vµ  b¶o  ®¶m c¸c yªu cÇu vÒ  an ninh, quèc  phßng. ¦u tiªn ph¸t triÓn c¸c dù ¸n ®Çu t  më réng, c¸c dù  ¸n   míi   t¹i   khu   vùc   miÒn   Nam   vµ   miÒn   Trung,   c¸c   dù   ¸n   thuéc c¸c tØnh miÒn nói phÝa B¾c. Kh«ng ®Çu t míi c¸c nhµ  m¸y xi m¨ng lß  ®øng, c¸c tr¹m  nghiÒn   ®éc lËp kh«ng  g¾n  víi c¬ së s¶n xuÊt clanhke trong níc.
 2. 2 b) VÒ c«ng nghÖ:  Sö  dông c«ng nghÖ  tiªn tiÕn, tù   ®éng ho¸  ë  møc cao,  lùa chän thiÕt bÞ  phï  hîp nh»m  ®¶m b¶o s¶n xuÊt s¶n phÈm  ®¹t chÊt lîng cao, æn  ®Þnh, gi¸ thµnh hîp lý  vµ  s¶n phÈm  ®a d¹ng. TiÕt kiÖm tèi ®a tµi nguyªn, kho¸ng s¶n  vµ n¨ng  lîng   trong   s¶n   xuÊt   xi   m¨ng.   §a   d¹ng   hãa   nguån   nguyªn  liÖu, nhiªn liÖu cho s¶n xuÊt xi m¨ng trong ®ã cã sö dông  phÕ   th¶i,  phÕ  liÖu   cña   c¸c   ngµnh   c«ng  nghiÖp   kh¸c,   b¶o   ®¶m c¸c chØ tiªu vÒ  chÊt lîng s¶n phÈm vµ  b¶o vÖ  m«i tr­ êng theo tiªu chuÈn quy ®Þnh. ChuyÓn ®æi dÇn c«ng nghÖ lß   ®øng sang lß quay vµ  tiÕn tíi lo¹i bá  c«ng nghÖ  xi m¨ng  lß ®øng tríc n¨m 2020. c) VÒ quy m« c«ng suÊt:  ¦u tiªn ph¸t triÓn c¸c nhµ  m¸y quy m« c«ng suÊt lín;  lùa   chän   quy   m«   c«ng   suÊt  phï  hîp   ®èi  víi  c¸c  dù   ¸n   ë  vïng nói,  vïng  s©u, vïng xa. C¸c dù  ¸n chuyÓn   ®æi  c«ng  nghÖ  tõ  lß  ®øng sang lß quay cã  thÓ  ¸p dông quy m« c«ng  suÊt   võa   vµ   nhá,   nhng   kh«ng   nhá   h¬n   1.000   tÊn  clanhke/ngµy.  d) VÒ bè trÝ quy ho¹ch:  C¸c  nhµ  m¸y  s¶n xuÊt  xi m¨ng  ph¶i   ®îc lùa  chän x©y  dùng  ë  nh÷ng n¬i cã   ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ  nguån nguyªn  liÖu, h¹  tÇng vµ  trªn c¬  së  nhu cÇu thÞ  trêng  ®Þa ph¬ng  vµ  khu vùc, cã  tÝnh  ®Õn  ®iÒu tiÕt cung cÇu trong ph¹m vi  toµn quèc, tËp trung chñ  yÕu vµo 8 khu vùc cã  triÓn väng  s¶n xuÊt clanhke, xi m¨ng: Khu vùc C¸c tØnh I Qu¶ng Ninh II H¶i Phßng ­ H¶i D¬ng III Hßa B×nh ­ Hµ  T©y ­ Hµ  Nam ­ Ninh B×nh ­ B¾c   Thanh Hãa IV Nam Thanh Hãa ­ NghÖ An. V Qu¶ng B×nh ­ Qu¶ng TrÞ ­ Thõa Thiªn HuÕ VI Qu¶ng Nam ­  §µ N½ng VII T©y Ninh ­ B×nh Phíc VIII Kiªn Giang TËp trung x©y dùng c¸c nhµ  m¸y s¶n xuÊt clanhke quy   m« c«ng suÊt lín t¹i c¸c khu vùc cã  tµi nguyªn, cã   ®iÒu  kiÖn giao th«ng  ®êng thuû  thuËn tiÖn cho viÖc vËn chuyÓn   clanhke vµo miÒn Nam. §èi  víi khu  vùc miÒn  nói  T©y B¾c,  §«ng  B¾c chñ   yÕu  x©y dùng c¸c nhµ  m¸y quy m« phï  hîp  ®¸p øng nhu cÇu ph¸t   triÓn kinh tÕ ­ x∙ héi t¹i chç vµ vïng l©n cËn. 
 3. 3 3. C¸c chØ tiªu quy ho¹ch. a) VÒ tr÷ lîng má nguyªn liÖu: ­  §èi   víi   c¸c   dù   ¸n   cã   c«ng   suÊt   trªn   3.000   tÊn  clanhke/ngµy : tr÷  lîng má  nguyªn liÖu tèi thiÓu ph¶i  ®ñ  cho s¶n xuÊt liªn tôc 30 n¨m. ­   §èi   víi   c¸c   dù   ¸n   cã   c«ng   suÊt   d íi   3.000   tÊn  clanhke/ngµy   :   tr÷   lîng   má   nguyªn  liÖu   ph¶i   ®ñ   cho   s¶n  xuÊt liªn tôc tõ 20 ®Õn 25 n¨m. b) C¸c chØ tiªu kü thuËt s¶n xuÊt xi m¨ng:  Dù  ¸n  ®Çu t  ph¸t triÓn c«ng nghiÖp xi m¨ng ph¶i  ®¹t  c¸c   chØ   tiªu   tiªn   tiÕn   vÒ   tiªu   hao   nhiªn   liÖu,   nguyªn  liÖu, ®iÖn n¨ng, vËt liÖu, nång ®é bôi cña khÝ th¶i, c êng  ®é  tiÕng  ån, møc  ®é  tù   ®éng ho¸, n¨ng suÊt lao  ®éng, tû  lÖ chÕ t¹o thiÕt bÞ trong níc. Mét sè chØ tiªu cô thÓ nh  sau:  C¸c chØ tiªu Lo¹i quy m« c«ng suÊt, (TÊn  clanhke/ngµy) 1.000 ≥  3.000 >1.000 ®Õn < 3.000 Tiªu hao nhiÖt, kcal/kg  ≤  730 ≤  800 ≤  850 clanhke Tiªu   hao   ®iÖn,   kwh/tÊn  ≤  95 ≤   98 ≤   100 xi m¨ng Nång ®é bôi, mg/Nm3 ≤  50 c) C¸c c¬ së xi m¨ng lß ®øng c¶i t¹o, chuyÓn ®æi c«ng  nghÖ sang lß quay ph¶i ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn sau: ­ §∙ tr¶ hÕt nî  vay ®Çu t, cã nhu cÇu c¶i t¹o chuyÓn  ®æi c«ng nghÖ.  ­ Cã  nguån nguyªn liÖu  ®¸ v«i,  ®Êt sÐt víi chÊt l îng  ®¹t yªu cÇu, cã tr÷ lîng ®¶m b¶o cho nhµ m¸y ho¹t ®éng tõ  20 n¨m trë lªn. ­ Cã thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm. ­ Cã n¨ng lùc vÒ tµi chÝnh. ­ Cã ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý, ®iÒu hµnh s¶n xuÊt nhiÒu  kinh nghiÖm.   C¸c c¬  së  xi m¨ng lß  ®øng kh«ng  ®ñ  c¸c tiªu chÝ  c¶i  t¹o, chuyÓn ®æi nªu trªn ph¶i cã kÕ ho¹ch chuyÓn h íng s¶n  xuÊt hoÆc thanh lý tríc n¨m 2020. d) Yªu cÇu ®èi víi c¸c tr¹m nghiÒn: ­ Ph¶i g¾n víi c¬  së  s¶n xuÊt vµ  cung cÊp clanhke æn  ®Þnh trong níc.
 4. 4 ­  Ph¶i  ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ  vÖ  sinh m«i trêng theo  quy ®Þnh. ®) Nhu cÇu vµ  kÕ  ho¹ch huy  ®éng s¶n lîng c¸c nhµ  m¸y  xi m¨ng. ­ Dù b¸o nhu cÇu xi m¨ng theo mèc thêi gian:  + Toµn quèc: §¬n vÞ: triÖu tÊn N¨m Møc dao ®éng Møc trung b×nh 2005 27,5  ­  30,5 29 2010 42,2 ­ 51,4 46,8 2015 59,5 ­ 65,6 62,5 2020 68 ­ 70 + Theo 8 vïng kinh tÕ: §¬n vÞ :triÖu tÊn  Vïng kinh tÕ Nhu cÇu xi m¨ng c¸c n¨m 2005 2010 2015 T©y B¾c 0,43 0,7 0,94 §«ng B¾c 2,41 3,98 5,32 §ång b»ng s«ng Hång 7,95 13,10 17,5 B¾c Trung Bé 2,98 4,92 6,56 Nam Trung Bé 2,27 3,74 5,0 T©y Nguyªn 0,72 1,17 1,56 §«ng Nam Bé 7,78 12,17 16,25 §ång   b»ng   s«ng   Cöu  4,46 7,02 9,37 Long ­ Dù  kiÕn kÕ  ho¹ch huy  ®éng s¶n lîng xi m¨ng vµ  c¸c  dù ¸n ®Çu t theo quy ho¹ch bao gåm: + C¸c dù ¸n thuéc Phô lôc kÌm theo: . Danh môc c¸c nhµ m¸y xi m¨ng hiÖn cã (môc A & D). . Danh môc c¸c dù  ¸n xi m¨ng  ®ang  ®Çu t   x©y dùng vµ  ®∙ ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ cho phÐp ®Çu t (môc B). . Danh môc c¸c dù ¸n xi m¨ng ®∙ x¸c ®Þnh chñ ®Çu t vµ  ®∙ dù kiÕn tiÕn ®é triÓn khai thùc hiÖn ®Çu t (môc C).  . Danh môc c¸c nhµ m¸y xi m¨ng lß ®øng ®∙ cã kÕ ho¹ch   c¶i t¹o chuyÓn ®æi sang c«ng nghÖ lß quay (môc D1).
 5. 5 .  C¸c dù  ¸n tiÒm n¨ng dù  kiÕn kªu gäi  ®Çu t  (môc E):  tªn dù ¸n, ®Þa ®iÓm, quy m« c«ng suÊt vµ tiÕn ®é ®Çu t ®­ îc   x¸c   ®Þnh   cô   thÓ   víi   sù   tháa   thuËn   cña   Bé   qu¶n   lý   ngµnh. + C¸c dù  ¸n ph¸t sinh ngoµi danh môc cña Phô  lôc kÌm  theo chØ  ®îc triÓn khai c¸c bíc  ®Çu t  sau khi cã   ý  kiÕn  chÊp thuËn cña Thñ tíng ChÝnh phñ. 4. VÒ nguån vèn ®Çu t:  Huy  ®éng tèi  ®a c¸c nguån vèn trong vµ  ngoµi níc bao  gåm vèn tÝn dông, tr¸i phiÕu c«ng tr×nh, vèn tù  cã, vèn  cæ phÇn, vèn gãp liªn doanh, ... ®Ó ®Çu t xi m¨ng. KhuyÕn  khÝch c¸c thµnh phÇn kinh tÕ  tham gia  ®Çu t  xi m¨ng, kÓ  c¶   ®Çu   t  níc   ngoµi   theo   h×nh   thøc   liªn   doanh   hoÆc   cæ  phÇn.  Nhµ  níc cã  hç  trî  thÝch hîp  ®èi víi nh÷ng dù  ¸n ph¸t  triÓn xi m¨ng  ë  vïng nói, vïng s©u, vïng xa,  ®Þa bµn khã  kh¨n th«ng qua c¸c c¬ chÕ, chÝnh s¸ch hiÖn hµnh. 5. VÒ phèi hîp liªn ngµnh:  KÕt hîp hµi hoµ,  ®ång bé  gi÷a s¶n xuÊt vµ  tiªu thô,  gi÷a   c¸c   ngµnh   vµ   c¸c   lÜnh   vùc   liªn   quan   nh  :   c¬   khÝ,  giao th«ng vËn t¶i, tµi nguyªn m«i trêng, khoa häc c«ng  nghÖ, gi¸o dôc  ®µo t¹o, x©y dùng h¹  tÇng...,  ®Ó   ®¸p øng  tèt nhÊt cho ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp xi m¨ng,  ®ång  thêi   t¹o   ®iÒu   kiÖn   ®Ó   c¸c   ngµnh   kh¸c   cïng   ph¸t   triÓn.  Ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp xi m¨ng ph¶i g¾n víi ch¬ng  tr×nh  c¬  khÝ  träng   ®iÓm cña ChÝnh  phñ.  Huy  ®éng tèi  ®a  n¨ng   lùc   cña   c¸c   ngµnh   c¬   khÝ,   luyÖn   kim,   tin   häc,   tù  ®éng   ho¸....   trong   nghiªn   cøu,   thiÕt   kÕ,   chÕ   t¹o   thiÕt  bÞ, c«ng nghÖ  vµ  phô  tïng thay thÕ  cho ngµnh c«ng nghiÖp  xi m¨ng  ®Ó  t¨ng nhanh tû  lÖ  thiÕt bÞ  chÕ  t¹o trong níc.  ChÝnh phñ  hç  trî  viÖc mua c«ng nghÖ   ®Ó  thiÕt kÕ  chÕ  t¹o  thiÕt bÞ  m¸y mãc cho ngµnh xi m¨ng thay thÕ  dÇn thiÕt bÞ  nhËp khÈu.  TËp hîp c¸c nguån lùc  ®Ó  nhanh chãng lµm chñ   ®îc c¸c  kh©u thiÕt kÕ, chÕ  t¹o, l¾p  ®Æt, vËn hµnh c¸c d©y chuyÒn  s¶n xuÊt xi m¨ng cã  c«ng suÊt  ®Õn 2.500 tÊn clanhke/ngµy  theo c«ng nghÖ  hiÖn  ®¹i, chËm nhÊt vµo n¨m 2007. §èi víi  c¸c dù  ¸n xi m¨ng lín, tû  lÖ  sö  dông hµng ho¸, thiÕt bÞ  gia c«ng chÕ  t¹o trong níc cÇn  ®¹t møc 60% vÒ  träng lîng  vµ  25 ­ 30% vÒ  gi¸ trÞ. KhuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp cã  ®ñ   ®iÒu kiÖn vÒ  n¨ng lùc kü  thuËt vµ  tµi chÝnh nhËn tæng  thÇu  c¸c dù ¸n xi m¨ng.   §i Ò u  2.  Tæ chøc thùc hiÖn: 1. Bé X©y dùng chÞu tr¸ch nhiÖm:
 6. 6 ­ X©y dùng kÕ ho¹ch 5 n¨m ®Ó triÓn khai thùc hiÖn ®Çu  t  ph¸t triÓn ngµnh xi m¨ng  ®¸p øng nhu cÇu thÞ  trêng vµ  môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi cña c¶ n íc theo quy  ho¹ch ®iÒu chØnh nµy. ­ Qu¶n  lý  vµ   chØ  ®¹o  triÓn  khai thùc  hiÖn  theo  quy  ho¹ch ®iÒu chØnh ®∙ ®îc phª duyÖt.  ­ Chñ  tr×,  phèi hîp  víi c¸c  Bé, ngµnh  cã   liªn quan  nghiªn cøu hoµn thiÖn c¬  chÕ, chÝnh s¸ch vµ  cã  biÖn ph¸p  cô thÓ ®Ó ®Èy nhanh tiÕn ®é ®Çu t c¸c dù ¸n xi m¨ng. ­ X©y dùng kÕ  ho¹ch cô  thÓ  vµ  chØ  ®¹o thùc hiÖn  ®Ó  tõng bíc lµm chñ c¸c kh©u thiÕt kÕ, chÕ t¹o, l¾p ®Æt, vËn  hµnh c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt xi m¨ng. ­ Chñ  tr×, phèi hîp víi Bé  C«ng nghiÖp chØ  ®¹o thùc  hiÖn   ch¬ng   tr×nh   chÕ   t¹o   thiÕt   bÞ   ®ång   bé   cho   c¸c   d©y  chuyÒn s¶n xuÊt xi m¨ng. 2.   Bé   Tµi   nguyªn   vµ   M«i   trêng   phèi   hîp   víi   Bé   X©y  dùng   lËp   kÕ   ho¹ch   kh¶o   s¸t,   th¨m   dß   ®¸nh   gi¸   tr÷   lîng  nguyªn liÖu s¶n xuÊt xi m¨ng mét c¸ch ®Çy ®ñ, kÞp thêi ®Ó  ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn theo quy ho¹ch; nghiªn cøu bæ  sung, söa  ®æi c¸c quy  ®Þnh nh»m  ®¬n gi¶n ho¸ c¸c thñ  tôc  cÊp giÊy phÐp   th¨m dß vµ  giÊy phÐp khai th¸c má; phèi  hîp víi Bé  X©y dùng vµ  Uû  ban nh©n d©n c¸c tØnh cã  biÖn  ph¸p chÊn  chØnh  vµ  qu¶n lý  chÆt chÏ  viÖc khai  th¸c  tµi  nguyªn ®¸ v«i ®ñ chÊt lîng cho s¶n xuÊt xi m¨ng. Tõng bíc  ®a viÖc khai th¸c tµi nguyªn theo quy ho¹ch nh»m sö  dông   tiÕt kiÖm vµ cã hiÖu qu¶, b¶o vÖ m«i trêng sinh th¸i phôc  vô ph¸t triÓn bÒn v÷ng.  3. Bé  Tµi chÝnh, Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t, Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt  Nam  tiÕp  tôc nghiªn  cøu,  hoµn thiÖn  c¬  chÕ  hç  trî  vèn cã hiÖu qu¶ cho ®Çu t  ph¸t  triÓn xi m¨ng.  4. Bé Giao th«ng vËn t¶i chñ tr×, phèi hîp víi Bé X©y  dùng tÝnh to¸n vµ  lËp ph¬ng ¸n ph¸t triÓn giao th«ng vËn  t¶i  ®ång bé  bao gåm: ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn  dïng vµ  th«ng dông, ph¬ng tiÖn bèc xÕp, hÖ  thèng c¶ng s«ng, c¶ng  biÓn, hÖ  thèng  ®êng s¾t,  ®êng bé, vÞ  trÝ  c¸c tr¹m trung  chuyÓn,   tr¹m   ph©n   phèi   nh»m   ®¸p   øng   ph¸t   triÓn   c«ng  nghiÖp xi m¨ng theo quy ho¹ch.  5. Bé  Gi¸o dôc vµ  §µo t¹o chñ  tr×, phèi hîp víi Bé  X©y dùng, Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi lËp ch¬ng  tr×nh  vµ   chØ   ®¹o   tæ   chøc   ®µo   t¹o   ®éi   ngò   kü   s,   c¸n   bé  qu¶n   lý,   t  vÊn   thiÕt   kÕ,   c«ng   nh©n   kü   thuËt   vµ   c¸n   bé  trªn ®¹i häc ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn c«ng nghiÖp xi  m¨ng.
 7. 7 6. Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ, Bé X©y dùng lËp ph¬ng ¸n  ®Èy m¹nh ho¹t  ®éng khoa häc c«ng nghÖ  trong lÜnh vùc s¶n  xuÊt xi m¨ng theo híng: tiÕp thu, øng dông c«ng nghÖ  vµ  kü   thuËt   tiªn   tiÕn   cña   thÕ   giíi,   n©ng   cao   n¨ng   lùc   vµ  trang   thiÕt   bÞ   cña   c¸c   c¬   së   nghiªn   cøu,   tiÕp   nhËn   vµ  chuyÓn giao c«ng nghÖ; øng dông c«ng nghÖ  tËn dông nhiÖt  khÝ   th¶i   ®Ó   s¶n   xuÊt   ®iÖn   trong   c¸c   nhµ   m¸y   xi   m¨ng;  nghiªn cøu øng dông c«ng nghÖ  xö  lý  vµ  sö  dông phÕ  th¶i  lµm nguyªn,  nhiªn  liÖu,  phô  gia cho xi m¨ng  ®Ó   ®Õn n¨m  2007   cã   nh÷ng   kÕt   qu¶   ®Çu   tiªn   trong   viÖc   sö   dông   phÕ  th¶i lµm  nhiªn liÖu. 7. Tæng c«ng ty Xi m¨ng ViÖt Nam thùc hiÖn ®óng ch ¬ng  tr×nh s¾p xÕp c¸c doanh nghiÖp thµnh viªn ®∙ ® îc Thñ tíng  ChÝnh  phñ  phª  duyÖt;   hoµn  chØnh   ®Ò   ¸n  chuyÓn   sang  ho¹t   ®éng theo m« h×nh C«ng ty mÑ  ­ C«ng ty con, lµm nßng cèt   ®Ó h×nh thµnh TËp ®oµn c«ng nghiÖp xi m¨ng ViÖt Nam, tiÕp   tôc gi÷  vai trß chñ   ®¹o trong viÖc b×nh æn thÞ  trêng xi  m¨ng trong c¶ níc. §i Ò u   3.   Uû  ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè  trùc  thuéc   Trung  ¬ng   lËp   quy   ho¹ch   ph¸t   triÓn   vËt   liÖu   x©y  dùng cña  ®Þa ph¬ng phï  hîp víi quy ho¹ch ph¸t triÓn c«ng   nghiÖp   xi   m¨ng;   phèi   hîp   víi   Bé   X©y   dùng   chØ   ®¹o   viÖc  triÓn khai thùc hiÖn ®Çu t c¸c dù ¸n xi m¨ng trªn ®Þa bµn   theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh vÒ  qu¶n lý  dù  ¸n  ®Çu t  x©y dùng  c«ng tr×nh vµ c¸c néi dung quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy.  §i Ò u   4.   QuyÕt   ®Þnh   nµy   thay   thÕ   QuyÕt   ®Þnh   sè  164/2002/Q§­TTg   ngµy   18  th¸ng   11   n¨m   2002   cña   Thñ   tíng  ChÝnh phñ, cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng C«ng  b¸o.  C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé, Thñ  trëng  c¬   quan   thuéc   ChÝnh   phñ,   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   c¸c  tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng,   Tæng   c«ng   ty   Xi  m¨ng ViÖt Nam chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
 8. Phô lôc Dù kiÕn tiÕn ®é huy ®éng s¶n lîng cña c¸c nhµ m¸y xi m¨ng hiÖn cã, ®ang vµ sÏ ®Çu t x©y dùng (1.000 tÊn) (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 108/2005/Q§­TTg ngµy 16 th¸ng 5 n¨m 2005 cña Thñ tíng ChÝnh phñ) TT Tªn nhµ m¸y §Þa ®iÓm C«ng  Tæng  TiÕn  Vèn  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 suÊt  c«ng  ®é ®Çu t  hiÖn  suÊt (tr.US t¹i D) A C¸c   nhµ   m¸y   hiÖn  18060 18060 1580 1760 1855 1870 1870 1840 1840 1780 1780 1780 1780 1780 17800 cã 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 XM H¶i Phßng H¶i  400 400 400 400 400 Phßng 2 XM Hoµng Th¹ch H¶i D¬ng 2300 2300 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 3 XM Bót S¬n Hµ Nam 1400 1400 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 4 XM BØm S¬n Thanh  1800 1800 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1300 1300 1300 1300 1300 1300 Hãa 5 XM Hoµng Mai NghÖ An 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 6 XM Hµ Tiªn 1 + 2 TP   HCM, 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 Kiªn  Giang 7 XM Chin Fon H¶i  1400 1400 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 Phßng v v 8 XM Nghi S¬n Thanh  2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 Hãa 9 XM Luksvasi TT. HuÕ 500 500 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 10 XM Holcim Kiªn  1760 1760 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 Giang 11 XM Tam §iÖp Ninh  1400 1400 100 800 1200 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 B×nh 12 XM Phóc S¬n H¶i D¬ng 1800 1800 1000 1500 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 13 XM H÷u NghÞ Phó Thä 250 250 50 1500 200 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 C¸c   nhµ   m¸y   ®ang  B 30250 3774,1 400 1600 3100 8500 1670 2150 2580 2835 2955 2975 2995 30250 5 0 0 0 0 0 0 0 x©y dùng 14 XM H¶i Phßng míi H¶i  1400 02­05 198,47 200 800 1100 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400
 9. 9 TT Tªn nhµ m¸y §Þa ®iÓm C«ng  Tæng  TiÕn  Vèn  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 suÊt  c«ng  ®é ®Çu t  hiÖn  suÊt (tr.US t¹i D) Phßng 15 XM S«ng Gianh Qu¶ng  1400 02­05 201,19 200 800 1000 1100 1200 1300 1400 1400 1400 1400 1400 1400 B×nh 16 XM Th¨ng Long Qu¶ng  2300 03­08 346,57 500 800 1000 1400 1600 1800 2000 2300 Ninh 17 XM S«ng Thao Phó Thä 900 04­06 83 300 500 600 700 800 900 900 900 900 900 18 XM Yªn B×nh Yªn B¸i 900 04­06 80 300 600 600 700 800 900 900 900 900 900 19 XM B×nh Phíc B×nh   Ph­ 2000 03­07 309 500 1200 1500 1800 2000 2000 2000 2000 2000 íc 20 XM Th¸i Nguyªn Th¸i  1400 02­07 185 200 700 1000 1200 1400 1400 1400 1400 1400 1400 Nguyªn 21 XM Chinfon HP­2 H¶i  1400 04­07 161 200 1000 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 Phßng 22 XM Hoµng Th¹ch 3 H¶i D¬ng 1400 04­08 128 500 800 1200 1400 1400 1400 1400 1400 1400 23 XM CÈm Ph¶ Qu¶ng  2300 03­08 311,3 100 800 1200 1800 2000 2300 2300 2300 2300 Ninh 24 XM H¹ Long Qu¶ng  2000 03­08 265,6 500 1000 1400 1800 2000 2000 2000 2000 Ninh 25 XM S¬n La S¬n La 900 05­08 80 300 500 600 700 800 900 900 900 900 26 XM T©y Ninh T©y Ninh 1400 04­08 162 200 700 1000 1200 1400 1400 1400 1400 1400 27 XM Bót S¬n 2 Hµ Nam 1400 04­08 185 200 800 1000 1200 1400 1400 1400 1400 1400 28 XM BØm S¬n MR Thanh  2000 04­08 263 200 1000 1200 1500 1800 2000 2000 2000 2000 Hãa 29 XM Nghi S¬n ­ 2 Thanh  2150 05­08 247 200 1000 1500 2000 2150 2150 2150 2150 2150 Hãa 30 XM Trµng An Tuyªn  900 06­08 80 100 500 700 800 900 900 900 900 Quang 31 XM Mü §øc Hµ T©y 1400 04­08 161 200 800 1100 1400 1400 1400 1400 1400 1400 32 XM Hµ Tiªn 2 ­ 2 Kiªn  1400 04­08 215,02 500 1000 1200 1400 1400 1400 1400 1400 1400 Giang
 10. 10 TT Tªn nhµ m¸y §Þa ®iÓm C«ng  Tæng  TiÕn  Vèn  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 suÊt  c«ng  ®é ®Çu t  hiÖn  suÊt (tr.US t¹i D) 33 XM Luksvaxi MR TT HuÕ 400 05­08 32 200 300 400 400 400 400 400 400 400 34 XM §ång Bµnh L¹ng S¬n 900 05­08 80 100 500 600 700 800 900 900 900 900 C C¸c nhµ  m¸y sÏ   ®Çu  8796, 846,2 150 1250 3250 5050 6450 7400 7790 7950 7950 7950 t 2 35 XM Hoµng Long Hµ Nam 350 05­07 28 50 150 200 250 300 350 350 350 350 350 36 XM S¬n D¬ng Tuyªn  350 04­07 28 50 150 200 250 300 350 350 350 350 350 Quang 37 XM Thanh Liªm Hµ Nam 350 05­07 28 50 150 200 250 300 350 350 350 350 350 38 XM VinaKansai Ninh  900 05­08 72 200 400 600 700 800 900 900 900 900 B×nh 39 XM Trung S¬n Hßa B×nh 900 06­09 72 50 300 500 700 800 900 900 900 40 XM §ång L©m TT. HuÕ 1400 05­09 200 100 800 1200 1400 1400 1400 1400 1400 41 XXM §« L¬ng NghÖ An 900 05­08 80 200 500 600 700 800 900 900 900 900 42 XM Th¹nh Mü Qu¶ng  1400 04­08 226,2 200 1000 1200 1400 1400 1400 1400 1400 1400 Nam 43 XM Liªn Khª H¶i  350 05­08 28 50 150 200 250 300 350 350 350 350 Phßng 44 XM L©m Thao Phó Thä 350 05­08 28 50 150 200 300 350 350 350 350 350 45 XM Quang Minh H¶i  350 05­08 28 50 150 200 250 300 320 350 350 350 Phßng 46 XM Lai Ch©u Lai Ch©u 350 06­08 28 50 150 200 250 300 320 350 350 350 D Xi m¨ng lß ®øng 4031 8484 456 2217 4312 4517 4935 5775 6490 6810 1700 7510 7730 7620 7580 6560 D1 C¸c   nhµ   m¸y   ®∙  cã  2087 6540 456 2217 2417 2532 2920 3775 4520 5170 5780 6190 6410 6510 6540 6540 kÕ   ho¹ch   chuyÓn  ®æi (20) 47 XM KiÖn Khª Hµ Nam 85 120 03­05 3 100 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 48 XM X77 Hµ Nam 88 120 04­05 3 100 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 49 XM La Hiªn Th¸i  132 250 03­05 20 170 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 Nguyªn 50 XM Tuyªn Quang Tuyªn  120 250 04­06 15 150 150 150 200 250 250 250 250 250 250 250 250 250
 11. 11 TT Tªn nhµ m¸y §Þa ®iÓm C«ng  Tæng  TiÕn  Vèn  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 suÊt  c«ng  ®é ®Çu t  hiÖn  suÊt (tr.US t¹i D) Quang 51 XM Lam Th¹ch Qu¶ng  160 350 04­06 28 150 150 250 300 350 350 350 350 350 350 350 350 350 Ninh 52 XM   Hµ   Tiªn   ­  Kiªn  Kiªn  82 450 05­07 36 82 82 82 200 350 400 450 450 450 450 450 450 450 Giang Giang 53 XM Long Thä TT. HuÕ 82 350 05­07 28 140 140 140 200 250 300 350 350 350 350 350 350 350 54 XXM Qu¶ng TrÞ Qu¶ng  82 350 05­07 28 85 85 85 85 200 250 300 350 350 350 350 350 350 TrÞ 55 XM X18 Hßa B×nh 100 350 05­08 28 100 100 100 100 200 250 300 350 350 350 350 350 350 56 XXM Yªn B¸i Yªn B¸i 150 350 05­07 15 110 150 150 200 250 280 300 320 350 350 350 350 350 57 XM S«ng §µ Yaly Gia Lai 82 350 06­09 28 80 85 85 85 85 150 200 250 300 350 350 350 350 58 XM 12/9 Anh S¬n NghÖ An 88 350 06­08 28 100 100 100 100 200 250 300 350 350 350 350 350 350 59 XM Sµi S¬n Hµ T©y 120 350 06­08 28 150 150 150 150 200 250 280 320 350 350 350 350 350 60 XM S«ng §µ Hßa B×nh 82 350 06­08 28 100 100 100 100 100 200 250 300 350 350 350 350 350 61 XM Thµnh C«ng H¶i D¬ng 88 350 06­08 28 90 90 90 90 120 150 200 250 280 300 320 350 350 62 XM T©n Phó Xu©n H¶i  80 450 05­07 25 80 80 150 250 300 350 400 420 450 450 450 450 450 Phßng 63 XXM Thanh Ba Phó Thä 142 350 05­07 25 150 150 150 200 250 280 300 320 350 350 350 350 350 64 XM Lµo Cai Lµo Cai 100 350 06­08 20 80 90 100 100 150 200 250 280 320 350 350 350 350 65 XM HÖ Dìng Ninh  142 350 07­09 22 120 140 140 140 140 150 200 250 280 320 350 350 350 B×nh 66 XM 19/5 QK4 NghÖ An 82 350 07­09 20 80 85 90 90 90 120 150 200 250 300 350 350 350 D2 C¸c nhµ  m¸y cha cã  1944 1944 1895 1985 2015 2000 1970 1640 1320 1320 1320 1110 1040 20 kÕ   ho¹ch   chuyÓn  ®æi (34) Céng toµn quèc 22091 65590 5076,3 18017 22312 24667 26885 34225 44840 51760 57150 61060 62870 63120 63280 62560 5 E C¸c   dù   ¸n   tiÒm  n¨ng 1 XM S«ng Gianh 2 Qu¶ng 
 12. 12 TT Tªn nhµ m¸y §Þa ®iÓm C«ng  Tæng  TiÕn  Vèn  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 suÊt  c«ng  ®é ®Çu t  hiÖn  suÊt (tr.US t¹i D) B×nh 2 XM T©y Thanh Hãa Thanh  Hãa 3 XM §iÖn Biªn §iÖn  Biªn 4 XM B¹ch §»ng Hµ Nam 5 XM Nam §«ng TT. HuÕ 6 XM B¾c K¹n B¾c K¹n 7 XM Hµ TÜnh Hµ TÜnh 8 XM B×nh Phíc 2 B×nh   Ph­ íc 9 XM Th¨ng Long 2 Qu¶ng  Ninh 10 XM H¹ Long 2 Qu¶ng  Ninh 11 XM §« L¬ng ­ 2 NghÖ An 12 XM Duyªn Hµ Ninh  B×nh 13 XXM Híng D¬ng Ninh  B×nh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2